MAP v ORP – Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Letní škola pro pedagogy 2024

Srdečně vás zveme na každoroční setkání v rámci Letní školy pro pedagogy. Na konec letních prázdnin je pro vás opět připraven třídenní program plný seminářů, přednášek a diskuzí napříč celým spektrem vzdělávacího i výchovného procesu v rámci předškolního i školního vzdělávání.

  • Termín: 20–22/08/2024
  • Místo konání: Zámecký areál, Kostelec nad Černými lesy
  • Bližší informace

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území (evidence-based); zahrnuje oblasti předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP.

Hlavním přínosem realizace projektu MAP je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

Člověk dokonale učený jest strom na kořenu vlastním stojící, svou vlastní vláhou se napájející, vždycky stále a čím dále tím silněji rostoucí, zelenající se, kvetoucí, ovoce nesoucí.

Jan Amos Komenský

Jaké jsou přínosy projektu?

  • Možnost čerpat dotace na školy (bez MAP nelze čerpat dotace určené na rozvoj infrastruktury vzdělávání)

  • Projektové řízení a vyhledávání finančních zdrojů pro realizaci investičních záměrů škol (členové realizačního týmu projektu zpracovávají žádosti o dotace a následně řídí realizaci projektů včetně administrace dotace pro školy, školy nemusí platit externí firmy na řízení projektů)
  • Podpora řízení škol (sdílené právní poradenství pro školy, podpora vedoucích pracovníků v oblasti finančního řízení a správy škol, profesní rozvoj vedoucích pracovníků ve školství, kulaté stoly pro sdílení dobré praxe, podpora strategického řízení škol)
  • Profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání (vzdělávací semináře, mentoring, kulaté stoly s odborníky, sdílení dobré praxe, v návaznosti na realizované aktivity nákup vzdělávacích pomůcek do škol, digitalizace vzdělávání)
  • Aktivity spolupráce škol ve spolupráci s místními organizacemi (např. regionální olympiády pro žáky ZŠ, čtenářské kluby realizované ve spolupráci s Husovou knihovnou Říčany, příspěvkovou organizací, programy primární prevence)
  • Zpracování strategického plánu rozvoje vzdělávání (na základě obsahu těchto strategií MŠMT vyhlašuje dotační výzvy pro školy)
  • Evaluace dopadu realizovaných aktivit v území od roku 2016

Cílem projektu č. 1 je prohloubení spolupráce a zapojení relevantních aktérů z území do procesu plánování a aktualizace místního akčního plánu rozvoje vzdělávání.  Cílem projektu č. 2 je zkvalitnění vzdělávání v mateřských a základních školách v daném území v reakci na problémy a potřeby tohoto území. Cílem projektu č. 3 je zhodnocení dopadu projektem realizovaných aktivit na všechny relevantní cílové skupiny. Cíle projektu navazují na identifikované problémové oblasti školství v regionu.

Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora od EU.

ORP Říčany: Místní akční plány rozvoje vzdělávání OP JAK
CZ.02.02.XX/00/23_017/0008140