Zelená střecha Mateřská škola Větrník Říčany

Číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0011395

Rok podání: říjen 2019

Celkové způsobilé výdaje: 9 271 660,76 Kč

Dotace: 7 880 911,64 Kč

Projekt řeší výstavbu zelené střechy a zelených stěn v nově budované MŠ Větrník v Říčanech. Střechy jsou konstruovány jako extenzivní vegetační střechy s výraznou akumulační schopností, součinitel odtoku v ozeleněné části střechy je 0,5, celkově (včetně ostatních částí střechy) dosahuje prům. 0,7. Plochá střecha je řešena železobetonovou deskou s vegetační a hydroakumulační vrstvou na ploše 356,3 m2. Zelené stěny na fasádě s popínavými rostlinami využívají závlahou akumulovanou dešťovou vodou.

Projekt Zelené střechy a zelených stěn v MŠ Větrník je úzce propojen s projektem vlastní novostavby MŠ, která je spolufinancována z Integrovaným operačním programem. Projekt celkově řeší problém nedostatku kapacit předškolního vzdělávání v Říčanech a okolí. Výstavbou nového objektu MŠ Větrník v Říčanech dojde k nárůstu zpevněných ploch v intravilánu města a tudíž ke zvýšenému odtoku srážkových vod v řešené lokalitě. Při řešení zpevněnou střechou by vznikly pouze plochy, ze kterých by neregulovaným odtokem srážkové vody přímo odtékaly. V souladu se strategií protipovodňové ochrany ve smyslu zadržení vod v místě, projekt řeší vybudování retenčních prostorů v podobě vegetačních střech, akumulační nádrže a vsakovací galerie, které budou po většinu roku suché a budou se plnit srážkovou vodou pouze při srážkách. Srážková voda se bude v těchto prostorách zadržovat – přednostně vsakovat do půdního horizontu vrstev zelené střechy. Přebytky dešťové vody ze střech objektu jsou sváděny do akumulační nádrže s čerpací šachtou, následně jsou přepadem odvedeny do vsakovací galerie. Zelené stěny budou rovněž využívat akumulovanou dešťovou vodu. Budou provedeny ze samonosné konstrukce kotvené do keramického zdiva obvodové stěny mateřské školy. Dešťová voda závlahy zelených stěn bude vedena z čerpací šachty do technické místnosti 1NP mateřské školy, kde bude umístěna technologie automatické závlahy a dávkování hnojiva. Voda závlahy bude dále vedena vnitřními rozvody užitkové závlahové vody k jednotlivým pozicím modulárních segmentů zelené stěny na severozápadní fasádě, kde budou napojeny na systémový zavlažovací systém modulů zelené stěny. Zelené střechy i zelené stěny řeší problém zvýšeného odtoku dešťových vod i mikroklima v místě realizace projektu.