Rok 2019

Obsah žádostiObsah poskytnuté informace
1. Žádost ze dne 2. 1. 2019, v níž žadatel požaduje poskytnutí informace, jakýmzpůsobem bylo ukončeno územní řízení o dělení pozemků zahájené oznámením Městského úřadu v Říčanech, odbor Stavební úřad, sp. zn. č. j. 139439/2018/Po, č. j. 178504/2018-MURI/OSÚ/00022 ze dne 5. 11. 2018 a žádá o poskytnutí kopie rozhodnutí, kterým byla tato žádost vyřízena.  K danému bylo sděleno, že výše uvedené územní řízení nebylo dosud ukončeno a ve věci nebylo do doby vyřízení žádosti o informace rozhodnuto. Jelikož požadované rozhodnutí nemá povinný subjekt k dispozici, bylo v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací.
2. Žádost ze dne 2. 1. 2019, v níž žadatel požaduje poskytnutí informace, zda Městský úřad v Říčanech, odbor Stavební úřad, vydal kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas, povolení předčasného užívání stavby nebo povolení zkušebního provozu domu č. p. 759 postaveného na pozemku parc. č. st. 1296 v k. ú. Říčany-Radošovice, a dále žádá o poskytnutí kopie tohoto rozhodnutí nebo souhlasu. Stavební úřad k výše uvedené stavbě vydal kolaudační rozhodnutí č. j. 122811/2018-MURI/OSÚ/00022, sp. zn. 44122/2018/Po. Tento dokument (zde). 
3. Žádost ze dne 2. 1. 2019, v níž žadatel požaduje poskytnutí informace, s odkazem na dílčí informaci uvedenou v zápisu č. 18-10 z řádného zasedání Zastupitelstva města Říčany konaného dne 17. 12. 2018 u diskuse k bodu PM 173/18 Dodatek k budoucí darovací smlouvě RIM PROPERTY DEVELOPMENT: „Občas se stalo, že infrastruktura byla vybudována na pozemcích třetích osob, které o tom nevěděly, a bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Už se to v rámci úřadu řešilo na pracovně-právní rovině.“
Konkrétně žádá tyto informace:- které konkrétní stavby infrastruktury v lokalitě Větrník v Říčanech – Radošovicích byly vybudovány na pozemcích třetích osob, které o tom nevěděly;
– o jaké konkrétní pozemky třetích osob, které o vybudování nevěděly, se jednalo;
– kolik pracovníků Městského úřadu v Říčanech, odbor Stavební úřad, bylo za vybudování těchto staveb infrastruktury pracovně-právně postiženo.
– jaký konkrétní pracovně-právní postih byl vůči pracovníkům Městského úřadu v Říčanech, odbor Stavební úřad uplatněn. .  
Na základě vyjádření Stavebního úřadu v Říčanech bylo sděleno, že v uvedené lokalitě „Větrník v Říčanech-Radošovicích“ nejsou známy žádné stavby infrastruktury, které by se nacházely na pozemcích třetích osob, aniž ty by o tom nevěděly. Vzhledem k výše uvedenému nebyl uplatněn žádný pracovně-právní postih vůči žádnému z pracovníků Stavebního úřadu v Říčanech, neboť v této rovině nedošlo na Stavebním úřadě v Říčanech k pochybení. Povinný subjekt požádal o součinnost a vyjádření k prvnímu a druhému bodu žádosti Vodoprávní úřad a Odbor správy majetku v Říčanech. Vzhledem k časové náročnosti vyhledání a prověření požadovaných informací prodloužil povinný subjekt lhůtu pro vyřízení žádosti o informace podle § 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o 10 dní, tj. do 25. 1. 2018. Vodoprávní úřad v Říčanech prověřil dokumentaci vztahující se k vybudování infrastruktury v lokalitě Větrník Říčany-Radošovice a bylo zjištěno, že v lokalitě Větrník v Říčanech-Radošovicích byl vybudován na pozemcích třetích osob:
a) vodovod
b) splašková kanalizace.

Jednalo se o:
 pozemek parc. č. 623/9 k.ú. Říčany – Radošovice, pozemek parc. č. 465/3 k.ú. Říčany – Radošovice ( na tomto pozemku je věcné břemeno umístění vodovodu – vlastník tedy i o zatížení věděl)pozemek parc. č. 108/1 k.ú. Říčany – Radošovice                         
4. Žádost ze dne 2. 1. 2019, v níž žadatel požaduje poskytnutí informace, kdy je plánováno doplnění vodorovného značení po rekonstrukci silnice v obci Křenice, jejímž zadavatelem byla Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje (KSÚS) a dodavatelem společnost Porr, a. s., a která skončila dne 25. listopadu 2018.  K tomuto bylo sděleno, že na základě tohoto podání bylo provedeno k tomuto případu dne 3. 1. 2019 v Křenici místní šetření silničním správním úřadem, kterým byla absence vodorovného dopravního značení u inkriminovaného přechodu potvrzena. Silniční správní úřad kontaktoval KSÚS a informoval o dané situaci. Dle vyjádření KSÚS  je důvodem to, že po opravě komunikace již zhotovitel nestihl vodorovné dopravní značení na komunikaci vyznačit. Protože v podmínkách zimy toto nelze zrealizovat, je v současné době dopravní značení nekompletní. Přesný termín doplnění chybějícího vodorovného značení není určen, k jeho realizaci dojde v nejbližší době, jakmile toto umožní povětrnostní podmínky.
5. Žádost ze dne 2. 1. 2019, v níž žadatel požaduje poskytnutí těchto informací:Je možné na pozemkových parcelách p. č. 72/36 a 72/5 v k. ú. Jevany postavit rodinný dům?Pokud není, z jakého důvodu?K jakému funkčnímu využití je podle územně plánovací dokumentace pozemek určen?Kdy došlo ke změně funkčního využití, na základě které přestal být pozemek určen k zástavbě? 1.a 2. Ne, na pozemkových parcelách p. č. 72/36 a 72/5 v k. ú. Jevany není možné postavit rodinný dům, neboť pozemky zvlášť ani dohromady nesplňují podmínku minimální velikosti pozemku pro obytnou zástavbu, která činí 1500 m2 (viz příloha č. 1).3. Pozemky se nachází v zastavitelném území v ploše BI „Bydlení individuální“ – regulativa viz. příloha č. 2, ale jelikož se jedná o „výstavbu na volných plochách mimo zastavěné území“, vztahují se na tyto pozemky podmínky uvedené v  příloze č. 1.4. Ke změně funkčního využití výše uvedeného pozemku, na základě které tento pozemek (tyto pozemky) přestal být určen k zástavbě, nedošlo. Funkční využití dané platným Územním plánem sídelního útvaru Jevany (ÚPNSÚ Jevany) z r. 2002 nebylo změněno Zm. č.1 ÚPNSÚ Jevany z r. 2008. Funkční využití je tedy stále stejné, ale tak jak bylo uvedeno výše, není zde splněna podmínka minimální velikosti pozemku pro obytnou zástavbu. 
6. Žádost ze dne 3. 1. 2019, v níž žadatel požaduje poskytnutí informace k veřejné zakázce malého rozsahu č. 68/2018 – Lavičky pro město Říčany. Žádá o poskytnutí následujících informací: Jmenný seznam uchazečů, kteří podali nabídku nebo žádost o účast ve lhůtě stanovené v rámci uveřejněného formuláře Oznámení o veřejné zakázce;Nabídka vítězného uchazeče.  Podle § 6 odst. 1 InfZ „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.“ Veškeré informace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Lavičky pro město Říčany naleznete na profilu zadavatele – města Říčany.Zde je odkaz: https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=203369
7. Žádost ze dne 3. 1. 2019, v níž žadatel požaduje tyto informace:Zda město Říčany v minulosti využilo služeb moderování, pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora) Petra Vojnara.Zda město Říčany v minulosti plánovalo či uvažovalo o využití služeb moderování, pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora) Petra Vojnara.Zda město Říčany disponuje jakoukoli smlouvou o dílu či jinou písemností s Petrem Vojnarem ve výše uvedené věci.Jaký je počet obyvatel města Říčany k 31. 12. 2018.  1. Odpověď: Ne, město Říčany v minulosti nevyužilo služeb moderování, pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora) Petra Vojnara.2. Odpověď: Ne, město Říčany v minulosti neplánovalo ani neuvažovalo o využití služeb moderování, pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora) Petra Vojnara.3. Odpověď: Ne, město Říčany nedisponuje žádnou smlouvou o dílu či jinou písemností s Petrem Vojnarem ve výše uvedené věci.4. Odpověď: Celkový počet obyvatel města Říčany k 31. 12. 2018 je 16 532 osob.
8. Žádost ze dne 8. 1. 2019, v níž žadatel požaduje poskytnutí doplňujících informací k veřejné zakázce malého rozsahu č. 68/2018 – Lavičky pro město Říčany, a to konkrétně poskytnutí kompletní nabídky vítězného uchazeče včetně prokázání kvalifikace.  Požadované informace (zde). Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.
9. Žádost ze dne 8. 1. 2019, v níž žadatel požaduje poskytnutí informace, kdy je plánováno doplnění vodorovného značení po rekonstrukci silnice v obci Křenice, jejímž zadavatelem byla Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje (KSÚS) a dodavatelem společnost Porr, a. s., a která skončila dne 25. listopadu 2018.  Na základě tohoto podnětu povinný subjekt opětovně kontaktoval KSÚS Středočeského kraje a požadoval jeho písemné vyjádření. KSÚS Středočeského kraje zaslal toto vyjádření podrobně odůvodňující absenci vodorovného dopravního značení:Vážený pane,vysoce oceňujeme váš zájem o naši práci i snahu o zvýšení bezpečnosti provozu v obce Křenice, zvláště pak pozornost, věnovanou chodcům a především dětem.   Současně nás mrzí, že naše odpověď nesplnila vaše očekávání a cítíme povinnost podstatně podrobněji vysvětlit, proč došlo k vámi kritizované situaci.   KSÚS v rámci dotací ze Středočeského kraje, SFDI  i vlády ČR obdržela mimořádné účelové dotace na opravy a souvislou údržbu silnic pro r. 2018. Ústřední orgány tak reflektovaly mimořádně špatný stav silnic II. a III. třídy v celé ČR a především ve Středočeském kraji.   Kromě dalších bylo na opravu sil.II/101, která částečně nahrazuje chybějící Pražský okruh, vyčleněno celkem více než 106,2 mil. Kč, které byly využity na 11 úsecích této silnice. Přestože přidělení prostředků bylo v poměrně příznivém termínu a KSÚS měla splněny všechny podmínky zákona o zadávání veřejných zakázek již počátkem června 2018, nebylo možné zahájit práce na všech úsecích současně. Došlo by tím k faktickému zastavení dopravy ve značně rozsáhlé oblasti, k akcím KSÚS na II/101 je nutné přičíst ještě omezení, plynoucí z dalších oprav silnic v blízkém okolí a činnost dalších investorů, včetně správce nadřazené silniční sítě.   Silniční správní úřady byly proto nuceny složitě koordinovat všechny požadavky na dopravní omezení a výsledkem bylo zahájení prací na akci II/101 Zlatá – Křenice až 15.11.2018. Akce byla stavebně dokončena a předána dne 25.11.2018 s tím, že dokončení VDZ v posledním zbývajícím úseku bude provedeno ve vhodném počasí a.tento požadavek zadavatele byl stvrzen zápisem do stavebního deníku.   Organizace práce a z ní plynoucí termíny provádění nebyly tedy, jak se mylně domníváte, výsledkem plánu či harmonogramu prací, ale kompromisem mezi požadavky zadavatele a možnostmi silničních správních úřadů při povolování dopravních omezení.Vaše úvaha o možném a pravděpodobném zhoršení podmínek pro provádění některých prací, které tedy musel investor předpokládat je logické, v praxi je vždy řešeno pozastavením prací po dobu trvání nepříznivých vlivů zápisem do stavebního deníku a souběžně je takové přerušení prací ošetřeno smlouvou o dílo s příslušným ustanovením o prodloužení termínu provedení díla.   Předpokládáme, že shora uvedeným jsme dostatečně objasnili důvody relativně pozdního nástupu zhotovitele na provedení této akce.   K argumentaci na absenci VDZ uvádíme, že vlivy počasí na pokládku jsou jednou, nikoliv však jedinou podmínkou, stanovenou TP 70 a dalšími 31 předpisy, určujícími způsob provádění a podmínky jejich použití a dále katalog schválených materiálů a barev pro použití na PK.   Pomineme-li skutečnost, že materiál MatPack nepatří mezi certifikované a schválené výrobky, určené pro použití na PK v ČR (není zahrnut v katalogu schválených výrobků), musíme vzít v úvahu, že investor nemá právo stanovit dodavateli konkrétní druh stavebního materiálu – tedy ani materiálu pro značení – a již vůbec není přípustné měnit podmínky zadání veřejné zakázky, zakotvené v uzavřené smlouvě o dílo. Takové právo nemá ani nadřízený investora a proto vámi požadované okamžité provedení alespoň části VDZ (konkrétně V7) by znamenalo porušení zákona, ke kterému ani KSÚS ani Středočeský kraj nesmí přistoupit.   S politováním vám proto musíme sdělit, že splnit váš požadavek na urychlené doplnění VDZ na akci II/101 Zlatá – Křenice nemůžeme, resp. nesmíme. Jediné, co snad trochu zmírňuje negativní dopad absence VDZ je skutečnost, že v místě je instalováno svislé značení IP 6 – přechod pro chodce a to nad rámec, ukládaný normou, která stanoví, že v blízkosti křižovatek se toto svislé značení neprovádí. Pokud silniční správní úřad na popud DI PČR posoudí, že situace v tom konkrétním místě je natolik nebezpečná, že je přímo ohrožena bezpečnost provozu, bylo by možné doplnit zmiňované značení IP 6 retrorelexní deskou, takové doplnění je jistě možné – ovšem umísťuje se přednostně do míst, kde řidič nemůže toto značení předpokládat a obáváme se, že křižovatka v průtahu obcí, navíc s oboustrannými chodníky, takovým místem není.   Přesto vám za pozornost i nepochybně dobře míněný námět upřímně děkujeme.                                                  
10. Žádost ze dne 8. 1. 2019, v níž žadatel požaduje informace, které se týkají investičních plánů města Říčany pro rok 2019. Konkrétně žádá „seznam investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které město Říčany plánuje uskutečnit v letech 2019 – 2022, příp. jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.“ U projektů požadujete uvést:Název projektuPopis projektuProjektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován)Finanční rozpočet projektuPlánovaný termín započetí projektuPředpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce. Požadované informace Vám zasíláme v příloze.Požadované informace (zde).
11. Žádost ze dne 9. 1. 2019, v níž žadatel požaduje poskytnutí kopie nájemní smlouvy, kterou je zatížen pozemek ve vlastnictví obce parc. č. st. 4045.Požadovaná kopie nájemní smlouvy č. NS 1234/2013/NS, včetně všech jejích dodatků, která má návaznost na předchozí žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., (zde).Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených. 
12. Žádost ze dne 9. 1. 2019, v níž žadatel požaduje poskytnutí zápisu z prohlídky (protokolu), která se konala dne 17. 9. 2018 v rámci kolaudačního řízení stavby rodinného domu na pozemku č. p. 1296 v k. ú. Říčany – Radošovice stavebníka RIM PROPERTY DEVELOPMENT, s. r. o., IČ 27113761, se sídlem Melounová 520/4, Praha 2, vedeného Městským úřadem Říčany, odbor Stavební úřad, pod sp. zn. 4412/2018/Po.

 
Žadatel se podáním ze dne 9. 1. 2019 domáhal s odkazem na zákon o svobodném přístupu k informacím poskytnutí kopie protokolu, resp. zápisu z prohlídky, která se konala dne 17. 9. 2018 v rámci kolaudačního řízení stavby rodinného domu na pozemku p. č. 1296 v k. ú. Říčany-Radošovice stavebníka RIM PROPERTY DEVELOPMENT, s. r. o., IČ 27113761, se sídlem Melounová 520/4, Praha 2, vedeného MěÚ Říčany, odbor Stavební úřad, pod sp. zn. 44122/2018/Po. Jelikož celý spis byl Stavebním úřadem v Říčanech postoupen z důvodu podané žaloby Krajskému soudu v Praze, se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, obrátil se povinný subjekt s žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na tento soud. Zároveň vyrozuměl žadatele o prodloužení lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. Rozhodnutím Krajského soudu v Praze bylo povinnému subjektu sděleno, že po prohlídce uvedeného spisu bylo zjištěno, že požadovaný protokol není jeho součástí. Povinný subjekt rozhodl o odmítnutí poskytnutí výše uvedených informací, neboť ust. § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“) vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Z tohoto důvodu bylo v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací. 
13. Žádost ze dne 17. 1. 2019, v níž žadatel požaduje poskytnutí seznamu společností a firem, které spolupracují s městem Říčany.Seznam byl žadateli odeslán (zde).
14. Žádost ze dne 18. 1. 2019, v níž žadatel požaduje informace týkající se výše nabídkových cen obsažených v příloze č. 1 soutěže na běžnou údržbu komunikací v Říčanech a která byla vypsána a schválena začátkem roku 2018 na celý rok 2018. Jedná se o ceníky firem, které se této uvedené soutěže zúčastnily.Na základě žádosti byla zaslána Cenová nabídka – oceněný soupis prací jednotkové ceny těchto dvou účastníků soutěže:Jiří Toman, Kbel 161, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČ 12540731Pozemní komunikace Bohemia, a. s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno, IČ 27900096 Ceník firmy žadatele nebyla odeslána, neboť je totožná s osobou žadatele. Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.
15. Žádost ze dne 21.1.2019, v níž žadatel požaduje zaslání kopie spisu zn. 210913/2018/Dpř.-Pr-2713, č. j. 12967/2019-MURI/OPE/1124.Žadateli byl spis odeslán.
16. Žádost ze dne 23.1.2019, v níž žadatel požaduje informace o všech stavebních řízeních v tzv. komerční zóně Čestlice jih (CP Čestlice, Kostka Čestlice, komunikace atd.) zahájených za posledních 12 měsíců. Žádá veškerá oznámení zahájení těchto řízení a vydaná stavební povolení.Dokumenty byly žadateli odeslány (zde).(zde), (zde).Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.
17. Žádost ze dne 25. 1. 2019, v níž žadatel požaduje tyto informace:Na základě jakých konkrétních parametrů a které osoby určily „Seznam ulic nedostupné svozové technice“, zveřejněný na webových stránkách města? Žádáte o zaslání záznamu z tohoto jednání, spolu s dostupnými materiály. 2. Jaká vyhláška toto určuje, její účinnost? 3. Před účinností této vyhlášky byl svoz komunálního odpadu těchto ulic nedostupné technice prováděn? Popř., že nebyl, na základě jaké vyhlášky či směrnice? 4. Dále pak z jakého důvodu (parametru) je nedostupná svozové technice v k. ú. Strašín ulice V Žaludech, konkrétně svozové místo u nemovitosti: ul. V Žaludech 399/2? 5. Městem Říčany, dříve zmiňovaná neschopnost obsluhy těžkou technikou a z toho vyplývající finanční náročnost nedává smysl, neboť podobná lokalita „Ryba“ je prokazatelně obsluhována lehkou svozovou technikou, stejně jako odpadkové koše v celé lokalitě Strašín. Tato zmiňovaná menší technika danou lokalitou onoho svozového místa prokazatelně projede. Z jakého důvodu tedy není použita v k. ú. Strašín také menší technika a nejsou zachovány stejné podmínky občanů? 6. Z jakého důvodu byl snížen poplatek za komunální odpad na r. 2019 pro občany mající trvalé bydliště v Říčanech, když je zřejmé, že tyto prostředky na rozpočet kom. svozu městu chybí?   1. Seznam ulic nedostupných svozové technice zveřejněný na webových stránkách města je definován (aktualizován) svozovou společností Marius Pedersen, a. s. v závislosti na stavebnětechnickém stavu dané komunikace. Záznam z jednání, na němž jsou vyznačeny ulice, jež nelze obsloužit svozovou technikou, a  který má město Říčany k dispozici od svozové společnosti byl žadateli odeslán.2. Systém svozu komunálního odpadu je upraven obecně závaznou vyhláškou č. 7/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Říčany. Účinná je tato vyhláška od ledna roku 2017.3. Svoz komunálního odpadu v ulicích, které nejsou technice dostupné, nebyl prováděn ani před nabytím účinnosti vyhlášky č. 7/2017. Nabytím účinnosti vyhlášky č. 7/2017 se zrušila obecně závazná vyhláška města Říčany č. 4/2013, která upravovala systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Říčany.  4. K danému uvádíme, že komunikace V Žaludech v k. ú. Strašín nesplňuje svými technickými parametry a ohybovými křivkami parametry pro provoz svozové techniky užívané svozovou společností Marius Pedersen, a .s. ke svozu směsného komunálního odpadu.5. Pokud dochází k takové situaci, jakou žadatel popisuje a svozová společnost používá jiná vozidla než ta, kterou jsou určena pro svoz směsného komunálního odpadu, užívá je tak bez vyžádání městem Říčany. Z tohoto důvodu povinný subjekt nemůže zodpovědět dotaz, proč není v k. ú. Strašín tato technika používána a proč nejsou zachovány stejné podmínky občanů, neboť obsluhu lehkou svozovou technikou v lokalitě, kterou žadatel uvádí, město Říčany neobjednalo. V této části žádosti bylo v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“) vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací, neboť ust. § 2 odst. 4  InfZ vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.6. Poplatky za komunální odpad jsou schvalovány Radou města Říčany a následně Zastupitelstvem města Říčany v souvislosti s projednáváním rozpočtu města na následující kalendářní rok. Snížení poplatku za komunální odpad je kolektivním rozhodnutím zastupitelstva, snahou je motivovat občany žijící v Říčanech k přihlášení k trvalému pobytu v tomto městě. Sleva 25% z ceny ročního poplatku za popelnici se směsným komunálním odpadem pro občany s trvalým pobytem v Říčanech byla poprvé Zastupitelstvem města Říčany schválena v r. 2016 (č. usn. 15-09-002 ze dne 14. 10. 2015), následně v roce 2017 a v roce 2018 byly schváleny další dvě slevy 25% z ceny ročního poplatku za popelnici se směsným komunálním odpadem pro občany. Jednotlivé ceny za likvidaci směsného komunálního odpadu a bioodpadu a ostatních služeb pro rok 2019 zůstaly stejné jako v roce 2018. 
18. Žádost ze dne 27.1.2019, v níž žadatel požaduje zaslání nájemní smlouvy k pozemku, na kterém je v Říčanech provozován kovošrot.Smlouva byla žadateli odeslána. Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.
19. Žádost ze dne 1. 2. 2019, v níž žadatel požaduje tyto informace:Existuje metodický pokyn pro projednávání přestupků spočívajících v umístění reklamního sdělení, příp. slevového kuponu na kliku vstupních dveří nemovitosti, příp. kliku dveří „předzahrádky“? 2. Po kom je v takovém případě, dle příslušného metodického pokynu vymáhána uložená sankce, resp. kdo je za toto jednání odpovědný? Reklamní agentura, která je na „visačce na kliku“ vyznačena nebo subjekt, který na této „visačce na kliku“ inzeruje vlastní produkt či službu? 3. Pokud by v obvodu, který spadá pod Váš správní orgán takováto inzerce byla poskytována, resp. pokud by reklamní agentura umístila „visačku na kliku“, na které by byla inzerce na jeden či více subjektů třetích stran, zahájil by Váš správní orgán správní řízení pro porušení některého ze závazných právních předpisů, či nikoli? 4. Podle jakého závazného právního předpisu a právní kvalifikace by správní orgán shora uvedenou inzerci posuzoval, příp. zda vůbec správní orgán ve shora uvedeném jednání spatřuje znaky správního deliktu či přestupku.  1. Ne, Rada města Říčany pouze schválila Nařízení města Říčany č. 7/2010 a č. 3/2015, kterým je zakázán podomní a pochůzkový prodej.Podomním prodejem, včetně nabídek služeb, se pro účely tohoto nařízení rozumí takový prodej či nabídka služeb, kdy je bez předchozí domluvy dům od domu nabízeno či prodáváno zboží nebo poskytování služeb.Pochůzkovým prodejem, včetně nabídek služeb, se pro účely tohoto nařízení rozumí prodej či nabídka služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení, anebo přímo z ruky, při kterém je potenciální zákazník vyhledáván prodejcem z okruhu osob nacházejících se na veřejném prostranství.2. Viz. bod 1. Nařízením města Říčany je zakázán pouze podomní a pochůzkový prodej.3. Ne, pokud by reklamní agentura umístila „visačku na kliku“, na které by byla inzerce na subjekty třetích stran, správní orgán by správní řízení nezahájil.4. Ve shora uvedeném jednání správní orgán nespatřuje znaky správního deliktu či přestupku.
20. Žádost ze dne 1. 2. 2019, v níž žadatel požaduje  informace kolik bylo Městským úřadem v Říčanech v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018 zahájeno vyvlastňovacích řízení a kolik bylo vydáno rozhodnutí o vyvlastnění na základě následujících vyvlastňovacích titulů. 1. Vyvlastnění nemovité kulturní památky (dle ustanovení § 15 odst. 3 památkového zákona) včetně vyvlastnění nemovité věci nacházející se v ochranném pásmu nemovité kulturní památky (dle ustanovení § 17 odst. 2 památkového zákona).2. Vyvlastnění za účelem využívání nebo ochrany přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod (dle ustanovení § 33 odst. 2 písm. b lázeňského zákona).3. Vyvlastnění za účelem realizace veřejně prospěšných staveb pro ochranu před povodněmi, veřejně prospěšných opatření spočívajících ve snižování ohrožení území povodněmi nebo zvyšování retenčních schopností území (dle ustanovení § 55 a vodního zákona, případně dle ustanovení § 170 odst. 1 písm. a, b stavebního zákona).4. Vyvlastnění za účelem výstavby čistírny odpadních vod (dle ustanovení § 170 odst. 1 písm. a stavebního zákona).5. Vyvlastnění za účelem realizace veřejně prospěšných opatřeních spočívajících ve zřizování územních systémů ekologické stability (dle ustanovení § 170 odst. 1 písm. b stavebního zákona).6. Vyvlastnění za účelem asanace území (dle ustanovení § 170 odst. 1 písm. d) stavebního zákona).  V období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018 nebylo Městským úřadem v Říčanech zahájeno žádné vyvlastňovací řízení a nebylo vydáno žádné rozhodnutí o vyvlastnění na základě výše uvedených vyvlastňovacích titulů.
21. Žádost ze dne 2. 2. 2019, v níž žadatel požaduje tyto informace:1. Zda Městský úřad v Říčanech, odbor Stavební úřad, obdržel žádost o změnu územního rozhodnutí a stavebního povolení č. j. 1417s/25797/2008/Po ze dne 19. 1. 2009 pro stavbu „Obytný soubor 5 dvojdomů, inženýrské sítě, komunikace“ na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany – Radošovice, stavebníka RIM PROPERTY DEVELOPMENT, s. r. o., IČ 27113761, se sídlem Melounová 520/4, Praha 2 s výjimkou žádosti o změnu stavby před dokončením povolené pod č. j. 16671/2011-MUR/OSÚ/00028 a žádosti o změnu stavby před dokončením vedené pod sp. zn. 60638/2017/Po. 2. Dále žádá o poskytnutí informace, zda Městský úřad v Říčanech, odbor Stavební úřad, obdržel od kteréhokoliv subjektu žádost o vydání územního rozhodnutí, žádost o vydání územního souhlasu, žádost o vydání stavebního povolení, žádost o změnu stavby před dokončením, ohlášení stavby nebo ohlášení změny stavby, týkající se jakéhokoliv stavebního záměru, který by měl být realizován na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany-Radošovice, s výjimkou:Žádosti o vydání rozhodnutí č. j. 1417s/25797/2008/Po,Žádosti o změnu stavby před dokončením povolené pod č. j. 16671/2011/MUR/OSÚ/00028Žádosti o změnu stavby před dokončením vedené pod sp. zn. 60638/2017/PoŽádosti o územní souhlas pro stavbu „Říčany, Plavínová-kNN-parc. č. 138/143-IV-12-6021067“ vydaný pod č. j. 4217/2018-MURI/OSÚ/00022. Dále žádá o poskytnutí informace, zda Městský úřad v Říčanech, odbor Stavební úřad, obdržel od kteréhokoliv subjektu žádost o vydání kolaudačního souhlasu, kolaudačního rozhodnutí, povolení předčasného užívání stavby nebo povolení zkušebního provozu týkající se jakéhokoliv stavebního záměru, který byl realizován na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/1154 v k. ú. Říčany-Radošovice, s výjimkou:Kolaudačního rozhodnutí č. j. 70984/2018-MURI/OSÚ/00022Kolaudačního rozhodnutí č. j. 122811/2018-MURI/OSÚ/00022. Dále žádá o poskytnutí informace, zda Městský úřad v Říčanech, odbor Stavební úřad, obdržel žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany-Radošovice, s výjimkou:Žádosti vyřízené rozhodnutím č. j. 1417s/25797/2008/PoŽádosti ev. č. 130179, č. j. 112868/2018Žádosti ev. č. 158767, č. j. 139439/2018.Žádá o poskytnutí kopií výše uvedených žádostí a dokumentů o jejich vyřízení Městským úřadem v Říčanech, odbor Stavební úřad. 3. Jakým způsobem bylo ukončeno územní řízení o dělení pozemků zahájené oznámením Stavebního úřadu v Říčanech, spis. zn. 139439/2018/Po, č. j. 178504/2018-MURI/OSÚ/00022 ze dne 5. 11. 2018. 1. Stavební úřad v Říčanech neobdržel žádost o změnu územního rozhodnutí a stavebního povolení č.j. 1417s/25797/2008 ze dne 19.1.2009 s výjimkou žádosti o změnu stavby před dokončením povolenou pod č.j. 16671/20011-MUR/OSÚ/00028 a žádosti o změnu stavby před dokončením pod spis zn. 60638/2017/Po.2. Ve věci související se stavbou Obytného souboru 5 dvojdomů obdržel Městský úřad v Říčanech, odbor Stavební úřad, kromě vyjmenovaných pouze žádost o kolaudační souhlas, na základě které byl vydán kolaudační souhlas Říčany, Plavínová – kNN – parc. č. 138/143 – IV – 12 – 6021067 ze dne 5. 9. 2018. Tento byl žadateli odeslán spolu s odpovědí dne 11. 9. 2018, pod č. j. 122511/2018-MURI/KVŘG/1180, ev. č. 144027/2018. Žádnou další žádost o užívací práva mimo výše vyjmenovaných a žádnou další žádost ve věci dělení parcel mimo výše vyjmenovaných Stavební úřad v Říčanech neobdržel. K této části žádosti o informace Stavební úřad upozorňuje, že původní označení ploch pozemků, např. 138/1 k. ú. Říčany-Radošovice bylo historicky plošně podstatně rozsáhlejší (obsahovalo území i výstavby 59 rodinných domů dřívější etapy výstavby v této čtvrti). Jelikož neuvádíte časové omezení, přistoupil stavební úřad k žádosti jako k dotazu o informace datované po vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení č. j. 1417s/25797/2008 ze dne 19. 1. 2009.3. Stavební úřad doposud o žádosti nerozhodl, neboť žádost o územní rozhodnutí o dělení pozemků není úplná. Jelikož požadované rozhodnutí nemá povinný subjekt k dispozici, bylo v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací.
22. Žádost ze dne 6. 2. 2019, v níž žadatel požaduje kopie dokumentů ze spisu, který se týká přestupku spojeného s výměnou střechy stodoly na sousedním pozemku, neboť od 16. 8. 2018 do 4. 2. 2019 nemá žádnou písemnou zprávu ani žádné informace o průběhu celého šetření.Žadateli byla poskytnuta požadovaná kopie dokumentu č. j. 37422/2019-MURI/OSÚ/00502, sp. zn. 92959/2018/Ďu, kterým bylo zahájeno řízení o odstranění stavby a nařízeno ústní jednání spojené s ohledáním stavby na místě stavby dne 28. 2. 2019.
23. Žádost ze dne 8. 2. 2019, v níž žadatel požaduje poskytnutí veškeré smluvní dokumentace k silničním rychloměrům, které město Říčany nebo Městská policie Říčany provozuje nebo provozovala, a to, ať už se jedná o smlouvy kupní, servisní, smlouvy o dílo, smlouvy nájemní atd.Na základě žádosti byly žadateli odeslány tyto dokumenty, kterými povinný subjekt disponuje:Smlouva č. 258/2014/NS o nájmu zařízení a poskytování služeb (zde)Příloha č. 1 ke smlouvě č. 258/2014/NS (zde)Dodatek č. 1, č. 2 a č. 3 k nájemní smlouvě č. 258/2014/NS (zde)Smlouva č. NS/00700/2017/OTS (zde)Dodatek č. 1 ke smlouvě č. NS/00700/2017/OTS (zde)Kupní smlouva na mobilní radar LIDAR Pro Laser III a dokumentační zařízení PL-DOK I. ze dne 9. 9. 2004 (zde)Kupní smlouva na mobilní radar č. 129/2016/KS (zde) Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaných dokumentů nebyly poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště  a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených. 
24. Žádost ze dne 11. 2. 2019, v níž žadtel požaduje poskytnutí údajů o počtech a délkách územních, stavebních, kolaudačních a společných řízeních, vedených stavebním úřadem v Říčanech, a to vyplněním údajů do uvedené „Tabulky požadovaných údajů“.Vyplněná tabulka (zde).
25. Žádost ze dne 19. 2. 2019, v níž žadatel požaduje poskytnutí informace týkající se příspěvku na infrastrukturu dle Zásad pro výstavbu ve městě Říčany a přípojek na nový vodovod na území Pacova a Radošovic. Konkrétně žádá o odpověď na tyto dotazy:

Kolik z těchto 150 subjektů (majitelů) zaplatilo příspěvek na infrastrukturu?

