Tvoříme strategický plán ŘÍČANY 2040

Děkujeme za všechny podněty a nápady 

Milí spoluobčané, sousedé, děkujeme, že jste přišli na Masarykovo náměstí a společně s námi probrali důležité aspekty strategického plánu Říčan. Vyjadřovali jste se k jednotlivým oblastem rozvoje města. Také jste nám napsali spoustu připomínek a nápadů. Všechny podněty zapracujeme a seznámíme vás s výsledkem.

Těší nás, že s rodiči přišlo i mnoho dětí, pro které jsme připravili zábavnou hru hledání zvířátek. Děti nám také nakreslily spoustu obrázků – konkrétně pro pana starostu byl určen návrh velkého bazénu na Masarykově náměstí 🙂

Strategický plán města není dokument jedné politické strany, která si chce prosadit své zájmy. Strategický plán musí vycházet z potřeb, podnětů a vizí lidí, kteří v našem městě žijí, pracují a vychovávají děti. Díky za vaše názory a spolupráci.

David Michalička, starosta města

Postup pořizování strategického plánu

Tvorbu nového strategického plánu odhlasovalo zastupitelstvo na svém zasedání v prosinci 2020. Nejdříve proběhly workshopy se zástupci městského úřadu. Cílem bylo posbírat od jednotlivých odborů městského úřadu existující podklady a sepsat existující potřeby města. Následovalo několik workshopů, kde proběhl sběr vize města od všech zastupitelů. Pak přišla fáze zapojení veřejnosti – v červnu 2020 byl zveřejněn dotazník s klíčovými otázkami. Dotazník je k dispozici k vyplnění online plus byl distribuován jako tištěný v Kurýru (zájemci jej mohli a ještě můžou donést vyplněný na informační centrum). Dotazník byl v rámci občanské výuky distribuován i do osmých a devátých tříd základních škol v Říčanech.

Následovat bude řada workshopů a diskuzí s veřejností v jednotlivých částech města včetně osad. Cílem diskuzí bude posbírat náměty a zjistit představy obyvatel o budoucnosti města. Ze všech sebraných podkladů bude následně zpracován Strategický plán odbornou firmou. Po zveřejnění návrhu plánu proběhne fáze validace – plán znova projde kolečkem diskuzí a připomínek jak na městském úřadě a mezi zastupiteli, tak na veřejnosti pro vyladění finální podoby.

Vize Říčan pro rok 2030 a 2040

Proč se strategický plán připravuje? Každé město by mělo mít dlouhodobou vizi, kam směřuje a jak má město vypadat za deset či dvacet let. Měli bychom si společně naplánovat, kde má město růst a kde ne, jakou infrastrukturu pro to potřebujeme vybudovat. Chceme se zamyslet, jak a kde se budeme bavit a kam budeme chodit odpočívat, jaký charakter má město mít, jaké má mít školství, jak bude vypadat doprava, zdravotní péče, služby. Vize města říká, zda chceme město pro obyvatele nebo pro služby či průmysl, pro turisty a přespolní nebo pro domácí. Chceme si ujasnit, jakou roli mají mít Říčany vůči svému okolí. Chceme vědět, na co budeme v budoucnu hrdí a co musíme udělat, abychom byli spokojení nebo dokonce nadšení z našeho města. Je potřeba pojmenovat klíčové problémy, které nás dnes tíží a které mohou vyžadovat složitá a drahá řešení nebo řešení, které trvají řadu let.

20 let není dlouhá doba

Rok 2040 se může zdát velmi vzdálený, ale je potřeba si uvědomit, že řada projektů se chystá a realizuje několik let. A nelze realizovat vše naráz, proto potřebujeme mít zásobník projektů a jejich priorit, které začne postupně připravovat. Takovým počinům je potřeba přizpůsobit územní plán, vykoupit pozemky, … kdybychom plánovali jen na 10 let, můžeme zjistit, že na některé věci už je pozdě.

Co obsahuje strategický plán

Strategický plán kromě vlastní vize a zásobníku projektů obsahuje ještě priority, principy a zásady rozvoje města. Strategický plán je navíc potřeba pro čerpání dotací. Na řadu projektů lze totiž získat dotace jen pokud jsou obsaženy ve schváleném strategickém plánu.

Strategický plán potřebuje širokou shodu

Strategický plán není manifestem jedné strany. Je to z principu dokument, který musí mít co nejširší shodu, aby dokázal zajistit realizaci své vize i v budoucích volebních obdobích. Pokud na něm nepanuje široká shoda, tak se rychle stane nefunkčním. Proto musí být společným dílem všech Říčaňáků.

Do tvorby strategického plánu plánujeme zahrnout všechny – zástupce města i úřadu, zastupitele, ale především širokou veřejnost. Výsledný plán doufáme bude takový, se kterým bude co největší většina Říčaňáků souhlasit. Cílem plánu není polarizovat, ale naopak naplánovat ty akce a projekty nebo stanovit takové zásady, které všichni chceme a na kterých se shodneme.

Připravujeme veřejná setkání, jejichž cílem je prodiskutovat s občany Říčan klíčová rizika a potenciál rozvoje města v příštích dvaceti letech. Výstupy z workshopů poslouží jako podklad pro tvorbu Strategického plánu ŘÍČANY 2040.

Workshopy

Celkem město organizuje šest osobních setkání pro širokou veřejnost v Říčanech i místních částech. Setkání se uskuteční v následujících oblastech: Říčany – Pacov, Říčany – Strašín, Říčany – Voděrádky (společné pro Kuří a Jažlovice), Říčany město centrum, Říčany – Radošovice a Říčany – Olivovna. Cílem je, aby občané mohli diskutovat své příspěvky také s ohledem na lokalitu, kde žijí. Diskusi bude řídit dvojice profesionálních facilitátorů. Výstupy budou anonymně zaznamenány do protokolu, který pak účastníci workshopu obdrží.