Rok 2020

Obsah žádostiObsah poskytnuté informace
1. Žádost ze dne 15. 1. 2020,v níž žadatel požaduje zpřístupnění informací, které se týkají finančních investic města Říčany.Vyplněná tabulka (zde).
2. Žádost ze dne 16. 1. 2020,v níž žadatel požaduje poskytnutí podaných připomínek k návrhu ÚP Ondřejov.Žadateli byly požadované dokumenty odeslány (zde). Podle § 8a bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaných dokumentů nebudou poskytnuty informace o jménu a příjmení, datu narození, místě trvalého bydliště a podpisu osob v dokumentu uvedených.
3. Žádost ze dne 17. 1. 2020,v níž žadatel požaduje poskytnutíníže uvedených informací:Kopie všech závazných stanovisek podle § 96b stavebního zákona, týkajících se záměrů a staveb na území města Mnichovice, vydaných Městským úřadem v Říčanech, odbor územního plánování v období od 1. 9. 2018 do 9. 10. 2018 včetně;Kopie všech žádostí o vydání závazného stanoviska podle § 96b stavebního zákona, ke kterým bylo závazné stanovisko podle bodu 1. výše této žádosti vydáno. Požadované dokumenty byly žadateli odeslány v příloze. Podle § 8a bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaných dokumentů nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, datu narození, místě trvalého bydliště, podpisu vyřizující osoby a osoby zastupující žadatele. 
4. Žádost ze dne 20. 1. 2020,v níž žadatel požaduje poskytnutí informací:1. O veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách v obvodu územní působnosti města Říčany.2. K přehledu pozemků vhodných k náhradní výsadbě podle § 9 odst. 2a).3. K obecní vyhlášce o zeleni, pokud je taková informace k dispozici. Vzhledem k tomu, že podaná žádost je formulována příliš obecně a není zcela zřejmé, jaké informace žadatel požaduje, byl vyzván k upřesnění žádosti o poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. b) InfZ. Konkrétně se jedná o upřesnění v dotazu č. 1, kde není specifikováno, jakou informaci o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách v obvodu územní působnosti města Říčany požadujete. V otázce č. 2 pak není uveden zákon, jehož se uvedené ustanovení týká. Povinný subjekt se pouze domnívá, že se jedná o zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ale ze strany žadatele je nutné potvrzení této domněnky. Žadatel žádost upřesnil v bodech 1. a 2. a to tak, že požaduje:1. Seznam veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin v obvodu územní působnosti města Říčany.2. Přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě podle zákona č. 114/1992 Sb., § 9 odst. 2a)3. Informace k obecní vyhlášce o zeleni, pokud je taková informace k dispozici. Povinný subjekt na základě upřesnění žádosti poskytl tuto odpověď: 1. Odbor správy majetku v Říčanech disponuje informacemi o účelových komunikacích, stezkách a pěšinách pouze ve vztahu k území města Říčany, nikoliv ve vztahu k územní působnosti města jako obce s rozšířenou působností. U účelových komunikací ve vlastnictví města Říčany Odbor správy majetku neeviduje informace o omezení přístupu. Dále bylo uvedeno, že pasport ve formě jmenného seznamu stezek a pěšin pro území města Říčany není zpracován. Jelikož povinný subjekt požadovanou informací nedisponuje, bude z tohoto důvodu v této části žádosti v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací. 2. Seznam pozemků určených pro náhradní výsadbu: Park A. Švehly – parc. č. 1206 v k.ú. Říčany u PrahyNerudova ulice –parc. č. 1270/7, 1269/12 oba v k.ú. Říčany u PrahyScheinerova ulice– parc. č. 1256/5, 1256/6 oba v k.ú. Říčany u PrahyUlice 5. května – parc. č. 1310/21 v k.ú. Říčany u PrahySad Srnčí – parc. č. 502/1 v k.ú. Říčany u PrahySídliště Olivova – parc. č. 1627/8 v k.ú. Říčany u PrahyLesopark u hřbitova – parc. č. 801/91 a 801/111 oba v k.ú. Říčany u Prahy 3. V současné době platnou vyhlášku o zeleni město Říčany nemá, neboť obecně závazná vyhláška o ochraně veřejné zeleně č. 1/2012 byla v březnu roku 2018 zrušena. 
5. Žádost ze dne 23. 1. 2020,v níž žadatel požaduje poskytnutí zápisů z jednání rady a dokumentů, které se týkají pozemku č. 44, KÚ Říčany, Olivova ul. a pozemku sousedního.Požadované dokumenty byly žadateli odeslány (zde). Podle § 8a bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaných dokumentů nebudou poskytnuty informace o jménu a příjmení, datu narození, místě trvalého bydliště a podpisu osob v dokumentu uvedených.
6. Žádost ze dne 24. 1. 2020,v níž žadatel požaduje poskytnutí těchto informací:1. Je na území města Říčany zákaz vjezdu pro kamiony?2. Pokud ano, žádá poskytnout opatření obecné povahy k tomuto zákazu vjezdu.1. Na území města Říčany se nejedná o zákaz vjezdu kamionů, ale o omezení tranzitní dopravy.2. Žadateli bylo odesláno opatření obecné povahy ev. č. 73924/2018, č. j. 14136/2018-MURI/OSAD ze dne 31. 8. 2018, které stanovuje místní úpravu provozu (zde).
7. Žádost ze dne 24. 1. 2020,v níž žadatel požaduje kopii projektové dokumentace k akci „Dostavba vodovodu v lokalitě Ryba“.Žadateli byl požadovaný dokument odeslán (zde).
8. Žádost ze dne 24. 1. 2020,v níž žadatel požaduje poskytnutí první části Územní studie krajiny ORP Říčany s názvem „Doplňující průzkumy a rozbory“.Požadovaný dokument byl žadateli poskytnut.
9. Žádost ze dne 27. 1. 2020,v níž žadatel požaduje poskytnutí těchto informacíV jaké formě dat (myšleno např. SPZ, fotografie, časové razítko) jsou uchovávána data sesbíraná z radarů?Po jak dlouhé období jsou tato data uchovávána? Liší se toto období u vozidel, jejichž řidiči nejsou podezřelí ze spáchání přestupku?Jsou data o průjezdu vozidel či jejich historie předávána Policii ČR k dalšímu prověřování, jak naznačují veřejnoprávní smlouvy? V jaké formě se tak děje a jak často?Kolik zaplatilo nebo ještě zaplatí město Mnichovice v roce 2019 jako doplatek nákladů?Kolik vozidel je aktuálně vedeno na white-listu?  1. Modul pro zpracování dat z měřících zařízení musí minimálně zajistit vyhledávání a tvorbu přehledu dat podle:Registrační značkyData a času záznamuKategorie měřeníTypu přestupkuLokalityNa fotografii přestupku musí být vidět čitelně a ostře:Registrační značkaMaska vozidlaObličej řidičeTvar vozidla2. Uchovávaná data z úsekového měření jsou rozdílná, a to pro řízení u přestupků, kdy se jedná o dobu nezbytnou v rámci řízení o přestupku, ostatní data o průjezdech se liší dle potřeby Policie ČR a možnosti systému. Aktuálně se jedná o zálohu dat po dobu 3 měsíců. Nastavená doba se však dle požadavku policie v návaznosti na konání činností může měnit, z taktických důvodů nelze upřesňovat.3. Policii ČR je poskytnut pro výkon jejich činností přístup do systému o průjezdu vozidel v rámci úsekových radarů. Přístup je zajištěn nepřetržitě prostřednictvím systému zpracovávání dat pro potřeby policie.4. Za rok 2019 zaplatilo město Mnichovice částku 267 563,30 Kč.5. Aktuálně je v systému 46 vozidel IZS (s právem přednosti v jízdě).
10. Žádost ze dne 29. 1. 2020,v níž žadatel požaduje poskytnutí prostých kopií geometrického plánu nebo jiného dokumentu, na jejichž základě došlo k následujícímu:Ke změně výměry pozemku parc. č. 105/76  v k. ú. Čestlice z původních 4 480 m2 (stav ke dni 21. 1. 2001) na současných 4 495 m2,Ke změně výměry pozemku parc. č. 105/77 v k. ú. Čestlice z původních 3 362 m2 (stav ke dni 21. 1. 2001) na současných 3 373 m2, aZániku pozemků parc. č. st. 256 a st. 275 v k. ú. Čestlice, Žadatel si požadované dokumenty vyzvedl osobně na Stavebním úřadě v Říčanech.
11. Žádost ze dne 6. 2. 2020,v níž žadatel požaduje seznam investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které město Říčany plánuje uskutečnit v letech 2020-2022, příp. jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.Požadované informace (zde).
12. Žádost ze dne 8. 2. 2020, v níž žadatel požaduje zaslání kopií veškerých listin, které se nacházejí ve spisu sp. zn. 245087/2019/Dpř.-Pr-1509, č. j. 355260/2019-MUProgram Sociální služby 2020
Příloha č. 1:“Čestné prohlášení o počtu klientů s trvalým bydlištěm v Říčanech v kalendářním roce
2019″
Příloha č. 2:“Potvrzení o podání žádosti“
Vzor „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Říčany na rok 2020 – Sociální
služby“
Vzor „Vyúčtování“
Zápis z jednání Sociální a zdravotní komise
RI/OPE/1124.  
Město Říčany jako povinný subjekt v uvedené věci za použití § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) rozhodlo tak, že
žádost o informaci podaná podle InfZ se s odkazem na ust. §2 odst. 3 InfZ odmítá.  
13. Žádost ze dne 13. 2. 2019, v níž žadatel požaduje zaslání informací, že smlouva č. SOD/00631/2018/OIÚ „Osvětlení ragbyového hřiště“ byla dokončena ve smluvním termínu a byla řádně zkolaudována.    Ke smlouvě č. SOD/00631/2018/OIÚ byl uzavřen dodatek č. 1, zveřejněný v registru smluv 20. 8. 2019, jehož předmětem je stanovení víceprací a méněprací na akci „Osvětlení ragbyového hřiště Říčany“ spolu s určením jejich ceny a změna termínu plnění. Termín plnění uvedený v odst. 2.1. smlouvy o dílo se změnil tak, že stavební práce budou dokončeny a dílo předáno objednateli do 10 týdnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku. Stavební práce byly dokončeny a dílo předáno objednateli dne 25. 10. 2019, tj. v termínu sjednaném v dodatku č. 1 smlouvy. Kolaudační rozhodnutí (zde).
14. Žádost ze dne 17. 2. 2019, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací o velikosti honebních pozemků jednotlivých členů honebních společenstev všech společenstevních honiteb.   Město Říčany jako obec s rozšířenou působností spravuje 22 honiteb. K další části žádosti uvádíme, že podle § 2 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty, mezi které náleží i obce jako územní samosprávné celky, povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Dle zákona o myslivosti není odbor životního prostředí, státní správa myslivosti, povinna evidovat počet členů honebního společenstva ani velikost pozemků. Správní úřad eviduje informace v rozsahu
ust. § 28 odst. 3 zákona o myslivosti – rejstřík honebních společenstev. Další údaje jsou získatelné v mapové aplikaci UHUL (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů). Z tohoto důvodu, město Říčany, jako povinný subjekt, Vaši žádost dle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ, odkládá. Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete na postup města Říčany podat stížnost podle § 16a InfZ. Stížnost můžete podat u města Říčany do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení  (§ 16a odst. 3 písm. a) InfZ). O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje. 
15. Žádost ze dne 19. 2. 2019, v níž žadatel požaduje poskytnutí těchto informací:Jak byla lokalita „Rak“ územním plánem charakterizována pro zástavbu RD, chat a rekreaci od roku 2002 do dnes;Jak byla lokalita „Ryba“ územním plánem charakterizována pro zástavbu RD, chat a rekreaci od roku 2002 do dnes.  1. Odpověď:  Lokalita „Rak“ byla územním plánem sídelního útvaru Říčany (dále ÚPn SÚ), který byl schválen Zastupitelstvem města Říčany dne 24.6.1998 , zařazena do území polyfunkčního  – C  – rekreačního bydlení (chatové osady). V této ploše nebyla přípustná stavba RD.  Změna č. 1 ÚPn SÚ Říčany, která byla schválena Zastupitelstvem města Říčany dne 18.12.2002, zařadila lokalitu Rak do polyfunkčního území OC –  čistě obytné. Tato změna umožnila v dané lokalitě výstavbu RD. Dne 28.5.2014 rozhodlo Zastupitelstvo města Říčany o vydání územního plánu Říčan. V tomto územním plánu byla lokalita „Rak“ zařazena do plochy SR (plochy smíšené obytné – rekreační). V této ploše je jako přípustné využití možná výstavba RD. Následné změny územního plánu Říčan neměnily zařazení lokality do jiné plochy s rozdílným způsobem využití. 2. Odpověď: Lokalita „Ryba“ byla územním plánem sídelního útvaru Říčany ( dále ÚPn SÚ), který byl schválen Zastupitelstvem města Říčany dne 24.6.1998 , zařazena částečně do území polyfunkčního  – C  – rekreačního bydlení (chatové osady). V této ploše nebyla přípustná stavba RD.  Část lokality byla zařazena do polyfunkčního území –  OC – čistě obytné. V této ploše byla přípustná stavba RD. Změna č. 1 ÚPn SÚ Říčany, která byla schválena Zastupitelstvem města Říčany dne 18.12.2002, zařadila část lokality Ryba (která byla dříve zařazena do plochy C) do polyfunkčního území OC –  čistě obytné. Tato změna umožnila v dané lokalitě výstavbu RD. Dne 28.5.2014 rozhodlo Zastupitelstvo města Říčany o vydání územního plánu Říčan. V tomto územním plánu byla lokalita „Ryba“ zařazena částečně do plochy SR (plochy smíšené obytné – rekreační) a částečně do plochy BI (bydlení v rodinných domech městské a příměstské). V této lokalitě je přípustná stavba RD. Následné změny územního plánu Říčan neměnily zařazení lokality do jiné plochy s rozdílným způsobem využití.
16. Žádost ze dne 24. 2. 2020, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací týkajících se problematiky možnosti převodu jednotek v bytovém domě č. p. 1910 do vlastnictví jejich nájemců: Právní posudky v této souvislosti vyžádané (doposud či v budoucnosti) vč. právním kancelářím poskytnutých podkladůUsnesení zastupitelstva a rady města týkající se dané problematikyDoklady o zveřejnění příslušných záměrů převoduVeškeré podklady pro financování domu č. p. 1910, a to ideálně rozdělené na poměr bytových jednotek, nebytových prostor a garážových prostor  1. Žadatelce byly zaslány právní posudky advokátní kanceláře Varga, Vacík & Partners (zde) a advokátní kanceláře pro samosprávu Jana Zwyrtek Hamplová (zde).Obě advokátní kanceláře obdržely pro zpracování právního posudku tyto podklady:Vyjádření Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly ze dne 4. 9. 2019, č. j. MV-109882-2/ODK-2019 (zde)Vzorová smlouva o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví bytu uzavřená mezi městem Říčany a nájemkyní M. M. (smlouva nebyla odeslána v příloze, neboť povinný subjekt se domnívá, že nájemníci obdobné smlouvy vlastní)Vzorová nájemní smlouva č. 38/98-B uzavřená mezi městem Říčany a M. M., týkající se pronájmu bytu č. 247 v budově č. p. 1910 stojícím na pozemku parc. č. st. 3007 v k. ú. Říčany, zde dne 30. 11. 1998 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 12. 2002 spolu s evidenčním číslem nájemného z 26. 11. 1998 (smlouva nebyla odeslána v příloze, neboť povinný subjekt se domnívá, že nájemníci obdobné smlouvy vlastní)Smlouva o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci č. 112 uzavřená mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a městem Říčany dne 20. 4. 1998 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. 112 ze dne 23. 11. 2000 (zde)Vzorová smlouva o půjčce uzavřená mezi městem Říčany, jakožto dlužníkem a budoucím pronajímatelem a M.M, jakožto věřitelem a budoucím nájemcem dne 12. 1. 1998 (smlouva nebyla odeslána v příloze, neboť povinný subjekt se domnívá, že nájemníci obdobné smlouvy vlastní)Vzorová smlouva o budoucí nájemní smlouvě na byt č. 20/98-M uzavřená mezi městem Říčany, jakožto dlužníkem a budoucím pronajímatelem a M.M, jakožto věřitelem a budoucím nájemcem (smlouva není v příloze, neboť povinný subjekt se domnívá, že nájemníci obdobné smlouvy vlastní)Zástavní smlouva č. 57/1999-MO o zřízení zástavního práva uzavřená mezi Okresním úřadem Praha-východ a městem Říčany ze dne 7. 5. 1999 (zde)Podmínky programu na podporu výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury pro rok 1997 uveřejněné na webu Hospodářských novin (zde)2. Dané problematiky se dotýkají usnesení z jednání zastupitelstva města z těchto termínů:23. 10. 2002 (zde)3. 12. 2003 (zveřejněno na webu města Říčany pod odkazem https://info.ricany.cz/mesto/zmr-c-10-2003 )17. 7. 2019 (zveřejněno na webu města Říčany pod odkazem https://info.ricany.cz/mesto/zapis-z-jednani-zastupitelstva-mesta-ricany-dne-17-7-2019-c24410 )13. 11. 2019 (zveřejněno na webu města Říčany pod odkazem https://info.ricany.cz/mesto/zapis-z-jednani-zastupitelstva-mesta-ricany-dne-13-11-2019 )18. 12. 2019 (zveřejněno na webu města Říčany pod odkazem https://info.ricany.cz/mesto/zapis-z-jednani-zastupitelstva-mesta-ricany-dne-18-12-2019 3. K danému bylo sděleno, že k tomu, zda byl záměr města před uzavřením smluv o smlouvách budoucích tehdy schválen radou města a následně zveřejněn, podklady nebyly dohledány. Jelikož povinný subjekt požadovanou informací nedisponuje, bylo z tohoto důvodu v této části žádosti v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací.4. Žadatelce byla v příloze zaslána tabulka znázorňující finanční model (zde).
17. Žádost ze dne 24. 2. 2020, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací, které se týkají využívání mediace v praxi OSPOD, a to konkrétně: Kolikrát byla rodičům uložena ve správním řízení povinnost účastnit se 1. setkání s mediátorem v rozsahu 3 hodin dle ust. § 13 zákona SPOD, a to v roce 2017, v roce 2018 a v roce 2019?Kolik pracovníků OSPOD má nějakou formu mediačního kurzu či výcviku (stačí odhad, případě obecné procentuální vyjádření)?Je pro postup ukládání povinnosti účastnit se 1. setkání s mediátorem přijat vnitřní pokyn či metodika?     1.Rok 2017             0Rok 2018             0Rok 2019             0 2. K dotazu, kolik pracovníků OSPOD má nějakou formu mediačního kurzu či výcviku bylo uvedeno, že pro výkon vztahující se k agendě SPOD není nutné tyto informace evidovat. Jelikož povinný subjekt požadovanou informací nedisponuje, bylo z tohoto důvodu v této části žádosti v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací.3. Ne, žádný vnitřní pokyn či metodika nejsou přijaty. K další části Vaší žádosti, kde byly položeny dotazy nad rámec zákona č. 106/1999 Sb., a to konkrétně:
1. Můžete popsat své zkušenosti s využitím mediace ve sporech mezi rodiči?V jakém procentu případů rodičům mediaci doporučujete?Jsou podle Vašeho názoru některé případy pro mediaci vhodnější a některé méně vhodné?Přijde-li řeč na téma mediace, mají rodiče podle Vás povědomí o tom, oč se vlastně jedná?Jaké jsou podle Vašeho názoru překážky pro širší využití mediace ve sporech mezi rodiči?Máte dojem, že je ve Vašem obvodu dostatek mediátorů, popř. organizací poskytujících mediační služby? Jsou tyto organizace dostatečně pružné a ochotné?
bylo žadateli sděleno, že povinný subjekt nemá na tyto povinnost poskytovat informace, neboť se jedná o dotazy na názory ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
18. Žádost ze dne 24. 2. 2020, v níž žadatel požaduje tyto informace:Potvrďte nebo vyvraťte informace, že váš úřad navštívil pan B., vlastník sousedního pozemku, spolu se štábem České televize (pořad Černé ovce).Zda jste poskytli tomuto štábu rozhovor týkající se naší nemovitosti.Zda během tohoto jednání do něho zasahoval osobně pan B., resp. jestli toto jednání přímo ovlivňoval.   1. Ano, Stavební úřad v Říčanech navštívil pan B. spolu se štábem České televize (redakce pořadu Černé ovce).2. Stavební úřad v Říčanech poskytl tomuto štábu rozhovor týkající se nemovitosti společnosti All Saints, jejímž jednatelem je žadatel této žádosti o informaci.3. Během přítomnosti štábu ČT na Stavebním úřadě v Říčanech byl po celou dobu též přítomen pan B., vlastník sousedního pozemku. Pan B. do jednání ze strany ČT přímo zasahoval a jednání ČT přímo ovlivňoval. Např. referent stavebního úřadu se redaktorky ČT dotázal, zda chce vést rozhovor k dané záležitosti v obecné rovině nebo zda chce dotazy směřovat více k jednotlivostem, přičemž v druhém případě by si úřad vzal k dispozici spisový materiál. Redaktorka odpověděla, že dává přednost tomu, aby během řízení měl referent k dispozici spisový materiál. Přítomný pan B. však redaktorce řekl, že spisový materiál není třeba, a tak se rozhovor vedl jen v obecné rovině. 
19. Žádost ze dne 25. 2. 2020, v níž žadatel požaduje zaslání kopií listin, které se nacházejí ve spisu sp. zn. 245087/2019/Dpř.-Pr-1509, č. j. 355260/2019-MURI/OPE/1124.  Jedná se o kopie těchto dokumentů:
– oznámení přestupku,
– vyjádření řidiče,
– úřední záznam policie včetně záznamu o přestupku, jenž obsahuje fotografii měřeného vozidla, ověřovací list měřidla.

