Programové dotace – AKCE 2021, PROVOZ 2021

PROGRAM AKCE 2021 (zde)

 • určen pro jednorázové akce nekomerčního a obecně prospěšného charakteru v oblasti sportu, kultury, volného času dětí, mládeže a seniorů, sociální, životního prostředí pořádané v roce 2021 v Říčanech
 • celková alokace 1 000 000,- Kč pro rok 2021
 • podává se max. 5 žádostí na žadatele a kalendářní rok
 • max. lze žádat 50 000,- Kč na akci a zároveň max. 70 000,- Kč na žadatele a rok
 • oprávněný žadatel – právnická osoba (nezisková organizace: spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, církev, náboženská společnost) se sídlem na území města Říčany  
 •                               – fyzická osoba (starší 18 let, provozující veřejně prospěšnou činnost s trvalým pobytem na území města Říčany
 • lhůta pro podání žádosti: 1. 11. 2020 – 30. 11. 2020
 • lhůta pro rozhodnutí o žádosti: březen 2021
 • finanční vypořádání dotace: do 60 dnů od skončení akce, žadatel doloží soupis účetních dokladů hrazených z dotace, včetně data úhrady, povinnou minimální publicitu, závěrečnou zprávu o konání akce

PODÁNÍ ŽÁDOSTI na dotačním portálu www.ricany.grantys.cz v sekci „VÝZVY“ odkaz pod názvem AKCE 2021

Povinné přílohy žádosti: „Potvrzení o podání žádosti“ (zde)

Vzor „FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE“ (zde)

Vzor „Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Říčany – program Akce 2021“ (zde)

PROGRAM PROVOZ 2021 (zde)

 • určen pro podporu provozu neziskových organizací v roce 2021 v oblasti sportu, kultury, volného času dětí, mládeže a seniorů, životního prostředí a sociální oblasti
 • celková alokace 3 500 000,- Kč pro rok 2021
 • podává se max. 1 žádost na žadatele a kalendářní rok
 • max. lze žádat 400 000,- Kč na organizaci a kalendářní rok
 • oprávněný žadatel – právnická osoba (nezisková organizace: spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, církev, náboženská společnost) se sídlem na území města Říčany
 • lhůta pro podání žádosti: Grantys je pro žadatele zpřístupněn od 1. 11. 2020. Žádosti se podávají do 31. 12. 2020
 • lhůta pro rozhodnutí o žádosti: duben 2021
 • finanční vypořádání dotace: do 10. 2. 2022 žadatel doloží soupis účetních dokladů hrazených z dotace, včetně data úhrady, povinnou minimální publicitu

PODÁNÍ ŽÁDOSTI na dotačním portálu www.ricany.grantys.cz v sekci „VÝZVY“ odkaz pod názvem PROVOZ 2021

Povinné přílohy žádosti:

 • Příloha č. 1  „Čestné prohlášení o počtu aktivních členů k 30. 11. 2020“ (zde)
 • Příloha č. 2 „Jmenný seznam aktivních členů organizace k 30. 11. 2020“ (zde) 
 • Příloha č. 3 „Tabulka splnění hodnotících kritérií“ (zde)
 • Příloha č. 4 „Potvrzení o podání žádosti“ (zde)

Vzor „FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE“ (zde)

Vzor „Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Říčany – program Provoz 2021“ (zde)