Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2018

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje pro rok 2018 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Finanční podpora z tohoto programu je určena na obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkově chráněná území a které nejsou prohlášeny za národní kulturní památky a nejsou ve vlastnictví ČR.

Městu Říčany pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností byla pro rok 2018 stanovena kvóta na obnovu kulturních památek v částce 408 000,- Kč.

Uzávěrka příjmu žádostí –  28.02.2018

Veškeré informace k dotačnímu programu naleznete na stránkách Ministerstva kultury České republiky :

https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html

Žádosti musí být v uvedeném termínu zaslány nebo předány na Městský úřad v Říčanech na odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Komenského nám. 1619, 251 01 Říčany

Administraci programu zajišťuje a informace poskytuje Zuzana Koubková, tel. 323 618 269,

e-mail: zc.ynacir@avokbuok.anazuz

Vyhodnocení programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností –  Říčany za rok 2018 :

rádi bychom Vás tímto informovali o vyhodnocení dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí z rozšířenou působností“, který je financován z rozpočtu Ministerstva kultury ČR. Ministerstvo kultury umožňuje prostřednictvím obcí z rozšířenou působností, vykonávající státní památkovou péči, podílet se na zachování a obnově nemovitých kulturních památek v jejich správním obvodu. Našemu správnímu obvodu byla přidělena na rok 2018 částka 408 000 Kč

Tato částka byla rozdělena na obnovu dvou nemovitých kulturních památek v ORP Říčany:    

Oprava ohradní a opěrné zdi u kostela sv. Václava v Konojedech – finanční příspěvek – 283 000 Kč

Oprava střechy sakristie na kostele Narození sv. Jana Křtitele v Tehově – finanční příspěvek – 1250 000 Kč