Akční plán města

Aktualizovaný seznam projektů města Říčany na období 2014-2018

V souladu se Strategickým plánem města Říčany byl Zastupitelstvem města Říčany schválen usnesením č. 11-09-001 z 12. 10. 2011 Akční plán na období 2011–2012, s výhledem do roku 2014. Usnesením č. 12-09-001 z 10. 10. 2012 Zastupitelstvo města Říčany schválilo aktualizaci Akčního plánu města za období 2013-2014 s výhledem do roku 2016. Na podzim 2014 se připravovala aktualizace AP (Seznamu projektů), vzhledem k probíhajícím volbám byl tento strategický materiál odložen na období po volbách, aby ho mohlo připravit a schválit nové vedení města.

Seznam projektů města Říčany v aktualizované podobě schválila rada i zastupitelstvo v červnu 2015.

Aktualizovaný akční plán města Říčany – schválený v říjnu 2012

V souladu se Strategickým plánem města Říčany byl Zastupitelstvem města Říčany schválen usnesením č. 11-09-001 z 12. 10. 2011 Akční plán na období 2011–2012, s výhledem do roku 2014. Obsahuje 50 projektových karet – programů, které z věcného, finančního a časového hlediska konkretizují jednotlivá opatření Strategického plánu rozvoje města Říčany.

Na říjnovém jednání Zastupitelstva v roce 2011 byl schválen Akční plán města Říčany na období 2011-2012. V roce 2012 došlo v rámci finalizace projektu Procesní řízení procesů a automatizace na MěÚ v Říčanech mj. také ke změně základních pojmů v oblasti akčního plánování. Jednotlivé projektové karty se nazývají programy, vedoucí programů programovými vedoucími. Dílčí projekty jednotlivých programů se nazývají projekty, vedoucí projektů projektovými vedoucími.

V první polovině roku 2012 proběhly schůzky programových i projektových vedoucích se starostou města. Hlavním účelem schůzek bylo zjistit stav realizace jednotlivých projektů a prokonzultovat personální a jiné změny v programech. Ty byly následně zaneseny do znění Akčního plánu a schváleny Radou i Zastupitelstvem.

Zde naleznete karty jednotlivých programů: