Rok 2018

Obsah žádostiObsah poskytnuté informace
1. Žádost ze dne 2. 1. 2018, ve které žadatel požaduje informace, které se týkají změny dopravního značení v obci Křenice na křižovatce ulic Kralovická (silnice III. třídy č. 0128) a ulice Hlavní (silnice II. třídy č. 101), číslo uzlu 1331A021, a to konkrétně:„na základě jakého podnětu Odbor dopravy MěÚ v Říčanech ke změně značení přistoupil.“

 
Odbor dopravy MěÚ v Říčanech neobdržel žádný podnět ke změně dopravního značení v uvedené lokalitě a dopravní značení je zde instalováno neoprávněně. Dle sdělení odboru dopravy byl v této věci již kontaktován starosta obce ke zjednání nápravy. 
2. Žádost ze dne 3. 1. 2018, ve které žadatel požaduje tyto informace:Kolik osobních automobilů vlastní město Říčany?Kteří pracovníci MěÚ, ať v samosprávě nebo státní správě mají přidělený osobní automobil k osobnímu užívání?Kolik služebních a kolik soukromých km vykázalo vozidlo tajemníka Ing. Tomáše Maříka v měsíci říjnu a v měsíci listopadu 2017?4. Jaká částka se účtuje pracovníkům s přiděleným vozidlem za soukromě ujetý km?


 
1.Město Říčany vlastní 19 osobních automobilů.2.K osobnímu užívání mají přidělený osobní automobil:Starosta města Říčany Mgr. Vladimír KořenMístostarostka Mgr. Hana ŠpačkováTajemník MěÚ  Ing. Tomáš MaříkRadní Ing. David Michalička3.MěsícSlužebně (v km)Soukromě (v km)Říjen 2017101,51407,0Listopad 2017429,8930,24. Výpočet náhrad za PHM přiděleného vozidla používaného pro soukromé účely se dle vnitřní směrnice města Říčany č. 4/2008 Pracovní cesty a vyúčtování cestovních náhrad čl. 6.9 stanoví podle vzorce:

počet soukromě ujetých km v daném měsíci x skutečná cena PHM přepočtená na 1 km v daném měsíci*  = částka k úhradě

*Skutečná cena PHM na 1 km = cena na základě čerpání za 1 l paliva v daném období x průměrná spotřeba dle TP/100 (pro výpočet je použita průměrná spotřeba dle TP v souladu s vnitřní směrnicí č. 4/2008 čl. 6.9).

          
3. Žádost ze dne 3. 1. 2018, ve které žadatel požaduje zaslání těchto informací: Úplného znění investičního záměru s názvem Úprava přednádražního prostoru v Říčanech č. IZ/118/2017.2. Architektonické studie přednádražního prostoru, a to konkrétně: a) Definice a přesné vymezení území přednádražního prostoru, který je součástí studie. b) Časový harmonogram architektonické studie, a to zejména začátek tvorby studie, předpokládaného období diskuse s veřejností a termínu odevzdání studie. c) Úplné znění smlouvy o dílo mezi městem Říčany a firmou UNIT architekti , s. r. o. a datum podpisu smlouvy. d) V případě, že Smlouva o dílo neobsahuje přesné zadání studie, pak o přesnou definici předmětu zadání studie. 3. Změny č. 3 územního plánu Říčan, a to konkrétně: a) Definice změny č. 3 ÚP Říčan, včetně informace, kterých parcelních čísel dle katastru se tato změna týká.b) Časový harmonogram, kdy bude změna č. 3 uveřejněna a předložena k připomínkám a námitkám.c) Jestli se tato změna č. 3 týká pozemku s parcelním číslem 1212/1, v obci Říčany na Katastrálním území Říčany u Prahy.  1. Požadovaný dokument byl žadateli odeslán (zde).2.a) Území, kterým se bude studie zabývat, je patrné z obrázku (zde). Studie rozlišuje 3 stupně – dotčené území, řešení území a území pro podrobnější doporučení. Cílem je zajistit kvalitní výstup se zachycením všech potřebných vazeb na okolí.2.b)Fáze: Analýza území a zjištění očekávání aktérů v území – začátek prací po podpisu smlouvy, termín 12 týdnů 2. Fáze: Zpracování koncepce řešení po odsouhlasení výstupů z předchozí fáze, termín 12 týdnů 3. Fáze: Zpracování čistopisu územní studiepo odsouhlasení výstupů z předchozí fáze, termín 6 týdnů 2.c)Požadovanou smlouvu o dílo a datum podpisu této smlouvy není možné poskytnout, neboť do doby vyřízení žádosti o informaci nebyla smluvními stranami uzavřena. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nestanovuje povinnost vytvářet nové informace nebo vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice. Z tohoto důvodu bylo v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací.Zároveň uvádíme, že po podpisu smlouvy bude tato řádně zveřejněna v registru smluv na webové adrese: https://smlouvy.gov.cz/2.d)Cílem řešení je nalézt dlouhodobou koncepci území přednádražního prostoru v Říčanech a v tomto kontextu stanovit klíčové kroky pro nejbližší časový horizont a postupné naplňování dlouhodobé vize. Klíčovou součástí bude stanovení cílů a principů pro pozemek ve vlastnictví města na křižovatce ulice Politických vězňů a Cesty Svobody. Součástí prací jsou podrobné průzkumy území (doprava, urbanismus, územně-plánovací souvislosti), workshopy a plánovací setkání s veřejností a institucemi a následně zpracování komplexně řešeného návrhu strategie rozvoje.
3. a) Kopie dokumentu „Změna č. 3 Územního plánu Říčan, návrh zadání“ (zde) Jedná se o schválené zadání změny, kde jsou popsány základní požadavky na zpracování návrhu změny č. 3 územního plánu. Výčet dotčených pozemků nemusí být úplný, neboť některé změny jsou v zadání popsány obecně a budou v průběhu přípravy a projednání návrhu zpřesněny.3. b) Návrh změny č. 3 územního plánu Říčan je zpracován dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a v souladu s prováděcími předpisy, zejména s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Povinnost zpracovat časový harmonogram není v právních předpisech stanovena. Odbor územního plánování v Říčanech jej standardně nevyhotovuje, neboť délka trvání jednotlivých etap je ovlivněna vnějšími okolnostmi, které nelze předem určit. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nestanovuje povinnost vytvářet nové informace nebo vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice. Z tohoto důvodu bylo v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací.3. c) Město Říčany zatím nemá k dispozici finální verzi této změny pro společné jednání. Pracovní verze návrhu změny č. 3 se tohoto pozemku netýká.
4. Žádost ze dne 11.1.2018, v níž žadatel požaduje„seznam investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které město Říčany plánuje uskutečnit v letech 2018 – 2021, příp. jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.“Požadované informace byly žadateli odeslány (zde).
5. Žádost ze dne 17. 1. 2018, v níž žadatelka požadujezaslání přehledu zvýšených nákladů za svoz komunálního odpadu v oblastech nedostupných pro velkoobjemovou svozovou techniku. Žadatelka vychází z jednání Zastupitelstva města Říčany dne 20. 12. 2017, kde byla projednávána možnost svozu odpadu za použití menší svozové techniky a starosta města V. Kořen zmínil částku navýšení přibližně o 700 000,- Kč za rok.Poskytnutí informací byló podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím odmítnuto, neboť potřebné kalkulace zatím nebyly předloženy a povinný subjekt je nemá k dispozici.
6. Žádost ze dne 23. 1. 2018, ve které žadatelka požaduje tyto informace:Kolik cizinců se ve vašem obvodu dopustilo v roce 2017 přestupku podle § 125c zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů?Kolik z výše zmíněných cizinců bylo občany EU?Kolika cizincům byla za spáchaný přestupek udělena sankce?Kolik cizinců, kterým byla udělena peněžitá sankce, tuto sankci uhradilo?Na kolik cizinců, kteří nezaplatili peněžitou sankci, byl podán návrh na zahájení exekuce?U kolika cizinců byla peněžitá sankce skutečně vybrána (včetně exekucí)?     Vzhledem k tomu, že software, kterým disponuje Odbor právní, oddělení přestupky Městského úřadu v Říčanech, neumožňuje zjistit přestupky, kterých se dopustili cizinci v roce 2017 ve správním obvodu města Říčany, bylo nutné přistoupit k fyzickému vyhledávání ve spisech. Splněním úkolu byli pověřeni čtyři referenti odboru právního, oddělení přestupky a každý z nich se získání a sumarizaci údajů věnoval 3 hodiny. Podle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen „InfZ“), jsou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.S odkazem na § 17 odst. 1 a 3 InfZ, bylo žadatelce sděleno, že tyto informace je tedy možné poskytnout pouze za úhradu. Výše požadované úhrady spolu se způsobem jejího výpočtu je stanovena takto: Získání údajů – fyzické vyhledávání ve spisech – 4 referenti x 3 hodiny = 12 hodin Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací (§ 5 odst. 1 písm. f) InfZ) schválila Rada města Říčany svým usnesením č. 09-08-067  dne 13. 5. 2009.  Tento sazebník je dostupný na Svobodné_informace_směrnice_sazebník.pdf. Podle sazebníku je náhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací stanovena částkou 156,- Kč/hod. Celkem ………………………12 hod. x 156 = 1 872,- Kč. Úhradu nákladů je možno učinit bankovním převodem na účet č. 19-724201/0100, var. s. 12018 nebo poštovní složenkou na uvedený bankovní účet. Hotově lze platit v pokladně: budova A, Masarykovo nám. 53/40, v úředních hodinách MěÚ Říčany. Poskytnutí informace je vázáno zaplacením požadované úhrady. Jestliže úhrada do 60 dnů ode dne doručení tohoto oznámení nebude zapalacena, bude žádost odložena (§17 odst. 5 InfZ). Informace budou odeslány bezprostředně po zaplacení úhrady. Žadatelka ve stanovené lhůtě částku neuhradila, žádost byla podle § 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. odložena. 
7. Žádost ze dne 23.1.2018, v níž žadatel požadujeposkytnutí informace, jaké konkrétní změny architektonického a stavebního řešení a účelu užívání stavby „Obytný souhlas 5 RD v Říčanech-Radošovicích“ oproti projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení č. j. 1417s/25797/2008/Po jsou předmětem řízení vedeného u Stavebního úřadu v Říčanech pod sp. zn. 60638/2017/Po.

 
Dle technické zprávy, která je přílohou „Žádosti o stavební povolení“ stavebníka RIM Property Development, s. r. o. ze dne 15. 11. 2017, se změny týkají pouze vnitřní dispozice stavby. Původní rozvržení bytových jednotek v jednotlivých objektech a kapacity objektů zůstávají stejné, tak jako celkové urbanistické a architektonické řešení.
8. Žádost ze dne 23. 1. 2018, v níž žadatel požadujeposkytnutí kopie budoucí darovací smlouvy mezi městem Říčany a společností RIM Property Development, s. r. o., jejíž uzavření bylo schváleno Zastupitelstvem města Říčany dne 20. 12. 2017 usnesením č. 17-11-023. Pro případ, že tato smlouva nebyla dosud uzavřena, žádá poskytnutí kopie návrhu této smlouvy předloženého Zastupitelstvu města Říčany.  Budoucí darovací smlouva, kde smluvními stranami je město Říčany a společnost RIM Property Development, s. r. o. nebyla k datu vyřízení této žádosti o informace uzavřena. V příloze byla odeslána kopie návrhu budoucí darovací smlouvy (zde) předložená Zastupitelstvu města Říčany na jednání dne 20. 12. 2017.
9. Žádost ze dne 23. 1. 2018, v níž žadatel požaduje tyto informaceZda společnost ČEZ Distribuce, a. s. nebo jiný subjekt podal žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení pro elektrickou přípojku pro stavbu „Obytný soubor 5 dvojdomů, inženýrské sítě, komunikace“ na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany-Radošovice, povolenou územním rozhodnutím a stavebním povolením č. j. 1417s/25797/2008/Po ze dne 19. 1. 2009, stavebníkovi RIM PROPERTY DEVELOPMENT, s. r. o., IČO 27113761, se sídlem Melounová 520/4, Praha 2.Zda MěÚ v Říčanech, odbor – Stavební úřad, obdržel žádost o změnu územního rozhodnutí a stavebního povolení č. j. 1417s/25197/2008/Po ze dne 19. 1. 2009, s výjimkou žádosti o změnu stavby před dokončením vydanou pod č. j. 16671/2011-MUR/OSÚ/00028 a žádosti o změnu stavby před dokončením vedené pod sp. zn. 60638/2017/Po.3. Stavební úřad v Říčanech obdržel od kteréhokoliv subjektu žádost o vydání územního rozhodnutí, žádost o vydání územního souhlasu, žádost o vydání stavebního povolení, žádost o změnu stavby před dokončením, ohlášení stavby nebo ohlášení změny stavby, týkající se jakéhokoliv stavebního záměru, který by měl být realizován na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany – Radošovice, s výjimkou žádosti o vydání rozhodnutí č. j. 1417s/25797/2008/Po a žádosti o změnu stavby před dokončením vydanou pod č. j. 16671/2011-MUR/OSÚ/00028 a žádosti o změnu stavby před dokončením vedené pod sp. zn. 60638/2017/Po. .4. Zda Stavební úřad v Říčanech rozhodl/vyrozuměl účastníky o pokračování v řízení vedeném pod sp. zn. 60638/2017/Po.

 
Společnost ČEZ Distribuce a.s., kterou zastupuje Elmoz Czech, s.r.o., podala dne 17.1.2018 žádost o územní souhlas pro stavbu „Říčany, Plavínová – kNN – parc.č. 138/143 – IV – 12 – 6021067“. Územní souhlas s touto stavbou byl vydán dne 22.1.2018 pod č.j.: 4217/2018-MURI/OSÚ/00022, spis.zn.:3346/2018/Po.Stavební úřad v Říčanech neobdržel žádnou jinou žádost o změnu územního rozhodnutí a stavebního povolení č. j. 1417s/25797/2008/Po, než žádost o změnu stavby před dokončením vydanou pod č. j. 16671/2011-MUR/OSÚ/00028 a žádost o změnu stavby před dokončením vedené pod. sp. zn. 60638/2017/Po.Zdejšímu stavebnímu úřadu nebyly doručeny žádné další žádosti o vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení, o změnu stavby před dokončením a žádosti o ohlášení stavby nebo ohlášení změny stavby na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany-Radošovice.Protože se změny stavby nedotýkají práv ostatních účastníků řízení stavební úřad povolil tuto podle § 118 odst. 6 stavebního zákona zápisem do stavebního deníku dne 29.1.2018.
10. Žádost ze dne 23. 1. 2018, v níž žadatel požaduje kopii dokumentu č. j. 99767/2016-MURI/OŽP/00354 ze dne 22.12.2016, který byl adresován obci Svojetice a Stavebnímu odboru Městského úřadu v Říčanech.Požadovaný dokument byl žadateli odeslán (zde).
11.  Žádost ze dne 26. 1. 2018, v níž žadatel požaduje poskytnutí prosté kopie zápisu ze schůze Rady města Říčany č. 4/25. 1. 2018 ze dne 25. 1. 2018.
 
Podle § 6 odst. 1 InfZ „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.“Požadovaná prostá kopie zápisu ze schůze Rady města Říčany č. 4/25. 1. 2018 ze dne 25. 1. 2018 je zveřejněna na internetových stránkách města Říčan na tomto odkazu https://info.ricany.cz/mesto/rmr-c-4-25-1-2018 . 
12. Žádost ze dne 26. 1. 2018, v níž žadatel požadujetyto informace:1. Odůvodnění usnesení Rady města Říčany č. 18-04-003 ze dne 25. 1. 2018 o vydání bezdůvodného obohacení a hrazení pravidelného měsíčního nájemného za pozemky.2. Úplný záznam z jednání rady č. 4/25. 1. 2018 (písemný či elektronický audiozáznam) ze dne 25. 1. 2018.3. Prosté kopie všech podkladů, z nichž vycházela Rada města Říčany při hlasování týkající se usnesení č. 18-04-003 ze dne 25. 1. 2018. 4. Prostá kopie stanoviska komise či jiného poradního orgánu, který připravoval podklady pro hlasování týkající se usnesení č. 18-04-003 ze dne 25. 1. 2018. 5. Výsledek hlasování týkající se usnesení č. 18-04-003 ze dne 25. 1. 2018, a to se jmenovitým uvedením, jak který člen rady hlasoval.  1. Materiál pro jednání Rady města Říčany dne 25. 1. 2018 zpracovaný Odborem správy majetku v Říčanech byl žadateli odeslán. Tento materiál obsahuje odůvodnění k návrhu usnesení, jež následně nebylo Radou města Říčany přijato.2. Dle § 101 odst 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jsou schůze rady města neveřejné,žádný záznam se z průběhu jednání se nepořizuje a povinný subjekt jej tedy nemá k dispozici. Ze schůze RMŘ se vyhotovuje pouze zápis, který je v anonymizované podobě zveřejněn na webových stránkách města Říčany. Z tohoto důvodu bylo v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací.3. Při svém hlasování Rada města Říčany vycházela z odůvodnění materiálu předloženého Odborem správy majetku a dále z dokumentů, které se staly přílohou tohoto materiálu. Tyto jsou:Předžalobní výzva I z 19. 12. 2017Předžalobní výzva II z 1. 1. 2018Výzva k vydání bezdůvodného obohacení a placení nájemného z 11. 12. 2017.4. Podklady pro hlasování o výše uvedeném usnesení připravoval Odbor správy majetku v Říčanech. Stanovisko komise či jiného poradního orgánu nebylo v souvislosti s přijetím usnesení požadováno a povinný subjekt je nemá k dispozici. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nestanovuje povinnost vytvářet nové informace nebo vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice. Z tohoto důvodu bylo v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací.5.Přítomni řádné schůzi Rady města Říčany dne 25. 1. 2018 byli:Frydrych David – radníMUDr. Mrázek Michal – radníIng. Polánský Vladimír – radníIng. Mařík Tomáš – tajemník MěÚIng. Michalička David – radníMgr. Kořen Vladimír – starostaMgr. Špačková Hana – místostarostkaOmluven byl: JUDr. Zdeněk Hraba, místostarosta Hlasy: pro: 6  proti: 0  zdrželi se: 0  vyloučeni: 0  nepřítomno: 1
13. Žádost ze dne 1.2.2018, v níž žadatel požaduje informace týkající se veřejné zakázky malého rozsahu č. 13/2017 „Smlouva na opravy komunikací – Říčany.“ Zajímá se o nabídkové jednotkové ceny účastníků, kteří se umístili na 2. a 3. místě soutěže.Žadateli bylo sděleno, že u zakázky malého rozsahu č. 13/2017 Smlouva na opravy komunikací – Říčany byly podány a hodnoceny pouze dvě nabídky. Na 2. místě se umístila nabídka účastníka Stavební společnost Šlehofer, s. r. o., Prvomájová 2111/33, Praha 5 – Radotín, 153 00, IČ 27146324. Nabídkové jednotkové ceny tohoto účastníka byly žadateli poskytnuty.
14. Žádost ze dne 13. 2. 2018, v níž žadatel požaduje kopii plánovací smlouvy mezi městem Říčany a DS Říčany, a. s., včetně grafických příloh.Žadateli byly požadované dokumenty odeslány (zde), (zde) (zde). Podle ustanovení §8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o datu narození fyzických osob v dokumentu uvedených. 
15. Žádost ze dne 6. 2. 2018, v níž žadatel požaduje poskytnutí těchto informací:1. Kopie žádosti o územní souhlas pro stavbu „Říčany, Plavínová – kNN – parc. č. 138/143-IV-12-6021067“, stavebníka ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 17. 1. 2018.
2. Kopie územního souhlasu vydaného Stavebním úřadem v Říčanech dne 22. 1. 2018 pod č. j. 4217/2018-MURI/OSÚ/00022, sp. zn. 3346/2018/Po. 3. Kopie ověřeného situačního výkresu , který byl předán stavebníkovi spolu s územním souhlasem č. j. 4217/2018-MURI/OSÚ/00022, sp. zn. 3346/2018/Po.  
 Požadované dokumenty byly žadateli odeslány (zde), (zde). Podle ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.
16. Žádost ze dne 6. 2. 2018, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací ve věci: Jaké konkrétní změny vnitřní dispozice stavby „Obytný soubor 5 RD v Říčanech-Radošovicích“ oproti projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení č. j. 1417s/25797/2008/Po byly předmětem „žádosti o stavební povolení“ stavebníka RIM Property Development, s. r. o. ze dne 15. 11. 2017.Poskytnutí kopie vyjádření Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, které bylo předloženo stavebníkem RIM Property Development, s. r. o. na výzvu Městského úřadu Říčany, odbor – Stavební úřad, č. j. 67073/2017-MURI/OSÚ/00022, sp. zn. 60638/2017/Po, ze dne 20. 12. 2017.   1. Jedná se o tyto změny:V dispozicích bytů byly zrušeny komory a nahrazeny vestavěnou skříní v chodbě. Ve spodním patře je dispozice neměnná vůči původnímu dispozičnímu návrhu.V bytech v úrovni ulice byla dispozice přepracována tak, aby byl obytný prostor s KK orientován směrem k vodní ploše umístěné za objektem. Prostor koupelny byl přesunut do středu dispozice. Za koupelnu je umístěn kuchyňský kout.Dispozice mezonetových bytů dostála největších změn. Obývací pokoj s KK je nově přesunut do podkroví s přímým přístupem na terasu. Ve spodním podlaží mezonu jsou pak umístěny 3 obytné místnosti, koupelna a samostatné WC se sprchovým koutem.Kapacity objektů zůstávají stejné: 20 bytových jednotek do 60 ma 10 mezonetů s výměrou cca 103 m2 + terasa.2. Požadovaná kopie vyjádření Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje v příloze (zde).
17. Žádost ze dne 15. 2. 2018, v níž žadatel požaduje tyto informace:1. Jméno firmy, která městu Říčany půjčila výpočetní techniku na volby do Parlamentu ČR v roce 2017 a Prezidentské volby 2018.
2. Rozsah služby, zda šlo jen o zapůjčení nebo včetně dalších služeb a kterých.
3. Celkový počet zapůjčených kusů výpočetní techniky. V kusech notebooků a v kusech tiskáren.
4. Cenu za volby do Parlamentu ČR v roce 2017.
5. Cenu za Prezidentské volby 2018.
  
K zajištění voleb využívá město Říčany vlastní výpočetní techniku a nikoliv služby externí firmy. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nestanovuje povinnost vytvářet nové informace nebo vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice. Bodům 1, 2 a 3 nemohlo být vyhověno, proto bylo v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací.4. Výdaje na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byly 337 345,71 Kč.5. Vyúčtování výdajů na Prezidentské volby 2018 proběhne až začátkem března a konečná částka dosud není vyčíslena. V současné době nemohlo být této části Vaší žádosti o informace vyhověno, neboť zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nestanovuje povinnost vytvářet nové informace nebo vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice, proto bylo v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací.
18. Žádost ze dne 19. 2. 2018, v níž žadatel požadujedodatečné informace ke smlouvě o dílo č. 00972/2018/OSM spočívající v poskytnutí úplného znění přílohy č. 2 této smlouvy.Příloha č. 2 Smlouvy o dílo č. 00972/2018/OSM byla žadateli odeslána dne 2. 3. poštou doporučeně.
19. Žádost ze dne 27. 2. 2018, v níž žadatel požaduje poskytnutí kopií dokumentů týkajících se výstavby bytových projektů realizovaných na území města Říčany, a to konkrétně zaslání územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí pro projekt VILA NUPAKY.Požadovaný dokument (zde) byl žadateli poskytnut. Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb., bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.
20. Žádost ze dne 1. 3. 2018, v níž žadatelka požaduje poskytnutí digitálních dat pásportu zeleně.Požadované informace byly žadatelce odeslány (zde), (zde) .
21. Žádost ze dne 5. 3. 2018, v níž žadatel požaduje podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí tyto informace:Poskytnutí lesních hospodářských plánů nebo lesních hospodářských osnov, které jsou zpracovány pro pozemek určený k plnění funkcí lesa p. č. 913/2 v katastrálním území Mirošovice u Říčan.Zda si vlastník uvedeného lesního pozemku převzal lesní hospodářské osnovy.Zda byl Odbor životního prostředí v Říčanech vyrozuměn o těžbě na uvedeném lesním pozemku, a pokud ano, o jak rozsáhlou těžbu šlo (plocha lesa a objem dřeva).  1. Lesní hospodářská osnova pro pozemek určený k plnění funkcí lesa p. č. 913/2 v k. ú. Mirošovice u Říčan byla žadateli poskytnuta (zde). Podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) zákona 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.2. Vlastník pozemku p. č. 913/2 v obci Mirošovice v k. ú. Mirošovice u Říčan si do doby vyřízení této žádosti o informace lesní hospodářskou osnovu protokolárně nepřevzal.3. V době platnosti lesní hospodářské osnovy, tj. od roku 2015 do doby vyřízení žádosti o informace, nedohledal orgán státní správy lesů žádné vyrozumění o těžbě lesa týkající se pozemku p. č. 913/2 v obci Mirošovice v k. ú. Mirošovice u Říčan.   
22. Žádost ze dne 12. 3. 2018, v níž žadatel požaduje poskytnutí kopie záznamu do spidu provedeného v souladu s § 118 odst. 6 stavebního zákona Městským úřadem v Říčanech, odbor Stavební úřad, po schválení změny stavby před dokončením zápisem do stavebního deníku dne 29. 1. 2018 v řízení sp. zn. 60638/2017/Po zahájeném na základě „žádosti o stavební povolení“ stavebníka RIM Property Development, s. r. o. ze dne 15. 11. 2017.Požadovaný dokument byl žadateli poskytnut (zde).
23. Žádost ze dne 12. 3. 2018, v níž žadatel požaduje tyto informace:„zda Městský úřad v Říčanech, odbor Stavební úřad, obdržel žádost o změnu územního rozhodnutí a stavebního povolení č. j. 1417s/25797/2008/Po ze dne 19. 1. 2009 pro stavbu „Obytný soubor 5 dvojdomů, inženýrské sítě, komunikace“ na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany – Radošovice, stavebníka RIM PROPERTY DEVELOPMENT, s. r. o., IČ 27113761, se sídlem Melounová 520/4, Praha 2 s výjimkou žádosti o změnu stavby před dokončením povolené pod č. j. 16671/2011-MUR/OSÚ/00028 a žádosti o změnu stavby před dokončením vedené pod sp. zn. 60638/2017/Po.“ Dále žádá o poskytnutí informace, zda Městský úřad v Říčanech, odbor Stavební úřad, obdržel od kteréhokoliv subjektu žádost o vydání územního rozhodnutí, žádost o vydání územního souhlasu, žádost o vydání stavebního povolení, žádost o změnu stavby před dokončením, ohlášení stavby nebo ohlášení změny stavby, týkající se jakéhokoliv stavebního záměru, který by měl být realizován na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany-Radošovice, s výjimkou:Žádosti o vydání rozhodnutí č. j. 1417s/25797/2008/Po,Žádosti o změnu stavby před dokončením povolené pod č. j. 16671/2011/MUR/OSÚ/00028Žádosti o změnu stavby před dokončením vedené pod sp. zn. 60638/2017/PoŽádosti o územní souhlas pro stavbu „Říčany, Plavínová-kNN-parc. č. 138/143-IV-12-6021067“ vydaný pod č. j. 4217/2018-MURI/OSÚ/00022. Žádá o poskytnutí kopií výše uvedených žádostí a dokumentů o jejich vyřízení Městským úřadem v Říčanech, odbor Stavební úřad.   Městský úřad v Říčanech, odbor Stavební úřad, neobdržel žádnou další žádost o změnu územního rozhodnutí a stavebního povolení uváděné stavby, s výjimkou žádosti o změnu stavby před dokončením povolené pod č. j. 16671/2011-MUR/OSÚ/00028 a žádosti o změnu stavby před dokončením vedené pod sp. zn. 60638/2017/Po.
 Městský úřad v Říčanech, odbor Stavební úřad neobdržel ani žádnou žádost o vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení, změnu stavby před dokončením, ohlášení stavby nebo ohlášení změny stavby, týkající se jakéhokoliv stavebního záměru na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany-Radošovice, s výjimkou:
       – Žádosti o vydání rozhodnutí č. j. 1417s/25797/2008/Po,Žádosti o změnu stavby před dokončením povolené pod č. j. 16671/2011/MUR/OSÚ/00028Žádosti o změnu stavby před dokončením vedené pod sp. zn. 60638/2017/PoŽádosti o územní souhlas pro stavbu „Říčany, Plavínová-kNN-parc. č. 138/143-IV-12-6021067“ vydaný pod č. j. 4217/2018-MURI/OSÚ/00022.
24. Žádost ze dne 15. 3. 2018, v níž žadatelka požaduje poskytnutí veškeré dokumentace spojené s rozhodnutím č. j. 42140/2017/MURI-OSAD. Požaduje odeslání poštou v listinné podobě.Žadatelce byly dokumenty odeslány.
25. Žádost ze dne 16. 3. 2018, v níž žadatelka požaduje tyto informace:Z jakého ministerstva město Říčany získalo příslib dotace? O jakou dotaci se jedná? 3. Co si lze představit pod pojmem příslib dotace (ústní souhlas, písemný souhlas, závazný příslib, že město 100% dotaci získá)? 4. V jaké výši poskytovatel dotace poskytne finance na výstavbu školy? 5. O jak velkou školu se jedná? 6. Jaké budou celkové finanční náklady na stavbu nové školy? 7. V jakém časovém horizontu počítá město s výstavbou nové školy?  1. Město Říčany získalo příslib dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.2.  Výstavba školy bude financována z programu „133 330 Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí“.Program je zacílen na navýšení kapacit základních škol v obcích nacházejících se v tzv. prstenci kolem Prahy a okrajové části hlavního města Prahy. Program je zaměřen na 10 projektů, a to v obcích:• Čelákovice;• Jesenice;• Ondřejov (svazek obcí);• Psáry;• území svazku obcí Jenštejn, Podolanka a Přezletice;• Rudná u Prahy;• Říčany;• Úvaly (svazek obcí);• Praha 5 – Řeporyje;• Praha 18 – Čakovice.3. Za příslib dotace je považováno usnesení vlády č. 1030 ze dne 23. 11. 2016, kterým byl schválen dotační program MŠMT „133 330 Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí“.4. Na výše uvedených 10 projektů jsou alokovány finanční prostředky ve výši 1 661 100 000,- Kč. MŠMT bude financovat maximálně 70 % uznatelných nákladů. Část nákladů by měla být dále hrazena z dotace na základě výzvy 61 Prioritní osy 5: Energetické úspory, Specifického cíle: 5.2 – Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov v rámci Operačního programu životní prostředí. 5. Jedná se o 18ti třídní základní školu, která bude spadat pod 1. ZŠ Říčany. 6. Kvalifikovaný odhad finančních nákladů spojených s výstavbou školy je stanoven ve schváleném investičním záměru na cca 245 mil Kč včetně DPH. V současné době, kdy je zpracována pouze architektonická studie, nelze finanční náklady stanovit jinak než kvalifikovaným odhadem. Investiční náklady budou v průběhu zpracovávání dalších stupňů projektové dokumentace zpřesňovány. Reálná cena bude závislá rovněž na situaci na trhu stavebních prací. 7. Za předpokladu získání stavebního povolení v roce 2018 by měl být v průběhu roku 2019 vybrán zhotovitel stavby a měla by být zahájena realizace stavby.
26. Žádost ze dne 26. 3. 2018, v níž žadatelka požaduje upřesňující informaci ke „Změně č. 1 ÚP Říčan“ a to konkrétně ohledně nejzazšího termínu povolení jímek jako dočasného řešení likvidace odpadních vod pro výstavbu rodinných domů.Výklad bodu 10. kapitoly 4.2.1.2. Změny č. 1 Územního plánu Říčan zní do 31. 12. 2018.
27. Žádost ze dne 26. 3. 2018, v níž žadatelka požaduje přehled komerčních a soukromých subjektů, kteří mají nasmlouvanou kapacitu likvidace odpadních splaškových vod, a kteří tuto kapacitu aktuálně nevyužívají. U každého subjektu požaduje uvést identifikaci subjektu nebo parcely, nasmlouvanou kapacitu a využitou kapacitu.  Město Říčany pronajímá dle § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích veškerý vodohospodářský majetek provozovateli, kterým je vodohospodářská společnost 1. SčV, a. s., a to na základě Koncesní smlouvy č. 398/2011/KCS. Provozovatel s odběrateli, v souladu s ustanovením § 8 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, uzavírá vlastním jménem smluvní vztah na odvádění odpadních vod pronajatou kanalizací. Město Říčany do těchto vztahů nevstupuje, seznam odběratelů, kteří plně nevyužívají nasmlouvanou kapacitu likvidace odpadních vod nemá.  Jelikož požadované informace nemá povinný subjekt k dispozici, bylo v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací. 
28. Žádost ze dne 28. 3. 2018, v níž žadatel požaduje poskytnutí informace, jaký je celkový počet řízení, ve kterých Odbor právní, oddělení přestupky MěÚ v Říčanech stanovil účastníkovi řízení  pro možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí lhůtu 7 dnů od doručení oznámení.Žadateli byla odeslána výzva k upřesnění žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., spočívající v upřesnění časového období, ke kterému se žádost vztahuje.
29. Žádost ze dne 28. 3. 2018, v níž žadatel požaduje poskytnutí informace v čem (druh konstrukčního systému, technologie, materiál apod.) se odlišuje konstrukční systém stavby „Obytný soubor 5 RD v Říčanech-Radošovicích“, o které byl učiněn záznam do spisu pod sp. zn. 60638/2017/Po, č. j. 6995/2018/MURI/OSÚ/00022, ze dne 29. 1. 2018, od konstrukčního systému uvedeného v dokumentaci pro stavební povolení vydané pod č. j. 1417s/25797/2008/Po.Změna konstrukčního systému stavby „Obytný soubor 5 RD v Říčanech-Radošovicích“, o které byl učiněn záznam do spisu pod sp. zn. 60638/2017/Po, č. j. 6995/2018/MURI/OSÚ/00022, ze dne 29. 1. 2018, oproti původnímu konstrukčnímu systému uvedenému v dokumentaci pro stavební povolení vydané pod č. j. 1417s/25797/2008/Po, spočívá v těchto bodech: Založení objektu bylo vzhledem k nově zjištěným geologickým poměrům změněno na pilotové založení. Objekty jsou založeny na pilotách průměru 600 mm, vetknuté do únosné zeminy.Vzhledem ke změně založení objektu byla nosná konstrukce 1. PP změněna na železobetonovou monolitickou konstrukciStropní předpínané panely byly nahrazeny monolitickou stropní deskou tl. 200 mm nad 1. PP a tl. 250 mm nad nadzemními patry.Se změnou nosné části obvodového pláště byly znovu spočítány tepelně technické vlastnosti konstrukce a stávající tl. polystyrenu byla navýšena na 150 mm.Vnější výplně otvorů jsou nově navrženy z plastových profilů s izolačním trojsklem Ug= max. 0,7W/m2K.Atika na terasách byla snížena a částečně nahrazena pozinkovaným zábradlím. Společně se změnou atiky byla změněna skladba terasy. Spádová vrstva je nyní provedena z EPS, XPS/PIRU. Stropní vpusť byla zrušena. Terasa je spádována ke kraji, kde je boční vpustí zaústěna do svislého svodu. 
30. Žádost ze dne 3. 4. 2018, v níž žadatel požaduje dokumenty vztahující se k vydání stavebního povolení ve věci záměru pod názvem „Kostka Čestlice“, a to konkrétně: Oznámení o zahájení stavebního řízení ve věciStavební povolení věci Vámi požadované dokumenty zasíláme v příloze. Dále požadujete informaci, kdy bylo zahájení uvedeného řízení oznámeno na úřední desce MěÚ v Říčanech, včetně dokumentu toto dokládající a informaci, kdy bylo vydané rozhodnutí zveřejněno na úřední desce MěÚ v Říčanech, včetně dokumentu toto dokládajícíPožadované dokumenty byly žadateli odeslány (zde) (zde).Zahájení řízení ve věci „Kostka Čestlice“ ani vydané rozhodnutí této stavby nebylo na úřední desce MěÚ v Říčanech, vzhledem k malému počtu účastníků řízení, zveřejněno. Jelikož požadované informace nemá povinný subjekt k dispozici, bylo v této části žádosti v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací. 
31. Žádost ze dne 17. 4. 2018, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací o počtu provedených archeologických průzkumů v obci Louňovice od roku 2000 do dnes a o počtu lokalit s objevenými archeologickými nálezy, zvláště pak v oblasti severně od ulice Kutnohorské.Žadatelce bylo sděleno, že podle § 2 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje v Říčanech neeviduje informace o počtu provedených archeologických průzkumů v obci Louňovice a o počtu lokalit s objevenými archeologickými nálezy v obci Louňovice. Orgán státní památkové péče eviduje a vyjadřuje se k archeologickým lokalitám pouze mají-li statut kulturní památky. Takové na území obce Louňovice nejsou.Požadovaná informace se nevztahuje k působnosti povinného subjektu, ale je nutné se obrátit na instituce s oprávněním k provádění archeologických výzkumů na území Středočeského kraje. Pro správní území ORP Říčany jsou to tyto instituce:Archeologický ústav AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10 Z tohoto důvodu povinný subjekt podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ žádost o poskytnutí informací odkládá. Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti žadatelka nesouhlasí, může na postup povinného subjektu podat stížnost podle § 16a InfZ. Stížnost se podává Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím města Říčany do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení (§ 16a odst. 3 písm. a) InfZ).
32. Žádost ze dne 17. 4. 2018, v níž žadatelka požadujeposkytnutí kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí na stavbu pozemní komunikace na p. č.: 181/61, 181/57, 190/25, 474, 218/5, 218/70 v k. ú. a obci Louňovice.Jelikož do doby vyřízení této žádosti o informace nebyla stavebníkem podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu pozemní komunikace na výše uvedených parcelních číslech v k. ú. Louňovice, kolaudační souhlas v této věci neexistuje. Povinný subjekt rozhodl o odmítnutí poskytnutí výše uvedených informací, neboť ust. § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“) vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Z tohoto důvodu bylo v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací.
33. Upřesnění žádosti ze dne 28. 3., v níž žadatel požaduje poskytnutí informace, jaký je celkový počet řízení, ve kterých Odbor právní, oddělení přestupky MěÚ v Říčanech stanovil účastníkovi řízení  pro možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí lhůtu 7 dnů od doručení oznámení. Žadatel upřesnil období, za které požaduje poskytnutí informace, a to od 19. 1. 2013 do současnosti.K danému bylo sděleno, že v období od 19. 1. 2013 do srpna 2014 nebylo vedeno žádné řízení, ve kterém by bylo postupováno tak, jak je formulováno v OPE/16/9016/RA. Oznámení OPE/19/9016/RA je vydáno v rámci agendy vedené Odborem právním, přestupkovým oddělením zaměřeným na úsekové měření rychlosti vozidel, které bylo na Městském úřadě v Říčanech zřízeno v srpnu roku 2014. Oznámení formulovaná obdobně jako oznámení OPE/16/9016/RA jsou odesílána až od tohoto data. V období od srpna 2014 do současnosti bylo Odborem právním, přestupkovým oddělením v Říčanech vedeno celkem 6 řízení, ve kterých byla stanovena pro možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí lhůta 7 dnů od doručení oznámení, tak, jak je tomu v případě oznámení OPE/16/9016/RA. 
34. Žádost ze dne 26.4.2018, v níž žadatel požadujeposkytnutí informací o územním řízení zahájeném oznámením ze dne 16. 4. 2018, č. j. 21631/2018-MURI/OSÚ/00021, spis. zn. 16982/2018/Pl. Žádáte o poskytnutí kopií všech příloh ze spisu tohoto správního řízení.K danému bylo žadateli sděleno, že součástí požadovaného spisu jsou tyto dokumenty: Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby oplocení p. č. 164/39 a p. č. 162/1, ev. č. 24242/2018, č. j. 16982/2018.Oznámení o zahájení územního řízení č. j. 21631/2018-MURI/OSÚ/00021, sp. zn. 16982/2018/Pl.Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby „Oplocení pozemků p. č. 164/39 a 162/1, katastrální území Svojetice“ zpracovaná projekční kanceláří AGROPROJEKT Praha, s. r. o., Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČ: 250 965 24. V příloze byla odeslána kopie žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby oplocení pozemků p. č. 164/39 a p. č. 162/1, ev. č. 24242/2018, č. j. 16982/2018 a kopii oznámení o zahájení územního řízení č. j. 21631/2018-MURI/OSÚ/00021, sp. zn. 16982/2018/Pl. Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii obou požadovaných dokumentů nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených. V příloze byl dále odeslán situační výkres C1 Situace širších vztahů a C2 Celkový situační výkres, který je součástí dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby „Oplocení pozemků p. č. 164/39 a 162/1, katastrální území Svojetice“ zpracované projekční kanceláří Agroprojekt Praha s. r. o.  Další části této dokumentace, která byla Stavebnímu úřadu v Říčanech poskytnuta pouze jako podklad pro zahájení správního řízení, není možné poskytnout, neboť projektová dokumentace je chráněna autorským zákonem a povinný subjekt nemá právo toto dílo užívat a dále jej šířit. Z tohoto důvodu se žádost o poskytnutí informace podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím odmítá.
35. Žádost ze dne 25.4.2018, v níž žadatelka požadujeposkytnutí informace o nejvyšším dosaženém vzdělání a oboru vzdělání zaměstnanců Odbor právní, oddělení přestupky Městského úřadu v Říčanech, a to konkrétně Olgy Košatové a Petry Skotnické. Košatová Olga – maturita – podnikatelská administrativaZOZ 2001 – evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní dokladyZOZ 2012 – přestupkové řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetkuSkotnická Petra – maturita – polygrafický průmyslZOZ 2012 – o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidelZOZ 2017 – přestupkové řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku 
36. Žádost ze dne 28. 4. 2018, v níž žadatel požadujeposkytnutí kopie dokumentu Nájemní smlouva – radary ORP uzavřené dne 29. 9. 2017, č. j. NS/00700/2017/OTS včetně příloh.                               Požadovaná smlouva o nájmu a poskytování služeb NS/00700/2017/OTS uzavřená dne 29. 9. 2017, kde pronajímatelem je Konsorcium AŽD-CAMEA a nájemcem Město Říčany byla žadateli odeslána.  Dále mu byl poskytnut dodatek č. 1 k této smlouvě uzavřený dne 19. 3. 2018. Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaných dokumentů nebudou uvedeny podpisy zástupců smluvních stran.


 
37. Žádost ze dne 29. 4. 2018, v níž žadatel požaduje tyto informace:„zda Městský úřad v Říčanech, odbor Stavební úřad, obdržel žádost o změnu územního rozhodnutí a stavebního povolení č. j. 1417s/25797/2008/Po ze dne 19. 1. 2009 pro stavbu „Obytný soubor 5 dvojdomů, inženýrské sítě, komunikace“ na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany – Radošovice, stavebníka RIM PROPERTY DEVELOPMENT, s. r. o., IČ 27113761, se sídlem Melounová 520/4, Praha 2 s výjimkou žádosti o změnu stavby před dokončením povolené pod č. j. 16671/2011-MUR/OSÚ/00028 a žádosti o změnu stavby před dokončením vedené pod sp. zn. 60638/2017/Po.“ Dále žádá o poskytnutí informace, zda Městský úřad v Říčanech, odbor Stavební úřad, obdržel od kteréhokoliv subjektu žádost o vydání územního rozhodnutí, žádost o vydání územního souhlasu, žádost o vydání stavebního povolení, žádost o změnu stavby před dokončením, ohlášení stavby nebo ohlášení změny stavby, týkající se jakéhokoliv stavebního záměru, který by měl být realizován na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany-Radošovice, s výjimkou:Žádosti o vydání rozhodnutí č. j. 1417s/25797/2008/Po,Žádosti o změnu stavby před dokončením povolené pod č. j. 16671/2011/MUR/OSÚ/00028Žádosti o změnu stavby před dokončením vedené pod sp. zn. 60638/2017/PoŽádosti o územní souhlas pro stavbu „Říčany, Plavínová-kNN-parc. č. 138/143-IV-12-6021067“ vydaný pod č. j. 4217/2018-MURI/OSÚ/00022. Žádá o poskytnutí kopií výše uvedených žádostí a dokumentů o jejich vyřízení Městským úřadem v Říčanech, odbor Stavební úřad. Městský úřad v Říčanech, odbor Stavební úřad, neobdržel žádnou další žádost o změnu územního rozhodnutí a stavebního povolení uváděné stavby, s výjimkou žádosti o změnu stavby před dokončením povolené pod č. j. 16671/2011-MUR/OSÚ/00028 a žádosti o změnu stavby před dokončením vedené pod sp. zn. 60638/2017/Po.
 Městský úřad v Říčanech, odbor Stavební úřad neobdržel ani žádnou žádost o vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení, změnu stavby před dokončením, ohlášení stavby nebo ohlášení změny stavby, týkající se jakéhokoliv stavebního záměru na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany-Radošovice, s výjimkou:
       – Žádosti o vydání rozhodnutí č. j. 1417s/25797/2008/Po,Žádosti o změnu stavby před dokončením povolené pod č. j. 16671/2011/MUR/OSÚ/00028Žádosti o změnu stavby před dokončením vedené pod sp. zn. 60638/2017/PoŽádosti o územní souhlas pro stavbu „Říčany, Plavínová-kNN-parc. č. 138/143-IV-12-6021067“ vydaný pod č. j. 4217/2018-MURI/OSÚ/00022
38. Žádost ze dne 3. 5. 2018, v níž žadatel požaduje poskytnutí kompletní kopie spisového materiálu, vedeného Odborem právním, oddělením přestupkovým Městského úřadu v Říčanech pod č. j. OPE/15/32312/RA, sp. zn. OPE/15/11389.Požadovaná kopie spisu byla žadateli odeslána.
39. Žádost ze dne 10. 5. 2018, v níž žadatelka požaduje informace, zda na pozemcích p. č. 181/61, 181/57, 190/25, 474, 218/5, 218/70 v k. ú. Louňouvice existuje zkolaudovaná stavba pozemní komunikace.K danému bylo sděleno, že k datu vyřízení žádosti o informace na uvedených pozemcích zkolaudovaná stavba pozemní komunikace neexistuje.
40. Žádost ze dne 14. 5. 2018, v níž žadatelka požaduje zaslání podrobného rozpočtu nákladů na doplnění svozové techniky k zajištění svozu komunálního odpadu v oblastech, které svými parametry nesplňují podmínky pro pojezd vozidel zajišťujících svoz odpadu. Celková částka byla OSM v Říčanech vyčíslena na 1 315 080,-Kč bez DPH.OSM v Říčanech obdržel cenovou kalkulaci od obchodního zástupce společnosti Marius Pedersen, a.s.Odhad nákladů na doplnění svozové techniky k zajištění svozu komunálního odpadu z ulic, které nesplňují svými parametry podmínky pro pojezd vozidel zajišťujících svoz odpadu: cena za jeden pracovní den auta (8 hodin)…………………………… 12 645,- Kč bez DPHpracovních dnů………………………………………………………………………52/rokke zvládnutí celých Říčan nutno zajistit min. 2 posádky …………12 645,- x 52 x 2 = 1 315 080,- Kč 
41. Žádost ze dne 16. 5. 2018, v níž žadatelka požaduje poskytnutí informací týkajících se stavby betonové zdi na pozemku parc. č. 344/29 v obci a k. ú. Herink. Konkrétně žádá tyto informace: Zda bylo na tuto stavbu vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení, a pokud ano, žádáte o zaslání kopií těchto rozhodnutí. Pokud tomu tak nebylo a jedná se o nepovolenou stavbu, žádáte o sdělení této skutečnosti.Jaké úkony učinil Stavební úřad v Říčanech ve věci oznámení nepovolené stavební činnosti na pozemku parc. č. 344/29 v obci a k. ú. Herink s podnětem k zastavení vznikající stavby a k zahájení řízení o jejím odstranění doručené správnímu orgánu dne 11. 4. 2018. Žádáte o zaslání všech listin, které byly v této souvislosti od 11. 4. 2018 stavebním úřadem sepsány. Pokud byl stavební úřad v této věci od 11. 4. 2018 nečinný, žádáte o sdělení, proč tomu tak bylo, kdo je za to zodpovědný a jaké budou z této nečinnosti vyvozeny důsledky.  1. Dle vyjádření Stavebního úřadu v Říčanech na výše zmíněnou stavbu územní souhlas ani územní rozhodnutí nebyl vydán.
Jedná se o stavbu, která stavební povolení nevyžaduje.
Jedná se o stavbu nepovolenou.  2. Stavební úřad vyzval dne 25. 4. 2018 vlastníka pozemku p. č. 344/30 v k. ú. Herink v rámci výkonu státního stavebního dohledu k účasti na kontrolní prohlídce na místě stavby dne 25. 5. 2018. Výzva (zde). Z Kontrolní prohlídky byl pořízen zápis (zde). Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.
42. Žádost ze dne 18. 5. 2018,v níž žadatel požaduje tyto informace:Počtu Městskému úřadu v Říčanech (jeho příslušným odborům, popř. Městské policii) známých dopravních nehod, ke kterým došlo v oblasti křižovatky ulic Rýdlova a Štefánikova v letech 2015 – 2018.Počtu Městskému úřadu v Říčanech (jeho příslušným odborům, popř. Městské policii) známých dopravních nehod, ke kterým došlo v letech 2015 – 2018 celkem v katastru obce Říčany.Počtu obyvatel hlášených k trvalému pobytu v níže uvedených ulicích ke dni 1. 5. 2018   Všechny dopravní přestupky, tedy i dopravní nehody, jsou přestupkovým oddělením Městského úřadu v Říčanech evidovány a zpracovávány v programu VITA. Až v současné době (od začátku roku 2018) lze do programu zadávat i místo spáchání přestupku (název obce), podrobnější vyhledávání ale program neumožňuje. Přestupkovému oddělení nebyla od začátku roku 2018 do doby vyřízení této žádosti o informace v úseku čtyřramenné křižovatky ulic Štefánikova a Rýdlova k projednání oznámena žádná dopravní nehoda. Tato informace však nepopírá skutečnost, že se v tomto úseku žádná dopravní nehoda v tomto roce nestala, ale pouze nebyla oznámena Přestupkovému oddělení Městského úřadu v Říčanech, neboť svým charakterem nespadala do jeho kompetence. V r. 2018 bylo Policií ČR na přestupkové oddělení oznámeno k projednání 13 dopravních nehod, ke kterým došlo na území města Říčany. Podrobnou statistiku nehod v dopravě v požadovaném místě a časovém úseku lze blíže vyhledat na internetových stránkách: http://www.jdvm.cz/cz/s477/Rozcestnik/c7315-Statistika-nehod-v-mape  Informace o počtu známých dopravních nehod v oblasti křižovatky ulic Rýdlova a Štefánikova v letech 2015 – 2017 již spadají pod mimořádně rozsáhlé vyhledání informací,  neboť je nutná práce v programu VITA společně s fyzickou kontrolou každého spisu. Pracovnice přestupkového oddělení prováděla statistiku 3 měsíců z požadovaného období 1,5 hodiny své pracovní doby, má-li vyhledat údaje za celkem 36 měsíců, stráví touto činností 18 hodin pracovní doby. Po tento čas je pak nucena odložit plnění svých ostatních pracovních úkolů. Podle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ( dále jen „InfZ“), jsou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. S odkazem na § 17 odst. 1 a 3 InfZ, bylo žadateli sděleno, že tyto informace, vzhledem k obtížné vyhledatelnosti, je možné poskytnout pouze za úhradu.  Výše požadované úhrady spolu se způsobem jejího výpočtu je stanovena takto: Získání údajů za rok 2015 – práce v programu VITA + fyzické vyhledávání ve spisech – 6 hodinZískání údajů za rok 2016 – práce v programu VITA + fyzické vyhledávání ve spisech – 6 hodinZískání údajů za rok 2017 – práce v programu VITA + fyzické vyhledávání ve spisech – 6 hodin Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací (§ 5 odst. 1 písm. f) InfZ) schválila Rada města Říčany svým usnesením č. 09-08-067  dne 13. 5. 2009.  Tento sazebník je dostupný na Svobodné_informace_směrnice_sazebník.pdf. Podle sazebníku je náhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací stanovena částkou 156,- Kč/hod. Celkem ………………………18 hod. x 156 = 2 808,- Kč. Úhradu nákladů je možno učinit bankovním převodem na účet č. 19-724201/0100, var. s. 32018 nebo poštovní složenkou na uvedený bankovní účet. Hotově můžete platit v pokladně: budova A, Masarykovo nám. 53/40, v úředních hodinách MěÚ Říčany.Poskytnutí informace je vázáno zaplacením požadované úhrady. Jestliže úhradu do 60 dnů ode dne doručení tohoto oznámení žadatel nezaplatí, bude žádost odložena (§17 odst. 5 InfZ). Informace budou odeslány bezprostředně po zaplacení úhrady. Proti výši úhrady lze podat stížnost podle § 16a InfZ. Stížnost můžete podat u města Říčany do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení (§ 16a odst. 3 písm. a) InfZ). O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje. Po dobu vyřizování stížnosti neběží lhůta pro zaplacení požadované úhrady. Je třeba upozornit, že statistika dopravních nehod projednávaných přestupkovým oddělením Městského úřadu v Říčanech nemá přesnou vypovídající hodnotu, protože Policie může, po posouzení následků dopravní nehody, tuto šetřit jako trestný čin, nebo v případech uvedených v § 47 odst. 3 písm. g) zák. o silničním provozu se mohou účastníci dohodnout sami a společně vyplnit formulář pro pojišťovnu. Pro podrobnější statistiku dopravních nehod je nutné obrátit se na dopravní policii ČR. 3. Vzhledem k omezeným možnostem softwaru používaného na Oddělení evidence obyvatel Městského úřadu v Říčanech, je možné poskytnout informace vždy k aktuálnímu dni. Uvedené informace jsou ke dni, kdy vyřizující referent požádal o spolupráci vedoucí oddělení evidence obyvatel, tj. k 21. 5. 2018.Název ulicePočet obyvatels trvalým pobytem k 21. 5. 2018Komenského náměstí292Třebízského5Blahoslavova19Chelčického0Melantrichova123Družstevní135U Kina37U Mostu0Na Spojce23Sukova63Alšova96 Pozn. Pokud je u dané ulice uveden nulový počet obyvatel, jedná se o případy, kdy vchod bytového domu vede do vedlejší ulice. Žadatel ve stanovené lhůtě částku neuhradila, žádost byla podle § 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. odložena.
43. Žádost ze dne 18. 5. 2018,v níž žadatel požaduje poskytnutí informací ohledně pozemku parc. č. 1189 v k. ú. Hrusice. Konkrétně žádá o sdělení, zda je tento pozemek aktuálně projednávaným územním plánem obce Hrusice určen a zda je určen k zastavění veřejně prospěšnou stavbou. Rovněž žádá i kopii dokumentu, ze kterého tyto skutečnosti vyplývají.  K  žádosti bylo oznámeno, že pozemek parc. č. 1189 v k. ú. Hrusice dle návrhu Územního plánu Hrusice je zařazen v ploše SV – PLOCHY PRO BYDLENÍ SMÍŠENÉ, a to v zastavitelné ploše SV2, viz. příloha č. 1. Navrhované veřejně prospěšné stavby WT3a a WT3b (jde o technické koridory pro území SV2, jejíž účelem jsou společné trasy dopravy a technických sítí) nejsou navržené přímo na dotčeném pozemku, ale na jeho sousedních, viz. příloha č. 2.
44. Žádost ze dne 21. 5. 2018, v níž žadatel požaduje dokumenty vztahující se ke změně č. 2 ÚP Čestlic:dokument č. j. 56835/2017-MURI/OŽP/00354stanovisko úřadu k souladu navržené změny s požadavky stanovené v rámci ochranného pásma zámku a parku Průhonice Dokument č. j. 56835/2017-MURI/OŽP/00354 byl žadateli odeslán (zde). Podle ustanovení §8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu a příjmení fyzických osob v dokumentu uvedených.V případě dokumentu obsahujícího stanovisko úřadu k souladu navržené změny č. 2 ÚP Čestlic s požadavky stanovené v rámci ochranného pásma zámku a parku Průhonice bylo podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o odmítnutí v této části žádosti, neboť toto území nespadá do správního obvodu Odboru územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ v Říčanech a vydání takového stanoviska není v jeho kompetenci.
45. Žádost ze dne 23.5.2018,v níž žadatel požaduje informace ohledně využití pozemku parc. č. 1111/15 v k. ú. Říčany u Prahy. Konkrétně žádá o sdělení, zda je tento pozemek aktuálním územním plánem obce Říčany nebo regulačním plánem nebo rozhodnutím o umístění stavby určen k zastavění veřejně prospěšnou stavbou nebo zda je touto stavbou již zastavěný.Platný ÚP Říčan nevymezuje na předmětném pozemku veřejně prospěšnou stavbu. Regulační plán není pro tento pozemek zpracován. Dle vyjádření Stavebního úřadu v Říčanech nebylo na uvedeném pozemku shledáno žádné omezení nějakým územním rozhodnutím nebo obdobným jiným úkonem stavebního úřadu. Největší míra nejistoty ve využití pozemku spočívá v těsné blízkosti dráhy, neboť celý pozemek se nachází v ochranném pásmu dráhy.
46. Žádost ze dne 23. 5. 2018, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací ohledně využití pozemku parc. č. 82/77 v k. ú. Popovičky. Konkrétně žádá o sdělení, zda je tento pozemek aktuálním územním plánem obce Popovičky nebo regulačním plánem anebo rozhodnutím o umístění stavby určen k zastavění veřejně prospěšnou stavbou nebo zda je touto stavbou již zastavěný.K danému bylo žadateli sděleno, že pozemek p. č. 82/77 v k. ú. Popovičky je součástí plochy 1/3 Za stodolou, funkční plochou – obytná zástavba smíšená – stavby možné. Dle platného územního plánu obce se na předmětném pozemku nenachází veřejně prospěšná stavba.Regulační plán není v území předmětného pozemku zpracován.Dle vyjádření Stavebního úřadu v Říčanech pro pozemek parc.č. 82/77 v k.ú. Popovičky nebylo vydáno žádné územní rozhodnutí nebo územní souhlas.
47. Žádost ze dne 23. 5. 2018,v níž žadatel požaduje tyto informace:Do jaké třídy je aktuálně příslušným silničním správním úřadem zařazena místní komunikace Nad Bahnivkou v k. ú. Pacov (Říčany) ve smyslu ust. § 3 zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v aktuálním znění a kdo je jejím aktuálním správcem.Kdy byla zařazena shora označená komunikace Nad Bahnivkou v místech k. ú. Pacov poblíž křižovatky s ulicí Luční do seznamu místních komunikací ve správě aktuálního správce.  1. Komunikace Nad Bahnivkou k. ú. Pacov u Říčan je v pasportu místních komunikací vedena jako kombinovaná místní-účelová.2. Úsek komunikace u křížení s ulicí Luční, vedený pod inv. číslem 691038_10 je zařazen jako místní komunikace III. třídy. Zařazen jako místní komunikace uvedené třídy byl rozhodnutím 8451/2017-MURI/OTS/1131 ze dne 7. 4. 2017. Aktuálním správcem je Odbor správy majetku, oddělení technické správy Městského úřadu v Říčanech.
48. Žádost ze dne 24. 5. 2018, v níž žadatel požaduje poskytnutíVeškerých správních rozhodnutí, která byla vydána MěÚ v Říčanech v souvislosti se stavbami prováděnými na pozemcích zapsaných na LV č. 827 v k. ú. Modletice u Dobřejovic, tj. zejména veškerá územní rozhodnutí či stavební povolení vydaná v souvislosti s příslušnými stavbami, příp. pro jejich jednotlivé etapy.Veškerých správních rozhodnutí, která byla vydána MěÚ v Říčanech v souvislosti se stavbami prováděnými na pozemcích zapsaných na LV č. 830 v k. ú. Modletice u Dobřejovic, tj. zejména veškerá územní rozhodnutí či stavební povolení vydaná v souvislosti s příslušnými stavbami, příp. pro jejich jednotlivé etapy.1. Žadateli bylo odesláno:

Rozhodnutí č. j. 57865/2017-MURI/OSÚ/00021 ze dne 1. 11. 2017Rozhodnutí č. j. 6485/2018-MURI/OSÚ/00021 ze dne 31.1.2018
Rozhodnutí č. j. 9589/2018-MURI/OSÚ/00021 ze dne 12. 2. 2018
Rozhodnutí č. j. 24575/2018-MURI/OSÚ/00021 ze dne 30. 4. 2018(zde), (zde), (zde), (zde)2. K druhému bodu žádosti bylo odesláno: Rozhodnutí č. j. 41982/2010/OSÚ/00356 ze dne 20. 7. 2010Rozhodnutí č. j. 36146/2012-MURI/OSÚ/00026 ze dne 8. 8. 2012Rozhodnutí č. j. 47579/2015-MURI/OSÚ/00026 ze dne 9. 9. 2015
Rozhodnutí č. j. 51515/2016-MURI/OSÚ/00026 ze dne 27. 9. 2016Rozhodnutí č. j. 53496/2016-MURI/OSÚ/00026 ze dne 7. 10. 2016
Odstoupení od části záměru na stavbu „Logistické centrum Modletice“ č. j. 19725/2017-MURI/OSÚ ze dne 30.3.2017
Rozhodnutí č. j. 36753/2017-MURI/OSÚ/00026 ze dne 13. 7. 2017
(zde), (zde), (zde), (zde), (zde), (zde)(zde) Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaných dokumentů nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště  a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.
49. Žádost ze dne 25. 5. 2018, v níž žadatel požaduje informace ohledně využití pozemku parc. č. 1189 v k. ú. Hrusice. Konkrétně žádá o sdělení, zda je tento pozemek aktuálním územním plánem obce Hrusice nebo regulačním plánem anebo rozhodnutím o umístění stavby určen k zastavění veřejně prospěšnou stavbou nebo zda je touto stavbou již zastavěný.Na části výše uvedeného pozemku dle platného ÚPO Hrusice je vymezena plocha pro nově navrhovanou veřejně prospěšnou stavbu. Jedná se o VPS s označením „D3 – parkoviště v lokalitě 3“. Grafické zakreslení této skutečnosti je v přiloženém souboru, kopii „výkresu VPS a asanace“.Podmínka zpracování regulačního plánu v lokalitě zahrnující dotčený pozemek není ÚPO Hrusice stanovena. Informace o tom, zda je výše uvedený pozemek rozhodnutím o umístění stavby určen k zastavění veřejně prospěšnou stavbou nebo zda je touto stavbou již zastavěný, povinný subjekt nemá, neboť stavební správu pro územní obvod obce Hrusice vykonává Stavební úřad Městského úřadu Mnichovice. Z tohoto důvodu bude v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací.
50. Žádost ze dne 26. 5. 2018, v níž žadatel požaduje výpis z knihy jízd služebního vozidla starosty města Říčany Mgr. Vladimíra Kořena. Konkrétně žádá o tyto data:26.10.2016, 3.11.2016,10.11.2016,14.11.2016,15.11.2016, 20.11.2016Starostovi města Říčany Mgr. Vladimíru Kořenovi bylo přiděleno manažerské vozidlo, které lze, na rozdíl od referentského vozidla, využít nejen pro služební cesty, ale i pro cesty soukromého charakteru.     