Kolik je domů z těchto 150 přípojek, které se postavily od vzniku příspěvku na infrastrukturu?


 
Odpověď: Příspěvek dle Zásad pro výstavbu ve městě Říčany (dále jen „Zásad“) se skládá ze tří částí:likvidace odpadních vod,zásobování pitnou vodou,dopravní infrastruktura.Poskytnutí tohoto příspěvku městu je pro stavebníka dobrovolné, město o něj žádá stavebníky v souvislosti se vznikem nových bytových jednotek a nebytových prostor na území města.

K výše uvedenému dále pro vysvětlení bylo uvedeno:
– Město uzavřelo mnoho smluv o poskytnutí příspěvku dle Zásad v souvislosti se stavebním záměrem na pozemcích, podél kterých povede nově připravovaný vodovod.
– Žádná z těchto smluv ale neobsahuje závazek stavebníka přispět městu i částkou odpovídající příspěvku na posílení infrastruktury zajišťující zásobování pitnou vodou (tato jediná dohoda obsahující příspěvek infrastruktury zásobování pitnou vodou byla dodatkem upravena).
– Město nežádalo o příspěvek na posílení infrastruktury zásobování pitnou vodou, protože pozemky, resp. stavby podél chystaného nového vodovodu nemohly být na tento neexistující vodovod připojeny, nekladly tedy nároky na infrastrukturu města zajišťující zásobování pitnou vodou. Naprosto stejně město nežádá o část příspěvku na likvidaci odpadních vod v místech, kde se nelze připojit na kanalizační řad.
– Teprve až bude nový vodovod dokončen a kapacita vodovodu umožní, aby městský vodovod využívaly (a kladly tak nároky na jeho posílení) i nově vzniklé stavby, tak teprve poté bude město žádat všechny stavebníky budoucích staveb o příspěvek obsahující i část na zásobování pitnou vodou.
– Současná právní úprava ani znění Zásad neumožňuje zpětně žádat o poskytnutí příspěvku dle Zásad od již stávajících dokončených staveb, které se budou na nově budovaný vodovod připojovat.
 Příspěvek (spoluúčast na nákladech na jeho výstavbu), o který město prostřednictvím odboru správy majetku žádá v souvislosti s výstavbou nového vodovodu (dle směrnice města č. 2/2012), nemá vůbec nic společného s příspěvkem na posílení veřejné infrastruktury dle Zásad (Odbor územního plánování a regionálního rozvoje). Jde o naprosto odlišný příspěvek, a to jak dle zákonů ČR, tak směrnice města č. 2/2012 resp. dokumentu Zásady. 
Dotaz míří k chystané akci nového vodovodu ve Strašíně a Pacově, ale přesto se žadatel dotazuje na počet všech uzavřených smluv týkajících se příspěvku ze Zásad – avšak bez rozlišení, která ze tří částí příspěvků byla městu poskytnuta. Pokud by dotaz zněl:„Kolik z těchto 150 subjektů (majitelů) zaplatilo příspěvek na infrastrukturu, jehož součástí je i příspěvek na zásobování pitnou vodou dle Zásad pro výstavbu ve městě Říčany?“
bude odpověď znít, že byla uzavřena jedna smlouva, a to Dohoda č. 606/2012/FP o poskytnutí finančního příspěvku, která obsahovala i část příspěvku na zásobování pitnou vodou. Protože se však ukázalo, že stavební záměr popsaný v této dohodě nelze zcela realizovat, tj. připojit na vodovodní řad, byl záměr pozměněn na připojení na studnu a v této souvislosti byl se stavebníkem uzavřen dodatek č. 1 k dohodě č. 606/2012/FP. Obsahem tohoto dodatku bylo i vrácení části finančního příspěvku odpovídajícího části týkající se zásobování pitnou vodou. Všechny ostatní smlouvy o příspěvku dle Zásad uzavřené v této uváděné oblasti, neobsahují část příspěvku na zásobování pitnou vodou, ale vždy obsahují jen část na dopravní infrastrukturu a v některých případech i na likvidaci odpadních vod.

Trvá-li žadatel na poskytnutí odpovědi, tak jak formuluje ve svém prvním dotazu, pak k tomuto sdělujeme, že město eviduje smlouvy podle názvu smluvní strany, tj. jméno a příjmení osoby či název společnosti, nikoliv podle parc. č. nebo k. ú. Na Odboru územního plánování a regionálního rozvoje v Říčanech je tedy nutné zkontrolovat všech cca 290 uzavřených smluv dle Zásad pro výstavbu (Dohody o poskytnutí finančního plnění, Plánovací smlouvy a Darovací smlouvy). Časově náročné je i stanovení zájmového území, tedy soupis dotčených pozemků podél nového vodovodu, neboť během téměř 10 let došlo k dělení či scelování pozemků, změnám vlastníků, tudíž parc. č. ve smlouvě nemusí odpovídat stávajícímu parc. č. z výpisu KN.

Rovněž i zpracování odpovědi na druhý dotaz:
„Kolik je domů z těchto 150 přípojek, které se postavily od vzniku příspěvku na infrastrukturu.“
vyžaduje rozsáhlou analýzu ze strany Stavebního úřadu v Říčanech, takovou evidenci povinný subjekt nevede a k získání tohoto údaje je nutné od 1. 11. 2009 všechny novostavby spárovat s domy přihlášenými do akce Vodovod Pacov. Podle § 17 odst. 1 InfZ mohou povinné subjekty požadovat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli; povinný subjekt může žádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací (§ 5 odst. 1 písm. f) InfZ) schválila Rada města Říčany svým usnesením č. 09-08-067  dne 13. 5. 2009.  Tento sazebník je dostupný na Svobodné_informace_směrnice_sazebník.pdf. Z výše uvedeného vyplývá, že informace, které požadujete, spadají pod mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.
Pracovník Územního plánování a regionálního rozvoje v Říčanech vyhledal a zpracoval údaje cca ze 35 smluv, přičemž tímto strávil 1 hod. ze své pracovní doby. Má-li zpracovat údaje ze všech smluv, zabere mu tato činnost cca 8 hod. pracovní doby.
Pracovníkovi Stavebního úřadu v Říčanech pak zpracování požadovaných informací, má-li získat přesné údaje, kdy analýza roku 2010 trvala více než 1 hod., zabere min. 9 hod. pracovní doby. Po tento čas pak oba musí odložit plnění svých ostatních pracovních úkolů. Podle § 17 odst. 1 InfZ, jsou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.Celkem………….290 spisů / 35 spisů = 8 hod. (pracovník odboru ÚPRR)
údaje za rok 2010 = 1 hod., 1. 11. 2009 – 25. 2. 2019 = 9 hod. (pracovník odboru SÚ)                                                                    Podle sazebníku je náhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací stanovena částkou 156,- Kč/hod. Celkem ………………………17 hod. x 156 = 2 652,- Kč. Úhradu nákladů je možno učinit bankovním převodem na účet č. 19-724201/0100, var. s. 12018 nebo poštovní složenkou na uvedený bankovní účet. Hotově lze platit v pokladně: budova A, Masarykovo nám. 53/40, v úředních hodinách MěÚ Říčany. Poskytnutí informace je vázáno zaplacením požadované úhrady. Jestliže úhrada do 60 dnů ode dne doručení tohoto oznámení nebude zapalacena, bude žádost odložena (§17 odst. 5 InfZ). Informace budou odeslány bezprostředně po zaplacení úhrady.   
26. Žádost ze dne 19. 2. 2019, v níž žadatel požaduje kopii písemného vyjádření k podnětu obce Kamenice, se sídlem Ringhofferovo nám. 434, Olešovice, 251 68 Kamenice, datovanému datem 1. 11. 2017 s názvem „Stavby SAF Kamenice“.Žadateli bylo odesláno rozhodnutí dle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v níž se žádost o poskytnutí informace odmítá.Podle § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 4. 2008, č. j. 2 As 71/2007-56 „Poskytnutí informace lze totiž odmítnout nejen z důvodů právních, jež jsou taxativně vyjmenovány v § 7 – § 11 zákona o svobodném přístupu k informacím, nýbrž i z důvodů faktických, které v zákoně z pochopitelných důvodů vyjmenovány nejsou. Typickým faktickým důvodem neposkytnutí informace přitom bude právě situace, kdy povinný subjekt požadovanou informaci nemá“.

Povinný subjekt konstatuje, že dle vyjádření Odboru územního plánování a regionálního rozvoje v Říčanech na daný podnět nebylo reagováno odpovědí a žádná písemná reakce, jakou žadatel požaduje, na výše uvedený podnět tedy neexistuje. Povinný subjekt rozhodl o odmítnutí poskytnutí výše uvedených informací, neboť ust. § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“) vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Z tohoto důvodu bylo v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací. 
27. Žádost ze dne 20. 2. 2019, v níž žadatel požaduje poskytnutí těchto informacZda město Říčany vede evidenci městského mobiliáře a pokud ano, existuje možnost sdílení informací o městském mobiliáři v rámci otevřených dat. 2. Zda město Říčany má zpracovaný pasport zeleně a pokud ano, existuje možnost sdílení informací o zeleni a jejím stavu v rámci otevřených dat. 3. a) Kolik laviček instalovaných v exteriéru (parky, ulice apod.) vlastní a spravuje město Říčany, příp. jím zřízené organizace.b) Kolik odpadkových košů instalovaných v exteriéru (parky, ulice apod.) vlastní a spravuje město Říčany, příp. jím zřízené organizace.c) Kolik stromů vlastní a spravuje město Říčany, příp. jím zřízené organizace. 1. Ano, město Říčany vede evidenci městského mobiliáře, ale není možnost sdílení informací o městském mobiliáři v rámci otevřených dat.2. Ano, město Říčany má zpracovaný pasport zeleně, ale není možnost sdílení informací o zeleni a jejím stavu v rámci otevřených dat.3. a) Město Říčany vlastní a spravuje 420 laviček.b) Město Říčany vlastní a spravuje 302 košů na odpadky a psí exkrementy.c) Město Říčany vlastní a spravuje cca 4 155 ks stromů.
28. Žádost ze dne 25. 2. 2019, v níž žadatel požaduje poskytnutí kopií všech Odborem územního plánování a regionálního rozvoje v Říčanech vydaných písemných vyjádření – stanovisek, souhlasů či kopie všech rozhodnutí či oznámení o zahájení řízení dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči nebo na základě zák. 500/2004 Sb., správní řád, od počátku roku 1997 až do doby vyřízení žádosti o informace, týkající se státem chráněných památek nacházejících se v areálu zámku Kamenice v obci Kamenice, okres Praha – východ. Informaci žádáte poskytnout v elektronické formě na e-mailovou adresu. Pracovnice Odboru územního plánování a regionálního rozvoje v Říčanech vyhledala požadované dokumenty od roku 1997 do doby vyřízení žádosti o informace. Jedná se celkem o více než 20 správních řízení, v nichž některé dokumenty obsahují osobní údaje, jež je nutné dle § 8a zákona č. 106/1999 Sb., anonymizovat. Podle § 17 odst. 1 InfZ mohou povinné subjekty požadovat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli; povinný subjekt může žádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací (§ 5 odst. 1 písm. f) InfZ) schválila Rada města Říčany svým usnesením č. 09-08-067 dne 13. 5. 2009.  Tento sazebník je dostupný na Svobodné_informace_směrnice_sazebník.pdf. Z výše uvedeného vyplývá, že informace, které žadatel požaduje, vzhledem k rozsáhlosti časového období a množství dokumentů spadají pod mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Pracovnice Územního plánování a regionálního rozvoje v Říčanech prováděla anonymizaci a skenování 6 písemných vyjádření, přičemž tímto strávila 1 hod. ze své pracovní doby. Má-li zpracovat požadavek Vaší žádosti v plném rozsahu, zabere tato činnost cca 4 hod. pracovní doby, přičemž po tuto dobu bude nucena odložit plnění svých ostatních pracovních povinností.
 Podle § 17 odst. 1 InfZ, jsou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. S odkazem na § 17 odst. 1 a 3 InfZ, bylo žadateli sděleno, že tyto informace, vzhledem k časové náročnosti  je tedy možné poskytnout pouze za úhradu.  Výše požadované úhrady spolu se způsobem jejího výpočtu je stanovena takto: kopírování, anonymizace, skenování dokumentů u více než 20 spisů celkem 4 hod.                                                                        Podle sazebníku je náhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací stanovena částkou 156,- Kč/hod. Celkem ………………………4 hod. x 156 = 624,- Kč. Úhradu nákladů je možno učinit bankovním převodem na účet č. 19-724201/0100, var. s. 22019 nebo poštovní složenkou na uvedený bankovní účet. Hotově můžete platit v pokladně: budova A, Masarykovo nám. 53/40, v úředních hodinách MěÚ Říčany.Poskytnutí informace je vázáno zaplacením požadované úhrady. Jestliže úhradu do 60 dnů ode dne doručení tohoto oznámení žadatel nezaplatí, bude žádost odložena (§17 odst. 5 InfZ). Informace budou odeslány bezprostředně po zaplacení úhrady. Proti výši úhrady lze podat stížnost podle § 16a InfZ. Stížnost můžete podat u města Říčany do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení (§ 16a odst. 3 písm. a) InfZ). O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje. Po dobu vyřizování stížnosti neběží lhůta pro zaplacení požadované úhrady. Žadatel požadovanou úhradu zaplatil a dokumenty mu byly odeslány.
29. Žádost ze dne 1. 3. 2019, v níž žadatel požaduje informaci, zda městoŘíčany realizovalo zakázku prostřednictvím dodavatele Green Project, s. r. o., se sídlem Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice, IČ: 271 95 783, a zda byla uplatněna v rámci realizace zakázky nějaká sankce, příp. jestli došlo k předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo došlo ke vzniku škody. Pokud došlo k udělení sankce, žádá  o zaslání kopie příslušné listiny prokazující udělení této sankce.Město Říčany realizovalo prostřednictvím dodavatele Green Project, s. r. o. investiční akci „Park Kozinova“. Neboť ze strany dodavatele nebyl dodržen termín dokončení díla a ve smlouvě o dílo sjednaly smluvní strany smluvní pokutu, kterou zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla, byla zhotoviteli vyčíslena smluvní pokuta, která má byla započtena proti jeho pohledávce z titulu provedení prací na základě smlouvy o dílo.  
30. Žádost ze dne 1. 3. 2019, v níž žadatel požaduje adresu nemovitosti v Mukařově, kde stavebník s povolením na rozšíření verandy postavil zcela nový dvoupodlažní dům.Povinný subjekt žádost posoudil a za použití §8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím rozhodl o odmítnutí poskytnutí požadované informace, neboť podle ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb., „poskytne povinný subjekt informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.“ Obecnou právní úpravou ochrany osobnosti je občanský zákoník. Podle § 81 tohoto zákona má fyzická osoba právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.Osobním údajem je pak dle § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže jej lze identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Podle § 4 písm. e) téhož zákona je zpracováním osobních údajů též jejich šíření, předávání nebo zveřejňování. V tomto případě, lze požadované informace o adrese nemovitosti v obci Mukařov, kde byl bez povolení postaven nový dvoupodlažní dům, považovat za osobní údaje a jejich poskytnutím by došlo k významnému zásahu do soukromí subjektu.  
31. Žádost ze dne 4. 3. 2019, v níž žadatel požaduje poskytnutí kopie dokumentu č. j. 64443/2017-MURI/OVÚ/809  ze dne 14. 12. 2017.Žadateli byla kopie dokumentu odeslána (zde).
32. Žádost ze dne 4. 3. 2019, v níž žadatel požaduje informaci, zda poskytnutí údajů potřebných k určení totožnosti řidiče není v rozporu s čl. 37 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.Provozovatel vozidla má zákonnou povinnost znát údaje o řidiči, která vyplývá ze zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Z odst. 4 §10 tohoto zákona vyplývá, že jeho právo nevypovídat proti osobě blízké zůstává zachováno, avšak odmítne-li provozovatel oznámit řidiče, nastupuje objektivní odpovědnost provozovatele vozidla, který odpovídá za přestupek.Pro bližší informace viz. citace zákona č. 361/2000 Sb.  § 10 Povinnosti provozovatel vozidla(1) Provozovatel vozidla nesmía) přikázat ani dovolit, aby bylo v provozu na pozemních komunikacích užito vozidlo, které nesplňuje podmínky stanovené zvláštním právním předpisem,2) pokud nejde o přípojný podvozek (vozidlo) k záchrannému vozidlu Horské služby podle § 5 odst. 3, b) svěřit řízení vozidla osobě, která nesplňuje podmínky § 3 odst. 2, c) svěřit řízení motorového vozidla osobě, která nesplňuje podmínky podle § 3 odst. 3, d) přikázat nebo svěřit samostatné řízení vozidla osobě, o které nezná údaje potřebné k určení její totožnosti. (4) Provozovatel vozidla a osoba, které provozovatel svěřil vozidlo, s výjimkou, kdy provozovatelem vozidla je zpravodajská služba, jsou povinni na výzvu policie, krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností sdělit skutečnosti potřebné k určení totožnosti řidiče vozidla podezřelého z porušení ustanovení tohoto zákona; tímto ustanovením není dotčeno ustanovení zvláštního právního předpisu upravující právo odepřít výpověď nebo podání vysvětlení. § 125fPřestupek provozovatele vozidla                 (1) Provozovatel vozidla se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 10 nezajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená tímto zákonem.               (2) Provozovatel vozidla za přestupek podle odstavce 1 odpovídá, pokuda) porušení pravidel bylo zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo se jedná o neoprávněné zastavení nebo stání,b) porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje znaky přestupku podle tohoto zákona ac) porušení pravidel nemá za následek dopravní nehodu.               (3) K odpovědnosti fyzické osoby za přestupek podle odstavce 1 se nevyžaduje zavinění. 
33. Žádost ze dne 6. 3. 2019, v níž žadatel požaduje informaci, zda byla k vodoprávnímu úřadu podána žádost o udělení souhlasu dle § 17 zákona 254/2001 se stavbou: „Novostavba RD včetně doprovodných staveb na parc. č. 298/6 a 298/7 v k. ú. Mirošovice u Říčan“. Pokud ano, žádá zároveň o pořízení kopie spisu do datové schránky.Žadateli bylo odesláno souhlasné závazné stanovisko Vodoprávního úřadu v Říčanech ze dne 6. 3. 2019 č. j. 63461/2019-MURI/OVÚ/1132. Kopie dokumentu nebyla anonymizována, neboť žadatel je přímým účastníkem řízení. V případě žádosti o kopii celého spisu, bylo žadateli sděleno, že podle obsahu se jedná o žádost o nahlédnutí do spisu, které je komplexně upraveno v § 38 správního řádu. V této části žádosti bylo v souladu s § 15 odst. 1 InfZ vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací, neboť dle ust. § 2 odst. 3 InfZ Zákon se nevztahuje na poskytování informací o údajích vedených v centrální evidenci účtů a v navazujících evidencích, informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, a dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitosti a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací.“
34. Žádost ze dne 6. 3. 2019, v níž žadatel požaduje informace, jak bylo naloženo s peticí občanů, majitelů nemovitostí v k. ú. Strašín, ohraničené ulicemi V Žaludech, Rekreační a U Ládek, jež se týkala změny ÚP vymezujícího veřejný prostor v uvedené lokalitě. Žádá o veškeré písemné podklady, zápisy z jednání a také informaci o průmětu této petice do územního plánu města.


 
K žádosti bylo sděleno, že na podnět města Říčany ze dne 15. 1. 2018, č. j. 2493/2018-MURI/Sek/776, ev. č. 3841/2018  přijala dne 8. 2. 2018 Rada města Říčany usnesení, kterým doporučuje Zastupitelstvu města Říčany souhlasit s předloženým návrhem města Říčany, který se týká prověření šířky veř. prostranství v chatové osadě Strašín na změnu ÚP Říčan. Zastupitelstvo města Říčany odsouhlasilo podnět města Říčany dne 14. 2. 2018 pod č. usn. 18-01-014. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje v Říčanech připravil obsah změny č. 4, který následně opakovaně projednal s Krajským úřadem Středočeského kraje. První žádost o stanovisko KUSK byla odeslána 14. 8. 2018 , druhá žádost včetně upraveného návrhu obsahu změny č. 4 byla odeslána dne 9. 10. 2018. Zastupitelstvo města Říčany dne 17. 12. 2018, pod č. usn. 18-10-003 schválilo obsah změny č. 4 ÚP Říčan. V tomto obsahu reaguje na petici bod „Bude prověřena šířka veřejných prostranství v lokalitě ohraničené ulicemi U Ládek, V Žaludech (chatová osada Strašín) tak, aby zohledňovala současné šířkové parametry“ (příloha č. 5) V Radě města Říčany byl tento materiál projednáván 22. 11. 2018. Následně proběhlo poptávkové řízení na zpracovatele změny č. 4 ÚP Říčan. Byl vybrán Ing. Arch. Ivan Kaplan, Vinohradská 2222/156, 130 00 Praha. Termín na odevzdání první části díla změny č. 4 je dle objednávky 30. 4. 2019 (příloha č. 6). Informace o průmětu výše uvedené petice do ÚP města nelze ke dni zpracování odpovědi na žádost o informace poskytnout, neboť návrh změny č. 4 ÚP města nebyl dosud zpracován.  V této části žádosti bude v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací, neboť ust. § 2 odst. 4  InfZ vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. V příloze byly žadateli odeslány poštou základní dokumenty vztahující se k žádosti o informaci. Pokud žádá poskytnutí veškerých písemných dokladů a zápisů z jednání, bylo sděleno, že podle § 17 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty oprávněny požadovat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli; povinný subjekt může žádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací (§ 5 odst. 1 písm. f) InfZ) schválila Rada města Říčany svým usnesením č. 09-08-067 dne 13. 5. 2009.  Tento sazebník je dostupný na Svobodné_informace_směrnice_sazebník.pdf.  S odkazem na § 17 odst. 1 a 3 InfZ bylo sděleno, že tyto informace, vzhledem k časové náročnosti a nákladům na pořízení kopií dokumentů, je tedy možné poskytnout pouze za úhradu.  Výše požadované úhrady spolu se způsobem jejího výpočtu vychází z těchto úkonů a položek: vyhledání požadovaných dokumentů, tisk, anonymizace, kopírování 25x oboustranná kopie A4 (á 3 Kč) celkem 2 hod.                                                           Podle sazebníku je náhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací stanovena částkou 156,- Kč/hod.  Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací………………………….2 hod. x 156 = 312,- KčPoskytnuté kopie dokumentů……………………………………………25 listů x 3 Kč = 75,- KčCelkem………………………………………………………………………………312,- + 75,- = 387,- Kč Úhradu nákladů je možno učinit bankovním převodem na účet č. 19-724201/0100, var. s. 32019 nebo poštovní složenkou na uvedený bankovní účet. Hotově můžete platit v pokladně: budova A, Masarykovo nám. 53/40, v úředních hodinách MěÚ Říčany.Poskytnutí informace je vázáno zaplacením požadované úhrady. Jestliže úhradu do 60 dnů ode dne doručení tohoto oznámení nezaplatíte, bude Vaše žádost odložena (§17 odst. 5 InfZ). Informace Vám budou odeslány bezprostředně po zaplacení úhrady. Proti výši úhrady je možné podat stížnost podle § 16a InfZ. Stížnost se podává u města Říčany do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení (§ 16a odst. 3 písm. a) InfZ). O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje. Po dobu vyřizování stížnosti neběží lhůta pro zaplacení požadované úhrady.
35. Žádost ze dne 6. 3. 2019, v níž žadatel požaduje informace,jak a k jakému datu byl ukončen pracovní poměr projektového manažera Ing. Davida Michaličky a zda mu bylo vyplaceno odchodné či odstupné a pokud ano, v jaké výši. Současně žádáte informaci o výši odměn, které mu byly v roce 2018 vyplaceny.
   
Pracovní poměr projektového manažera Ing. Davida Michaličky byl ukončen dohodou k 31. 12. 2018. Odchodné ani odstupné mu vyplaceno nebylo. Informace o výši odměn za rok 2018 byly žadateli poskytnuty.
36. Žádost ze dne 6. 3. 2019, v níž žadatel požaduje poskytnutí analýzy, jak se snižování cen za odvoz odpadu pro občany projevuje na zvýšení počtu přihlášených k trvalému pobytu.Požadovaná analýza byla žadateli odeslána (zde).
37. Žádost ze dne 12. 3. 2019, v níž žadatel požaduje tyto informace:Jsou ve městě Říčany umístěny bezpečnostní kamery, jejichž provozovatelem je město, městská policie nebo jiné organizace zřízené městem? 2. Pokud ano, kolik kamer je ve městě umístěno? 3.  Kdo, jakým způsobem a na základě jakých informací rozhodoval o tom, kde jsou kamery umístěny? 4. Jsou průmyslové kamery neustále monitorované operátorem? Kdo má k záznamu z kamer přístup? 5. Má obec k dispozici celkový počet zásahů městské policie za rok 2018? Pokud ano, v kolika případech byl takový zásah iniciovaný na základě záběru z průmyslové kamery? 6. Kolikrát byl záznam z bezpečnostní kamery poskytnutí policejnímu sboru za účelem řešení trestného činu nebo přestupku v roce 2018. 7. Přineslo přijetí GDPR nějaké změny v práci s kamerovým systémem?   1. Odpověď: ANO.2. Odpověď: 43.3. Odpověď: Kamery byly umístěny na základě poznatků ze služby městské policie a policie ČR, v součinnosti s orgány a odbory města.4. Odpověď:  Kamerové systémy průběžně monitoruje operátor městské policie, přístup má městská policie.5. Odpověď: Městská policie nevede statistiku výjezdů dle kamer.6. Odpověď: Ve 106 případech.7. Odpověď: Ne
38. Žádost ze dne 13. 3. 2019, v níž žadatel požaduje informace,zda Městský úřad v Říčanech, odbor Stavební úřad, obdržel po 1. 1. 2018 žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany – Radošovice, s výjimkou:Žádosti ev. č. 130179, č. j. 112868/2018Žádosti ev. č. 158767, č. j. 139439/2018.Žádá o poskytnutí kopií výše uvedených žádostí a dokumentů o jejich vyřízení MěÚ v Říčanech, odbor Stavební úřad. Dále žádá o poskytnutí informace, jakým způsobem bylo ukončeno územní řízení o dělení pozemků zahájené oznámením MěÚ v Říčanech, odbor Stavební úřad, sp. zn. č. j. 139439/2018/Po, č. j. 178504/2018-MURI/OSÚ/00022, ze dne 5. 11. 2018 a žádáte o poskytnutí kopie rozhodnutí, kterým byla tato žádost vyřízena.   Stavební úřad v Říčanech obdržel po 1. 1. 2018 mimo žádost ev. č. 130179, č. j. 112868/2018 a žádost ev. č. 158767, č. j. 139439/2018 ještě žádost ze dne 17. 1. 2019 ev. č. 16100/2019 a doplnění žádosti ze dne 31. 1. 2019 ev. č. 33792/2019. Následně dne 12. 2. 2019 bylo na Stavební úřad v Říčanech podáno žadatelem RIM PROPERTY DEVELOPMENT Zpětvzetí žádosti o vydání povolení k rozdělení parcel dle GP 1626-50/2018“ ev. č. 43171/2019, č. j. 44728/2019, na jehož základě Stavební úřad v Říčanech vydal „Usnesení o zastavení řízení“ sp. zn. 139439/2018/Po, č. j. 75736/2019-MURI/OSÚ/00334 ze dne 18. 3. 2019.Dne 27. 2. 2019 byla Stavebnímu úřadu v Říčanech doručena „Žádost o vydání povolení k rozdělení parcel dle GP 12638-76/2018“ ev. č. 60166/2019, č. j. 55478/2019. Do doby vyřízení žádosti o poskytnutí informace, nebylo Stavebním úřadem v Říčanech o této žádosti rozhodnuto. Požadované dokumenty (zde, zdezdezde). Podle ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o telefonním kontaktu a podpisy fyzických osob v dokumentu uvedených.
39. Žádost ze dne 18. 3. 2019, v níž žadatel požaduje poskytnutí kopie podání, kterým žadatel RIM Property Development, s. r. o., IČ 27113761, se sídlem Melounová 520/4, Praha 2, zúžil svoji žádost o vydání rozhodnutí o dělení pozemků vedenou u MěÚ v Říčanech, odbor Stavební úřad, pod sp. zn. 139439/2018/Po pouze na pozemky parc. č. 138/143 a 138/3. Žádá o poskytnutí kopie usnesení, popř. jiného úkonu, kterým Městský úřad v Říčanech, odbor Stavební úřad, na toto zúžení reagoval.    Kopie „Žádosti o vydání povolení k rozdělení parcel dle GP 1638-76/2018“ ze dne 27. 2. 2019 (zde). Podle ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o telefonním kontaktu a podpisy fyzických osob v dokumentu uvedených. Do doby vyřízení žádosti o informace nebyla Stavebním úřadem v Říčanech žádost vyřízena, a proto bylo v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v této části vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací.
40. Žádost ze dne 19. 3. 2019, v níž žadatel požaduje informaci, zda je splněn druhý a třetí odstavec podmínek souhlasu PČR č. j. KRPS-121461-4/č. j. -2018-011400, tj.Měření bude probíhat v místech, kde je zvýšený počet chodců….Veškeré úseky budou měřeny….Povinný subjekt kontaktoval Městskou policii v Říčanech s žádostí o vyjádření k dotazu. Vyjádření MP v Říčanech k žádosti o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.: Zákonné pravidlo pro měření rychlosti obecní policií vyplývá ze zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., §79a, kdy je oprávněna obecní policie měřit rychlost. Tuto činnost vykonává na místech určených policií, přitom postupuje v součinnosti s policií. Pokud jde o stanovení míst k měření rychlosti obecní policií, která spadá do působnosti Policie České republiky, zákon neřeší, jakou formou k takovému stanovení má dojít. Ve věci součinnosti mezi policií České republiky a obecní policií pak zákon navazuje na jedno z úvodních ustanovení zákona č. 553/1991 Sb., o obecní polici, podle kterého při plnění svých úkolů spolupracuje obecní policie s Policií České republiky, blíže se však nespecifikuje, v čem by mj. součinnost při měření rychlosti měla spočívat.Vzhledem k těmto skutečnostem je forma nastavení stanovení míst k měření rychlosti a další součinnosti subjektů obecní policie a Policie České republiky, věcí vzájemné dohody a to jak v písemné, ústní, nebo v obojí podobě, věcí každého územního celku, kde působí obecní policie a Policie České republiky. Stejně tak není stanoveno, zda se primárně k měření rychlosti má vyjadřovat příslušný dopravní inspektorát Policie České republiky, nebo příslušník Policie České republiky ve službě, v rámci nejbližšího územního obvodu, v rámci běžné pořádkové Policie České republiky.V rámci nastavení měření rychlosti Městkou policií Říčany v souladu se zákonem, je zde rámcové pravidlo, které vyplývá se žádosti o stanovení míst k měření rychlosti. Pravidlem se rozumí, za jakých podmínek lze vykonávat měření rychlosti, to znamená, že v jednotlivých úsecích jsou příslušné problematiky spojené s bezpečností silničního provozu, jedná se o obecné pravidlo, s tím, že v každém úseku je problematika jiná, ale odvozuje se od popsaných rizikových faktorů, které v jednotlivých místech můžou být různé. K uvedenému je nutné doplnit, že stanovení míst předcházely jednotlivé žádosti příslušných obcí, které žádaly touto formou o řešení bezpečnosti v dopravě. Na základě dalších procesů, došlo ke schválení těchto úseku, které jsou aktuálně provozované na základě stanovení míst Policií České republiky, v podobě jaké aktuálně jsou. Mj. jedná se o živý proces, který sleduje průběžné změny v situacích a příslušně na ně reaguje a to jak písemnou formou, nebo jen ústním schválením, kdy lze provádět příslušné činnosti, tak jak umožňuje zákon. V případě obce Tehov kde se měří rychlost, která je zde upravena dopravní značkou B20a s omezením na 40 Km/h, zde došlo k dohodě, mezi zástupci obce Tehov a dopravním inspektorátem Policie České republiky, kdy lze v místě zachovat omezení rychlosti místní úpravou silničního provozu s ohledem na větší riziko, než je v jiných obcí/místech, následně toto bylo potvrzeno při jednání se zástupci dopravního inspektorátu Policie České republiky, že Městská policie Říčany, může v místě provádět měření rychlosti.Vzhledem k uvedeným skutečnostem sdělujeme, že jsou plněny podmínky pro měření rychlosti Městskou policií Říčany, včetně dalších ujednáních v rámci součinnosti Městské policie Říčany s Policií České republiky.Ve všech úsecích v rámci Městské policie Říčany se měří rychlost stanovená obecnou úpravou silničního zákona, kromě obce Tehov, kde došlo k dodatečnému ujednání v rámci zástupců obce, dopravního inspektorátu policie a městské policie o zachování místní úpravy silničního provozu a tím i stanovení měření rychlosti v daném místě za těchto podmínek.K celé problematice je nutné podotknout, že činnost úsekových radarů nespočívá jen v měření rychlosti, ale je i nástrojem pro boj s kriminalitou, kdy data z těchto zařízeních slouží Policii České republiky jako důkazní hodnoty pro další činnosti policie.Závěrem, měření rychlosti Městskou policií Říčany je prováděno v souladu se zákonem na základě stanovení míst z ujednání s příslušnou Policií České republiky.Pozn.: problematika měření rychlosti je složitější záležitostí, pro více informací lze mj. kontaktovat přímo zástupce Městské policie Říčany.    
41. Žádost ze dne 19. 3. 2019, v níž žadatel požaduje informaci, jaké firmy přímo nebo nepřímo spolupracují na provozu měření rychlosti v obci, výběru pokut a způsobu jejich odměňování – na základě „Povolení měření rychlosti vozidel v obcích poskytnutí seznamu společností a firem, které spolupracují s městem Říčany.“   K  dotazu bylo sděleno, že v rámci obce s rozšířenou působností provoz v obcích mimo Říčany na základě veřejnoprávních smluv měří Městská policie Říčany prostřednictvím automatizovaného systému, zjištěný přestupek zvaliduje a postoupí příslušnému správnímu orgánu Městského úřadu Říčany. Technickou část provozu zajišťuje konsorcium AŽD CAMEA, jehož členy jsou AŽD Praha, s. r. o. a Camea, spol. s r. o. Město má radary v pronájmu od uvedeného subjektu na základě platné smlouvy. Smlouva je uveřejněna v registru smluv na webové adrese:https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3937392https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5596239
42. Žádost ze dne 20. 3. 2019, v níž žadatel požaduje informace, zda Městskému úřadu v Říčanech byla doručena písemnost Policie ČR, č. j. KRPS 312197, která měla být Policií ČR – Obvodní oddělení Říčany, Masarykovo náměstí 56/38, 251 01 Říčany, odeslána v první polovině února 2019. Pokud byla výše uvedená písemnost MěÚ v Říčanech doručena, pod jakým číslem jednacím je evidována ve spisové službě, a kterému odboru MěÚ v Říčanech byla přidělena k vyřízení.  Písemnost je evidována na Odboru právním Městského úřadu v Říčanech, je součástí spisu postoupeného Obecním úřadem Mukařov. Ve spisové službě je právním odborem MěÚ Říčany evidována pod č. j. 58679/2019.
43. Žádost ze dne 21. 3. 2019, v níž žadatel požaduje  poskytnutí kopie textové části projektové dokumentace stavebního řízení spis. zn. 16982/2018/Pl., pro vydané územní rozhodnutí spis. zn. 16982/2018/Pl., č. j. 43439/2018-MURI/OSÚ/00021.Město Říčany jako povinný subjekt v uvedené věci rozhodlo v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů t a k t o:Žádost o poskytnutí informace se podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“) odmítá, neboť poskytnutí textové části projektové dokumentace, která je součástí spisu vedeného stavebního řízení spis. zn. 16982/2018/Pl., jehož žadatel není účastníkem, by znamenalo významný zásah do práv třetích osob k předmětu práva autorského.
44. Žádost ze dne 21. 3. 2019, v níž žadatel požaduje tyto informace:Kopii originálu spisového seznamu, který je součástí spisu 16982/2018/Pl. 2. Doplnila již společnost City Group, s. r. o. požadované náležitosti do výše uvedeného spisu? Ano či ne? 3. Byl již odeslán stavebním úřadem doplněný výše uvedený spis odeslán ke KÚSK. Ano či ne. Jestliže ano, datum, kdy byl doplněný spis stavebním úřadem odeslán ke KÚSK. 4. Vede Stavební úřad v Říčanech ještě jiné správní řízení k pozemkům 162/1 a 164/39. Ano či ne. 5. Vede nebo vedl Stavební úřad v Říčanech v roce 2019 správní řízení k pozemku 164/7 v k. ú. Svojetice? Ano či ne. 6. Vede nebo vedl Stavební úřad v Říčanech v roce 2018 nebo 2019 správní řízení k pozemku 219/36 v k. ú. Svojetice? Ano či ne.               1. Požadovaný dokument byl žadateli odeslán poštou. Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení a trvalém bydlišti fyzických osob v dokumentu uvedených.2. Ne.3. Ne, nebylo vydáno nové rozhodnutí.4. Ne.5. Ne.6.  Ano.
45. Žádost ze dne 25. 3. 2019, v níž žadatel požaduje informaci,Bylo vydáno řádné povolení ke kácení jehličnanu, které proběhlo dne 21. 3. 2019 na pozemku 1570/4 v k. ú. Říčany, jehož majitelkou je H.Š.?2. O jaký druh jehličnanu se jednalo?3. Jaký byl důvod pokácení jehličnanu?   

