Rok 2024

Obsah žádostiObsah poskytnuté informace
1. Žádost ze dne 1. 1. 2024, v níž žadatel požaduje informace, které se týkají investičních plánů města Říčany pro rok 2024. Konkrétně žádá „seznam stavebních projektů, které město Říčany plánuje uskutečnit v roce 2024 a budou financovány z rozpočtu města nebo z jiných veřejných rozpočtů.“ U projektů požaduje uvést:
– Název projektu
– Stručný popis projektu
– Rozpočet projektu v mil. kč
– Plánovaný termín započetí projektu
– Lokalitu stavby
– Fáze stavby – pouze název dokumentu o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pokud je stavebním úřadem již vydán (např. území rozhodnutí, stavební povolení, stavební ohlášení, veřejnoprávní smlouva, jakýkoliv dokument nahrazující územní rozhodnutí, stavební povolení, stavební ohlášení, územní souhlas, společné povolení, veřejnoprávní smlouvu)
– Zajištění financování projektu ANO/NE
K žádosti bylo sděleno, že pro tuto chvíli ještě nemá povinný subjekt k dispozici investiční plán na rok 2024, neboť stále probíhá jednání o rozpočtu. Z tohoto důvodu bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ, a to na základě ustanovení § 2 odst. 4 InfZ „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“
2. Žádost ze dne 1. 1. 2024, kde byla provedena úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací dne 16. 2. .2024 a v níž žadatel požadoval poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem vydávaných Městským úřadem v Říčanech v období od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2023 dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Jedná se o tato rozhodnutí:
– územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
– územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
– územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
– veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území
– rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)
– územní souhlas, společný územní souhlas
– jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
– stavební povolení
– stavební ohlášení
– jakýkoliv dokument nahrazující územní rozhodnutí, stavební povolení, stavební ohlášení, územní souhlas, společné povolení, veřejnoprávní smlouvu
– i nepravomocné rozhodnutí, povolení ze všech výše uvedených dokumentů
která se týkají pozemních staveb pro právnické osoby.
 
Z výše uvedených rozhodnutí žádáte poskytnout tyto informace:
– Identifikaci žadatele;
– Identifikaci stavby;
– Lokalizaci stavby;
– Druh rozhodnutí;
– Datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Žadateli byly požadované informace po úhradě 468,- Kč odeslány.
3. Žádost ze dne 4. 1. 2024, v níž žadatel požaduje informace týkající se pouze samostatných staveb výroben elektřiny – fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšším, a to konkrétně:
1. Vydal stavební úřad v termínu od 1. srpna 2023 do data podání žádosti o informaci povolení (územní rozhodnutí, stavební povolení nebo společné povolení nebo veřejnoprávní smlouvu toto povolení nahrazující) pro výše uvedenou stavbu?
a. Pokud ano, žádáte o sdělení jména stavebníka (žadatele), obce, na jejímž území byla stavba povolena/umístěna, a povolený výkon FVE.
b. Pokud ano, byla uvedená stavba již zahájena (pokud touto informací stavební úřad disponuje), příp. byla již zkolaudovaná?
2. Vede v současné době stavební úřad řízení o povolení (územní řízení, stavební řízení nebo společné řízení nebo veřejnoprávní smlouva toto povolení nahrazující) pro uvedenou stavbu? Tento dotaz se týká pouze řízení zahájených po 1. 8. 2023.
a. Pokud ano, žádáte o sdělení jména stavebníka (žadatele), obce, na jejímž území je stavba navržena, a navrhovaný výkon FVE.
K žádosti bylo sděleno, že ve věci staveb fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšším, Stavební úřad v Říčanech v uvedeném období nevydal žádné povolení na tuto stavbu. Dále bylo uvedeno, že ani v současné době není vedeno žádné řízení o povolení stavby fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšším.
4. Žádost ze dne 5. 1. 2024, v níž žadatel požaduje informaci, zda Městský úřad Říčany, jakožto příslušný silniční správní úřad, povolil zřízení a provozování reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu silnice III/00311, v katastru obce Čestlice, na přibližných GPS koordinátech 49.9924014N, 14.5860194E, pozemek zřejmě parc. č. 283/20, k. ú. Čestlice.Na základě sdělení Odboru správních agend a dopravy, oddělení dopravy MěÚ v Říčanech bylo uvedeno, že silniční správní úřad popisované reklamní zařízení na pozemku u kruhového objezdu Čestlice/Praha, parc. č. 283/20, k. ú. Čestlice neschvaloval, tudíž se jedná o nepovolenou reklamu v ochranném pásmu silnice III. třídy. Silniční správní úřad proto přistoupí k zahájení řízení pro porušení §31 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.
5. Žádost ze dne 11. 1. 2024, v níž žadatel požaduje kopii GPS monitoringu a dále kopii knihy jízd služebního vozidla, které jelo dne 27. 6. 2023 do Šternova – osádka R., a to v období 15.5.023 – 31.7.2023.Žádost byla s odkazem na § 2 odst. 4 InfZ a § 8a InfZ odmítnuta, neboť požadovanými informacemi povinný subjekt nedisponuje.
6. Žádost ze dne 11. 1. 2024, v níž žadatel požaduje informace, týkající se reklamního zařízení, které je umístěné v silničním ochranném pásmu komunikace Ringhofferova (II/107) na pozemku 624/52 v katastrálním území Těptín na přibližné GPS lokaci 49.90375685475307, 14.586590131231414, a to konkrétně:
a. Který den bylo tomuto zařízení vaším úřadem vydáno povolení dle Zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., § 31?
b. Který den toto povolení vyprší?
K žádosti bylo sděleno, že silniční správní úřad popisované reklamní zařízení na pozemku p. č. 624/52 k.ú. Těptín (parkoviště před místní Billou) neschvaloval. Reklamní zařízení se nenachází v ochranném pásmu, nýbrž stojí na komunikaci. Užívat komunikaci jiným než zákonem určeným způsobem si vyžaduje povolení ke zvláštnímu užívání. Toto povolení silniční správní úřad nevydal, a proto bude zahájeno řízení pro porušení §25 odst. 1 a 6 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.
7. Žádost ze dne 16. 1. 2024, v níž žadatel požaduje informace, týkající se oplocení lesnickým pletivem v lokalitě Marvánek a na polích u Světic, a to konkrétně:
1. Jaká jsou povolení k oplocení lesnickým pletivem?
2. Jaký je účel tohoto oplocení?
Dotazované pozemky jsou v majetku města Říčany. Katastrální území Říčany u Prahy, zapsané na list vlastnictví číslo 10001, parcelní čísla: 278, 492, 486/2, 483/1, 287/1, 631/12, 626/2.
K žádosti bylo sděleno, že umístění předmětného lesnického pletiva podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, který byl platný v době vybudování oplocení, neklade nárok na vydání rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Osazení tohoto lesnického pletiva je podpůrným dočasným opatřením k posílení přirozených funkcí krajiny, majícím pozitivní vliv na zadržování vody v krajině a zmírňování půdní eroze. Po ukončení životnosti jednotlivých oplocenek budou tyto oplocenky likvidovány.
8. Žádost ze dne 16. 1. 2024, v níž žadatel žádá o poskytnutí následujících informací:
1. rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, vydané podle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch paní A. H., a to k pozemku parc. č. 696/3, katastrální území Lojovice, obec Velké Popovice;
2. rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, vydané podle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch pana J. H., a to k pozemku parc. č. 696/5, katastrální území Lojovice, obec Velké Popovice.
Dle sdělení Odboru životního prostředí – vodoprávní úřad MěÚ v Říčanech nebylo vydáno žádné rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních k pozemku parc. č. 696/3 v k.ú. Lojovice ani k pozemku parc. č. 696/5 v k.ú. Lojovice.
9. Žádost ze dne 21. 1. 2024, v níž žadatel požadujete tyto informace:
1. Na základě zákona č. 222/1999 sb., o zajišťování obrany České republiky, §7a. odst. j), jaké požadavky na zabezpečení přípravy občanů k obraně státu zasíláte na KÚ?
2. Jakým způsobem se podílíte na organizaci přípravy občanů k obraně státu podle výše uvedeného zákona?
3. Jaké požadavky na zabezpečení přípravy občanů k obraně státu vám zasílají obce ve vašem k.ú., podle §8, odst. f), zákona 222/1999 sb., a jaké obce to jsou?
4. Jaké finanční prostředky jste vynaložili na přípravu občanů k obraně státu v roce 2023?
5. Podle nařízení vlády č. 193/2017 sb., §8, odst. 2), zpracovávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností Plán přípravy občanů k obraně státu. V jakém roce jste naposledy tento plán podle tohoto nařízení zpracovali? Je tento plán utajovaný? Lze si tento plán dohledat na Vašich internetových stránkách? Pokud k tomuto plánu není internetový přístup, žádám o jeho zaslání v elektronické podobě.
K jednotlivým bodům žádosti bylo sděleno následující:
1. V současné době požadavky na zabezpečení POKOS krajskému úřadu ORP Říčany nezasílá.
2. V současné době se ORP Říčany na organizaci POKOS přímo nepodílí z důvodu, že nebyl uplatněn požadavek žádným oprávněným subjektem podílet se na POKOS.
3. V současné době obce v územní působnosti žádné požadavky na zabezpečení POKOS nezasílají. Obcemi v k.ú. Říčany jsou: Říčany, Jažlovice, Kuří, Pacov, Radošovice, Strašín a Voděrádky.
4. V roce 2023 se na POKOS nevynaložili žádné finanční prostředky ORP Říčany.
5. Uváděný právní předpis č. 193/2017 Sb., je zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony a nikterak s problematikou POKOS nesouvisí. Ministerstvo obrany ČR dosud nevydalo žádné prováděcí pokyny či předpis ke zpracování Plánů POKOS, kterým by se stanovil jeho rozsah a opatření.
10. Žádost ze dne 24. 1. 2024, v níž žadatel požadujete informace týkající se pozemků parc. č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/56, 161/81, 161/64, 161/15, 161/65, 161/66, 161/63, 161/46, 161/1, 164/55, 164/56, 164/57, 164/58, 164/59, 164/60, 164/61, 164/62, 164/63, 164/64, 164/65, 164/67, 164/39, 162/1, 206/6 v k. ú. Svojetice, a to konkrétně:
1. Jsou vedena správní řízení týkající se těchto pozemků?
2. Pokud jsou vedena správní řízení, za jakým účelem jsou správní řízení vedena a čeho se týkají?
3. Jsou podány žádosti o zahájení správních řízení, žádosti o vyjádření, stanoviska, výjimky, rozhodnutí či souhlasy týkající se těchto pozemků?
4. Pokud jsou podány žádosti, jaké žádosti jsou podány, za jakým účelem jsou správní řízení vedena a čeho se týkají a jaké je číslo jednací.
5. Byla k těmto pozemkům vydána nějaká rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, výjimky v období od 1. prosince 2023?
6. Pokud ano, jaká rozhodnutí, stanoviska, vyjádření to byla, kdy byla vydána, kdy nabyla právní účinnosti a jaké bylo číslo jednací?
7. Byla k pozemku parc. č. 206/6 v k.ú. Svojetice vydána nějaká rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, výjimky v období od 1. ledna 2023?
8. Pokud ano, jaká rozhodnutí, stanoviska, vyjádření to byla, kdy byla vydána, kdy nabyla právní účinnosti a jaké bylo číslo jednací?
Dle sdělení Stavebního úřadu v Říčanech bylo uvedeno, že dne 17. 1. 2024 bylo vydáno usnesení o prodloužení lhůty k doplnění podkladů na akci: dělení pozemku, SO 01 – komunikace, SO 02 – vodovodní řad, SO 03 – kanalizační řad, SO 04 – dešťová kanalizace VSAK, SO 05 – vodovodní přípojky, SO 06 – vodovodní přípojky, SO 07 – veřejné osvětlení, SO 08 – přípojka NN, SO 09 – přeložka VN ČEZ – Svojetice na pozemku parc. č. 161/14, 161/46, 161/63, 161/81 v k.ú. Svojetice.

Na základě sdělení Odboru životního prostředí, vodoprávní úřad MěÚ v Říčanech k jednotlivým bodům žádosti bylo uvedeno:
1. Ano.
2. K pozemku parc. č. 161/46, zn. OŽP- 168040/2022-Do řízení o prodloužení lhůty k dokončení stavby vodovodu povolené rozhodnutím č.j.4742/2008/ovú-00019 ze dne 28.4.2008 a kanalizace povolené rozhodnutím č.j. 17740/2008/ovú-00019 ze dne 22.10.2008 a k pozemkům parc. č. 164/39, 164/58, 164/57, 164/56 a 164/55 zn. OŽP-83767/2023-Do o povolení k nakládání s vodami.
3. Ano.
4. K pozemku parc. č. 161/46, zn. OŽP- 168040/2022-Do řízení o prodloužení lhůty k dokončení stavby vodovodu povolené rozhodnutím č.j.4742/2008/ovú-00019 ze dne 28.4.2008 a kanalizace povolené rozhodnutím č.j. 17740/2008/ovú-00019 ze dne 22.10.2008 a k pozemkům parc. č. 164/39, 164/58, 164/57, 164/56 a 164/55 zn. OŽP-83767/2023-Do o povolení k nakládání s vodami.
5. Ano.
6. K pozemkům parc. č. 164/39, 164/58, 164/57, 164/56 a 164/55 zn. OŽP-83767/2023-Do o povolení k nakládání s vodami: č.j. 323530/2023-MURI/OVÚ/00394 ze dne 23.10.2023 – rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami, č.j. 368596/2023-MURI/OVÚ/00394 ze dne 28.11.2023 – výzva k vyjádření k podaným odvoláním, č.j. 382943/2023-MURI/OVÚ/00394 ze dne 20.12.2023 – předání spisu nadřízenému orgánu.
7. Ne.
8. Ne.
11. Žádost ze dne 24. 1. 2024, v níž žadatel požadujete informaci, zda Městský úřad Říčany, jakožto příslušný silniční správní úřad, povolil zřízení a provozování reklamního zařízení, v silničním ochranném pásmu silnice III/00311, v katastru obce Dobřejovice, na přibližných GPS koordinátech 49.9854672N, 14.5871717E, pozemek zřejmě parc. č. 567/1 nebo 1032, k. ú. Dobřejovice.Na základě sdělení Odboru správních agend a dopravy, oddělení dopravy MěÚ v Říčanech bylo uvedeno, že silniční správní úřad popisované reklamní zařízení, na přibližných GPS koordinátech 49.9854672N, 14.5871717E a dle fotografie, v katastru obce Dobřejovice neschvaloval, tudíž se jedná o nepovolenou reklamu v ochranném pásmu silnice III. třídy. Silničním správním úřadem bude zahájeno řízení o odstranění nepovoleného reklamního zařízení.
12. Žádost ze dne 25. 1. 2024, v níž žadatel požadujete informace mající souvislost s ulicemi Točitá a Podemlejnská v obci Svojetice. Ke dni podání této žádosti se tyto ulice nacházejí na pozemcích takto: ulice Točitá na pozemcích, parcelách číslo 95/48, k.ú. 761176 Svojetice, LV 873, číslo 95/49 a číslo 95/51, k.ú, 761176 Svojetice, LV 303 a konečně číslo 95/50, k.ú. 761176 Svojetice, LV 737 (dále jen „Nemovité věci 1“); a ulice Podemlejnská na pozemku, parcela č. 1035/1, k.ú. 761176 Svojetice, LV 10001.
1) Žádá o zaslání:
a) územního rozhodnutí či územních rozhodnutích, na základě kterého či kterých bylo povoleno umístění stavby dešťové kanalizace v ulici Točitá v obci Svojetice a stavby dešťové kanalizace v ulici Podemlejnská v obci Svojetice, případně jiného rozhodnutí či jiných rozhodnutí, na základě kterých bylo povoleno umístění dešťové kanalizace v těchto ulicích;
b) stavebního povolení či stavebních povolení, na základě kterého či kterých byla povolena stavba dešťové kanalizace v ulici Točitá v obci Svojetice a stavba dešťové kanalizace v ulici Podemlejnská v obci Svojetice, případně jiného rozhodnutí či jiných rozhodnutí, na základě kterých bylo povoleno provedení stavby dešťové kanalizace v těchto ulicích;
c) kolaudačního rozhodnutí, kolaudačního souhlas nebo jiného rozhodnutí či aktu, na základě kterého či kterých je možno užívat stavbu dešťové kanalizace v ulici Točitá v obci Svojetice a stavbu dešťové kanalizace v ulici Podemlejnská v obci Svojetice;
d) plánovací smlouvu či plánovacích smluv nebo jiných smluv, které řeší postup a návaznost stavebních prací v lokalitě ulic Točitá a Podemlejnská.
2) Dále žádá o sdělení:
a) Zde byla majitelům Nemovitých věcí 1 uložena ze strany stavebního úřadu či jiného orgánu povinnost udělat na Nemovitých věcech 1, tj. v ulici Točitá, také povrch této komunikace, například asfalt, dlažbu či jiný povrch.
b) Kdy a na jakou dobu došlo k prodloužení stavebního povolení na provedení stavby pozemní komunikace na Nemovitých věcech 1 ze strany stavebního úřadu, tj. do kdy jsou stavebníci povinni pozemní komunikaci dokončit.
K jednotlivým bodům žádosti bylo sděleno následující:
1a,b,c) Požadované dokumenty zaslány v příloze.
1d) Součástí dokumentace není žádná plánovací smlouva ani jiná, která by řešila postup a návaznost stavebních prací. Z tohoto důvodu bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ, a to na základě ustanovení § 2 odst. 4 InfZ „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“
2a) Povinnost je dána vydáním stavebního povolení. Z důvodu již dlouho propadlého předčasného užívání a špatnému stavu vozovky byla vydána výzva zjednání nápravy, viz přiložené dokumenty v příloze.
2b) Stavební povolení prodlužováno nebylo, pouze lhůta předčasného užívání, která byla naposledy prodloužena do 31. 12. 2018, viz přiložené dokumenty v příloze.
Podle § 8a odst. 1 InfZ bylo vydáno v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací, a to tak, že v kopiích dokumentů nebyly poskytnuty osobní údaje fyzických osob zde uvedených.
13. Žádost ze dne 31. 1. 2024, v níž žadatel žádá o zaslání statistických informací týkajících se činnosti Odboru správních agend a dopravy, oddělení úsekového měření rychlosti a vážení vozidel, a to konkrétně:
Celkový počet přestupků spáchaným překročením nejvyšší dovolené nebo povolené rychlosti za kalendářní roky 2014-2023 (včetně)
– z toho počet přestupků pravomocně uzavřených úhradou určené částky stanovenou Výzvou k zaplacení určené částky dle zákona č. 361/2000 Sb.
– z toho počet přestupků pravomocně vyřešených úhradou pokuty stanovenou Příkazem dle § 90 zákona č. 250/2016 Sb.
– z toho počet přestupků pravomocně vyřešených úhradou pokuty uložené Příkazem na místě dle § 91 zákona č. 250/2016 Sb.
– z toho počet přestupků vyřešených úhradou pokuty uložené Rozhodnutím o přestupku dle § 93 zákona č. 250/2016 Sb.
Povinný subjekt v souvislosti s vyřízením žádosti požádal o součinnost Odbor správních agend a dopravy MěÚ v Říčanech. Vzhledem k časové náročnosti na vyhledání a prověření požadovaných informací vyrozuměl žadatele o prodloužení lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. Následně byly požadované informace od roku 2019 do roku 2023 žadateli zaslány. Informace z let 2014 až 2018 nemá povinný subjekt k dispozici, neboť již uplynula 5letá skartační lhůta. Z tohoto důvodu bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ, a to na základě ustanovení § 2 odst. 4 InfZ „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
14. Žádost ze dne 1. 2. 2024, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) dle zákona č. 183/2006 Sb., územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:
– územní rozhodnutí o umístění stavby,
– územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí,
– rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení) Územní souhlas, společný územní souhlas,
– jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí Stavební povolení,
– stavební ohlášení,
– jakýkoli jiný dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení.
 vydaný za období od 01. 09. 2023 do 31.1.2024, které se týká pouze novostaveb rodinných domů.
 
Z výše uvedeného rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádá poskytnutí těchto informací: lokalizace budoucí stavby – katastrální území a parcelní číslo.
S odkazem na § 17 odst. 1 a 3 InfZ, bylo žadateli sděleno, že tyto informace, vzhledem k časové náročnosti na vyhledání, je možné poskytnout pouze za úhradu. Podle § 17 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty oprávněny požadovat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli; povinný subjekt může žádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací (§ 5 odst. 1 písm. f) InfZ) schválila Rada města Říčany svým usnesením č. 09-08-067  dne 13. 5. 2009.  Tento sazebník je dostupný na Svobodne-informace_smernice_sazebnik.pdf (ricany.cz).
Referentka Stavebního úřadu v Říčanech vyhledala požadované informace, přičemž tímto strávila 10 hod. ze své pracovní doby. Tato práce zahrnovala:
– Vyhledání jednotlivých katastrálních území a novostaveb v počítači – 3 hodiny.
– Fyzické vyhledání jednotlivých spisů v archivech (i mimo archiv), opis požadovaných informací do tabulky – 7 hodin
Podle sazebníku je náhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací stanovena částkou 156,- Kč/hod. Celkem ………………………10 hod. x 156 = 1 560 Kč
Poskytnutí informace je vázáno zaplacením požadované úhrady. Jestliže úhrada do 60 dnů ode dne doručení oznámení nebude zaplacena, bude žádost odložena (§17 odst. 5 InfZ). Informace budou odeslány po zaplacení úhrady. Proti výši úhrady lze podat stížnost podle § 16a InfZ. Stížnost můžete podat u města Říčany do 30 dnů ode dne doručení oznámení (§ 16a odst. 3 písm. a) InfZ). O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje. Po dobu vyřizování stížnosti neběží lhůta pro zaplacení požadované úhrady. Žadatel ve stanovené lhůtě částku neuhradil, žádost byla podle § 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. odložena.
15. Žádost ze dne 6. 2. 2024, v níž žadatel požadujete informaci, kdy rozhodnutí na stavbu zastřešené pergoly, garážového stání, zpevněné plochy na pozemku parc. č. 183/42 a 183/192 v k.ú. Svojetice pod číslem jednacím 184995/2023-MURI/OSÚ/00021 nabylo právní moci.K žádosti bylo sděleno, že předmětné rozhodnutí nabylo právní moci dne 18. 8. 2023.
16. Žádost ze dne 7. 2. 2024, v níž žadatel požadujete kopie dokumentů, které se vztahují k zajištění zimní údržby, smlouvy o dílo ze dne 1. 9. 2011:
– Příloha č. 1 – seznam komunikací zařazených do zimní údržby – včetně výměr.
– Příloha č. 3 – OP ZÚK.
Požadované dokumenty byly žadateli zaslány.
17. Žádost ze dne 7. 2. 2024, v níž žadatel žádá o poskytnutí:
1. všech rozhodnutích a povoleních, na základě, kterých dochází k nakládání s odpadními vodami na pozemcích
a) parc. č. 696/3;
b) parc. č. 696/5; a
c) parc. č. 696/6,
vše v katastrálním území Lojovice, obec Velké Popovice;
 
2. v případě neexistence aktuálního povolení k nakládání s odpadními vodami na výše uvedených pozemcích žádáte o poskytnutí informace, jak jsou odváděny odpadní vody z těchto pozemků;
 
3. o poskytnutí všech rozhodnutí, na základě, kterých jsou na pozemcích
a) parc. č. 696/3;
b) parc. č. 696/5; a
c) parc. č. 696/6,
vše v katastrálním území Lojovice, obec Velké Popovice, vybudovány jakékoli vodní díla či jiné stavby určené k nakládání s odpadními vodami.
K žádosti bylo sděleno, že k pozemkům parc. č. 696/3, 696/5, 696/6 v k.ú. Lojovice Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad MěÚ v Říčanech nevydal žádné rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod ani rozhodnutí o povolení stavby vodního díla určené k nakládání s odpadními vodami. Dále bylo uvedeno, že vodoprávní úřad nemá informace o tom, jak jsou odváděny odpadní vody z těchto pozemků.
18. Žádost ze dne 7. 2. 2024, v níž žadatel požadujete informace týkající se pozemků parc. č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/56, 161/81, 161/64, 161/15, 161/65, 161/66, 161/63, 161/46, 161/1, 164/55, 164/56, 164/57, 164/58, 164/59, 164/60, 164/61, 164/62, 164/63, 164/64, 164/65, 164/67, 164/39, 162/1, 206/6 v k. ú. Svojetice, a to konkrétně:
1. Jsou vedena správní řízení týkající se těchto pozemků?
2. Pokud jsou vedena správní řízení, za jakým účelem jsou správní řízení vedena a čeho se týkají?
3. Jsou podány žádosti o zahájení správních řízení, žádosti o vyjádření, stanoviska, výjimky, rozhodnutí či souhlasy týkající se těchto pozemků?
4. Pokud jsou podány žádosti, jaké žádosti jsou podány, za jakým účelem jsou správní řízení vedena a čeho se týkají a jaké je číslo jednací.
5. Byla k těmto pozemkům vydána nějaká rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, výjimky v období od 24. ledna 2024?
6. Pokud ano, jaká rozhodnutí, stanoviska, vyjádření to byla, kdy byla vydána, kdy nabyla právní účinnosti a jaké bylo číslo jednací?
K žádosti bylo sděleno, že vyjma informací, které za Stavební úřad v Říčanech byly sděleny v odpovědi na žádost o informace dne 7. 2. 2024, nebyla k výše uvedeným pozemkům v období od 24. ledna 2024 vydána žádná rozhodnutí, stanoviska, vyjádření ani výjimky.

Na základě sdělení Odboru životního prostředí, vodoprávní úřad MěÚ v Říčanech bylo k jednotlivým bodům žádosti uvedeno:
1. Ano.
2. K pozemku parc. č. 161/46, zn. OŽP- 168040/2022-Do řízení o prodloužení lhůty k dokončení stavby vodovodu povolené rozhodnutím č.j. 4742/2008/ovú-00019 ze dne 28. 4. 2008 a kanalizace povolené rozhodnutím č.j. 17740/2008/ovú-00019 ze dne 22. 10. 2008 a k pozemkům parc. č. 164/39, 164/58, 164/57, 164/56 a 164/55 zn. OŽP-83767/2023-Do o povolení k nakládání s vodami.
