Nákup CAS (cisternové automobilové stříkačky) pro JSDH Říčany

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Říčany dostane novou CAS.

Město Říčany požádalo o dotaci v rámci Výzvy  IROP Č. 69 „Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD“

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0006777

Celkové náklady projektu: 8 409 500,- Kč

celková výše dotace. 4 750 000,- Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Cíle projektu:

1) Posílení vybavení JSDH Říčany velkokapacitní požární cisternou na dopravu vody a tím zajištění připravenosti JSDH Říčany na řešení mimořádných událostí vyvolaných atmosférickými jevy ve vazbě na změnu klimatu dle mapy rizik, která je uvedena v dokumentu „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020 ve vazbě na SC 1.3 IROP Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof“.
2) Snížení časové dotace potřebné při záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádných událostí prostřednictvím posílení vybavení JSDH Říčany.