Územní studie krajiny správní obvodu obce s rozšířenou působností Říčany

Územní studie krajiny správní obvodu obce s rozšířenou působností Říčny

Pořízení této územní studie je spolufinancováno Integrovaným regionálním operačním programem

Pořízení této studie je spolufinancováno Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí www.sfzp.cz ; www.mzp.cz

Územní studii krajiny (dále jen ÚSK) pořizuje úřad územního plánování pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) Říčany. ÚSK je územní studií ve smyslu § 25 a § 30 stavebního zákona a po splnění požadavků vyžadovaných tímto zákonem se stane jedním ze základních podkladů pro plánovací a rozhodovací činnost zejména orgánů územního plánování, orgánů ochrany přírody, stavebních úřadů a dalších orgánů podílejících se na rozhodování o krajině. ÚSK bude také využita pro doplnění a upřesnění územně analytických podkladů ORP Říčany.

Cílem pořízení ÚSK je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování. Účelem je vytvořit základní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině bez ohledu na to, který orgán je pro rozhodování příslušný. Základem řešení z hlediska územního plánování je vytvoření podkladu pro stanovení koncepce uspořádání krajiny v územních plánech, případně pro následné řešení regulačních plánů.

Řešené území ÚSK je vymezeno v rozsahu celého správního obvodu obce s rozšířenou působností Říčany, tzn. území obcí Babice, Březí, Černé Voděrady, Čestlice, Dobřejovice, Doubek, Herink, Hrusice, Jevany, Kaliště, Kamenice, Klokočná, Konojedy, Kostelec nad Černými lesy, Kostelec u Křížků, Kozojedy, Křenice, Křížkový Újezdec, Kunice, Louňovice, Mirošovice, Mnichovice, Modletice, Mukařov, Nučice, Nupaky, Oleška, Ondřejov, Oplany, Pětihosty, Petříkov, Popovičky, Prusice, Radějovice, Říčany, Senohraby, Sluštice, Strančice, Struhařov, Stříbrná Skalice, Sulice, Světice, Svojetice, Štíhlice, Tehov, Tehovec, Velké Popovice, Vlkančice, Všestary, Výžerky, Vyžlovka, Zvánovice.

V rámci části „Doplňující průzkumy a rozbory“ (I. etapa díla) byla především využita data z ÚAP, komplexních pozemkových úprav a další dostupné podklady. Doplňující průzkumy byly pořízeny v rozsahu nutném pro zpracování Rozborů, které jsou součástí tohoto výstupu, a v další etapě realizace projektu také Návrhu. Nezbytnou součástí doplňujících průzkumů byly terénní průzkumy.

V průběhu řešení I. etapy díla se uskutečnily v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo nezbytné schůzky za účasti pořizovatele, zpracovatele, odboru životního prostředí. Zpracované průzkumy a rozbory byly představeny zástupcům obcí náležící do správního obvodu ORP Říčany. Zástupci obcí měli možnost uvedené průzkumy a rozbory připomínkovat.

Následně zpracovatel v rámci části „Návrh územní studie krajiny“  využil poznatky z předchozí analytické části „Doplňující průzkumy a rozbory“, data z ÚAP, komplexních pozemkových úprav a další dostupné podklady. V rámci zpracování návrhu zpracování bylo provedeno dotazníkové šetření volených zástupců dotčených obcí. V souladu se smlouvou o dílo se uskutečnily konzultace se orgánem ochrany prostředí,  s vybranými dotčenými orgány a se zástupci samospráv. Na základě těchto konzultací došlo k dílčím úpravám návrhu studie. Pořizovatel územní studie schválil možnost jejího využití podle § 25 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti byl pořizovatelem podán 28. 6. 2019.

Studie je k nahlédnutí zde.