.


 
1. Ano, ke kácení jehličnanu na výše uvedeném pozemku bylo vydáno rozhodnutí Odborem životního prostředí Městského úřadu v Říčanech ev. č. 76788/2019, č. j. 58630/2019-MURI/OŽP-00395 ze dne 13. 3. 2019.2. Rozhodnutím bylo povoleno pokácení 1 exempláře Picea pungens (smrk stříbrný) o obvodu kmene 125 cm ve výšce 1,3 m nad zemí.3. Důvodem kácení smrku byl jeho růst v blízkosti obytných staveb, přeštíhlený růst a vysoká výška
46. Žádost ze dne 26. 3. 2019, v níž žadatel požaduje informaci,zda byla od února 2019 do 25. 3. provedena kontrolní prohlídka či šetření na místě ohledně oplocení mezi pozemky parc. č. 38 a parc. č. 37 v k. ú. Tehovec, Na Návsi v Tehovci.  K danému dotazu sdělujeme, že na Stavební úřad v Říčanech byl dne 7.2.2019 podán podnět k odstranění stavby oplocení mezi pozemky parc.č. 38 a 37 v k.ú. Tehovec a založen spis číslo 37526/2019. Stavební úřad v Říčanech provedl místní kontrolní šetření dne 5.3.2019, z čehož byla pořízena fotodokumentace a na podnět bylo písemně, dopisem ze dne 20. 2. 2019, odeslaným 7. 3. 2019, sděleno, že oplocení do výšky 2 m podle § 79c nevyžaduje rozhodnutí o umístění ani územní souhlas a ani jiné opatření, a proto nejsou šetřeny ani požadavky dle vyhl. č. 501/2006 Sb. (v souladu s § 1 vyhl.)
47. Žádost ze dne 27. 3. 2019, v níž žadatel požaduje tyto informace:Od kdy má město Říčany ve správě místní komunikaci ulice Nad Bahnivkou v k. ú. Pacov u Říčan (dnes v ose páteřní pozemkové parcely pozemku p. č. 455) definovanou ve smyslu zákona o místních komunikacích č. 13/1997 Sb., jeho úst. § 6) a o jakou třídu místní komunikace se jedná.Zda byla zařazena shora zmíněná místní komunikace do kategorie místní komunikace podle starého silničního zákona z roku 1961.Kdy poprvé bylo na shora zmíněnou místní komunikaci se zpevněným asfaltovým povrchem vydáno stavební povolení a kdy byla takto poprvé uvedena do provozu po zaměření včetně příslušného zaměření komunikace Nad Bahnivkou geometrickým plánem.Kdy naposled byla provedena úprava asfaltového povrchu komunikace Nad Bahnivkou a kdy byla takto vzniklá stavba kolaudována.1. Výše uvedená komunikace byla předána do správy Města Říčany po zániku MNV Pacov. Do pasportu místních komunikací byla zařazena rozhodnutím 8451/2017-MURI/OTS/1131 ze dne 7. 4. 2017 jako komunikace III. třídy.2. Informace o tom, zda byla výše uvedená komunikace zařazena do kategorie místní komunikace podle starého silničního zákona z roku 1961 povinný subjekt nemá a ani v archivu Městského úřadu v Říčanech nebyly dohledány. V této části žádosti bylo v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“) vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací, neboť ust. § 2 odst. 4 InfZ vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.3. V archivu Městského úřadu v Říčanech je na výše uvedenou komunikaci evidováno stavební povolení ze dne 16. 4. 2008, č. j. 762/14587/2008/Fi. Dokument byl odeslán spolu s kopií geometrického plánu a spolu s rozhodnutím o předčasném užívání ze dne 14. 10. 2009 a ze dne 25. 10. 2011. Na základě smlouvy o dílo č. 345/2014/SOD ze dne 19. 5. 2014 proběhla oprava povrchu komunikace Nad Bahnivkou v úseku po dostavbě kanalizace. Další úpravy asfaltového povrchu byly realizovány na základě smlouvy o dílo č. 509/2015/SOD ze dne 3. 9. 2015. Žádné další stavební povolení týkající se zmíněné komunikace povinný subjekt nedohledal, ale s jistotou nelze konstatovat, že dokumenty, které byly žadateli zpřístupněny jsou prvním stavebním povolením týkajícím se předmětné komunikace.  V této části žádosti bylo v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“) vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací, neboť ust. § 2 odst. 4 InfZ vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.4. Poslední opravy asfaltového povrchu komunikace Nad Bahnivkou proběhly v roce 2018 na základě Smlouvy o dílo č. SOD/00117/2018/OTS. Opravy komunikací nevyžadují kolaudační souhlas.
48. Žádost ze dne 29. 3. 2019, v níž žadatel požaduje informaci,zda bylo oznámení o zahájení řízení ve věci územního rozhodnutí ve věci Kostka Čestlice a z tohoto řízení vzešlé rozhodnutí č. j. 354/2018-MURI/OSÚ/00029 datované 31. 1. 2018 ve věci Kostka Čestlice vyvěšeno na úředních deskách úřadu. Pokud ano, žádáte o dokumenty toto dokazující.
  
K dotazu bylo sděleno, že výše uvedené oznámení o zahájení společného řízení na stavbu komerční obchodní centrum „Kostka Čestlice“ na úřední desce vyvěšeno nebylo. Dle vyjádření krajského úřadu, řízení nepodléhá projednání dle zákona č. 100/2001 Sb., neboť se jedná o změnu územního rozhodnutí společně se stavebním povolením a podmínky se, oproti původnímu územnímu rozhodnutí, s nímž byla veřejnost seznámena, nemění.
 
49. Žádost ze dne 3. 4. 2019, v níž žadatel požadujeposkytnutí kopií příloh k žádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků, ev. č. 60166, č. j. 55478/2019 ze dne 27. 2. 2019 žadatele RIM Property Development, s. r. o., IČ 27113761, se sídlem Melounová 520/4, Praha 2.  Kopie příloh k výše uvedené žádosti byly žadateli poskytnuty. Tyto přílohy byly žadateli odeslány již v odpovědi na jeho předchozí žádost o informace ze dne 18. 3. 2019, č. j. 77355/2019-MURI/KVŘG/1180, a to jako součást kopie dokumentu žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků, ev. č. 60166, č. j. 55478/2019 ze dne 27. 2. 2019 žadatele RIM Property Development. Žádné další přílohy tato žádost ze dne 27. 2. 2019 již neobsahuje.
50. Žádost ze dne 8. 4. 2019, v níž žadatel požaduje poskytnutí kopií všech stanovisek dotčených orgánů, KÚSK, sousedních obcí a obce Kaliště k návrhu ÚP obce Kaliště vztahujících se k jednání, které se uskutečnilo 31. 5. 2018 a jehož součástí se vyhodnocení SEA a NATURA 2000.vyžádané dokumenty, tj. stanoviska všech dotčených orgánů ke společnému jednání ze dne 31. 5. 2018, (ZDE), (ZDE), (ZDE), (ZDE), (ZDE), (ZDE), (ZDE),(ZDE), (ZDE), (ZDE), (ZDE), (ZDE), Dokument nově zpracovaných vlivů na životní prostředí SEA a NATURA do doby vyřízení této žádosti o informace nebyl předložen. Povinný subjekt od jednání ze dne 31. 5. 2018 do doby vyřízení žádosti o informace neobdržel ani žádná nová stanoviska, připomínky a vyjádření k návrhu ÚP obce Kaliště uplatněných dotčenými orgány a ÚSC. V této části žádosti bylo v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“) vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací, neboť ust. § 2 odst. 4  InfZ vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
51. Žádost ze dne 8. 4. 2019, v níž žadatel požadujeposkytnutí informací ke správnímu řízení, které se týká pozemku p. č. 219/36 v k. ú. Svojetice, a to konkrétně:Pokud bylo vedeno správní řízení k pozemku p. č. 219/36 a řízení je ukončeno, žádá o kopii proběhlého správního řízení, výsledek správního řízení, tj. např. územní rozhodnutí, stavební povolení, sdělení, závazné stanovisko, apod.Pokud je v současné době vedeno správní řízení k pozemku p. č. 219/36 a řízení není ukončeno, žádá o kopii žádosti žadatele o správní řízení a dalších dokumentů týkajících se správního řízení žadatele.

  
Stavební úřad v Říčanech obdržel dne 23. 7. 2018 žádost o vydání územního rozhodnutí na dělení pozemku p. č. 219/36 v k. ú. Svojetice. Jelikož žádost neobsahovala veškeré podklady nutné k projednání, stavební úřad dne 27. 8. 2018 řízení přerušil a vyzval navrhovatele k doplnění žádosti se lhůtou do 30. 1. 2019. Stavebník dne 28. 1.2019 požádal o prodloužení lhůty k doplnění žádosti. Stavební úřad žádosti vyhověl a lhůtu prodloužil do 31. 7. 2019. Dokumenty, které žadatel požadoval v souvislosti se správním řízením, které se týká pozemku p. č. 219/36, mu byly odeslány. Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení a trvalém bydlišti fyzických osob v dokumentu uvedených.
52. Žádost ze dne 9. 4. 2019, v níž žadatel požaduje tyto informace:Jak je možné, že ve výzvě ze dne 20. 3. 2019 uvádíte jiný radar v. č. 675f9554-3f29-45b7-a08a-b375d46b6249 oproti tomu, ke kterému Vám byl předložen ověřovací list.Jak je možné, že Městský úřad v Říčanech protizákonně vyřizuje stížnosti za 130 dnů.3. Statut městské policie k obsluze stacionárních radarů a jejich odborné oprávnění.4. Doklad o rozhodnutí MÚ Říčany (zastupitelstvo) o provozování této činnosti a umístění radarů.5. Rozhodnutí státní policie o souhlasu k této činnosti a umístění radarů.6. Rozhodnutí krajského úřadu o umístění radarů na jejich komunikaci.7. Bližší vysvětlení použitého znaku, řidič ohrozil svou jízdou ve 3,24 bezpečnost dalších účastníků provozu v té době naprosto prázdné komunikace, včetně toho na úseku mimo obytnou část.8. Jakým způsobem bylo provedeno výběrové řízení dodavatele radarů. Kdo rozhodl?  1. Ověřovací list č. 8012-OL-70317-18, který byl žadateli  předložen na Oddělení úsekového měření rychlosti a vážení vozidel v Říčanech a který Vám nyní opět zasíláme v příloze, je k měřiči úsekové rychlosti, kterým byl zdokumentován Váš přestupek. Číslo, které žadatel uvádí ve svém dotazu, je výrobní číslo radaru, nikoliv číslo ověřovacího listu. Ověřovacím listem č. 8012-OL-70317-18 byl tedy ověřen radar v. č. 675f9554-3f29-45b7-a08a-b375d46b6249.2. Náležitosti podání stížnosti upravuje ustanovení § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Podání ze dne 10. 10. 2018, které bylo adresováno Krajskému úřadu Středočeského kraje, tento nevyhodnotil jako stížnost a vrátil případ k projednání Oddělení úsekového měření rychlosti a vážení vozidel v Říčanech, neboť výkon státní správy na silnicích druhých tříd spadá do kompetence obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Příslušný odbor Městského úřadu v Říčanech dále standardně postupoval v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.3. Zákonné pravidlo pro měření rychlosti obecní policií vyplývá ze zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., §79a, kdy je oprávněna obecní policie měřit rychlost. Tuto činnost vykonává na místech určených policií, přitom postupuje v součinnosti s policií.4. Umístění původních 5 radarů: schválilo Zastupitelstvo města Říčany dne 14. 8. 2013.
Rozšíření radarů do okolních obcí: Zastupitelstvo města Říčany schválilo prvotní koncepci dne 9. 9. 2015 a dne 12. 12. 2016 schválilo veřejnoprávní smlouvy s okolními obcemi na výkon úkolů obecní policie, tj. provádění měření v okolních obcích.
5. Požadované dokumenty:Č. j. KRPS-315977-2/ČJ-2014-011406 z 18. 9. 2014Č. j. KRPS-121461-4/ČJ-2018-011406 z 31. 5. 2018  6. Radary nejsou dle Ministerstva dopravy dopravním zařízením, a tedy není nutnost jejich instalaci stanovit příslušným silničním správním úřadem. Je pouze nutné souhlasné stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR k místu a potřebnosti dle BESIP.7. Právní normy a předpisy je nutné respektovat kdykoliv. Překročí-li řidič nejvyšší dovolenou rychlost, dopouští se tak přestupku, jehož následkem je ohrožení bezpečnosti dalších účastníků provozu bez ohledu na hustotu provozu a čas, kdy se přestupku dopustil.8. Smlouva o nájmu zařízení a o poskytování služeb č. 258/2014/NS byla uzavřena na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Nájem zařízení pro měření rychlosti vozidel“ vyhlášeného v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Oznámení o zakázce bylo zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 29. 1. 2014 pod ev. č. 356967. Smlouvu o nájmu schválila Rada města Říčany dne 3. 4. 2014.
Smlouva o nájmu a poskytování služeb č. NS/00700/2017/OTS byla uzavřena na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Nájem zařízení pro měření rychlosti ve správním obvodu ORP Říčany“ vyhlášeného v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Oznámení o zakázce bylo zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 30. 1. 2017 pod ev. číslem zakázky: Z2017-002446; úř. Věst./S S20 28/01/2017 33199-2017-CS. Smlouvu o nájmu schválila Rada města Říčany dne 3. 8. 2017 pod č. usnesení 17-33-023.
53. Žádost ze dne 11. 4. 2019, v níž žadatel požaduje informace týkající se kontrolního šetření Stavebního úřadu v Říčanech dne 5. 3. 2019, při němž byla pořízena  fotodokumentace oplocení mezi pozemky parc. č. 38 a 37 v k. ú. Tehovec, a to konkrétně: Kde a z jakých pozic byla dne 5. 3. 2019 fotodokumentace pořízena?Kolik bylo celkem pořízeno fotografií?3. Kolik fotografií bylo pořízeno svědčící tomu, že betonové oplocení na pozemku parc. č. 38 znemožňuje údržbu oplocení u domu č. p. 167 v k. ú. Tehovec.
4. Kdo byl přizván k účasti na místním kontrolním šetření dne 5. 3. 2019, včetně zaslání kopie výzvy (usnesení či jiného úkonu stavebního úřadu) k účasti na místním šetření dne 5. 3. 2019.
 
1. Fotodokumentace se pořizovala od branky k domu č. p. 167, skrz plot.2. Celkem byly pořízeny 3 fotografie.         3. Nebyla pořízena žádná fotografie, neboť na místě bylo shledáno, že betonové oplocení neznemožňuje údržbu oplocení u domu č. p. 167 v k. ú. Tehovec.4. Místního kontrolního šetření se účastnily referentky Stavebního úřadu v Říčanech: Ďurišová, Vlachová, v rámci běžného výkonu stavebního úřadu. Jednalo se o neformální šetření, při kterém bylo zjištěno, že řízení není nutné zahajovat. Žádná oficiální kontrolní prohlídka nebyla učiněna, a proto nebyla ani odeslána výzva k ní. Jelikož požadovaný dokument nemá povinný subjekt k dispozici, bude v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací.
54. Žádost ze dne 11. 4. 2019, v níž žadatel požaduje poskytnutí těchto informací:Dle ust. § 24b z. č. 553/1991 Sb. je obecní policie oprávněna měřit rychlost vozidel stálým automatickým systémem za splnění povinnosti, že obecní policie o zřízení takových systémů informaci vhodným způsobem uveřejní. Jak byla splněna tato povinnost v Říčanech?Město Říčany používá k projednání přestupků údaje ze stacionárního radaru. Komu patří radarové zařízení, kdo ho obsluhuje? Žádáte o zaslání příslušných dokladů, smluv, včetně ověření metrologickým úřadem.Pokud zařízení obsluhuje obecní policie, který právní předpis ji zmocňuje k předání údajů ze stacionárního radaru orgánu města?Který právní předpis upravuje měření? Ust. § 79a zákona č. 361/2000 Sb. pouze stanoví, že je policie a obecní policie oprávněna měřit rychlost vozidel. Zákon již nedefinuje, za jakých podmínek, jakým způsobem se toto měření provádí. Proto se dotazujete na prováděcí předpis. Zákon sice v § 137 zmocňuje ministerstvo vnitra k vydání prováděcích předpisů, ale k ust. § 79a žádné zmocnění uvedeno není. Ust. čl. 2 odst. 2 Listiny státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. Pokud se považuje měření rychlosti za uplatnění státní moci, musí být postup upraven právním předpisem, aby nedocházelo ke zvůli orgánů policie a obecní policie nesprávným nastavením měřícího zařízení. Toto se opírá i o čl. 2 odst. 3 Ústavy.  1. Ve věci měření rychlosti vozidel vychází oprávnění obecní policie ze zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., §79a. Povinnost o informaci, že v daném místě probíhá měření rychlosti vozidel, prostřednictvím dopravní značky IP 31a „měření rychlosti“ byla zrušena, zákon o silničním provozu nevyžaduje, aby měřená místa rychlosti byla označena.Ve věci povinnosti obecní policie uveřejnit informaci o zřízení automatického systému měření rychlosti dle §24b, odst. 2, zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, Městská policie Říčany tuto povinnost splnila prostřednictvím zveřejněním informace na oficiálním webu města Říčany:  https://info.ricany.cz/, v odkazu policie – městská policie – kamerový systém, úsekové měření rychlosti. Dále je informace zveřejněna prostřednictvím informačních tabulích „oblast monitorována kamerami městské policie“ umístěných v ulicích a náměstích města Říčany. Informace jsou rovněž průběžně zveřejňovány prostřednictvím místního věstníku „Kurýr“.K Vašemu dotazu sdělujeme, že měření rychlosti provádí Městská policie Říčany, zjištěné přestupky oznamuje v souladu s § 10, odst. 2., zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Technickou část provozu zajišťuje konsorcium AŽD CAMEA, jehož členy jsou AŽD Praha, s. r. o. a Camea, spol. s r. o. Město má radary v pronájmu od uvedeného subjektu na základě platné smlouvy. 2. Na základě žádosti byly odeslány tyto dokumenty: Smlouva č. 258/2014/NS o nájmu zařízení a poskytování služeb (zde)Příloha č. 1 ke smlouvě č. 258/2014/NS (zde)Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 258/2014/NS (zde)Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 258/2014/NS (zde)Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 258/2014/NS (zde)Smlouva č. NS/00700/2017/OTS (zde)Dodatek č. 1 ke smlouvě č. NS/00700/2017/OTS (zde) Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějšíchpředpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii Vámi požadovaných dokumentů nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště ajiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.3. Měření rychlosti provádí Městská policie Říčany, zjištěné přestupky oznamuje v souladu s § 10, odst. 2., zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii.4. Měření rychlosti obecní policií vyplývá z oprávnění ze zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., §79a, kdy se postupuje se v součinnosti s Policií České republiky. Rychlost se měří zařízením rychloměru, který musí být jako stanovené měřidlo ověřen a následně ho lze používat v souladu s právní úpravou metrologie pro měření rychlosti silničních vozidel. Ověření je provedeno vystavením ověřovacího listu. Z oficiálních stránek ČMI „ČESKÝ METROLOGICKÝ INSTITUT“ – základem právní úpravy je zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění několika dalších zákonů, které jej novelizují, prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu, zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a ta jeho prováděcí nařízení vlády, která se vztahují na měřidla. Veškeré další oprávnění, povinnosti a úkony ze strany obecní policie se řídí zákonem o obecní policii č. 553/1991 Sb. Výše uvedeným se obecní policie řídí, ostatní je polemika, kdy každý má právo nesouhlasit a právní cestou se bránit.
55. Žádost ze dne 14. 4. 2019, v níž žadatel požadujeposkytnutí informací, zda zpřístupnění údajů potřebných k určení totožnosti řidiče není v rozporu s článkem 37 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.  Tento dotaz byl zodpovězen již v souvislosti s předchozím podáním v odpovědi, která byla žadateli doručena datovou schránkou, pod ev. č. 68519/2019, č. j. 62925/2019-MURI/KVŘG/1180 dne 6. 3. 2019. Nyní bylo opět sděleno, že provozovatel vozidla má zákonnou povinnost znát údaje o řidiči, která vyplývá ze zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Z odst. 4 § 10 tohoto zákona vyplývá, že jeho právo nevypovídat proti osobě blízké zůstává zachováno, avšak odmítne-li provozovatel oznámit řidiče, nastupuje objektivní odpovědnost provozovatele vozidla, který odpovídá za přestupek. Pro bližší informaci citace výše uvedených ustanovení.  § 10 Povinnosti provozovatel vozidla(1) Provozovatel vozidla nesmía) přikázat ani dovolit, aby bylo v provozu na pozemních komunikacích užito vozidlo, které nesplňuje podmínky stanovené zvláštním právním předpisem,2) pokud nejde o přípojný podvozek (vozidlo) k záchrannému vozidlu Horské služby podle § 5 odst. 3, b) svěřit řízení vozidla osobě, která nesplňuje podmínky § 3 odst. 2, c) svěřit řízení motorového vozidla osobě, která nesplňuje podmínky podle § 3 odst. 3, d) přikázat nebo svěřit samostatné řízení vozidla osobě, o které nezná údaje potřebné k určení její totožnosti. (4) Provozovatel vozidla a osoba, které provozovatel svěřil vozidlo, s výjimkou, kdy provozovatelem vozidla je zpravodajská služba, jsou povinni na výzvu policie, krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností sdělit skutečnosti potřebné k určení totožnosti řidiče vozidla podezřelého z porušení ustanovení tohoto zákona; tímto ustanovením není dotčeno ustanovení zvláštního právního předpisu upravující právo odepřít výpověď nebo podání vysvětlení. § 125fPřestupek provozovatele vozidla                 (1) Provozovatel vozidla se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 10 nezajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená tímto zákonem.               (2) Provozovatel vozidla za přestupek podle odstavce 1 odpovídá, pokuda) porušení pravidel bylo zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo se jedná o neoprávněné zastavení nebo stání,b) porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje znaky přestupku podle tohoto zákona ac) porušení pravidel nemá za následek dopravní nehodu.               (3) K odpovědnosti fyzické osoby za přestupek podle odstavce 1 se nevyžaduje zavinění.
56. Žádost ze dne 14. 4. 2019, v níž žadatel požadujeposkytnutí informací ohledně všech akcí a úkonů, které Městská policie v Říčanech konala v období 9. 10. 2018 – 13. 4. 2019, které splňují alespoň jednu z následujících podmínek: Městská policie kontrolovala vjezd do lokality Mozartova/Rybova/Kubelíkova vozidla s hmotností nad 3,5 t, při které byla předložena výjimka ev. č. 177823/2018.Městská policie řešila jakoukoli událost spojenou se stavbou na parcele 108/21 v k. ú. Říčany-Radošovice (např. přestupek či škodu na majetku, která měla v souvislosti s touto stavbou vzniknout).Požadované informace (zde).
57. Žádost ze dne 15. 4. 2019, v níž žadatel požadujeposkytnutí kopie všech souhrnných vyjádření, závazných stanovisek, požadavků a jiných vyjádření dotčených orgánů, který byly podkladem pro správní řízení spis. zn. 16982/2018/Pl a pro vydání územního rozhodnutí ze dne 27. 6. 2018, spis. zn. 16982/2018/Pl, č. j. 43439/2018-MURI/OSÚ/00021.Výše uvedené správní řízení se týká umístění stavby oplocení pozemků parc. č. 162/1, 164/39 v k. ú. Svojetice. Jelikož stavba je v souladu s územním plánem obce Svojetice, je řešena pouze drátěným pletivem se sloupky a nenarušuje žádné bezpečnostní pásmo, ochranné pásmo, meliorační zařízení, odvodňovací zařízení, biokoridor, biocentrum apod., postupoval Stavební úřad v Říčanech v souladu s ustanovením § 4 stavebního zákona, kdy stavební úřady přednostně využívají zjednodušující postupy tak, aby dotčené osoby byly co nejméně zatěžovány. Z tohoto důvodu nebylo nutné pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby doložit žádné souhrnné vyjádření, závazné stanovisko ani vyjádření dotčených orgánů. Povinný subjekt rozhodl o odmítnutí poskytnutí požadované informace v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, neboť požadované dokumenty nebyly pro vydání územního rozhodnutí vyžadovány a povinný subjekt jimi nedisponuje. Ust. § 2 odst. 4  InfZ pak vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
58. Žádost ze dne 23. 4. 2019, v níž žadatel požaduje sdělení počtu absencí na jednání Rady města Říčany radního M. Mrázka a místostarosty Z. Hraby v r. 2018.Z celkového počtu 49 jednání Rady města Říčany v r. 2018 je počet absencí u:M. Mrázka                 11 jednáníZ. Hraby                    14 jednání
59. Žádost ze dne 24.4.2019, v níž žadatel požaduje lokalizaci místa, kde bylo schváleno usnesením RMŘ č. 19-12-001 ze dne 28. 3. 2019 doplnění výstražníků na přejezdu ve Světicích.Rada města Říčany souhlasila s uzavřením smlouvy mezi městem Říčany jako objednatelem a MONZAS, spol. s r. o., Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem jako zhotovitelem, kde předmětem smlouvy je doplnění výstražníku na železniční přejezd P5670 v km 161,718 trati Benešov u Prahy – Praha Vršovice, na parc. č. 550/8, 1705/1, 1705/34, v k. ú. Říčany u Prahy. Jedná se o návaznou stavbu na projekt Cyklostezka Do Prahy na kole – úsek Mnichovice-Kolovraty.