3. Ano.
4. K pozemku parc. č. 161/46, zn. OŽP- 168040/2022-Do řízení o prodloužení lhůty k dokončení stavby vodovodu povolené rozhodnutím č.j. 4742/2008/ovú-00019 ze dne 28. 4. 2008 a kanalizace povolené rozhodnutím č.j. 17740/2008/ovú-00019 ze dne 22. 10. 2008 a k pozemkům parc. č. 164/39, 164/58, 164/57, 164/56 a 164/55 zn. OŽP-83767/2023-Do o povolení k nakládání s vodami.
5. Ano.
6. K pozemku parc. č. 162/1, Protokol z místního šetření č. 72394/04, zn. OŽP-83767/2023-Do ze dne 7. 2. 2024.
19. Žádost ze dne 9. 2. 2024, v níž žadatel žádá o poskytnutí kopie rozhodnutí č.j. 60253/2023-MURI/OVÚ/00394.Požadovaný dokument byl v anonymizované podobě žadateli zaslán.
20. Žádost ze dne 10. 2. 2024, v níž žadatel uvádí, že rozsudkem Krajského soudu v Praze, č. j. 54 A 20/2019-36 ze dne 23. 5. 2019 městu Říčany byla uložena povinnost zaplatit účastníku řízení, který s městem Říčany vedl soudní spor, náhradu nákladů řízení k rukám jeho advokáta a na základě toho žádáte o informaci:
– zda město Říčany tuto povinnost, spočívající v zaplacení nákladů k rukám advokáta, splnilo;
– pokud ano, žádá o sdělení, kterého dne byly ze strany města Říčany peníze na bankovní účet advokáta odeslány.
Ano, peníze na bankovní účet advokáta byly odeslány dne 3. 6. 2019.
21. Žádost ze dne 14. 2. 2024, v níž žadatel požaduje výpis soudních sporů, které aktuálně vedou právnické osoby proti Městu nebo Městskému úřadu Říčany. Žádá o sdělení č. j. a název, pod kterým je spor veden.Aktuální soudní spory vedené právnickou osobou proti Městu nebo Městskému úřadu Říčany jsou:
– žaloba proti rozhodnutí stavebního úřadu MěÚ v Říčanech ze dne 9.7.2020, čj. 346351/2020-MURI/OSÚ/00496 (umístění Komerční plochy Čestlice), sp. zn. 54 A 46/2021,
– žaloba proti rozhodnutí stavebního úřadu MěÚ v Říčanech ze dne 6.10.2021, čj. 415744/2021-MURI/OSÚ/00496 (stavební povolení Komerční plochy Čestlice), sp. zn. 51 A 1/2022.
22. Žádost ze dne 14. 2. 2024, v níž žadatel žádá:
– o informaci o vydaných rozhodnutích (povoleních k odběru podzemní vody) ze studní na pozemcích parc. č. 738/14, 738/27, 738/28, 738/54, 738/55, 738/56, 738/57, 738/74, 738/69, 738/70, 738/71, 738/72, 738/73, 738/74, 738/80, 738/81, 738/140, k. ú. Vlkančice za předpokladu, že taková rozhodnutí existují,
– o poskytnutí kopií vydaných rozhodnutí.
K pozemku parc. č. 738/73 v k.ú. Vlkančice bylo vydáno rozhodnutí, které bylo žadateli zasláno v příloze. Nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bylo dne 10. 5. 2018. K jiným v žádosti uvedeným pozemkům Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad nic nevydával.
23. Žádost ze dne 15. 2. 2024, v níž žadatel žádá o poskytnutí těchto informací:
1. stavební povolení vydané odborem správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech č.j. 31451/2009 ze dne 9. 9. 2009 na stavbu: „Technická vybavenost Velké Popovice – LOKALITA NA VĚTROVĚ – etapa I – KOMUNIKACE na pozemku p. č. 773/147 v k.ú. Velké Popovice,“ včetně případných pozdějších změn tohoto rozhodnutí včetně kopie kolaudačního souhlasu s užíváním této stavby.
2. stavební povolení odboru životního prostředí jako vodoprávního úřadu Městského úřadu v Říčanech č.j. 31163/2011-MUR/ovú-00365 ze dne 17. 8. 2011 ke stavbě vodního díla: „splašková, dešťová kanalizace a vodovod pro stavbu Velké Popovice – a Větrově – II. etapa,“ včetně případných pozdějších změn tohoto rozhodnutí včetně kopie kolaudačního souhlasu s užíváním této stavby.
Požadované dokumenty byly v anonymizované podobě žadateli zaslány.
24. Žádost ze dne 16. 2. 2024, v níž žadatel žádá o poskytnutí těchto informací:
1. Či bolo vrámci stavebného konania pre budovu Alfa Tower, bývalý s.p. Interiér Říčany, vlastník Říčany apartments, s.r.o., Jungmannova 26/15, 1100 00 Praha 1, investor Vihorev Group, Jungmannova 26/15, 110 00 Praha 1, povolené umiestnenie svietidiel na fasáde budovy, najmä vo forme diagonálních svetelných pásov; a ak áno, s akými charakteristikami;
2. Či bol vrámci stavebného konania posudzovaný vplyv osvetlenia budovy, najmä svietidiel umiestnených na fasáde predmetnej budovy, na životné prostredie (napr. v zmysle par. 148 nového Stavebného zákona), najmä na Přírodní rezervaci Mýto v blízkosti budovy; a ak áno, s akým výsledkom;
3. Akým spôsobom Stavebný úrad Říčany informuje verejnosť o kolaudačnom konaní; a či mu je známy (predpokladaný) termín začatia kolaudačného konania.
K jednotlivým bodům žádosti bylo sděleno:
1. Ano, umístění svítidel bylo formou Certifikátu autorizovaného inspektora Ing. arch. Petra Mráze, autorizovaný inspektor podle stavebního zákona, evid. č. 0004, který dne 1. 12. 2020 oznámil uzavření smlouvy se stavebníkem. Jedná se o diagonální LED pásy.

2. Rozložením diagonálních pásů je provedeno tak, aby opticky snižoval hmotu stavby. 
Vliv stavby byl standardně posuzován, bylo doloženo stanovisko Odboru životního prostředí MěÚ Říčany i stanovisko Krajské hygienické stanice.

3.Stavební zákon upravuje kolaudování staveb jako neveřejné projednání. Žádost o kolaudaci stavby doposud nebyla podána.
25. Žádost ze dne 20. 2. 2024, v níž žadatel žádá informace týkajících se připravovaného územního plánu Strančice. Konkrétně žádá o vyjádření, stanoviska a zápisy z jednání, případně další související vyjádření, týkající se připravovaného územního plánu Strančice.Žádost byla s odkazem § 11 odst. 1 písm. b) InfZ odmítnuta, neboť požadované informace jsou pro tuto chvíli součástí etapy procesu, který ještě nebyl ukončen a pořizované územně plánovací podklady se mohou dále vyvíjet. Proces ÚP Strančice je ve fázi po společném jednání a probíhají ústní jednání ohledně připomínek ke společnému jednání a aktuální veřejné dokumenty k územnímu plánu Strančice jsou dostupné na webových stránkách obce Strančice.
26. Žádost ze dne 22. 2. 2024, v níž žadatel požadujete informace týkající se pozemků parc. č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/56, 161/81, 161/64, 161/15, 161/65, 161/66, 161/63, 161/46, 161/1, 164/55, 164/56, 164/57, 164/58, 164/59, 164/60, 164/61, 164/62, 164/63, 164/64, 164/65, 164/67, 164/39, 162/1, 206/6 v k. ú. Svojetice, a to konkrétně:
1. Jsou vedena správní řízení týkající se těchto pozemků?
2. Pokud jsou vedena správní řízení, za jakým účelem jsou správní řízení vedena a čeho se týkají?
3. Jsou podány žádosti o zahájení správních řízení, žádosti o vyjádření, stanoviska, výjimky, rozhodnutí či souhlasy týkající se těchto pozemků?
4. Pokud jsou podány žádosti, jaké žádosti jsou podány, za jakým účelem jsou správní řízení vedena a čeho se týkají a jaké je číslo jednací.
5. Byla k těmto pozemkům vydána nějaká rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, výjimky v období od 7. února 2024?
6. Pokud ano, jaká rozhodnutí, stanoviska, vyjádření to byla, kdy byla vydána, kdy nabyla právní účinnosti a jaké bylo číslo jednací?
7. Byla k pozemku parc. č. 151/42 v k.ú. Svojetice vydána nějaká rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, výjimky v období od 1. ledna 2022?
8. Pokud ano, jaká rozhodnutí, stanoviska, vyjádření to byla, kdy byla vydána, kdy nabyla právní účinnosti a jaké bylo číslo jednací?
9. Žádáte o kopii protokolu z místního šetření na pozemku parc. č. 162/1 č.j. 72394/04, zn. OŽP-83767/2023-Do ze dne 7. 2. 2024.