 
Město Říčany jako povinný subjekt v uvedené věci za použití § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) rozhodlo takto:
žádost o informaci podaná podle InfZ se s odkazem na ust. §2 odst. 3 InfZ odmítá, neboť obsahem kompletního správního spisu jsou právě jen a tyto požadované dokumenty. O d ů v o d n ě n í Dne 25. 2. 2020 obdržel povinný subjekt datovou zprávou žádost o zaslání kopií výše uvedených listin, které se nacházejí ve spisu sp. zn. 245087/2019/Dpř.-Pr-1509, č. j. 355260/2019-MURI/OPE/1124.  Po prověření spisu povinný subjekt zjistil, že zpřístupněním všech požadovaných dokumentů by žadatel obdržel kompletní správní spis v dané věci. Povinný subjekt pak při posouzení žádosti vycházel ze zákona o svobodném přístupu k informacím, který je, v obecné rovině, ve vztahu k právu na informace zvláštním právním předpisem. Současně však akceptoval ustanovení § 38 správního řádu, které upravuje nahlížení do správního spisu a které je dle ustálené judikatury správních soudů ve vztahu k zákonu o svobodném přístupu k informacím zvláštním právním ustanovením.Podle ust. § 2 odst. 3 InfZ „Zákon se nevztahuje na poskytování…..dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování.“Podle ust.  § 38 odst. 1 správního řádu mají „Účastníci a jejich zástupci….právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci.“Podle ust. § 38 odst. 4 správního řádu je „S právem nahlížet do spisu….spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.“ Při rozhodování, podle jakého právního předpisu bude žádost o poskytnutí kompletní kopie správního spisu posuzována, vycházel povinný subjekt ze stanoviska Ministerstva vnitra, č. j. MV-19871-2/ODK-2016 ze dne 16. 2. 2016, podle něhož „Pokud žadatel požaduje nahlédnout do spisu, případně požaduje poskytnutí kopie celého spisu (což se dá materiálně považovat za obdobu fyzického nahlédnutí do spisu), bude povinný subjekt vyřizovat takovou žádost v režimu ustanovení § 38 správního řádu. V případě, že žadatel označí takovou žádost jako žádost podle informačního zákona, bude na místě ji v režimu informačního zákona rozhodnutím podle ustanovení § 15 odst. 1 InfZ odmítnout s odkazem na ustanovení § 2 odst. 3 InfZ.“ Povinný subjekt při své úvaze, zda žadateli poskytnout kompletní kopii spisového materiálu, vycházel i z dostupných rozsudků Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 8. 2008, č. j. 2 As 38/2007 – 78, nebo ze dne 13. 12. 2012, č. j. 7 Ans 18/2012 – 23, popř. rozsudku č. j. 3 As 193/2014 -37.  Nejvyšší správní soud je v rozsudku č. j. 2 As 38/2007 – 78 toho názoru, že ustanovení § 2 odst. 3 InfZ „je třeba užít právě v případě, kdy žadatel požaduje kompletní správní spis ve své věci. Nahlížení účastníka do spisu podle § 38 správního řádu je natolik komplexně upraveným specifickým postupem poskytování informací, že je subsumovatelné pod § 2 odst. 3 InfZ, z něhož plyne, že zákon o svobodném přístupu k informacím se nevztahuje na poskytování informací podle zvláštního předpisu.“.rozsudku č. j. 3 As 193/2014 – 37 pak Nejvyšší správní soud uvádí, že „institut nahlížení do spisu podle § 38 správního řádu je třeba chápat jako speciální vůči poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Nespadá-li daná osoba pod definici upravenou v § 38 odst. 1 a 2 správního řádu, může sice žádat o informaci, která je součástí správního spisu, podle informačního zákona, avšak tímto způsobem jí bude poskytnuta jen taková informace, o kterou sama požádala; nebude jí zpřístupněn celý správní spis“. Žadateli tak má být v souladu s InfZ vyhověno v případě žádosti o určité konkrétní informace (dokumenty) ze spisu, nikoliv však v případě žádosti o kopii celého spisu, příp. jeho podstatné části. Z výše uvedeného vyplývá, že úpravu nahlížení do spisu obsaženou v § 38 správního řádu lze podřadit pod pojem „zvláštní zákon“ ve smyslu § 2 odst. 3 InfZ. V případech, kdy je žádáno zpřístupnění kompletního správního spisu, jde podle obsahu o žádost o nahlédnutí do spisu podle § 38 správního řádu, a je proto třeba postupovat v režimu tohoto ustanovení jako zvláštní úpravy ve smyslu § 2 odst. 3 informačního zákona. Závěrem tedy povinný subjekt konstatuje, že pokud žadatel žádá o zaslání kopií listin, které tvoří kompletní správní spis v dané věci, má tak učinit v režimu § 38 správního řádu, neboť aplikace informačního zákona je na základě jeho § 2 odst. 3 vyloučena. Z tohoto důvodu bylo, v souladu s § 15 odst. 1 InfZ, rozhodnuto o odmítnutí žádosti, jak je shora uvedeno.  Žadatel se proti tomuto rozhodnutí odvolal, povinný subjekt odeslal odvolání žadatele na Krajský úřad Středočeského kraje, který rozhodnutí povinného subjektu potvrdil.
20. Žádost ze dne 28. 2. 2020, v níž žadatel požaduje poskytnutí dat o poloze radarů pro měření rychlosti vozidel na pozemních komunikacích a počátečních a koncových bodech úsekových měření rychlosti na území v kompetenci MěÚ Říčany.    Žadateli byl odeslán odkaz na webovou adresu, kde jsou požadované informace zveřejněny. Podle § 6 odst. 1 InfZ „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.“ Požadované informace jsou zveřejněny na internetových stránkách města na webové adrese https://info.ricany.cz/mesto/usekove-mereni-rychlosti . Žadatel byl upozorněn, že úsek Říčany-Kuří, ulice Roosveltova, ačkoliv je v tabulce uvedený, nebyl realizován. 
21. Žádost ze dne 8. 3. 2020, v níž žadatel požaduje poskytnutí těchto informací: Údaje za roky 2014 a srpen 2018 ze systému úsekového měření, včetně dat o souvisejících správních řízeních předané Právnické fakultě UK, Praha a Hertie School & Max Planck Institute for Research on Collective Good, Berlin Německo, včetně veškerých předaných dalších dat a související komunikace.Údaje za dobu září 2018 až prosinec 2019 ze systému úsekového měření, včetně souvisejících správních dat ve stejném rozsahu jako dle bodu 1 žádosti.              Oddělením úsekového měření rychlosti a vážení vozidel v Říčanech byla prověřena data uvedená v 1. a 2. bodě žádosti a k tomuto bylo sděleno, že nebylo zjištěno, že by výše uvedeným institucím byly jakékoliv údaje předávány. Pro uspokojivé vyřízení žádosti je však nutné její upřesnění podle § 14 odst. 5 písm. b) InfZ, a to tak, že žadatel specifikuje, jaké údaje ze systému úsekového měření za výše uvedená období požaduje. Pro konzultaci a vysvětlení tohoto upřesnění je možnost obrátit se na vedoucí Oddělení úsekového měření rychlosti a vážení vozidel v Říčanech paní Mgr. Kláru Hohošovou, tel. 323 618 175, e-mail zc.ynacir@avosohoh.aralk.  Pokud žádost žadatel neupřesní do 30 dnů ode dne doručení této výzvy, bude rozhodnuto o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. V případě, že žádost upřesní, bude žádost vyřízena do 15 dnů ode dne, kdy Město Říčany obdrží upřesnění žádosti (§14 odst. 5 písm. d) InfZ).
22. Žádost ze dne 11. 3. 2020, v níž žadatel požaduje kopii dokumentu „Vyjádření řidiče“ obsaženého ve spise vedeném MěÚ v Říčanech pod sp. zn. 245087/2019/Dpř-Pr-1509, č. j. 355260/2019-MURI/OPE/1124.Žadateli bylo odesláno rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle ust. § 2 odst. 4 InfZ, neboť dokument „Vyjádření řidiče“ spis neobsahuje.
23. Žádost ze dne 11. 3. 2020, v níž žadatel požaduje kopii ověřovacího listu měřidla ze spisu sp. zn. 245087/2019/Dpř-Pr-1509, č. j. 355260/2019-MURI/OPE/1124.Žadateli byl dokument odeslán.
24. Žádost ze dne 11. 3. 2020, v níž žadatel požaduje kopii „Oznámení přestupku“ ze spisu  sp. zn. 245087/2019/Dpř-Pr-1509, č. j. 355260/2019-MURI/OPE/1124.Žadateli byla odeslána kopie dokumentu „Oznámení o podezření ze spáchání přestupku“, neboť dokument „Oznámení přestupku“ spis neobsahuje. Zároveň bylo žadateli odesláno rozhodnutí dle § 8a InfZ o anonymizaci osobních údajů fyzických osob v dokumentu uvedených.
25. Žádost ze dne 11. 3. 2020, v níž žadatel požaduje kopii dokumentu „Úřední záznam policie včetně Záznamu o přestupku, jenž obsahuje fotografii měřeného vozidla“ ze spisu  sp. zn. 245087/2019/Dpř-Pr-1509, č. j. 355260/2019-MURI/OPE/1124.Žadateli byly požadované dokumenty odeslány. Zároveň bylo žadateli odesláno rozhodnutí dle § 8a InfZ o anonymizaci osobních údajů fyzických osob v dokumentu uvedených.
26. Žádost ze dne 14. 3. 2020, v níž žadatel požaduje informace týkající se možnosti převodu jednotek v bytovém domě č. p. 1910 do vlastnictví jejich nájemců. Konkrétně žádá o:Rozpis uhrazeného nájemného z bytů i nebytů od počátku dosud a způsob jeho úhrady (započtení i faktické uhrazení)Vyčíslení městem Říčany uhrazených nákladů spojených s udržováním (opravami) a správouK prvnímu bodu žádosti byly žadatelce odeslány dvě elektronické přílohy obsahující požadované informace. Podle ust. § 8a InfZ bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti spočívající v anonymizaci osobních údajů fyzických osob v dokumentech uvedených.K druhému bodu žádosti, kde žadatelka požaduje vyčíslení městem Říčany uhrazených nákladů spojených s udržováním a správnou bytového domu č. p. 1910, bylo žadatelce sděleno, že takovou evidenci nákladů město Říčany nevede a ze zákona mu taková povinnost ani nevyplývá. Vzhledem k archivačním lhůtám účetních dokladů (ze zákona 5let) není možné takové údaje ani zpětně vyhledat a shromáždit. Jelikož požadované informace nemá povinný subjekt k dispozici, bylo v souladu s § 15 odst. 1 InfZ vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací.  
27. Žádost ze dne 19. 3. 2020, v níž žadatel požaduje poskytnutí kopie rozhodnutí vydaného ve věci vedené povinným subjektem pod sp. zn. 151245/2018/Dpř-Te-2134.Žadateli bylo odesláno sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace dle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ, neboť ve výše uvedené věci byla přestupkovým oddělením podána námitka podjatosti, které Krajský úřad Středočeského kraje vyhověl a spis byl předán k vyřízení MěÚ Český Brod.
28. Žádost ze dne 19. 3. 2020, v níž žadatel požaduje informace, na kterém profilu zadavatele je možné dohledat městem Říčany vypisované veřejné zakázky.Žadateli byl odeslán odkaz na zveřejněnou informaci dle § 6 odst. 1 InfZ. Požadovaná adresa profilu zadavatele je na odkazu: www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRicany 
29. Žádost ze dne 23. 3. 2020, v níž žadatel požadujeposkytnutí těchto informací: Údaje za roky 2014 a srpen 2018 ze systému úsekového měření, včetně dat o souvisejících správních řízeních předané Právnické fakultě UK, Praha a Hertie School & Max Planck Institute for Research on Collective Good, Berlin Německo, včetně veškerých předaných dalších dat a související komunikace.Údaje za dobu září 2018 až prosinec 2019 ze systému úsekového měření, včetně souvisejících správních dat ve stejném rozsahu jako dle bodu 1 žádosti.Město Říčany jako povinný subjekt v uvedené věci rozhodlo v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) takto:
žádost se podle § 2 odst. 4 InfZ odmítá. Město Říčany uzavřelo dne 30. 7. 2014 Smlouvu o spolupráci č. 156/2014/SOS a následně Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci č. 156/2014/SOS, který prodloužil platnost této smlouvy, kde smluvní stranou byla Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, se sídlem nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3. Předmětem této smlouvy byla spolupráce při realizaci vyhodnocení úsekového měření rychlosti ve městě Říčany, a jejímž výsledkem bylo zhotovení studie, která vyhodnotila dopady úsekového radarového měření na rychlost projíždějících vozidel, počet přestoupení rychlosti a efektivnost výběru pokut. Smluvní partner se mimo jiné ve smlouvě zavázal, že data poskytnutá městem nebudou dále přístupná třetím osobám v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Město se na základě této smlouvy zavázalo poskytnout součinnost k provedení studie spočívající ve zpřístupnění potřebných dat v anonymizované podobě (pomocí hašovací funkce či obdobného algoritmu), kdy smluvní partner získal elektronický přístup k výstupům z úsekového měření rychlosti.   Povinný subjekt tedy, na základě výše uvedeného, konstatuje, že žadatelem požadovaný souhrn dat, jejichž příjemci byli autoři vědecké práce „Learning from Law Enforcement“, není na Oddělení úsekového měření rychlosti a vážení vozidel Městského úřadu v Říčanech shromážděn. Tento souhrn dat má k dispozici pouze smluvní partner města. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím neukládá povinnému subjektu, aby požadované informace získával jinde, pokud je sám nemá k dispozici. Povinný subjekt tedy rozhodl o odmítnutí poskytnutí výše uvedených informací, neboť ust. § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“) vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Vytvoření nové informace může být dle zákona o svobodném přístupu k informacím i určitý kvalifikovaný způsob zpracování informací, které již povinný subjekt má, ale vytvoření souhrnu dat by vyžadovalo nepřiměřenou zátěž povinného subjektu a určitou „přidanou hodnotu“ ze strany povinného subjektu. Z tohoto důvodu bylo v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací. 
30. Žádost ze dne 25. 3. 2020, v níž žadatel požaduje informace o platných výjimkách z dopravního značení omezujícího vjezd do ulice Mozartova vozidlům nad 3,5 t zákazovou značkou umístěnou na křižovatce Úvalská a Mozartova v Říčanech-Radošovicích.Žadateli byly informace odeslány. (zde)
31. Žádost ze dne 26. 3. 2020, v níž žadatel požaduje informace, jaké má město Říčany uzavřeny veřejnoprávní smlouvy, tzn. jaké, kolik a s kým jsou uzavřeny.Žadateli byla odeslána výzva k upřesnění žádosti podle § 14 odst. 5 písm. b) InfZ, a to tak, že specifikuje časové období, k němuž se dotaz vztahuje a předmět požadovaných veřejnoprávních smluv.Pokud žádost neupřesní do 30 dnů ode ode doručení této výzvy, bude rozhodnuto o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. V případě, že žádost upřesní, bude žádost vyřízení do 15 dnů ode dne, kdy povinný subjekt obdrží upřesnění žádosti. 
32. Žádost ze dne 27. 3. 2020, v níž žadatel požaduje poskytnutí kopie:1.Průvodní zprávy obsahující zdůvodnění umístění dopravního značení a příslušného čísla jednacího, na základě kterých bylo umístěno dopravní značení omezující vjezd do ulice Mozartova vozidlům nad 3,5 t zákazovou značkou umístěnou na křižovatce Úvalská a Mozartova v Říčanech-Radošovicích.
2.Žádosti o vyjádření k umístění značení uvedeného v bodě 1 příslušného dopravního inspektorátu Policie ČR, včetně všech příloh.
3.Vyjádření k umístění značení uvedeného v bodě 1 příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR, včetně všech příloh.
 
