Legislativa ČR v oblasti územního plánování

  • stavební zákon – zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
  • správní řád – zákon č. 500/2004 Sb.

Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu:

  • 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů
  • 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

______________________