Na základě sdělení Stavebního úřadu v Říčanech bylo uvedeno, že byla vydána dvě usnesení rozhodnutí o účastenství a jeden obecný dopis. Dále k jednotlivým bodům bylo sděleno:
1. Ano, na pozemku parc. č. 206/6 je vedeno správní řízení.
2. Prodloužení platnosti společného povolení na stavbu „výstavba chodníků v obci Svojetice – v komunikaci Choceradská“.
3. Ne.
4. Ne.
5. Ne.
6. Ne.
7. Ne.
8. Ne.

Na základě sdělení Odboru životního prostředí, vodoprávní úřad MěÚ v Říčanech k jednotlivým bodům žádosti bylo uvedeno:
1. Ano.
2. K pozemku parc. č. 161/46, zn. OŽP- 168040/2022-Do řízení o prodloužení lhůty k dokončení stavby vodovodu povolené rozhodnutím č.j.4742/2008/ovú-00019 ze dne 28. 4. 2008 a kanalizace povolené rozhodnutím č.j. 17740/2008/ovú-00019 ze dne 22. 10. 2008 a k pozemkům parc. č. 164/39, 164/58, 164/57, 164/56 a 164/55 zn. OŽP-83767/2023-Do o povolení k nakládání s vodami.
3. Ano.
4. K pozemku parc. č. 161/46, zn. OŽP- 168040/2022-Do řízení o prodloužení lhůty k dokončení stavby vodovodu povolené rozhodnutím č.j.4742/2008/ovú-00019 ze dne 28. 4. 2008 a kanalizace povolené rozhodnutím č.j. 17740/2008/ovú-00019 ze dne 22. 10. 2008 a k pozemkům parc. č. 164/39, 164/58, 164/57, 164/56 a 164/55 zn. OŽP-83767/2023-Do o povolení k nakládání s vodami.
5. Ne.
6. Žádná.
7. Ne.
8. Žádná.
9. Viz příloha.
27. Žádost ze dne 22. 2. 2024, v níž žadatel požaduje informaci: „kdy (datum) bylo vydané stavební povolení pro budovu Alfa Tower v Říčanech.“K žádosti bylo sděleno:
Stavební povolení na rekonstrukci budovy Alfa Tower bylo vydáno dne 9. 3. 2018.
1. Změna stavby před dokončením byla povolena certifikátem autorizovaného inspektora dne 1. 12. 2020.
2. Změna stavby před dokončením byla povolena certifikátem autorizovaného inspektora dne 22. 2. 2021.
3. Změna stavby před dokončením byla povolena certifikátem autorizovaného inspektora dne 30. 1. 2023.
28. Žádost ze dne 25. 2. 2024, v níž žadatel požaduje kopii GPS monitoringu a dále kopii knihy jízd služebního vozidla, které jelo dne 27. 6. 2023 do Šternova – osádka R., a to v období 1.1. 2023 – 31. 12. 2023 s prodlevou nefunkčního GPS monitoringu a dále požaduje poskytnout kdo, kdy a jak zjistil a nahlásil závadu na GPS, kopii faktury za opravu GPS, kopii náhradního monitoringu po dobu nefunkčního GPS a kopii smlouvy zabezpečení a montáže GPS do předmětného vozidla.K žádosti bylo sděleno:
Dostupné záznamy GPS monitoringu vč. knihy jízd z období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 byly žadateli zaslány v příloze.
Závada na GPS byla zjištěna referentkou MěÚ Říčany, která spravuje provoz služebních vozidel. Referentka závadu zjistila v systému, který eviduje služební vozidla, v říjnu 2023. Ihned po zjištění závady na GPS referentka kontaktovala společnost, která jednotku instalovala a objednala GPS jednotku novou, viz faktura v příloze.
Kopie faktury za opravu GPS byla žadateli zaslána v příloze.
Kopií náhradního monitoringu po dobu nefunkčního GPS a kopií smlouvy zabezpečení povinný subjekt nedisponuje. Z tohoto důvodu bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ, a to na základě ustanovení § 2 odst. 4 InfZ „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“
Protokol montáže GPS do předmětného vozidla byl žadateli zaslán v příloze.
29. Žádost ze dne 26. 2. 2024, v níž žadatel požaduje ve vztahu k pozemkům zapsaných na listu vlastnictví č. 519 v katastrálním území Petříkov u Velkých Popovic („Pozemky) a v návaznosti na aktuální projednávání návrhu nového územního plánu obce Petříkov u Velkých Popovic („Nový územní plán“) v zastoupení klienta („Vlastník“), o poskytnutí kopie všech stanovisek dotčených orgánů, jež nesouhlasí s realizací Záměru / změnou návrhu Nového územního plánu tak, aby Vlastník mohl na Pozemcích realizovat svůj Záměr, a tedy nesouhlasí s vymezením Pozemků v návrhu Nového územního plánu jako zastavitelné plochy.Koordinované stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje bylo žadateli zasláno v příloze. Dále bylo k žádosti na základě sdělení Odboru územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ v Říčanech uvedeno, že pozemek parc. č. 627/5 byl zařazen do nezastavěného území už od návrhu ÚP Petříkov pro společné jednání. Pozemek parc. č. 668/114 je umístěn v nezastavěném území v ploše „NZ – Plochy zemědělské“ už od návrhu pro veřejné projednání. Kdy 19. 02. 2024 se již konalo 2. opakované veřejné projednání. Předmětný pozemek parc. č. 668/114 byl v návrhu pro společné jednání ÚP Petříkov zařazen do zastavitelného území do plochy „BV52 – Bydlení v rodinných domech – venkovské“. Dle koordinovaného stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje, jakožto dotčeného orgánu, ze dne 17. 08. 2016 je výslovně uvedeno, že nesouhlasí s nezemědělským využitím konkrétně i této lokality BV52 i z důvodu, že je zařazen do II. třídy ochrany. Proto byl předmětný pozemek zařazen do nezastavěného území do plochy „NZ – Plochy zemědělské“.
30. Žádost ze dne 29. 2. 2024, v níž žadatel požaduje tyto informace:
1. Kdy naposledy bylo v obci ukončeno zadávací řízení na dodavatele plnění, které je charakterizováno svozem komunálního odpadu? Ukončením se rozumí uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, nikoli například ukončení z jiných důvodů ve smyslu příslušných ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. Bylo spolu se svozem komunálního odpadu soutěženo (byť i jako jiná část dané veřejné zakázky) i další související plnění – například provoz sběrného dvora apod.?
3. Kolik uchazečů, kteří nebyli vyloučeni, podalo nabídku do shora uvedené veřejné zakázky? Žádá o případné rozčlenění pro jednotlivé části.
4. Byl vybraný uchazeč subjektem, který již před ukončením tohoto zadávacího řízení, poskytoval předmětné plnění na základě dřívějšího zadávacího řízení na území obce?
5. Jaký je přibližný podíl komunálního odpadu ve Vaší obci, který je tzv. odděleně soustřeďován jako tříděný komunální odpad (papír, sklo, …)? Pokud je předmětná činnost zajišťována prostřednictvím městské společnosti (technických služeb), zdvořile žádá o poskytnutí údaje, který tyto technické služby naposledy poskytly, a to například jako podklad pro jednání orgánů města (rada města, zastupitelstvo města), či jakéhokoli relevantního odhadu.
6. Jaká je aktuální výše místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci/poplatku za obecní systém odpadového hospodářství? Prosí, i jaký typ poplatku je využíván.
7. Byla v obci přijata strategie (akční plán…), jak dosáhnout splnění minimálního množství separovaných odpadů v obci, a to ve smyslu ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů?
K jednotlivým bodům žádosti bylo sděleno:
1. Smlouva na zajištění služeb odpadového hospodářství ve městě Říčany byla podepsána 11. 5. 2022.
2. Předmětem smlouvy je zajištění služeb odpadového hospodářství města Říčany v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Kromě jiného i provoz sběrného dvora.
3. Nabídku do shora uvedené veřejné zakázky podal 1 účastník.
4. Ano.
5. Přibližný podíl je zachycen v sumarizačním grafu. Graf byl žadateli zaslán v příloze.
6. Základem dílčího poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad za kalendářní měsíc v litrech připadající na poplatníka. Pro rok 2024 je sazba poplatku 0,80 Kč za litr. Splatnost bude až v roce 2025 (do 31.1.). Pro rok 2023 byla sazba poplatku 0,45 Kč za litr. Splatnost byla v lednu 2024 (do 31.1.).
7. Nebyla.
31. Žádost ze dne 1. 3. 2024, v níž žadatel požaduje:
1. kopii dokumentu – dokumentů, které použil Odbor správních agend a dopravy a doloží, že pozemek p. č. 27/1 v k.ú. Měchnov byl deklaratorním řízením deklarován, jako veřejně přístupná účelová komunikace.
2. kopii dokumentu – dokumentů, které použil Odbor správních agend a dopravy k uvedení ve svých vystavených dokumentech, že část zahrady – pozemku p. č.  27/1 v k. ú. Měchnov je součástí veřejně přístupné účelové komunikace pod označením 20u.
