Přehled nejdůležitějších předpisů

podle nichž město Říčany zejména jedná a rozhoduje (§ 5 odst. 1 písmeno e) zákona č. 106/1999 Sb.).

Uvedené zákony se rozumí v platném znění.

 • zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon)
 • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,
 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Informace o nových právních předpisech, publikovaných ve Sbírce zákonů a dalších zdrojích najdete v rubrice Právní předpisy.