Městská policie Říčany

Městská policie Říčany sídlí na Komenského náměstí v Říčanech, po levé straně od hlavního vchodu do Městského úřadu. Služebna Městské policie je označena světelnou informační tabulí a je umístěna v 1. patře budovy.

Městská policie má celkem 22 strážníků.

Strážníci vykonávají hlídkovou a kontrolní činnost, zákroky a úkony ve městě Říčany a v jeho místních částech – Radošovice, Jažlovice, Kuří, Pacov, Strašín, Voděrádky.

Připomínky a podněty pro práci Městské policie Říčany je možno zcela anonymně vložit do kontaktní schránky, umístěné před vstupem do budovy.

Městská policie Říčany byla zřízena v rámci samostatné působnosti města Říčany v roce 1995 a plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, ale také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

Hlavní úkoly

  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
  • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
  • podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
  • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
  • podílí se na prevenci kriminality v obci,
  • provádí dohled nad veřejným prostranstvím v obci,
  • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
  • Městská policie zajišťuje odchyt volně pobíhajících zvířat.

Městská policie k zajištění uvedených úkolů používá městský kamerový dohlížecí systém včetně aktivní činnosti strážníků v terénu.

Místní působnost městské policie