3. kopii dokumentu – dokumentů, o které se opřel při vydávání uvedených dokumentů Odbor správních agend a dopravy o zařazení soukromého pozemku – zahrady parc. č. 27/1 do tělesa stávající obecní komunikace 20u na obecním pozemku parc. č. 1868/1 – ostatní plocha komunikace. (Vše v k. ú. Měchnov).
4. kopii dokumentu – dokumentů, o které se opřel a použil při vydání výše uvedených dokumentu Odbor správních agend a dopravy, a to kterým dnem bylo rozhodnuto, že soukromý sousední pozemek – zahrada se stal součástí veřejně přístupné účelové komunikace 20u.
5. kopii dokumentu – dokumentů, které použil Odbor správních agend a dopravy jako závazný podklad k vydání výše uvedených dokumentů, které dokládají, graficky, polohově, rozměrově, přesné uložení  části zahrady – pozemku parc. č. 27/1 v k. ú. Měchnov v prostoru uvedené veřejně přístupné účelové komunikaci 20u  na pozemku parc. č. 1868/1, též k. ú. Měchnov, a to na pozemku ve vlastnictví městyse Divišov.
6. kopie všech podkladů, (dle § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím), které použil Odbor správních agend a dopravy k výroku – k uvedení, že pozemek – zahrada parc. č. 27/1 v k. ú. Měchnov, je součástí veřejně přístupné účelové komunikace 20u.
K jednotlivým bodům žádosti bylo sděleno:
1. Předmětné řízení není deklaratorní, ale jedná se o řízení o žádosti. Konkrétně se jedná o žádost o povolení pevné překážky. V rámci takového řízení se teprve posuzuje, zda se jedná o účelovou komunikaci a teprve následně může být překážka povolena.
2. Pokladem pro předmětné řízení je Žádost o povolení pevné překážky. Dokument byl žadateli zaslán v příloze.
3. Pokladem pro předmětné řízení je Žádost o povolení pevné překážky. Dokument byl žadateli zaslán v příloze.
4. Takové rozhodnutí nikdo v tomto řízení neučinil a řízení zatím není ukončeno.
5. Pokladem pro předmětné řízení je Žádost o povolení pevné překážky. Dokument byl žadateli zaslán v příloze.
6. Takové rozhodnutí nikdo v tomto řízení neučinil a řízení zatím není ukončeno.
32. Žádost ze dne 1. 3. 2024, v níž žadatel v návaznosti na žádost ze dne 16. 2. 2024 žádá o poskytnutí Stanoviska Odboru životního prostředí MěÚ Říčany, ako aj stanoviska Krajské hygienické stanice.Požadované dokumenty byly žadateli zaslány v příloze.
33. Žádost ze dne 3. 3. 2024, v níž žadatel požaduje informace:
1. Jaký je aktuální počet zaměstnanců městského úřadu a jaké jsou aktuální počty zaměstnanců v jednotlivých organizačních jednotkách úřadu (oddělení, odbory, útvary).
2. Jaké jsou aktuální počty pracovních úvazků (tzv. FTE) na agendách vykonávaných na městském úřadě města Říčany?
3. Jakým způsobem je v rámci úřadu realizována agenda veřejných zakázek? Pakliže máte specialisty na oblast veřejných zakázek, tak co všechno a pro koho dělají? Např. kompletní administrace veřejných zakázek pro celý úřad; vybrané typy zakázek pouze pro vybrané odbory atp.
4. Jakým způsobem je v rámci úřadu realizována právní agenda. Existuje pouze jeden odbor, který poskytuje právní podporu celému úřadu, nebo jsou i samostatní právníci např. na odborech přestupků (právníkem není nutně myšlen zaměstnanec s vystudovaným právním vzděláním, ale ten, který právní agendu vykonává).
5. Jakým způsobem je ve městě řešena oblast strategického plánování a prioritizace realizovaných projektů rozvoje města. Řídíte se nějakým rozvojovým dokumentem, popř. jeho akčním plánem? Jak do této problematiky vstupuje oblast externích dotací – snažíte se využívat veškeré dotační možnosti, nebo se soustředíte na vybrané projekty a v případě možného financování z dotačního programu jste schopni si i několik let počkat na samotnou realizaci.
K jednotlivým bodům žádosti bylo sděleno:
1. Aktuální celkový počet zaměstnanců Městského úřadu Říčany je 233. Počty zaměstnanců dle agend jsou součástí tabulky k bodu 2, viz příloha.
2. Aktuální počty pracovních úvazků jsou uvedeny v tabulce, viz příloha.
3. Veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 200 000,- Kč administrují pro celý úřad zaměstnanci odboru Kancelář starosty, kteří mají tuto činnost v náplni práce. Zakázky s nižší předpokládanou hodnotou administrují zaměstnanci jednotlivých útvarů.
4. Město Říčany má samostatný právní odbor, který poskytuje právní servis celému úřadu, ale na některých odborech (např. odbor rozvoje města, odbor Kancelář starosty apod.) pracují i právníci, kteří se specializují na konkrétní agendu daného odboru.
5. Město Říčany má zpracovaný Strategický plán rozvoje města z roku 2005 a další strategické dokumenty pro dílčí oblasti (Plán dopravní obslužnosti apod.). V současnosti probíhá zpracování nového strategického plánu rozvoje města pro období do roku 2040. Město Říčany se snaží využívat a úspěšně čerpá dotace v mnoho oblastech. V případě některých finančně náročných projektů (například výstavba nové základní školy) práce na zajištění finančních zdrojů může trvat i několik let, během nichž probíhá příprava, aktualizace a případně úprava projektu dle měnících se dotačních a tržních podmínek.
34. Žádost ze dne 6. 3. 2024, v níž žadatel požaduje kopii žádosti o odnětí pozemků ze ZPF, na základě které MÚ Říčany vydal stanovisko č. j. 532474/2021-MURI/OŽP/00151 ze dne 7. 1. 2022.Požadovaný dokument byl žadateli zaslán.
35. Žádost ze dne 8. 3. 2024, v níž žadatel požaduje informaci: „kdo je správcem pravobřežního přítoku významného vodního toku Mnichovka na pozemku 149/21 dále 164/7 a 164/17 v katastrálním území Svojetice.“K žádosti bylo sděleno, že v centrální evidenci vodních toků není na pozemcích parc. č. 149/21, 164/7, 164/17 v k. ú. Svojetice evidován vodní tok, tedy není určen správce. Na uvedených pozemcích je umístěno hlavní odvodňovací zařízení v majetku Státního pozemkového úřadu.
36. Žádost ze dne 11. 3. 2024, v níž žadatel požaduje informace týkající se rozpočtu obce Voděrádky, a to konkrétně tyto dokumenty: „Čerpání rozpočtu za rok 2023 a Rozpis účetních dokladů – přidělených prostředků, příjmů z pronájmu obecního domu, sponzorských darů a vynaložených nákladů za rok 2023.“Požadované dokumenty byly žadateli zaslány v příloze.
37. Žádost ze dne 13. 3. 2024, v níž žadatel požaduje kopii anonymizovaného stanoviska odboru životního prostředí MÚ Říčany ke stavebnímu záměru obce Ondřejov na pozemku p.č. 2331/1 v k.ú. Ondřejov u Prahy.K žádosti bylo sděleno, že ke stavebnímu záměru obce na pozemku p.č. 2331/1 v k.ú. Ondřejov u Prahy nebylo Odborem životního prostředí MěÚ v Říčanech vydáno žádné koordinované závazné stanovisko ani souhrnné vyjádření.
38. Žádost ze dne 13. 3. 2024, v níž žadatel požaduje tyto informace:
1. Máte zavedený systém ochrany oznamovatelů?
2. Kdy jste systém ochrany oznamovatelů zavedli?
3. Pokud jste měli systém ochrany oznamovatelů zavedený již před schválením nového Zákona, došlo po schválení zákona k nějaké aktualizaci? Pokud ano k jaké?
4. Prostřednictvím jakých kanálů je oznamovatelům umožněno podávat oznámení?
5. Kolik oznámení bylo od začátku fungování systému přijato?
a. Kolik z těchto oznámení bylo přijato po schválení nového Zákona?
b. Kolik z těchto oznámení bylo relevantních a dále řešených?
c. Kolik z těchto oznámení bylo přijato anonymně? (Pokud byla tato možnost umožněna)
d. Jakým způsobem byla oznámení podána? (Uveďte ideálně počet a způsob oznámení.
6. Je/bylo oznamovatelům umožněno podávat oznámení anonymně? Vyberte jednu z následujících odpovědí
• Před schválením Zákona bylo oznamovatelům umožněno podávat oznámení anonymně, ale po schválení zákona byla tato možnost zrušena
• Před schválením Zákona nebylo oznamovatelům umožněno podávat oznámení anonymně, ale po schválení zákona byla tato možnost umožněna
• Anonymní oznámení bylo umožněno jak před, tak po schválení Zákona.
• Anonymní oznámení nebylo umožněno ani před, ano po schválení Zákona.