Následující tabulka znázorňuje výpis z knihy jízd ve Vámi požadovaných datech v rozlišení na služebně a soukromě ujeté km:  DatumSlužebně (v km)Soukromě (v km)26.10.185,51,13.11.079,510.11.23,370,814.11.3428,915.11.3755,320.11.0286 
51. Žádost ze dne 11. 6. 2018, v níž žadatel požaduje poskytnutí informace:1. Zda Městský úřad v Říčanech, odbor Stavební úřad, obdržel žádost o změnu územního rozhodnutí a stavebního povolení č. j. 1417s/25797/2008/Po ze dne 19. 1. 2009 pro stavbu „Obytný soubor 5 dvojdomů, inženýrské sítě, komunikace“ na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany – Radošovice, stavebníka RIM PROPERTY DEVELOPMENT, s. r. o., IČ 27113761, se sídlem Melounová 520/4, Praha 2 s výjimkou žádosti o změnu stavby před dokončením povolené pod č. j. 16671/2011-MUR/OSÚ/00028 a žádosti o změnu stavby před dokončením vedené pod sp. zn. 60638/2017/Po. 2. Zda Městský úřad v Říčanech, odbor Stavební úřad, obdržel od kteréhokoliv subjektu žádost o vydání územního rozhodnutí, žádost o vydání územního souhlasu, žádost o vydání stavebního povolení, žádost o změnu stavby před dokončením, ohlášení stavby nebo ohlášení změny stavby, týkající se jakéhokoliv stavebního záměru, který by měl být realizován na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany-Radošovice, s výjimkou:Žádosti o vydání rozhodnutí č. j. 1417s/25797/2008/Po,Žádosti o změnu stavby před dokončením povolené pod č. j. 16671/2011/MUR/OSÚ/00028Žádosti o změnu stavby před dokončením vedené pod sp. zn. 60638/2017/PoŽádosti o územní souhlas pro stavbu „Říčany, Plavínová-kNN-parc. č. 138/143-IV-12-6021067“ vydaný pod č. j. 4217/2018-MURI/OSÚ/00022.3. Zda Městský úřad v Říčanech, odbor Stavební úřad obdržel žádost o vydání kolaudačního souhlasu, kolaudačního rozhodnutí, povolení předčasného užívání stavby nebo povolení zkušebního provozu týkající se jakéhokoliv stavebního záměru, který byl realizován na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany – Radošovice.Žadatel požaduje poskytnutí kopií výše uvedených žádostí a dokumentů o jejich vyřízení Městským úřadem v Říčanech, odbor Stavební úřad.   1.  Městský úřad v Říčanech, odbor Stavební úřad, neobdržel žádnou další žádost o změnu územního rozhodnutí a stavebního povolení uváděné stavby, s výjimkou žádosti o změnu stavby před dokončením povolené pod č. j. 16671/2011-MUR/OSÚ/00028 a žádosti o změnu stavby před dokončením vedené pod sp. zn. 60638/2017/Po.
 2. Městský úřad v Říčanech, odbor Stavební úřad neobdržel ani žádnou žádost o vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení, změnu stavby před dokončením, ohlášení stavby nebo ohlášení změny stavby, týkající se jakéhokoliv stavebního záměru na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany-Radošovice, s výjimkou:
       – Žádosti o vydání rozhodnutí č. j. 1417s/25797/2008/Po,Žádosti o změnu stavby před dokončením povolené pod č. j. 16671/2011/MUR/OSÚ/00028Žádosti o změnu stavby před dokončením vedené pod sp. zn. 60638/2017/PoŽádosti o územní souhlas pro stavbu „Říčany, Plavínová-kNN-parc. č. 138/143-IV-12-6021067“ vydaný pod č. j. 4217/2018-MURI/OSÚ/00022. 3. Městský úřad v Říčanech, odbor Stavební úřad neobdržel žádnou žádost o vydání kolaudačního souhlasu, kolaudačního rozhodnutí, povolení předčasného užívání stavby nebo povolení zkušebního provozu týkající se jakéhokoliv stavebního záměru, který byl realizován na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany – Radošovice.
52. Žádost ze dne 11. 6. 2018, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací jaké rozsahy překročení rychlosti (s krokem 1 km/h) byly naměřeny od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2018 na úseku pozemní komunikace ulice Říčanská (mezi ulicemi Kolovratská a Březinova v délce 335,360 m) v obci Říčany směr od Voděrádek. Ke každé variantě překročení žádá o zaslání informace o minimální, průměrné a maximální požadované částce k uhrazení v rámci výzvy k zaplacení určené částky podle § 125h odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a jaká je procentuální úspěšnost těchto výzev.Odbor právní, oddělení přestupky Městského úřadu v Říčanech eviduje všechny dopravní přestupky v programu ATHENA, který umožňuje zpracovat statistiku pouze po kategoriích závažnosti přestupků dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Počet přestupků dle kategorie závažnosti přestupku v období od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2018 (zde).Procentuální úspěšnost zaplacení je 75 %.Podrobnější statistiku evidovaných přestupků, jakou ve své žádosti žadatel požaduje, program neumožňuje zpracovat a poskytnutí této informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání, které spočívá ve fyzické a elektronické kontrole každého spisu (celkový počet evidovaných přestupků v období 1. 6. 2017 – 31. 5. 2018 je 12 897).Pracovnice přestupkového oddělení zpracovávala statistiku 1 měsíce z požadovaného období po 3 hodiny své pracovní doby, má-li vyhledat údaje za celkem 12 měsíců, stráví touto činností 36 hodin pracovní doby. Po tento čas je pak nucena odložit plnění svých ostatních pracovních úkolů. Podle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ( dále jen „InfZ“), jsou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.S odkazem na § 17 odst. 1 a 3 InfZ, bylo žadateli sděleno, že tyto informace, vzhledem k časové náročnosti jejich vyhledání, je možné poskytnout pouze za úhradu.  Výše požadované úhrady spolu se způsobem jejího výpočtu je stanovena takto: Získání údajů za období 1. 6. 2017 – 1. 7. 2017 (tj. 1 měsíc) – práce v programu VITA + fyzické vyhledávání ve spisech – 3 hodinyZískání údajů za celé požadované období 1. 6. 2017 – 31. 5. 2018 (12 měs.)  – 12 x 3 h = 36 h.Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací (§ 5 odst. 1 písm. f) InfZ) schválila Rada města Říčany svým usnesením č. 09-08-067 dne 13. 5. 2009.  Tento sazebník je dostupný na Svobodné_informace_směrnice_sazebník.pdf. Podle sazebníku je náhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací stanovena částkou 156,- Kč/hod. Celkem ………………………36 hod. x 156 = 5 616,- Kč. Úhradu nákladů je možno učinit bankovním převodem na účet č. 19-724201/0100, var. s. 42018 nebo poštovní složenkou na uvedený bankovní účet. Hotově lze platit v pokladně: budova A, Masarykovo nám. 53/40, v úředních hodinách MěÚ Říčany.Poskytnutí informace je vázáno zaplacením požadované úhrady. Jestliže úhradu do 60 dnů ode dne doručení tohoto oznámení žadatel nezaplatí, bude žádost odložena (§17 odst. 5 InfZ). Informace Vám budou odeslány bezprostředně po zaplacení úhrady. Proti výši úhrady lze podat stížnost podle § 16a InfZ. Stížnost můžete podat u města Říčany do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení (§ 16a odst. 3 písm. a) InfZ). O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje. Po dobu vyřizování stížnosti neběží lhůta pro zaplacení požadované úhrady. 
53. Žádost ze dne 15. 6. 2018, v níž žadatelka požaduje fotodokumentaci  ze spisu č. j. 29459/2018-MURI/OÚMVV/1351.Žadatelce byla požadovaná fotodokumentace odeslána.
54. Žádost ze dne 15. 6. 2018, v níž žadatelka požaduje poskytnutí informací ke zpracovaným čtyřem variantám řešení způsobu likvidace srážkových vod v oblasti ulice Sportovní v Mnichovicích u Říčan, tj. jakých pozemků se každá jednotlivá varianta dotýká, jaké stavby jsou případně navrženy na předmětných pozemcích vč. vedení inženýrských sítí, jakého data byly varianty zpracovány, kdo byl zadavatelem, návrh zadání. Žádá o poskytnutí odpovídající studie i v grafické podobě. Dále žádá o informace, jakého vodního díla se týká souhlas s trvalým užíváním pod č. j. 83074/2013-MURI/OVÚ/00365 ze dne 19. 12. 2013 a jakého se týká pozemku či jaké pozemky jsou souhlasem dotčeny. Investorem studie odvodnění ulice Sportovní je město Mnichovice, zpracovatelem projekční a inženýrská kancelář PK Flora, s. r. o., IČ: 29156556, studie byla zpracována v prosinci 2016. V příloze byl zaslán situační výkres zahrnující čtyři varianty řešení způsobu likvidace srážkových vod v oblasti ulice Sportovní v Mnichovicích u Říčan, kde je uvedeno, jakých pozemků se každá varianta týká a jaké stavby byly navrženy(zde), (zde). Prověřovací studii na akci „Úprava prostoru místní komunikace, likvidace dešťových vod, ulice Sportovní, město Mnichovice“, kterou požadujete, není možné poskytnout, neboť projektová dokumentace je chráněna autorským zákonem, majitelem je město Mnichovice a povinný subjekt nemá právo toto dílo užívat a dále jej šířit.  Z tohoto důvodu se žádost o poskytnutí informace podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v této části odmítá.K druhé části žádosti byla žadatelce odeslána kopie kolaudačního souhlasu č. j. 83074/2013-MURI/OVÚ/00365 ze dne 19. 12. 2013 (zde). 
55. Žádost ze dne 15. 6. 2018, v níž žadatelka požaduje kopii protokolu z místního šetření provedeného dne 22. 9. 2017 v prodejně potravin a restaurace U Andělů č. p. 19, Hlavní, Senohraby.Žadatelce byl požadovaný protokol odeslán. Podle ustanovení §8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu a příjmení fyzických osob v dokumentu uvedených.
56. Žádost ze dne 29. 6. 2018, v níž žadatel požaduje informace o dotacích pro investiční akce města Říčany v období 2015 – 2018, a to konkrétně:1. Pro které investiční akce města Říčany byla získána dotace – název akce a výše obdržené dotace.2. Pro jaké investiční akce města Říčany byla neúspěšně podána žádost o dotace (název akcí a rok, ve kterém byla žádost podána).Odpověď žadateli (zde).
57. Žádost ze dne 27. 6. 2018, v níž žadatel požaduje poskytnutí kopie situačního výkresu dělení pozemků s vyznačením nových hranic pozemků a přístupu z veřejně přístupné pozemní komunikace, který je přílohou územního rozhodnutí a stavebního povolení č. j. 1417s/25797/2008/Po ze dne 19. 1. 2009 pro stavbu „Obytný soubor 5 dvojdomů, inženýrské sítě, komunikace“ na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany – Radošovice, stavebníka RIM PROPERTY DEVELOPMENT, s. r. o., IČ 27113761, se sídlem Melounová 520/4, Praha 2.Požadovaná kopie situačního výkresu dělení pozemků, který je přílohou územního rozhodnutí a stavebního povolení č. j. 1417s/25797/2008/Po ze dne 19. 1. 2009 byla žadateli odeslána (zde). K druhé části Vaší žádosti, ve které žádá poskytnutí informace, zda Stavební úřad v Říčanech obdržel žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany-Radošovice, bylo sděleno, že Stavební úřad v Říčanech žádnou samostatnou žádost o dělení nebo scelování pozemků neobdržel, neboť dělení pozemků je obsaženo již v původní žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení č. j. 1417s/25797/2008/Po ze dne 19. 1. 2009. a žádná samostatná žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany-Radošovice nebyla podána.
58. Žádost ze dne 29. 6. 2018, v níž žadatel požaduje informace o výši platu, včetně odměn, který byl vyplacen tajemníkovi MěÚ Říčany za celý rok 2017.Žadateli bylo odesláno rozhodnutí o odmítnutí žádosti s odkazem na § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím s tímto odůvodněním:Dne 29. 6. 2018 obdržel povinný subjekt elektronickou poštou žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), ve které se žadatel domáhá informace o výši platu, včetně odměn, tajemníka MěÚ Říčany v roce 2017. Svůj požadavek odůvodňuje přípisem starosty města Říčany Mgr. Vladimíra Kořena č. j. 34514/2018/MURI-ÚIA. Ten je reakcí na dopis žadatele ze dne 7. 6. 2018, ve kterém si žadatel stěžuje na liknavý přístup tajemníka MěÚ Říčany v případě prošetření jeho stížnosti na pracovnici oddělení úsekového měření a vážení vozidel, jež nereagovala na jeho žádost o prominutí pokuty za překročení rychlosti v místě, kde se provádí úsekové měření rychlosti. Dle názoru žadatele jednala nesprávně, neboť je přesvědčen, že k přestupku došlo vinou chybně umístěného dopravního značení, což doložil i fotodokumentací. Tajemník byl žadatelem požádán o projednání postupu pracovnice oddělení úsekového měření a vážení vozidel a o řešení nápravy zmatečného dopravního značení v Říčanské ulici. Žadatel se domnívá, že tajemník danou věc dostatečně neprošetřil a nevyvodil patřičné důsledky. Povinný subjekt se žádostí podanou dle zákona č. 106/1999 Sb. zabýval a žádost s odkazem na ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zamítl s následujícím odůvodněním. Podle ustanovení § 8b zákona č. 106/1999 Sb., povinný subjekt poskytne základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky. Povinný subjekt se nezabýval vymezením pojmu „příjemce veřejných prostředků“ a předpokládá, že výše platu a odměn lze zahrnout do kategorie „veřejné prostředky“. Některé výklady zákona č. 106/1999 Sb. však i o tomto polemizují a za příjemce veřejných prostředků označují pouze ty subjekty, které přijímají veřejné prostředky bez protiplnění, což v tomto případě neplatí, neboť zaměstnanec veřejné správy je odměňován za vykonanou práci. Zároveň však, při rozhodování o tom, v jakém rozsahu poskytovat informace o výši platu a odměn pracovníků povinných subjektů, je povinným subjektem nutné respektovat i článek 10 Listiny základních práv a svobod a článek 8 Evropské úmluvy o lidských právech, zaručujících právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého života. I přestože článek 17 odst. 1 Listiny zaručuje právo na přístup k informacím, není možné toto právo považovat za absolutní. Při kolizi dvou základních práv, v tomto případě práva na informace a práva na ochranu soukromí, je třeba vycházet z principu rovnocennosti, tj. že všechna tato práva zasluhují stejnou ochranu a případný zásah do základních práv dotčených osob je nutno řešit přiměřeným upřednostněním jednoho z práv podle okolností každého jednotlivého případu.  Jak již několikrát vyslovil i Ústavní soud, právo na informace nelze chápat jako neomezené právo člověka na uspokojení osobní zvědavosti. Při rozhodování, zda informaci o výši platu a odměn poskytnout či nikoliv, je třeba brát v úvahu i hledisko etické a morální a uvědomit si, jaké negativní dopady s sebou může poskytnutí takové informace přinést. Její znalost se může stát prostředkem nátlaku na činnost zaměstnance a občané, kterým nebude vyhověno mohou získané informace využít k poškození dobrého jména daného zaměstnance, kdy si budou chtít vyřizovat své osobní záležitosti. Povinný subjekt postupoval v případě vyřízení této žádosti dle metodického doporučení Ministerstva vnitra ČR a Úřadu pro ochranu osobních údajů k poskytování informací o platech pracovníků povinných subjektů podle zákona č. 106/1999 Sb. Zde je uvedeno, že pokud informace o platu není předem přístupná, tj. nevyplývá z určitého právního předpisu pevnou částkou nebo jednoznačnou metodikou výpočtu na základě předem stanovených hledisek (což v tomto případě není splněno, neboť žadatel požaduje i výši odměn tajemníka), měl by povinný subjekt při vyřizování žádosti o poskytnutí informace kontaktovat příslušného pracovníka a umožnit mu, aby se k podané žádosti vyjádřil. Povinný subjekt oslovil tajemníka MěÚ v Říčanech a požádal jej v dané věci o vyjádření. Tajemník souhlas s poskytnutím uvedených údajů žadateli o informace nedal, neboť je přesvědčen, že žádost sleduje pouze osobní zájem žadatele. Jak vyplývá z nálezu Ústavního soudu IV. ÚS 1378/16 ze dne 17. 10. 2017, pokud zaměstnanec, kterého se žádost osobně dotýká, neudělí souhlas se zveřejněním požadovaných údajů, pak povinná osoba přistoupí k aplikaci testu proporcionality. Žadateli může být odmítnuto poskytnutí informace o platu a odměnách zaměstnance vyžádané na základě ustanovení § 8b zákona č. 106/1999 Sb., nejsou-li splněny všechny tyto podmínky testu proporcionality, a to: Účelem vyžádání informace je přispět k diskusi o věcech veřejného zájmu;Informace samotná se týká veřejného zájmu;Žadatel o informaci plní úkoly či poslání dozoru veřejnosti či roli tzv. „společenského hlídacího psa“;Informace existuje a je dostupná.Povinný subjekt se žádostí zabýval a došel k závěru, že tato zcela postrádá zmínku o účelu, k jakému mají být požadované osobní údaje užity ve veřejném zájmu a v čem má tento veřejný zájem spočívat. Z předchozí korespondence mezi žadatelem a tajemníkem je patrné, že k žádosti o informace o výši platu tajemníka došlo až poté, co žadateli nebylo vyhověno v případě řešení jeho správního přestupku a nedošlo k prominutí pokuty za přestupek překročení rychlosti v úsekovém měření. S ohledem na skutečnost, že na základě aplikace testu proporcionality nebyly splněny všechny požadované podmínky, bylo konstatováno, že v tomto případě je právo na ochranu soukromí silnější než právo na informace. Požadované informace byly vyhodnoceny jako informace, které jsou osobním údajem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., k jejichž zpracování nebyl povinnému subjektu udělen souhlas. Podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. o odmítnutí části žádosti s výjimkou případů, kdy žádost odloží. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o odmítnutí žádosti, jak je shora uvedeno. Žadatel nesouhlasí s vyřízením žádosti a podal odvolání, které bylo postoupeno Krajskému úřadu Středočeského kraje. 
59. Žádost ze dne 10. 7. 2018, v níž žadatel požadujekopii těchto dokumentů:MěÚ v Říčanech ze dne 29. 1. 2016, č. j. 2625/2016-MURI/OŽP/00354MěÚ v Říčanech ze dne 21. 3. 2016, č. j. 15917/2016-MURI/OSAD  Požadované dokumenty byly odeslány (zde), (zde). Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaných dokumentů nebudou poskytnuty informace o jménu a příjmení fyzických osob v dokumentu uvedených.
60. Žádost ze dne 17.7.2018, v níž žadatel požaduje poskytnutí dokumentů, které byly vydány pro stavební řízení na modernizaci dálnice D1 v úseku Mirošovice – Hvězdonice (úsek č. 2):Závazné stanovisko dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., ze dne 24. 7. 2015, č. j. 39940/2017-MURI/OŽP-00358Závazné stanovisko dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., ze dne 16. 2. 2017, č. j. 8919/2017-MURI/OŽP-00085.Požadované dokumenty byly žadateli odeslány (zde), (zde).
61. Žádost ze dne 16. 7. 2018, v níž žadatel požaduje tyto informace:Kolik bylo vybráno pokut ve Vašem městě za překročení rychlosti za I. pololetí roku 2018 a rok 2017?
 
