Nové funkce IS Města Říčany

Rok podání: listopad 2016
Celkové způsobilé výdaje: 4 744 314.  -Kč

Celková dotace: 4 272 582,60 Kč
Celkové nezpůsobilé výdaje: 0,-

Realizace nových funkcí informačního systému města Říčany v oblasti elektronizace vybraných agend
úřadu, elektronizace komunikace a poskytování informací občanům prostřednictvím nových
elektronických kanálů.
Jaký problém projekt řeší?
Projekt řeší problematiku a potřebu elektronizace manuálně provozovaných agend – povinnost
zveřejňování smluv a objednávek do registru smluv, elektronizaci vnitřní komunikace a komunikace
úřadu s občany a ostatními externími subjekty formou elektronických formulářů a portálového
řešení.
Co je cílem projektu?
Cílem projektu je zvýšit míru elektronizace procesů a agend úřadu, zvýšení úrovně informovanosti
občanů prostřednictvím nových elektronických kanálů, zvýšit dostupnost s transparentnost úřadu
prostřednictvím nástrojů eGovernmentu a minimalizovat nebo eliminovat identifikovaná rizika a
hrozby vyplývající z manuálně vykonávaných činností.

Díky tomuto projektu máme např. elektronickou úřední desku.