 
60. Žádost ze dne 25. 4. 2019, v níž žadatel požadujeposkytnutí informace, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Odboru správních agend a dopravy, oddělení dopravy MěÚ Říčany č. j. 45808/2016-MURI/OSAD, ev. č. 206385/2018. Výše uvedené rozhodnutí je součástí spisu, který byl po odvolání obce Louňovice odeslán na Krajský úřad Středočeského kraje. Ten rozhodnutí MěÚ v Říčanech potvrdil, pod č. j. 030555/2019/KUSK-DOP/Hir, sp. zn.: SZ 030555/2019/KUSK/2. Až nabyde právní moc rozhodnutí KÚSK, nabyde právní moc i rozhodnutí Odboru správních agend a dopravy, oddělení dopravy v Říčanech. Do doby vyřízení této žádosti o informace neobdrželo Oddělení dopravy MěÚ v Říčanech z Krajského úřadu Středočeského kraje datum nabytí právní moci rozhodnutí ani výše uvedenou dokumentaci. Povinný subjekt rozhodl o odmítnutí poskytnutí požadované informace v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, neboť požadovanou informací k datu vyřízení žádosti o informace nedisponuje. Ust. § 2 odst. 4  InfZ pak vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
61. Žádost ze dne 26. 4. 2019, v níž žadatel požaduje následující informace:Zda byl vydán souhlas podle § 12 odst. 2 ve spojení s § 77 odst. 1, písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“) pro stavbu haly a rozsáhlé terénní úpravy na pozemku p. č. 237/4 v k. ú. Strančice.V případě, že Odbor životního prostředí MěÚ Říčany v souvislosti s touto stavbou provedl jiné úkony podle zákona, žádá informaci o těchto krocích. Orgán ochrany přírody a krajiny se domnívá, že dotaz směřuje na zástavbu pozemku parc. č. 237/4 k. ú. Všechromy, nikoliv na zástavbu pozemku parc. č. 237/4 k. ú. Strančice (dle KN nenalezen). K zástavbě pozemku parc. č.. 237/4 k. ú. Všechromy bylo uvedeno, že zdejší orgán ochrany přírody a krajiny nevydával závazné stanovisko dle ust. § 12 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákona“), k zásahu do krajinného rázu. Důvodem je skutečnost, že pozemek je dle platného ÚP obce Strančice určen pro funkční využití VD – výroba a skladování. V souladu s ust. § 12 odst. 4 zákona se krajinný ráz neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání. 2. Ke změně stavby před dokončením uplatnil MěÚ v Říčanech, orgán ochrany přírody a krajiny svoje vyjádření pod č. j.: 29827/2018/MURI/OŽP/00354 (zde). Součástí vyjádření byl i upravený projekt sadových úprav areálu (zde). Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.
62. Žádost ze dne 29. 4. 2019, v níž žadatel požaduje tyto informace:Jaká je stanovená doba platnosti souhrnného vyjádření Odboru životního prostředí Říčany ze dne 22. 12. 2016, ev. č. 94590, č. j. 99767/2016-MURI/OŽP/00354.Musí obsahovat „Souhrnné vyjádření“, „Stanovisko“, „Závazné stanovisko“ dobu platnosti?Jak a zda jsou stanoveny lhůty platnosti vydávaných „stanovisek“, „vyjádření“, příp. „souhrnných vyjádření“, která vydává Odbor životního prostředí Říčany?Pokud odbor životního prostředí vydá dokument, který je označený jako „Stanovisko“, „Závazné stanovisko“, jedná se o stanoviska, která jsou ze zákona rovnocenná pro žadatele? Pokud nejsou takové dokumenty ze zákona sobě rovny, jaký je mezi nimi rozdíl?  Ad. 1.Pokud na souhrnném vyjádření OŽP není uvedená doba jeho platnosti, není vyjádření ke stejnému záměru časově omezené. Problémem může být pouze případná změna legislativy jednotlivých zákonů, která může zavést nějakou další povinnost pro stavebníka.Ad. 2.  dle jednotlivých orgánů odboru životního prostředí: – Vodoprávní úřad: Vydává-li Vodoprávní  úřad stanovisko v rámci souboru stanovisek OŽP – dobu platnosti nestanovuje. Vydává-li  Vodoprávní úřad závazné stanovisko, uvádí v jeho podmínkách dobu platnosti. – Orgán zemědělského půdního fondu: Dle § 10 odst. (3) tohoto zákona je souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne oznámení žadateli, nestal- li se podkladem pro řízení podle zvláštních předpisů.     – Orgán ochrany přírody a krajiny: V případě, že dojde ke změně projektu nebo jeho části, vydáváme nové závazné stanovisko. Závazné stanovisko ke kácení dřevin, vydává příslušný OÚ, platnost je vázána na stavební povolení k záměru.  – Orgán odpadového hospodářství a ochrany ovzduší: Závazná stanoviska vydávaná dle zákona a agendy odpadového hospodářství a ochrany ovzduší nejsou omezena dobou platnosti. – Zákon č. 289/1995, Sb., o lesích; zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání nezná dobu platnosti stanovisek.Ad. 3. Doba vydání není stanovena, OŽP se snaží dodržovat lhůtu 30 dnů od podání. Složitější případy trvají déle.Ad. 4. Pro žadatele ano, pro správní orgán ne. Závazné stanovisko (§ 149 Správního řádu) je podkladem pro vydání rozhodnutí jiného věcně příslušného správní orgánu a ten ho v plném znění uvádí  do své  rozhodnutí. Vyjádření popř. stanoviska zezávazňuje správní orgán,  který je věcně příslušný  k vydání rozhodnutí na základě svého právního  uvážení, zpravidla zezávazňuje.  
63. Žádost ze dne 30. 4. 2019, podaná ústně, v níž žadatel požaduje informace týkající se vyřízení žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 20. 11. 2017, ev. č. 87175/2017. Žádá o poskytnutí veškerých dokumentů, které žadatel obdržel včetně původní žádosti a dokladů o odeslání zásilky.Žadateli byly informace poskytnuty, dle ustanovení §8a zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaných dokumentů nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, datu narození a trvalém bydlišti fyzických osob v dokumentu uvedených.
64. Žádost ze dne 30. 4. 2019, v níž žadatel požaduje následující informace:Požádala obec Svojetice o změnu stavebního povolení, Rozhodnutí č. j. 30757/2017-MURI/OVÚ/809 zn. OŽP-4462/2017-Ma. Jestliže ano, žádáte o kopii této žádosti.2. Vydal odbor životního prostředí – vodoprávní úřad nové stavební povolení nahrazující výše uvedené rozhodnutí. Jestliže ano, žádáte o kopii tohoto (rozhodnutí) stavebního povolení.3. Požádala obec Svojetice o změnu v projektové dokumentaci? A v textových částech projektové dokumentace výše uvedeného vydaného stavebního povolení? Jestliže ano, má vodoprávní úřad tyto údaje (podklady) ve svém správním spisu?4. Kopii spisového seznamu, který je součástí správního spisu pro rozhodnutí, č. j. 30757/2017-MURI/OVÚ/809, zn. OŽP-4462/2017-Ma. Dále žádá soupis spisu nového správního řízení „Rekonstrukce návesní nádrže v obci Svojetice“.
 
1. Ne, obec Svojetice o změnu stavebního povolení, rozhodnutí č. j. 30757/2017-MURI/OVÚ/809 zn. OŽP-4462/2017-Ma, nepožádala.2. Ne, Vodoprávní úřad v Říčanech nevydal nové stavební povolení nahrazující výše uvedené rozhodnutí v bodě 1. této žádosti.3. Ne, obec Svojetice o změnu v projektové dokumentaci nepožádala.4. Soupis spisu, na jehož základě bylo vydáno rozhodnutí 30757/2017-MURI/OVÚ/809 byl žadateli odeslán poštou.K žádosti o zaslání soupisu spisu nového správního řízení ve věci „Rekonstrukce návesní nádrže v obci Svojetice“ bylo sděleno, že v této věci není Vodoprávním úřadem v Říčanech vedeno žádné nové správní řízení než takové, k němuž byla odeslána kopie spisového seznamu a v rámci něhož bylo vydáno rozhodnutí č. j. 30757/2017-MURI/OVÚ/809, zn. OŽP-4462/2017-Ma. Jelikož požadovaný dokument nemá povinný subjekt k dispozici, bylo v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací.
65. Žádost ze dne 30. 4. 2019, v níž žadatel požaduje tyto informace:Požádala obec Svojetice o změnu stavebního povolení, Rozhodnutí č. j. 30757/2017-MURI/OVÚ/809 zn. OŽP-4462/2017-Ma. Jestliže ano, žádáte o kopii této žádosti.Vydal odbor životního prostředí – vodoprávní úřad nové stavební povolení nahrazující výše uvedené rozhodnutí. Jestliže ano, žádáte o kopii tohoto (rozhodnutí) stavebního povolení.Požádala obec Svojetice o změnu v projektové dokumentaci? A v textových částech projektové dokumentace výše uvedeného vydaného stavebního povolení? Jestliže ano, má vodoprávní úřad tyto údaje (podklady) ve svém správním spisu?Žádáte o kopii spisového seznamu, který je součástí správního spisu pro rozhodnutí, č. j. 30757/2017-MURI/OVÚ/809, zn. OŽP-4462/2017-Ma. Dále žádáte soupis spisu nového správního řízení „Rekonstrukce návesní nádrže v obci Svojetice“.1. Ne, obec Svojetice o změnu stavebního povolení, rozhodnutí č. j. 30757/2017-MURI/OVÚ/809 zn. OŽP-4462/2017-Ma, nepožádala.2. Ne, Vodoprávní úřad v Říčanech nevydal nové stavební povolení nahrazující výše uvedené rozhodnutí v bodě 1. této žádosti.3. Ne, obec Svojetice o změnu v projektové dokumentaci nepožádala.4. Soupis spisu, na jehož základě bylo vydáno rozhodnutí 30757/2017-MURI/OVÚ/809, zasíláme v příloze. K Vaší žádosti o zaslání soupisu spisu nového správního řízení ve věci „Rekonstrukce návesní nádrže v obci Svojetice“ sdělujeme, že v této věci není Vodoprávním úřadem v Říčanech vedeno žádné nové správní řízení než takové, k němuž Vám odesíláme kopii spisového seznamu a v rámci něhož bylo vydáno rozhodnutí č. j. 30757/2017-MURI/OVÚ/809, zn. OŽP-4462/2017-Ma. Jelikož Vámi požadovaný dokument nemá povinný subjekt k dispozici, bude v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací.
66. Žádost ze dne 1. 5. 2019, v níž žadatel požaduje informaci,jakým způsobem bylo rozhodnuto o žádosti o vydání rozhodnutí o dělení pozemků parc. č. 138/3 a 138/143 v k. ú. Říčany-Radošovice, kterou dne 27. 2. 2019 podal pod ev. č. 60166, č. j. 55478/2019 u Městského úřadu v Říčanech, odbor Stavební úřad, žadatel RIM PROPERTY DEVELOPMENT, s. r. o., IČ 27113761, se sídlem Melounová 520/4, Praha 2. Dále žádá o poskytnutí kopie rozhodnutí, kterým byla tato žádost vyřízena.Město Říčany jako povinný subjekt v uvedené věci rozhodlo podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů takto:žádost se v případě poskytnutí informace, jakým způsobem bylo rozhodnuto o žádosti o vydání rozhodnutí o dělení pozemků parc. č. 138/3 a 138/143 v k. ú. Říčany-Radošovice, kterou dne 27. 2. 2019 podal pod ev. č. 60166, č. j. 55478/2019 u Městského úřadu v Říčanech, odbor Stavební úřad, žadatel RIM PROPERTY DEVELOPMENT, s. r. o., IČ 27113761, se sídlem Melounová 520/4, Praha 2 a v případě poskytnutí kopie rozhodnutí, kterým byla tato žádost vyřízena, podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím odmítá, neboť Stavební úřad v Říčanech do doby vyřízení žádosti o informace nevydal v této věci žádné rozhodnutí.
67. Žádost ze dne 2. 5. 2019, v níž žadatel požaduje zaslání kopie protokolu o ústním jednání, úředního záznamu sepsaného policisty a obsahu spisu, to vše ze spisu vedeného ve věci 5891/2019/Dpř.-Pr-16.Požadované dokumenty byly žadateli odeslány.
68. Žádost ze dne 3. 5. 2019, v níž žadatel žádá zaslání těchto informací:Sdělení stanoviska vodoprávního úřadu (nejlépe kopií ze správního spisu) k chystanému napojení místních studen do veřejného vodovodního řadu v obci Babice firmou VodaCZ Service, resp. firmou Vintex, s. r. o. Jde zejména o sdělení, zda vodoprávní úřad s přimícháváním vody z místního vrtu do veřejného vodovodu souhlasil a jaké stanovil pro tuto úpravu podmínky.Sdělení spisové značky, pod níž je vedeno správní řízení zmíněné v bodě 1.Poskytnutí seznamu účastníků řízení zmíněného v bodě 1.
  
1. K danému sdělujeme, že na Vodoprávní úřad v Říčanech byla žadatelem, firmou Vintex s.r.o., podána žádost:
– o povolení k nakládání s podzemními vodami ze dne 21. 2. 2019, ev. č. 54690, č. j. 61033/2019 (zde)
– o stavební povolení – stavební úpravy ve vodojemu ze dne 28. 3. 2019, ev. č. 96043, č. j. 94371/2019 (zde).

Obě podání zasíláme v příloze. Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaných dokumentů nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení a trvalém bydlišti fyzických osob v dokumentu uvedených. Jelikož do doby vyřízení této žádosti o informace nebyly v obou těchto řízeních Vodoprávním úřadem v Říčanech učiněny žádné kroky, které by vedly k vydání rozhodnutí (stanovisko v tomto případě vodoprávní úřad nevydává) a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nestanovuje povinnost vytvářet nové informace nebo vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice, bude z tohoto důvodu v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací.2. a 3. bod žádosti Vodoprávní úřad v Říčanech do doby vyřízení žádosti o informace pouze zaevidoval obě podané žádosti, která přikládáme v příloze, další kroky v této věci dosud nebyly učiněny. Z tohoto důvodu není možné sdělit spisovou značku, pod níž jsou obě správní řízení vedena a ani není možné poskytnout seznam účastníků řízení, neboť dosud nebyl stanoven. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nestanovuje povinnost vytvářet nové informace nebo vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice. Z tohoto důvodu bude v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací.
69. Žádost ze dne 3. 5. 2019, v níž žadatel požaduje poskytnutí informace, jaký je aktuální stav pořizování územního plánu obce Petříkov.K danému bylo sděleno, že ÚP Petříkov je zdejším úřadem územního plánování (pořizovatelem) pořizován na žádost obce od roku 2010. Dne 22. 1. 2010 se konalo zasedání zastupitelstva obce, kde bylo schváleno pořízení nového ÚP. V průběhu následujících let se projednávalo zadání ÚP. Zadání ÚP Petříkov bylo vyvěšeno veřejnou vyhláškou dne 21. 10. 2013. Dle stanoviska KÚ Středočeského kraje nebylo nutné zpracovat SEA ani Natura a na základě jednotlivých stanovisek a vyjádření dotčených orgánů bylo zadání ÚP upraveno a předáno zastupitelstvu obce ke schválení. Zadání ÚP Petříkov zastupitelstvo obce schválilo dne 9. 4. 2014. Na základě zadání ÚP byl vypracován návrh ÚP pro společné jednání. Společné jednání se konalo dne 4. 8. 2016 a zdejší orgán obdržel připomínky a stanoviska dotčených orgánů. Dne 7. 12. 2017 zdejší úřad územního plánování zaslal obci výzvu k podání informace, zda bude pokračovat ve zpracování ÚP. Na zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 1. 3. 2018 obec rozhodla, že ve tvorbě ÚP bude pokračovat. Pořizovatel provedl vyhodnocení stanovisek a připomínek. Vzhledem k tomu, že některá stanoviska ke společnému jednání byla nesouhlasná, bylo potřeba návrh ÚP upravit, provést dohodovací řízení a zažádat jednotlivé dotčené orgány o přehodnocení jejich stanovisek.Na základě upravených stanovisek dotčených orgánů, s případným zohledněním připomínek (uplatněných ke společnému jednání), se návrh ÚP Petříkov nyní upravuje a připravuje k veřejnému projednání. Datum veřejného projednání zatím nebylo stanoveno a bude zveřejněno veřejnou vyhláškou na úřední desce souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona.
70. Žádost ze dne 6. 5. 2019, v níž žadatel požaduje tyto informace:Kopii projektu na rozšíření chodníku v ul. 17. listopadu (úsek mezi ul. Štefánikova a Jiráskova)Stavební povolení včetně vyjádření všech DOSSStavební povolení na veřejné osvětlení v tomtéž úseku a k němu vydaná stanoviska DOSS (zejména vyjádření k možnému světelnému znečistění, je-li k dispozici)4. Kopii příkazní smlouvy pro p. Polanského uzavřenou na konci minulého roku. Viz. materiál č. 743/18 a č. usn. 18-52-008.Kopie požadovaných dokumentů byly žadateli odeslány.Bod 1.  (zde)Bod 2. (zde)Bod 3. (zde). Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu a příjmení fyzických osob v dokumentu uvedených.K bodu č. 4 žádosti byl žadateli odkaz, kde je výše uvedená příkazní smlouva zveřejněna: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7661103 .  
71. Žádost ze dne 13. 5. 2019, v níž žadatel požaduje kopii vydaného rozhodnutí ze dne 14. 2. 2013, č. j. 4296/2013-MURI/OVÚ/824, které nabylo právní moci 20. 3. 2013, na které se odvolává OŽP-37659/2012-je, Č. J. 13245/2013-MURI/OVÚ/824 ze dne 26. 3. 2013.Žadateli byla kopie rozhodnutí poskytnuta (zde).Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu a příjmení fyzických osob v dokumentu uvedených.
72. Žádost ze dne 15. 5. 2019, v níž žadatel požaduje informaci, zda při vydávání všech stavebních povolení ve věcech Kostka Čestlice a CP Čestlice a při uvedení komunikace a infrastruktury v tzv. komerční zóně Čestlice jih do provozu, byly dodrženy podmínky formulované ve zjišťovacích řízeních č. j. 173133/2012/KUSK (Vybudování infrastruktury v k. ú. Čestlice, str. 9) a č. j. 017966/2013/KUSK (Kostka Čestlice, str. 14) ve znění: V lokalitě u jižní části stávajícího zemního valu vybudovat zemní val v souladu s územním plánem obce Průhonice.Dokončení protihlukových opatření je podmínkou pro uvedení infrastruktury do provozu a pro vydání stavebního povolení pro jakékoliv další stavby v předmětném území – komerční objekty apod.Navrhovaná protihluková opatření nesmí nahradit plánovanou protihlukovou stěnu podél dálnice D1, která je při umístění v těsné blízkosti dálnice nejúčinnější. Doplnit návrh o další protihluková opatření přímo u dálnice – např. závazné rozmístění komerčních objektů apod. Pokud citované podmínky dodrženy nebyly, žádá o sdělení, proč a kdo toto nedodržení povolil nebo schválil. Pokud dodrženy byly, žádá o dokumenty toto prokazující.Na základě dotazu formulovaného v žádosti byla žadateli zaslána kopie kolaudačního souhlasu protihlukové stěny PHS Říčanská a PHS Michovka (zde), který dokládá splnění podmínek formulovaných ve výše uvedených zjišťovacích řízeních. Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého bydliště fyzických osob v dokumentu uvedených. Žadatel s vyřízením žádosti nesouhlasil, s tím, že kopie  kolaudačního souhlasu, kterou  obdržel, se netýká ani protihlukové stěny u dálnice D1, ani prodloužení protihlukového valu. Tyto stavby – jak se lze na místě přesvědčit – realizovány nebyly. Svůj dotaz tak považoval za nezodpovězený a žádal odpověď tak, jak je dotaz formulován. Povinný subjekt opětovně kontaktoval Stavební úřad v Říčanech a jeho vyjádření viz. níže: Stavební úřad vydal územní rozhodnutí, stavební povolení a kolaudační souhlas na protihluková opatření spočívající v kombinaci zemního valu s protihlukovou stěnou (PHS Říčanská) v severozápadní části stávajícího zemního valu a protihlukové stěny navazující na jihovýchodní konec zemního valu (PHS Michovka). Tato povolení byla vydána na základě kladných vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků příslušných řízení a v souladu s platnými zákony a předpisy byla řádně projednána. Dále je stavebnímu úřadu známo, že územní rozhodnutí na protihlukovou stěnu u dálnice D1 vydal stavební úřad v Průhonicích a stavební povolení přísluší Ministerstvu dopravy. Části protihlukové stěny, na které byla vydána stavební povolení, jsou již realizovány. Stavebníkem opatření na ochranu obcí a obyvatel před hlukem z dálnic a rychlostních komunikací je ze zákona Ředitelství silnic a dálnic.
73. Žádost ze dne 28. 5. 2019, v níž žadatel požaduje tyto informace:Z jakých zákonných ustanovení plyne podateli, jakožto osobě přímo postižené spácháním přestupku vedeného ve věci zn. 38956/2018-Sk/R-694, č. j. 135373/2019-MURI/OPE/796, povinnost omluvit se z jednání na které nebyl předvolán.Na základě jakých důkazů správní orgán rozhodující o přestupku došel k závěru, že obviněná z přestupku, byla ke svému jednání podatelem vyprovokována. Když ničím nepodložený závěr rozhodujícího správního orgánu o tom, že „je zřejmé, že pokud by P. N. na obviněnou počkal a se synem neodcházel, zvlášť když věděl, že s tím ona nesouhlasí, nemuselo ke zranění vůbec dojít“, nelze považovat za důkaz.   1. Podatel byl na jednání vedené ve věci zn. 38956/2018-Sk/R-694, č. j. 135373/2019-MURI/OPE/796 řádně předvolán, doručenku si osobně převzal a podepsal dne 10.4.2019.Tím, že se bez omluvy nedostavil, bylo pokračováno v řízení bez jeho přítomnosti, čímž se připravil o možnosti, dané mu ust. § 71 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich:Osoba přímo postižená spácháním přestupku„Osoba přímo postižená spácháním přestupku má v řízení, k jehož zahájení nebo pokračování dala souhlas, právo na vyrozumění o zahájení řízení, právo navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení, právo na poskytnutí informací o řízení potřebných ke zpětvzetí souhlasu, právo vyjádřit v řízení své stanovisko, právo nahlížet do spisu, právo účastnit se ústního jednání a být přítomna při všech úkonech v řízení, právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům a právo na oznámení rozhodnutí.“2. Důvod, pro který bylo řízení zastaveno, je podrobně uveden v jeho odůvodnění, které bylo podateli doručeno dne 15.5.2019. Pro objasnění bylo dále doplněno, že správní orgán musí prokázat veškeré skutečnosti tak, aby o vině neexistovaly důvodné pochybnosti. Má-li pochybnosti o vině obviněného a tyto pochybnosti nelze žádnými dalšími důkazy odstranit, musí vydat rozhodnutí pro obviněného příznivější, s ohledem na zásadu in dubio pro reo, tak jak bylo judikováno např. v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 5. 2006, č. j. 2 As 46/2005 – 55, nebo v rozsudku ze dne 23.11.2010, č.j. 4 As 28/2010 – 56, www.nssoud.cz.
74. Žádost ze dne 28. 5. 2019, v níž žadatel požadujeposkytnutí kopií všech správních aktů vydaných podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Stavebním úřadem v Říčanech, ve vztahu k nemovitostem v k. ú. Čestlice – pozemek parc. č. st. 257 a stavba č. p. 113, pozemek parc. č. 105/4, pozemek parc. č. 105/35, pozemek parc. č. 105/46, pozemek parc. č. 105/49, pozemek parc. č. 494/1 – ode dne 1. 5. 2018, a to zejména: Nařízení neodkladného odstranění stavby a zabezpečovacích prací, nařízení nezbytných úprav stavby, nařízení zjednání nápravy v souvislosti s údržbou stavby nebo nařízení o vyklizení stavby, včetně jakéhokoliv vypracovaného statického posudku týkajícího se bezpečnosti stavby, který byl nadepsanému úřadu předložen,Rozhodnutí o povolení odstranění stavby (s vyznačenou doložkou právní moci), včetně jakéhokoliv vypracovaného statického posudku týkajícího se bezpečnosti stavby, který byl nadepsanému úřadu předložen,Jakékoliv územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, souhlas s ohlášeným stavebním záměrem, či obdobný správní akt, příp. o poskytnutí kopie uzavřené veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby či povolení stavby, s výjimkou správních aktů týkajících se inženýrských sítí a přípojek. V případě, že výše uvedené správní akty nebyly nadepsaným úřadem vydány, žádá o výslovné potvrzení takové skutečnosti.Na základě žádosti byly odeslány tyto kopie dokumentů:Oznámení – zahájení řízení o odstranění stavby a územního řízení spis. zn. 155582/2018/Ma, č. j. 166865/2018-MURI/OSÚ/00029, ze dne 23. 10. 2018 (zde)Rozhodnutí – odstranění stavby a územní rozhodnutí spis. zn. 155582/2018/Ma, č. j. 187644/2018-MURI/OSÚ/00029, ze dne 17. 12. 2018 (zde)Sdělení spis. zn. 19257/2019/Vy, č. j. 19262/2019-MURI/OSÚ/808 ze dne 23. 1. 2019 (zde)Sdělení spis. zn. 113085/2019/Ma, č. j. 140759/2019-MURI/OSÚ/00029 ze dne 14. 5. 2019 (zde) Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii dokumentu „Sdělení spis. zn. 19257/2019/Vy, č. j. 19262/2019-MURI/OSÚ/808 ze dne 23. 1. 2019“ nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, podpisu fyzické osoby, která dokument osobně převzala. 
75. Žádost ze dne 30. 5. 2019, v níž žadatel požaduječasový harmonogram a náklady kulturní akce Říčanský masopust, který se konal 16. 2. 2019. Žádá o zaslání tohoto konkrétního časového harmonogramu a finančního rozpočtu této akce. Postup při realizaci jakékoliv akce města se dá obecně shrnout do šesti základních bodů:1. Vytvoření celkové koncepce programu2. Definování jednotlivých bodů programu3. Zkontaktování účinkujících4. Tvorba časového harmonogramu akce – po celou dobu příprav probíhá komunikace mezi zainteresovanými stranami (tj. město a účinkující)5. Předběžné vyčíslení nákladů akce – většina nákladů je vyčíslena formou objednávky, nekteré jsou stanoveny pouze předběžně, neboť s ohledem na jejich charakter nelze předem odhadnout jejich přesnou výši, např. OSA6. Vyčíslení celkových nákladů po skončení akce – konkrétní náklady akce doložené účeními doklady Časový harmonogram a finanční rozpočet akce „Říčanský masopust 2019“, která se uskutečnila 16. 2. 2019 je uveden v následujících tabulkách: Program náměstí:13:00  13:05  Zahájení – starosta Vladimír Kořen + úvod programu Divadla Kvelb13:05   13:30  Program MŠ, ZŠ a souboru Mikeš13:30   15:00  Masopustní průvod v režii divadla Kvelb (3 zastavení)15:00   15:10  Krátká ochutnávka dřevořezby15:10   15:30  Vyhlášení nejhezčích masek15:30   16:00  Řezbářská show16:00   17:00  Malá muzika Vladimíra KetneraProgram Říčanský pivovar:19:00   23:00  Taneční masopustní zábava Finanční náklady akce:honorář Divadlo Kvelb z Českých Budějovic         63 500,- Kčpódium + zvukař                                                    20 000,- KčKettner hudba + moderování                                 30 250,- Kčubytování herců divadla Kvelb                                 6 840,- Kčkostýmy na stanoviště (půjčovna Ladana)               2 640,- KčMnichovické perníky                                                 5 415,- Kčbonbóny – odměna dětem                                            119,- Kčvideo z celé akce                                                      4 000,- Kčřezbářská show                                                         9 680,- KčOSA                                                                           1 315,- KčCelkem                                                                    143 759,- Kč
76. Žádost ze dne 3. 6. 2019, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací, na základě jakého rozhodnutí vydaného dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon je realizována stavba haly na pozemcích parc. č. 237/1, 237/7 a 238 v k. ú. Všechromy, ve vlastnictví společnosti AREÁL D1 s. r. o., IČ 03578313, se sídlem Chemická 951, Praha – Kunratice, PSČ 146 00. Žádá o sdělení č. j., zda je toto rozhodnutí v právní moci a zaslání příslušných rozhodnutí. Dále žádá o informaci, jakým způsobem je řešeno odvádění vod ze stavby v projektové dokumentaci a jakým způsobem bude ze strany stavebního úřadu i ze strany stavebníka postupováno, aby došlo k co nejrychlejší nápravě současného stavu, který popisuje ve své žádosti o informaci.Na základě žádosti byly žadateli  zaslány v příloze dvě rozhodnutí Vodoprávního úřadu v Říčanech: Rozhodnutí – stavební povolení, povolení nakládání s vodami č. j. 17780/2009/ovú-00365, ev. č. 24625/2010 z 19. 3. 2010, které nabylo právní moci 16. 4. 2010Rozhodnutí – stavební povolení, povolení nakládání s vodami č. j. 17780/2009/ovú-00365, ev. č. 21479/2010 z 18. 3. 2010, které nabylo právní moci 13.5.2010 Podle ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii obou dokumentů nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště fyzických osob v dokumentu uvedených. K dotazu, jakým způsobem je řešeno odvádění vod ze stavby v projektové dokumentaci, bylo uvedeno, že dešťové vody jsou akumulovány v jímkách retence I a retence II, jsou vypouštěny do propustku vedeného pod dálnicí D1 do Všechromského potoka, vyústění u propustku dálnice D1 je přes výtokový objekt (více viz. příloha kopie části projektové dokumentace).K žádosti o informaci, jakým způsobem bude ze strany stavebního úřadu i ze strany stavebníka postupováno, aby došlo k co nejrychlejší nápravě současného stavu, bylo sděleno, že tyto informace nemá povinný subjekt k dispozici. Ust. §2 odst. 4 InfZ vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací, a proto bude v této části žádosti v souladu s § 15 odst. 1 InfZ vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací.Dále bylo žadateli sděleno, že o celé situaci a o podané žádosti podle InfZ byl informován Vodoprávní úřad v Říčanech. S podněty, které směřují k nápravě celé situace je tedy nutné obracet se přímo na tento odbor. Smyslem a účelem InfZ je poskytování existujících informací a nikoliv zjednání nápravy současného stavu. Ohledně opomenutého účastenství bylo uvedeno, že dle § 84 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je lhůta pro podání odvolání již promlčena (lze nejpozději do 1 roku ode dne, kdy bylo rozhodnutí oznámeno poslednímu z účastníků, zmeškání úkonu nelze prominout). 
77. Žádost ze dne 6. 6. 2019, v níž žadatel požaduje zasláníposledního pravomocného vykonatelného rozhodnutí ve věci 97754/2016/Dpř.-Pr-1994.  Poslední pravomocné a vykonatelné rozhodnutí přestupkového oddělení je Usnesení o zastavení řízení ze dne 30.1.2018. Vyrozumění o zastavení řízení Vám bylo jako zmocněnci doručeno a převzal jste si ho z datové schránky dne 30.1.2018. Jde o rozhodnutí, které se podle ust. § 76 odst. 3 zák. o přestupcích poznamenalo do spisu a účastník se vyrozumíval.
78. Žádost ze dne 6. 6. 2019, v níž žadatelV případě přestupku spočívajícím v překročení nejvyšší povolené rychlosti, jízdy křižovatkou v momentě, kdy na semaforu svítí červené světlo, či neoprávněného zastavení nebo stání kde řidič není ztotožněn na místě by Váš správní orgán zahájil správní řízení proti majiteli motorového vozidla (tj. osobě či subjektu, který je uveden ve velkém technickém průkazu), či proti provozovateli motorového vozidla (tj. osobě či subjektu, který je uveden v malém technickém průkazu a je odlišný, než majitel)? Po kom je v takovém případě vymáhána uložená pravomocná sankce? Po majiteli motorového vozidla, či po provozovateli motorového vozidla? Je postup Vašeho správního orgánu odlišný u přestupců, kteří využívají možnosti zůstat vlastníkem motorového vozidla, avšak využívají „Virtuálního Provozovatele“ (například www.VirtualniProvozovatel.cz), tj. subjekt, který využívá tzv. společného řízení, kdy je například za 1000 přestupků z Vaší obce uložena sankce 3000 Kč, kdy na základě výše uvedené právní úpravy musí Váš správní orgán tyto zahájit v tzv. společném řízení, či Váš správní orgán toto nerozlišuje. Existuje možnost, že by řízení o výše uvedených přestupcích bylo v nějakém případě zahájeno proti majiteli motorového vozidla, či je řízení zahájeno vždy proti provozovateli motorového vozidla? Kolik bylo v roce 2018 ve Vaší obci vydáno pravomocných vykonatelných rozhodnutí ve věci tzv. přestupků provozovatele popsaných výše, jaká byla průměrná sankce a jaký byl celkový příjem Vaší obce z uvedených rozhodnutí? 1. Podle ust. § 125f zák. o silničním provozu se řízení vede vždy s provozovatelem vozidla.2. Určená částka provozovateli se nevymáhá, v případě nezaplacení určené částky správní orgán pokračuje v řízení.3. Odpověď: Společné řízení se využívá.4. Odpověď: Podle ust. § 125f zák. o silničním provozu se řízení vede vždy s provozovatelem vozidla.5. V r. 2018 bylo vydáno 1 rozhodnutí, uloženo 2 500 Kč 
79. Žádost ze dne 7. 6. 2019, v níž žadatel požadujenásledující informace: Vydal Vodoprávní úřad v Říčanech v roce 2019 rozhodnutí – povolení změny stavby před jejím dokončením na stavbu Rekonstrukce návesní nádrže v obci Svojetice č. parc. 19? Ano či ne?Jestliže ano, žádá o kopii tohoto rozhodnutí.Je Vodoprávnímu úřadu Říčany známo, že Povodí Vltavy vydalo aktualizaci – stanovisko správce povodí, pod zn. 13887/2019-242-Ka, SP-2012/7777 ze dne 4. 3. 2019? Ano či ne?Je Vodoprávnímu úřadu Říčany známo, že v návesní nádrži obce Svojetice č. parc. 19 se nacházejí toxické látky, které překračují max. přípustné limity? Ano či ne?Žádá o kopii podané žádosti obce Svojetice ze dne 24. 4. 2019, kterou Vodoprávní úřad v Říčanech uvádí ve svém usnesení ze dne 28. 5. 2019 zn. 148922/2019-Ma, č. j. 161564/2019-MURI/OVÚ/809.   1. Vodoprávní úřad v Říčanech takové rozhodnutí nevydal. Dne 28. 5. 2019 bylo vydáno oznámení o zahájení řízení pod č. j. 161451/2019-MURI/OVÚ/809 na povolení změny stavby před dokončením, spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby.2. Odpověď v bodě č. 1 je negativní, rozhodnutí vydáno nebylo.3. Ne, Vodoprávnímu úřadu v Říčanech takové stanovisko zasláno nebylo.4. Ne, vodoprávní úřad nepožaduje rozbor sedimentu pro svá řízení.5. Požadovaná kopie žádosti obce Svojetice č. j. 148922/2019, ev. č. 126389/2019 ze dne 24. 4. 2019 byla žadateli odeslána doporučeně poštou jako příloha odpovědi na žádost o poskytnutí informace.
80. Žádost ze dne 10. 6. 2019, v níž žadatel požaduje informaci,zda Stavební úřad v Říčanech obdržel po 1. 1. 2019 žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany Radošovice, s výjimkou žádosti ev. č. 60166, č. j. 55478/2019, kterou dne 27. 2. 2019 podal žadatel RIM PROPERTY DEVELOPMENT, s. r. o., IČ 27113761, se sídlem Melounová 520/4, Praha 2. Žádáte o poskytnutí kopí výše uvedených žádostí a dokumentů o jejich vyřízení Stavebním úřadem v Říčanech. Dále žádá o poskytnutí informace, jakým způsobem bylo rozhodnuto o žádosti o vydání rozhodnutí o dělení pozemků ev. č. 60166, č. j. 55478/2019, žadatele RIM PROPERTY DEVELOPMENT, s. r. o. Žádáte o poskytnutí kopie rozhodnutí, kterým byla tato žádost vyřízena.    Stavební úřad v Říčanech od 1. 1. 2019 neobdržel žádnou jinou žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany Radošovice než žádost ev. č. 60166, č. j. 55478/2019, kterou dne 27. 2. 2019 podal žadatel RIM PROPERTY DEVELOPMENT, s. r. o., IČ 27113761, se sídlem Melounová 520/4, Praha 2.Stavební úřad v Říčanech posoudil podle stavebního zákona záměr o dělení pozemků ev. č. 60166, č. j. 55478/2019, žadatele RIM PROPERTY DEVELOPMENT, s. r. o. ze dne 27. 2. 2019 a navrhovaný záměr schválil. Sdělení o schválení záměru spis. zn. 55478/2019/Pv, č. j. 153640/2019-MURI/OSÚ/00334 spolu se situačním plánem (zde), (zde).
81. Žádost ze dne 10. 6. 2019, v níž žadatel požaduje tyto informace: Seznam řízení vedených Městským úřadem v Říčanech, v nichž vystupuje jako účastník od 1. 1. 2014 do současnosti:a. pan K. Q., b. ASTROM export-import spol. s r.o., IČO: 186 27 021, se sídlem V Mokřinách 57/4, 147 00 Praha 4,c. PROFONDA FOTO, s.r.o., IČO: 247 99 271, se sídlem V mokřinách 57/4, 147 00 Praha 4,d. PROFONDA CULINA, s.r.o., IČO: 248 05 521, se sídlem V mokřinách 57/4, 147 00 Praha 4,e. Aromatis, s.r.o., IČO: 264 85 940, se sídlem V mokřinách 57/4, 147 00 Praha 4,f. K+Q, spol. s r.o., IČO: 649 43 534, se sídlem V mokřinách 57/4, 147 00 Praha 4,g. REHBERG s.r.o., IČO: 629 66 413, se sídlem V mokřinách 57/4, 147 00 Praha 4,h. Aktivant Plus, s.r.o. „v likvidaci“, IČO: 038 98 512, se sídlem V mokři-nách 57/4, 147 00 Praha 4; 2) seznam podání (např. návrh na zahájení řízení, stížnost, podnět, námitka podjatosti), která k Městskému úřadu v Říčanech každý z výše uvedených směřoval; 3) zda Město Říčany čelilo žalobě, stížnosti, nebo obdobnému podání, které ke své (byť i jen domnělé) ochraně někdo z výše uvedených podal; 4) u bodů 1) až 3) postačí jen stručný přehled (podatel, předmět řízení / podání, datum podání, příp. jiný „výpis“, který Vám program spisové služby generuje).  V období od 1.1.2014 do současnosti byly podané ke Stavebnímu úřadu v Říčanech dvě žádosti panem K.Q.Žádná jiná podání ani jiná řízení nejsou u Městského úřadu v Říčanech od výše uvedených subjektů evidována. Výše uvedenými subjekty nebylo učiněno žádné podání žaloby, stížnosti nebo obdobného podání, kterým by muselo Město Říčany v současnosti ani v minulosti od 1. 1. 2014 čelit.
82. Žádost ze dne 19. 6. 2019, v níž žadatel požaduje informaci,zda Vodoprávní úřad v Říčanech vydal v roce 2019 rozhodnutí – povolení změny stavby před jejím dokončením nebo stavební povolení na rekonstrukci návesní nádrže ve vlastnictví obce Svojetice č. parc. 19. Jestliže ano, žádá o kopii tohoto rozhodnutí.  K žádosti bylo sděleno, že Vodoprávní úřad v Říčanech výše uvedené rozhodnutí nevydal. Dne 28. 5. 2019 bylo vydáno oznámení o zahájení řízení pod č. j. 161451/2019-MURI/OVÚ/809 na povolení změny stavby před dokončením, spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby.
83. Žádost ze dne 24. 6. 2019, v níž žadatel požaduje statistické údaje ohledně stacionárních měření za rok 2018 v rámci města Říčany. Informace žádá poskytnout ve formátu .xls. Jakým způsobem mají být informace poskytnuty, přikládá v tabulce v příloze.K žádosti bylo sděleno, že povinný subjekt statistickou evidenci údajů o stacionárním měření v rámci města Říčany v rozsahu, v jakém žadatel požaduje, nevede.