 2. Kolik stojí provoz zařízení měřící rychlost vozidel za rok? 3. Kolik bere úřednice T. N. roční plat? 4. Kolik má obec Říčany městských strážníků a jaké jsou na její činnost roční náklady? 5. Kam jsou prostředky velice snadno získané investovány?

 
1. Mobilním radarem Městské policie, tj. výkon hlídky v terénu (nejedná se o úsekové měření)
1. 1. – 31. 12. 2017 řešeno 266 přestupků, celkem na pokutách uloženo 187 350,- Kč
1. 1. – 30.  6. 2018  řešeno 60 přestupků, celkem na pokutách uloženo      39 600,- Kč.

Úsekové měření

1. 1. – 31. 12. 2017 řešeno 15 533 přestupků, celkem uhrazeno 12 741 261,- Kč
1. 1. – 30. 6. 2018   řešeno 10 612 přestupků, celkem uhrazeno   7 599 544,- Kč. 2. Město Říčany má uzavřenu smlouvu o nájmu a poskytování služeb s pronajímatelem Konsorcium AŽD-CAMEA. Náklady za rok 2017 (nájem za 5 zařízení) jsou 1.024.386,- Kč 3. K tomuto dotazu bylo sděleno, že úřednice T. N. je v platové tabulce státních zaměstnanců zařazena v 10. platové třídě.Další informace o výši jejího platu není možné poskytnout, neboť výše uvedená úřednice nedala souhlas s poskytnutím údajů o výši jejího ročního platu. Dle nálezu Ústavního soudu IV. ÚS 1378/16 ze dne 17. 10. 2017, pokud zaměstnanec, kterého se žádost osobně dotýká, neudělí souhlas se zveřejněním požadovaných údajů, pak povinná osoba přistoupí k aplikaci testu proporcionality. Žadateli může být odmítnuto poskytnutí informace o platu a odměnách zaměstnance vyžádané na základě ustanovení § 8b zákona č. 106/1999 Sb., nejsou-li splněny všechny tyto podmínky testu proporcionality, a to: Účelem vyžádání informace je přispět k diskusi o věcech veřejného zájmu;Informace samotná se týká veřejného zájmu;Žadatel o informaci plní úkoly či poslání dozoru veřejnosti či roli tzv. „společenského hlídacího psa“;Informace existuje a je dostupná.Povinný subjekt se žádostí zabýval a došel k závěru, že tato zcela postrádá zmínku o účelu, k jakému mají být požadované osobní údaje užity ve veřejném zájmu a v čem má tento veřejný zájem spočívat.S ohledem na skutečnost, že na základě aplikace testu proporcionality nebyly splněny všechny požadované podmínky, bylo konstatováno, že v tomto případě je právo na ochranu soukromí silnější než právo na informace. Požadované informace byly vyhodnoceny jako informace, které jsou osobním údajem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., k jejichž zpracování nebyl povinnému subjektu udělen souhlas. Z tohoto důvodu bylo podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. rozhodnuto v této části žádosti o odmítnutí poskytnutí informace. 4. Tabulkový stav strážníků je 22 osob, aktuální stav je 18 strážníků, do přímého výkonu 16. Roční náklady MP za rok 2017 jsou 12 014 360,- Kč. 5. Finanční prostředky vybrané ve formě pokut za překročení rychlosti jsou příjmem do rozpočtu města Říčany. O jejich dalším použití rozhoduje Zastupitelstvo města Říčany.
62. Žádost ze dne 13. 7. 2018, v níž žadatel požaduje informace:1. Zda Městský úřad v Říčanech, odbor Stavební úřad, obdržel žádost o změnu územního rozhodnutí a stavebního povolení č. j. 1417s/25797/2008/Po ze dne 19. 1. 2009 pro stavbu „Obytný soubor 5 dvojdomů, inženýrské sítě, komunikace“ na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany – Radošovice, stavebníka RIM PROPERTY DEVELOPMENT, s. r. o., IČ 27113761, se sídlem Melounová 520/4, Praha 2 s výjimkou žádosti o změnu stavby před dokončením povolené pod č. j. 16671/2011-MUR/OSÚ/00028 a žádosti o změnu stavby před dokončením vedené pod sp. zn. 60638/2017/Po. 2Zda Městský úřad v Říčanech, odbor Stavební úřad, obdržel od kteréhokoliv subjektu žádost o vydání územního rozhodnutí, žádost o vydání územního souhlasu, žádost o vydání stavebního povolení, žádost o změnu stavby před dokončením, ohlášení stavby nebo ohlášení změny stavby, týkající se jakéhokoliv stavebního záměru, který by měl být realizován na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany-Radošovice, s výjimkou: Žádosti o vydání rozhodnutí č. j. 1417s/25797/2008/Po,Žádosti o změnu stavby před dokončením povolené pod č. j. 16671/2011/MUR/OSÚ/00028Žádosti o změnu stavby před dokončením vedené pod sp. zn. 60638/2017/PoŽádosti o územní souhlas pro stavbu „Říčany, Plavínová-kNN-parc. č. 138/143-IV-12-6021067“ vydaný pod č. j. 4217/2018-MURI/OSÚ/00022. Zda Městský úřad v Říčanech, odbor Stavební úřad, obdržel od kteréhokoliv subjektu žádost o vydání kolaudačního souhlasu, kolaudačního rozhodnutí, povolení předčasného užívání stavby nebo povolení zkušebního provozu týkající se jakéhokoliv stavebního záměru, který byl realizován na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany-Radošovice. Zda Městský úřad v Říčanech, odbor Stavební úřad, obdržel žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany – Radošovice, s výjimkou žádosti vyřízené rozhodnutím č. j. 1417s/25797/2008/Po. Žádá o poskytnutí kopií výše uvedených žádostí a dokumentů o jejich vyřízení Městským úřadem v Říčanech, odbor Stavební úřad.   Městský úřad v Říčanech, odbor Stavební úřad, neobdržel žádnou další žádost o změnu územního rozhodnutí a stavebního povolení uváděné stavby, s výjimkou žádosti o změnu stavby před dokončením povolené pod č. j. 16671/2011-MUR/OSÚ/00028 a žádosti o změnu stavby před dokončením vedené pod sp. zn. 60638/2017/Po.
 Městský úřad v Říčanech, odbor Stavební úřad neobdržel ani žádnou žádost o vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení, změnu stavby před dokončením, ohlášení stavby nebo ohlášení změny stavby, týkající se jakéhokoliv stavebního záměru na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany-Radošovice, s výjimkou:
       –   Žádosti o vydání rozhodnutí č. j. 1417s/25797/2008/Po,Žádosti o změnu stavby před dokončením povolené pod č. j. 16671/2011/MUR/OSÚ/00028Žádosti o změnu stavby před dokončením vedené pod sp. zn. 60638/2017/PoŽádosti o územní souhlas pro stavbu „Říčany, Plavínová-kNN-parc. č. 138/143-IV-12-6021067“ vydaný pod č. j. 4217/2018-MURI/OSÚ/00022. Městský úřad v Říčanech, odbor Stavební úřad, obdržel žádost o kolaudaci stavby „Obytný soubor 5 dvojdomů“, navrhovatel: RIM PROPERTY DEVELOPMENT, s. r. o., IČ 27113761, stavební povolení na tuto stavbu bylo vydáno dne 19. 1. 2009, pod č. j. 1417s/25797/2008/Po. Podle ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených. Stavební úřad v Říčanech žádnou samostatnou žádost o dělení nebo scelování pozemků neobdržel, neboť dělení pozemků je obsaženo již v původní žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení č. j. 1417s/25797/2008/Po ze dne 19. 1. 2009 a žádná samostatná žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany-Radošovice nebyla podána.
63. Žádost ze dne 23. 7. 2018, v níž žadatel požaduje informace k provozu manažerských vozidel starosty Mgr. Vladimíra Kořena, Ing. Davida Michaličky, Ing. Tomáše Maříka a Mgr. Hany Špačkové, a to konkrétně: „Jak byla zpoplatněna náhrada uvedených osob za soukromě ujeté km přidělenými služebními vozidly?“ Náhrada za soukromě ujeté km v roce 2017: Mgr. Vladimír Kořen                      25 792,- KčIng. David Michalička                       5 311,- KčIng. Tomáš Mařík                             24 568,- KčMgr. Hana Špačková                      15 655,- Kč K dalšímu dotazu, zda „sdělení ze dne 12. 1. 2018 č. ev. 2628/2018 je vyčerpávající stran všech náhrad za takové používání služebního vozidla k soukromým jízdám“, bylo uvedeno, že poskytnutí vozidla pro služební i soukromé účely se z hlediska daně z příjmů považuje za nepeněžní příjem zaměstnance, jehož zdanění se řídí dle § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Za nepeněžní příjem považují tento akt i platné předpisy upravující odvody sociálního a zdravotního pojištění, a to § 3 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů a § 5 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Každý měsíc je tedy podle tohoto zdaněno 1 % z pořizovací ceny automobilu včetně DPH. Z této částky je rovněž proveden odvod na sociální a zdravotní pojištění.Dále pak, jak již bylo uvedeno ve sdělení ze dne 12. 1. 2018, se provádí výpočet náhrad za PHM přiděleného vozidla používaného pro soukromé účely dle vnitřní směrnice města Říčany č. 4/2008 Pracovní cesty a vyúčtování cestovních náhrad čl. 6.9.  
 