Město Říčany jako povinný subjekt v uvedené věci rozhodlo tak, že žádost o poskytnutí informace se podle § 2 odst. 4 InfZ odmítá, neboť dle vyjádření Odboru správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech, umístění dopravního značení omezujícího vjezd do ulice Mozartova vozidlům nad 3,5 t zákazovou značkou na křižovatce Úvalská a Mozartova v Říčanech-Radošovicích, je už staršího data a žádná dokumentace se k tomuto nedochovala, neboť  dle skartačních lhůt uvedených ve skartačním řádu musela být již skartována. Je možné, že dopravní značení bylo umístěno ještě před rokem 2003, ale pak jej stanovila Policie ČR a nikoliv obec s rozšířenou působností.
Jelikož povinný subjekt danou informací nedisponuje a ust. § 2 odst. 4 InfZ vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací, bylo z tohoto důvodu v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací.
33. Žádost ze dne 30. 3. 2020, v níž žadatel požaduje poskytnutí aktuální informace ke všem veřejnoprávním smlouvám platným v roce 2020.  Město Říčany eviduje:4 platné veřejnoprávní smlouvy s účastníky při stavebních a územních řízeních (Odbor správy majetku MěÚ v Říčanech)16 platných veřejnoprávních smluv o umístění nebo povolení stavby (Stavební úřad MěÚ v Říčanech), 1 platnou veřejnoprávní smlouvu s výhercem Zlatého oříšku (Odbor školství a kultury MěÚ v Říčanech),5 platných veřejnoprávních smluv s žadateli o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Říčany (Finanční odbor MěÚ v Říčanech)21 platných veřejnoprávních smluv s okolními obcemi v oblasti Přestupky – Veřejný pořádek (Odbor právní MěÚ v Říčanech)9 platných smluv na úsekové měření rychlosti (Odbor právní MěÚ v Říčanech) Dále je připraveno k podpisu 36  veřejnoprávních smluv o poskytnutí programové dotace z rozpočtu města Říčany – program Provoz 2020 (Odbor kancelář starosty MěÚ v Říčanech). Vzhledem k současné situaci – vyhlášení nouzového stavu v ČR – nemohly být zatím podepsány.  
34. Žádost ze dne 31. 3. 2020, v níž žadatel požaduje informace o zaplaceném nájemném v bytovém domě č. p. 1910 od roku 2015 do současnosti.Žadatelce byly požadované informace odeslány.
35. Žádost ze dne 1. 4. 2020, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací o počtu odpracovaných hodin zaměstnanců úřadu, počtu zaměstnanců využívajících home-office a celkovém počtu hodin v režimu home-office v měsících leden, únor, březen 2020Zpracovaná tabulka (zde).
36. Žádost ze dne 3. 4. 2020, v níž žadatel požaduje zaslání všech podkladů, na základě kterých správní orgán vydal rozhodnutí ze dne 18. 9. 2019 pod sp. zn. 83831/2019/Dpř.-Ho-644.Požadované dokumenty byly žadateli odeslány. Zároveň bylo vydáno rozhodnutí dle § 8a InfZ o částečném odmítnutí žádosti spočívající v anonymizaci osobních údajů v dokumentech uvedených.
37. Žádost ze dne 9. 4. 2020, v níž žadatel požaduje veškeré dostupné informace v souvislosti s nabídkou k finančnímu vyrování na možný odkup bytů v bytovém domě č. p. 1910Na základě sdělení Odboru správy majetku Městského úřadu v Říčanech bylo k danému uvedeno, že vzhledem k pandemii Covid-19 se nekonala řádná zasedání zastupitelstva, tedy ani nebylo možné na této úrovni věc projednávat. Nájemníkům byl rozeslán dopis, kterým jim tato skutečnost byla sdělena.
38. Žádost ze dne 15. 4. 2020, v níž se žadatel domáhá zaslání všech usnesení Zastupitelstva města Říčany od 12. 6. 2013 do 25. 6. 2015.Podle § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.“ Usnesení Zastupitelstva města Říčany, tedy i žadatelem požadovaná usnesení, jsou zveřejněna na internetových stránkách města, v rubrice „Radnice“ a dále „Dokumenty“ „Zápisy ze ZMŘ“ na webové adrese https://info.ricany.cz/mesto/zapisy-ze-zmr .
39. Žádost ze dne 20. 4. 2020, v níž žadatel požadujeposkytnutí dat z let 2010 až 2019 týkajících se provozu MHD v Říčanech, a to konkrétně:Dopravní výkon (voz/km)Přepravní výkon (oskm)Počet přepravených cestujícíchVýše nákladů a kompenzace dopravci za provoz MHDCelková výše nákladů spojených s organizací MHD (tj. včetně investic do mobiliáře, propagace, apod.)MHD v Říčanech je v provozu od roku 2018, to pro občany zdarma. Dopravní výkon a kompenzace dopravci:                                 2018                  2019               Celkový součetKompenzace      2 923 063           8 525 450             11 448 514Km                           74 606              217 597                  292 203 Celková výše nákladů spojených s organizací MHD činí cca 100 000,- Kč. Údaje o přepravním výkonu a počtu přepravených cestujících povinný subjekt neeviduje. Z tohoto důvodu bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ust. § 2 odst. 4 InfZ.  
40. Žádost ze dne 22. 4. 2020, v níž žadatel požaduje poskytnutí těchto informací:1.  k umístění všech stacionárních radarů pro měření rychlosti včetně rychlostního limitu (GPS souřadnice a směr), která jsou nebo budou v provozu v katastru města Říčany, ať už jsou provozovány městem Říčany, Policií ČR nebo třetí osobou.2.  o umístění úsekových měření rychlosti včetně rychlostního limitu.3. Jaká další technická zařízení zajišťující dozor nad dodržováním dopravních předpisů jsou v katastru města Říčany instalovány, případně, jaký je plán do budoucna s rozšířením počtu těchto zařízení1. Žadateli bylo sděleno, že veškeré informace k umístění stacionárních radarů pro měření rychlosti v ORP města Říčany jsou k dispozici na webu města https://info.ricany.cz/mesto/usekove-mereni-rychlosti2. Umístění viz řešeno bod 1., rychlostní limit v místě 50 Km/h.3. V katastru Města Říčany jsou průběžně využívány informační radary s aktuální měřenou rychlostí vozidla (uvedené pouze upozorňuje na překročení rychlosti), lokality se průběžně obměňují, včetně počtu zařízeních. Plán rozšíření těchto zařízení není, realizuje se dle potřeby. 
41. Žádost ze dne 23. 4. 2020, v níž žadatel požaduje informaci, jakým způsobem MěÚ v Říčanech řeší případy, kdy se úředníci dopouštějí průtahů v řízení a nepostupují v zákonných lhůtách. Zda jsou úředníci za takové průtahy v řízení trestáni, zda jsou jim vytýkány. Žadateli bylo sděleno, že pokud v některých agendách Městského úřadu v Říčanech dochází k nedodržení procesních lhůt, zjišťují se především příčiny. V posledním období se to ve větším rozsahu stalo v oblasti závazných stanovisek orgánu územního plánování, což souviselo s ne úplně standardní změnou legislativy a v oblasti povolování studní u vodoprávního úřadu, což přímo souvisí s klimatickou změnou a rozšiřující se oblastí sucha. V obou případech se nejednalo o pochybení na straně úředníků, ale o chybu systému nebo neovlivnitelnou změnu podmínek. Přesto i v těchto případech je kontrolován postup a efektivita práce v rámci pracovní skupiny benchmarkingové iniciativy (PS BI). Pokud by se prokázaly rozdíly, byla by řešena kontrola efektivity individuálně a přistoupeno k případnému napomenutí nebo i postihu. K tomu zatím nedošlo, protože výkony zaměstnanců Městského úřadu v Říčanech jsou v rámci PS BI porovnávání vysoce nadprůměrné a efektivní.
42. Žádost ze dne 24. 4. 2020, v níž žadatel požaduje zaslání kopie spisu sp. zn.: OŽP-47906/2016-Do.Žadateli bylo odesláno rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí požadovaného spisu, a to s odkazem na ust. § 2 odst. 3 InfZ. Pokud žadatel žádá o kompletní kopii celého správního spisu, má tak učinit v režimu § 38 správního řádu, neboť aplikace informačního zákona je na základě § 2 odst. 3 vyloučena.
43. Žádost ze dne 27. 4. 2020, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací týkajících se problematiky možnosti převodu jednotek v bytových domech č. p. 1999 a 2000 do vlastnictví jejich nájemců (členů Bytového družstva 2000): Právní posudky v této souvislosti vyžádané (doposud či v budoucnosti) vč. právním kancelářím poskytnutých podkladů.Aktuální stanovisko města Říčany ke splnění smlouvy o smlouvě budoucí.Kopie výpisů z účtu města Říčany dle Smlouvy o sdružení mezi městem Říčany a BD 2000, článek IV., odst. 1.  1. V příloze byl žadateli poskytnut právní posudek advokátní kanceláře Jana Zwyrtek Hamplová a podklady této advokátní kanceláři poskytnuté.2. Aktuální stanovisko města Říčany ke splnění smlouvy o smlouvě budoucí v současné době není možné sdělit, neboť do doby vyřízení této žádosti o informaci nebylo Zastupitelstvem města Říčany projednáváno. Z tohoto důvodu bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.3. K tomuto bodu žádosti bylo sděleno, že archivační lhůta výpisů z účtu je 5 let. Požadované výpisy z doby před 20 lety byly již skartovány a povinný subjekt jimi nedisponuje. Z tohoto důvodu bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V příloze byla odeslána pouze výzva k zaplacení částky.
44. Žádost ze dne 4. 5. 2020, v níž žadatel požaduje informace, zda si PM, IČ 61267627, požádal o jednorázový příspěvek 25 000,- Kč jako OSVČ na kompenzaci dopadů krize související s koronavirem pro provozovnu č. 1004535431 – hostinská činnost v hospodě „U Sejků“, adresa 251 66 Hrusice 25. Podle § 2 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty, mezi které náleží i obce jako územní samosprávné celky, povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Ve výše uvedené věci není kompetentní Živnostenský úřad v Říčanech, který touto informací tedy nedisponuje, ale Ministerstvo financí ČR. Pro zpřístupnění požadovaných informací, je nutné obrátit se na tuto instituci.  Z tohoto důvodu, město Říčany, jako povinný subjekt, žádost dle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ, odkládá. Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti žadatelka nesouhlasí, může na postup města Říčany podat stížnost podle § 16a InfZ. Stížnost může podat u města Říčany do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení  (§ 16a odst. 3 písm. a) InfZ). O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje.
45. Žádost ze dne 6. 5. 2020, v níž žadatel požadujezaslání rozhodnutí a stanovisek, kterými se MěÚ Říčany vyjadřoval k záměru „Komunikace a inženýrské sítě Čestlice – propojení stávající komunikace na trasu silnice III/0039 (ul. Průhonická/Říčanská) sp. zn. 91946/2020-MURI/OSAD/Vo. Žadateli byly odeslány požadované dokumenty:Závazné stanovisko orgánu územního plánování ze dne 30. 10. 2019, ev. č. 337850/2019, č. j. 316363/2019-MURI/OUPRR/1175Souhrnné vyjádření ze dne 24. 10. 2019, ev. č. 383133/2019, č. j. 317622/2019/OŽP/00354Rozhodnutí odboru správních agend a dopravy ze dne 12. 2. 2020, ev. č. 398459/2020, č. j. 373737/2019-MURI/OSAD
46. Žádost ze dne 7. 5. 2020, v níž žadatel požaduje zpřístupnění těchto informací:Jaké konkrétní kroky k datu podání této žádosti město Říčany učinilo ve věci vybudování ZŠ na Komenského náměstí?V případě, že byla ve věci výstavby uvedené ZŠ na Komenského náměstí vydána veřejnoprávní povolení nezbytná pro její výstavbu a užívání, žádáte o zaslání jejich kopie.Započala již výstavba uvedené ZŠ na Komenského náměstí?V jakém stadiu je výstavba uvedené ZŠ na Komenského náměstí?Kdy dojde ke kolaudaci uvedené ZŠ na Komenského náměstí.Jaké konkrétní kroky k datu podání této žádosti město Říčany učinilo ve věci navýšení počtu míst v městských MŠ v Říčanech o 150 míst oproti roku 2018 (včetně MŠ Větrník)?Započala již v souvislosti s předpokládaným navyšováním počtu míst v MŠ v Říčanech o 150 míst oproti roku 2018 (včetně MŠ Větrník), výstavba nových MŠ? V případě, že ano, tak jakých, kde a s jakou kapacitou? 8. V případě, že byla v souvislosti s předpokládaným navyšováním počtu míst v MŠ v Říčanech o 150 míst oproti roku 2018 (včetně MŠ Větrník), vydána veřejnoprávní povolení, žádáte o zaslání jejich kopie. 9. Kdy dojde k navýšení počtu míst v městských MŠ v Říčanech o 150 míst oproti roku 2018 (včetně MŠ Větrník)?   1. Město Říčany zajistilo vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, požádalo o dotaci ze státního rozpočtu, zajistilo zpracování dokumentace pro provedení stavby, připravuje vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele stavby.2. V příloze byly žadateli odeslány tyto dokumenty: Rozhodnutí ze dne 28. 11. 2018 č. j. 177225/2018-MURI/OSÚ/00023 (zde)Sdělení ze dne 19. 2. 2019 č. j. 46693/2019-MURI/OSÚ/00023 (zde) 3. Ne, výstavba ZŠ na Komenského náměstí nebyla dosud zahájena.4. Připravuje se vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele stavby.5. Jak již bylo výše uvedeno, výstavba ZŠ na Komenského náměstí dosud nebyla zahájena, a tudíž není znám ani termín kolaudace této stavby. Z tohoto důvodu bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.6. Město Říčany uskutečnilo k datu vyřízení žádosti o informace tyto kroky k navýšení počtu míst v městských mateřských školách: příprava lesní školky (budoucí odloučené pracoviště MŠ Kuřátko, Říčany Kuří – ve vazbě na dokončení a kolaudaci skautské klubovny)MŠ Větrník (stavební povolení, je ve fázi vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele stavby),MŠ Kuřátko – zřízena s účinností od 1. 3. 2020 (jednání ZMŘ Z 18. 12. 2019), zahájení provozu od 1.9.20207. MŠ Větrník – stavební povolení, veřejná zakázka na zhotovitele stavbyMŠ Kuřátko- zřízena s účinností od 1. 3. 2020, provoz po zapsání do školského rejstříku od 1. 9. 20208.V příloze byly odeslány kopie těchto dokumentů: Stavební povolení ze dne 27. 10. 2017, spis. Zn. 22581/2017/Vř, č. j. 52455/2017-MURI/OSÚ/00496 (zde) Rozhodnutí o změně umístění stavby Mateřská škola Větrník ze dne 16. 4. 2018 spis. Zn. 25326/2017/Há, č. j. 21851/2018-MURI/OSÚ/00028 (zde) Rozhodnutí o změně lhůty k dokončení stavby – MŠ Větrník ze dne 4. 5. 2020, č. j. 109899/2020-MURI/OSÚ/00028 (zde) 9. Kdy dojde k navýšení počtu míst v městských MŠ v Říčanech o 150 míst oproti roku 2018 nelze, v souvislosti s pandemií koronaviru a přicházející ekonomickou recesí, v současné době odpovědět. V době vyřízení této žádosti o informace povinný subjekt danou informací nedisponuje a z tohoto důvodu bude vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
47. Žádost ze dne 11. 5. 2020, v níž žadatel požaduje zaslání kopie vydaného rozhodnutí č. j. 1633/2017-MURI/OVÚ/00394. Žadateli byla kopie dokumentu odeslána.
48. Žádost ze dne 11. 5. 2020, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací, jakým způsobem byly vyřízeny tyto podněty:Ze dne 19. 6. 2019, podnět na odbor střetu zájmů Ministerstva spravedlnosti ČR, který byl předán k vyřízení na MěÚ v Říčanech dne 9. 7. 2019, týkající se nesprávných údajů v Centrálním registru oznámení K. Č. a P. Z.Ze dne 19. 11. 2019, týkající se neoznámení střetu zájmů zastupitelů obce Mukařov. 1. Přestupek K. Č. do doby vyřízení žádosti o informace nebyl projednán a v dané věci dosud nebylo vydáno žádné rozhodnutí.Dále k tomuto bodu žádosti bylo v příloze zasláno anonymizované rozhodnutí Odboru právního, oddělení přestupky Městského úřadu v Říčanech ze dne 8. 4. 2020, č. j. 70977/2020-MURI/OPE2/00421. Podle ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o datu narození, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzické osoby v dokumentu uvedené.2. V příloze bylo odesláno usnesení o odložení věci ze dne 18. 5. 2020, č. j. 111198/2020-MURI/OPE2/1657. Podle ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o datu narození, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.
49. Žádost ze dne 12. 5. 2020, v níž žadatel požadujeveškeré Vodoprávním úřadem v Říčanech vydané doklady, které byly nebo jsou předmětem k povolení stavebních činností k pozemku nebo na pozemku 206/6 v k. ú. Svojetice v roce 2018, 2019, 2020 a dále k pozemku vodní tok 272/36, 272/31, 272/21, travní porost 272/14, 272/9, 272/30, 272/34, v k. ú. Svojetice v roce 2018, 2019, 2020.  Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, vydal pod č. j. 22135/2018-MURI/OVÚ/809 dne 17. 4. 2018, vyjádření podle § 18 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, k záměru na pozemku parc. č. 272/31 v k. ú. Svojetice. Kopie dokumentu byla žadateli odeslána. Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, datu narození a trvalém bydlišti fyzických osob v dokumentu uvedených.
50. Žádost ze dne 12. 5. 2020, v níž žadatel požaduje zpřístupnění informací, které se týkají výjimek z dopravního značení, které uvádí ve své žádosti:Čísla jednací žádostí o výjimku z dopravního značení: 366637/2019-MURI/OSAD160484/2019-MURI/OSAD333297/2019-MURI/OSAD366635/2019-MURI/OSAD Žádá o informaci, zda u těchto žádostí bylo vyžádáno Dopravním odborem Městského úřadu v Říčanech vyjádření správce komunikací a zda se tento správce vyjádřil. U žádostí, ke kterým se správce vyjádřil, žádá následující informace: Kdy se vyjádřilKdo se vyjádřilZda byl ve vyjádření stanoven váhový limitPokud byl správcem komunikace stanoven váhový limit, jaký byl a jaké komunikace se týkal Odborem správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech nebylo u žádostí o výjimku z dopravního značení s číslem jednacím:
a) 366637/2019-MURI/OSADb) 160484/2019-MURI/OSADd) 366635/2019-MURI/OSAD
vyžadováno vyjádření správce komunikací, neboť se jedná o výjimky poskytnuté firmám zajišťujícím odvoz odpadu (č. j. 366637/2019-MURI/OSAD, č. j. 366635/2019-MURI/OSAD) a provoz autoškoly (č. j. 160484/2019-MURI/OSAD). Na jednání s vedením města bylo dohodnuto, že zajišťování služeb pro obyvatelstvo je pro vedení města prioritou a z tohoto důvodu nebudou vyžadována stanoviska správce komunikace. Žádost o výjimku z dopravního značení s číslem jednacím 333297/2019-MURI/OSAD nebyla ve spisové službě dohledána. Žadatel byl vyzván, aby zkontroloval, zda je uváděné číslo správné. Jelikož povinný subjekt žádost o výjimku z dopravního značení s tímto číslem jednacím nedohledal, nebylo možné poskytnout požadované informace. Z tohoto důvodu bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
51. Žádost ze dne 13. 5. 2020, v níž žadatel požaduje poskytnutí následujících informací:Seznam všech autoškol s platnou registrací k provozování autoškoly v působnosti Městského úřadu v ŘíčanechSeznam neaktivních autoškol s platnou registrací k provozování autoškoly v působnosti Městského úřadu v ŘíčanechNa základě sdělení referentky Odboru správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech uvádíme, že ke dni podání této žádosti o informaci nejsou v působnosti našeho úřadu žádné neaktivní autoškoly s platnou registrací k provozování autoškoly.

