Povinně zveřejňované informace

1.Oficiální název:
Město Říčany
2.Důvod a způsob založení:
Město Říčany vzniklo jako územní samosprávná jednotka ve smyslu hlavy sedmé zákona č. 1/1993 Sb., ústava České republiky podle ustanovení s §§ 1 a  2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění (zákon č.367/1990 Sb. o obcích byl zrušen novým zákonem o obcích – č. 128/2000 Sb.). Podle §§ 1 a 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
3.Organizační struktura:
viz Organizační schéma
4.Kontaktní spojení:
Město Říčany
Masarykovo náměstí 53/40
251 01  Říčany
Ústředna: +420 323 618 111, +420 323 618 211
www.ricany.cz
E-mail: zc.ynacir@anletadop (pro běžnou korespondenci)
Elektronická adresa podatelny: zc.ynacir@anletadop-e (pro úřední podání) – podrobnosti o elektronické adrese podatelny: ZDE
Odbory a oddělení
Adresa úřadoven a úřední hodiny
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ochrana osobních údajů
Formuláře ochrana osobních údajů
Whistleblowing – ochrana oznamovatelů
5.Případné platby můžete poukázat na účet: 19-724201/0100
Hotově můžete platit v pokladně: Budova A, Masarykovo nám. 53/40
6.Identifikační číslo organizace (IČ):
00240702
7.Daňové identifikační číslo (DIČ):
CZ00240702
8.Dokumenty vč. rozpočtu města: dokumenty
9.Žádosti o informace: 
A) Ústně: 
1) Informační centrum, budova B, Masarykovo náměstí 83, 251 01 Říčany 
2) Podatelna MěÚ v Říčanech, budova A, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany

B) Písemně (poštou či osobním podáním):
Všechny podatelny MěÚ v Říčanech 
1) Podatelna MěÚ v Říčanech, budova A, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany 
2) Podatelna v budově E, Melantrichova 2000, 251 01 Říčany 
3) Podatelna v budově F, Komenského náměstí 1619, 251 01 Říčany

C) Prostřednictvím e-mailu na adrese: zc.ynacir@anletadop-e 

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 10.Příjem žádostí a dalších podání:
Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání  podávejte osobně na kteroukoli podatelnu Městského úřadu v Říčanech nebo písemně na adresu Městský úřad v Říčanech, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany.
Rozhodnutí lze po předchozí dohodě osobně převzít na kterémkoli z odborů MěÚ, který je v dané věci kompetentní k vydání tohoto rozhodnutí (viz. organizační struktura – bod 3).
11.Opravné prostředky:
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí viz informace o opravných prostředcích.
12.Formuláře:
Úřední formuláře 
Formuláře MěÚ
13.Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:
viz Portál veřejné správy
14.1Přehled nejdůležitějších používaných předpisů:
viz přehled předpisů podle nichž město Říčany zejména jedná a rozhoduje.
14.2Vydané právní předpisy:
Vyhlášky a nařízení
15.Sazebník úhrad za poskytování informací:
Ceník
16.Výroční zprávy o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací:
Výroční zprávy
17.Výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4
Město Říčany v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence
18.Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle §16a odst. 7 – Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ve věci stížnosti na postup povinného subjektu při vyčíslení úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací – č. j. 85233/2021-MURI/KVŘG/1180 (zde) – Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ve věci stížnosti na postup povinného subjektu  při vyčíslení úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací – č. j. 102678/2021-MURI/KVŘG/1180 (zde) 
19.Výsledky kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole v platném znění za MěÚ Říčany
Výsledky kontrol za rok 2023
20.Seznam příspěvkových organizací:
Mateřské a základní školy
Kulturní organizace
DPS SENIOR a stacionář Olga