Rok 2009

Obsah žádosti Poskytnuté informace
Žádost doručená dne 18.02.2009:Jaké smlouvy v souvislosti s vybudováním soukromé stavby 376 metrů douhé dešťové kanalizace, vedoucí ve veřejných komunikacích ve vlastnictví města Říčany – v ulicích „Cesta svobody, Politických vězňů, 17. listopadu a Pod Lihovarem“ – byly mezi městem Říčany a společností RIM Engineering s.r.o. uzavřeny? Žádám kopie všech těchto smluv. Byly poskytnuty kopie smluv č. 161/2006-M a 162/2006-M.
Žádost doručená dne 04.03.2009:Poskytnutí podrobného přepočtu kalkulace vodného a stočného města Říčany pro rok 2009. Byla poskytnuta kalkulace vodného a stočného města Říčany pro rok 2009.
Žádost doručená dne 09.03.2009:Jaké smlouvy o zřízení věcného břemene na uložní dešťové kanalizace mezi městem Říčany a společností Tesco Stores CR a.s. byly uzavřeny? Žádám o kopie všech těchto smluv a případných dodatků. Byly poskytnuty kopie smluv č. 4/2007-M5/2007-M6/2007-M.
Žádost doručená dne 25.03.2009:Sdělení nájemného za m2/rok, který byl stanoven v objektu na Masarykově nám. 12, Říčany při výběrovém řízení, které vyhrálo Reklamní centrum p. Vilimovského.Byla sdělena výše nájemného – 2.200 Kč/m2/rok bez záloh na služby spojené s užíváním nebytového prostoru.
Žádost doručená dne 27.04.2009:Poskytnutí kopie plné verze záznamu (včetně příloh) z jednání Zastupitelstva města Říčany konaných v únoru 2009.Byly poskytnuty kopie zápisu (včetně příloh).
Žádost doručená dne 04.05.2009:Poskytnutí podrobné kalkulace výdajů města Říčany pro rok 2009:svoz a likvidace komunálního odpadu,svoz tříděného odpaduprovoz sběrného dvorasvoz a likvidace odpadu z velkoobjemových kontejnerů.Byly poskytnuty podklady pro kalkulaci.
Žádost doručená dne 05.11.2009:Počet datových zpráv přijatých a odeslaných za město Říčany.Ke dni 09.11.2009 11:15 hod. město Říčany obdrželo 54 a odeslalo 129 datových zpráv.
Žádost doručená dne 13.11.2009:Zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2010, resp. seznam projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2010 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z veřejných rozpočtů.Vzhledem k finanční situaci města je veškerá nová investiční činnost pozastavena. V roce 2010 musí být dokončena výstavba nové základní školy (zahájeno v r. 2008), dále se pokračuje na zpracování územního plánu. Žádné nové akce nejsou v návrhu rozpočtu zatím zařazeny, je zde vytvořena rozpočtová rezerva, která je určena jako vlastní zdroje k dotovaným akcím. O uvolnění rezervy bude rozhodováno až v případě přiznání dotace.
Žádost doručená dne 13.11.2009:– usnesení zastupitelstva města, kterým bylo schváleno pořízení změny č. 1 územního plánu města Říčany,
– usnesení zastupitelstva města, kterým bylo schválen návrh zadání změny č. 1 územního plánu města Říčany,
– usnesení zastupitelstva města, kterým byl schválen návrh změny č. 1 územního plánu města Říčany.
zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Říčany konaného dne 30.9.1998, včetně materiálu pro jednání,usnesení Zastupitelstva města Říčany ze dne 15.5.2002,usnesení Zastupitelstva města Říčany ze dne 18.12.2002Pro úplnost uvádíme, že v zápise ze zasedání Zastupitelstva ze dne 30.9.1998 došlo k písařské chybě („pořízení 2. změny  územního plánu města Říčany“), která však nemá vliv na skutečnost, že  Zastupitelstvo tímto rozhodnutím jasně a určitě projevilo vůli schválit pořízení změny č. 1 územního plánu, což dokazuje podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva.
Žádost doručená dne 02.12.2009:Sdělení kolik Kč vybral registr vozidel za rok 2008 a za již účetně zpracovaná období roku 2009 na správních poplatcích, jaké měl za tato období celkové náklady a jaké měl náklady mzdové a na kolik pracovníků, dále pak kolik kusů tabulek registračních značek za tato období vydal a u koho a za kolik jejich výrobu zadal a kolik stála výroba jedné tabulky registrační značky v poslední již proplacené zakázce.01.01.2008 – 31.12.200801.01.2009 – 30.11.2009Vybrané správní poplatkyregistru vozidel6 442 700 Kč5 309 650 KčMzdové náklady (personálníobsazení – 4 zaměstnanci), tj.hrubá mzda celkem, odvodyzaměstnavatele (34%) apojištění Kooperativa (0,42%)1 334 740 Kč1 301 207 KčPočet registračních značek6 948 párů + 1 270 kusů5 630 párů + 1 175 kusůObjednávky, distribuce a financování registračních značek zajišťuje Ministerstvo dopravy ČR.
 

Přílohy: