Rekonstrukce a dostavba chodníků podél komunikace II/101

Fond: Státní fond dopravní infrastruktury
Program: bezpečnost
Rok podání: 13. 1. 2016
Zpracovatel dotace: Ing. Lenka Holoubková
Fyzické zahájení: 1. 3. 2017
Konec realizace:  27.11.2017
Celkové náklady: 8 510 438,70 Kč
Z toho dotace: 3 927 000,- Kč

Skládá se ze dvou podprojektů: –   část I: chodníky U Křížku,

Předmětem akce je novostavba chodníků podél komunikace II/101, která je dálničním přivaděčem k dálnici D1 a zároveň jednou z páteřních komunikací oblasti východně od Prahy. Tato část komplexního projektu „Rekonstrukce a dostavba chodníků podél silnice II/101“ řeší konkrétně úsek od parkoviště před pacovským hřbitovem (zhruba 130 m severně od ulice Nad Bahnivkou) po křižovatku se silnicí III/10176 (ulice Mírová) v Říčanech, v k.ú. Pacov u Říčan. Stavební úpravy budou provedeny podle projektové dokumentace zpracované ateliérem AF-CITYPLAN s.r.o. a budou spočívat ve vybudování chodníku, zatrubnění příkopu a přeložky vodovodu. Výstavba chodníků proběhla v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérový přístup osob.

Cílem akce je zvýšení bezpečnosti účastníků provozu – zvláště pěších a osob se sníženou schopností pohybu a orientace na komunikaci II/101 v k.ú. Pacov u Říčan, v úseku mezi pacovským hřbitovem a křižovatkou s ulicí Mírová. Lokalita je nejrychleji rostoucí městskou částí v Říčanech s dalším plánovaným rozvojem dle územního plánu. Z centra města do Pacova do ulice Stará vede cyklostezka, dále do Pacova však neexistuje přímé a bezpečné spojení ke hřbitovu a ke křižovatce U Křížku. Nově vybudovaný chodník by zajistil bezpečné propojení pro pěší zejména mezi těmito místy: stávající i nově plánovaná residenční výstavba v části obce Říčany-Pacov, nově otevřený volnočasový areál Pacov, hřbitov v Pacově, autobusové zastávky pro rychlé spojení Pacov-Říčany-Praha, základní a mateřská škola Nemo, tenisový areál TK Pacov, napojení na cyklostezku Říčany-Pacov vybudovanou za podpory SFDI. Splněním cíle bude zajištěn bezproblémový a bezbariérový pohyb v této oblasti.

část II: chodníky podél II/101

Předmětem akce je novostavba chodníků podél komunikace II/101, která je dálničním přivaděčem k dálnici D1 a zároveň jednou z páteřních komunikací oblasti východně od Prahy. Tato část komplexního projektu „Rekonstrukce a dostavba chodníků podél silnice II/101“ řeší konkrétně výstavbu chodníku od ulice Stará po pacovský hřbitov a dvojici autobusových zastávek u pacovského hřbitova., v k.ú. Pacov u Říčan. Stavební úpravy budou provedeny podle projektové dokumentace zpracované ateliérem AF-CITYPLAN s.r.o. a budou spočívat ve vybudování oboustranného chodníku, dvou autobusových zastávek, přechodu pro chodce, osvětlení přechodu, místa pro přecházení a přeložky kabelů O2.Výstavba chodníků proběhne v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérový přístup osob.

Cílem akce je zvýšení bezpečnosti účastníků provozu – zvláště pěších a osob se sníženou schopností pohybu a orientace na komunikaci II/101 v k.ú. Pacov u Říčan, v úseku mezi pacovským hřbitovem a ulicí Stará. Lokalita je nejrychleji rostoucí městskou částí v Říčanech s dalším plánovaným rozvojem dle územního plánu. Z centra města do Pacova do ulice Stará vede cyklostezka, dále do Pacova však neexistuje přímé a bezpečné spojení ke hřbitovu a ke křižovatce U Křížku. Nově vybudovaný chodník by zajistil bezpečné propojení pro pěší zejména mezi těmito místy: stávající i nově plánovaná residenční výstavba v části obce Říčany-Pacov, nově otevřený volnočasový areál Pacov, hřbitov v Pacově, autobusové zastávky pro rychlé spojení Pacov-Říčany-Praha, základní a mateřská škola Nemo, tenisový areál TK Pacov, napojení na cyklostezku Říčany-Pacov vybudovanou za podpory SFDI. Splněním cíle bude zajištěn bezproblémový a bezbariérový pohyb v této oblasti.