V působnosti našeho úřadu je ke dni podání této žádosti o informace 6 autoškol s platnou registrací k provozování autoškoly. Jejich seznam (zde). Údaje o webových stránkách autoškoly, odpovědné osobě a čísle autoškoly nemá povinný subjekt k dispozici a ani nemá povinnost tyto údaje evidovat či zjišťovat. V souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím byl žadatel odkázán na veřejně dostupné vyhledávače, prostřednictvím kterých lze požadované informace vyhledat.
52. Žádost ze dne 13. 5. 2020, v níž žadatel požadujeinformaci, zda se na pozemku v katastru obce Černé Voděrady (okres Praha-východ);533254 na parcele s číslem 1169/25 (nebo na stavební parcele s číslem 611) nachází vodní dílo (nebo díla). V případě, že ano, tak i informaci, o jaké vodní dílo/díla se jedná.  Na Vodoprávním úřadě Městského úřadu v Říčanech nebyly k výše uvedenému pozemku dohledány žádné informace. Vodoprávní úřad v Říčanech následně zkontaktoval Městský úřad v Kostelci nad Černými  lesy, který byl do roku 2010 příslušný povolovat studny. Dle vyjádření  Městského úřadu  v Kostelci nad Černými lesy obecný stavební úřad sice nikdy nebyl příslušný k povolování domovních studní, ale odbor životní prostředí do roku 2010, ano.Na Odboru životního prostředí Městského úřadu v Kostelci nad Čenými lesy byla dohledána nevyřízená žádost o povolení k nakládání s podzemními vodami včetně projektu a hydrogeologického posudku. V případě, že žadatelka požaduje podrobnější informace, je tedy třeba obrátit se na MěÚ Kostelec n.Č.l.
53. Žádost ze dne 14. 5. 2020, v níž žadatel požaduje zaslání informací dle spisové služby o počtu aktivních řízení s žadatelem, a to zejména, kdy MěÚ v Říčanech poslal této společnosti výzvu provozovateli vozidla, kdy nebyla určená částka společností uhrazena a dále kolik je vedeno již samotných přestupků na provozovatele vozidla ve smyslu ust. § 125f odst. 1 zákona o silničním provozu.     Dle vyjádření Odboru správních agend a dopravy MěÚ v Říčanech, oddělení přestupkové, byly v roce 2019 zaslány žadateli 3 výzvy pro přestupek provozovatele vozidla.Dle vyjádření Odboru správních agend a dopravy MěÚ v Říčanech, oddělení úsekového měření rychlosti a vážení vozidel, je ve spisové službě evidováno a neuhrazeno žadatelem 17 přestupků. 
54. Žádost ze dne 14. 5. 2020, v níž žadatel požaduje na vodoprávním úřadu tyto informace:Kým a jakým způsobem byl umístěn a povolen kanalizační řad vedoucí přes pozemek parc. č. 1621 v k. ú. Jesenice. Současně žádá o zaslání fotokopií rozhodnutí, povolení nebo jiného opatření v dané věci.Kým a jakým způsobem byly umístěny přípojky rodinných domů v posledním roce na tento kanalizační řad. Současně žádá o zaslání fotokopie rozhodnutí, povolení nebo jiného opatření v dané věci.V případě jiné příslušnosti k uvedené věci, žádá o sdělení, kdo je příslušný k umístění a povolení kanalizačních řadů v daném místě, spadajících do uvedeného katastrálního území Jesenice a kdo je příslušný v takové věci umísťovat a povolovat kanalizační přípojky k rodinným domům napojeným na tento kanalizační řad jako celku, bez omezení pouze k tomuto pozemku.
 Podle § 2 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty, mezi které náleží i obce jako územní samosprávné celky, povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. K povolení staveb na k.ú. Jesenice není Vodoprávní úřad v Říčanech místně příslušný a je nutné obrátit se na Městský úřad Jesenice.Z tohoto důvodu, město Říčany, jako povinný subjekt, žádost dle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ, odložil. Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti žadatelka nesouhlasí, může na postup města Říčany podat stížnost podle § 16a InfZ. Stížnost lze podat u města Říčany do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení  (§ 16a odst. 3 písm. a) InfZ). O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje. 
55. Žádost ze dne 14. 5. 2020, v níž žadatel požaduje na stavebním úřadu tyto informace:Kým a jakým způsobem byl umístěn a povolen kanalizační řad vedoucí přes pozemek parc. č. 1621 v k. ú. Jesenice. Současně žádá o zaslání fotokopií rozhodnutí, povolení nebo jiného opatření v dané věci.Kým a jakým způsobem byly umístěny přípojky rodinných domů v posledním roce na tento kanalizační řad. Současně žádá o zaslání fotokopie rozhodnutí, povolení nebo jiného opatření v dané věci.V případě jiné příslušnosti k uvedené věci, žádá o sdělení, kdo je příslušný k umístění a povolení kanalizačních řadů v daném místě, spadajících do uvedeného katastrálního území Jesenice a kdo je příslušný v takové věci umísťovat a povolovat kanalizační přípojky k rodinným domům napojeným na tento kanalizační řad jako celku, bez omezení pouze k tomuto pozemku.Podle § 2 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty, mezi které náleží i obce jako územní samosprávné celky, povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. K povolení staveb na k.ú. Jesenice není Stavební úřad v Říčanech místně příslušný a je nutné obrátit se na Vodoprávní úřad Černošice.Z tohoto důvodu, město Říčany, jako povinný subjekt, žádost dle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ, odložil. Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti žadatel nesouhlasí, může na postup města Říčany podat stížnost podle § 16a InfZ. Stížnost lze podat u města Říčany do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení  (§ 16a odst. 3 písm. a) InfZ). O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje.
56. Žádost ze dne 15. 5. 2020, v níž žadatel požaduje informacekolik Městská policie v Říčanech udělila pokut, či správních řízení za vjezd nadměrných vozidel a porušení zákazu vjezdu vozidel nad 6 tun v úseku Kolovratská ulice od silnice 101 po křižovatku Rooseveltova a Rooseveltova od křižovatky s Kolovratská po kruhový objezd u hřbitova za rok 2019. V roce 2019 bylo v daných úsecích uděleno pokut: 1.       Ul. Kolovratská – 1 x bloková pokuta v příkazním řízení na místě2.       Ul. Rooseveltova – 3 x bloková pokuta v příkazním řízení na místě Dle sdělení vedoucího Městské policie v Říčanech je uvedená lokalita průběžně zařazena ke kontrolní činnosti hlídek MP se zaměřením na nedovolený průjezd nákladních vozidel. Z praxe (z kontrolní činnosti), bylo mj. zjištěno, že většina kontrolovaných vozidel měla povolení ke vjezdu, nebo byla dopravní obsluhou v místě, kde je to dovoleno – ul. Kolovratská. Dále většina nákladních vozidel projíždějících od kruhové křižovatky od hřbitova – ul. Říčanská od D1 ve směru jízdy ul. Rooseveltova, následně oprávněným způsobem pokračuje do ul. Voděradská do skladových firem, tato vozidla nic neporušují a jezdí i v opačném směru.  Kontrolní činnost bude i nadále v místě pokračovat.
57. Žádost ze dne 20. 5. 2020, v níž žadatel požadujeposkytnutí kopie podkladů, kterými se město Říčany vyjadřovalo ke stavbě rodinného domu č. p. xxxx Na základě žádosti byly žadateli odeslány kopie těchto dokumentů:Nesouhlasné vyjádření bývalé místostarostky Karly EgidovéNávrh dohody o poskytnutí finančního příspěvkuNávrh smlouvy o spolupráci na ustoupení s oplocenímPodle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaných dokumentů nebyly poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzické osoby v dokumentu uvedené.
58. Žádost ze dne 21. 5. 2020, v níž žadatel požaduje poskytnutí těchto informací:Co je míněno jako samostatný obslužný vjezd na pozemek parc. č. 846/15 v k. ú. Sluštice, kde konkrétně má být tento vjezd umístěn a na základě jakého rozhodnutí; pokud rozhodnutí bylo vydáno, žádáte o kopii tohoto rozhodnutí.Vybudování parkovacího zálivu v lokalitě Na Čtverách, parc. č. 846/2 v k. ú. Sluštice, č. j. 5666/77982/2008/Fi z 31. 12. 2008, č. j. 34862/2009/OSÚ/00021 z 13. 7. 2009 a č. j. 10925/2010/OSÚ/00021 z 11. 1. 2010 – žádáte o kopie předmětných rozhodnutí, pokud se k předmětné problematice vyjadřovaly dotčené osoby a organizace, žádáte o zaslání jejich písemného vyjádření.Vybudování dopravního značení v lokalitě Na Čtverách, na pozemku parc. č. 846/2 v k. ú. Sluštice, č. j. 5666/77982/2008/Fi z 31. 12. 2008, č. j. 34862/2009/OSÚ/00021 z 13. 7. 2009 a č. j. 10925/2010/OSÚ/00021 z 11. 1. 2010, pokud se k dotčené problematice vyjadřovaly dotčené osoby a organizace, žádá o zaslání jejich písemného vyjádření.  1. Vjezd na pozemek parc. č. 846/15 byl umístěn územním rozhodnutím ze dne 10. 3. 2003, č. j. 14687/02, kde není přesně definováno, kde bude vjezd umístěn. Na pozemek byl vždy řešen pouze jeden vjezd. Rozhodnutí o umístění vjezdu není součástí spisové dokumentace.2., 3. Požadované kopie dokumentů k bodu 2 a 3 byly žadatelce odeslány. Dále sdělujeme, že na pozemku parc. č. 846/15 je umístěn jeden rodinný dům, a skutečnost, že má dvě bytové jednotky nevytváří nárok na nový vjezd na pozemek, jelikož ten je ve spoluvlastnictví majitelů obou bytových jednotek. Pokud by byl pozemek rozdělen, nárok by vznikl, ale to neumožňuje územní plán. Je tedy pouze na Obci, jako silničním správním orgánu, aby na základě žádosti nový vjezd povolil nebo zakázal. 
59. Žádost ze dne 22. 5. 2020, v níž žadatel požaduje kopii  opatření obecné povahy (popř. nařízení), kterým byl ve smyslu § 9 odst. 3 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, omezen nebo zakázán vstup do honitby nacházející se na území obory Březka (v k. ú. Kostelec u Křížku, ve správě VÚLHM, v. v. i.)Město Říčany jako povinný subjekt v uvedené věci rozhodlo v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) tak, že žádost se podle § 2 odst. 4 InfZ odmítá. Povinný subjekt konstatuje, že dle vyjádření Odboru životního prostředí Městského úřadu v Říčanech výše uvedené opatření obecné povahy pro uživatele obory Březka nebylo vydáno.Povinný subjekt rozhodl o odmítnutí poskytnutí výše uvedených informací, neboť ust. § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“) vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Z tohoto důvodu bylo v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací.  
60. Žádost ze dne 23. 5. 2020, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací týkajících se problematiky možnosti převodu jednotek v bytových domech č. p. 1999 a 2000 do vlastnictví jejich nájemců (členů Bytového družstva 2000):Smlouvy o dílo s Průmstav, a. s. na zhotovení, výstavbu domů č. p. 1999 a 2000, včetně všech možných dodatků.Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace k dotčeným stavbámSmlouvy o dílo na zhotovení inženýrských sítí a komunikací k dotčeným stavbámVšechna související stavební povolení na budovy a inženýrské sítěVšechny předávací protokoly na předání hotových dělZávěrečné vyúčtování předmětné investiční akceV archivu města Říčany byly dohledány tyto dokumenty, které byly žadateli odeslány:Smlouva o dílo č. 01-065/99, zhotovitel Průmstav, a. s., Dodatek č. 1 k SOD, Dodatek č. 2 k SOD, Dodatek č. 3 k SOD-Přílohy smlouvy o dílo č. 01-065/99- Stavební povolení č. j. 7293/99 ze dne 6. 10. 1999- Kolaudační rozhodnutí č. j. 7490/00-3/La-330předávací protokoly a vyúčtování předmětné investiční akce Dále bylo k žádosti sděleno, že zhotovení  projektové dokumentace je dle smlouvy o dílo č. 01-065/99 součástí předmětu plnění. Průmstav a. s. dodával nejen stavbu, ale i projekt, který si smluvně zajišťoval jako subdodávku. Samostatná smlouva na projekt neexistuje. Z dodatku č. 2 je patrné, že i zhotovení inženýrských sítí dodával Průmstav, a. s. 
61. Žádost ze dne 26. 5. 2020, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací ve věci zasíťování a výstavby, vedených řízeních na pozemku parc. č. 206/6, 187/8 v k. ú. Svojetice, které jsou ve vlastnictví města Říčany.  Na výše uvedené pozemky byl vydán pouze územní souhlas na vodovodní a kanalizační přípojku. Dokument zasíláme v příloze. Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bude vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzické osobyv dokumentu uvedené.
62. Žádost ze dne 27. 5. 2020, v níž žadatel požaduje informace k žádosti o výjimku z dopravního značení č. j. 333297/2019-MURI/OSAD, zodpovědný referent za vydání povolení je Marie Raková a žadatel, jemuž byla výjimka udělena je Betonárka ZAPA Beton, a. s., datum udělení výjimky 7. 10. 2019. Pokud se vyjádřil správce komunikací, žádá o tyto informace: kdy se vyjádřil, kdo se vyjádřil, zda byl ve vyjádření stanoven váhový limit, pokud byl správcem komunikace stanoven váhový limit, jaký byl a jaké komunikace se týkal. Dále požaduje poskytnutí kopie zápisu a protokolu z jednání s vedením města, kde bylo rozhodnuto, že pro provoz autoškoly, Marius Pedersen, a. s., Nykos, a. s., nebudou vyžadována stanoviska správce komunikace pro udělení výjimky z dopravního značení. Žadateli bylo sděleno, že správné číslo jednací žádosti o výjimku z dopravního značení je 333214/2019-MURI/OSAD. Pochybení nastalo u referentky Marie Rakové, která nesprávně do dokumentu v č. j. uvedla koncovku z ev. č. Tímto se povinný subjekt dodatečně omluvil za vzniklé nepřesnosti. Ani k této výjimce se správce komunikace nevyjadřoval, a to z důvodů uvedených v odpovědi ev. č. 118342/2020, která byla odeslána 27. 5. datovou schránkou. Dále bylo žadateli sděleno, že v případě žadatele ZAPA beton, a. s. bude v dalších letech vyjádření správce komunikací již vyžadováno. Žadatel nezapadá do koncepce „služba obyvatelstvu“ a bude po něm požadováno splnění určitých kritérií. Vyjádření správce komunikace nebude nadále vyžadováno v případě služeb svozu odpadu a autoškoly. K dalšímu bodu žádosti, kde je požadováno poskytnutí kopie zápisu a protokolu z jednání s vedením města, kde bylo rozhodnuto, že pro služby obyvatelstvu (veřejný zájem) nebudou vyžadována stanoviska správce komunikace pro udělení výjimky z dopravního značení bylo uvedeno že dle vyjádření Odboru správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech byl tento bod součástí jednání skupiny „Dopravní komise“, která se schází jednou měsíčně a v zápise, tak jako další méně podstatné body, nebyl zaznamenán.Jelikož povinný subjekt neměl k dispozici požadovaný dokument, bylo z tohoto důvodu vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
63. Žádost ze dne 1. 6. 2020, v níž žadatel požaduje tyto informace:Jaká opatření byla MěÚ v Říčanech přijata ve vztahu k úřední osobě, která v rozporu se zákony vydala předběžné opatření č. j. 140397/2019-MURI/OSAD ze dne 13. 5. 2019, když tato úřední osoba vědomě nepostupovala dle příslušných zákonů (např. zákon č. 500/2004 Sb.) a svévolně manipulovala se spisem (nezákonná úprava vydaného rozhodnutí – nahrazení jiným dokumentem); Jaká opatření přijal MěÚ v Říčanech, aby bylo zaručeno, že se podobné nezákonné postupy nebudou opakovat. K žádosti bylo v příloze zasláno vyjádření vedoucího Odboru správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech.
64. Žádost ze dne 5. 6. 2020, v níž žadatel požaduje informace k pořizování územního plánu obce Senohraby, a to konkrétně:
 Vyjádření, připomínky, stanoviska a podněty k návrhu zadání územního plánu Senohraby a způsobu jejich vypořádání.Stanoviska a připomínky uplatněné v rámci společného jednání o návrhu územního plánu Senohraby, výsledky konzultací, vypořádání, případně výsledky řešení rozporů.Stanoviska, námitky a připomínky k návrhu územního plánu Senohraby obdržené v rámci veřejného projednání, včetně výsledku projednání (rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek).Pokud již OÚPRR Městského úřadu v Říčanech obdržel k datu podání této žádosti, tak také stanovisko dotčených orgánů a krajského úřadu k výsledku veřejného projednání návrhu ÚP Senohraby.Všechny zápisy, záznamy, protokoly z jednání, příp. jiné záznamy komunikace (písemné požadavky apod.) s určeným zastupitelem obce Senohraby, příp. s jinými právnickými či fyzickými osobami, které proběhly v souvislosti s pořizováním ÚP Senohraby (ve všech fázích) na OÚPRR Městského úřadu v Říčanech.
Podle § 17 odst. 1 InfZ mohou povinné subjekty požadovat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli; povinný subjekt může žádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací (§ 5 odst. 1 písm. f) InfZ) schválila Rada města Říčany svým usnesením č. 09-08-067 dne 13. 5. 2009.  Tento sazebník je dostupný na Svobodné_informace_směrnice_sazebník.pdf.
Pracovnice Odboru územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu v Říčanech vyhledala a zpracovala požadované informace a s odkazem na § 17 odst. 1 a 3 InfZ, sdělujeme výši požadované úhrady spolu se způsobem jejího výpočtu: K bodu 1: shromažďování, třídění a kontrola informací – 3hodinyK bodu 2: shromažďování, třídění a kontrola informací + scanování – 3hodinyK bodu 3: shromažďování, třídění a kontrola informací + scanování – 3hodinyK bodu 4: požadovaná stanoviska dotčených orgánů a krajského úřadu k výsledku veřejného projednání návrhu ÚP Senohraby dosud povinný subjekt neobdrželK bodu 5: prohledávání komunikace – 2 hodiny. Celkem………….11 hod.                                 Podle sazebníku je náhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací stanovena částkou 156,- Kč/hod. Celkem ………………………11 hod. x 156 = 1 716,- Kč. Úhradu nákladů je možno učinit bankovním převodem na účet č. 19-724201/0100, var. s. 12020 nebo poštovní složenkou na uvedený bankovní účet. Hotově můžete platit v pokladně: budova A, Masarykovo nám. 53/40, v úředních hodinách MěÚ Říčany.Poskytnutí informace je vázáno zaplacením požadované úhrady. Jestliže úhrada do 60 dnů ode dne doručení tohoto oznámení nebude zaplacena, žádost se odloží (§17 odst. 5 InfZ). Informace budou odeslány bezprostředně po zaplacení úhrady. Proti výši úhrady lze podat stížnost podle § 16a InfZ. Stížnost lze podat u města Říčany do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení (§ 16a odst. 3 písm. a) InfZ). O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje. Po dobu vyřizování stížnosti neběží lhůta pro zaplacení požadované úhrady. Žadatel provedl úhradu za poskytnutí informace a informace byla odeslána. 
65. Žádost ze dne 7. 6. 2020, v níž žadatel požaduje poskytnutí kompletní kopie spisového materiálu vedeného Odborem správních agend a dopravy, oddělení úsekového měření rychlosti a vážení vozidel Městského úřadu v Říčanech, ev. č. 2020/010955, č. j. 66943/2020-MURI/OÚMVV/1013Žadateli bylo odesláno rozhodnutí o neposkytnutí informace na základě § 2 odst. 3 InfZ. Žadatel se proti tomuto rozhodnutí odvolal a odvolání bylo odesláno na Krajský úřad Středočeského kraje.
66. Žádost ze dne 8. 6. 2020, v níž žadatelka požaduje vyplnění přiloženého dotazníku.Vyplněný dotazník zde.
67. Žádost ze dne 9. 6. 2020, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací týkajících se vydání řidičského průkazu R. H. Konkrétně žádá o poskytnutí těchto informací:Jaké občanství má  evidováno na Městském úřadě v Říčanech;Jaké občanství měl evidováno v době podání žádosti o vydání řidičského průkazu u Městského úřadu v Říčanech;Z jakých důvodů došlo k prodlení s vydáním řidičského průkazu.Na Městském úřadě v Říčanech je u žadatele ode dne 20. 1. 2020 evidováno státní občanství Švýcarské konfederace. Poprvé žádal o vydání řidičského průkazu dne 11. 11. 2019, v té době bylo v registru obyvatel uvedeno státní občanství Slovenské republiky. Referentka, která jej obsluhovala, se snažila telefonicky kontaktovat cizineckou policii, ale neúspěšně. Požádala jej tedy, aby se na cizinecké policii informoval osobně. Souhlasil a žádost byla stornována.Podruhé se žadatel dostavil na úřad dne 2. 1. 2020 ke stejné referentce. Občanství však v registru obyvatel nebylo stále změněno. Po telefonickém kontaktování cizinecké policie bylo sděleno, že v databázi je uvedeno občanství Slovenské republiky i Švýcarské konfederace. Na prvním místě bylo v databázi uvedeno občanství Slovenské republiky, které bylo ale zrušeno a aktuální má být občanství Švýcarské konfederace. Referentka požádala cizineckou policii, aby bylo do registru osob nastaveno aktuální občanství. Ze strany cizinecké policie jí bylo sděleno, že toto není možné provést a žádost o vydání řidičského průkazu byla opět stornována. Dále se žadatel dostavil na úřad dne 14. 1. 2020, opět ke stejné referentce a opět zjistil, že státní občanství je beze změny. Dožadoval se vysvětlení, referentka ale nevěděla, jak dále situaci řešit. Celou věc předala kolegyni. Telefonickým kontaktem na Helpdesk bylo zjištěno, jak dále postupovat. Byla zadána písemná žádost na Helpdesk a ten samý den bylo sděleno, že Helpdesk musí o vyřešení situace požádat Ministerstvo dopravy prostřednictvím žádosti našeho úřadu. Dne 20. 1. 2020 bylo státní občanství v systému opraveno na státní občanství Švýcarské konfederace. Dne 21. 1. 2020 byla žadateli přijata žádost o vydání řidičského průkazu, kterou podepsal. Referentka, která se největší měrou podílela na celém zdržení, již není na Městském úřadě v Říčanech zaměstnána.
 