• Před schválením Zákona jsme systém ochrany oznamovatelů neměli zavedený a nyní umožňujeme oznamovatelům anonymní oznámení
• Před schválením Zákona jsme systém ochrany oznamovatelů neměli zavedený a nyní neumožňujeme oznamovatelům anonymní oznámení
• Nemáme, ani jsme neměli zavedený systém ochrany oznamovatelů, tudíž tato otázka je nerelevantní.
• Jiné…
7. Spravuje Váš systém externí nebo interní příslušná osoba?
8. Bylo zaměstnancům poskytnuto školení? Pokud ano jakým způsobem bylo vedeno?
9. Máte na webu uveřejněny informace pro oznamovatele?
10. Máte vytvořenou vlastní směrnici (vnitřní předpis), která upravuje ochranu oznamovatelů na městském úřadě?
11. Kolik zaměstnanců působí na městském úřadě?
12. Kolik zaměstnanců působí na jednotlivých odborech?
Požadované informace byly zpracovány do žadatelem připravené tabulky a zaslány v příloze odpovědi.
39. Žádost ze dne 14. 3. 2024, v níž žadatel požaduje:
1. Kopii usnesení o přerušení řízení zn. OŽP- 168040/2022-Do.
2. Pokud usnesení nebylo vydáno, žádá o kopii seznamu spisového materiálu k zn. OŽP- 168040/2022-Do.
Kopie usnesení o přerušení řízení zn. OŽP- 168040/2022-Do byla žadateli zaslána.
40. Žádost ze dne 14. 3. 2024, v níž žadatel požaduje informace týkající se pozemků parc. č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/56, 161/81, 161/64, 161/15, 161/65, 161/66, 161/63, 161/46, 161/1, 164/55, 164/56, 164/57, 164/58, 164/59, 164/60, 164/61, 164/62, 164/63, 164/64, 164/65, 164/67, 164/39, 162/1, 206/6 v k. ú. Svojetice, a to konkrétně:
1. Jsou vedena správní řízení týkající se těchto pozemků?
2. Pokud jsou vedena správní řízení, za jakým účelem jsou správní řízení vedena a čeho se týkají?
3. Jsou podány žádosti o zahájení správních řízení, žádosti o vyjádření, stanoviska, výjimky, rozhodnutí či souhlasy týkající se těchto pozemků?
4. Pokud jsou podány žádosti, jaké žádosti jsou podány, za jakým účelem jsou správní řízení vedena a čeho se týkají a jaké je číslo jednací.
5. Byla k těmto pozemkům vydána nějaká rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, výjimky v období od 22. února 2024?
6. Pokud ano, jaká rozhodnutí, stanoviska, vyjádření to byla, kdy byla vydána, kdy nabyla právní účinnosti a jaké bylo číslo jednací?
Na základě sdělení Stavebního úřadu v Říčanech bylo uvedeno, že byla vydána dvě usnesení rozhodnutí o účastenství a jeden obecný dopis. Dále k jednotlivým bodům bylo uvedeno následující:
1. Ano, na pozemku parc. č. 206/6 je vedeno správní řízení.
2. Prodloužení platnosti společného povolení na stavbu „výstavba chodníků v obci Svojetice – v komunikaci Choceradská“.
3. Ne.
4. Ne.
5. Ne.
6. Ne.
 
Na základě sdělení Odboru životního prostředí, vodoprávní úřad MěÚ v Říčanech k jednotlivým bodům žádosti bylo uvedeno:
1. Ano.
2. K pozemku parc. č. 161/46, zn. OŽP- 168040/2022-Do řízení o prodloužení lhůty k dokončení stavby vodovodu povolené rozhodnutím č.j.4742/2008/ovú-00019 ze dne 28.4.2008 a kanalizace povolené rozhodnutím č.j. 17740/2008/ovú-00019 ze dne 22.10.2008 a k pozemkům parc. č. 164/39, 164/58, 164/57, 164/56 a 164/55 zn. OŽP-83767/2023-Do o povolení k nakládání s vodami.
3. Ano.
4. K pozemku parc. č. 161/46, zn. OŽP- 168040/2022-Do řízení o prodloužení lhůty k dokončení stavby vodovodu povolené rozhodnutím č.j.4742/2008/ovú-00019 ze dne 28.4.2008 a kanalizace povolené rozhodnutím č.j. 17740/2008/ovú-00019 ze dne 22.10.2008 a k pozemkům parc. č. 164/39, 164/58, 164/57, 164/56 a 164/55 zn. OŽP-83767/2023-Do o povolení k nakládání s vodami.
5. Ne.
6. Žádná.
41. Žádost ze dne 18. 3. 2024, v níž žadatel požaduje tyto informace:
1. Na pozemku parc. č. 164/7 se nachází hlavní odvodňovací a závlahové zařízení (dále jen HOZ) Evidenční číslo NAV: 2010000045-11201000. V délce cca 155 m došlo k zatrubnění. Kdy bylo úřadem vydáno povolení k zatrubnění HOZ?
2. Kdo je správcem vodního toku na pozemku parc. č. 164/7 v k.ú. Svojetice?
3. Na pozemku parc. č. 162/1 v k.ú. Svojetice bylo v roce 2024 vybudováno vodní dílo. O jaký typ vodního díla se jedná podle § 55 zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
4. Na pozemku parc. č. 164/39 v k.ú. Svojetice bylo v roce 2023 vybudováno vodní dílo. O jaký typ vodního díla se jedná podle § 55 zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
5. Na pozemcích parc. č. 164/39, 162/1, 164/55, 164/56, 164/57, 164/58, 164/59, 164/60, 164/61, 164/62, 164/63, 164/64, 164/65, 164/66, 164/67 bylo v roce 1965 vybudováno vodní dílo. O jaký typ vodního díla se jedná podle § 55 zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
K jednotlivým bodům žádosti bylo sděleno:
1. Na pozemku parc. č. 164/7 se nachází stavba HOZ pod názvem „ODPAD C“ ID 2010000045-11201000, zakrytá i otevřená část. Dle informací od Státního pozemkového úřadu je rokem výstavby rok 1965.
2. V centrální evidenci vodních toků není na pozemku parc. č. 164/7 v k. ú. Svojetice evidován vodní tok, tedy není určen správce. Na pozemku je umístěno hlavní odvodňovací zařízení v majetku státu s příslušností hospodařit pro Státní pozemkový úřad.
3. Na pozemku parc. č. 162/1 v k.ú. Svojetice probíhá stavba následujících vodních děl: SO 300 Vodovod a SO 310 Kanalizace, jedná se o vodní dílo dle § 55 zákona 254/2001 S., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) – „c) stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací.“
4. Na pozemku parc. č. 164/39 v k.ú. Svojetice probíhá stavba následujících vodních děl: SO 300 Vodovod a SO 310 Kanalizace, jedná se o vodní dílo dle § 55 zákona 254/2001 S., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) – „c) stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací.“
5. Stavba „Odv. pozemků JZD Srbín, hospodářství Svojetice“ z roku 1965 je vodním dílem dle § 55 písm. e) stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků.
42. Žádost ze dne 18. 3. 2024, v níž žadatel požaduje tyto informace:
1. Nachází se na pozemku parc. č. 164/7 v k. ú. Svojetice komunikace?
2. Pokud ano, kdy bylo požádáno o stavební povolení komunikace?
3. Kdo byl investorem?
4. Jaké bylo číslo jednací?
Na základě sdělení Odboru správních agend a dopravy v Říčanech bylo uvedeno, že na pozemku parc. č. 164/7 v k.ú. Svojetice se nachází ulice V jamách. Dle současného stavu a dostupných informací jde o účelovou komunikaci. Povinný subjekt nemá informaci o tom, zda tuto komunikaci obec zařadila do seznamu místních komunikací. V těchto záležitostech je kompetencí obec Svojetice. Pozemek patří obci a je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha/ostatní komunikace.
Dále bylo uvedeno, že povinnému subjektu není známo, že by na tuto komunikaci bylo vydáno stavební povolení. Odbor správních agend a dopravy MěÚ v Říčanech zastával funkci speciálního stavebního úřadu do 31. 12. 2021. Po tomto datu vede stavební řízení na komunikacích Stavební úřad Říčany, který k této komunikaci nevedl a nevede žádné řízení.
Informace k třetímu a čtvrtému bodu žádosti nemá povinný subjekt k dispozici. Z tohoto důvodu bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ, a to na základě ustanovení § 2 odst. 4 InfZ „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“
43. Žádost ze dne 18. 3. 2024, v níž žadatel požaduje informace týkající se ulice V Průhonu a Louňovická v obci Svojetice, parc. č. 1046/2 v k.ú. Svojetice, a to konkrétně:
1. Kdy bylo vydáno rozhodnutí o uzavírce komunikace?
2. Od kdy do kdy bude komunikace uzavřená.
3. Žádá o poskytnutí kopie rozhodnutí.