Věcně příslušný Odbor úsekového měření rychlosti a vážení vozidel Městského úřadu v Říčanech má k dispozici statistické údaje o stacionárním měření v rámci města Říčany a ve správním obvodu města Říčany jako obce s rozšířenou působností za rok 2018 v rozsahu, jaký je (zde).

Vyhledání a shromáždění statistických údajů o stacionárních měření za rok 2018 v rámci města Říčany v rozsahu, který uvádí ve své žádosti je možné u věcně příslušného Odboru úsekového měření rychlosti a vážení vozidel Městského úřadu v Říčanech, který jimi disponuje v rámci jednotlivých spisů, ovšem jejich vyhledání a shromáždění, vzhledem k celkovému počtu 43 387 přestupků za rok 2018, je natolik časově náročné, že je nutné toto zohlednit stanovením úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.
 Podle § 17 odst. 1 InfZ mohou povinné subjekty požadovat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli; povinný subjekt může žádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací (§ 5 odst. 1 písm. f) InfZ) schválila Rada města Říčany svým usnesením č. 09-08-067 dne 13. 5. 2009.  Tento sazebník je dostupný na Svobodné_informace_směrnice_sazebník.pdf.
Pracovník Odboru úsekového měření rychlosti a vážení vozidel Městského úřadu v Říčanech vyhledal a zpracoval údaje cca z 20 spisů, přičemž tímto strávil 1 hod. ze své pracovní doby. Má-li zpracovat údaje za celý rok 2018, tj. z 43 387přestupků, zabere mu tato činnost cca 2 169 hodin pracovní doby.
Po tento čas pak musí odložit plnění svých ostatních pracovních úkolů. Podle § 17 odst. 1 InfZ, jsou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. S odkazem na § 17 odst. 1 a 3 InfZ bylo žadateli sděleno, že tyto informace, vzhledem k časové náročnosti  je tedy možné poskytnout pouze za úhradu.  Výše požadované úhrady spolu se způsobem jejího výpočtu je stanovena takto:  Celkem………….43 387 spisů / 20 spisů = 2 169 hod. (pracovník Odboru úsekového měření rychlosti a vážení vozidel)                                     Podle sazebníku je náhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací stanovena částkou 156,- Kč/hod. Celkem ………………………2 169 hod. x 156 = 338 364,- Kč. Úhradu nákladů je možno učinit bankovním převodem na účet č. 19-724201/0100, var. s. 12019 nebo poštovní složenkou na uvedený bankovní účet. Hotově můžete platit v pokladně: budova A, Masarykovo nám. 53/40, v úředních hodinách MěÚ Říčany.Poskytnutí informace je vázáno zaplacením požadované úhrady. Jestliže úhradu do 60 dnů ode dne doručení tohoto oznámení žadatel nezaplatí, bude žádost odložena (§17 odst. 5 InfZ). Informace budou odeslány bezprostředně po zaplacení úhrady. Proti výši úhrady lze podat stížnost podle § 16a InfZ. Stížnost se podává u města Říčany do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení (§ 16a odst. 3 písm. a) InfZ). O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje. Po dobu vyřizování stížnosti neběží lhůta pro zaplacení požadované úhrady. 
84. Žádost ze dne 24. 6. 2019, v níž žadatel požaduje tyto informace:Kdo, kdy a v jakém znění schválil usnesení, vyhlášku či jiný dokument týkající se povolování vodovodních a kanalizačních přípojek ve městě Říčany.2. Seznam všech souhlasů města Říčany, od data působnosti tohoto dokumentu, ke zřízení nových přípojek či rozšíření (zvýšení kapacity) stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek, včetně odsouhlaseného objemu v m3 / rok.

  
1. Přípojky vody a kanalizace povoluje stavební úřad. Jako jeden z podkladů si stavební úřad vyžádá i souhrnné vyjádření města, tzv. souhlas města. Jedno ze stanovisek je za odbor technické správy města, který mimo jiné kontroluje, že přípojka je schválená 1. SčV, a. s., IČ 475 49 793, se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10, z technického, ale především kapacitního hlediska.

Město Říčany, vlastník vodohospodářské infrastruktury, uzavřelo dne 2. 11. 2011 Koncesní smlouvu č. 398/2011/KCS s koncesionářem 1. SčV, a. s. Předmětem koncesní smlouvy je provozování a nájem vodohospodářského majetku města (koncedenta) tak, aby došlo k řádnému zajištění plynulého a bezpečného zásobování kvalitní pitnou vodou a k zajištění plynulého a bezpečného odvádění a čištění odpadních vod ve vztahu k vodohospodářskému majetku ve vlastnictví města Říčany.V příloze č. 2 Koncesní smlouvy je stanoven základní rámec činností provozovatele vodohospodářského majetku. Jednou z činností provozovatele je i uzavírání smluv o dodávce vody a vypouštění odpadních vod v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a vydávání závazných vyjádření k výstavbě, obnově a opravám vodovodních a kanalizačních přípojek a kontrola jejich provádění. Město Říčany tedy kontrolu a přidělování kapacity neřeší přímo, ale přes 1. SčV, a. s.  2. Jak bylo uvedeno výše, město Říčany poskytne souhlas s vodovodní a kanalizační přípojkou tehdy, pokud obdrží souhlasná stanoviska všech dotčených orgánů k dané stavbě. Seznam souhlasů města Říčany se zřízením nových či rozšířením stávajících vodovodních přípojek včetně odsouhlaseného objemu v m3/rok povinný subjekt nemá k dispozici, neboť takový soupis město Říčany nevyhotovuje. Z důvodu časové náročnosti úkolu prodlužuje povinný subjekt lhůtu pro vyřízení žádosti o informace podle § 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o 10 dní, tj. do 19. 7. 2019. 
85. Žádost ze dne 27. 6. 2019, v níž žadatel požadujeinformaci, zda Vodoprávní úřad v Říčanech vydal v roce 2019 Rozhodnutí – povolení změny stavby před dokončením spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby na stavbu vodního díla „Rekonstrukce návesní nádrže“, obec Svojetice. Pokud bylo rozhodnutí vydáno, žádáte o případnou kopii tohoto rozhodnutí s razítkem a vyznačeným datem nabytí právní moci.  Vodoprávní úřad v Říčanech výše uvedené rozhodnutí nevydal. Dne 28. 5. 2019 bylo vydáno oznámení o zahájení řízení pod č. j. 161451/2019-MURI/OVÚ/809 na povolení změny stavby před dokončením, spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby.
86. Žádost ze dne 27. 6. 2019, v níž žadatel požaduje kopii vyjádření Odboru územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu v Říčanech, podle něhož nejsou terénní úpravy na pozemku parc. č. 138/3, k. ú. Říčany-Radošovice v souladu s územním plánem. Na toto vyjádření odkazuje zápis č. 19-06 ze zasedání Zastupitelstva města Říčany konaného dne 12. 6. 2019 pod bodem PM 084/19. Město Říčany jako povinný subjekt v uvedené věci rozhodlo podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů takto:žádost se v případě poskytnutí výše uvedené kopie vyjádření Odboru územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu v Říčanech podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím odmítá, neboť dle vyjádření věcně příslušného Odboru územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu v Říčanech písemné vyjádření v této věci nebylo vydáno. 
87. Žádost ze dne 27.6.2019, v níž žadatel požadujezaslání následujících dokumentů:Pravomocného kolaudačního souhlasu týkajícího se nástavby – navýšení střešní konstrukce, stavební úpravy stavby umístěné na pozemku parc. č. 662 v k. ú. Louňovice. Spis týkající se této stavby je veden na Stavebním úřadě v Říčanech pod sp. zn. 49990/2016/Po.2. Pravomocného kolaudačního souhlasu, který se týká stavby domovního plynovodu. Spis je veden u Stavebního úřadu v Říčanech pod sp. zn. 64320/2015/PoMěsto Říčany jako povinný subjekt v uvedené věci rozhodlo v souladu s ustanovením § 8a a v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 InfZt a k t o:Žádost o poskytnutí informace se podle § 8a InfZ odmítá v části, kde žadatel požaduje poskytnutí kopie pravomocného kolaudačního souhlasu týkajícího se nástavby – navýšení střešní konstrukce, stavební úpravy stavby umístěné na pozemku parc. č. 662 v k. ú. Louňovice. Spis týkající se této stavby je veden na Stavebním úřadě v Říčanech pod sp. zn. 49990/2016/Po.Žádost o poskytnutí informace se podle § 2 odst. 4 InfZ odmítá v části, kde žadatel požaduje poskytnutí kopie pravomocného kolaudačního souhlasu, který se týká stavby domovního plynovodu. Spis je veden u Stavebního úřadu v Říčanech pod sp. zn. 64320/2015/Po.  
88. Žádost ze dne 10.7.2019, v níž žadatel požadujeKopii dokumentu uvedeného ve sdělení ze dne 18. 6. 2019, sp. zn. 24. 4. 2019 OŽP – 148922/2019-Ma, č. j. 188075/2019-MURI/OVÚ/809. Žádáte o dokument č. j. 183122/2019.Kopii dokumentu uvedeného v odpovědi ev. č. 184270/2019, č. j. 171126/2019-MURI/KVŘG/1180.Kopii spisového seznamu, který je součástí správních spisů k řízení 183122/2019 a dále k řízení 161451/2019-MURI/OVÚ/809.   Požadované dokumenty byly žadateli odeslány. Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu č. j. 161451/2019-MURI/OVÚ/809 nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení a trvalém bydlišti fyzických osob v dokumentu uvedených.
89. Žádost ze dne 15. 7. 2019, v níž žadatel požaduje poskytnutíVýpisů ze software pro spisovou službu, ze které bude patrné, kdy a kým byl dokument ev. č. 207100/2018, č. j. 180904/2018-MURI/OSAD/1294 vytvořen, upravován a expedován.Elektronické doručení dokumentu ev. č. 207100/2018, č. j. 180904/2018-MURI/OSAD/1294. Požadované bylo žadateli odesláno. Jelikož je účastníkem řízení, nebylo přistoupeno k anonymizaci osobních údajů.
90. Žádost ze dne 15. 7. 2019, v níž žadatel požaduje informaci, zda Vodoprávní úřad v Říčanech vydal v roce 2019 na žádost obce Svojetice Rozhodnutí – povolení změny stavby před dokončením spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby na stavbu vodního díla „Rekonstrukce návesní nádrže“, obec Svojetice. Pokud bylo rozhodnutí vydáno, žádáte o případnou kopii tohoto rozhodnutí s razítkem a vyznačeným datem nabytí právní moci.  Vodoprávní úřad v Říčanech k datu vyřízení této žádosti o informace výše uvedené rozhodnutí nevydal. Dne 28. 5. 2019 bylo vydáno oznámení o zahájení řízení pod č. j. 161451/2019-MURI/OVÚ/809 na povolení změny stavby před dokončením, spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby.
91. Žádost ze dne 15. 7. 2019, v níž žadatel požaduje informaci, podle kterého právního předpisu koná městská policie měření rychlost. Požaduje konkrétní právní předpis, který provádí způsob měření. V další části žádosti požaduje informaci, jakou smlouvou bylo ošetřeno umístění radarů v Říčanech před datem 28. 4. 2014. Městská policie se podílí na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, jehož součástí je také měření rychlosti vozidel. Měření probíhá v součinnosti s Policií ČR. Měření rychlosti obecní policií vyplývá z oprávnění ze zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., § 79a. Při kontrole dodržování rychlosti se strážník (i policista) obsluhující měřící zařízení řídí návodem k obsluze, který je součástí každého takového zařízení, a postupuje v souladu se závaznými pokyny (pro úplnost uvádíme že policista se řídí čl. 29 pokynu ředitele ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR č. 1/2010, kterým se upravuje postup při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích (čl. 29 (1) Při provádění kontroly dodržování rychlosti jízdy využívá hlídka pouze měřící zařízení schválené Českým metrologickým institutem).Měřidla používaná ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, tj. s ohledem na jejich význam například pro stanovení sankcí, poplatků, tarifů a daní, mohou být k tomuto účelu používána pouze s platným ověřením. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, určuje dobu platnosti ověření pro silniční rychloměry používané při kontrole dodržování pravidel silničního provozu na 1 rok.
Rychloměry užívané strážníky (ale i Policií České republiky) musí být obsluhovány strážníky (policisty), kteří jsou k obsluze těchto měřidel řádně proškoleni. Právní předpisy však nestanoví povinnost dokládat proškolení obsluhy rychloměru osvědčením či certifikátem. Stanoví pouze povinnost obsluhy postupovat při použití rychloměru podle návodu k jeho obsluze. Platnost osvědčení o proškolení obsluhy proto není časově omezena.K další části Vaší žádosti, kde se žadatel dotazuje na smlouvu, která upravuje měření pomocí stacionárního radaru před datem 28. 4. 2014 bylo sděleno, že toto bylo upraveno Smlouvou o nájmu zařízení a o poskytnutí služeb s nájmem zařízení spojených č. 30/2007-S uzavřenou dne 6. 8. 2007, smluvní strany Město Říčany (nájemce) a Czech Radar, a. s., IČ 27164900, Václavské náměstí 33, 110 00 Praha 1 (pronajímatel).Na závěr podnětu, kde žadatel zpochybňuje tvrzení, dle kterého zařízení na měření rychlosti provozuje městská policie, bylo uvedeno, že pronajímatel se na základě smlouvy č. NS/00700/2017/OTS zavázal přenechat nájemci do dočasného užívání a nájmu touto Smlouvou nebo jejími přílohami specifikované movité věci a poskytovat v této Smlouvě specifikované služby. Předmět smlouvy je přesně vymezen v článku V. Je tedy správně uvedeno, že měření rychlosti provádí městská policie a pronajímatel jí k této činnosti na základě platné Smlouvy poskytuje své služby.

 
92. Žádost ze dne 18. 7. 2019, v níž žadatel požaduje zaslání části výkresu projektové dokumentace, kde je zakresleno vypouštění odpadních vod do vod povrchových konkrétní propustí pod dálnicí D1 vč. zakreslení přečerpávající jímky. Dále žádáte o vysvětlení, k jakému účelu bude přečerpávající jímka sloužit, resp. o přiložení dokumentu, který zakreslení přečerpávající jímky zdůvodňuje. V poslední části žádosti o informace žádáte o poskytnutí příslušné části realizační dokumentace, která měla být provedena podle ověřené dokumentace pro stavební povolení, se zapracováním podmínek výroku rozhodnutí – stavebního povolení, povolení nakládání s vodami, ze dne 19. 3. 2010, č. j. 17780/2009/ovú-00365 a která měla být předložena vodoprávnímu úřadu ke kontrole dodržení podmínek před vlastním zahájením stavby.

 
Žadateli byly odeslány požadované fotokopie části výkresu projektové dokumentace.

K dotazu, k jakému účelu bude přečerpávající jímka sloužit, věcně příslušný Vodoprávní úřad v Říčanech uvedl, že přečerpávající jímka je osazena z důvodu potřeby konstantního nátoku na čistírnu odpadních vod.
K poslední části žádosti, kde žadatel požaduje poskytnutí realizační dokumentace, která měla být provedena podle ověřené dokumentace pro stavební povolení, se zapracováním podmínek výroku rozhodnutí č. j. 17780/2009/ovú-00365 ze dne 19. 3. 2010, bylo sděleno, že tuto realizační dokumentaci nemá Vodoprávní úřad v Říčanech k dispozici, neboť mu do doby vyřízení této žádosti o informace nebyla předložena. Ust. § 2 odst. 4  InfZ vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací, a proto bude v této části žádosti v souladu s § 15 odst. 1 InfZ vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací.