68. Žádost ze dne 16. 6. 2020, v níž žadatel požaduje poskytnutí přehledu přestupků, za které se udělují pokuty podle míry překročení rychlosti.Žadateli bylo sděleno, že pokuty se ukládají v částkách 300 Kč, 700 Kč, 900 Kč, 1 500 Kč a 1 900 Kč. Odpověď (zde).
69. Žádost ze dne 17. 6. 2020, v níž žadatel požaduje informaci, jakým způsobem byla splněna oznamovací povinnost o oznámení stavby cyklostezky v k. ú. Všestary. „Cyklostezka na kole do Prahy“ byla povolena v roce 2018 Odborem správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech, oprávněnou úřední osobou – Ing. Přemyslem Doušou – ve čtyřech etapách. Stavbou přímo dotčení účastníci řízení byli obesláni doporučenou zásilkou do vlastních rukou. Majitelé sousedních pozemků vyvěšením na úřední desce. Tento postup je v souladu s § 144, odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v řízení s velkým počtem účastníků.
70. Žádost ze dne 22. 6. 2020, v nížžadatel požaduje odpověď na níže uvedené dotazy vztahující se ke kontrolní prohlídce v rámci zjištění skutečného stavu domu Černokostelecká 27/50, Říčany-Radošovice (sp. zn. 108156/2019/Há, č. j. 21544/2020-MURI/OSÚ/00028 ze dne 30. 1. 2020, kontrolní prohlídka proběhla dne 5. 9. 2019), a to konkrétně: Současný stav domu ve 3. NP znemožňuje přístup na půdu. Jedná se podle schválené projektové dokumentace o půdní prostory, do nichž je znemožněn vstup a nejsou určeny k jakémukoliv využití?Je v případě prokázaného nechráněného přívodu ve 3. NP nutná nová revize elektro?Ohrožuje dům uživatele z důvodu nedodržení schválené projektové dokumentace?Ohrožuje dům uživatele a sousední objekty z důvodů nedodržení vypracované PBŘ, podrobně uvedeno v původním podnětu? Je nutné nové PBŘ?Z jakých znaleckých posudků a z jakých faktů v nich uvedených vycházel stavební úřad ve vyjádření z 30. 1. 2020?Jakým způsobem byla zjednána náprava týkající se zejména:Provedení prací v rozporu s potvrzenou projektovou dokumentací a provedenou kolaudací stavebním úřademRozporu v užívání objektu, který není v souladu s kolaudovaným stavem  1. Odpověď: Právním předpisem není dána povinnost mít zpřístupněnu půdu. Půdní vestavba se nerealizovala. Není zde důvod, proč by musel být přístup na půdu umožněn dveřmi. S touto situací neměl problém ani zástupce Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje por. Mgr. Filip Hošpes.2. Odpověď: Není zřejmé, co má být nechráněný přívod ve 3. NP. Ke kolaudaci v roce 2007 byla připojena revizní zpráva, ze které vyplývá, že revizní technik provedl i prohlídku 3. NP. Celkový posudek revizního technika zněl, že „Revidované el. zařízení je z hlediska bezpečnosti schopno provozu“.3. Odpověď: Nedošlo k nedodržení schválené projektové dokumentace. Pouze nebyly realizovány stavební úpravy 3. nadzemního podlaží.4. Odpověď: Otázky požární bezpečnosti nejsou v působnosti stavebního úřadu. A jak již bylo uvedeno, při kontrolní prohlídce byl přítomen i zástupce Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje por. Mgr. Filip Hošpes. Kromě uvedených závad se zástupce Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje nevyjádřil v tom smyslu, že by stavba nemohla být užívána.5. Odpověď: Na stavbu bylo vydáno kolaudační rozhodnutí č. j. 812/17215/2007/Tu ze dne 13.04.2007. Stavebním úřadem bylo povoleno užívání předmětné stavby po provedení povolených stavebních úprav s tím, že úpravy 3.NP nebyly realizovány. Vydání kolaudačního rozhodnutí předcházela kontrolní prohlídka stavby (místní šetření), na kterém nebyly zjištěny žádné skutečnosti bránící jeho vydání. Rovněž byly stavebníkem předloženy potřebné doklady. Vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 17.09.2007 a toto rozhodnutí nelze již přezkoumat mimořádnými opravnými prostředky, je toto rozhodnutí závazné pro všechny orgány a osoby. Stavební úřad je tak jeho obsahem vázán.6. Odpověď: Jak již bylo uvedeno v ad 3. nedošlo k nedodržení projektové dokumentace, pouze nebyly realizovány stavební úpravy 3. nadzemního podlaží a takto bylo na stavbu vydáno v roce 2007 kolaudační rozhodnutí. Současný vlastník stavby ukončil užívání 2. NP, které nebylo v souladu s vydaným kolaudačním rozhodnutím po kontrolní prohlídce realizované dne 5.9.2019. V současné době stavební úřad projednává stavební úpravy 2. NP objektu za účelem změny užívání 2. NP, podané současným vlastníkem (Gato Media s.r.o.). Stavební úřad na základě provedené kontrolní prohlídky předmětné stavby ze dne 25.9.2019 nezjistil žádné skutečnosti na úseku státního stavebního dozoru, které by odůvodňovaly postup podle § 132 a 133 zákona č. 183/2006 Sb. ze strany zdejšího stavebního úřadu. Pokud se jedná o otázky na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva, k jejich řešení není příslušný stavební úřad, ale Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, který byl ke kontrolní prohlídce ze dne 25.9.2019 přizván také. Jak již bylo uvedeno výše, zástupce Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje por. Mgr. Filip Hošpes shledal závady, které bylo nařízeno vlastníkovi stavby odstranit.
71. Žádost ze dne 25. 6. 2020, v níž žadatel požaduje zaslání kopií rozborů vody poskytovaných subjektem VINTEX, s. r. o., v souladu s Rozhodnutím o zkušebním provozu stavby vodního díla č. j. 372143/2019-MURI/OVÚ/00018, oddíl II, odst. 4 a 5.  Město Říčany jako povinný subjekt v uvedené věci rozhodlo v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  t a k t o:  Žádost o poskytnutí informace se podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím odmítá. O d ů v o d n ě n í Žadatel ve své žádosti ze dne 25. 6. 2020 požádal o zaslání kopií rozborů vody poskytovaných subjektem VINTEX, s. r. o., v souladu s Rozhodnutím o zkušebním provozu stavby vodního díla č. j. 372143/2019-MURI/OVÚ/00018, oddíl II, odst. 4 a 5. Žadateli nemohlo být povinným subjektem vyhověno, neboť společnost VINTEX, s. r. o. nesplnila podmínky stanovené výše uvedeným rozhodnutím a Vodoprávnímu úřadu Městského úřadu v Říčanech žádné rozbory vzorků vody nedodala.Povinný subjekt rozhodl o odmítnutí poskytnutí výše uvedených informací, neboť ust. § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“) vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Z tohoto důvodu bylo v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací.
72. Žádost ze dne 25. 6. 2020, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací, a to v rozsahu zpřístupnění údajů o dodavatelích, kteří podali nabídky o nabídkových cenách, které byly nabídnuty městu Říčany, event. zpřístupnění záznamu/protokolu o otevírání nabídek, či jiného záznamu obsahujícího shora uvedené údaje ve věci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výstavba mateřské školy Větrník, Říčany“, zveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2020-006734 zadavatelem Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany.   K žádosti bylo sděleno, že požadované údaje byly obsahem Oznámení o výběru dodavatele a jeho přílohy s názvem Zpráva o hodnocení nabídek, které byly odeslány dne 3.7.2020 prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena všem účastníkům zadávacího řízení. 
73. Žádost ze dne 29. 6. 2020, v níž žadatel požaduje zaslání kopie stanoviska Odboru územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu v Říčanech k možnosti obnovení historické cesty mezi Kostelcem nad Černými lesy a obcí Kozojedy. Žadateli byla odeslána kopie dokumentu Závazné stanovisko orgánu územního plánování č.j. 147277/2020-MURI/OUPRR/1177, ev. č. 160539/2020 ze dne 18. 6. 2020 (zde), který předložený záměr hodnotí jako přípustný.
74. Žádost ze dne 30. 6. 2020, v níž žadatel požaduje poskytnutí informace týkající se kapacity čističky odpadních vod v obci Radějovice.A to zejména:Jaká je kapacita ČOV v obci Radějovice?Kolik je v současné době napojeno uživatelů na ČOV v obci Radějovice?Jaký je skutečný důvod nenapojení do systému splaškové kanalizace několika domů? Konkrétně se jedná o tyto tři domy: č. p. 107, č. p. 114, č. p. 115. Žádá o informaci, zda je k vyjádření kompetentní Městský úřad v Říčanech, příp. na jaký odbor a kontaktní osobu je třeba se obrátit.   Dle sdělení vedoucí Vodoprávního úřadu Městského úřadu v Říčanech, Ing. Olgy Rathouské, k bodu č. 1 bylo k žádosti uvedeno, že kapacita ČOV Radějovice je 800 EO. K podání informací ohledně bodu č. 2 a 3 je kompetentní k vyjádření obec Radějovice.
75. Žádost ze dne 7. 7. 2020, v níž žadatel požaduje poskytnutí následujících informací: Kopii schválené koncepce „Služba obyvatelstvu“, která je zmíněná v odpovědi MěÚ ev. č. 150567/2020, č. j. 137987/2020-MURI/KVŘG/1180 včetně čísla evidenčního a jednacího, pod kterým je tento dokument veden ve spisové službě úřadu;Zápis a presenční listinu z jednání, na kterém byla koncepce uvedená v bodě I. schválena.Město Říčany jako povinný subjekt v uvedené věci rozhodlo tak, žežádost o poskytnutí informace se podle § 2 odst. 4 InfZ odmítá. O d ů v o d n ě n í Žadatel ve své žádosti ze dne 7. 7. 2020 požádal o informace uvedené v záhlaví tohoto rozhodnutí. Dle vyjádření Odboru správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech nebylo možno žadateli vyhovět, neboť jím požadovaná koncepce „Služba obyvatelstvu“ nebyla zaznamenána v písemné podobě. Povinný subjekt ve své odpovědi ev. č. 150567/2020, č. j. 137987/2020-MURI/KVŘG/1180 sice uvedl, že: „Žadatel nezapadá do koncepce „služba obyvatelstvu“ a bude po něm požadováno splnění určitých kritérií.“ V žádném případě ale nebylo zmíněno, že tato koncepce existuje v listinné podobě. Byla domluvena pouze ústně na jednání Dopravní komise. Nebyla projednávána ani jako samostatný bod jednání a není ani předmětem písemného záznamu z tohoto jednání.  Jelikož povinný subjekt výše uvedenými dokumenty nedisponuje a ust. § 2 odst. 4 InfZ vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací, bylo z tohoto důvodu v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací.
76. Žádost ze dne 8. 7. 2020, v níž žadatel podává stížnost na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace ze dne 1. 6. 2020 a požaduje opětovně odpověď na tyto dotazy:Jaká opatření byla MěÚ v Říčanech přijata ve vztahu k úřední osobě, která v rozporu se zákony vydala předběžné opatření č. j. 140397/2019-MURI/OSAD ze dne 13. 5. 2019, když tato úřední osoba vědomě nepostupovala dle příslušných zákonů (např. zákon č. 500/2004 Sb.) a svévolně manipulovala se spisem (nezákonná úprava vydaného rozhodnutí – nahrazení jiným dokumentem); Jaká opatření přijal MěÚ v Říčanech, aby bylo zaručeno, že se podobné nezákonné postupy nebudou opakovat. Dle ustanovení §16a odst. 5 InfZ „Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.“  Povinný subjekt využil své možnosti vyhovět stížnosti v tzv. autoremeduře, aby své pochybení napravil a žádost řádně vyřídil.
 Jak vyplývá z předloženého podání, žadatel nesouhlasí s vyřízením odpovědi, kdy uvádí, že informace uvedené v „časové ose případu“ o tom, že „16. 9. 2019 zrušil Krajský úřad Středočeského kraje předběžné opatření“ je nepravdivá. Povinný subjekt opětovně prošetřil celou situaci a s omluvou konstatuje, že datum bylo v odpovědi opravdu uvedeno chybně a správná odpověď je ta, kterou uvádíte ve své stížnosti, tj. „Krajský úřad Středočeského kraje z důvodu nečinnosti MěÚ v Říčanech zrušil předběžné opatření až rozhodnutím ze dne 8. 1. 2020.“  Datum 16. 9. 2019 patří k výzvě Krajského úřadu Středočeského kraje k doplnění spisu. Nečinnost silničního správního úřadu (dále jen „SSÚ“) řešil již krajský úřad a v současnosti je již vedeno správní řízení v tomto inkriminovaném případě (příkaz Krajského úřadu ze dne 5. 6. 2020 k zahájení tohoto řízení). K části, kde zmiňuje svévolnou manipulaci se spisem (nezákonná úprava vydaného rozhodnutí a nahrazení jiným dokumentem), bylo uvedeno, že vedoucí odboru OSAD po Vašem upřesnění (přiložené rozhodnutí o předběžném opatření) situaci opětovně prošetřil a shledal pochybení referenta odboru OSAD p. Karáska. Toto pochybení spočívalo ve změně adresáta ve zmíněném rozhodnutí, a to tak, že byly odstraněny údaje nesprávně uvedeného adresáta paní Martiny Hošťálkové. Tímto se dopustil pochybení proti správnímu řádu, neboť změna ve spise se má učinit usnesením. Na meritu věci to však nic nemění a nebyl změněn ani výsledek řízení. K zamítnutí předběžného opatření by došlo, lze jej totiž vydat pouze po zahájení řízení o odstranění překážky na účelové komunikaci. K bodu „Jaká opatření přijal MěÚ v Říčanech, aby bylo zaručeno, že se podobné nezákonné postupy nebudou opakovat“ opětovně uvádíme, že případy převzal vedoucí OSAD Mgr. Michal Šilinger. To, jak se pochybení projeví na hodnocení zaměstnance, spadá do personálního řízení úřadu. Je na místě zmínit, že případy účelových komunikací jsou právně velmi náročné, opírající se o několik zákonů a nesčetně judikátů nejvyšších správních orgánů a rozhodnutí soudů. Může se pak stát, že úředník postupuje chybně, ač v tu chvíli jedná dle vlastního úsudku správně a v tomto jednání nelze spatřovat špatný úmysl. Dále bylo žadateli, že v současné době je vedeno řízení o odstranění překážky na veřejně přístupné účelové komunikaci sp. zn. 140797/2020. Správní řízení není pravomocně ukončeno, a proto v současné době není možné předjímat výsledek řízení.
77. Žádost ze dne 13. 7. 2020, v níž žadatel požaduje zaslání souhlasů a/nebo rozhodnutí, kterými bylo rozhodnuto o povolení provozu nebo zkušebního provozu komerčních zařízení a komunikací v tzv. komerční zóně Čestlice jih.   Na žádost žadatele byly  v příloze zaslány kopie těchto dokumentů:

– kolaudační souhlas ev. č. 82098/2017, č. j. 47514/2015-MURI/OSAD ze dne 1. 11. 2017, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby „Komunikace a inženýrské sítě Čestlice, stavba komunikace“ (zde)
– rozhodnutí – zkušební provoz stavby CP Čestlice, spis. zn. 155787/2020/Čv., č. j. 164588/2020-MURI/OSÚ/00617 ze dne 30. 6. 2020 (zde)
– kolaudační souhlas s užíváním stavby – novostavba autosalonu Čestlice jih, spis. zn. 73361/2020/Čv., č. j . 166816/2020-MURI/OSÚ/00617 ze dne 3. 7. 2020 (zde)

Podle §8a bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii dokumentu rozhodnutí – zkušební provoz stavby CP Čestlice, spis. zn. 155787/2020/Čv., č. j. 164588/2020-MURI/OSÚ/00617 ze dne 30. 6. 2020 nebudou poskytnuty informace o datu narození osoby zastupující žadatele.
78. Žádost ze dne 13. 7. 2020, v níž žadatel požaduje poskytnutí kopie žádosti tajemníka MěÚ v Říčanech o souhlas k výkonu jiné výdělečné činnosti a souhlasu k výkonu jiné výdělečné činnosti, jak to ukládá zákon o státní službě.Žadateli byl požadovaný dokument odeslán. Zároveň byl upozorněn, že povinnost předložit souhlas zaměstnavatele s výkonem jiné výdělečné činnosti je stanovena zákoníkem práce a nikoliv zákonem o státní službě, neboť ten pro úředníky územních samosprávných celků neplatí.
79. Žádost ze dne 13. 7. 2020, v níž žadatel požaduje informace  související s údajným překročením maximální povolené rychlosti vozidlem Mercedes Benz, RZ 5J8 4700 na pozemní komunikaci v ulici Říčanská x Kolovratská. Konkrétně žádá o tyto informace: Znění všech vnitřních předpisů upravujících pravidla činnosti, hodnocení a odměňování, či se těchto témat jakkoli týkajících.        Přehled objemu prostředků zahrnovaných za poslední tři roky do rozpočtu obce, jejíž je správní orgán organizační součástí na příjmové straně a pocházejících z příjmů z peněžitých sankcí a trestů.Který subjekt/subjekty provádějí předmětné úsekové měření, jímž bylo zjištěno údajné přestupkové jednání s vozidlem ve vlastnictví účastníka.Kopie všech dokumentů, na jejichž základě je měření prováděno, sdělení, jakou metodou a za použití jakých technických prostředků a vnitřních předpisů je toto měření prováděno.
  
1.   K tomuto bodu žádosti byla odeslána vnitřní směrnice Finančního odboru Městského úřadu   v Říčanech č. 10/2011, která je doplněna směrnicí č. 7/2013.2. V příloze č. 3 byl zaslán přehled o peněžních sankcích z úsekového měření za požadované období. Upozorňujeme na skutečnost, že s výběrem peněžitých sankcí nejsou spojeny jenom příjmy, ale rovněž i výdaje, a to např. za pronájem sloupů a měřícího zařízení, poštovné, platy úředníků, náklady na výpočetní techniku, kancelářský materiál, energie ….K 3. a 4.  dotazu bylo sděleno, že provoz měří Městská policie Říčany prostřednictvím automatizovaného systému, zjištěný přestupek zvaliduje a postoupí příslušnému správnímu orgánu Městského úřadu Říčany. Technickou část provozu zajišťuje konsorcium AŽD CAMEA, jehož členy jsou AŽD Praha, s. r. o. a Camea, spol. s r. o. Město má radary v pronájmu od uvedeného subjektu na základě platné smlouvy. Smlouva, kde je uvedena i metoda a použité technické prostředky sloužící k měření, je uveřejněna v registru smluv na webové adrese:https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3937392https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5596239
80. Žádost ze dne 16. 7. 2020, v níž žadatel požaduje informace ve věci provozování kompostárny Želivec na pozemcích parc. č. 780/1 a dalších v k. ú. Sulice společností AGORA, s. r. o., se sídlem Staroželivecká 190, 251 68 Sulice, IČ: 48952109 (dále též „Kompostárna“ a „Provozovatel“), a to konkrétně:

1. Je Kompostárna evidována jako stacionární zdroj znečištění podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění jako zdroj produkující znečišťující látky?

2. Má Kompostárna schválený provozní řád obsahující soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárního zdroje? Pokud ano, jaká opatření provozní řád obsahuje pro zamezení šíření zápachu?

3. Jaké vstupní suroviny je Kompostárna oprávněna zpracovávat? Jde pouze o látky rostlinného původu nebo i živočišného – jako např. prasečí kejdu? Může Kompostárna zpracovávat kaly z čistíren odpadních vod?

4. Je podle provozního řádu Kompostárny, příp. podle vydaného povolení k jejímu provozu přípustné, aby fermentace biologicky rozložitelných odpadů probíhala volně na manipulační ploše bez zachycení vznikajícího zápachu?

5. Jaké množství odpadů je Kompostárna oprávněna zpracovávat za měsíc či rok?

6. Dochází k měření znečišťujících látek ovzduší produkovaných Kompostárnou, ať již ze strany jejího Provozovatele či ze strany orgánů veřejné správy?