Žádost byla s odkazem na § 2 odst. 4 InfZ odmítnuta, neboť povinný subjekt požadovanými informacemi nedisponuje a nejsou mu známy. Dle sdělení Odboru správních agend a dopravy MěÚ v Říčanech jde o uzavírku místní komunikace, tudíž silničním správním úřadem pro místní komunikace je obec Svojetice. To znamená, že zvláštní užívání a ostatní záležitosti které se týkají uzavírky, vydává obec. Povinný subjekt v tomto případě vydal pouze opatření obecné povahy, týkající se dopravního značení, nikoliv rozhodnutí o uzavírce.
44. Žádost ze dne 19. 3. 2024, v níž žadatel, pokud obec/město vlastní plynovod(-y), požaduje zaslání smlouvy o provozování s příslušným distributorem, popř. nájemní smlouvu, je-li uzavřena.Žádost byla s odkazem na § 2 odst. 4 InfZ odmítnuta, neboť město Říčany nevlastní plynovod a požadovanými dokumenty tudíž nedisponuje.
45. Žádost ze dne 21. 3. 2024, v níž žadatel požaduje tyto informace:
– zda dosud trvá přerušení řízení o dodatečné povolení stavby na pozemcích parc. č. st.1289, st.1290, st.1291, st.1292, st.1293, st.1294, st.1295, st.1296, st.1297, st.1298 v k.ú. Říčany-Radošovice vedených Městským úřadem v Říčanech, odbor-Stavební úřad, pod č.j. 124883/2022, 130497/2022 a 130514/2022 (130509/2022), nebo zda Městský úřad v Říčanech, odbor-Stavební úřad, v řízení pokračuje.
– zda bylo Městským úřadem v Říčanech, odbor-Stavební úřad, po 25.4.2022 vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o odstranění stavby na pozemcích parc.č. st.1289, st.1290, st.1291, st.1292, st.1293, st.1294, st.1295, st.1296, st.1297, st.1298 v k.ú. Říčany-Radošovice. Žádám o poskytnutí kopií těchto rozhodnutí, pokud již byla vydána.
K žádosti bylo sděleno, že přerušení již netrvá a stavební úřad v řízení ve věci dodatečného povolení změny stavby na pozemcích parc. č. st.1289, st.1290, st.1291, st.1292, st.1293, st.1294, st.1295, st.1296, st.1297, st.1298 v k.ú. Říčany-Radošovice pokračuje. Vyjma rozhodnutí, která již byla žadateli poskytnuta k předešlým žádostem o informace, nebyla vydána jiná rozhodnutí o dodatečném povolení změny stavby nebo rozhodnutí o odstranění stavby k výše uvedeným pozemkům.
46. Žádost ze dne 22. 3. 2024, v níž žadatel požaduje kopii kompletní žádosti o odnětí pozemků ze ZPF, a to vč. všech příloh, na základě které MÚ Říčany vydal stanovisko č. j. 532474/2021-MURI/OŽP/00151 ze dne 7. 1. 2022.Žádost byla s odkazem na § 11 odst. 2 písm. a) InfZ odmítnuta, neboť povinný subjekt informoval o přijaté žádosti dotčené osoby, které ve lhůtě pro vyřízení žádosti vyjádřily nesouhlas s poskytnutím kompletní žádosti vč. příloh. Jedná se o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, Odboru životního prostředí v Říčanech sloužily pouze jako podklad a byly mu předány osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí.
47. Žádost ze dne 29. 3. 2024, v níž žadatel požaduje tyto informace:
1. jaká jsou umístění stacionárních radarů (např. zařízení k okamžitému měření rychlosti pomocí indukčních cívek apod.) pro měření rychlosti vč. rychlostního limitu (GPS souřadnice a směr případně jiné označení pro určení přesné polohy), které vlastní nebo provozuje město a jsou aktivně využívána k postihům za překročení maximální povolené rychlosti. Případně kdo je vlastníkem či provozovatelem výše uvedeného zařízení na katastru obce.
2. jaká jsou umístění úsekových měření rychlosti vč. rychlostního limitu (GPS souřadnice počátku a konce úseku), která vlastní nebo provozuje město a jsou aktivně využívána k postihům za překročení maximální povolené rychlosti. Případně kdo je vlastníkem či provozovatelem výše uvedeného zařízení na katastru obce.
3. jaká jsou umístění (GPS souřadnice, směr) dalších technických zařízení zajišťujících dozor nad dodržováním dopravních předpisů (např. kamery dozorující jízdu na červenou apod.), která vlastní nebo provozuje město a jsou aktivně využívána k postihům za překročení maximální povolené rychlosti.
4. jaká jsou umístění dohledových kamer, které nejsou využívána k postihům za překročení maximální povolené rychlosti, které se nachází na katastru města. Případně kdo je vlastníkem či provozovatelem výše uvedeného zařízení na katastru obce.
K jednotlivým bodům žádosti bylo sděleno:
1. Stacionární radary město Říčany – Městská policie Říčany neprovozuje.
2. Umístění úsekového měření rychlosti a GPS souřadnice bylo zasláno v příloze. Provozovatelem je město Říčany – Městská policie Říčany a vlastníkem je konsorcium firem AŽD Praha s.r.o. a CAMEA, spol. s r.o.
3. Jinými technickými zařízeními zajišťující dozor nad dodržováním dopravních předpisů město Říčany nedisponuje.
4. Umístění dohledových kamer městského kamerového dohlížecího systému bylo zasláno v příloze. Vlastníkem je město Říčany a provozovatelem je Městská policie Říčany.
48. Žádost ze dne 2. 4. 2024, v níž žadatel požaduje informaci: „v jakých termínech během posledních 3 let došlo k prořezávání bříz před domem na adrese 5. května 1037/1.“Na základě sdělení Odboru správy a údržby města MěÚ v Říčanech bylo k žádosti uvedeno, že k ošetření bříz, rostoucích na pozemku parc. č. 1652/3 v k. ú. Říčany u Prahy, v ul. 5. května v posledních 3 letech nedošlo. Periodické ošetření je, dle odborného doporučení, naplánováno nejdéle v horizontu následujících dvou let.
49. Žádost ze dne 2. 4. 2024, v níž žadatel požaduje poskytnutí zprávy o stavu bříz před domem Sukova 1321/8, Říčany, který probíhal na podzim loňského roku. Zprávu žádá včetně zprávy přímo od arboristy, který posudek prováděl.Zpráva neboli textová část dendrologického průzkumu, vypracovaná odborným arboristou v prosinci 2023, byla žadateli zaslána.
50. Žádost ze dne 19. 4. 2024, v níž žadatel požaduje informace týkající se pozemků parc. č. 206/6, 206/140, 206/141, 206/142 v k. ú. Svojetice, a to konkrétně:
1. Jsou vedena správní řízení týkající se těchto pozemků?
2. Pokud jsou vedena správní řízení, za jakým účelem jsou správní řízení vedena a čeho se týkají?
3. Jsou podány žádosti o zahájení správních řízení, žádosti o vyjádření, stanoviska, výjimky, rozhodnutí či souhlasy týkající se těchto pozemků?
4. Pokud jsou podány žádosti, jaké žádosti jsou podány, za jakým účelem jsou správní řízení vedena a čeho se týkají a jaké je číslo jednací.
5. Byla k těmto pozemkům vydána nějaká rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, výjimky v období od 1. ledna 2024?
6. Pokud ano, jaká rozhodnutí, stanoviska, vyjádření to byla, kdy byla vydána, kdy nabyla právní účinnosti a jaké bylo číslo jednací?
Na základě sdělení Stavebního úřadu v Říčanech bylo k jednotlivým bodům uvedeno následující:
1. Ne.
2. Ne.
3. Ne.
4. Ne.
5. Ano. 
6. Od 1. ledna 2024 bylo k pozemku p. č. 206/6 – výstavba chodníku v obci Svojetice – v komunikaci Choceradská, vydáno:
– Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti ze dne 30. 1. 2024, č.j. 42231/2024-MURI/OSÚ/00496.
– Usnesení o účastenství v řízení ze dne 23. 2. 2024, č.j. 58138/2024-MURI/OSÚ/00496, právní moc 16. 3. 2024.
– Usnesení o účastenství v řízení ze dne 23. 2. 2024, č.j. 57983/2024 – MURI/OSÚ/00496, právní moc 13. 3. 2024.
– Dopis ze dne 27. 2. 2024, č.j. 60227/2024-MURI/OSÚ/00496.
– Usnesení přerušení řízení ze dne 17. 4. 2024, č.j. 113689/2024-MURI/OSÚ/00496, právní moc 14. 5. 2024.
– Výzva ze dne 17. 4. 2024, č.j. 113663/2024-MURI/OSÚ/00496.
– Oprava výzvy ze dne 19. 4. 2024, č.j. 114796/2024-MURI/OSÚ/00496.
 
Na základě sdělení Odboru životního prostředí, vodoprávní úřad MěÚ v Říčanech bylo k jednotlivým bodům sděleno:
1. Ne.
2. Nejsou vedena správní řízení.
3. Ne.
4. Nejsou podány žádosti o zahájení správních řízení, žádosti o vyjádření, stanoviska, výjimky, rozhodnutí či souhlasy.
5. Ne.