 
93. Žádost ze dne 18. 7. 2019, v níž žadatel požaduje poskytnutí informace, kdy byla panem B. umístěna stavba zahradního domku na pozemku parc. č. 519/138 v k. ú. Mukařov Srbín a kdy došlo k posunutí plotu, a tím i obsazení a neoprávněnému užívání pozemku parc. č. 519/138 k. ú. Mukařov Srbín. Město Říčany jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „povinný subjekt“), rozhodlo v souladu s ustanovením § 2 odst. 4  zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“) o žádosti  t a k t o:žádost o poskytnutí informace se podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím odmítá.O d ů v o d n ě n íDle vyjádření věcně příslušného Stavebního úřadu v Říčanech, který vychází z mapových podkladů, se stavba zahradního domku v roce 2015 nacházela na pozemku parc. č. 519/137, zatímco přibližně v roce 2017 již byla přemístěna na pozemek parc. č. 519/138. Stavebnímu úřadu v Říčanech není přesně známo, kdy byla stavba na pozemku parc. č. 519/138 umístěna, neboť tato nebyla na Stavebním úřadě v Říčanech projednána.Dne 18. 7. 2019 proběhla ze strany Stavebního úřadu v Říčanech kontrolní prohlídka na pozemku parc. č. 519/138 k. ú. Mukařov Srbín, při níž bylo zjištěno, že na předmětném pozemku se žádná stavba, která podléhá projednání se stavebním úřadem, nenachází. Stavební úřad v Říčanech rovněž nedisponuje ani informací o tom, kdy mělo dojít k údajnému posunutí plotu, a tím i obsazení a neoprávněnému užívání pozemku parc. č. 519/138 k. ú. Mukařov Srbín. Z fotodokumentace, kterou disponuje Stavební úřad v Říčanech je patrné, že oplocení mezi pozemky parc.č. 519/138 a 519/69 vymezovalo stavební pozemek parc.č. 519/69 a bylo realizováno pravděpodobně již před rokem 2013. Pan B. zakoupil pozemek parc. č. 519/137 v roce 2013 a již před tím z něj byl oddělen pozemek parc. č. 519/138, který v roce 2012 zakoupil majitel pozemku parc. č. 519/69 k rozšíření vlastního stavebního pozemku se stavbou rodinného domu, s tím, že pozemek parc. č. 519/69 byl již oplocen.Povinný subjekt rozhodl o odmítnutí poskytnutí výše uvedených informací, neboť ust. § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“) vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Z tohoto důvodu bylo v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací. 
94. Žádost ze dne 18. 7. 2019, v níž žadatel požaduje tyto informace:1. Obdržel Vodoprávní úřad v Říčanech novou projektovou dokumentaci 3/2019 akce Rekonstrukce návesní nádrže obce Svojetice vypracovanou společností KV+MV AQUA, s. r. o., Dominova 2643/15 Praha 5. ANO či ne?2. Kdy byla projektová dokumentace 3/2019 doručena vodoprávnímu úřadu a kdy byla projektová dokumentace vložena do soupisu správního spisu vedeného správního řízení Vodoprávním úřadem Říčany.3. Posoudil Vodoprávní úřad v Říčanech rozdíly projektových dokumentací akce REKOSTRUKCE NÁVESNÍ NÁDRŽE obce Svojetice 6/2012 a 3/2019, obě vypracované společností KV + MV AQUA, s. r. o. ANO či NE?4. Schválil Vodoprávní úřad v Říčanech novou, výše uvedenou projektovou dokumentaci 3/2019? ANO či NE?5. Podle jaké výše uvedené projektové dokumentace posuzuje nebo bude posuzovat Vodoprávní úřad Říčany v řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením spočívající v prodloužení lhůty o 2 roky na REKONSTRUKCI NÁVESNÍ NÁDRŽE obce Svojetice.6. Vydal Vodoprávní úřad v Říčanech v roce 2019 Rozhodnutí, které nahrazuje nebo prodlužuje Rozhodnutí z 24. 7. 2017 zn. OŽP-4462/2017-Ma, č. j. 30757/2017-MURI/OVÚ/809. ANO či NE?  1. Odpověď: Ne, Vodoprávní úřad v Říčanech novou projektovou dokumentaci 3/2019 akce REKONSTRUKCE NÁVESNÍ NÁDRŽE obce Svojetice vypracovanou společností KV + MV AQUA s. r. o. Dominova 2643/15 Praha 5, neobdržel.2. Odpověď: Vodoprávní úřad v Říčanech neobdržel výše uvedenou projektovou dokumentaci a z toho důvodu není možné poskytnout odpověď na dotaz kdy byla projektová dokumentace 3/2019 doručena Vodoprávnímu úřadu v Říčanech a kdy byla vložena do soupisu správního spisu vedeného správního řízení Vodoprávním úřadem Říčany. Jelikož Vámi požadované informace nemá povinný subjekt k dispozici, bude v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací.3. Odpověď: Ne, neboť nebyla předložena jiná dokumentace.4. Odpověď: Ne, neboť Vodoprávní úřad v Říčanech žádnou novou projektovou dokumentaci 3/2019 neobdržel.5. Odpověď: Dle dokumentace zpracované KV + MV AQUA, s. r. o. z 6/2012.6. Odpověď: Ne, spis byl odeslán na Krajský úřad Středočeského kraje. Rozhodnutí bude vydáno až po nabytí právní moci rozhodnutí vydaného Krajským úřadem Středočeského kraje. 
95. Žádost ze dne 22. 7. 2019, v níž žadatel požaduje poskytnutíkopie záznamu ze dne 27. 1. 2011, který pořídil Městský úřad v Říčanech, odbor Stavební úřad, ve věci zahájení stavby „Obytný soubor 5 dvojdomů, inženýrské sítě, komunikace“ na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany-Radošovice, stavebníka  RIM PROPERTY DEVELOPMENT, s. r. o., IČ 27113761, se sídlem Melounová 520/4, Praha 2, povolené územním rozhodnutím a stavebním povolením č. j. 1417s/25797/2008/Po ze dne 19. 1. 2009.  Kopie dokumentu (zde).
96. Žádost ze dne 24. 7. 2019, v níž žadatel požaduje poskytnutí následujících informací:Seznam smluv, které město Říčany v období od 1. 1. 2015 do 23. 7. 2019 uzavřelo se společností Atelier T – plan, s. r. o., IČ: 26483734, včetně všech dodatků.Čas plnění, resp. termíny plnění sjednané ve smlouvách uvedených pod bodem 1).Data předání a převzetí plnění na základě smluv uvedených pod bodem 1).   1. V období od 1. 1. 2015 do 23. 7. 2019 uzavřelo město Říčany ze společností Atelier T – plan, s. r. o., IČ: 26483734, Smlouvu o dílo č. SOD/00019/2017/OÚPRR, předmět smlouvy: Aktualizace územně analytických podkladů ORP Říčany ve smyslu ustanovení § 28 zákona č. 183/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a to pro správní obvod obce s rozšířenou působností Říčany. Smlouva byla uzavřena dne 26. 1. 2017.2. Zhotovitel (Atelier T-plan, s. r. o.) se smlouvou zavázal předat aktualizaci územně analytických podkladů ORP Říčany do 27. 2. 2017.3. K předání a převzetí plnění ze smlouvy o dílo č. SOD/00019/2017/OÚPRR došlo 4. 4. 2017.
97. Žádost ze dne 31. 7. 2019, v níž žadatel požaduje zaslání kopie protokolu o ústním jednání, úředního záznamu sepsaného policisty a obsahu spisu, to vše ze spisu vedeného ve věci 108053/2019/Dpř.-Pr-829.Požadované dokumenty byly žadateli odeslány.
98. Žádost ze dne 1. 8., v níž žadatel požaduje informace týkající se motorového vozidla VIN:WP077799ZAS746888, RZ 1SP 3590.Žadateli bylo sděleno, že jím podaná žádost o informaci nepodléhá režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, neboť její poskytování je plně pokryto zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. Z tohoto důvodu byla žádost postoupena Odboru správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech a bude vyřizována v režimu výše uvedeného zákona.  
99. Žádost ze dne 7. 8., v níž žadatel požaduje informace,zda Odbor životního prostředí v Říčanech, oddělení ochrany přírody a krajiny, vydalo nebo bude vydávat pro správní řízení zn. 148922/2019-Ma vedené vodoprávním úřadem Říčany potřebná stanoviska, popř. jiná vyjádření k předmětnému řízení. Jestliže byly výše uvedené dokumenty vydány, žádá o poskytnutí jejich kopií.    K předmětnému bylo sděleno, že v uvedeném řízení nebyly ani nebudou vydány Odborem životního prostředí v Říčanech žádná stanoviska ani vyjádření.
100. Žádost ze dne 7. 8. 2019, v níž žadatel požaduje informace vztahující se k soupisu správního spisu Vodoprávního úřadu v Říčanech, spis. zn. OŽP 148922/2019-Ma, Rekonstrukce návesní nádrže Svojetice.Žadatel ve své žádosti o poskytnutí informací podle InfZ požádal o informace týkající se soupisu správního spisu Vodoprávního úřadu v Říčanech spis. zn. OŽP-148922/2019 Ma „Rekonstrukce návesní nádrže Svojetice.“ Dle tohoto soupisu, který přiložil ke své žádosti, žádal o poskytnutí následujících informací:Dle pořadového číslo 3. 161451/2019-MURI/OVÚ/809, Oznámení o zahájení řízení – stanoviska, 28. 5. 2019. Žádal o veškerou dokumentaci správního spisu, tedy obsah soupisu správního spisu v pořadovém čísle 3. Dle pořadového čísla 5. Pořadí číslo 5 není uvedeno v soupisu správního spisu OŽP 148922/2019-Ma a je v rozporu se zákonem. Žádal o veškerou dokumentaci, která se nachází ve správním spisu, která je zařazena do pořadového čísla 5. soupisu správního spisu 148922/2019-Ma.Dle pořadového čísla 6. 161646/2019/MURI/OVÚ/809, Sdělení, 28. 5. 2019. Žádal o dokument z pořadového čísla 6. 161646/2019-MURI/OVÚ/809.Dle pořadového čísla 7. OŽP/2019/173721, přihlášení se do správního řízení, 18. 6. 2019. Žádal o dokument z pořadového čísla 7. OŽP/2019/173721.Dle pořadového čísla 11. 188267/2019, oprávněná úřední osoba, 20. 6. 2019. Žádal o dokument z pořadového čísla 11. 188267/2019-MURI/OVÚ/809.Dle pořadového čísla 12. Pořadové číslo 12. není uvedeno v soupisu správního spisu OŽP-148922/2019-Ma a je v rozporu se zákonem. Žádal o veškerou dokumentaci, která se nachází ve správním spisu, která je zařazena do pořadového čísla 12. soupisu správního spisu 148922/2019-Ma.Dle pořadového čísla 13. 188279/2019-MURI/OVÚ/809, předkládací zpráva, 20. 6. 2019. Žádal o dokument z pořadového čísla 13. 188279-MURI/OVÚ/809.
 Povinný subjekt se žádostí zabýval a rozhodl o odmítnutí poskytnutí požadované informace v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 InfZ, neboť požadovanými dokumenty nedisponuje. Věcně příslušný Vodoprávní úřad v Říčanech v souladu s ustanovením § 88 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, předal na základě odvolání ZO ČSOP Svojetice celý spis odvolacímu správnímu orgánu, kterým je v tomto případě Krajský úřad Středočeského kraje,  k přezkoumání. Odvolací správní orgán rozhodnutí v dané věci dosud nevydal. Z tohoto důvodu nebylo možné k datu vyřízení žádosti o informace odeslat žadatelem požadované dokumenty z bodu 1., 3., 4., 5. a 7.  žádosti.Dokumenty, které se vztahují k 2. a 6. bodu žádosti, související s chybějícími pořadovými čísly v soupisu spisu OŽP-148922/2019-Ma, nemohly být žadateli poskytnuty, neboť Vodoprávní úřad v Říčanech nemá k dispozici žádné další podklady nebo doklady, které by v soupisu spisu chyběly. Při sestavování soupisu spisu došlo k administrativní chybě spočívající v přepisu při číslování jednotlivých spisových dokumentů. V soupisu poté nenavazuje číselná řada, ačkoliv jsou zde správně zařazeny veškeré dokumenty, které jsou jeho obsahem. Ust. § 2 odst. 4  InfZ vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Povinný subjekt proto rozhodl o odmítnutí poskytnutí požadovaných dokumentů v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, neboť některými z nich nedisponuje, protože se nachází u odvolacího správního orgánu a dokumenty, které měly být řazeny pod bodem 5. a 12. soupisu spisu neexistují, protože v tomto případě byl soupis spisu špatně očíslován a čísla 5 a 12 byly v číselné řadě omylem vynechány. 
101. Žádost ze dne 7. 8. 2019, v níž žadatel požaduje informace týkající se úsekového měření rychlosti, a to konkrétně:Jaká je aktuálně mezní rychlost, při jejímž překročení jsou provozovatelům vozidel zasílány výzvy k úhradě částek v úsekových měřeních rychlosti instalovaných v obcích Mnichovice, Strančice a Všestary?Jaká byla výše doplatků nákladů za provozování úsekových měření od obcí Strančice, Mnichovice a Všestary za rok 2018 jednotlivě?Jaký je počet a celková výše stanovených částek výzev k úhradě za rok 2018 za všechny provozované úseky?Jaké % z tohoto počtu bylo uhrazeno po první výzvě?Jaké % z tohoto počtu skončilo zahájením stíhání provozovatele vozidla pro spáchání správního deliktu?Jak byly výnosy za období 2018 přesahující schválený rozpočet města konkrétně rozděleny?Jaké osoby mají přístup k tzv. white-listu, tj. seznamu vozidel, jejichž domnělé přestupky systém ignoruje a neobesílá (např. vozidla IZS)?Kolik záznamů má tento white-list nyní a kolik jich měl na začátku a konci roku 2018?Má město nějakou konkrétní studii, že rozdáváním likvidačních pokut dochází ke snížení agresivity řidičů, a tím i ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu?1. Aktuálně je na radarech nastavena hodnota pro změření vozidla při překročení o 11 km/h z povolené rychlosti.2. Mnichovice doplatek 14 766,67 Kč, Strančice 0 Kč, Všestary 0 Kč.3. Za rok 2018 za všechny provozované úseky celkem 41 057 výzev.Celková výše stanovených částek výzev k úhradě za rok 2018 za všechny provozované úseky je 34 599 200,- Kč.4. Po první výzvě bylo uhrazeno 76 % z celkového počtu výzev uvedených v 3. bodě žádosti.5. Zahájením stíhání provozovatele vozidla pro spáchání správního deliktu skončilo 9 % z celkového počtu výzev uvedených v 3. bodě žádosti.
6. Finanční prostředky vybrané ve formě pokut za překročení rychlosti jsou součástí příjmů rozpočtu města a jsou použity na financování výdajů města. Vzhledem k velikosti výdajů na technickou infrastrukturu, městskou policii a IZS je patrné, že příjmy z pokut jsou jedním z významných zdrojů na jejich celkové pokrytí.7.- 8.  V systému validace dat pracují pověření strážníci městské policie. Vozidla s právem přednosti v jízdě zařazuje do systému na základě žádosti pověřeného strážníka příslušný administrátor softwaru. Aktuálně je v systému 43 vozidel s právem přednosti v jízdě, zpětná statistika, tj. údaje k začátku a konci roku 2018 není veden, vždy se jedná o aktuální stav. Z tohoto důvodu bude v této části žádosti v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací.9. Dopady úsekového měření zkoumal doc. Mgr. Libor Dušek, Ph.D. z VŠE. Výzkumný projekt podpořila Grantová agentura ČR. Ve své studii „Úsekové měření v Říčanech: Vyhodnocení dopadů“ z listopadu roku 2016 došel k závěru, že před zavedením úsekového měření se přestupků proti stanovené rychlosti, dopouštělo 28% řidičů. V důsledku měření tento počet klesl o třetinu až dvě třetiny, na jednotlivých sledovaných úsecích a počet závažnějších přestupků, které jsou pokutovány, klesl na naprosté minimum. Dle této studie má umístění úsekového měření prokazatelný preventivní vliv na chování řidičů za volantem, ale dokáže být i pomocníkem při objasňování kriminality. 
102. Žádost ze dne 7. 8. 2019, v níž žadatel požadujesdělení, zda MěÚ Říčany vydal rozhodnutí a/nebo stavební povolení ve věci Lexus Čestlice (umístěné v tzv. komerční zóně Čestlice jih). Pokud ano, žádáte o poskytnutí případných rozhodnutí a povolení.  Stavební úřad v Říčanech k výše uvedené stavbě s názvem „Lexus Čestlice“ územní rozhodnutí a stavební povolení nevydal.
103. Žádost ze dne 7. 8. 2019, v níž žadatel požaduje informace týkající se přijímání podnětů podle §17 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OchOvzd“). Za období 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 žádá o zodpovězení následujících dotazů:Kolik podnětů týkajících se porušování povinností provozovatelů stacionárního zdroje podle § 17 bylo podáno na Městský úřad v Říčanech?V kolika případech si Odbor životního prostředí v Říčanech vyžádal informace o provozu stacionárního zdroje a jeho emisích podle § 17 odst. 1 písm. d)?V kolika případech si Odbor životního prostředí v Říčanech vyžádal doklad o provedení kontroly podle § 17 odst. 1 písm. h)?V kolika případech bylo provozovateli stacionárního zdroje zasláno upozornění s poučením podle § 17 odst. 2?V kolika případech byla provedena kontrola přímo v obydlí provozovatele stacionárního zdroje podle § 17 odst. 2?a) V kolika případech byla kontrola ohlášena předem? V těchto případech žádáte o poskytnutí anonymizované verze ohlášení kontroly provozovateli.b) Ve všech případech provedených kontrol žádáte o poskytnutí anonymizované verze protokolu o kontrole ve smyslu § 9 písm. f) a § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a to jednotlivě ke každé provedené kontrole.6. Kolik bylo uloženo pokut, v jaké výši (jednotlivě) a na základě jakých skutkových podstat přestupků uvedených v §23?1. Bylo podáno 9 podnětů k provedení kontroly, pokud za podnět k provedení kontroly podle § 17 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší považujeme veškeré obdržené podněty na možné porušování povinností provozovatele stacionárního zdroje.2.  Informace o provozu zdroje jsou vyžadovány ke každému podnětu, tedy ve všech 9 případech.
3.  Ve všech 9 případech. Doklad o provedení kontroly, případně doložení, že takovou povinnost provozovatel nemá, je vyžadován u každého podnětu. Zároveň je vyžadován popis vytápění objektu a doložení dalších dokladů týkajících se provozu zdroje.4. Ve všech 9 případech. Viz. předchozí odpověď na 3. otázku. Dále je v rámci každého podnětu součástí výzvy i informování ohledně možnosti kontroly přímo v domácnosti, stejně tak další poučení a informování ohledně řádného provozu zdroje.  5. Vzhledem k tomu, že důvodné podezření musí vzniknout opakovaně s až následnou možností kontroly v domácnosti, jakožto nejzazšího řešení, nedostalo se řešení podnětů až do této fáze. Při splnění postupu dle § 17 odst. 2 zákona tedy nebyla provedena žádná kontrola přímo v domácnosti.6. Byla uložena 1 pokuta ve výši 1000 Kč za porušení ust. § 23 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně ovzduší.
104. Žádost ze dne 7. 8. 2019, v níž žadatel požaduje informace týkající se přijímání podnětů podle §17 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OchOvzd“). Za období 1. 9. 2018 do 31. 5. 2019 žádá o zodpovězení následujících dotazů:Kolik podnětů týkajících se porušování povinností provozovatelů stacionárního zdroje podle § 17 bylo podáno na Městský úřad v Říčanech?V kolika případech si Odbor životního prostředí v Říčanech vyžádal informace o provozu stacionárního zdroje a jeho emisích podle § 17 odst. 1 písm. d)?V kolika případech si Odbor životního prostředí v Říčanech vyžádal doklad o provedení kontroly podle § 17 odst. 1 písm. h)?V kolika případech bylo provozovateli stacionárního zdroje zasláno upozornění s poučením podle § 17 odst. 2?V kolika případech byla provedena kontrola přímo v obydlí provozovatele stacionárního zdroje podle § 17 odst. 2?a) V kolika případech byla kontrola ohlášena předem? V těchto případech žádáte o poskytnutí anonymizované verze ohlášení kontroly provozovateli.b) Ve všech případech provedených kontrol žádáte o poskytnutí anonymizované verze protokolu o kontrole ve smyslu § 9 písm. f) a § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a to jednotlivě ke každé provedené kontrole.6. Kolik bylo uloženo pokut, v jaké výši (jednotlivě) a na základě jakých skutkových podstat přestupků uvedených v §23?1. Bylo podáno 7 podnětů k provedení kontroly, pokud za podnět k provedení kontroly podle § 17 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší považujeme veškeré obdržené podněty na možné porušování povinností provozovatele stacionárního zdroje.2.  Informace o provozu zdroje jsou vyžadovány ke každému podnětu, tedy ve všech 7 případech.
3.  Ve všech 7případech. Doklad o provedení kontroly, případně doložení, že takovou povinnost provozovatel nemá, je vyžadován u každého podnětu. Zároveň je vyžadován popis vytápění objektu a doložení dalších dokladů týkajících se provozu zdroje.4. Ve všech 7 případech. Viz. předchozí odpověď na 3. otázku. Dále je v rámci každého podnětu součástí výzvy i informování ohledně možnosti kontroly přímo v domácnosti, stejně tak další poučení a informování ohledně řádného provozu zdroje.  5. Vzhledem k tomu, že důvodné podezření musí vzniknout opakovaně s až následnou možností kontroly v domácnosti, jakožto nejzazšího řešení, nedostalo se řešení podnětů až do této fáze. Při splnění postupu dle § 17 odst. 2 zákona tedy nebyla provedena žádná kontrola přímo v domácnosti.6. V daném období nebyla uložena žádná pokuta týkající se provozu zdrojů v domácnostech.
105. Žádost ze dne 12. 8. 2019, v níž žadatel požaduje následující informace:Vydal Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad Městského úřadu Říčany, stavební povolení ke správnímu řízení k žádosti 148922/2019 ze dne 24. 4. 2019, podané obcí Svojetice „povolení změny stavby před dokončením spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby na stavbu vodního díla Rekonstrukce návesní nádrže obec Svojetice?“Pokud bylo stavební povolení vydáno, žádáte o případnou kopii tohoto rozhodnutí (stavební povolení) s razítkem a vyznačeným datem nabytí právní moci.Je vedeno u Odboru životního prostředí, Vodoprávní úřad Městského úřadu Říčany jiné správní řízení než výše uvedené dle žádosti 148922/2019 ze dne 24. 4. 2019, podané obcí Svojetice, týkající se vodního díla „Rekonstrukce návesní nádrže obec Svojetice“?Pokud je vedeno jiné správní řízení než výše uvedené dle žádosti 148922/2019 ze dne 24. 4. 2019, podané obcí Svojetice a týkající se vodního díla „Rekonstrukce návesní nádrže obec Svojetice“, žádáte tímto o kopii dokladů o zahájení řízení, příp. kopii stavebního povolení k těmto dalším správním řízením vedeným za účelem „Rekonstrukce návesní nádrže obec Svojetice“. 1. – 2.Odpověď: Ne, Vodoprávní úřad v Říčanech výše uvedené rozhodnutí nevydal. Z toho důvodu není možné 2. bodu žádosti vyhovět. 3. – 4.Odpověď: Ne, Vodoprávní úřad v Říčanech žádné jiné správní řízení než výše uvedené dle žádosti 148922/2019 ze dne 24. 4. 2019, podané obcí Svojetice, týkající se vodního díla „Rekonstrukce návesní nádrže obec Svojetice“ nevede. Z tohoto důvodu není možné poskytnout žádné dokumenty k 4. bodu  žádosti.
106. Žádost ze dne 15. 8. 2019, v níž žadatel požaduje následující dokumenty: Územní rozhodnutí o umístění stavby spis. zn. 84880/2018/Ma ze dne 2. 10. 2018.Stanovisko Odboru životního prostředí v Říčanech ze dne 5. 3. 2019, č. j. 45954/2018-MURI/OŽP/905.Souhrnné vyjádření Odboru životního prostředí v Říčanech z 3. 4. 2019, č. j. 56422/2019/MURI/OŽP/00354.Stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje z 4. 3. 2019, č. j. KHSSC 06712/2019. Územní rozhodnutí spis. zn. 84880/2018/Ma, č. j. 143936/2018-MURI/OSÚ/00029 ze dne 2. 10. 2018, provedlo změnu územního rozhodnutí ze dne 26. 1. 2015, spis. zn. 112889/2014/Ma, č. j. 1879/2015-MURI/OSÚ/00029. požadované stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. j. KHSSC 06712/2019 bylo jen výzvou doplnění podkladů. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje následně vydala kladné stanovisko č. j. KHSSC 17682/2019 ze dne 17. 4. 2019. Požadované dokumenty byly žadateli odeslány (zde, zdezde, zdezde). Podle §8a bude vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaných dokumentů¨nebyly poskytnuty informace o jménu a příjmení, datu narození a místě trvalého bydliště vyřizující osoby a osoby zastupující žadatele.
     
107. Žádost ze dne 19. 8. 2019, v níž žadatel požaduje informace:zda Vodoprávní úřad v Říčanech vydal stavební povolení na „Žádost o vydání rozhodnutí o prodloužení lhůty k dokončení stavby, rekonstrukce návesní nádrže“ obce Svojetice ze dne 24. 4. 2019. Vodoprávní úřad v Říčanech dne 28. 5. 2019 vydal oznámení o zahájení řízení pod č. j. 161451/2019-MURI/OVÚ/809 na povolení změny stavby před dokončením, spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby.
108. Žádost ze dne 21. 8. 2019, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací, které se týkají subjektů:Domistav CZ, a. s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČ: 27481107DOMISTAV HK, s. r. o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26007177Ke shora uvedeným subjektům žádá o poskytnutí informace, zda uvedený subjekt v minulosti podal u povinného subjektu nabídku ve smyslu veřejných zakázek. Pokud ano, žádá o poskytnutí této nabídky.  


 
Společnost Domistav CZ, a. s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČ: 27481107 podala u zadavatele Město Říčany v minulosti tři nabídky k těmto veřejným zakázkám: Veřejná zakázka malého rozsahu: „Projektová dokumentace – III. MŠ Štefánikova – rekonstrukce včetně nástavby, Říčany“ nabídka podána dne 5.9.2011 pod ev.č. 68313/2011 (zde)
 Veřejná zakázka: „Výstavba nové MŠ Zahrádka“, nabídka podána dne 25.2.2014 pod ev.č. 11702/2014 (zde)
 Veřejná zakázka malého rozsahu: „Zajištění TDI na rekonstrukci sportovní haly“, nabídka podána dne 24.6.2014, ev.č. 38280 (zde) Podle §8a bude vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaných dokumentů nebudou poskytnuty údaje o jménu, příjmení, trvalém bydlišti, datu narození, rodném čísle, telefonním kontaktu, číslu účtu a podpisu jednajících osob.
109. Žádost ze dne 21. 8. 2019, v níž žadatel požadujezaslání platného územního rozhodnutí (vydaného zřejmě k žádosti TRIPS, spol. s r. o.), které upravuje výstavbu oplocení v obci Křenice, lokalita „Na Kukli“, případně jiných platných rozhodnutí, která v uvedené lokalitě tuto výstavbu nějakým způsobem regulují.
 
Požadovaný dokument byl žadateli odeslán. Současně mu byl odeslán i situační plánek a výkres s pohledy na možná řešení plotu.
110. Žádost ze dne 21. 8. 2019, v níž žadatel požaduje následující informace:1. Vydal Vodoprávní úřad v Říčanech stavební povolení (rozhodnutí) k zahájenému řízení „Vydání povolení ke změně stavby před dokončením spočívající ve změně ke zřízení vodního díla“     ANO či NE.
2. Vede Vodoprávní úřad v Říčanech ještě jiná správní řízení o veřejném prostranství (návesní nádrž obce Svojetice) než výše uvedené řízení pod zn. OŽP-148922/2019-Ma.  ANO či NE. Jestliže ano, žádá o kopie dokumentů, na jejichž základě byla tato řízení zahájena.  
1. Ne, Vodoprávní úřad v Říčanech výše uvedené rozhodnutí nevydal.2. Ne, Vodoprávní úřad v Říčanech žádné jiné správní řízení než výše uvedené, nevede.
111. Žádost ze dne 21. 8. 2019, v níž žadatel požaduje informace, da bylo vydáno stavební povolení na stavbu skladové haly umístěné na pozemku parc. č. 81/400 v k. ú. Nupaky a zda bylo vydáno stavební povolení na stavbu haly umístěné na pozemku parc. č. 81/401 v k. ú. Nupaky.
Dále žádá o tyto informace: Kdy nabylo toto rozhodnutí právní moci.Kdy byl vydán kolaudační souhlas k této stavbě.Jak je řešena likvidace dešťových vod.Zda je splněn požadavek na parkovací stání.Zda byly splněny všechny požadavky vyplývající z regulativ územního plánu obce Nupaky, např. koeficient zeleně, požadavek na výstavbu vzrostlých stromů atd.     
Odpověď: Ano, na stavbu skladové haly umístěné na pozemku parc. č. 81/400 v k. ú. Nupaky bylo vydáno rozhodnutí, které výše uvedený stavební záměr schvaluje, dne 11. 10. 2018, č. j. 155739/2018-MURI/OSÚ/00502, spis. zn. 31251/2018/Vř. Na stavbu skladové haly umístěné na pozemku parc. č. 81/401 v k. ú. Nupaky bylo vydáno rozhodnutí schvalující stavební záměr dne 29. 8. 2018, č. j. 111966/2018-MURI/OSÚ/00496, spis. zn. 31398/2018/Vř.1. Na stavbu víceúčelové skladové haly umístěné na pozemku parc. č. 81/400 v k. ú. Nupaky nabylo rozhodnutí právní moci dne 10. 11. 2018.Na stavbu víceúčelové skladové haly umístěné na pozemku parc. č. 81/401 v k. ú. Nupaky nabylo rozhodnutí právní moci dne 20. 9. 2018.2. Kolaudační rozhodnutí nebylo do doby vyřízení této žádosti o informaci vydáno. V této části žádosti bylo v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací, neboť ust. § 2 odst. 4  InfZ vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.3., 4. Stavby byly povoleny na základě předložených „povinných podkladů“, které se přikládají k žádosti o povolení stavebního záměru. Likvidace dešťových vod a výpočet parkovacích stání jsou vyřešeny v projektové dokumentaci, která byla stavebníkem předložena věcně příslušnému Stavebnímu úřadu v Říčanech. Pokud by v projektové dokumentaci nebyl uspokojivě vyřešen požadavek na likvidaci dešťových vod a splněn požadavek na parkovací stání, rozhodnutí schvalující stavební záměr by nebylo vydáno. Ke stavebnímu záměru dále sdělily svá souhlasná stanoviska i příslušné orgány:Odbor územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ ŘíčanyKHS Středočeského krajeHasičský záchranný sbor Středočeského kraje, MěÚ v ŘíčanechOdbor životního prostředí MěÚ v Říčanech – orgán ochrany ovzdušíOdbor životního prostředí MěÚ v Říčanech – orgán ochrany přírody a krajinyPolicie ČR, územní odbor Praha venkov – jih, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje.Projektová dokumentace je chráněna autorským zákonem, majitelem je stavebník a povinný subjekt nemá právo toto dílo užívat či dále šířit informace z této projektové dokumentace získané. Z tohoto důvodu se žádost o poskytnutí informace, jakým způsobem je řešena likvidace dešťových vod podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v této části odmítá.5. Soulad s územním plánem byl doložen „závazným stanoviskem“ Odboru územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ v Říčanech, které je vydáváno na základě předložené projektové dokumentace, z čehož je patrné, že požadavky vyplývající z regulativ územního plánu obce Nupaky, byly v projektové dokumentaci splněny.
112. Žádost ze dne 22. 8. 2019, v níž žadatel požaduje tyto dokumenty:Žádost stavebníka o vydání změny rozhodnutí o umístění stavby spis. zn. 112889/2014/Ma, č. j. 1879/2015-MURI/OSÚ/00029 z 26. 1. 2015, kterou dne 8. 8. 2018 podala společnost DOMO DEVELOPMENT, a. s.Stanoviska MěÚ v Říčanech, odbor životního prostředí, ze dne 9. 3. 2018, 12. 4. 2018, 15. 5. 2018 a ze dne 2. 7. 2018.Stanovisko TSP, s. r. o. ze dne 29. 3. 2018.
 
Požadované dokumenty (zde), (zde), (zde), (zde), (zde),Podle §8a bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaných dokumentů:– žádost stavebníka o vydání změny rozhodnutí o umístění stavby spis. zn. 112889/2014/Ma, č. j. 1879/2015-MURI/OSÚ/00029 z 26. 1. 2015, kterou dne 8. 8. 2018 podala společnost DOMO DEVELOPMENT, a. s.
– stanovisko TSP, s. r. o. ze dne 29. 3. 2018
– souhrnné vyjádření OŽP č. j. 68141/2017/MURI/OŽP/00354, ev. č. 20745/2018 ze dne 9. 3. 2018
nebyly poskytnuty informace o jménu a příjmení, datu narození a místě trvalého bydliště vyřizujicí osoby a osoby zastupující žadatele.  
113. Žádost ze dne 6. 9. 2019, v níž žadatel požaduje zaslání kompletní kopie spisového materiálu vedeného Odborem právním, oddělení přestupkového řízení Městského úřadu v Říčanech.Povinný subjekt se žádostí podanou dle InfZ zabýval a žádost s odkazem na ustanovení § 2 odst. 3 InfZ vydal zamítavé rozhodnutí s následujícím odůvodněním. Dle ustanovení § 2 odst. 3 InfZ „Zákon se nevztahuje na poskytování informací o údajích vedených v centrální evidenci účtů a v navazujících evidencích, informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, a dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací“. Povinný subjekt při své úvaze, zda žadateli poskytnout kompletní kopii spisového materiálu, vychází z dostupných rozsudků Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 8. 2008, č. j. 2 As 38/2007 – 78, nebo ze dne 13. 12. 2012, č. j. 7 Ans 18/2012 – 23, popř. rozsudku č. j. 3 As 193/2014 -37.  Nejvyšší správní soud je v rozsudku č. j. 2 As 38/2007 – 78 toho názoru, že ustanovení § 2 odst. 3 InfZ „je třeba užít právě v případě, kdy žadatel požaduje kompletní správní spis ve své věci. Nahlížení účastníka do spisu podle § 38 správního řádu je natolik komplexně upraveným specifickým postupem poskytování informací, že je subsumovatelné pod § 2 odst. 3 InfZ, z něhož plyne, že zákon o svobodném přístupu k informacím se nevztahuje na poskytování informací podle zvláštního předpisu.“.rozsudku č. j. 3 As 193/2014 – 37 pak Nejvyšší správní soud uvádí, že „institut nahlížení do spisu podle § 38 správního řádu je třeba chápat jako speciální vůči poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Nespadá-li daná osoba pod definici upravenou v § 38 odst. 1 a 2 správního řádu, může sice žádat o informaci, která je součástí správního spisu, podle informačního zákona, avšak tímto způsobem jí bude poskytnuta jen taková informace, o kterou sama požádala; nebude jí zpřístupněn celý správní spis“. Žadateli tak má být v souladu s InfZ vyhověno v případě žádosti o určité konkrétní informace (dokumenty) ze spisu, nikoliv však v případě žádosti o kopii celého spisu, příp. jeho podstatné části. Z výše uvedeného vyplývá, že úpravu nahlížení do spisu obsaženou v § 38 správního řádu lze podřadit pod pojem „zvláštní zákon“ ve smyslu § 2 odst. 3 InfZ. V případech, kdy je žádáno zpřístupnění kompletního správního spisu, jde podle obsahu o žádost o nahlédnutí do spisu podle § 38 správního řádu, a je proto třeba postupovat v režimu tohoto ustanovení jako zvláštní úpravy ve smyslu § 2 odst. 3 informačního zákona. Závěrem tedy povinný subjekt konstatuje, že pokud žadatel žádá o poskytnutí kopie kompletního správního spisu, má tak učinit v režimu § 38 správního řádu, neboť aplikace informačního zákona je na základě jeho § 2 odst. 3 vyloučena. Z tohoto důvodu bylo, v souladu s § 15 odst. 1 InfZ, rozhodnuto o odmítnutí žádosti, jak je shora uvedeno.
114. Žádost ze dne 6. 9. 2019, v níž žadatel požaduje informace o celkových mzdových nákladech na pracovníky státní památkové péče spadající pod MÚ Říčany, a to včetně počtu těchto pracovníků a jejich zařazení do platových tříd. Výše zmíněné informace jsou požadovány za časové období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Na Odboru územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu v Říčanech je na pozici referenta zaměstnána jedna pracovnice, která mimo jiné pracovní úkoly, vykonává i agendu státní památkové péče. Tato pracovnice je zaměstnána na 0,8 pracovního úvazku, zařazena je v platové třídě 10, stupeň 8.  Částečně se na úkolech týkajících se státní památkové péče podílí i vedoucí Odboru územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu v Říčanech. Referent, jehož výhradní pracovní náplní je státní památková péče, není na Městském úřadě v Říčanech zaměstnán. Ze mzdových nákladů výše uvedených pracovníků, kteří plní i jiné pracovní úkoly věcně příslušné Odboru územního plánování a regionálního rozvoje, nelze vyčíslit konkrétní částku připadající na výkon agendy státní památkové péče. Z tohoto důvodu bylo v této části žádosti v souladu s ust. §2odst.4 a § 15 odst. 1 InfZ vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací.
115. Žádost ze dne 6. 9. 2019, v níž žadatel požaduje následující informace:Nabídkového rozpočtu zpracovaného ing. Arch. Tomášem Rajtorou.Nabídkového rozpočtu firmy MOZIS s. r. o., který je nedílnou součástí smlouvy – SOD/00329/2018/OIÚProjektové dokumentace pro změnu užívání stavby, která je nedílnou součástí smlouvy SOD/00329/2018/OIÚ.Podrobné specifikace nového osvětlení – dle specifikace návrhu osvětlení včetně typu a počtu stropních a nástěnných svítidel.Projektové dokumentace k novým rozvodům ke svítidlůmRevizní zprávy k novým elektroinstalačním rozvodům včetně celkové revizní zprávy budovy č. p. 66/27.1. Cenová nabídku na projektovou dokumentaci umístění městské knihovny do domu Masarykovo nám. 66/27 byla žadateli odeslána v příloze č. 1 (zde).2. Požadovaný nabídkový rozpočet firmy MOZIS, s. r. o., byl žadateli odeslán v příloze č. 2 (zde).3. Projektová dokumentace pro změnu užívání stavby, vzhledem k omezené kapacitě datové zprávy, byla odeslána přes službu „Úschovna“ (zde).4. K danému bylo sděleno, že nové osvětlení je podrobně specifikováno v části D projektové dokujmentace, kterou si žadatel vyžádal ve 3. bodě své žádosti.5. Projektová dokumentace k novým rozvodům ke svítidlům nebyla požadována. Vycházelo se ze stávajících rozvodů, které se, tam, kde se umístila nová světla, rozvětvily od původního přívodu k více novým světlům. Povinný subjekt požadovanou dokumentací nedisponuje a z tohoto důvodu bylo v této části žádosti v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací.6. Celková revizní zpráva budovy č. p. 66/27, jejíž součástí je i revizní zpráva k novým elektroinstalačním rozvodům (zde). 
116. Žádost ze dne 9. 9. 2019, v níž žadatel požaduje následující informace:Dodala obec Svojetice Vodoprávnímu úřadu Říčany k žádosti o rekonstrukci obecní návesní nádrže obce projektové dokumentace, které obec Svojetice zveřejnila na své úřední desce pod číslem 3/2019 a další projektovou dokumentaci pod datem 22. 5. 2019. Ano či ne?Byly doručeny Vodoprávnímu úřadu Říčany výsledky rozborů z Protokolu o zkoušce s rozbory sedimentů obecní návesní nádrže č. 5429/19 ze dne 26. 7. 2019 a Protokolu č. 5429/19 ze dne 9. 8. 2019 a Komentář k rozboru vzorku č. 11087/19 k Protokolu o zkoušce č. 5429/19 ze dne 9. 8. 2019. Ano či ne?Obdržel Vodoprávní úřad Říčany k žádosti o rekonstrukci obecní návesní nádrže obce Svojetice kromě projektové dokumentace 6/2012 projektovou dokumentaci 3/2019 nebo projektovou dokumentaci z 22. 5. 2019? Ano či ne?Které projektové dokumentace jsou součástí Protokoly o zkoušce s rozbory sedimentů obecní návesní nádrže č. 5429/19 ze dne 26. 7. 2019 a Protokolu č. 5429/19 ze dne 9. 8. 2019 a Komentář k rozboru vzorku č. 11087/19 k Protokolu o zkoušce č. 5429/19 ze dne 9. 8. 2019.1. Odpověď: Ne.2. Odpověď: Ne.3. Odpověď: Ne.4. Odpověď: Vodoprávnímu úřadu není známo, které projektové dokumentace jsou součástí výše uvedené Protokoly, neboť vodoprávní úřad nepožaduje jako podklad pro svá řízení rozbory sedimentu. Z tohoto důvodu bylo v této části žádosti v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací.
117. Žádost ze dne 11. 9. 2019, v níž žadatel požaduje zaslání kompletní kopie spisového materiálu vedeného Odborem právním, oddělení úsekového měření rychlosti a vážení vozidel.Povinný subjekt se žádostí podanou dle InfZ zabýval a žádost s odkazem na ustanovení § 2 odst. 3 InfZ vydal zamítavé rozhodnutí s následujícím odůvodněním. Dle ustanovení § 2 odst. 3 InfZ „Zákon se nevztahuje na poskytování informací o údajích vedených v centrální evidenci účtů a v navazujících evidencích, informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, a dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací“. Povinný subjekt při své úvaze, zda žadateli poskytnout kompletní kopii spisového materiálu, vychází z dostupných rozsudků Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 8. 2008, č. j. 2 As 38/2007 – 78, nebo ze dne 13. 12. 2012, č. j. 7 Ans 18/2012 – 23, popř. rozsudku č. j. 3 As 193/2014 -37.  Nejvyšší správní soud je v rozsudku č. j. 2 As 38/2007 – 78 toho názoru, že ustanovení § 2 odst. 3 InfZ „je třeba užít právě v případě, kdy žadatel požaduje kompletní správní spis ve své věci. Nahlížení účastníka do spisu podle § 38 správního řádu je natolik komplexně upraveným specifickým postupem poskytování informací, že je subsumovatelné pod § 2 odst. 3 InfZ, z něhož plyne, že zákon o svobodném přístupu k informacím se nevztahuje na poskytování informací podle zvláštního předpisu.“.rozsudku č. j. 3 As 193/2014 – 37 pak Nejvyšší správní soud uvádí, že „institut nahlížení do spisu podle § 38 správního řádu je třeba chápat jako speciální vůči poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Nespadá-li daná osoba pod definici upravenou v § 38 odst. 1 a 2 správního řádu, může sice žádat o informaci, která je součástí správního spisu, podle informačního zákona, avšak tímto způsobem jí bude poskytnuta jen taková informace, o kterou sama požádala; nebude jí zpřístupněn celý správní spis“. Žadateli tak má být v souladu s InfZ vyhověno v případě žádosti o určité konkrétní informace (dokumenty) ze spisu, nikoliv však v případě žádosti o kopii celého spisu, příp. jeho podstatné části. Z výše uvedeného vyplývá, že úpravu nahlížení do spisu obsaženou v § 38 správního řádu lze podřadit pod pojem „zvláštní zákon“ ve smyslu § 2 odst. 3 InfZ. V případech, kdy je žádáno zpřístupnění kompletního správního spisu, jde podle obsahu o žádost o nahlédnutí do spisu podle § 38 správního řádu, a je proto třeba postupovat v režimu tohoto ustanovení jako zvláštní úpravy ve smyslu § 2 odst. 3 informačního zákona. Závěrem tedy povinný subjekt konstatuje, že pokud žadatel žádá o poskytnutí kopie kompletního správního spisu, má tak učinit v režimu § 38 správního řádu, neboť aplikace informačního zákona je na základě jeho § 2 odst. 3 vyloučena. Z tohoto důvodu bylo, v souladu s § 15 odst. 1 InfZ, rozhodnuto o odmítnutí žádosti, jak je shora uvedeno. Žadatel se proti rozhodnutí odvolal, odvolání bylo postoupeno Krajskému úřadu Středočeského kraje.  Krajský úřad Středočeského kraje postup povinného subjektu potvrdil.
118. Žádost ze dne 12. 9. 2019, v níž žadatel požadoval poskytnutí výpisů ze software pro spisovou službu, ze kterého bude patrné, kdy a kým byl vytvořen dokument zaevidovaný v podacím deníku rok 2019 pod čísly 13848 a 13711 tedy s č. j. 13848/2019-MURI a 13711/2019-MURI.Žadatel byl povinným subjektem vyzván, aby upřesnil svou žádost, neboť číslo evidenční dokumentu není shodné s jeho číslem jednacím. Poté, co žadatel upřesnil svůj požadavek, byla žádost vyřízena.
119. Žádost ze dne 13. 9. 2019, v níž žadatel požaduje informace ke koncesnímu řízení, ve kterém byla dne 29. 4. 2010 uzavřena koncesní smlouva vedená u povinného subjektu pod č. 29/2010-S.Žadatel ve své žádosti ze dne 13. 9. 2019 požádal o poskytnutí těchto informací: Přílohy zápisu č. 09-11 z řádného zasedání Zastupitelstva města Říčany, konaného 9. 12. 2009.Koncesní dokumentace povinného subjektu, schválené radou povinného subjektu dne 18. 1. 2010 pod č. usn. 10-02-001.Veškeré písemnosti, které povinný subjekt vyhotovil v koncesním řízení, ve kterém byla dne 29. 4. 2010 uzavřena koncesní smlouva vedená u povinného subjektu pod č. 29/2010-S.
 Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva konaného dne 9. 12. 2009 je k dispozici na webu města Říčany na webové adrese: https://info.ricany.cz/mesto/zmr-c-11-2009 .Povinný subjekt rozhodl o odmítnutí poskytnutí požadované přílohy zápisu č. 09-11 z řádného zasedání Zastupitelstva města Říčany ze dne 9. 12. 2009, neboť ze zasedání zastupitelstva se vyhotovuje pouze zápis, který ale neobsahuje žádné přílohy. Ust. § 2 odst. 4 InfZ vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.Povinný subjekt dále rozhodl o odmítnutí poskytnutí informací uvedených v bodě b) a c) žádosti, tj. zpřístupnění koncesní dokumentace povinného subjektu, která byla schválena Radou města Říčany dne 18. 1. 2010 pod č. usn. 10-02-001 a zpřístupnění veškerých písemností, které povinný subjekt vyhotovil v koncesním řízení, ve kterém byla dne 29. 4. 2010 uzavřena koncesní smlouva č. 29/2010-S, a to s ohledem na probíhající soudní řízení vedené v této věci u Okresního soudu Praha-východ, Na Poříčí 20/1044, 112 97 Praha 1. Podle ust. § 11 odst. 4 písm. b) InfZ, povinný subjekt neposkytne informace o rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků. Dle názoru povinného subjektu pod rozhodovací činnost soudů spadá celý proces řízení u soudu směřující k vydání rozhodnutí, tj. proces od zahájení řízení před soudem až po vydání rozhodnutí. Pod pojem rozhodovací činnost soudu je tedy nutno zahrnout nejen úkony u soudu, ale veškeré podklady pro vydání rozhodnutí.  Ustanovením § 11 odst. 4 písm. b) InfZ je poskytována nejen ochrana nezávislosti a nestrannosti soudní moci, ale i právo účastníků na spravedlivý proces. Účastníci soudního řízení mají právo postupovat podle své strategie vedení právního sporu. Poskytnutím kopie koncesní dokumentace a všech písemností, které povinný subjekt vyhotovil v koncesním řízení, ve kterém byla dne 29. 4. 2010 uzavřena koncesní smlouva č. 29/2010-S, v době probíhajícího soudního řízení, kdy dosud nebylo vydáno v dané věci konečné rozhodnutí, by bylo porušením práva na spravedlivý proces, jelikož by narušilo právo účastníka sporu postupovat podle strategie vedení právního sporu.  Z tohoto důvodu bylo v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací.
Žadatel se proti výše uvedenému rozhodnutí odvolal. Povinný subjekt žádost opětovně posoudil, rozhodnutí zrušil a v rámci autoremedury žádost vyřídil.
 