7. Eviduje nadepsaný orgán stížnosti na provoz Kompostárny a obtěžující zápach?


 
Na základě sdělení Odboru životního prostředí v Říčanech uvádíme k jednotlivým bodům následující:

Bod 1. Kompostárny jsou v souladu s pojmoslovím zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší řazeny mezi stacionární zdroje. V souladu s přílohou č. 2 zákona, bodu 2.3. jsou kompostárny s kapacitou nad 150 tun zpracovávaného odpadu ročně řazeny mezi vyjmenované stacionární zdroje.
Bod 2., 3., 4., 5. Z hlediska nakládání s odpady, tedy zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech se jedná o řádně schválené zařízení k nakládání s odpady dle § 14 odst. 1 zákona. Tyto zařízení povoluje příslušný Krajský úřad. Součástí řízení a vydání rozhodnutí od Krajského úřadu (Středočeského kraje) je i podoba provozního řádu a tedy provozu zařízení. Detaily provozního řádu a provozu tedy musí být směřovány na Krajský úřad Středočeského kraje. Obecně lze konstatovat, že schválený provozní řád má i toto zařízení. Bez něj by nebylo vydáno rozhodnutí Krajským úřadem k souhlasu s provozem.Obecné informace k povoleným zařízením k nakládání s odpady jsou veřejně dostupné na webové stránce https://isoh.mzp.cz/ v sekci registru zařízení a spisů. Zde jsou tedy dostupná i jednotlivá katalogová čísla odpadů, ke kterým má dané zařízení povolení od Krajského úřadu.

Bod 6., 7. Z hlediska ochrany ovzduší se jedná o vyjmenovaný stacionární zdroj, kde vydávání závazných stanovisek a kontrol provozu provádí primárně Krajský úřad, resp. Česká inspekce životního prostředí. Obce s rozšířenou působností řeší primárně nevyjmenované stacionární zdroje, kam tento zdroj nespadá. Do agendy obce s rozšířenou působností tedy nespadá ani agenda kontroly měření emisí nevyjmenovaných stacionárních zdrojů. Bod 7. Vzhledem k bohužel přibližující se zástavbě k tomuto stávajícímu zdroji víme za několik let nazpět o jedné stížnosti na předmětný zdroj, kde na základě tohoto podnětu kontrolu prováděla Česká inspekce životního prostředí.  