64. Žádost ze dne 30. 7. 2018, v níž žadatel požaduje odpověď na tyto dotazy:Kam jsou nebo byly investovány finanční prostředky v roce 2017, kdy město Říčany inkasovalo za pokuty cca 12 mil. 2. Zda v Říčanech, v ulici Říčanská, ve směru jízdy na Úvaly (v místě, kde se žadatel měl dopustit překročení rychlosti) došlo v roce 2017 k nějaké dopravní nehodě?   1. Jak bylo uvedeno v odpovědi č. j. 54363/2018-MURI/KVŘG/1180, ev. č. 71262 na žádost ze dne 16. 7. 2018, finanční prostředky vybrané ve formě pokut za překročení rychlosti jsou příjmem do rozpočtu města. Nejsou účelově vázané na konkrétní výdaj. Stávají se součástí celkových příjmů, a ty pak pokrývají jak provozní, tak investiční výdaje. Údaje o celkovém rozpočtu jsou k dispozici i na webových stránkách města.2. Přestupkovému oddělení v Říčanech nebyla v roce 2017 v úseku Říčany, ulice Říčanská, ve směru jízdy na Úvaly k projednání oznámena žádná dopravní nehoda. Tato informace však nepopírá skutečnost, že se v tomto úseku žádná dopravní nehoda v tomto roce nestala, ale pouze nebyla oznámena Přestupkovému oddělení Městského úřadu v Říčanech, neboť svým charakterem nespadala do jeho kompetence. V úseku měření v Pacově (tj. úsek na stejné silnici od ul. Na Bahnivce a končící za křižovatkou s ulicí Mírovou) řešilo Přestupkové oddělení v Říčanech v roce 2017 dvě nehody. Podrobnou statistiku nehod v dopravě v požadovaném místě a časovém úseku lze blíže vyhledat na internetových stránkách: http://www.jdvm.cz/cz/s477/Rozcestnik/c7315-Statistika-nehod-v-mape popř. je nutné se obrátit na Policii ČR: Dopravní inspektorát, Masarykovo náměstí 708, 251 64 Mnichovice, tel.: 974 882 452, 974 882 458, e-mail: zc.rcp@id.jop.
65. Ústně podaná žádost ze dne 2. 8. 2018 podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí kopie smlouvy „Dohoda o užívání veřejného prostranství za účelem konání trhů v Říčanech“, Požadovaný dokument byl žadateli poskytnut. Podle ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.
66. Žádost ze dne 2. 8. 2018, v níž žadatel požaduje poskytnutí Plánovací smlouvy, společnosti Byty Říčany.  Požadovaná Plánovací smlouva včetně všech tří dodatků i dalších souvisejících smluv je zveřejněna v Registru smluv Ministerstva vnitra, a to konkrétně pod odkazy: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2198346https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3622732https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2199310https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2198394 Stačí na webu zadat: https://smlouvy.gov.cz/vyhledavanido pole Název smluvní strany uvést: BYTY Říčany s.r.o.a zobrazí se vše potřebné.
67. Žádost ze dne 1. 8. 2018, v níž žadatel požaduje tyto informace:Z jakého důvodu a za jakým účelem byla zřízena úseková měření rychlosti na sil. č. 2 (ul. Kutnohorská) v obci Louňovice. 2. Kdo tato zařízení vlastní a kdo je provozuje.   1. Smyslem zavedení úsekového měření bylo přimět řidiče k dodržování rychlosti dle platných předpisů. Jedná se o účinný nástroj na zklidnění dopravy při průjezdu obcí, jehož účelem je zvýšení bezpečnosti provozu na této komunikaci. Policie ČR nemá takové kapacity, aby mohla zajistit potřebný dohled na území obce a provádět pravidelné měření a pro tyto malé obce, které nemají zřízenu obecní policii, je to jedno z nejúčinnějších opatření, jak donutit řidiče zpomalit.2. K tomuto dotazu Vám sdělujeme, že město Říčany uzavřelo dne 29. 9. 2017 Smlouvu o nájmu a poskytování služeb, kde pronajímatelem je Konsorcium AŽD-CAMEA, jehož členy jsou AŽD Praha, s. r. o., se sídlem Žirovnická 3146/2, 16 17 Praha 10, IČ 48029483 jakožto pověřená smluvní strana a vedoucí účastník konsorcia a CAMEA spol. s r. o., se sídlem Kořenského 1664/25, Řečkovice, 621 00 Brno, IČ 60746220, jakožto účastník konsorcia. Předmětem této smlouvy je pronájem měřicího zařízení určeného k měření a dokumentaci rychlosti vozidel.
68. Žádost ze dne 2. 8. 2018, v níž žadatel požaduje poskytnutí kopie přílohy č. 1 k žádosti o kolaudaci stavby „Obytný soubor 5 dvojdomů, inženýrské sítě, komunikace“ na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany-Radošovice, kterou dne 27. 6. 2018 podal stavebník RIM PROPERTY DEVELOPMENT, s. r. o., IČ 27113761, se sídlem Melounová 520/4, Praha 2 na Městském úřadu v Říčanech, odbor Stavební úřad, pod č. ev. 59733 a č. j. 44122/2018. Dále žádá o poskytnutí informace, zda byl pro výše uvedenou stavbu vydán kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí, povolení předčasného užívání stavby nebo povolení zkušebního provozu. Žádá o poskytnutí kopií uvedených dokumentů.  Požadované dokumenty byly žadateli poskytnuty (zde), (zde).
69. Žádost ze dne 3. 8. 2018, v níž žadatel požaduje tyto informace:Kolik finančních prostředků celkem uhradilo město Říčany zpracovateli nového ÚP? Zahrnuje částka DPH?2. Kdy byl dokončen nový územní plán (termín zasedání zastupitelstva, které odsouhlasilo konečnou podobu ÚP?)3. Jak dlouho trvalo zpracování nového ÚP, tj. od doby podpisu smlouvy se zpracovatelem po jeho konečné schválení zastupitelstvem?4. Jak dlouho trvalo zpracovateli zpracování nového ÚP od podpisu smlouvy do stadia Návrhu územního plánu pro veřejné projednání?5. Kolikrát bylo svoláno veřejné jednání o novém ÚP?6. Získalo město dotace na vyhotovení nového ÚP a v jaké výši?   1. Město Říčany uhradilo zpracovateli nového ÚP částku 1 870 000,- Kč + DPH.2. Zasedání Zastupitelstva města Říčany, na kterém byla odsouhlasena konečná podoba ÚP proběhlo 28. 5. 2014.3. Od 19. 9. 2008 do 28. 5. 2014.4. Návrh pro veřejné projednání byl odevzdán pořizovateli 11. 1. 2012 (podpis smlouvy viz. bod č. 3).5. Veřejné projednání bylo svoláno jednou, dále proběhla 3 opakovaná veřejná projednání.6. Město Říčany získalo v roce 2010 dotaci na ÚP ve výši 1 166 400,- Kč z výzvy č. 8 Integrovaného operačního programu s názvem Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území.
70. Žádost ze dne 6. 8. 2018, v níž žadatel požaduje poskytnutí kopie právního rozboru, který byl vytvořen na základě požadavku Rady města Říčany k jeho žádosti o snížení nájemného ze dne 22. 3. 2018. Město Říčany jako povinný subjekt v uvedené věci rozhodlo v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 a § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů t a k t o:Žádost o poskytnutí informace se podle § 2 odst. 4  a podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím odmítá, neboť režim zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se netýká nových informací či názorů a právních výkladů a poskytnutím kopie právního rozboru by bylo porušeno autorské právo autora díla, který nedal souhlas s jeho dalším užitím.O d ů v o d n ě n íŽadatel požádal o poskytnutí kopie právního rozboru, který byl vytvořen na základě požadavku Rady města Říčany k jeho žádosti o snížení nájemného ze dne 22. 3. 2018.  Město Říčany si vyjádření k otázce, zda je z pozice pronajímatele povinno v současné době proplatit náklady vynaložené na rekonstrukci bytu, vyžádalo prostřednictvím vedoucí oddělení hospodářské správy Městského úřadu Říčany u zpracovatele KVB advokátní kancelář s. r. o., IČO: 0140412, se sídlem Teplého 2786, Pardubice.Právní analýza byla zpracována pro vnitřní potřebu povinného subjektu jako podkladový materiál pro jednání rady města, které je neveřejné a jedná se tedy o neveřejný materiál.Povinný subjekt je dle InfZ povinen poskytovat jen takové informace, které se vztahují k jeho působnosti, k samotné činnosti povinného subjektu či informace o výsledcích činnosti povinného subjektu. Žadatelem požadovaná právní analýza není výsledkem činnosti povinného subjektu, neboť jde o právní analýzu, která byla povinnému subjektu poskytnuta soukromoprávním subjektem, který nemá postavení povinného subjektu, je výsledkem jeho duševní činnosti a autor díla nedal souhlas s jeho dalším užitím. Pro posouzení právních otázek je nutné, aby se žadatel obrátil na subjekty poskytující právní pomoc, neboť ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nevyplývá povinnému subjektu povinnost poskytovat bezplatný právní servis.Proto město Říčany jako povinný subjekt v uvedené věci rozhodlo o této žádosti podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o odmítnutí požadovaných informací.
71. Žádost ze dne 10. 8. 2018, v níž žadatel požaduje opis protokolu o schvalovacím řízení pro úsekové měření rychlosti v obci Louňovice.Zařízení pro úsekové měření rychlosti bylo zřízeno za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu a dodržování stanovené rychlosti. Kopie dokumentu Policie ČR, kterým se povoluje měření rychlosti vozidel v obcích v rámci ORP Říčany (zde).
72. Žádost ze dne 13. 8. 2018, v níž žadatel požaduje tyto informace:Za jakým účelem bylo zřízeno úsekové měření rychlosti v ul. Říčanská (mezi křižovatkami Kolovratská a Březinova).Kdo provozuje zařízení na měření rychlosti projíždějících vozidel v ul. Říčanská v obci Říčany a v ul. Kutnohorská v obci Louňovice.3.  Kopii všech platných smluv, vč. všech dodatků, které město Říčany uzavřelo s Konsorciem AŽD-CAMEA.  1. Úsekové měření rychlosti bylo zřízeno z důvodu bezpečnosti silničního provozu a dodržování stanovené rychlosti.2. V rámci obce s rozšířenou působností provoz v obcích mimo Říčany na základě veřejnoprávních smluv měří Městská policie Říčany prostřednictvím automatizovaného systému, zjištěný přestupek zvaliduje a postoupí příslušnému správnímu orgánu Městského úřadu Říčany. Technickou část provozu zajišťuje vždy příslušná firma (konsorcium AŽD CAMEA), město má radary v pronájmu od uvedeného subjektu na základě platné smlouvy.3. Požadovaná smlouva je uveřejněna v registru smluv na webové adrese:https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3937392https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5596239
73. Žádost ze dne 17. 8. 2018, v níž žadatel požaduje poskytnutí všech příloh smlouvy č. NS/00700/2017/OTS.Dokumenty (zde), (zde)  podle ustanovení §8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaných dokumentů nebudou uvedeny podpisy zástupců smluvních stran.
74. Žádost ze dne 18. 8. 2018, v níž žadatel požaduje poskytnutí kopie protokolu z ústního jednání, které se konalo dne 31. 7. 2018 v rámci kolaudačního řízení stavby „Obytný soubor 5 dvojdomů, inženýrské sítě, komunikace“ na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany-Radošovice stavebníka RIM PROPERTY DEVELOPMENT, s. r. o., IČ 27113761, se sídlem Melounová 520/4, Praha 2, vedeného Městským  úřadem Říčany, odbor Stavební úřad, pod sp. zn. 44122/2018/Po.Dále žádá o poskytnutí kopie stanoviska Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, které bylo sděleno v rámci výše uvedeného kolaudačního řízení.  Požadované dokumenty (zde), (zde). Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaných dokumentů nebudou poskytnuty informace o jménu a příjmení fyzických osob v dokumentu uvedených.
75. Žádost ze dne 20. 8. 2018, v níž žadatel požaduje tyto informace:Zda bylo opakovaně vydáno povolení na stavbu na pozemku … v k. ú. Jažlovice, které bylo v minulosti zrušeno a dle rozhodnutí č. j. 11140/2012-MURI/OSÚ/00029 měla býti již započatá stavba do 31. 12. 2012 odstraněna? 2. Proč  nebyl zahrnut jako účastník řízení? 3. Po jakém pozemku je zajištěn přístup k pozemku ….. a zejména ke stavbě na pozemku …..?  1. Stavba na pozemku parc. č. …..v k. ú. Jažlovice byla na základě rozhodnutí č. j. 11140/2012-MURI/OSÚ/00029 odstraněna. Stavební úřad provedl na základě oznámení o odstranění stavby kontrolní prohlídku, při které bylo zjištěno, že stavba byla odstraněna, na pozemku se nacházel půdní kryt. Nové povolení – Společný souhlas na stavbu rodinného domu byl vydán v roce 2014.2. Jak již bylo výše uvedeno, nové povolení – Společný souhlas na stavbu rodinného domu byl vydán v roce 2014. Vzhledem k tomu, že došlo k přeparcelaci a změně vlastnických práv odděleného pozemku parc. č……v k. ú. Jažlovice, není již přímým sousedem pozemku parc. č……v k. ú. Jažlovice, a z toho důvodu  nebyl osloven jako účastník řízení.3. Pozemek parc. č……v k. ú. Jažlovice je přístupný z pozemku ….. v k. ú. Jažlovice.
76. Žádost ze dne 20. 8. 2018, v níž žadatel požaduje kopii faktury za právní rozbor od KVB advokátní kancelář, spol. s r. o., který byl vytvořen pro pořeby jednání Rady města Říčany dne 10. 5. 2018.Kopie faktury (zde). Dle § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu a příjmení fyzických osob v dokumentu uvedených.
77. Žádost ze dne 20. 8. 2018, v níž žadatel požaduje odpověď na dotaz: „Kam byly v roce 2017 investovány finanční prostředky vybrané ve formě pokut za překročení rychlosti.“Město Říčany jako povinný subjekt v uvedené věci za použití § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo takto: žádost se podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím odmítá.O d ů v o d n ě n íŽadatel se ve své žádosti domáhá poskytnutí informací, kam byly v roce 2017 investovány finanční prostředky vybrané městem Říčany ve formě pokut za překročení rychlosti. Tento dotaz obdržel povinný subjekt od žadatele již v předchozích dvou žádostech.  Na žádost ev. č. 71012/2018 ze dne 16. 7. 2018 mu byla poskytnuta odpověď pod ev. č. 71262/2018 ze dne 25. 7. 2018, ve které mu k tomuto povinný subjekt sdělil: „Finanční prostředky vybrané ve formě pokut za překročení rychlosti jsou příjmem do rozpočtu města Říčany. O jejich dalším použití rozhoduje Zastupitelstvo města Říčany.“Druhá žádost byla povinným subjektem evidována pod ev. č. 89079/2018 dne 30. 7. 2018 a žadatel požaduje informace: „Kam jsou nebo byly investovány finanční prostředky v roce 2017, kdy město Říčany inkasovalo za pokuty cca. 12 mil. Kč.“ Povinný subjekt v odpovědi na tento dotaz sdělil: „Jak bylo uvedeno v odpovědi č. j. 54363/2018-MURI/KVŘG/1180, ev. č. 71262 na Vaši žádost ze dne 16. 7. 2018, finanční prostředky vybrané ve formě pokut za překročení rychlosti jsou příjmem do rozpočtu města. Nejsou účelově vázané na konkrétní výdaj. Stávají se součástí celkových příjmů, a ty pak pokrývají jak provozní, tak investiční výdaje. Údaje o celkovém rozpočtu jsou k dispozici i na webových stránkách města.“Následně se žadatel obrátil na povinný subjekt potřetí ve své žádosti ev. č. 116660/2018 ze dne 20. 8. 2018. Žadatel i nyní požaduje informace „Kam byly v roce 2017 investovány finanční prostředky za vybrané pokuty“, neboť se domnívá, že mu stále nebyl jeho dotaz uspokojivě vyřízen. Jak povinný subjekt žadateli v předchozí odpovědi sdělil, finanční prostředky za vybrané pokuty se stávají součástí celkových příjmů rozpočtu města a nejsou účelově vázány na konkrétní výdaj. Podrobné informace k upřesnění účelu, k jakému byly v roce 2017 tyto prostředky použity, povinný subjekt nemá k dispozici a žadatel se tedy domáhá neexistující informace. Neexistující informace nesplňuje jeden z pojmových znaků informace tak, jak je zákon vymezuje v § 3 odst. 3 (informací je jen údaj zaznamenaný, tudíž pro povinný subjekt existující).Povinný subjekt rozhodl o odmítnutí poskytnutí výše uvedených informací, neboť ust. § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“) vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Z tohoto důvodu bylo v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací.  
78. Žádost ze dne 28. 8. 2018, v níž žadatel požaduje poskytnutí kopie kolaudačního souhlasu pro stavbu „Říčany, Plavínová – kNN – parc. č. 138/143 – IV – 12 – 6021067,“ stavebníka ČEZ Distribuce, a. s., která byla povolena územním souhlasem vydaným MěÚ v Říčanech, odbor – Stavební úřad, dne 22. 1. 2018, pod č. j. 4217/2018-MURI/OSÚ/00022, sp. zn. 3346/2018/Po.Dále žádá o poskytnutí kopie revizní zprávy elektro pro tutéž stavbu.  Požadovaná kopie kolaudačního souhlasu výše uvedené stavby byla žadateli poskytnuta. (zde) Podle ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených. K druhé části žádosti, ve které požaduje zaslání kopie zprávy o výchozí revizi elektrického zařízení pro stavbu „Říčany, Plavínová – kNN – parc. č. 138/143 – IV – 12 – 6021067, obdržel žadatel kopii úvodní strany revizní zprávy (zde). Požadavku o zaslání celé revizní zprávy nebylo možné vyhovět, neboť dle § 11 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti nebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Revizní zpráva nevznikla činností Stavebního úřadu v Říčanech, byla mu pouze poskytnuta jako podklad pro udělení kolaudačního souhlasu. Z tohoto důvodu bylo v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací.
79. Žádost ze dne 28. 8. 2018, v níž žadatel požaduje informace:Zda Městský úřad v Říčanech, odbor Stavební úřad, obdržel žádost o změnu územního rozhodnutí a stavebního povolení č. j. 1417s/25797/2008/Po ze dne 19. 1. 2009 pro stavbu „Obytný soubor 5 dvojdomů, inženýrské sítě, komunikace“ na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany – Radošovice, stavebníka RIM PROPERTY DEVELOPMENT, s. r. o., IČ 27113761, se sídlem Melounová 520/4, Praha 2 s výjimkou:žádosti o změnu stavby před dokončením povolené pod č. j. 16671/2011-MUR/OSÚ/00028žádosti o změnu stavby před dokončením vedené pod sp. zn. 60638/2017/Po.2. Zda Městský úřad v Říčanech, odbor Stavební úřad, obdržel od kteréhokoliv subjektu žádost o vydání územního rozhodnutí, žádost o vydání územního souhlasu, žádost o vydání stavebního povolení, žádost o změnu stavby před dokončením, ohlášení stavby nebo ohlášení změny stavby, týkající se jakéhokoliv stavebního záměru, který by měl být realizován na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany-Radošovice, s výjimkou:Žádosti o vydání rozhodnutí č. j. 1417s/25797/2008/Po,Žádosti o změnu stavby před dokončením povolené pod č. j. 16671/2011/MUR/OSÚ/00028Žádosti o změnu stavby před dokončením vedené pod sp. zn. 60638/2017/PoŽádosti o územní souhlas pro stavbu „Říčany, Plavínová-kNN-parc. č. 138/143-IV-12-6021067“ vydaný pod č. j. 4217/2018-MURI/OSÚ/00022.3. Zda Městský úřad v Říčanech, odbor Stavební úřad, obdržel od kteréhokoliv subjektu žádost o vydání kolaudačního souhlasu, kolaudačního rozhodnutí, povolení předčasného užívání stavby nebo povolení zkušebního provozu týkající se jakéhokoliv stavebního záměru, který byl realizován na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany-Radošovice, s výjimkou kolaudačního rozhodnutí č. j. 70984/2018-MURI/OSÚ/00022.Žádá o poskytnutí kopií výše uvedených žádostí a dokumentů o jejich vyřízení Městským úřadem v Říčanech, odbor Stavební úřad.   Městský úřad v Říčanech, odbor Stavební úřad obdržel pouze Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků, ev. č. 130179/2018, č. j. 112868/2018 ze dne 28. 8. 2018, která se týká pozemku parc. č. 138/143 v k. ú. Říčany-Radošovice. (zde) Podle ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.
80. Žádost ze dne 30. 8. 2018, v níž žadatel požaduje informace o využití pozemku p. č. 890/99 o výměře 2751m2, druh pozemku orná půda, Říčany u Prahy.Předmětný pozemek je z hlediska platného ÚP zařazen částečně v ploše VP (výroba a skladování – technologický park) a částečně v ploše ZO (zeleň ochranná a izolační).
81. Žádost ze dne 3. 9. 2018, v níž žadatel požaduje zaslání dokumentu č. j. 40877/2017-MURI/OSAD a č. j. 39247/2017-MURI/OTS/1137, ev. č. 56336/2017.Požadované dokumenty (zde), (zde).
82. Žádost ze dne 3. 9. 2018, v níž žadatel požaduje poskytnutí informace, zda dopravní značka zákaz vjezdu všem vozidlům, dopravní obsluze vjezd povolen, která je umístěna od začátku srpna 2018 na veřejně přístupné účelové komunikaci parc. č. 517/13 k. ú. Svojšovice, byla povolena MěÚ v Říčanech. Dále žádá o poskytnutí případného rozhodnutí, návrhu OOP a OOP, které by mělo předcházet umístění takovéto dopravní značky na výše uvedené komunikaci.  Umístění výše uvedené dopravní značky na veřejně přístupné účelové komunikaci parc. č. 517/13 k. ú. Svojšovice nebylo Odborem správních agend a dopravy MěÚ v Říčanech stanoveno. Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j. 131256/2017/KUSK-3-DOP/Nech ze dne 5. 4. 2018 bylo OOP – stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci parc. č. 517/13 v obci Strančice, k. ú. Svojšovice, č. j. 53578/2017-MURI/OSAD, ev. č. 76303/2017 ze dne 11. 10. 2017, vydané Odborem správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech podle § 97 odst. 3 správního řádu zrušeno a  starostou obce Strančice značka odstraněna. Žádné další správní řízení v této věci nebylo Odborem správních agend a dopravy v Říčanech zahájeno.
83. Žádost ze dne 3. 9. 2018, v níž žadatel požaduje informace: „Jakým způsobem bylo rozhodnuto o umístění a povolení autobusové zastávky nacházející se v ulici Bazalková v obci Strašín, jakými rozhodnutími, v jakých řízeních a jakým orgánem“.   Žádost o stanovení dopravního značení na zřizovaných zastávkách MHD podal Odboru správních agend a dopravy MěÚ v Říčanech na základě požadavku vedení města Odbor správy majetku MěÚ v Říčanech. Odbor správních agend a dopravy MěÚ v Říčanech vydal Stanovení místní úpravy silničního provozu č. j. 70023/2018-MURI/OSAD, ev. č. 88099/2018, dne 30. 7. 2018. Tyto dokumenty zasíláme v příloze (zde).(zde).
84. Žádost ze dne 4. 9. 2018, v níž žadatel požaduje tyto informace:Kopie výpisu z platební karty vystavené k bankovnímu účtu zřízenému městem Říčany užívané starostou města Vladimírem Kořenem, a to za období 1. 1. 2014 do 30. 8. 2018. Pokud je platebních karet vystaveno víc, žádáte o poskytnutí výpisu z každé jednotlivé karty.2. Sdělením ceny, za jakou byl nebo bude zhotovován obraz starosty města Vladimíra Kořena se záměrem umístění obrazu na říčanské radnici. 

 
1. Vzhledem k obtížnému a časově náročnému vyhledávání požadovaných informací, bylo nutné kontaktovat Komerční banku, a. s., která spravuje účet města Říčany, aby uvedená data vygenerovala. Jelikož do této doby povinný subjekt údaje neobdržel a na 19. 9. 2018 připadá konec lhůty pro vyřízení žádosti podle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ, prodlužuje podle § 14 odst. 7 písm. a) InfZ lhůtu pro poskytnutí informace o 7 dní, tj. do 26. 9. 2018.2. Malíř, který obraz starosty města Vladimíra Kořena vyhotovil, nabídl částku za vyhotovení jako dar městu Říčany. Přijetí daru bude předmětem jednání Rady města Říčany dne 20. 9. 2018. K bodu 1. obdržel povinný subjekt informace od Komerční banky dne 19. 9. 2019. Žadatel byl vyrozuměn o výši úhrady z důvodu velkého množství kopií …60 listů formátu A4.Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací (§ 5 odst. 1 písm. f) InfZ) schválila Rada města Říčany svým usnesením č. 09-08-067 dne 13. 5. 2009.  Tento sazebník je dostupný na Svobodné_informace_směrnice_sazebník.pdf.Celková výše úhrady činí 187,- Kč, z toho za poskytnuté kopie dokumentů 120,- Kč + 67,- poštovné. Žadatel neuhradil náklady za poskytnutí informace, po uplynutí lhůty 60 dnů od doručení oznámení o výši úhrady mu bylo zasláno sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace pro nezaplacení úhrady nákladů. 
85. Žádost ze dne 4. 9. 2018, v níž žadatel požaduje tyto informace:Poskytnutí kopie knih jízd starosty města Vladimíra Kořena a místostarostky Hany Špačkové. Tj. kopie listin knihy jízd nebo výpisu z evidence jednotlivých cest uskutečněných starostou Kořenem a místostarostkou Špačkovou služebními auty (vlastněnými městem Říčany), které od prosince roku 2014 dotyční využívali (tj. automobilů Škoda Octavia a automobilu Volkswagen Passat), a to u obou s informací den, cíl cesty, počet kilometrů.Sdělení počtu kilometrů, které byly automobily užívanými starostou města Kořenem od roku 2014 do 30. 8. 2018 najety v režimu služební cesta a počtu kilometrů, které byly najety soukromě (tj. uvedení, kolik kilometrů využil starosta vozy vlastněné městem Říčany pro své soukromé účely).Sdělení počtu kilometrů, které byly automobily užívanými místostarostkou města Špačkovou  od roku 2014 do 30. 8. 2018 najety v režimu služební cesta a počtu kilometrů, které byly najety soukromě (tj. uvedení, kolik kilometrů využil starosta vozy vlastněné městem Říčany pro své soukromé účely).   Starosta města Mgr. Vladimír Kořen v požadovaném období najel v režimu „služební cesta“ osobními vozidly Octavia SPZ: 6S16660 a Passat SPZ: 4SD4938 celkem 35 600,36 km a místostarostka Mgr. Hana Špačková v tomto režimu a období vozidlem Octavia SPZ: 2S59696 celkem 6 296,99 km. V případě poskytnutí informace o soukromých cestách starosty a místostarostky města služebními vozy vlastněnými městem Říčany (tj. i výpis z knihy jízd u obou osob v režimu „soukromá cesta“) s odkazem na ust. §8a InfZ, který stanoví, že informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu, byla žádost dle § 15 odst. 1 InfZ odmítnuta.Podle § 17 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty oprávněny požadovat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli; povinný subjekt může žádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací (§ 5 odst. 1 písm. f) InfZ) schválila Rada města Říčany svým usnesením č. 09-08-067 dne 13. 5. 2009.  Tento sazebník je dostupný na Svobodné_informace_směrnice_sazebník.pdf. Povinný subjekt vyhledal požadované informace a za poskytnutí kopií listin knihy jízd starosty a místostarostky města Říčany v režimu „služební cesta“ v období od prosince roku 2014 do doby vyřízení žádosti o informace, s odkazem na § 17 odst. 1 a 3 InfZ,  sděluje výši požadované úhrady spolu se způsobem jejího výpočtu: Celková výše úhrady: ………169,- Kč Z toho činí:Za poskytnuté kopie dokumentů…………celkem 102,- KčZ toho:Kopie knih jízd vozidlo OCTAVIA místostarostka celkem 4 listy (á 3,-Kč)….12,- KčKopie knih jízd vozidlo Octavia – OHS khaki celkem 20 listů (á 3,- Kč)……   60,- KčKopie knih jízd PASSAT celkem 10 listů (á 3,- Kč)……………30,- KčZa odeslání informací poštou (dle sazebníku České pošty, zásilka 166 g, odeslání doporučeně s dodejkou + balné (2,-Kč)……52,- + 15,- + 2,- = 67,- Kč Úhradu nákladů je možno učinit bankovním převodem na účet č. 19-724201/0100, var. s. 62018 nebo poštovní složenkou na uvedený bankovní účet. Hotově je možné platit v pokladně: budova A, Masarykovo nám. 53/40, v úředních hodinách MěÚ Říčany.Poskytnutí informace je vázáno zaplacením požadované úhrady. Jestliže úhradu do 60 dnů ode dne doručení tohoto oznámení nezaplatí, bude žádost odložena (§17 odst. 5 InfZ). Informace budou odeslány bezprostředně po zaplacení úhrady. Proti výši úhrady lze podat stížnost podle § 16a InfZ. Stížnost lze podat u města Říčany do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení (§ 16a odst. 3 písm. a) InfZ). O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje. Po dobu vyřizování stížnosti neběží lhůta pro zaplacení požadované úhrady. Žadatel neuhradil náklady za poskytnutí informace, po uplynutí lhůty 60 dnů od doručení oznámení o výši úhrady mu bylo zasláno sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace pro nezaplacení úhrady nákladů.
86. Žádost ze dne 4. 9. 2018, v níž žadatelpožaduje zaslání následujících informací: Vede Stavební úřad v Říčanech v roce 2018 správní řízení pod sp. zn. 17592/2017/Pl?
 Vede Stavební úřad v Říčanech správní řízení pod novou sp. zn. navazující na sp. zn. 17592/2017?
 Jestliže Stavební úřad v Říčanech vede správní řízení v roce 2018 pod sp. zn. 17592/2017/Pl nebo nově přidělenou značkou k tomuto řízení, žádáte o zaslání všech písemných úkonů Stavebního úřadu Říčany (usnesení, nařízení, rozhodnutí, přerušení, zastavení atd. v tomto správním řízení) v tomto řízení.
  
