Územní studie veřejných prostranství obce Klokočná

Cílem pořízení této územní studie bylo stanovit základní koncepci obnovy veřejných prostranství v obci Klokočná, s podrobnějším zaměřením na řešení klíčových míst – lokalit obce. Studie přináší zejména návrhy možné budoucí proměny prostoru (dolní) návsi, prostoru (horní) návsi – obce, lokality kolem hostince Na Klokočné, lokality fotbalového hřiště a jeho okolí, prostoru případného nového parkoviště při jižním vjezdu do obce a lokality hřbitova, včetně jeho rozšíření. Součástí studie je také návrh možných úprav hlavní průjezdní komunikace obcí (silnice III/11315) a ni navazujících místních komunikací.

Územní studie přináší návrhy, jak by bylo tato veřejná prostranství možné proměnit a zvýšit jejich atraktivitu.

Územní studie přináší návrh, jak by mohla vypadat hlavní veřejná prostranství obce v horizontu několika let, přičemž proměna těchto prostranství by jistě probíhala postupně, po jednotlivých krocích, etapách; tyto etapy jsou ve studii rovněž popsány. I proto, aby mohlo dojít k postupné, koordinované obnově veřejných prostranství v obci.

Na zpracování této územní studie je poskytována finanční podpora z EU (z IROP).