 
81. Žádost ze dne 20. 7. 2020, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných Městským úřadem v Říčanech v období od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.Jedná se o tato rozhodnutí:Územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení;Územní rozhodnutí o změně využití území;Územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území;Územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí;Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na území;Rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení);Územní souhlas, společný územní souhlas;Jakýkoliv jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí;Stavební povolení;Stavební ohlášení;Jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení;která se týkají veškerých pozemních staveb mimo staveb dopravní infrastruktury. Z výše uvedených rozhodnutí žádá poskytnout tyto informace:Identifikaci žadatele;Identifikaci stavby;Lokalizaci stavby;Druh rozhodnutí;Datum vydání rozhodnutí nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.Žadateli bylo sděleno, že povinný subjekt požadovanou evidenci údajů v rozsahu, v jakém požadujete, nevede. Věcně příslušný Stavební úřad v Říčanech má k dispozici pouze přehled dat vygenerovaný ze softwaru VITA, a to v tomto členění: údaje o žadateli, typ rozhodnutí, místo stavby a datum zahájení stavby. Tento přehled byl žadateli odeslán. V případech, kde je žadatelem fyzická osoba bylo přistoupeno k anonymizaci jména a příjmení, a to podle ustanovení § 8a InfZ „Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.“ Vyhledání a shromáždění údajů v rozsahu, který uvádí ve své žádosti, je možné, ale vzhledem k celkovému počtu správních rozhodnutí, časové náročnosti zpracování a pracovnímu vytížení referentů stavebního úřadu, je nutné toto zohlednit stanovením úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací (§ 17 odst. 1 InfZ Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli; povinný subjekt může žádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.). Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací (§ 5 odst. 1 písm. f) InfZ) schválila Rada města Říčany svým usnesením č. 09-08-067 dne 13. 5. 2009.  Tento sazebník je dostupný na Svobodné_informace_směrnice_sazebník.pdf. Vedoucí Stavebního úřadu v Říčanech vyhledal a zpracoval údaje cca z 10 rozhodnutí, přičemž tímto strávil 1,5 hod. ze své pracovní doby (tj. cca 9 min/rozhodnutí). Má-li zpracovat údaje z celého požadovaného období, tj. z počtu 251 rozhodnutí, zabere mu tato činnost cca 37,65 hodin pracovní doby. Po tento čas pak musí odložit plnění svých ostatních pracovních úkolů. Podle § 17 odst. 1 InfZ, jsou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. S odkazem na § 17 odst. 1 a 3 InfZ, Vám sdělujeme, že tyto informace, vzhledem k časové náročnosti,  je tedy možné poskytnout pouze za úhradu.  Výše požadované úhrady spolu se způsobem jejího výpočtu je stanovena takto: Celkem………….251 rozhodnutí x 9 min. = 2 259 min/60 = 37,65 hod.       Podle sazebníku je náhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací stanovena částkou 156,- Kč/hod. Celkem ………………………37,65 hod. x 156 = 5 873,40,- Kč = 5 873,- Kč Úhradu nákladů je možno učinit bankovním převodem na účet č. 19-724201/0100, var. s. 22020 nebo poštovní složenkou na uvedený bankovní účet. Hotově můžete platit v pokladně: budova A, Masarykovo nám. 53/40, v úředních hodinách MěÚ Říčany.Poskytnutí informace je vázáno zaplacením požadované úhrady. Jestliže úhradu do 60 dnů ode dne doručení tohoto oznámení nezaplatíte, bude Vaše žádost odložena (§17 odst. 5 InfZ). Informace Vám budou odeslány bezprostředně po zaplacení úhrady. Proti výši úhrady ĺze podat stížnost podle § 16a InfZ. Stížnost se podává u města Říčany do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení (§ 16a odst. 3 písm. a) InfZ). O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje. Po dobu vyřizování stížnosti neběží lhůta pro zaplacení požadované úhrady. Žadatel požadovanou částku uhradil a informace mu byly poskytnuty v plném rozsahu. 
82. Žádost ze dne 20. 7. 2020, v níž žadatel požaduje poskytnutí následujících informací: Datum jednání s vedením města, kde bylo dohodnuto, že „zajišťování služeb pro obyvatelstvo je pro vedení města prioritou a z tohoto důvodu nebudou vyžadována stanoviska správce komunikace“, jak je uvedeno v dokumentu ev. č. 132216/2020, č. j. 107869/2020-MURI/KVŘG/1180 vydaného MěÚ v Říčanech 27. 5. 2020.Jmenný seznam účastníků, kteří dohodu uvedenou v bodě I. uzavřeli.Město Říčany jako povinný subjekt v uvedené věci rozhodlo tak,žádost o poskytnutí informace se podle § 2 odst. 4 InfZ odmítá. Žadatel ve své žádosti ze dne 20. 7. 2020 požádal o informace uvedené v záhlaví tohoto rozhodnutí. Dle vyjádření Odboru správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech není možno žadateli vyhovět, neboť písemný záznam z jednání Dopravní komise s vedením města, kde bylo dohodnuto, že zajišťování služeb pro obyvatelstvo je pro vedení města prioritou a z tohoto důvodu nebudou k žádostem o výjimku z dopravního značení vyžadována stanoviska správce komunikace, nebyl vyhotoven. Jak již bylo žadateli v předchozích přípisech sděleno, vše bylo pouze součástí ústní dohody účastníků daného jednání a v současné době již není možné datum jednání zpětně zjistit. Vzhledem k výše uvedenému, není možné žadateli vyhovět ani v druhém bodě jeho žádosti – zpřístupnění jmenného seznamu účastníků, kteří dohodu uvedenou v I. bodě žádosti uzavřeli.Jelikož povinný subjekt výše uvedenými informacemi nedisponuje a ust. § 2 odst. 4 InfZ vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací, bylo z tohoto důvodu v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací.
83. Žádost ze dne 27.7. 2020, v níž žadatel požaduje poskytnutí informace, z jakého důvodu nebyl dosud vydán kolaudační souhlas na stavbu kanalizace povolené na základě podání ze dne 22. 4. 2011 od společnosti OPTREAL, spol. s r. o., Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4.  Na základě vyjádření Vodoprávního úřadu v Říčanech bylo žadateli sděleno, že žádost o kolaudační souhlas na výše uvedenou stavbu podal stavebník dne 25. 11. 2015. Vodoprávní úřad provedl závěrečnou kontrolní prohlídku stavby 22. prosince 2015, ze které byl sepsán protokol č. j. 64547/2015-MURI/OVÚ/726. Při závěrečné kontrolní prohlídce byly zjištěny závady bránící bezpečnému užívání stavby. Nebyla provedena v souladu s projektovou dokumentací a nebyly předloženy doklady, podle kterých lze ověřit, že skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. Vodoprávní úřad proto vydal zákaz užívání stavby. K závěrečné kontrolní prohlídce bylo uvedeno, že:Nebyla předložena písemná dohoda mezi vlastníky kanalizací, provozně souvisejících, popřípadě jejich částí provozně souvisejících, upravujících jejich vzájemná práva a povinnosti tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování kanalizace v souladu s § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).Nebylo předloženo vyjádření budoucího provozovatele (provozovatelů) vodních děl ke kolaudaciNebyl předložen návrh provozních řádů kanalizací pro veřejnou potřebu (nebo návrh aktualizace stávajících provozních řádů navazujících sítí).Napojení do provozně související kanalizace nebylo provedeno v souladu s projektovou dokumentací, na základě které byla stavba realizována, ale zredukováním původně navržené gravitační stoky – STOKA A, PVC D 250 na rozměr D 150. To stavebník zdůvodňuje tím, že vývod ze šachty, na provozně související kanalizaci byl proveden v uvedeném, menším rozměru. Stavebník proto provedl u napojení redukci STOKA A, PVC D 250 na rozměr D 150, aby nepoškodil šachtu jiného vlastníka případnými úpravami. Toto řešení je ovšem v rozporu s projektovou dokumentací, na základě které byla stavba realizována. Před uvedením stavby do trvalého provozu musí být tyto nedostatky odstraněny.  
84. Žádost ze dne 4. 8. 2020, v níž žadatel požaduje informaci, kdo a jakým způsobem úředníku Jiřímu Karáskovi sdělil obsah koncepce „služba obyvatelstvu“, na základě které přistupoval k řízení č. j. 407853/2019-MURI/OSAD odlišně než v obdobných řízeních.   K dotazu bylo uvedeno, že úředník Jiří Karásek byl o daném informován vedoucím svého odboru a místostarostou Ing. Davidem Michaličkou, který celé jednání Dopravní komise vedl. Skupiny poskytovatelů služeb, u nichž k žádostem o výjimku z dorpravního značení nejsou vyžadována stanoviska správce komunikace, byly vybrány z toho důvodu, že buď zajišťují dopravní obslužnost a likvidaci odpadů, anebo zde dlouhodobě hospodaří na zemědělské půdě a mají jasně stanovené trasy příjezdu. Naopak staveništní doprava se nedá předem předvídat a je třeba k ní přistupovat individuálně na základě lokality a možnosti příjezdu po místních komunikacích. Jak již bylo zmíněno v předchozí komunikaci v souvislosti s vyřízením žádostí o informaci žadatele dle InfZ, z důvodu ústní dohody není o tomto veden žádný písemný záznam, podpora služeb pro obyvatelstvo (zajištění svozu odpadů, provoz autoškoly, zemědělské služby) je ve veřejném zájmu.
85. Žádost ze dne 7. 8. 2020, v níž žadatel požaduje informacetýkající se sběru tříděného obalového odpadu ve městě Říčany v roce 2019, a to konkrétně: Kolik bylo v územní působnosti města Říčany sebráno obalových odpadů v hmotnostních jednotkách v třídění dle jednotlivých základních typů, tj. v třídě sklo, plast, papír a lepenka, kovy, dřevo a přirozeně celkem.Jaké roční finanční náklady se sběrem a svozem tříděných obalových odpadů městu Říčany v roce 2019 vznikly?Jaké platby byly v roce 2019 městem Říčany zaplaceny subjektům zajišťujícím svoz tříděných obalových odpadů?Jaké platby byly v roce 2019 městem Říčany zaplaceny subjektům zajišťujícím svoz plastových obalových odpadů?Jaké platby byly v roce 2019 městem Říčany zaplaceny subjektům zajišťujícím třídění, resp. přetřídění plastových odpadů?Jaké platby byly v roce 2019 uhrazeny městem Říčany za dopravy vytříděných komodit k dalšímu (druhotnému) zpracování?Kolik finančních prostředků město Říčany obdrželo v roce 2019 od společnosti EKOKOM a. s. za činnost a spolupráci dle Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů, včetně odměn a bonusů?Kolik finančních prostředků obdrželo město Říčany v roce 2019 za prodej druhotně využitelných surovin ze sběru tříděných odpadů, pokud tuto činnost realizuje sama?Kolik finančních prostředků obdrželo město Říčany v roce 2019 za prodej PET ze sběru tříděných odpadů, pokud tuto činnost realizuje? Kolik finančních prostředků obdrželo město Říčany v roce 2019 za prodej AL plechovek ze sběru tříděných odpadů, pokud tuto činnost realizuje?1. Sklo 277,357tun, plast 325,460 tun, papír a lepenka 479,254 tun, kovy 27,473 tun, dřevo 108,640 tun.2. Odpověď: 4 844 806,- Kč za rok 2019.3. Odpověď: 4 844 806,- Kč za rok 2019.4. Odpověď: 1 717 514,2574 Kč bez DPH.5. Odpověď: 1 717 514,2574 Kč bez DPH.6. Odpověď: žádné.7. Odpověď: 3 050 366,50 Kč8. Odpověď: Tuto činnost nerealizujeme.9. Odpověď: Tuto činnost nerealizujeme.10. Odpověď: Tuto činnost nerealizujeme.
86. Žádost ze dne 11. 8. 2020, v níž žadatel požaduje poskytnutí informacíjaké výjimky z dopravního značení omezující vjezd nad hmotnost vyznačenou dopravní značkou byly vydány Odborem správních agend a dopravy v Říčanech v rozmezí 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 pro oblast Říčany a Říčany-Radošovice. Pro každé povolení žádá o tyto informace:Kdy bylo o výjimky zažádáno (rok, měsíc a den)Kdy byla výjimka vydána (rok, měsíc a den)Jméno referenta, který výjimku vydalČíslo jednací vydané výjimkySeznam získaných podkladů, které byly dostačující pro vydání výjimky a) U podkladů, které byly vydány správním úřadem, uvést též číslo jednací a jméno vyhotovitele, jsou-li k dispoziciPočet motorových vozidel (SPZ), pro které je výjimka platná. Pokud není výjimka omezena na konkrétní motorová vozidla, uvést „výjimka vydaná bez omezení na konkrétní motorová vozidla“Seznam omezení, kterými je výjimka podmíněnaPožadované informace byly žadateli odeslány v tabulce v příloze odpovědi (zde).
87. Žádost ze dne 13. 8. 2020, v níž žadatel požaduje informace, kdo je provozovatel úsekového měření rychlosti a kdo dodává Městskému úřadu v Říčanech podklady o přestupcích.  K dotazu bylo sděleno, že provoz v Říčanech, a na základě veřejnoprávních smluv v obcích mimo Říčany, měří Městská policie Říčany prostřednictvím automatizovaného systému. Zjištěný přestupek zvaliduje a postoupí příslušnému správnímu orgánu Městského úřadu Říčany. Technickou část provozu zajišťuje konsorcium AŽD CAMEA, jehož členy jsou AŽD Praha, s. r. o. a Camea, spol. s r. o. Město má radary v pronájmu od uvedeného subjektu na základě platné smlouvy. Smlouva je uveřejněna v registru smluv na webové adrese:https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3937392https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5596239
88. Žádost ze dne 14. 8. 2020, v níž žadatel požaduje zaslání geodetického zaměření skutečného provedení stavby – č.: 197/2018, 403/2020, IIa a 403/2020, IIb., které je dokladem kolaudačního souhlasu ze dne 29. 6. 2020, sp. zn. 112008/2020-MURI/OSAD/Vo; č. j. 158004/2020-MURI/ODP/00410.Žadateli bylo na základě jeho žádosti požadované geodetické zaměření zpřístupněno.
89. Žádost ze dne 16. 8. 2020, v níž žadatel požaduje tyto informace:Kdo z úředníků města udělil povolení hudební produkce festivalu „Starák“ v Říčanech.Jak je v povolení specifikována či omezena doba hudební produkce k výše uvedenému.Jaká byla stanovena omezení hlasitosti hudební produkce.Na jakém základě byla tato omezení stanovena.Jak byla kontrolována v době konání, s jakými výsledky.K žádosti bylo sděleno, že dne 8. 3. 2017, pod č. usn. 17-02-023 vydalo Zastupitelstvo města Říčany obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, kterou byla novelizována OZV města Říčany č. 2/2016 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích. Touto novelou byl do vyhlášky zapracován seznam konkrétních tradičních společenských akcí spojených s hudební produkcí, které mohou být, za splnění oznamovací povinnosti, konány po 22. hod. do 02.00 hod. následujícího dne. Festival „Starák“ je jednou z vyhláškou vyjmenovaných akcí. Dále pak se Zastupitelstvo města Říčany na svém zasedání konaném dne 14. 6. 2017 usnesením č. 17-05-014 usneslo vydat obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Říčany č. 11/2016 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností ve městě Říčany. V případě festivalu „Starák“ se doba nočního klidu tímto vymezila v pátek od 01.00 hod. do 06.00 hod následujícího dne a v sobotu se doba nočního klidu vymezila od 02.00 hod. do 06.00 hod následujícího dne.  K 3. a 4. bodu žádosti bylo sděleno, že žádná omezení hlasitosti hudební produkce nebyla stanovena, jelikož výše hlučnosti není vyhláškou, ani žádným rozhodnutím, konkrétně specifikována. Pořadatel akce splnil oznamovací povinnost uloženou výše uvedenou vyhláškou a podal „Žádost o souhlas s konáním akce Starák 2020 a výjimku ze zákazu vjezdu v ulici Strašínská ke starému koupališti“ na Odbor životního prostředí MěÚ v Říčanech (k rukám Ing. Jiřího Dvořáka), kterou tento obdržel dne 21. 7. 2020 pod ev. č. 199713/2020. Město Říčany, jako vlastník dotčeného lesního pozemku, na základě této žádosti, povolil výjimku ze zakázaných činností v lese, tj. výjimku ze zákazu rušení klidu a ticha a povolil i vjezd motorových vozidel pro obsluhu akce. Vyjádření a stanovení podmínek pro konání akce vydal Odbor životního prostředí MěÚ v Říčanech (vyřizující referent Ing. Jiří Dvořák) dne 3. 8. 2020, ev. č. 219520/2020, č. j. 202875/2020-MURI/OŽP/615.Podmínky konání akce byly tímto vyjádřením stanoveny takto:Termín konání akce ve dnech 14. 8. 2020 do 15. 8. 2020Jakákoliv změna termínu nebo místa konání bude předem oznámena orgánu státní správy lesů a myslivostiBudou dodrženy podmínky LČR, s. p., IČ 42196451, Lesní závod Konopiště, Ing. Miroslav Jankovský, Konopiště 12, 256 01 Benešov ze dne 9. 7. 2020 pod č. j. LCR006/024828/2020Budou dodrženy podmínky města Říčany, správa městských lesů, ze dne 3. 8. 2020 pod č. j. 202675/2020-MURI/OŽP/615 a ev. č. 219323/2020.Nedojde k poškození lesních pozemků a lesních porostůVeškeré předměty související s konáním akce budou neprodleně po ukončení uklizeny.Budou dodrženy povinnosti vyplývající z lesního zákona (ust. §20 – zákaz činností v lese) a bude respektován zákon o myslivosti, kdy nebude docházet k nadměrnému plašení či rušení zvěře a nebude vstupováno do mladých porostů. K poslednímu bodu žádosti „Jak byla akce kontrolována v době konání, s jakými výsledky“ je k dispozici úřední záznam Městské policie, která přijala opatření v souvislosti s akcí „Starák“ spočívající v posílení nočních hlídek vždy o jednoho strážníka a zvýšené kontrolní činnosti v daném místě a nejbližším okolí. Dále byla domluvena součinnost s PČR a pořadatelskou službou během akce. Dle vyjádření MP celá akce proběhla bez závad, až na situaci, kdy v pátek došlo vzhledem k nečekaným/mimořádným povětrnostním podmínkám (déšť) k posunutí programu o půl hodiny (technicky a logisticky náročná akce s ohledem na nasmlouvané služby, zajištění atd. tímto došlo k malému překročení stanovené doby cca o 30 minut, která byla po kontrole ze strany hlídky MP okamžitě ukončena s domluvou)  –Hlídka MP následně dohlédla na bezproblémové ukončení – dále bez závad.Dotazy a stížnosti, které MP obdržela, směřovaly k otázce, zda je akce povolena (akce byla řádně povolena). 
90. Žádost ze dne 17. 8. 2020, v níž žadatel požaduje informacek územnímu plánu obce Jevany, lokalitě, kde se nachází pozemek č. 72/36. Dle informací žadatele probíhá změna ÚP, podle kterého by měla být snížena minimální výměra pozemku, aby na něm bylo možné stavět RD, z 1 500 m2 na 900 m2. Dotazuje se: Je tato změna již platná?Pokud není, je ÚP stále projednáván i s touto změnou?   K žádosti bylo uvedeno, že obec Jevany nepořizuje změnu územního plánu, ale pořizuje nový územní plán. V současné době se připravuje společné jednání. V poslední verzi návrhu ÚP jsou pro plochu BI, stanovené podmínky takto: „Podmínky prostorového uspořádání“MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:900 mpro rodinné domy (platí pro novou i původní nezastavěnou parcelu)1 200 m2 pro samostatné objekty občanské vybavenosti K  otázce č. 2 bylo sděleno, že nový územní plán je projednáván v tomto znění. Žadateli bylo doporučeno sledovat příslušné úřední desky (Jevany, Říčany), na kterých v blízké době (v průběhu října/listopadu) bude oznámeno veřejnou vyhláškou projednání ÚP ve společném jednání.
91. Žádost ze dne 18. 8. 2020, v níž žadatel požaduje poskytnutí doplňujících informací k odpovědi ze dne 18. 5. 2020, ev. č. 233795/2020, č. j. 216513/2020-MURI/KVŘG/1180, a to konkrétně k 7. bodu „Seznam a identifikace značení, na které je výjimka vydána“.   K žádosti povinný subjekt doplnil, že výjimky, které byly uvedeny v příloze k odpovědi ze dne 18. 8. 2020, č. j. 216513/2020-MURI/KVŘG/1180, ev. č. 233795/2020, jsou uděleny na všechny značky B13 a B4, které jsou umístěné v Říčanech. Jednalo-li by se o konkrétní případ (např. stavba RD), pak se určuje staveništní doprava, tj. vymezí se trasa. 
92. Žádost ze dne 24. 8. 2020, v níž žadatel požaduje zaslání seznamu podaných žádostí o stavbu vrtané studny v osadě Na Hradcích podaných od 1. 10. 2019, a to s číslem parcelním a také ty, které byly kladně odsouhlaseny s možností výstavby vrtané studny.“Odpověď (zde).
93. Žádost ze dne 24. 8. 2020, v níž žadatel požaduje poskytnutí přehledu kompletních nákladů za poradenské a právnické služby a nákladů soudního řízení, které město Říčany zaplatilo v rámci kauzy převodu bytů na Komenského náměstí 1910 a v Melantrichově ulici 2000 (znalecké posudky, právní posudky, právní zastoupení, náklady řízení aj.), časově od července 2019 dosud.Požadovaný přehled nákladů (zde)
94. Žádost ze dne 24. 8. 2020, v níž žadatel požaduje poskytnutí kopie objednávky, faktury po dodání předmětu objednávky a kopie studie Mozartovy ulice z počátku roku 2018.Žadatel si kopie požadovaných dokumentů osobně vyzvedl.
95. Žádost ze dne 31. 8. 2020, v níž žadatel požaduje právní analýzu, kterou pro město Říčany zpracovala Mgr. Hamplová. Žadateli byla požadovaná analýza zpřístupněna.
96. Žádost ze dne 2. 9. 2020, v níž žadatel požaduje zaslání rozhodnutí a stanovisek, kterými se MěÚ Říčany vyjadřoval k záměru „Komerční plochy Čestlice“ v tzv. komerční zóně Čestlice jih, a to zejména v ohledu ochrany ZPF a ŽP.Žadateli byly odeslány požadované dokumenty (zde), (zde), (zde).
97. Žádost ze dne 2. 9. 2020, v níž žadatel požaduje zaslání seznamu podaných žádostí a rozhodnutí o stavbu vrtané studny v obci Stříbrná Skalice, oblast Na Hradcích, a to za celý rok 2019.Odpověď (zde)
98. Žádost ze dne 7. 9. 2020, v níž žadatel požaduje informaci od jakého dne, na kolik dní a do kdy bylo vyvěšeno na úřední desce města Říčany, odbor – Stavební úřad, oznámení pod. zn. 69517/2018/Pl, č. j. 203266/2020-MURI/OSÚ/00021 ze dne 3. 8. 2020, které se týká dělení pozemku 219/36, k. ú. Svojetice.Žádost byla rozhodnutím dle § 2 odst. 4. InfZ odmítnuta, neboť výše uvedené oznámení nebylo na úřední desce města Říčany vyvěšeno. Dle § 144 odst. 6 správního řádu se veřejnou vyhláškou doručuje pouze v řízení s velkým počtem účastníků. Dle § 144 odst. 1 správního řádu se řízením s velkým počtem účastníků rozumí řízení s více než 30 účastníky. V případě územního řízení na dělení pozemku prac. č. 219/36 v k. ú. Svojetice je, i přes výrazně rozšířený okruh účastníků řízení, počet pouze 11 účastníků. Z tohoto důvodu nebylo oznámení o zahájení územního řízení na úřední desce vyvěšeno. Dle § 2 odst. 4 InfZ „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informacíl“
99. Žádost ze dne 7. 9. 2020, která byla upřesněna dne 15. 9., v níž žadatel požaduje poskytnutí těchto informací:Přehled nárokovaných a zaplacených pokut města Říčany, které byly ukládány v letech 2018 – 2020 za přestupky zjištěné úsekovým měřením rychlosti radary na komunikacích v příslušných katastrálních územích města Říčany:a) Přehled pravomocně uložených pokut v blokových řízeních, příkazních řízeních a správních řízeních v daném období za přestupky zjištěné úsekovým měřením rychlosti radary, a to včetně pokut uložených „omylem“, které byly následně vraceny.b)Přehled pokut skutečně zaplacených v daném období za přestupky zjištěné úsekovým měřením rychlosti radary. Žádá, aby informace byla zpracována formou přehledové tabulky, kde by byly uvedeny jednotlivé radary a nárokované pokuty v Kč za každý měsíc v uvedených letech 2018 – 2020.2.a)  Přehled uhrazeného nájemného za jednotlivé měřící radary v k. ú. města Říčany za každý měsíc v období let 2018 – 2020.b) Přehled uhrazeného nájemného za jednotlivé měřící radary v k. ú. obcí v obvodu města Říčany jako města s rozšířenou působností za každý měsíc v období let 2018 – 2020. 3. Přehled veškerých výdajů za měřící radary v k. ú. města Říčany a v ostatních obcích obvodu města Říčany jako města s rozšířenou působností za každý měsíc v období let 2018 – 2020. 4. Přehled paušálních částek uhrazených jednotlivými obcemi městu Říčany za provoz měřících radarů za každé čtvrtletí v období let 2018 – 2020.    1. a) a b) K tomuto bodu žádosti byla odeslána  příloha „Platby radary Říčany“ (zde)V tabulce jsou uvedeny jednotlivé úseky v k. ú. Říčany, přehled pravomocně uložených pokut v blokových, příkazních a správních řízeních a přehled skutečně zaplacených pokut za každý měsíc ve Vámi požadovaném období na každém úseku měření rychlosti radary. Vratky v důsledku technicko-administrativní chyby na úsekovém měření jsou evidovány v knize 0061 Pacov v roce 2018.2. K druhému bodu a) a b) byly odeslány tabulky „Rozpočet k fakturaci Říčany“ (zde) a „Přehled uhrazeného nájemného za radary 2018-2020“(zde)  Nájemné je zde vyčísleno za každý úsek a měsíc požadovaného období.3. K tomuto bodu je přiložena tabulka „Úsekové měření 2020“. (zde) Sloupec „RS“ vyznačuje schválený rozpočet na daný rok, sloupec „RU“ rozpočet upravený. Dále je zde uveden sloupec „Skutečnost“ se skutečnými celkovými výdaji daného roku na jednotlivé položky a v dalších sloupcích jsou výdaje za jednotlivé položky v daných měsících.4. Přehled paušálních částek uhrazených jednotlivými obcemi městu Říčany za provoz měřících radarů za každé čtvrtletí je znázorněn pro každý rok odděleně v tabulkách „Radary tabulka vyúčtování pro obce 2018“ (zde), „Radary tabulka vyúčtování pro obce 2019“ (zde), „Radary tabulka vyúčtování pro obce 2020“ (zde). Podklady pro fakturaci jednotlivým obcím za každé čtvrtletí jsou uvedeny na samostatných listech každého sešitu.