 
1. Stavební úřad v Říčanech v současné době již pod spis. zn. 17592/2017 nevede žádné řízení.2. Stavební úřad v Říčanech nevede žádné správní řízení navazující na spis. zn. 17592/2017, řízení bylo usnesením dne 14. 5. 2018 zastaveno.3. V souvislosti s dotazem v příloze tyto dokumenty (zde):

– Výzva č. j. 27820/2017-MURI/OSÚ/00021, sp. zn. 17592/2017/Pl ze dne 24. 5. 2017
– Usnesení č. j. 21812/2018-MURI/OSÚ/00021, sp. zn. 15672/2018/Pl ze dne 16. 4. 2018
– Usnesení – zastavení řízení č. j. 27188/2018-MURI/OSÚ/00021, sp. zn. 17592/2017/Pl ze dne 14. 5. 2018          
87. Žádost ze dne 5. 9. 2018, v níž žadatel požaduje zaslání následujících informací:Vedl nebo vede Stavební úřad v Říčanech v roce 2017 a 2018 v součinnosti s Odborem životního prostředí v Říčanech nebo Krajským úřadem Středočeského kraje správní řízení pro k. ú. Svojetice?Jestliže ano, s jakým úřadem nebo odborem životního prostředí tuto součinnost vede nebo vedl?Jestliže ano, žádá o veškeré listiny nacházející se ve spisech Stavebního úřadu Říčany, a to konkrétně: o jaké pozemky se jedná, parcelní čísla dotčených pozemků a s jakými výsledky se správní řízení vede nebo vedlo.Žádá o kopie případných vydaných nebo doručeních listin do správního řízení, a to: rozhodnutí, usnesení, přerušení, zastavení, vyjádření, sdělení, postoupení, nařízení, výjimky z ochranných podmínek, oznámení, odvolání, doplnění a opravy listin, závazná stanoviska a souhrnná vyjádření, zápisy a protokoly z těchto správních řízení.       1. Odpověď: Ano, jedná se o 50 správních řízení, kde dotčeným orgánem byl Odbor životního prostředí v Říčanech.2.  Odpověď: S Odborem životního prostředí v Říčanech3. Vzhledem k časové náročnosti zpracování je tyto informace možno odeslat pouze za úhradu. Výše požadované úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací byla stanovena dle sazebníku. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací (§ 5 odst. 1 písm. f) InfZ) schválila Rada města Říčany svým usnesením č. 09-08-067 dne 13. 5. 2009.  Tento sazebník je dostupný na Svobodné_informace_směrnice_sazebník.pdf.Celkem 50 spisů x 30 min. = 25 h.25 h. x 156 = 3 900,- Kč. Žadatel neuhradil náklady za poskytnutí informace, po uplynutí lhůty 60 dnů od doručení oznámení o výši úhrady mu bylo zasláno sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace pro nezaplacení úhrady nákladů.
88. Žádost ze dne 5. 9. 2018, v níž žadatel požaduje zaslání dokumentů ze spisu Stavebního úřadu v Říčanech, které byly vydány v souvislosti se správním řízením žadatele City Group, s. r. o., na pozemcích 162/1, 164/39 v k. ú. Svojetice, a to konkrétně: Kopii vydaného usnesení č. j. 31139/2018-MURI/OSÚ/00021Kopii vydaného oznámení zahájení územního řízení č. j. 27359/2018-MURI/OSÚ/00021Kopii vydaného rozhodnutí č. j. 13439/2018-MURI/OSÚ/00021             1.Požadovaný dokument č. j. 31139/2018-MURI/OSÚ/00021, sp. zn. 24816/2018/Pl ze dne 30. 5. 2018 byl zaslán v příloze. Povinný subjekt nepřistoupil k odstranění osobních údajů uvedených v daném dokumentu dle § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to z toho důvodu, že osoba uvedená v dokumentu je totožná s žadatelem o informaci.
2. Dokument Oznámení – zahájení územní řízení, č. j. 27359/2018-MURI/OSÚ/00021, sp. zn. 16982/2018/Pl ze dne 14. 5. 2018 byl zaslán v příloze. Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bude vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.3.  Dokument pod tímto č. j. nebyl v archivu Stavebního úřadu v Říčanech dohledán. Žadatel byl vyzván ke kontrole, Zkontrolujte zda nedošlo k překlepu nebo omylu v uvedeném čísle jednacím. Protože požadovaný dokument nebyl dohledán, bude v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací.
89. Žádost ze dne 5. 9. 2018, v níž žadatel požaduje informace týkající se vedení plynovodního řadu v ulici V Luhu v k. ú. Louňovice a umístění HUP k domu č. p. 371. Žádáte o zaslání kopie rozhodnutí vedení plynovodního řadu v obci Louňovice a kopie geometrického plánu s vyznačením trasy plynovodu včetně osazení hlavních uzávěrů plynu v této ulici (popř. jiného dokumentu znázorňujícím osazení HUP v této oblasti, který by byl schválen Stavebním úřadem v Říčanech).   Dokumenty vztahující se  požadavku (zde). Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii Vámi požadovaných dokumentů nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště  a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.
90. Žádost ze dne 6. 9. 2018, v níž žadatel požaduje zaslání následujících informací:Kopii stavebního povolení na zatrubnění přírodního vodního toku v k. ú. Svojetice, parc. č. 164/7 a další případné dokumenty k tomuto vodnímu toku a pozemku 164/7, nacházející se ve spisu vodoprávního úřadu MěÚ Říčany.Kopii stavebního povolení na zatrubnění části přírodního vodního toku v k. ú. Svojetice, parc. č. 210/1 zapsán na LV 863 ve vlastnictví Michaela Paurová.Kopii stavebního povolení na vybudování tlakové kanalizační větve napojené na hlavní řad v ulici Na obci. Tato kanalizační větev je vyvedena přes obecní pozemky 1043/8 a 202/3 na pozemek 219/36 ve vlastnictví soukromých osob.Kopii stavebního povolení na zrušení části veřejně prospěšné stavby, meliorační vodoteče na pozemku parc. č. 202/3 zasypáním.
  
1.Dle centrální evidence vodních toků se na uvedeném pozemku žádný vodní tok nenachází a ani ve spisu Vodoprávního úřadu v Říčanech žádné rozhodnutí o zatrubnění přírodního vodního toku v k. ú. Svojetice, parc. č. 164/7 neexistuje. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nestanovuje povinnost vytvářet nové informace nebo vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice. Z tohoto důvodu bude v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací.2. Dle dostupných informací byl vodní tok zatrubněn přibližně před 25 lety bez stavebního povolení. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nestanovuje povinnost vytvářet nové informace nebo vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice. Jelikož stavební povolení na zatrubnění části přírodního vodního toku v k. ú. Svojetice, parc. č. 210/1 neexistuje, bude v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací.3. Na uvedený pozemek 219/36 ve vlastnictví soukromých osob není veden ani kanalizační řad ani výtlak s čerpací stanicí. Pozemek není uveden v žádném rozhodnutí vodoprávního úřadu týkajícího se kanalizace jako dotčený. Pozemky 1043/8 a 202/3 jsou uvedeny jako dotčené v rozhodnutí.. Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bude vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.4. Kopii stavebního povolení požadované stavby nebylo možné poskytnout, neboť takové stavební povolení nebylo vodoprávním úřadem v Říčanech vydáno. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nestanovuje povinnost vytvářet nové informace nebo vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice. Z tohoto důvodu bude v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací.  
91. Žádost ze dne 7. 9. 2018, v níž žadatel požaduje vyčíslení veškerých nákladů na zákaz tranzitu nákladních aut nad 12 t na Říčansku pro silnice II. a III. tříd (tj. ceny dopravního značení a instalace, ceny vysokorychlostních vah a jejich provozu apod.)  Instalováno bylo 26 dopravních značek, které na Říčansku zakazují tranzit nákladních aut nad 12 t na silnicích II. a III. tříd. Náklady na zpracování dopravní studie včetně sčítání dopravy a modelů dopravy činí 285.000,- Kč bez DPH, náklady na dodávku a instalaci dopravního značení jsou ve výši 252.670,- Kč bez DPH. Dále sdělujeme, že vysokorychlostní váhy, které ve své žádosti uvádíte, nejsou v majetku města Říčany, ale v majetku Středočeského kraje.
92. Žádost ze dne 10. 9. 2018, v níž žadatel požaduje tyto informace:Zda stavební úřad vydal územní rozhodnutí nebo souhlas, stavební povolení, společné rozhodnutí, společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo jiné rozhodnutí či opatření, na jejichž základě je možné umístit a provádět na pozemku parc. č. 1/28 v k. ú. Jažlovice stavby. Pokud ano, žádáte o informaci, na základě jaké skutečnosti, na jaké stavby, kdy, komu a pod jakým č. j. byla tato rozhodnutí či opatření povolující umístění a realizaci staveb na výše uvedeném pozemku vydána, kdy nabyla právní moci, zda jsou tato rozhodnutí či opatření platná a účinná a od kdy a z čeho jejich platnost a účinnost vyplývá, o informaci, zda a kdy bylo započato s realizací záměru podle výše uvedených rozhodnutí či opatření, a dále o informaci, kdo je případně aktuálně stavebníkem a jaká stavební firma má stavbu provádět.2. Přes jaké pozemky je k pozemku parc. č. 1/28 a ke stavbám na něm  zajištěn přístup z veřejné komunikace, a v případě, že přístupová cesta vede přes pozemky ve vlastnictví jiných osob než vlastníka pozemku parc. č. 1/28 (popř. stavebníka stavby na pozemku parc. č. 1/28), zda a jakým způsobem je přístupová cesta vyřešena po právní stránce, např. zda dali vlastníci pozemků, přes které přístupová cesta k pozemku parc. č. 1/28 vede, písemný souhlas k takovému užívání jejich pozemků, zda bylo s těmito vlastníky jednáno jako s účastníky řízení o umístění a povolení stavby na pozemku parc. č. 1/28 (příp. proč nebyli zařazeni do okruhu účastníků řízení), příp. zda existuje jiný právní titul užívání pozemků ve vlastnictví jiných osob k přístupu na pozemek parc. č. 1/28.
  
 
1. K tomuto bodu dotazu byl žadateli zaslán Společný souhlas vydaný Stavebním úřadem v Říčanech pod č. j. 84845/2014-MURI/OSÚ/00029 ze dne 10. 2. 2014. Souhlas nabyl účinnosti převzetím, což je v tomto případě 13. 2. 2014. Souhlas je platný, protože stavba byla zahájena před uplynutím 2 let od nabytí účinnosti započetím stavby ČOV, včetně přípojky. Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaných dokumentů nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště  a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených, tj. i o osobě stavebníka či osobě, která stavebníka na základě plné moci zastupuje.2. Přístup k pozemku parc. č. 1/28 a ke stavbám na něm je zajištěn po pozemku parc.č. 1/4 a 1/41 v k. ú. Jažlovice. Jak je patrné z údajů v katastru nemovitostí pozemek 1/41 je zatížen věcným břemenem cesty a věcným břemenem chůze a jízdy.  Vlastníci pozemků sousedících s pozemkem parc. č. 1/28 byli seznámeni s realizací výše uvedené stavby, s čímž vyjádřili svůj písemný souhlas, rovněž i vlastníci výše uvedeného pozemku parc. č. 1/4.  
93. Žádost ze dne 11. 9. 2018, v níž žadatel požaduje zaslání dokumentů, kterými bylo požádáno a rozhodnuto o vyhodnocení vlivů na životní prostředí v souvislosti s projektem „prodloužení kolektoru z exitu 6, Čestlice.“  Dle vyjádření Odboru životního prostředí v Říčanech se tento odbor z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí k tomuto nevyjadřoval, a tudíž není možné žádné dokumenty poskytnout. Jelikož Vámi požadované informace nemá povinný subjekt k dispozici, bude v souladu s § 15 odst. 1 s odkazem na § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací.
94. Žádost ze dne 11. 9. 2018, v níž žadatel požaduje zaslání kopie přílohy k žádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků, ev. č. 130179, č. j. 112868/2018 ze dne 28. 8. 2018 žadatele RIM PROPERTY DEVELOPMENT, s. r. o., IČ 27113761, se sídlem Melounová 520/4, Praha 2.Požadovaný dokument (zde).Žadatel podal stížnost na postup při vyřízení žádosti podle §16a zákona č. 106/1999 Sb. pro nečitelnost zaslané kopie dokumentu. Stížnost byla postoupena Krajskému úřadu Středočeského kraje.
95. Žádost ze dne 5. 10. 2018, v níž žadatel požaduje zaslání elektronické kopie veřejnoprávní smlouvy mezi ORP Říčany a obcí Kamenice za účelem úsekového měření v obci Kamenice.Požadovaný dokument (zde).
96. Žádost ze dne 4.10.2018, v níž žadatel požaduje poskytnutí kopie dokumentu č. j. 24018/2018-MURI/OŽP/00151.Požadovaný dokument v anonymizované podobě (zde).
97. Žádost ze dne 10. 10. 2018, v níž žadatel požaduje tyto informace:Nachází se v katastrálním území Svojetice na pozemcích 162/1, 164/39 vodní tok?Jestliže ano, je tento vodní tok evidován v centrální evidenci vodních toků, které mají státní vodohospodářské orgány k dispozici? 3. Jsou pozemky 162/1, 164/39 dotčeny ještě jinými vodními nebo vodohospodářskými poměry dle podkladů a evidence vodoprávního úřadu Říčany? 1. Na pozemcích 162/1 a 164/39 v k. ú. Svojetice se vodní tok nenachází.2. V centrální evidenci vodních toků není na zmíněných pozemcích uváděn žádný vodní tok.3. Vodoprávnímu úřadu v Říčanech není známo, že by pozemky 162/1 a 164/39 byly dotčeny jinými vodními nebo vodohospodářskými poměry. Vodoprávní úřad v Říčanech na daných pozemcích nepovoloval žádné vodní dílo.
98. Žádost ze dne 11. 10. 2018, v níž žadatel požaduje tyto informace:Zda Městský úřad v Říčanech, odbor Stavební úřad, obdržel žádost o změnu územního rozhodnutí a stavebního povolení č. j. 1417s/25797/2008/Po ze dne 19. 1. 2009 pro stavbu „Obytný soubor 5 dvojdomů, inženýrské sítě, komunikace“ na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany – Radošovice, stavebníka RIM PROPERTY DEVELOPMENT, s. r. o., IČ 27113761, se sídlem Melounová 520/4, Praha 2 s výjimkou:žádosti o změnu stavby před dokončením povolené pod č. j. 16671/2011-MUR/OSÚ/00028žádosti o změnu stavby před dokončením vedené pod sp. zn. 60638/2017/Po. 2. Zda Městský úřad v Říčanech, odbor Stavební úřad, obdržel od kteréhokoliv subjektu žádost o vydání územního rozhodnutí, žádost o vydání územního souhlasu, žádost o vydání stavebního povolení, žádost o změnu stavby před dokončením, ohlášení stavby nebo ohlášení změny stavby, týkající se jakéhokoliv stavebního záměru, který by měl být realizován na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany-Radošovice, s výjimkou:Žádosti o vydání rozhodnutí č. j. 1417s/25797/2008/Po,Žádosti o změnu stavby před dokončením povolené pod č. j. 16671/2011/MUR/OSÚ/00028Žádosti o změnu stavby před dokončením vedené pod sp. zn. 60638/2017/PoŽádosti o územní souhlas pro stavbu „Říčany, Plavínová-kNN-parc. č. 138/143-IV-12-6021067“ vydaný pod č. j. 4217/2018-MURI/OSÚ/00022.3. Zda Městský úřad v Říčanech, odbor Stavební úřad, obdržel od kteréhokoliv subjektu žádost o vydání kolaudačního souhlasu, kolaudačního rozhodnutí, povolení předčasného užívání stavby nebo povolení zkušebního provozu týkající se jakéhokoliv stavebního záměru, který byl realizován na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany-Radošovice, s výjimkou kolaudačního rozhodnutí č. j. 70984/2018-MURI/OSÚ/00022. 4. Zda Městský úřad v Říčanech, odbor – Stavební úřad, obdržel žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany-Radošovice, s výjimkou Žádosti vyřízené rozhodnutím č. j. 1417s/25797/2008/PoŽádosti ev. č. 130179, č. j. 112868/2018 Dále žádá o poskytnutí informace, jakým způsobem byla vyřízena žádost o vydání rozhodnutí o dělení pozemků ev. č. 130179, č. j. 112868/2018 a žádá o poskytnutí kopie rozhodnutí, kterým byla tato žádost vyřízena. Žádá o poskytnutí kopií výše uvedených žádostí a dokumentů o jejich vyřízení Městským úřadem v Říčanech, odbor Stavební úřad.  Městský úřad v Říčanech, odbor Stavební úřad obdržel pouze novou Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků, ev. č. 158767/2018, č. j. 139439/2018 ze dne 21. 9. 2018, která se týká pozemků parc. č. 138/143, 138/3, 138/154 v k. ú. Říčany-Radošovice. Tato žádost (zde) . Podle ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených. O podané žádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků ev. č. 158767/2018 z 21. 9. 2018 nebylo do doby vyřízení žádosti o informace Stavebním úřadem v Říčanech rozhodnuto. Žadatel RIM PROPERTY DEVELOPMENT, s. r. o. byl ústně vyzván Stavebním úřadem v Říčanech ke zpětvzetí podané žádosti o dělení pozemků ev. č. 130179, č. j. 112868/2018, a to pro nedostatky, které žádost vykazovala, neboť příloha neobsahovala geometrický plán a byla nečitelná. Žádost nebyla vyřízena rozhodnutím Stavebního úřadu v Říčanech, a proto bude v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v této části vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací.
99. Žádost ze dne 11. 10. 2018, v níž žadatelpožaduje o poskytnutí informace na základě čeho Stavební úřad došel k závěru, že se některá dokumentace, jíž se týká výzva spis. zn. 137980/2018/Ne, č. j. 138015/2018-MURI/OSÚ/1079 ze dne 25. 9. 2018, nedochovala nebo, že je neúplná. Jak tedy došlo k tomu, že dochovaný spisový materiál je neúplný, když má existovat ve 3 paré.Žádost o poskytnutí informace se podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím odmítá, neboť povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.O d ů v o d n ě n íŽadatel obdržel od Stavebního úřadu v Říčanech výzvu spis. zn. 137980/2018/Ne, č. j. 138015/2018-MURI/OSÚ/1079 ze dne 25. 9. 2018. Následně požádal o poskytnutí informace, na základě jakých skutečností zjistil Stavební úřad v Říčanech, že se některá dokumentace, jíž se tato výzva týká, nedochovala nebo že je neúplná a jak došlo k tomu, že dochovaný spisový materiál je neúplný, když má existovat ve 3 paré. Stavební úřad v Říčanech uvedl, že byl kontaktován Obecním úřadem Klokočná, a to z důvodu údajného odcizení spisu, jehož se týká výše uvedená výzva.  Stavební úřad po vyhledání požadovaného spisu v archivu zjistil, že rovněž některé dokumenty postrádá a zaslal žadateli výzvu spis. zn. 137980/2018/Ne, č. j. 138015/2018-MURI/OSÚ/1079. Z jakého důvodu se některá dokumentace, jíž se týká zmíněná výzva, nedochovala nebo proč je spis neúplný, stavebnímu úřadu, dle jeho vyjádření, není známo a povinnému subjektu jej tedy nesdělil.Povinný subjekt rozhodl o odmítnutí poskytnutí výše uvedených informací podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, neboť ust. § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Otázka, jak může dojít k tomu, že dochovaný spisový materiál není úplný, musí být předmětem příslušného správního řízení, tedy je mimo oblast InfZ, neboť v režimu InfZ není zjednat nápravu pochybení správního orgánu.  
100. Žádost ze dne 11. 10. 2018, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací, zda některé níže uvedené vozidlo má výjimku ze zákazu vjezdu do obecního lesa směrem ke starému koupadlu a pokud ano, do kdy a pro koho a za jakým účelem. Konkrétně se jedná o vozidla s touto SPZ:
 6S5 94358A3 24634SK 6066 

 
Povinný subjekt posoudil Vaši žádost a bylo zjištěno, že k poskytnutí těchto informací je kompetentní Policie ČR. Policie ČR byla o tomto vyrozuměna, požadované informace vyhledá a budou sděleny referentovi Odboru životního prostředí v Říčanech Ing. Jiřímu Dvořákovi, který Vás následně kontaktuje. Z tohoto důvodu, povinný subjekt podle § 14 odst 5 písm. c) InfZ Vaši žádost o poskytnutí informací odkládá.

Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete na postup povinného subjektu podat stížnost podle § 16a InfZ. Stížnost můžete podat u města Říčany do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení (§ 16a odst. 3 písm. a) InfZ). O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje.
101. Žádost ze dne 15. 10. 2018, v níž žadatel požaduje poskytnutí anonymizovaných kopií těchto dokumentů:1. Kupní smlouva č. KS/00355/2017/OHS2. Kupní smlouva č. KS/00003/2017/OSM3. Kupní smlouva č. KS/00195/2017/OHS4. Kupní smlouva č. KS/00158/2017/OHSPožadované dokumenty, (zde) , (zde) , (zde) , (zde) .
102. Žádost ze dne 15. 10. 2018, v níž žadatel požaduje tyto informace:Nabylo právní moci rozhodnutí Městského úřadu v Říčanech, odbor Stavební úřad ze dne 27. 6. 2018, vydané pod č. j. 43439/2018-MURI/OSÚ/00021.

2. Podala obec Svojetice proti výše uvedenému rozhodnutí ze dne 27. 6. 2018 odvolání? Pokud ano, jakým konkrétním rozhodnutím (správní orgán, den vyhotovení, číslo jednací) bylo o odvolání rozhodnuto a s jakým výsledkem? Žádáte o poskytnutí kopie případného rozhodnutí o odvolání.

3. Kolik účastníků řízení podalo odvolání proti výše uvedenému rozhodnutí?
  
1. K danému sdělujeme, že rozhodnutí Městského úřadu Říčany ze dne 27. 6. 2018, č. j. 43439/2018 dosud nenabylo právní moci.
2. Ano, obec Svojetice podala odvolání, o kterém dosud nebylo rozhodnuto.3. Proti rozhodnutí podala odvolání pouze obec Svojetice.
103. Žádost ze dne 15. 10. 2018, v níž žadatel požaduje  zaslání kopie grafické a textové části Územního plánu obce Louňovice, ve znění jeho pozdějších změn, který nabyl účinnosti v roce 2002 a platil až do nabytí účinnosti Územního plánu Louňovice v roce 2018. K Vaší žádosti sdělujeme, že podle § 17 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty oprávněny požadovat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli; povinný subjekt může žádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací (§ 5 odst. 1 písm. f) InfZ) schválila Rada města Říčany svým usnesením č. 09-08-067 dne 13. 5. 2009.  Tento sazebník je dostupný na Svobodné_informace_směrnice_sazebník.pdf. Vzhledem k časové náročnosti zpracování požadovaných informací, vysoké pracovní vytíženosti pracovníků Odboru územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ v Říčanech a vzhledem k velkoformátovému skenování některých dokumentů, využil povinný subjekt služeb firmy E-DKP, s. r. o. Černokostelecká 84, 251 01 Říčany, a za poskytnutí Vámi požadovaných informací s odkazem na § 17 odst. 1 a 3 InfZ, sděluje výši požadované úhrady spolu se způsobem jejího výpočtu: Celková výše úhrady: ………1 223,- Kč Z toho činí:Skenování dle ceníku  E-DKP, s.r.o.…… celkem 911,- KčZ toho:A1 – 9x (cena E-DKP 57,- Kč x 9)……………. 513,- KčA3 – 3x (cena E-DKP 6,- Kč x 3)….……………..18,- KčA4 – 90x (cena E-DKP 4,- Kč x 90)……………360,- Kč Kontrola dokumentů, příprava dokumentů ke skenování……2 hod.Podle sazebníku je náhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací stanovena částkou 156,- Kč/hod…… 2 h x 156,- Kč = 312,-Kč. Úhradu nákladů je možno učinit bankovním převodem na účet č. 19-724201/0100, var. s. 82018 nebo poštovní složenkou na uvedený bankovní účet. Hotově můžete platit v pokladně: budova A, Masarykovo nám. 53/40, v úředních hodinách MěÚ Říčany.Poskytnutí informace je vázáno zaplacením požadované úhrady. Jestliže úhradu do 60 dnů ode dne doručení tohoto oznámení nezaplatíte, bude Vaše žádost odložena (§17 odst. 5 InfZ). Informace Vám budou odeslány bezprostředně po zaplacení úhrady. Proti výši úhrady můžete podat stížnost podle § 16a InfZ. Stížnost můžete podat u města Říčany do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení (§ 16a odst. 3 písm. a) InfZ). O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje. Po dobu vyřizování stížnosti neběží lhůta pro zaplacení požadované úhrady. Žadatel po sdělení výše úhrady vzal svoji žádost zpět.
104. Žádost ze dne 23. 10. 2018, v níž žadatel požaduje poskytnutí informace o počtu zahájených řízení o přestupku s podezřelými s bydlištěm v jiném členském státě EU, podle § 125j odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., a to za roky 2016 a 2017.Na Městském úřadě v Říčanech, odbor právní, bylo v roce 2016 zahájeno 24 výše uvedených řízení a v roce 2017 33 těchto řízení.
105. Žádost ze dne 24. 10. 2018, v níž žadatel požaduje informace o  územních, stavebních a kolaudačních řízeních, které Stavební úřad v Říčanech pravidelně sestavuje a předává jiným orgánům.Údaje jsou vloženy v tabulce předem připravené žadatelem (zde).
106. Žádost ze dne 7. 11. 2018, v níž žadatel požaduje kopie listin ze stavebních řízení týkajících se výstavby projektu s názvem THE OAKS PRAGUE, kde developerem je ARENDON DEVELOPMENT COMPANY, realizovaného na pozemcích parc. č. 413/6, 413/8, 413/98, 413/2, 413/42, 413/73 zapsaných na LV 549 v k. ú. Chomutovice u Dobřejovic.Požadované dokumenty (zde).
107. Žádost ze dne 5. 11. 2018, v níž žadatel požaduje tyto informace:Sdělení stanoviska vodoprávního úřadu (nejlépe kopií ze správního spisu) k chystanému napojení místních studen do veřejného vodovodního řadu v obci Babice firmou VodaCZ Service, resp. firmou Vintex, s. r. o. Jde zejména o sdělení, zda vodoprávní úřad s přimícháváním vody z místního vrtu do veřejného vodovodu souhlasil a jaké stanovil pro tuto úpravu podmínky.Sdělení spisové značky, pod níž je vedeno správní řízení zmíněné v bodě 1.Poskytnutí seznamu účastníků řízení zmíněného v bodě 1. 1. Na Vodoprávní úřad v Říčanech nebylo do doby vyřízení žádosti o informace doručeno žádné podání týkající se uváděné skutečnosti, a proto v této věci nebylo žádné stanovisko vydáno.2. Jak bylo uvedeno výše, na Vodoprávní úřad v Říčanech nebylo do doby vyřízení žádosti o informace učiněno žádné podání týkající se skutečnosti uvedené v 1. bodě  žádosti. Vodoprávní úřad tedy v této věci žádné správní řízení nevede. Jelikož nebylo správní řízení zahájeno, není možné sdělit spisovou značku, pod níž je vedeno a ani není možné poskytnout seznam účastníků řízení. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nestanovuje povinnost vytvářet nové informace nebo vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice. Z tohoto důvodu bude v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací.
108. Žádost ze dne 7. 11. 2018, v níž žadatel požaduje informace vycházejícíz uveřejněného článku na webových stránkách města Říčany s titulkem „Protihluková stěna v Říčanech budí emoce. Zastupitelé s navrženou podobou stěny nesouhlasí“. Konkrétně žádá poskytnutí následujících informací: Jakým veřejnoprávním správním aktem vydaným dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (např. územní souhlas, územní rozhodnutí, stavební povolení apod.) či dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (např. stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy apod.) byla či bude výše zmíněná protihluková stěna umístěna/povolena/stanovena, včetně uvedení konkrétních zákonných či podzákonných ustanovení, event. metodických pokynů příslušných nadřízených správních orgánů, na základě kterých tak bylo či bude učiněno.Pokud výše uvedený správní akt byl již vydán, žádá o jeho kopii.Pokud výše uvedený správní akt vydán nebude, žádá o zdůvodnění.  Dle vyjádření Odboru správních agend a dopravy v Říčanech je Vámi uváděné dopravní zařízení definováno jako „betonové svodidlo ŽPSV typ MPHS 1200“. Stanoveno bylo na základě dokumentu „Stanovení místní úpravy silničního provozu“ vydaného Odborem správních agend a dopravy v Říčanech dne 6. 6. 2018 pod č. j. 32589/2018-MURI/OSAD. Stavební úřad v Říčanech neobdržel žádnou žádost, která by se k umístění tohoto výrobku vztahovala, neboť rozhodnutím Ministerstva dopravy č. j. 26/2017-120-TN/4 z 20. 1. 2017 byl tento schválen pro použití na pozemních komunikacích jako „betonové svodidlo ŽPSV“, tudíž se na jeho umístění vztahuje ustanovení § 15 vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.   Jeho stanovení má oporu v následujících předpisech:rozhodnutí Ministerstva dopravy, kterým se schvaluje příslušné dopravní zařízení k používání;ustanovení § 15 vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a § 66 zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu, která definují dopravní zařízení, kterým je mimo jiné i svodidlo a jeho stanovení, tj. že pro umísťování dopravních zařízení se použijí ustanovení o umísťování svislých dopravních značek;metodika 423/2009-160-OST/1 Ministerstva dopravy, podle níž se postupuje při rozhodování, zda stanovení dopravního zařízení proběhne formou veřejné vyhlášky nebo pouze stanovením. Rozhodující část je na str. 3, odst. 2. „Jak vyplývá…“ Všechny tyto dokumenty (zde). (zde) , (zde) .
109. Žádost ze dne 8. 11. 2018, v níž žadatel požaduje sdělení, zda Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby č. j¨. 84402/2014/MURI/00021 nahrazující územní rozhodnutí byla schválena nebo konzultována rovněž odborem životního prostředí a Krajskou hygienickou stanicí. Pokud ano, žádá zaslání kopie jejich vyjádření. K žádosti bylo uvedeno, že k výše uvedené veřejnoprávní smlouvě stanovisko sdělilo město Říčany ve svém souhrnném vyjádření ze dne 9. 12. 2013, č. j. 82172/2013-MUR/MstB a Odbor životního prostředí v Říčanech ve svém sdělení ze dne 30. 1. 2014, č. j. 83228/2014-MURI/OVÚ/726. Spolu s veřejnoprávní smlouvou byla obě stanoviska zaslána v příloze.(zde) Vyjádření KHS k umístění umělého osvětlení hřiště nebylo požadováno, neboť toto nespadá do její věcné působnosti.
110. Žádost ze dne 15. 11. 2018, v níž žadatel požaduje poskytnutí informace o výši poskytnutých individuálních dotací z rozpočtu města Říčany poskytovatelům sociálních služeb v období 2015-2018 se specifikací, jaká organizace byla podpořena a v jaké výši. Dále žádá o zaslání podmínek pro získání dotace. 

 
Přehled o poskytnutých individuálních dotacích z rozpočtu města Říčany poskytovatelům sociálních služeb v období 2015-2018 je v tabulce (zde). Podmínky pro získání dotace: – vyplnit formulář, který lze nalézt na webu: https://info.ricany.cz/mesto/zadate-o-individualni-dotaci-z-rozpoctu-mesta-nebo https://info.ricany.cz/mesto/formulare-financniho-odboru – žádost posoudí sociální a zdravotní komise, řídí se směrnicí města Říčany č. 3/2016 a 3/2017, lze nalézt na webu: https://info.ricany.cz/mesto/smernice-mesta-r527 – podpis veřejnoprávní smlouvy – příjemce dotace musí finanční příspěvek vyúčtovat a zajistit publicitu.
111. Žádost ze dne 12. 11. 2018, v níž žadatel požaduje  informace, na základě čeho Stavební úřad dospěl k závěru, že se některá dokumentace, jíž se týká výzva spis. zn. 137980/2018/Ne, č. j. 138015/2018-MURI/OSÚ/1079 ze dne 25. 9. 2018 nedochovala nebo, že je neúplná, když má existovat ve 3 paré.  Rozhodnutím povinného subjektu ze dne 24. 10. 2018, ev. č. 189249/2018 byla žádost žadatele odmítnuta, neboť Stavebnímu úřadu v Říčanech, dle jeho vyjádření, není znám důvod, proč se výše uvedená dokumentace nedochovala. Povinný subjekt přistoupil k odmítnutí poskytnutí informace, neboť ustanovení § 2 odst. 4 InfZ vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Povinný subjekt dále zdůraznil, že pochybení správního orgánu je mimo oblast InfZ, neboť v režimu InfZ není zjednat nápravu pochybení správního orgánu, ale toto musí být předmětem příslušného správního řízení. K opětovné žádosti o sdělení informace, z jakého důvodu se výše uvedená dokumentace nedochovala, uvádíme, že Stavební úřad v Říčanech byl kontaktován Obecním úřadem Klokočná, poté, kdy zde bylo zjištěno údajné odcizení spisu, jehož se týká výše uvedená výzva (viz. příloha Žádost o poskytnutí kompletní složky č. p. 94).  Stavební úřad po vyhledání požadovaného spisu v archivu zjistil, že rovněž některé dokumenty postrádá a výzvou spis. zn. 137980/2018/Ne, č. j. 138015/2018-MURI/OSÚ/1079 ze dne 25. 9. 2018 požádal o její doplnění.

Stavební úřad je toho názoru, že příčina neúplnosti celé spisové dokumentace spočívá v tom, že spisy Stavebního úřadu v Říčanech jsou z kapacitních důvodů uloženy ve více budovách Městského úřadu Říčany a v minulosti docházelo k častému přemisťování spisů, většinou brigádníky. Při této manipulaci byl pravděpodobně spis nesprávně založen ke spisu jinému. Vzhledem k množství spisů je ale dohledání chybně založeného spisu téměř nemožné. Rovněž došlo k personálním změnám na pozici pracovnice archivu, a tedy i systém ukládání spisů byl odlišný. V současné době jsou spisy v archivu přehledně zařazovány a je současně vedena evidence o nahlížení do spisů. Nahlédnutí do spisu cizím lidem je umožněno pouze na základě plné moci a oprávněného důvodu.   Dále uvádíme, že v režimu InfZ není zjednat nápravu při pochybení pracovníků správního orgánu. K tomuto je nutné se obrátit na vedoucího příslušného odboru, příp. tajemníka městského úřadu, aby danou věc prošetřil a zjednal nápravu při neplnění pracovních povinností zaměstnanců městského úřadu.
112. Žádost ze dne 20. 11. 2018, v níž žadatel požaduje zaslání kopie rozhodnutí Stavebního úřadu Městského úřadu v Říčanech o vydání stavebního povolení na výstavbu zimního stadionu v Říčanech a kopie kolaudačního rozhodnutí na tutéž stavbu.Požadované dokumenty byly žadateli odeslány (zde). Podle ustanovení §8a zákona č. 106/1999 Sb., bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaných dokumentů nebudou poskytnuty informace o jménu a příjmení fyzických osob v dokumentu uvedených.
113. Žádost ze dne 20. 11. 2018, v níž žadatel požaduje  poskytnutí informace,který správní orgán vydal územní rozhodnutí pro stavbu stezky Praha Kolovraty – Mnichovice pod názvem „Do Prahy na kole“ a jak odůvodnil soulad této stavby s územním plánem obce Strančice, konkrétně s přeložkou silnice III. třídy označenou v ÚPO jako „koridor silnice II/335“ (tzv. obchvat Světic), která je do územního plánu přenesena z nadřazené územně plánovací dokumentace (ZÚR Stč. Kraje).Územní rozhodnutí pro stavbu cyklostezky Praha Kolovraty-Mnichovice pod názvem „Do Prahy na kole“ vydal Stavební úřad v Říčanech.Dle vyjádření Odboru správních agend a dopravy v Říčanech speciální stavební úřad vydá stavební povolení na základě územního rozhodnutí, které vydává obecný stavební úřad a souhlasu obecného stavebního úřadu dle § 15 odst. 2 zákona č. 186/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. S územním plánem obce Strančice se vypořádal obecný stavební úřad v územním řízení. Ve stavebním povolení se odbor správních agend a dopravy s tímto již nevypořádává.

V odůvodnění rozhodnutí Stavebního úřadu v Říčanech (zde), je uvedeno: „Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.“ V rozhodnutí stavebního úřadu nebyl konkrétně zmíněn a odůvodněn soulad stavby cyklostezky s přeložkou silnice III. třídy označenou v ÚPO Strančice jako „koridor silnice II/335“.  
114. Žádost ze dne 20. 11. 2018, v níž žadatel požaduje informace:Zda Městský úřad v Říčanech, odbor Stavební úřad, obdržel žádost o změnu územního rozhodnutí a stavebního povolení č. j. 1417s/25797/2008/Po ze dne 19. 1. 2009 pro stavbu „Obytný soubor 5 dvojdomů, inženýrské sítě, komunikace“ na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany – Radošovice, stavebníka RIM PROPERTY DEVELOPMENT, s. r. o., IČ 27113761, se sídlem Melounová 520/4, Praha 2 s výjimkou:žádosti o změnu stavby před dokončením povolené pod č. j. 16671/2011-MUR/OSÚ/00028žádosti o změnu stavby před dokončením vedené pod sp. zn. 60638/2017/Po. 2. Zda Městský úřad v Říčanech, odbor Stavební úřad, obdržel od kteréhokoliv subjektu žádost o vydání územního rozhodnutí, žádost o vydání územního souhlasu, žádost o vydání stavebního povolení, žádost o změnu stavby před dokončením, ohlášení stavby nebo ohlášení změny stavby, týkající se jakéhokoliv stavebního záměru, který by měl být realizován na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany-Radošovice, s výjimkou:Žádosti o vydání rozhodnutí č. j. 1417s/25797/2008/Po,Žádosti o změnu stavby před dokončením povolené pod č. j. 16671/2011/MUR/OSÚ/00028Žádosti o změnu stavby před dokončením vedené pod sp. zn. 60638/2017/PoŽádosti o územní souhlas pro stavbu „Říčany, Plavínová-kNN-parc. č. 138/143-IV-12-6021067“ vydaný pod č. j. 4217/2018-MURI/OSÚ/00022. 3. Zda Městský úřad v Říčanech, odbor Stavební úřad, obdržel od kteréhokoliv subjektu žádost o vydání kolaudačního souhlasu, kolaudačního rozhodnutí, povolení předčasného užívání stavby nebo povolení zkušebního provozu týkající se jakéhokoliv stavebního záměru, který byl realizován na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany-Radošovice, s výjimkou kolaudačního rozhodnutí č. j. 70984/2018-MURI/OSÚ/00022. 4. Zda Městský úřad v Říčanech, odbor – Stavební úřad, obdržel žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany-Radošovice, s výjimkou:Žádosti vyřízené rozhodnutím č. j. 1417s/25797/2008/PoŽádosti ev. č. 130179, č. j. 112868/2018 aŽádosti ev. č. 158767, č. j. 139439/2018.
Dále žádá o poskytnutí informace, jakým způsobem byla vyřízena žádost o vydání rozhodnutí o dělení pozemků ev. č. 158767, č. j. 139439/2018 a žádá o poskytnutí kopie rozhodnutí, kterým byla tato žádost vyřízena. Žádá o poskytnutí kopií výše uvedených žádostí a dokumentů o jejich vyřízení Městským úřadem v Říčanech, odbor Stavební úřad. 

 
Městský úřad v Říčanech, odbor Stavební úřad neobdržel žádnou novou žádost týkající se výše uvedeného. Na základě podané žádosti o vydání rozhodnutí o dělení pozemků ev. č. 158767, č. j. 139439/2018/Po Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Oznámení o zahájení územního řízení č. j. 178504/2018-MURI/OSÚ/00022 (zde). Rozhodnutí v této věci nebylo do doby vyřízení žádosti o informaci vydáno. 
 
115. Žádost ze dne 22. 11. 2018, v níž žadatel požaduje informace, zda na Městském úřadě v Říčanech jsou evidovány přestupková řízení na provozovatele motorového vozidla, jímž je žadatel.Žadateli bylo sděleno, že oddělení přestupkové eviduje 2 oznámení a oddělení úsekového měření rychlosti 61 přestupků na provozovatele motorového vozidla, jímž je žadatel.
116. Žádost ze dne 29. 11. 2018, v níž žadatel požaduje zpracování dotazníku týkajícího se kastračního programu psů a koček.Vyplněný dotazník (zde).
117. Žádost ze dne 10.12.2018, v níž žadatel požaduje zaslání kopie rozhodnutí Stavebního úřadu v Říčanech, kterým bylo ve věci stavby „Zimní stadion Říčany – revitalizace areálu Říčany“ rozhodnuto o povolení SO5 – trafostanice, venkovní vedení NN.K danému bylo žadateli postoupeno vyjádření Stavebního úřadu Říčany (zde), kterým bylo potvrzeno, že trafostanice nebyla odstraněna. S výstavbou nového areálu byla opravena.