Územní studie lokalita „Kozinova“

Cílem pořízení této územní studie bylo zpracování komplexního dokumentu, který by řešil předmětné území z hlediska využitelnosti pro širokou veřejnost. Město Říčany se v souvislosti s rekonstrukcí kmenového sběrače odpadních vod rozhodlo zrekultivovat prostor v okolí retenčních nádrží nově vybudovaných pro stoku A. Územní studie, která je zpracována na lokalitu Kozinova, navrhla způsob řešení veřejného prostranství po ukončení rekonstrukce stoky A. Územní studie je podkladem pro rozhodování v území a zároveň je podkladem pro zpracování podrobnější projektové dokumentace pro revitalizaci předmětné lokality. Na zpracování této územní studie je poskytována finanční podpora z EU (z IROP).