120. Žádost ze dne 19. 9. 2019, v níž žadatel požaduje informacetýkající se osoby příkazníka příkazní smlouvy PŘS/00731/2019/OIU, a to konkrétně: Byl nebo je tato osoba v zaměstnaneckém poměru města Říčany?Jakou formou byl tento příkazník vybrán, uveďte příp. kde a kdy byla vyvěšena poptávka po funkci, kterou má vykonávat příkazník.V případě výběrového řízení uveďte členy komise a termín kdy (datum uveřejnění) toto řízení probíhalo.V jakém poměru tato osoba příkazníka pracovala pro město Říčany do současné doby, resp. do 18. 7. 2019.V kolika případech se tato osoba vyskytovala jako „oprávněná osoba jednání ve věcech technických“ příp. jako „technický dozor investora“. Uveďte konkrétní smlouvy, příp. dodatky smluv atd.Jak vznikla cenová kalkulace bodu a), b), c) této příkazní smlouvy. Uveďte, který pracovník Příkazce tuto kalkulaci vyhotovil a z čeho určil termíny plnění.1. Příkazník má s městem Říčany uzavřenu Dohodu o provedení práce a Dohodu o pracovní činnosti.2. Příkazník byl vybrán na základě předchozích zkušeností a na základě předloženého portfolia prací. Poptávka po funkci, kterou má příkazník vykonávat, nebyla vyvěšena.3. Výběrové řízení neproběhlo.4. Jak již bylo uvedeno v 1. bodě Vaší žádosti, příkazník má s městem Říčany uzavřenu na dobu neurčitou Dohodu o provedení práce a Dohodu o pracovní činnosti (únor 2019 – 31. 12. 2019).5. Příkazník figuruje jako oprávněná osoba jednání ve věcech technických u těchto smluv:SOD/00711/2018/OIÚ – Doplnění laviček v Říčanském leseSOD/00117/2019/OIÚ + dodatek č. 1 – Minigolf u Marvánku v ŘíčanechSOD/00530/2019/OIÚ – Stavební úpravy objektu č. p. 13, Masarykovo nám. Říčany 6. Podkladem pro cenovou kalkulaci výše uvedené příkazní smlouvy byl příkazníkem předložený rozpis činností a jejich časové náročnosti. Místostarostou Ing. Davidem Michaličkou a vedoucím oddělení investic byla následně stanovena výše hodinové sazby za tyto činnosti, která vychází z „Honorářového řádu ČKA z r. 2014“. Ačkoliv některé příkazníkem vykonávané činnosti lze hodnotit jako středně nebo vysoce kvalifikované, zvolená hodinová sazba odpovídá činnostem méně kvalifikovaným. Radou města Říčany byla příkazní smlouva schválena 18. 7. 2019 pod č. usnesení 19-33-017. Termíny plnění byly určeny na základě požadavků příkazce a reflektují termíny plánovaných veřejných projednání na sídlištích.
121. Žádost ze dne 20. 9. 2019, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací ohledně aktivních správců technické infrastruktury na území ORP Říčany formou seznamu ve strojově čitelném formutu.Požadované informace byly žadateli odeslány (zde).
122. Žádost ze dne 23. 9. 2019, v níž žadatel požaduje sdělení, kdy byl žadatel o vydání územního rozhodnutí sp. zn. 61293/2017/Ma (Kostka Čestlice) informován úřadem povinného subjektu o přihlášce spolku Krajina pro život do řízení a jeho námitkách (obojí doručeno v jednom dokumentu dne 26. 3. 2018) a o dokument požadovanou informaci dokládající. Povinný subjekt se obrátil na věcně příslušný Stavební úřad v Říčanech, dle jehož vyjádření není známo, kdy byl žadatel o vydání územního rozhodnutí sp. zn. 61293/2017/Ma informován o přihlášce spolku Krajina pro život do řízení a jeho námitkách. Stavební úřad v Říčanech neobdržel od tohoto účastníka žádnou žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se přihlášky spolku Krajina pro život do řízení, a proto také stavební úřad na tuto žádost informaci neposkytl. Dále stavební úřad uvádí, že žadatel o vydání předmětného územního rozhodnutí je účastníkem celého řízení, a to účastníkem hlavním. Má proto všechna procesní práva, včetně nahlížení do spisového materiálu, a to i za účelem získání jakýchkoliv informací týkajících se dané věci.
Z výše uvedeného vyplývá, že povinný subjekt nemá informaci o tom, kdy byl žadatel o vydání územního rozhodnutí sp. zn. 61293/2017/Ma (Kostka Čestlice) informován o přihlášce spolku Krajina pro život do řízení a jeho námitkách a nedisponuje ani dokumentem požadovanou informaci dokládajícím. Ust. § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“) vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací a z tohoto důvodu bylo v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací.  
123. Žádost ze dne 24. 9. 2019, v níž žadatel požaduje kopii textové části platného územního plánu obce Křenice s vyznačením účinnosti a datem pořízení tohoto plánu. Dále žádá o informaci, zda v současné době probíhá nějaké jednání/řízení o pořízení změny územního plánu obce Křenice či projednání úplně nového územního plánu obce Křenice.Pokud toto řízení probíhá, v jaké se nachází fázi.   K žádosti bylo sděleno, že územní plán obce Křenice je pořizován od července roku 2009. Dne 18. 10. 2009 bylo veřejnou vyhláškou oznámeno zahájení projednávání návrhu zadání ÚP Křenice. Zadání bylo projednáno a zastupitelstvem obce schváleno na jednání zastupitelstva konaném dne 26. 4. 2010. Dne 16. 11. 2011 Městský úřad v Říčanech vyzval obec Křenice o informaci, zda hodlá v pořizování ÚP pokračovat. Následně byl Ing. Arch. Kodlem vypracován návrh ÚP a dne 28. 7. 2014 se uskutečnilo společné jednání o návrhu ÚP. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje v Říčanech dne 7. 12. 2017 vyzval opět obec Křenice k podání informace, zda hodlá v pořizování ÚP pokračovat. Z důvodu úmrtí zpracovatele nebyly podniknuty další kroky v pořizování ÚP. Obec musí nyní rozhodnout, jaký bude další postup. Do dnešního dne nebylo pořizování ÚP ukončeno.Textová část ÚP Křenice a vyhláška obce Křenice o závazných částech územního plánu obce Křenice byla žadatelce odeslána poštou.
 124. Žádost ze dne 25. 9. 2019, v níž žadatel požaduje tyto informace:Obdržel MěÚ Říčany, útvar interního auditu nebo Vodoprávní úřad Říčany správní spis vodoprávního úřadu spis. zn. 148922/2019-Ma, který předložil vodoprávní úřad dne 24. 6. 2019 KÚSK.Vydal Vodoprávní úřad Říčany v roce 2019 stavební povolení (ROZHODNUTÍ) ve správním řízení spis. zn. 24. 4. 2019, 148922/2019-Ma Rekonstrukce návesní nádrže. ANO či NE.Jestliže bylo vydáno rozhodnutí uvedené v bodě 2 žádáte o jeho kopii.Kopii dokumentu Vodoprávního úřadu v Říčanech Sdělení č. j. 251308/2019-MURI/OVÚ/809 odesláno dne 12. 8. 2019 pro ZO ČSOP Svojetice.  1. Ne2. Ne3. Jak bylo uvedeno v bodě č. 2, rozhodnutí ve výše uvedeném správním řízení nebylo vydáno.4. Požadovaná kopie dokumentu byla žadateli odeslána.
125. Žádost ze dne 2. 10. 2019, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací ohledně vyjádření Odboru územního plánování a regionálního rozvoje v Říčanech, a to konkrétně: Proč Odbor územního plánování a regionálního rozvoje přezkoumával své vyjádření z 12. 7. 2019 a žádal o výklad Ing. Arch. Jaroslava Sýkoru, DrSc.K přezkumu vyjádření 205461/2019 došlo na základě vlastní iniciativy úřadu nebo bylo vyvoláno podnětem třetího subjektu, popř. jakého subjektu.V případě, že Odbor územního plánování a regionálního rozvoje v Říčanech jednal na základě podnětu třetího subjektu, jaké byly jeho námitky a argumenty k přezkumu vyjádření č. 205461/2019 z 12. 7. 2019. Žádáte o kopii veškeré korespondence úřadu s podavatelem podnětu k přezkumu v této věci, zejména pak kopii žádosti, odůvodnění podavatele atd.Žádá o kopii žádosti o výklad územního plánu Odboru územního plánování a regionálního rozvoje v Říčanech podanou 25. 9. 2019 Ing. Arch. Jaroslavu Sýkorovi, DrSc.Žádá o kopii úplného znění výkladu Ing. Arch. Jaroslava Sýkory, DrSc., který Odbor územního plánování a regionálního rozvoje v Říčanech obdržel. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje v Říčanech dne 25. 9. 2019 e-mailem požádal o pomoc při výkladu ÚP Sluštice zpracovatele ÚP Prof. Ing. Arch. Jaroslava Sýkoru, DrSc. na základě e-mailové komunikace se starostou obce Sluštice ze dne 5. 8. 2019 a 4. 9. 2019 a na základě ústní domluvy s referentkou Stavebního úřadu v Říčanech Bc. Lenkou Plzákovou. E-mailová komunikace se starostou obce Sluštice z 4. 9. 2019 a 5. 9. 2019 byla přiložena v příloze.

Tentýž den (25. 9. 2019), kdy Odbor územního plánování a regionálního rozvoje v Říčanech požádal o pomoc při výkladu ÚP Sluštice zpracovatele ÚP, obdržel od něho e-mail s výkladem ohledně předmětné věci. Kopie obou zpráv byla přiložena. Podle ustanovení § 8a zákona InfZ bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii postoupené e-mailové komunikace nebudou poskytnuty údaje o elektronické adrese zpracovatele ÚP Sluštice. Dne 2. 10. 2019 Odbor územního plánování a regionálního rozvoje v Říčanech na základě pomocného výkladu prof. Ing. Arch. Jaroslava Sýkory, DrSc. aktualizoval svoje vyjádření ze dne 12. 7. 2019. Aktualizované vyjádření bylo vydáno pod č. j. 190881/2019 a ev. č. 349691/2019.
126. Žádost ze dne 7. 10. 2019, v níž žadatel požaduje zaslání kopií smluv:1. BDS/00269/2018/OHS2. DS/00539/20189/OMP3. DS/00540/2019/OMP4. VB/00537/2019/OMPK žádosti bylo sděleno, že dle ust. § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.“
1. Smlouva BDS/00269/2018/OHS je zveřejněna v registru smluv MVČR na webové adrese https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5804047 a její dodatek na https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7955315 .2. DS/00539/2019/OMPSmlouva DS/00539/2019/OMP je též zveřejněna v registru smluv MVČR na adrese https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9729931 .3. DS/00540/2019/OMPSmlouvu DS/00540/2019/OMP, kterou požadujete, nemá povinný subjekt k dispozici, neboť tato smlouva nebyla smluvními stranami uzavřena. Z tohoto důvodu bylo v této části žádosti v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací.4. VB/00537/2019/OMPPožadovaná smlouva byla žadateli odeslána (zde). Na smlouvě je uvedeno číslo, pod kterým je smlouva vedena u Středočeského kraje, kde byla vypracována. Pod číslem, které žadatel zmiňuje, a které není na smlouvě zaznamenáno, je smlouva vedena na Oddělení majetkových práv Městského úřadu v Říčanech v evidenčním systému smluv GINIS. Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty podpisy jednajících osob, informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a datu narození osoby uvedené v plné moci.
127. Žádost ze dne 11. 10. 2019, v níž žadatel požaduje zaslání kopie fotografického materiálu, která je součástí spisu vedeného povinným subjektem po d.č j. 280775/2019-MURI/OÚMVV/1012, sp. zn. 90404/2019-MURI/OÚMVV/1012 a jež vizuálně zachycuje překročení rychlosti podle zařízení sloužícího k záznamu překročení max. povolené rychlosti Unicam VELOCITY.Požadovaná fotodokumentace byla žadateli odeslána.
128. Žádost ze dne 11. 10. 2019, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací, zda město Říčany bylo ke dni 9. května 2008 akcionářem společnosti Středočeská Plynárenská, a. s., se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82, PSČ 142 01, IČ: 601 93 158 (dále jen „Společnost“) z titulu vlastnictví akcií z jakékoli z emisí akcií emitovaných Společností. Pokud bylo město Říčany akcionářem Společnosti k datu 9. května 2008, žádáte současně o poskytnutí informace o počtu akcií Společnosti, které město Říčany k uvedenému datu vlastnilo.Výše uvedené informace žádáte poskytnout i v případě, že město Říčany vlastnické právo k akciím Společnosti dne 9. května 2008 pozbylo (tj. v případě, že dotčené akcie Společnosti byly dne 9. května 2008 převedeny z účtu majitele cenných papírů vedeného pro město Říčany Střediskem cenných papírů na účet třetí osoby).  K Vaší žádosti sdělujeme, že město Říčany nebylo ke dni 9. května 2008 akcionářem společnosti Středočeská Plynárenská, a. s., se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82, PSČ 142 01, IČ: 601 93 158.
129. Žádost ze dne 14. 10. 2019, v níž žadatel požaduje zaslání kopie protokolu o ústním jednání, úředního záznamu sepsaného policisty a obsahu spisu, to vše ze spisu vedeného ve věci 140450/2019/Dpř.-Pr-994.Žadateli byl odeslán protokol o ústním jednání o přestupku a obsah požadovaného spisu. Součástí spisu není úřední záznam sepsaný policisty, který žadatel požadoval. Jelikož požadovaný dokument nemá povinný subjekt k dispozici, bylo z tohoto důvodu v této části žádosti v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací. Vzhledem k tomu, že osoba žadatele je totožná s osobou zmocněnce, nebyly anonymizovány osobní údaje v dokumentech uvedené.
130. Žádost ze dne 16. 10. 2019, v níž žadatel požaduje poskytnutí podkladů, kterými se město Říčany vyjadřovalo ke stavbě rodinného domu v Říčanech č. p. xxxx, stavebník T.V., parc. č.xxxxŽadateli byla odeslána výzva k doplnění žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, neboť v žádosti nebyl uveden datum narození žadatele a žádost bude muset být zčásti odmítnuta ve vztahu k osobním údajům stavebníka. O podané žádosti byl dále uvědoměn dotčený stavebník (§ 20 odst. 4 InfZ ve spojení s § 4 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád)
131. Žádost ze dne 21. 10. 2019, v níž žadatel požaduje informacetýkající se pozemních komunikací označených v grafické části pasportu místních komunikací obce Čestlice jako úseky 47u, 49u, 50u a 73u, a to konkrétně:Zda jsou tyto komunikace evidovány dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jako veřejně přístupné účelové komunikace;O poskytnutí správního (deklaratorního) rozhodnutí o určení, že na výše uvedených pozemcích se nachází veřejně přístupná účelová komunikace ve smyslu § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, příp. informaci o tom, že takové rozhodnutí pro předmětné komunikace nebylo vydáno.   K Vaší žádosti sdělujeme, že všechny pozemní komunikace, pakliže nejsou nějakým způsobem omezeny (dopravní značka), jsou veřejně přístupné.Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozlišuje čtyři druhy pozemních komunikací, tj. dálnice, silnice, místní komunikace a účelové komunikace. O zařazení cesty do některé z prvních tří kategorií je vydáváno správní rozhodnutí. Pro vznik účelové komunikace se žádné správní rozhodnutí nevyžaduje. Účelová komunikace vzniká ze zákona automaticky po splnění faktických znaků stanovených zákonem (a některých dalších podmínek vyžadovaných judikaturou). Deklaratorní rozhodnutí o určení veřejně přístupné komunikace se vypracovává pouze v případě nejasností, na žádost a žadatel by měl mít nějaký právní zájem na tomto rozhodnutí (viz. § 2 odst. 2 písm. d), § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).

Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech v uplynulých pěti letech nevydával žádné rozhodnutí k deklarování veřejně přístupné účelové komunikace, ani její omezení. Vzhledem k tomu, že po pěti letech se tato řízení skartují, příp. rozhodnutí si má archivovat správce a majitel komunikace.
132. Žádost ze dne 21. 10. 2019, v níž žadatel požaduje informaci, zda bylo oznámení o zahájení řízení o změně umístění stavby komunikace a inženýrské sítě Čestlice (č.2) a z tohoto řízení vzešlé rozhodnutí spis. zn. 84880/2018/Ma, č. j. 143936/2018-MURI/OSÚ/00029 ve věci „Novostavba autosalonu Čestlice“ vyvěšeno na úředních deskách úřadu. Pokud ano, žádáte o dokumenty toto dokazující.Výše uvedené oznámení a rozhodnutí na úředních deskách Městského úřadu v Říčanech vyvěšeno nebylo.
133. Žádost ze dne 25. 10. 2019, v níž žadatel požaduje poskytnutí těchto informací:Vychází odbor životního prostředí při vydávání koordinovaného stanoviska pro stavební záměry z:nálezové databáze ochrany přírody;územně analytických podkladů;hodnot v území;limitů v území;vlastních průzkumů?Má odbor životního prostředí přístup do Nálezové databáze ochrany přírody, příp. od kdy (stačí rok)?Jaký přihlašovací údaj (login) má odbor životního prostředí do této databáze?Byl přístup do Nálezové databáze OP přidělen odboru nebo fyzické osobě (např. na základě aktivit spjatých s ochranou přírody apod.?) Odbor životního prostředí Městského úřadu v Říčanech „Nálezovou databázi ochrany přírody a krajiny“ nevyužívá. Důvodem jsou zejména podklady zpracované Jaromírem Bratkou – mapování krajiny jednotlivých obcí, ze kterých odbor životního prostředí vychází zejména při projednávání územního plánu obcí a dalších záměrů v krajině. Dále odbor životního prostředí využívá vlastní podklady – registrované významné krajinné prvky, památné stromy.  Při projednávání konkrétních záměrů (zásady do významných krajinných prvků) navíc investor předkládá, v souladu se zákonem, přírodovědný průzkum lokality.           
134. Žádost ze dne 25. 10. 2019, v níž žadatel požaduje přehled všech pravomocných vykonatelných rozhodnutí proti subjektu Arev Group, s. r. o., IČ: 28437900, se sídlem Domažlická 1256/1, 130 00 Praha 3, u kterých nebyla ze strany žadatele uhrazena sankce, včetně údajů pro platbu předmětných sankcí. .


 
Městský úřad Říčany, odbor právní, oddělení úsekového měření rychlosti a vážení vozidel vydal provozovateli vozidla Arev Group, s. r. o., IČ 28437900, se sídlem Domažlická 1256/1, 130 00 Praha 3 příkaz č. j. 384606/2019-MURI/OÚMVV/1012 dne 16. 10. 2019, který ale nenabyl právní moci z důvodu podaného odporu ze dne 25. 10. 2019. Žádná pravomocná vykonatelná rozhodnutí proti výše uvedenému subjektu nejsou k datu vyřízení žádosti o informace Městským úřadem v Říčanech evidována
135. Žádost ze dne 29. 10. 2019, v níž žadatel požadujezaslání kopie přehledu celého spisu a kopií veškerých listin založených Odborem právním, oddělením úsekového měření rychlosti a vážení vozidel Městského úřadu v Říčanech ve věci č. j. 348500/2019-MURI/OÚMVV/1013.Město Říčany jako povinný subjekt v uvedené věci za použití § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) rozhodlo takto:
žádost o informaci podaná podle InfZ se s odkazem na ust. §2 odst. 3 InfZ odmítá.
O d ů v o d n ě n í

Dne 29. 10. 2019 obdržel povinný subjekt datovou zprávou žádost o zaslání kopie přehledu celého spisu a kopií veškerých listin založených Odborem právním, oddělením úsekového měření rychlosti a vážení vozidel Městského úřadu v Říčanech ve věci č. j. 348500/2019-MURI/OÚMVV/1013.Povinný subjekt při posouzení žádosti vycházel ze zákona o svobodném přístupu k informacím, který je, v obecné rovině, ve vztahu k právu na informace zvláštním právním předpisem. Současně však akceptoval ustanovení § 38 správního řádu, které upravuje nahlížení do správního spisu a které je dle ustálené judikatury správních soudů ve vztahu k zákonu o svobodném přístupu k informacím zvláštním právním ustanovením.Podle ust. § 2 odst. 3 InfZ „Zákon se nevztahuje na poskytování…..dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování.“Podle ust.  § 38 odst. 1 správního řádu mají „Účastníci a jejich zástupci….právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci.“Podle ust. § 38 odst. 4 správního řádu je „S právem nahlížet do spisu….spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.“Při rozhodování, podle jakého právního předpisu bude žádost o poskytnutí kompletní kopie správního spisu posuzována, vycházel povinný subjekt ze stanoviska Ministerstva vnitra, č. j. MV-19871-2/ODK-2016 ze dne 16. 2. 2016, podle něhož „Pokud žadatel požaduje nahlédnout do spisu, případně požaduje poskytnutí kopie celého spisu (což se dá materiálně považovat za obdobu fyzického nahlédnutí do spisu), bude povinný subjekt vyřizovat takovou žádost v režimu ustanovení § 38 správního řádu. V případě, že žadatel označí takovou žádost jako žádost podle informačního zákona, bude na místě ji v režimu informačního zákona rozhodnutím podle ustanovení § 15 odst. 1 InfZ odmítnout s odkazem na ustanovení § 2 odst. 3 InfZ.“Povinný subjekt při své úvaze, zda žadateli poskytnout kompletní kopii spisového materiálu, vycházel i z dostupných rozsudků Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 8. 2008, č. j. 2 As 38/2007 – 78, nebo ze dne 13. 12. 2012, č. j. 7 Ans 18/2012 – 23, popř. rozsudku č. j. 3 As 193/2014 -37. Nejvyšší správní soud je v rozsudku č. j. 2 As 38/2007 – 78 toho názoru, že ustanovení § 2 odst. 3 InfZ „je třeba užít právě v případě, kdy žadatel požaduje kompletní správní spis ve své věci. Nahlížení účastníka do spisu podle § 38 správního řádu je natolik komplexně upraveným specifickým postupem poskytování informací, že je subsumovatelné pod § 2 odst. 3 InfZ, z něhož plyne, že zákon o svobodném přístupu k informacím se nevztahuje na poskytování informací podle zvláštního předpisu.“.rozsudku č. j. 3 As 193/2014 – 37 pak Nejvyšší správní soud uvádí, že „institut nahlížení do spisu podle § 38 správního řádu je třeba chápat jako speciální vůči poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Nespadá-li daná osoba pod definici upravenou v § 38 odst. 1 a 2 správního řádu, může sice žádat o informaci, která je součástí správního spisu, podle informačního zákona, avšak tímto způsobem jí bude poskytnuta jen taková informace, o kterou sama požádala; nebude jí zpřístupněn celý správní spis“. Žadateli tak má být v souladu s InfZ vyhověno v případě žádosti o určité konkrétní informace (dokumenty) ze spisu, nikoliv však v případě žádosti o kopii celého spisu, příp. jeho podstatné části.Z výše uvedeného vyplývá, že úpravu nahlížení do spisu obsaženou v § 38 správního řádu lze podřadit pod pojem „zvláštní zákon“ ve smyslu § 2 odst. 3 InfZ. V případech, kdy je žádáno zpřístupnění kompletního správního spisu, jde podle obsahu o žádost o nahlédnutí do spisu podle § 38 správního řádu, a je proto třeba postupovat v režimu tohoto ustanovení jako zvláštní úpravy ve smyslu § 2 odst. 3 informačního zákona.Závěrem tedy povinný subjekt konstatuje, že pokud žadatel žádá o poskytnutí kopie kompletního správního spisu, má tak učinit v režimu § 38 správního řádu, neboť aplikace informačního zákona je na základě jeho § 2 odst. 3 vyloučena. Z tohoto důvodu bylo, v souladu s § 15 odst. 1 InfZ, rozhodnuto o odmítnutí žádosti, jak je shora uvedeno. 
136. Žádost ze dne 29. 10. 2019, v níž žadatel požaduje tyto informace:Jakým způsobem bylo naloženo s žádostí spolku o nařízení předběžného opatření dle § 61 správního řádu ve věci „novostavba autosalonu Čestlice jih“ ze dne 18. 8. 2019?Jakým způsobem bylo naloženo s informacemi, které spolek Krajina pro život poskytl Stavebnímu úřadu v Říčanech v přípise ze dne 18. 8. 2019? Zejména skutečností, že Stavební úřad v Říčanech vydal několik stavebních povolení v rozporu se závěry zjišťovacího řízení k věci „Vybudování infrastruktury v k. ú. Čestlice č. j. 173133/2012/KUSK, kde se píše (str.9): V lokalitě u jižní části stávajícího zemního valu vybudovat zemní val v souladu s územním plánem obce Průhonice.Dokončení protihlukových opatření je podmínkou pro uvedení infrastruktury do provozu a pro vydání stavebního povolení pro jakékoliv další stavby v předmětném území – komerční objekty apod.Navrhovaná protihluková opatření nesmí nahradit plánovanou protihlukovou stěnu podél dálnice D1, která je při umístění v těsné blízkosti dálnice nejúčinnější. Doplnit návrh o další protihluková opatření přímo u dálnice – např. závazné rozmístění komerčních objektů apod. 3. Jakým způsobem bylo naloženo s odvoláním spolku Krajina pro život proti rozhodnutí o změně umístění stavby „Komunikace a inženýrské sítě Čestlice“ spis. zn. 84880/2018/Ma, č. j. 143936/2018-MURI/OSÚ/0029 ze dne 2. 10. 2018, doručenému 26. 8. 2019. 4. Jakým způsobem bylo naloženo s odvoláním žadatele o informaci proti stavebnímu povolení k záměru „Novostavba autosalonu Čestlice Jih“ spis. zn. 152512/2019/Čv., č. j. 188061/2019-MURI/OSÚ/00617 ze dne 1. 7. 2019, doručenému Stavebnímu úřadu v Říčanech 27. 8. 2019. 5. Proč Stavební úřad v Říčanech ignoroval žádost spolku o informování ze dne 21. 3. 2018 a neinformoval spolek o zahájení územního řízení „rozhodnutí o změně umístění stavby komunikace a inženýrské sítě Čestlice spis. zn. 84880/2018/Ma.“   1.  Spolek, jež je žadatelem o informaci, nebyl účastníkem výše uvedeného stavebního řízení a nemůže tedy žádat o předběžné opatření v této věci. Správní řád jasně hovoří o účastníkovi řízení, kdo může podat návrh na předběžné opatření, dále že se to může stát jen „před skončením řízení“ a to bylo již ukončeno. Viz. § 61 správního řádu: „Správní orgán může z moci úřední nebo na požádání účastníka před skončením řízení…..“2. Stavební úřad přijal toto jako podnět ve své úřední činnosti.3. Ze strany Stavebního úřadu v Říčanech jsou činěny úkony dle ust. § 86 správního řádu.4. Ze strany Stavebního úřadu v Říčanech jsou činěny úkony dle ust. § 86 správního řádu.5. S ohledem na novelu zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a novelu ust. § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny, stavební úřad nemá od 1. 1. 2018 povinnost informovat spolky o zahajovaných územních řízeních.
137. Žádost ze dne 13. 11. 2019, v níž žadatel požaduje poskytnutí opatření obecné povahy nebo jiného obdobného právního aktu, kterým byla stanovena místní úprava provozu na komunikaci Masarykovo náměstí v Říčanech, spočívající v dopravním značení umožňujícím parkování při pravém okraji vozovky. Zároveň žádá o zaslání stanoviska Policie ČR, dopravní inspektorát Praha venkov Jih a správce komunikace KSÚS Praha, pokud bylo vydáno, k předmětné místní úpravě. Požadované dokumenty:Žádost o stanovení místní úpravy silničního provozu k DO č. 27/2019 – zřízení parkovacího stání na komunikaci Rooseveltova, Říčany, ev. č. 289578/2019, č. j. 270386/2019-MURI/OTS/1442 ze dne 27. 8. 2019;Schválení realizace dopravní opatření č. 27/2019 ev. č. 287593/2019, č. j. 268422/2019-MURI/OTS/1442 ze dne 9. 8. 2019;Vyjádření k zřízení parkovacího stání v ul. Rooseveltova v obci Říčany Policie ČR, dopravní inspektorát Praha venkov Jih, č. j. KRPS-202398-1/ČJ-2019-011406 ze dne 12. 8. 2019;Vyjádření k místní úpravě provozu na pozemní komunikaci v souvislosti s akcí: „DO č. 27/2019-zřízení podélného parkovacího státní v ulici Rooseveltova v Říčanech“ KSÚS ev. č. 47021/2019/KSÚS, č. j. 6330/KSÚS/KHT/PIC ze dne 4. 9. 2019;Stanovení místní úpravy silničního provozu ev. č. 3382529/2019, č. j. 316926/2019-MURI/OSAD ze dne 25. 9. 2019;byly žadateli odeslány v příloze. 
138. Žádost ze dne 13. 11. 2019, v níž žadatel požaduje tyto informace:Kdo má ve vlastnictví automatizovaný technický prostředek UNICAM, v. č. CAM18001082 („měřící prostředek“), kterým byl zdokumentován údajný přestupek spočívající v překročení rychlosti na tomto úseku. Jestliže měřící prostředek není ve vlastnictví MěÚ Říčany, žádáte o sdělení, kdo je vlastníkem. Pokud je měřící prostředek ve vlastnictví třetí osoby, požadujete zaslání kopie smlouvy, na základě které jej MěÚ Říčany užívá.Kolik měřících zařízení MěÚ Říčany celkem „využívá“.  1. Město Říčany uzavřelo s konsorciem AŽD CAMEA, jehož členy jsou AŽD Praha, s. r. o. a CAMEA, spol. s r. o. „Smlouvu o nájmu a poskytování služeb NS/00700/2017/OTS“, jejímž předmětem je, mimo jiné, pronájem výše uvedeného měřícího zařízení. Smlouva, včetně příloh a dodatků, je zveřejněna v registru smluv Ministerstva vnitra ČR na webové adrese https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3937392 2. Na území města Říčany a ve správním obvodu města Říčany, jako obce s rozšířenou působností, je obsluhováno celkem 31 měřících zařízení.
139. Žádost ze dne 22. 11. 2019, v níž žadatel požaduje informacek výši ceny nájmu pozemků města Říčany pronajímaných městem za účelem: Zahrádek, tj. cena nájmu za 1 m2 zahrádky;Garáží, tj. cena nájmu za 1 m2 pozemku pod garáží ve vlastnictví soukromého majitele;Rodinných domů, tj. cena 1 m2 pozemku pod rodinným domem ve vlastnictví soukromého majitele.Město Říčany účtuje za rok 2019 za pronájem zahrádek a garáže částku ve výši 22,23 Kč/m2/rok. Nájemní smlouvu na pronájem pozemku pod rodinným domem Odbor správy majetku v Říčanech neeviduje.
140. Žádost ze dne 25.11.2019, v níž žadatel požaduje tyto informace:Kdo je vlastníkem a kdo je provozovatelem automatizovaného technického prostředku (kamerový systém).Jakým způsobem dostává město Říčany (Městský úřad Říčany) vědět o jednotlivých případech, či zda si celou agendu v této věci od počátku pořízení fotografického záznamu vyřizuje sám nebo zda mu to zařizuje nějaká třetí osoba, příp. třetí osoba předává hotové zpracované výkazy k vyřízení.Pokud vlastníkem nebo provozovatelem automatizovaného technického prostředku (kamerový systém) není město Říčany, jak je nějaká třetí osoba, která automatizovaný technický prostředek vlastní či provozuje, placena, tj. jestli je placena paušálně či v závislosti na vybrané pokutě, či kusů předaných podkladů pro pokutování a kolik činí tyto náklady.Zároveň žádáte doložit kopie smluv týkajících se vlastnictví a provozu automatizovaného technického prostředku (kamerový systém) v městě Říčany.Vlastníkem měřícího zařízení je Konsorcium AŽD Camea, které městu Říčany toto zařízení pronajímá na základě uzavřené „Smlouvy o nájmu a poskytování služeb NS/00700/2017/OTS“. Smlouva je zveřejněna v registru smluv Ministerstva vnitra ČR na webové adrese https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3937392 . Veškeré informace k výše uvedeným dotazům jsou uvedeny ve smlouvě, příp. v přílohách této smlouvy.
141. Žádost ze dne 25. 11. 2019, v níž žadatel požaduje tyto informace:Kopie smlouvy s firmou Monzas, s. r. o., IČ 44222734 na dodávku a instalaci výstražníků na železniční přejezd u Světic, která byla schválena Radou města Říčany usnesením 19-12-001 dne 28. 3. 2019. Dále žádáte informaci, v čím majetku jsou nyní instalované výstražníky? V případě, že již v majetku města Říčan nejsou, žádáte o kopii dokumentu, kterým byly předány do majetku jiného subjektu.Kopie nájemní smlouvy soukromých pozemků, které byly použity pro vybudování parku u Kozinovy ulice. Žádáte také o sdělení, kolik bylo zaplaceno za vybudování tohoto parku, příp. kolik ještě bude zaplaceno.Kdo jako první inicioval výstavbu tohoto parku v této lokalitě a kdo jako první vyslovil návrh na jeho pojmenování dle bývalého prezidenta Václava HavlaPodle jakých pravidel se řídí komu bude na diskusním fóru na jeho dotaz odpovězeno a komu ne?Podle § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.“ Požadovaná smlouva se společností Monzas, s. r. o., IČ 44222734 na dodávku a instalaci výstražníků na železniční přejezd u Světic, která byla schválena Radou města Říčany usnesením 19-12-001 dne 28. 3. 2019, je zveřejněna v registru smluv na webové adrese https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8779579 . Výstražníky jsou v majetku města Říčany.
 Nájemní smlouva na pozemky ve vlastnictví Václava Novotného je zveřejněna v registru smluv na odkazu https://smlouvy.gov.cz/smlouva/982665 a dodatek k této nájemní smlouvě na https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4830692 Kopie nájemní smlouvy č. NS/00262/2018/OHS byla žadateli poskytnuta v anonymizované podobě a bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí dle § 8a InfZ. Celková cena stavby dle smlouvy o dílo se zhotovitelem a dodatků této smlouvy, včetně následné péče o zeleň na 5 let činí  12 704 524.54 Kč s DPH. Ke 3. bodu žádosti „Kdo jako první inicioval výstavbu parku v této lokalitě a kdo jako první vyslovil návrh na jeho pojmenování dle bývalého prezidenta Václava Havla?“  byl žadateli sdělen odkaz na tiskovou zprávu, která je zveřejněna na webové adrese města Říčany: https://info.ricany.cz/mesto/v-ricanskem-parku-vaclava-havla-vysazuji-stromy-partnerskych-mest , kde je mimo jiné zmíněn i důvod, proč park nese jméno našeho prvního polistopadového prezidenta.   K bodům, kdo jako první inicioval výstavbu parku v této lokalitě a podle jakých pravidel se řídí, komu bude na diskusním fóru odpovězeno a komu ne, bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti dle § 2 odst. 4 InfZ, neboť tyto informace nejsou zaznamenány. Informací dle § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999  je pouze údaj zaznamenaný na jakémkoliv nosiči.  Povinný subjekt nemá k dispozici informaci, kdo jako první inicioval výstavbu parku v této lokalitě a ani žádná pravidla komunikace na diskusním fóru nejsou nastavena.
142. Žádost ze dne 26. 11. 2019, v níž žadatel požaduje informace o dosavadní výši výnosu města z pokut za přestupky překročení rychlosti odhalených pomocí kamerového systému úsekového měření rychlosti v roce 2018.Celkové příjmy z úsekového měření (bez odečtení provozních nákladů) v ORP Říčany v roce 2018 činily 28 868 541,98 Kč.
143. Žádost ze dne 27. 11. 2019, v níž žadatel požadujeposkytnutí informací ohledně pozemků parc. č. 244/93, 244/94 v k. ú. Pacov u Říčan, které jsou ve vlastnictví INGESTIN, s. r. o., IČ:26212834, se sídlem 17. listopadu 51/1, 251 01 Říčany a RESMONT, spol. s r. o., IČ: 25618318, se sídlem 17. listopadu 2341/3, 251 01 Říčany, a to: Zda existuje plánovací smlouva, kterou by byli vlastníci pozemků zavázáni vybudovat na pozemcích komunikaci.Pokud existuje závazek shora uvedeného vlastníka/stavebníka z plánovací smlouvy (či jiné dokumentace) byla jeho povinnost dodržena, příp. kdy lze očekávat výstavbu komunikace Na Mýtince, příp. je jeho povinnost zažalována (vymáhána) prostřednictvím příslušného soudu?Zda existuje územní rozhodnutí nebo stavební povolení k výstavbě komunikace? (pokud ano, žádá o zaslání kopie)1. Ne, taková plánovací smlouva nebyla uzavřena.2. Viz. bod č. 1, plánovací smlouva nebyla uzavřena.3.Stavební úřad vydal na stavbu komunikace vč. rodinného domu, inženýrských sítí územní rozhodnutí dne 28. 4. 2003 pod č. j. 138/b/03/Há.Stavební úřad vydal na stavbu stavební povolení dne 24. 6. 2003 pod č. j. 2971/3644/03/Bu-330Stavební úřad vydal na stavbu komunikace dílčí kolaudační rozhodnutí dne 11. 1. 2010 pod č. j. 0037435/2009/Ho. V uvedených dokumentech, které byly žadateli poštou odeslány bylo dle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu a příjmení a trvalém bydlišti fyzických osob v dokumentu uvedených.
144. Žádost ze dne 27. 11. 2019, v níž žadatel požaduje kompletní kopii spisu vedeného Odborem právním, oddělením úsekového měření rychlosti a vážení vozidel Městského úřadu v Říčanech ve věci č. j. 318131/2019-MURI/OÚMVV/1011.Povinný subjekt při posouzení žádosti vycházel ze zákona o svobodném přístupu k informacím, který je, v obecné rovině, ve vztahu k právu na informace zvláštním právním předpisem. Současně však akceptoval ustanovení § 38 správního řádu, které upravuje nahlížení do správního spisu a které je dle ustálené judikatury správních soudů ve vztahu k zákonu o svobodném přístupu k informacím zvláštním právním ustanovením.Podle ust. § 2 odst. 3 InfZ „Zákon se nevztahuje na poskytování…..dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování.“Podle ust.  § 38 odst. 1 správního řádu mají „Účastníci a jejich zástupci….právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci.“Podle ust. § 38 odst. 4 správního řádu je „S právem nahlížet do spisu….spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.“ Při rozhodování, podle jakého právního předpisu bude žádost o poskytnutí kompletní kopie správního spisu posuzována, vycházel povinný subjekt ze stanoviska Ministerstva vnitra, č. j. MV-19871-2/ODK-2016 ze dne 16. 2. 2016, podle něhož „Pokud žadatel požaduje nahlédnout do spisu, případně požaduje poskytnutí kopie celého spisu (což se dá materiálně považovat za obdobu fyzického nahlédnutí do spisu), bude povinný subjekt vyřizovat takovou žádost v režimu ustanovení § 38 správního řádu. V případě, že žadatel označí takovou žádost jako žádost podle informačního zákona, bude na místě ji v režimu informačního zákona rozhodnutím podle ustanovení § 15 odst. 1 InfZ odmítnout s odkazem na ustanovení § 2 odst. 3 InfZ.“ Povinný subjekt při své úvaze, zda žadateli poskytnout kompletní kopii spisového materiálu, vycházel i z dostupných rozsudků Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 8. 2008, č. j. 2 As 38/2007 – 78, nebo ze dne 13. 12. 2012, č. j. 7 Ans 18/2012 – 23, popř. rozsudku č. j. 3 As 193/2014 -37.  Nejvyšší správní soud je v rozsudku č. j. 2 As 38/2007 – 78 toho názoru, že ustanovení § 2 odst. 3 InfZ „je třeba užít právě v případě, kdy žadatel požaduje kompletní správní spis ve své věci. Nahlížení účastníka do spisu podle § 38 správního řádu je natolik komplexně upraveným specifickým postupem poskytování informací, že je subsumovatelné pod § 2 odst. 3 InfZ, z něhož plyne, že zákon o svobodném přístupu k informacím se nevztahuje na poskytování informací podle zvláštního předpisu.“.rozsudku č. j. 3 As 193/2014 – 37 pak Nejvyšší správní soud uvádí, že „institut nahlížení do spisu podle § 38 správního řádu je třeba chápat jako speciální vůči poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Nespadá-li daná osoba pod definici upravenou v § 38 odst. 1 a 2 správního řádu, může sice žádat o informaci, která je součástí správního spisu, podle informačního zákona, avšak tímto způsobem jí bude poskytnuta jen taková informace, o kterou sama požádala; nebude jí zpřístupněn celý správní spis“. Žadateli tak má být v souladu s InfZ vyhověno v případě žádosti o určité konkrétní informace (dokumenty) ze spisu, nikoliv však v případě žádosti o kopii celého spisu, příp. jeho podstatné části. Z výše uvedeného vyplývá, že úpravu nahlížení do spisu obsaženou v § 38 správního řádu lze podřadit pod pojem „zvláštní zákon“ ve smyslu § 2 odst. 3 InfZ. V případech, kdy je žádáno zpřístupnění kompletního správního spisu, jde podle obsahu o žádost o nahlédnutí do spisu podle § 38 správního řádu, a je proto třeba postupovat v režimu tohoto ustanovení jako zvláštní úpravy ve smyslu § 2 odst. 3 informačního zákona. Závěrem tedy povinný subjekt konstatuje, že pokud žadatel žádá o poskytnutí kopie kompletního správního spisu, má tak učinit v režimu § 38 správního řádu, neboť aplikace informačního zákona je na základě jeho § 2 odst. 3 vyloučena. Z tohoto důvodu bylo, v souladu s § 15 odst. 1 InfZ, rozhodnuto o odmítnutí žádosti, jak je shora uvedeno.
144. Žádost ze dne 28. 11. 2019, v níž žadatel požadujeposkytnutí informací týkajících se problematiky možností převodu jednotek v bytových domech č. p. 1999 a 2000 do vlastnictví jejich nájemců (členů Bytového družstva 2000):Právní posudky v této souvislosti vyžádané (doposud či v budoucnosti) vč. právním kancelářím poskytnutých podkladůMěstem shromážděný soubor smluv týkající se dané problematiky vč. případných dodatků (např. smlouva o sdružení, smlouvy o smlouvě budoucí, nájemní smlouvy, atp.)Usnesení zastupitelstva a rady města týkající se dané problematikyDoklady o zveřejnění příslušných záměrů převodu 1. Právní posudky k výše uvedeným nemovitostem nebyly do doby vyřízení této žádosti o informace zpracovány. V současné době má město Říčany k dispozici právní stanovisko advokátní kanceláře Varga, Vacík & Partners k převodu bytových jednotek v č. p. 1910, jejichž převod je nyní pro město prioritou. Právní posudky k převodu jednotek v bytových domech č. p. 1999 a 2000 budou městem v nejbližší době vyžádány.2. Soubor smluv týkajících se dané problematiky je shromážděn na Finančním odboru Městského úřadu v Říčanech. Dle dohody města a Bytového družstva 2000 je paré pro družstvo též archivováno zde. Máte-li zájem, kontaktujte nás a soubor Vašeho paré smluv bude pro Vás připraven k vyzvednutí oproti podpisu protokolu o převzetí dokumentace. Předpokládaný termín předání veškeré dokumentace je na konci ledna roku 2020.3. Dokumenty (zde).4. Dokument (zde).
145. Žádost ze dne 2. 12. 2019, v níž žadatel požaduje sdělení všech spisových značek soudních řízení vedeného proti žalovanému městu Říčany oproti jiným účastníkům ve věci „Etapizace města Říčany a změny územního plánu Říčan“.  K výše uvedenému dotazu bylo sděleno, že proti změně č. 2 ÚP Říčan (etapizace) bylo podáno celkem 6 návrhů na zrušení:43A   9/201943A 41/201955A 87/201943A 78/201943A 93/201943A 92/2019 Dále byl podán i návrh na zrušení změny č. 3 ÚP Říčan – 55A 90/2019, ale zde nešlo o etapizaci.
146. Žádost ze dne 5. 12. 2019, v níž žadatel požaduje informacetýkající se výstražníků na železničním přejezdu u Světic: Proč byly na tomto přejezdu instalovány nové výstražníky, když tam výstražníky byly, navíc na přejezdu vybaveném automatickými závorami?Kopie smluvního ujednání mezi městem Říčany a SŽDC o tomto převodu v listinné podobě.Kdo toto zařízení kolaudoval a kdy? 1. Instalace nových výstražníků byla podmínkou silničního úřadu a speciálního stavebního úřadu k vydání stavebního povolení na stavbu cyklostezky. Dle platných předpisů musí na chráněném přejezdu být do každého směru možného příjezdu instalována výstražná světla. Jelikož ze směru nové cyklostezky žádná původní cesta nevedla, musel být ze strany od Říčan tento výstražník doplněn. Na doplnění byla zpracována a s drážním úřadem řádně projednána projektová dokumentace.2. Smlouva mezi SŽDC a městem Říčany o převodu majetku do doby vyřízení této žádosti o informace nebyla vyhotovena. Zařízení dráhy není zatím zkolaudováno, po kolaudaci bude toto smluvně upraveno a následně zařízení předáno SŽDC. Jelikož povinný subjekt požadovanou smlouvou nedisponuje, bude z tohoto důvodu v této části žádosti v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací.3. Jak bylo uvedeno výše, zařízení do doby vyřízení žádosti o informace nebylo zkolaudováno. Kolaudaci bude provádět správní úřad, který vydal souhlas s instalací, tj. Drážní úřad.
147. Žádost ze dne 8. 12. 2019, v níž žadatel požaduje kopii znaleckého posudku obsaženého ve spise vedeném Městským úřadem v Říčanech pod sp. zn. 85630/2018/Dpř.-Te-1802. Město v daném případě rozhodlo tak, že žádost se podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím odmítá s tímto odůvodněním:Žadatel se podáním, které bylo městu Říčany doručeno dne 8. 12. 2019 domáhala s odkazem na zákon o svobodném přístupu k informacím poskytnutí kopie znaleckého posudku obsaženého ve spise vedeném Městským úřadem v Říčanech pod sp. zn. 85630/2018/Dpř.-Te-1802.
Podle § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 4. 2008, č. j. 2 As 71/2007-56 „Poskytnutí informace lze totiž odmítnout nejen z důvodů právních, jež jsou taxativně vyjmenovány v § 7 – § 11 zákona o svobodném přístupu k informacím, nýbrž i z důvodů faktických, které v zákoně z pochopitelných důvodů vyjmenovány nejsou. Typickým faktickým důvodem neposkytnutí informace přitom bude právě situace, kdy povinný subjekt požadovanou informaci nemá“.

Povinný subjekt konstatuje, že dle vyjádření Odboru právního, oddělení přestupkové v Říčanech v tomto přestupkovém případu znalecký posudek vypracován nebyl. Povinný subjekt rozhodl o odmítnutí poskytnutí výše uvedených informací, neboť ust. § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“) vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Z tohoto důvodu bylo v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací. Žadatelka podala odvolání proti rozhodnutí, neboť je informována, že znalecký posudek vypracován byl v navazujícím soudním řízení a je součástí spisu. Povinný subjekt kontaktoval Odbor právní, oddělení přestupkové v Říčanech, který spis opětovně prohledal a zjistil, že znalecký posudek je opravdu součástí spisu. Povinný subjekt v rámci autoremedury vyhověl žadatelce, když napadené rozhodnutí zrušil. Kontaktoval dotčenou osobu řidiče, jehož se znalecký posudek týká a který byl jeho zadavatelem. Ten postoupení znaleckého posudku odmítl. Povinný subjekt následně vyhotovil rozhodnutí dle §8a. Žadatelka se proti tomuto rozhodnutí odvolala. Odvolání bylo postoupeno Krajskému úřadu Středočeského kraje. Krajský úřad rozhodnutí povinného subjektu zrušil a věc vrátil k novému projednání. Dle rozhodnutí KÚSK povinný subjekt sice psrávně vyhodnotil skutečnost, že požadovaný dokument nemůže žadatelce poskytnout, zároveň však k tomu použil právní kvalifikaci, která se na daný případ nevztahuje. Povinný subjekt na základě rozhodnutí KÚSK vydal nové rozhodnutí, a to v souladu s ust. § 11 odst. 2 písm. a) InfZ. 
148. Žádost ze dne 9. 12. 2019, v níž žadatel požaduje zaslání kopie rozhodnutí MěÚ Říčany, stavební úřad č. j. 1090/21119/2007/Pa vydaném MěÚ Říčany dne 20. 2. 2008 k dělení a zástavbě pozemků s vyznačením právní moci rozhodnutí. 
 
Požadovaná kopie rozhodnutí byla žadateli odeslána. V archivu Stavebního úřadu v Říčanech nebyl dohledán originál rozhodnutí, ale pouze kopie jeho první strany a následných příloh. Kopie rozhodnutí byla tedy žadateli poskytnuta v té podobě, v jaké ji má povinný subjekt k dispozici. Jelikož povinný subjekt nedisponuje kompletním originálem dokumentu, bylo z tohoto důvodu v této části žádosti s odkazem na ustanovení § 2 odst. 4 a v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací. Podle §8a InfZ bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu a příjmení, datu narození a místě trvalého bydliště fyzických osob v dokumentu uvedených.
149. Žádost ze dne 11. 12. 2019, v níž žadatel požaduje kopii soupisu spisu vedeného Odborem právním, oddělením úsekového měření rychlosti a vážení vozidel Městského úřadu v Říčanech ve věci č. j. 318131/2019-MURI/OÚMVV/1011.Žadateli byl soupis spisu odeslán.
150. Žádost ze dne 11. 12. 2019, v níž žadatel požaduje informaci, zda byla podána žádost o vydání rozhodnutí ve věci přeložky silnice II/101 úsek Pacov-Úvaly. Pokud byla žádost podána, tak kdy, o jaké se jedná řízení, v jaké fázi se nyní řízení nachází a kdo žádost podává. Daná akce je ve fázi jednání zástupců města s ŘSD a KSÚS. Žádná žádost v této věci do doby vyřízení žádosti o informaci podána nebyla.
151. Žádost ze dne 12. 12. 2019, v níž žadatel požadujezaslání těchto částí spisu č. j. 318131/2019-MURI/OÚMVV/1011:Úřední záznam o přijatém oznámení přestupku č. j. 318092/2019-MURI/OÚMVV/1011 ze dne 25. 9. 2019Podklady k úhradě ze dne 4. 11. 2019Předvolání k podání vysvětlení č. j. 398661/2019-MURI/OÚMVV/1011 ze dne 4. 12. 2019Žadateli byly požadované kopie dokumentů odeslány.
152. Žádost ze dne 16. 12. 2019,o kopie všech smluv a případných dodatků smluv týkajících se zřízení a provozu automatizovaného technického prostředku na měření rychlosti v obci Říčany. . Smlouva s vlastníkem měřícího zařízení Konsorcium AŽD Camea, které městu Říčany toto zařízení pronajímá na základě uzavřené „Smlouvy o nájmu a poskytování služeb NS/00700/2017/OTS“, je zveřejněna v registru smluv Ministerstva vnitra ČR na webové adrese https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3937392
153. Žádost ze dne 16. 12. 2019, v níž žadatel požaduje kopii povolení, včetně příloh zařízení pro nakládání s odpady CZS02541, CZS01080, CZS02095, CZS02262.Podle § 2 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty, mezi které náleží i obce jako územní samosprávné celky, povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Jak vyplývá z ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech „Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů lze provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem (dále jen „souhlas k provozování zařízení“)…..“  Pro zpřístupnění Vámi požadovaných informací je tedy nutné obrátit se na Krajský úřad Středočeského kraje, který je k dané problematice kompetentní. Z tohoto důvodu, město Říčany, jako povinný subjekt, Vaši žádost dle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ, odkládá.
154. Žádost ze dne 16. 12. 2019, v níž se žadatel domáhá poskytnutí následujících informací:Sdělení čísla rozhodnutí, data rozhodnutí a kopii dokumentu:Rozhodnutí o udělení vyjímky ze zákazové značky zákaz vjezdu (včetně doplňkové tabulky nebo bez ní), zákazové značky zákaz odbočení vlevo (včetně doplňkové tabulky nebo bez ní), zákazové značky zákaz odbočení vpravo (včetně doplňkové tabulky nebo bez ní), která byla v platnosti v době od 1. 12. 2019 do 3. 12. 2019 udělená vozidlům Městské policie Vestec.Rozhodnutí o udělení vyjímky z vodorovného dopravního značení plná Čára. Platné v době od 1. 12. 2019 do 3. 12. 2019 udělené vozidlům Městské policie Vestec.Dokument, na základě kterého vykonává Městská policie Vestec dohled nad bezpečností a plynulostí dopravy v obci Modletice v Hůrce. Podle § 2 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty, mezi které náleží i obce jako územní samosprávné celky, povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Vzhledem k tomu, že Vestec nepatří do správního obvodu města Říčany jako obce s rozšířenou působností, ale patří do správního obvodu Černošic, nevztahuje se požadovaná informace k působnosti města Říčany. Z tohoto důvodu město Říčany podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ Vaši žádost o poskytnutí informací  o d k l á d á.
155. Žádost ze dne 16. 12. 2019, v níž žadatel požadujeposkytnutí zbývajících nájemních smluv na soukromé pozemky, které byly použity pro vybudování parku u Kozinovy ulice.     Povinný subjekt v přípise ev. č. 422256/2019 poslal odkaz na registr smluv MVČR, kde je zveřejněna nájemní smlouva č. 394/2016 a dodatek 1 k této nájemní smlouvě. V dalším přípise ev. č. 426278/2019  pak byla odeslána anonymizovaná kopie nájemní smlouvy č. NS/00262/2018/OHS. Vzhledem k tomu, že žádné další nájemní smlouvy k soukromým pozemkům, které byly použity pro vybudování parku u Kozinovy ulice, nejsou povinným subjektem evidovány, byl žadatel vyzván k upřesnění žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. b) InfZ, které spočívá ve specifikaci parcelních čísel soukromých pozemků, které by měly být předmětem požadovaných nájemních smluv.
156. Žádost ze dne 16. 12. 2019, v níž žadatel požadujeposkytnutí následujících informací:Sdělení čísla rozhodnutí, data rozhodnutí a kopii dokumentu:Rozhodnutí o udělení vyjímky ze zákazové značky zákaz vjezdu (včetně doplňkové tabulky nebo bez ní), zákazové značky zákaz odbočení vlevo (včetně doplňkové tabulky nebo bez ní), zákazové značky zákaz odbočení vpravo (včetně doplňkové tabulky nebo bez ní), která byla v platnosti v době od 1. 12. 2019 do 3. 12. 2019 udělená vozidlům Městské policie Vestec.Rozhodnutí o udělení vyjímky z vodorovného dopravního značení plná Čára. Platné v době od 1. 12. 2019 do 3. 12. 2019 udělené vozidlům Městské policie Vestec.Dokument, na základě kterého vykonává Městská policie Vestec dohled nad bezpečností a plynulostí dopravy v obci Modletice v Hůrce.  Podle § 2 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty, mezi které náleží i obce jako územní samosprávné celky, povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Vzhledem k tomu, že Vestec nepatří do správního obvodu města Říčany jako obce s rozšířenou působností, ale patří do správního obvodu Černošic, nevztahuje se  požadovaná informace k působnosti města Říčany. Z tohoto důvodu město Říčany podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ žádost o poskytnutí informací  o d k l á d á.
157. Žádost ze dne 16. 12. 2019, v níž žadatel požaduje tyto informace týkající se pozemků v ulici Maková a Na Mýtince – parc. č. 244/9, 244/54, 244/58, 244/70, 244/72, 244/73, 244/75, 244/80, 244/87 a 244/104, vše v k. ú. Pacov u Říčan, obec Říčany.1. Zda bylo v minulosti vydáno stavební povolení pro výstavbu komunikace na těchto pozemcích, příp. kdy, komu a pod jakým č. j. a je-li to možné, žádá zároveň o zaslání tohoto rozhodnutí.2. Zda byla komunikace na předmětných pozemcích zkolaudována, příp. zda je v současné době užívána na základě povolení k předčasnému užívání, příp. kdy, komu a pod jakým č. j. bylo vydáno rozhodnutí o kolaudaci či o předčasném užívání a na jak dlouhou dobu, a je-li to možné, žádá o zaslání tohoto rozhodnutí.3. Zda je komunikace na pozemcích vedena v pasportu komunikací jako veřejná komunikace, a zda ji je možné bez omezení užívat. Pokud ano, žádá o zaslání příslušné dokumentace.   1. Dle sdělení Stavebního úřadu v Říčanech ke stavbě komunikace na výše uvedených pozemcích vydal stavební úřad územní rozhodnutí dne 26. 2. 2003 pod č. j . 2908/02/Há. Stavební úřad dále vydal na stavbu stavební povolení dne 20. 7. 2006 pod č. j. 2656/45859/2005/Há. Oba dokumenty byly odeslány v příloze (zde), (zde). Podle § 8a InfZ bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaných dokumentů nebudou poskytnuty informace o jménu a příjmení, datu narození a místě trvalého bydliště fyzických osob v dokumentu uvedených.2. Stavební úřad v Říčanech vydal na stavbu komunikace rozhodnutí o předčasném užívání dne 25. 9. 2006 pod č. j. 3651/2006/Po (zde), které bylo odesláno  v příloze spolu s dokumentem „Postoupení spisu“  (zde)ze dne 10. 9. 2014. Stavební úřad v Říčanech následně postoupil kompletní spis na stavbu „obslužná komunikace Říčany, Pacov“ Odboru správních agend a dopravy v Říčanech, který je příslušný k řešení.   Odbor správních agend a dopravy dále vydal rozhodnutí o předčasném užívání č. j. 12595/2015-MURI/OSAD, ev. č. 26456/2015 ze dne 8. 4. 2015 a rozhodnutí o předčasném užívání č. j. 12595/2015-MURI/OSAD, ev. č. 35808/2017 ze dne 28. 4. 2017 (zde), (zde). Kolaudační rozhodnutí v této věci vydáno nebylo.  3. Dle vyjádření Odboru správy majetku, oddělení technické správy v Říčanech není komunikace na těchto pozemcích vedena v pasportu komunikací.
158. Žádost ze dne 16. 12. 2019, v níž žadatel požaduje zaslání kopie protokolu o ústním jednání, úředního záznamu sepsaného policisty a obsahu spisu, to vše ze spisu vedeného ve věci 259650/2019/Dpř.-Pr-1601.Žadateli byly požadované dokumenty odeslány. Vzhledem k tomu, že osoba žadatele je totožná s osobou zmocněnce, nebyly anonymizovány osobní údaje v dokumentech uvedené.
159. Žádost ze dne 17. 12. 2019, v níž žadatel požaduje poskytnutí zbývajících nájemních smluv na soukromé pozemky, které byly použity pro vybudování parku u Kozinovy ulice.Povinný subjekt v přípise ev. č. 422256/2019 poslal žadateli odkaz na registr smluv MVČR, kde je zveřejněna nájemní smlouva č. 394/2016 a dodatek 1 k této nájemní smlouvě. V dalším přípise ev. č. 426278/2019 pak byla odeslána anonymizovaná kopie nájemní smlouvy č. NS/00262/2018/OHS. Vzhledem k tomu, že žádné další nájemní smlouvy k soukromým pozemkům, které byly použity pro vybudování parku u Kozinovy ulice nejsou povinným subjektem evidovány. byl žadatel vyzván k upřesnění žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. b) InfZ, které spočívá ve specifikaci parcelních čísel soukromých pozemků, které by měly být předmětem požadovaných nájemních smluv.  
160. Žádost ze dne 18. 12. 2019, v níž žadatel požaduje anonymizovanou kopii rozhodnutí, jímž bylo rozhodnuto přestupku proti občanskému soužití, jež byl spáchán vůči její osobě v průběhu roku 2018 (2019).Žadateli byla požadovaná kopie dokumentu odeslána.
161. Žádost ze dne 28. 12. 2019, v níž žadatel požaduje zaslání kopie všech příloh „Smlouvy o nájmu a poskytování služeb NS/00700/2017/OTS.“Žadateli byl odeslán odkaz na registr smluv MVČR. Přílohy k této smlouvě jsou uvedeny na odkaze https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7992591.