100. Žádost ze dne 9. 9. 2020, v níž žadatel požaduje zaslání těchto informací:1.a) Aktuální výše hrubé mzdy referentky oddělení úsekového měření rychlosti a vážení vozidel Kateřiny Bedrníkové, výši finančních odměn, které úřednice obdržela za posledních 12 měsíců a na základě jakých skutečností byly úřednici Bedrníkové tyto odměny uděleny.b) Aktuální výše hrubé mzdy referentky oddělení úsekového měření rychlosti a vážení vozidel Gabriely Černé, výši finančních odměn, které úřednice obdržela za posledních 12 měsíců a na základě jakých skutečností byly úřednici Černé tyto odměny uděleny.c) Aktuální výše hrubé mzdy referentky oddělení úsekového měření rychlosti a vážení vozidel Jany Drahotínské, výši finančních odměn, které úřednice obdržela za posledních 12 měsíců a na základě jakých skutečností byly úřednici Drahotínské tyto odměny uděleny.d) Aktuální výše hrubé mzdy referentky oddělení úsekového měření rychlosti a vážení vozidel Mgr. Kláry Hohošové, výši finančních odměn, které úřednice obdržela za posledních 12 měsíců a na základě jakých skutečností byly úřednici Hohošové tyto odměny uděleny.e) Aktuální výše hrubé mzdy referentky oddělení úsekového měření rychlosti a vážení vozidel Ing. Ivety Hübnerové, výši finančních odměn, které úřednice obdržela za posledních 12 měsíců a na základě jakých skutečností byly úřednici Hübnerové tyto odměny uděleny.f) Aktuální výše hrubé mzdy referentky oddělení úsekového měření rychlosti a vážení vozidel Ing. Jany Konečné, výši finančních odměn, které úřednice obdržela za posledních 12 měsíců a na základě jakých skutečností byly úřednici Konečné tyto odměny uděleny.g) Aktuální výše hrubé mzdy referentky oddělení úsekového měření rychlosti a vážení vozidel Bc. Terezy Neradové, DiS., výši finančních odměn, které úřednice obdržela za posledních 12 měsíců a na základě jakých skutečností byly úřednici Neradové tyto odměny uděleny.h) Aktuální výše hrubé mzdy referentky oddělení úsekového měření rychlosti a vážení vozidel Jitky Sklenářové, výši finančních odměn, které úřednice obdržela za posledních 12 měsíců a na základě jakých skutečností byly úřednici Sklenářové tyto odměny uděleny.i) Aktuální výše hrubé mzdy referentky oddělení úsekového měření rychlosti a vážení vozidel Bc. Kláry Velíškové, výši finančních odměn, které úřednice obdržela za posledních 12 měsíců a na základě jakých skutečností byly úřednici Velíškové tyto odměny uděleny.2.Sdělení souhrnné výše celkových nákladů na provoz oddělení úsekového měření rychlosti a vážení vozidel, Odboru správních agend a dopravy, Městský úřad Říčany za posledních 12 měsíců, rozepsaných na jednotlivé měsíce. Dále pak žádá zejména o sdělení výše mzdových nákladů, nákladů za spotřební materiál, nákladů za poštovní služby, nákladů za služby externích spolupracovníků a firem. 3.Zaslání kompletní spisové dokumentace (vč. příloh, obrazových příloh, digitálních záznamů a stop, informací a metadat) případu vedeného pod č. j. 184968/2020-MURI/OÚMVV/1011.    1.K tomuto dle § 8a odst. 2 InfZ bylo žadateli sděleno, že úřednice Oddělení úsekového měření rychlosti a vážení vozidel Městského úřadu v Říčanech:Kateřina Bedrníková je v platové tabulce státních zaměstnanců zařazena v 8. platové třídě.Gabriela Černá je v platové tabulce státních zaměstnanců zařazena v 8. platové třídě.Jana Drahotínská je v platové tabulce státních zaměstnanců zařazena v 8. platové třídě.Mgr. Klára Hohošová je v platové tabulce státních zaměstnanců zařazena v 10. platové třídě.Ing. Iveta Hübnerová je v platové tabulce státních zaměstnanců zařazena v 10. platové třídě.Ing. Jana Konečná je v platové tabulce státních zaměstnanců zařazena v 10. platové třídě.Bc. Tereza Neradová, DiS. je v platové tabulce státních zaměstnanců zařazena v 10. platové třídě.Jitka Sklenářová je v platové tabulce státních zaměstnanců zařazena v 8. platové třídě.Bc. Klára Velíšková je v platové tabulce státních zaměstnanců zařazena v 10. platové třídě. Pro zveřejnění podrobnějších požadovaných informací povinný subjekt na základě ustanovení § 20 odst. 4 InfZ ve spojení s § 4 odst. 4 zákona č. 500/2004, správní řád (dále jen „správní řád) kontaktoval žádostí dotčené osoby s možností uplatňovat svá práva a oprávněné zájmy. Výše uvedené úřednice ve svém vyjádření nedaly souhlas s poskytnutím údajů, které požadujete, tj. s výší finančních odměn, které obdržely za posledních 12 měsíců a na základě jakých skutečností jim byly tyto odměny uděleny. Dle nálezu Ústavního soudu IV. ÚS 1378/16 ze dne 17. 10. 2017, pokud zaměstnanec, kterého se žádost osobně dotýká, neudělí souhlas se zveřejněním požadovaných údajů, pak povinná osoba přistoupí k aplikaci testu proporcionality. Žadateli může být odmítnuto poskytnutí informace o platu a odměnách zaměstnance vyžádané na základě ustanovení § 8b zákona č. 106/1999 Sb., nejsou-li splněny všechny tyto podmínky testu proporcionality, a to:Účelem vyžádání informace je přispět k diskusi o věcech veřejného zájmu;Informace samotná se týká veřejného zájmu;Žadatel o informaci plní úkoly či poslání dozoru veřejnosti či roli tzv. „společenského hlídacího psa“;Informace existuje a je dostupná.Povinný subjekt se žádostí zabýval a došel k závěru, že tato zcela postrádá zmínku o účelu, k jakému mají být požadované osobní údaje užity ve veřejném zájmu a v čem má tento veřejný zájem spočívat.S ohledem na skutečnost, že na základě aplikace testu proporcionality nebyly splněny všechny požadované podmínky, bylo konstatováno, že v tomto případě je právo na ochranu soukromí silnější než právo na informace. Požadované informace byly vyhodnoceny jako informace, které jsou osobním údajem ve smyslu zákona č. 110/2000 Sb., k jejichž zpracování nebyl povinnému subjektu udělen souhlas. Z tohoto důvodu bylo podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. rozhodnuto v této části žádosti o odmítnutí poskytnutí informace.2. V příloze byla žadateli odeslána tabulka obsahující požadovaná data. (zde)3. K tomuto bodu bylo žadateli sděleno, že v případech, kdy je žádáno zpřístupnění kompletního správního spisu, jde podle obsahu o žádost o nahlédnutí do spisu podle § 38 správního řádu, a je proto třeba postupovat v režimu tohoto ustanovení jako zvláštní právní úpravy ve smyslu § 2 odst. 3 InfZ. Žádá-li o kompletní kopii celého správního spisu, jde třeba tak učnit v režimu § 38 správního řádu, neboť aplikace InfZ je na základě jeho § 2 odst. 3 vyloučena.  
101. Žádost ze dne 14. 9. 2020, v níž žadatel požaduje zaslání souhlasů a/nebo rozhodnutí, kterými bylo rozhodnuto o povolení provozu záměru CP Čestlice (autosalon Volvo/Rover).Žadateli byly na jeho žádost odeslány kopie těchto dokumentů:- rozhodnutí – zkušební provoz – povolení zkušebního provozu stavby CP Čestlice – objekty CP-A-showroom, servis, rampa, sekundární komunikace spis. zn. 155787/2020/Čv., č. j. 164588/2020-MURI/OSÚ/00167 ze dne 30. 6. 2020 (zde)– rozhodnutí – zkušební provoz – prodloužení – povolení prodloužení zkušebního provozu stavby CP Čestlice – objekty CP-A-showroom, servis, rampa, sekundární komunikace spis. zn. 155787/2020/Čv., č. j. 242017/2020-MURI/OSÚ/00334 ze dne 27. 8. 2020 (zde)– kolaudační souhlas s užíváním stavby – CP Čestlice – objekty CP-A-showroom, servis, rampa, sekundární komunikace spis. zn. 122088/2020/Vř, č. j. 262212/2020-MURI/OSÚ/00496 ze dne 9. 9. 2020 (zde) Podle § 8a bude vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii dokumentů nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, trvalém bydlišti a datu narození osob zastupujících žadatele.   
102. Žádost ze dne 30. 9. 2020, v níž žadatel požaduje sdělení informace „o hlášeních o produkci odpadů podnikatelem O.K. tak, jak je nahlásili jeho smluvní partneři příslušný odpad přebírající, a to za roky 2018, příp., je-li již k dispozici i za rok 2019.“  Dotčený podnikatel byl v souladu s ust. § 20 odst. 4 InfZ ve spojení s § 4 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. povinným subjektem informován o přijaté žádosti s možností vyjádřit se a uplatnit tak svá práva a oprávněné zájmy. Do doby vyřízení žádosti o informace se dotčený podnikatel nevyjádřil. K danému byl žadateli zaslán výpis z tabulky v podobě, jak jsou zasílány na ORP Krajským úřadem Středočeského kraje na základě hlášení subjektů, kteří v údajích dle tabulek podnikatele uvedli, že od něj odpad převzali, resp. mu předali. Podnikatelem totiž žádná hlášení podávána nejsou.Tabulka za rok 2019 je ze zatím neuzavřených dat. Mohlo by tedy dojít k drobným změnám, ale je předpoklad, že min. z 99 % tato průběžná data jsou i konečná.Pozn. k tabulkám:Sloupec „O“ a „P“ = množství daného odpadu v tunáchSloupec „T“ = partneři, kteří daný odpad podnikateli předali, resp. od něj převzaliSloupec „N“ = kód nakládání s daným odpadem (B00 – partner daný odpad od podnikatele; AN3, CN3 odpad podnikateli předal)
103. Žádost ze dne 22. 9. 2020, v níž žadatel požaduje tyto informace: 1. Kdy bylo zahájeno řízení o přestupku, který spáchal pan F. K., pan K. V. a pan V. K.. Jmenovaní se dopustili přestupku tím, že i přes opakované upozornění, že vstupují na soukromý pozemek, na tento vnikli, hrubě žadatele uráželi a fyzicky napadli. Trestní oznámení vyšetřovala Policie ČR a spis doplněný o provedené šetření byl předán MěÚ v Říčanech dne 10. 6. 2020.
2. Jaké úkony v tomto řízení o přestupku MěÚ v Říčanech k dnešnímu dni provedl? Kdy proběhlo ústní jednání a kdy bylo vydáno rozhodnutí o přestupku? Jako napadená osoba požaduji v tomto řízení vypovídat a být pozván k ústnímu jednání, a to především z důvodu doplnění spisu a k vyjádření se k nashromážděným podkladům v této věci.
3. Pokud nebylo řízení o výše uvedeném přestupku dosud zahájeno, uveďte relevantní důvod, z jakého nebylo řízení do této doby zahájeno. Rovněž uveďte datum, kdy bude zahájeno řízení o přestupku.  
Žadateli bylo sděleno, že řízení o výše uvedeném přestupku nebylo do doby vyřízení této žádosti o informace zahájeno. Dle § 30 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, je délka promlčecí doby 1 rok od spáchání přestupku. Promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni spáchání přestupku. Je třeba dodržet časovou posloupnost vzniku přestupků a vzhledem ke značné pracovní vytíženosti Právního odboru Městského úřadu v Říčanech jsou v této době projednávány přestupky časově předcházející Vašemu případu. Situace je značně ovlivněna i nouzovým stavem vyhlášeným v důsledku koronavirové pandemie na jaře tohoto roku, kdy nebylo možné nařídit ústní jednání přestupků a předvolat účastníky řízení a došlo k jejich přesunu až na dobu, kdy byl nouzový stav odvolán. Pokud nenastanou okolnosti, které by správnímu orgánu bránily přestupek projednat, bude tento řádně projednán. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že povinný subjekt nedisponuje informacemi o tom, kdy bylo zahájeno řízení o přestupku, jaké úkony v tomto řízení Právní odbor MěÚ v Říčanech provedl, kdy proběhlo ústní jednání a kdy bylo vydáno rozhodnutí o přestupku, neboť řízení o přestupku dosud nebylo zahájeno a v současné době není možné ani určit datum, kdy zahájeno bude. Z tohoto důvodu bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ, a to na základě ustanovení § 2 odst. 4 InfZ „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“
104. Žádost ze dne 6. 10. 2020, v níž žadatel požadujeA.1. Smlouvu s advokátní kanceláří Zvolánková, s. r. o.2. Schválení smlouvy Radou města Říčany – výpis usnesení, popř. jiné listiny (objednávka a zadání právního stanoviska) tak, jak byly realizovány ze strany města ve věci právního stanoviska jmenované kanceláře předloženému na zastupitelstvu města 29. 9. 2020.B.Právní stanovisko advokátní kanceláře Zvolánková, s. r. o.C.Přípis, ze kterého vyplývá, jaké podklady byly AK Zvolánková, s. r. o. k právnímu stanovisku poskytnuty.  A. K této části žádosti  bylo žadateli sděleno, že právní stanovisko AK Zvolánková, s. r. o. bylo vypracováno na základě objednávky (elektronicky prostřednictvím e-mailu) vedoucí pracovnice Odboru právního MěÚ v Říčanech JUDr. Elišky Špokové, Ph.D. dne 24. 9. 2020. Objednávku byla žadateli odeslána. Při objednání stanoviska bylo postupováno v souladu s vnitřní směrnicí č. 2/2017 o smlouvách. Dle této směrnice mohou vedoucí jednotlivých odborů v rámci jejich rozpočtu schváleného zastupitelstvem města učinit objednávku u plnění do 99 999,- Kč bez DPH, nad tento limit je nutno uzavřít na dané plnění smlouvu. Jelikož požadovanou smlouvu nemá povinný subjekt k dispozici (objednávka nepřesáhla stanovenou hranici 99 999,- Kč bez DPH, nevznikla tedy povinnost uzavírat smlouvu se zpracovatelem právního stanoviska AK Zvolánková, s. r. o.), bylo v této části žádosti v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací.B. S ohledem na skutečnost, že v právním stanovisku advokátní kanceláře Zvolánková s. r. o. je uvedeno, že toto je určeno výhradně pro interní potřebu klienta a veškeré údaje v něm jsou přísně důvěrné, přistoupil povinný subjekt k vyrozumění dotčené advokátní kanceláře o přijaté žádosti s dotazem, zda souhlasí s jeho zpřístupněním třetím osobám. Zpracovatel AK Zvolánková, s. r. o. nedal souhlas s dalším užitím jeho díla, neboť jej považuje za dílo chráněné autorským zákonem, kde právo na ochranu práv k výsledkům tvůrčí duševní činnosti je větší než právo na informace. Dále ve svém vyjádření uvádí, že „Mezi městem Říčany a AK Zvolánková, s. r. o. nebyla uzavřena smlouva o poskytování právních služeb v písemné formě, kdy toto stanovisko bylo vypracováno pouze na základě telefonické objednávky JUDr. Elišky Špokové, Ph.D., vedoucí Odboru právního Městského úřadu v Říčanech. Předmětem tohoto právního stanoviska pak bylo zodpovězení obecných otázek týkajících se trestní odpovědnosti zastupitelů města Říčany za své hlasování, trestní odpovědnosti osoby pověřené zastupitelstvem k uzavření (podpisu) smluv a podmínek pro konání tajného hlasování zastupitelstva. Předmětné právní stanovisko se tak netýká případu, ke kterému paní advokátka Mgr. Hamplová převzala právní zastoupení města Říčany.“ Z výše uvedených důvodů bylo v této části žádosti s ohledem na ust. § 11 odst. 2 písm. c) InfZ vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí, a to v souladu s § 15 odst. 1 InfZ.C. K tomuto bodu byla zaslána kopie stránky 4 z právního stanoviska zpracovaného AK Zvolánková s. r. o., kde je uvedeno zadání a podklady doručené zpracovateli pro vypracování stanoviska. Podklady zaslané zpracovateli stanoviska jsou patrné i z e-mailové objednávky ze dne 24. 9. 2020 a z druhého e-mailu z 24. 9. 2020 (doplnění objednávky o materiál z jednání zastupitelstva z prosince 2019 – schválení podání žaloby a žaloba, kterou město na neplatnost podalo).
105. Žádost ze dne 9. 10. 2020, v níž žadatel požadujeposkytnutí těchto informací:
1. Zaslání kompletní spisové dokumentace případu vedeného pod č. j. 260185/2020-MURI/OÚMVV/1011.2.  Sdělení informace o výši platů úřednice K. B. za posledních 24 měsíců.  
Město Říčany jako povinný subjekt v uvedené věci za použití § 15 InfZ rozhodlo takto:
 žádost o informaci podaná podle InfZ se v 1. části žádosti, kde se žadatel domáhá zaslání kompletní spisové dokumentace případu vedeného pod č. j. 260185/2020-MURI/OÚMVV/1011, s odkazem na ust. § 2 odst. 3 InfZ odmítá.žádost o informaci podaná podle InfZ se v 2. části žádosti, kde se žadatel domáhá poskytnutí informace o výši platů úřednice K. B. za posledních 24 měsíců s odkazem na ust. § 8a  InfZ, odmítá. 
106. Žádost ze dne 13. 10. 2020, v níž žadatel požaduje kopii znaleckých posudků ze dne 30. 1. 2020 týkajících se bytů č. 1910/29 a 1910/33. Posudky žádá poskytnout v anonymizované podobě.Žadateli byly požadované posudky odeslány.
107. Žádost ze dne 13. 10. 2020, v níž žadatel požaduje poskytnutí těchto informací: Kopii rozsudku Okresního soudu pro Prahu-východ ze dne 18. 8. 2020, č. j. 3C 423/2019, kterým soud zamítl žalobu města Říčany;Kopii znaleckých posudků na odhad hodnoty bytů 2+kk o velikosti celkové podlahové plochy 66,72 m2 v domě č. p. 1910 v Říčanech zhotovených za poslední jeden rok.K žádosti bylo sděleno, že v domě č. p. 1910 byly zhotoveny znalecké posudky na níže uvedené byty 2+kk:1910/17 o velikosti celkové podlahové plochy 66,72 m2, znalecký posudek ze dne 5. 8. 2019;1910/29 o velikosti celkové podlahové plochy 72,65 m2; znalecký posudek ze dne 30. 1. 2020;1910/33 o velikosti celkové podlahové plochy 67,02 m2; znalecký posudek ze dne 30. 1. 2020. Požadovaný posudek zhotovený za poslední jeden rok od data podání této žádosti o informace na odhad hodnoty výše uvedeného bytu tedy nemá povinný subjekt k dispozici. Jelikož povinný subjekt požadovaným znaleckým posudkem nedisponuje, bude z tohoto důvodu v této části žádosti v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací. V příloze byl zaslán znalecký posudek na odhad hodnoty bytu 1910/17 o velikosti celkové podlahové plochy 66,72 m2, 2+kk, s datem vyhotovení 5. 8. 2019. Podle §8a bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii dokumentu nebudou poskytnuty informace o adrese, telefonním kontaktu a e-mailové adrese zhotovitele znaleckého posudku a majiteli bytu 1910/17. V příloze byla dále zaslána požadovaná kopie rozsudku Okresního soudu pro Prahu-východ ze dne 18. 8. 2020, č. j. 3C 423/2019, kterým soud zamítl žalobu města Říčany. Podle §8a bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu a příjmení žalované, vedlejších účastníků žalované a jejich právních zástupců.  
108. Žádost ze dne 14. 10. 2020, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných Městským úřadem v Říčanech v období od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020 v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.Jedná se o tato rozhodnutí:Územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení;Územní rozhodnutí o změně využití území;Územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území;Územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí;Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na území;Rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení);Územní souhlas, společný územní souhlas;Jakýkoliv jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí;Stavební povolení;Stavební ohlášení;Jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení;která se týkají veškerých pozemních staveb pro právnické osoby. Z výše uvedených rozhodnutí žádá poskytnout tyto informace:Identifikaci žadatele;Identifikaci stavby;Lokalizaci stavby;Druh rozhodnutí;Datum vydání rozhodnutí nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy. Pokud by bylo nutné ze strany povinného subjektu získávat a vytvářet na základě žádosti nové informace a přehledy, žádá pouze o zaslání kopií výše zmíněných vydaných rozhodnutí. V případě, že s uvedenými novými informacemi a přehledy povinný subjekt již disponuje, žádá o jejich zaslání.Povinný subjekt požadovanou evidenci údajů v rozsahu, v jakém žadatel požaduje, nevede. V případě zvolení varianty zaslání kopií výše zmíněných vydaných rozhodnutí bylo sděleno, že toto bude časově i finančně náročnější než pořízení přehledu, neboť je nutné u jednotlivých kopií anonymizovat osobní údaje – dané rozhodnutí vytisknout, anonymizovat a naskenovat, aby mohlo být následně odesláno. Povinný subjekt vyhledání a shromáždění údajů v rozsahu, který žadatel uvádí ve své žádosti provede,  ale vzhledem k celkovému počtu správních rozhodnutí, časové náročnosti zpracování a pracovnímu vytížení referentů stavebního úřadu, je nutné toto zohlednit stanovením úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací (§ 17 odst. 1 InfZ Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli; povinný subjekt může žádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.). Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací (§ 5 odst. 1 písm. f) InfZ) schválila Rada města Říčany svým usnesením č. 09-08-067 dne 13. 5. 2009.  Tento sazebník je dostupný na Svobodné_informace_směrnice_sazebník.pdf. Povinný subjekt zvolil pro výhodnější variantu, a to tak, že vedoucí Stavebního úřadu v Říčanech vyhledal a zpracoval přehled cca z 10 rozhodnutí, přičemž tímto strávil 1,5 hod. ze své pracovní doby (tj. cca 9 min/rozhodnutí). Má-li zpracovat údaje z celého požadovaného období, tj. z počtu 81 rozhodnutí, zabere mu tato činnost cca 12,15 hodin pracovní doby. Po tento čas pak musí odložit plnění svých ostatních pracovních úkolů. Podle § 17 odst. 1 InfZ, jsou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. S odkazem na § 17 odst. 1 a 3 InfZ, Vám sdělujeme, že tyto informace, vzhledem k časové náročnosti,  je tedy možné poskytnout pouze za úhradu.  Výše požadované úhrady spolu se způsobem jejího výpočtu je stanovena takto: Celkem………….81 rozhodnutí x 9 min. = 729 min/60 = 12,15 hod.             Podle sazebníku je náhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací stanovena částkou 156,- Kč/hod. Celkem ………………………12,15 hod. x 156 = 1 895,40 Kč = 1 895,- Kč Úhradu nákladů je možno učinit bankovním převodem na účet č. 19-724201/0100, var. s. 32020 nebo poštovní složenkou na uvedený bankovní účet. Hotově můžete platit v pokladně: budova A, Masarykovo nám. 53/40, v úředních hodinách MěÚ Říčany.Poskytnutí informace je vázáno zaplacením požadované úhrady. Jestliže úhradu do 60 dnů ode dne doručení tohoto oznámení nezaplatíte, bude Vaše žádost odložena (§17 odst. 5 InfZ). Informace Vám budou odeslány bezprostředně po zaplacení úhrady. Proti výši úhrady lze podat stížnost podle § 16a InfZ. Stížnost můžete podat u města Říčany do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení (§ 16a odst. 3 písm. a) InfZ). O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje. Po dobu vyřizování stížnosti neběží lhůta pro zaplacení požadované úhrady. 
109. Žádost ze dne 19. 10. 2020, v níž žadatel požaduje zaslání těchto informací: Zda vedete evidenci sloužících psů městské policie v rámci území Praha-východ.Jaký je aktuální počet služebních psů u městské policie v rámci území Praha-východ.Zda vedete evidenci pracovišť městské policie se služebními psy v rámci území Praha-východ, popř. kde a s jakým počtem služebních psů.Kdo zajišťuje výcvik služebních psů u městské policie v rámci území Praha-východ.Zda evidujete výcviková střediska pro služební psy městské policie, popř. kde.Kdo zajišťuje školení a výcvik psovodů městské policie.K jakému účelu se služební psi u městské policie využívají.Zda lze využít služebních psů městské policie při spolupráci s jinými složkami IZS.  Městská policie Říčany nemá a ani nevyužívá služebních psů. Vzhledem k uvedenému nelze poskytnout žádné informace, zkušenosti ani jiné. Pouze lze doplnit, že používání služebních psů městskou/obecní policií je upraveno v zákoně o obecní policii č. 553/1991 Sb., § 19 Použití psa odstavec 1),2), Na zkušenosti/odbornost aj. lze odkázat na MP Praha, která má útvar kynologů/psovodů.
110. Žádost ze dne 23. 10. 2020, v níž žadatel požaduje poskytnutí těchto informací:Seznamu všech registrovaných významných krajinných prvků dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., v obci Petříkov, k. ú. Petříkov u Velkých Popovic, a to včetně: Uvedení data, kdy byl takový významný krajinný prvek zaregistrován; Na kterých pozemcích (parc. č.) je takový významný krajinný prvek vymezen.Anonymizovanou kopii rozhodnutí o registraci významného krajinného prvku Babí důl včetně sdělení data nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.Anonymizovanou kopii rozhodnutí o registraci významného krajinného prvku, který je vymezen na pozemcích parc. Č. 487/1, 487/2, 523, 524, 526, 527/2, 528/1, 532/1, 532/11, 532/14, 532/15, 532/16, 532/17, 532/18, 532/19, 532/20, 532/21, 684/1, 684/18, 690/2, 702, 716/2, 716/1, vše k. ú. Petříkov u Velkých Popovic, a to včetně sdělení data nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.K žádosti bylo sděleno, že zdejší orgán ochrany přírody  a krajiny na území obce Petříkov, k.ú. Petříkov u Velkých Popovic neprovedl žádnou registraci dle ust. 6 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, tj. nebyl zde žádný pozemek zaregistrován jako významný krajinný prvek ze zákona.Na pozemku parc.č. 684/18 k.ú. Petříkov u Velkých Popovic se nachází pouze významný krajinný prvek ze zákona – vodní tok.Jelikož povinný subjekt žádné rozhodnutí o registraci významného krajinného prvku nevydal, není možné poskytnout žádný z Vámi požadovaných dokumentů. Z tohoto důvodu bude vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
111. Žádost ze dne 25.10. 2020, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací,na základě čeho a na základě koho žádosti je iniciována změna poměrů na komunikaci Barákova u OC Lihovar v Říčanech.  K žádosti bylo uvedeno, že změna poměrů na místní komunikaci Barákova – umístěním svislého DZ B 28 „zákaz zastavení“ – byla projednána Dopravní komisí Města Říčany na základě požadavku společnosti se sídlem v ul. Barákova – OC Lihovar – Obchodní a nákupní centrum Lihovar, Barákova 237/8, 251 01 Říčany. Změna k řešení dopravní situace v této lokalitě byla navrhována i z  podnětu Městské policie Říčany, která obdržela od společností Metal Recycling, s. r. o., Commexim Group, a. s. a Titan Real Invest, a. s., žádost o provádění pravidelných kontrol parkování vozidel v ul. Barákova. Žádost byla odůvodněna tím, že v ul. Barákova, která je mj. i příjezdovou komunikací do areálu firem, parkuje po obou stranách velké množství vozidel a dochází tak k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a bránění vjezdu do areálu nákladním vozidlům, která zde provádějí zásobování.
112. Žádost ze dne 27. 10. 2020, v níž žadatel požaduje zaslání zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Říčany, které se konalo dne 9. 9. 2009.Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Říčany ze dne 9. 9. 2009 byl žadateli odeslán (zde). Podle ustanovení §8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených. 
113. Žádost ze dne 29. 10. 2020, v níž žadatel požaduje tyto informace:Jaký je záměr pro vybudování skříně NN na pozemku parc. č. 206/6, k. ú. Svojetice?Jaký je účel pro vybudování skříně NN na pozemku parc. č. 206/6, k. ú. Svojetice?K jakému účelu má podle dokumentace vybudovaná skříň NN na pozemku parc. č. 206/6, k. ú. Svojetice sloužit?Je účel, k jakému má vybudovaná skříň NN na pozemku parc. č. 206/6, k. ú. Svojetice, ve veřejném zájmu? ANO nebo NEPokud je účel k vybudování skříně NN na pozemku parc. č. 206/6, k. ú. Svojetice ve veřejném zájmu, k jakému?Pokud není účel k vybudování skříně NN na pozemku parc. č. 206/6, k. ú. Svojetice ve veřejném zájmu, k jakému účelu má nová skříň NN na pozemku p. č. 206/6, k. ú. Svojetice, sloužit?Dle sdělení Stavebního úřadu v Říčanech, do doby vyřízení žádosti o informace nebyla podána žádná žádost na zahájení stavebního řízení ve věci vybudování skříně NN na pozemku p.č. 206/6, k. ú. Svojetice a v této záležitosti žádné stavební řízení ze strany Stavebního úřadu v Říčanech zahájeno nebylo. Z tohoto důvodu tedy není možné výše uvedené dotazy zodpovědět.Povinný subjekt rozhodl o odmítnutí poskytnutí požadované informace v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, neboť ust. § 2 odst. 4  InfZ pak vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
114. Žádost ze dne 29. 10. 2020, v níž žadatel požaduje zaslání kompletní spisové dokumentace případu vedeného pod č. j. 202816/2020-MURI/OÚMVV/1011Žádost byla s odkazem na § 2 odst. 3 InfZ zamítnuta.
115.Žádost ze dne 31. 10. 2020, v níž žadatel požaduje tyto informace:Poskytovatel veřejné dopravy – název a IČ společnosti dopravce, který pro obec zajišťuje autobusovou dopravu – název a IČ obcí a měst, mezi kterými autobusy jezdí, obec město, okres, kraj, pokud sahá obecní, městské katastrální území – se kterým dopravcem má obec, město podepsanou smlouvu, žádáte o poskytnutí tří smluv s dopravcem za roky 2018, 2019, 2020, jaké vznikly náklady na zaplacení dopravci za tyto roky.Poskytovatel a dodavatel energií – voda, elektřina, teplo – název a IČ společnosti, která pro město dodává energii, vodu, elektřinu, teplo, pokud sahá ohraničení obecní, městské katastrální území, název obcí a IČ – se kterým dodavatelem energií má obec, město podepsanou smlouvu, žádáte o poskytnutí k nahlédnutí tří smluv s dodavatelem energií za roky 1x smlouva voda 2018, 1x smlouva elektřina 2019, 1x smlouva teplo 2020, jaké vznikly náklady městu na zaplacení za tyto energie za tyto roky – jsou tyto smlouvy veřejně dostupné a jsou v analogové i v elektronické formě dostupné umožňující dálkový přístupPoskytovatel a provozovatel správa hřbitova název a IČ společnosti, který spravuje provozuje hřbitov – název a IČ poskytovatele pohřební služby. Jaký typ smlouvy podepisuje obec, město s fyzickou osobou, hrobové místo, je stanovený nějaký ceník pro hrobové místo, kolik stojí hrobové místo, smlouva se podepisuje na jak dlouhou dobu – žádáte k nahlédnutí 1x Řád veřejného pohřebiště, 1x vzor smlouvy o hrobové místo, rozhodnutí, stanovisko o ustanovení s obcí s městem název právního předpisu, který ustanovuje zákon o pohřebnictví.4. Školka a škola, senioři – poskytovatel a provozovatel stravování název a IČ společnosti, která zajišťuje školní stravování.5. Poskytovatel sociálních služeb pro seniory, název Domova pro seniory a IČ poskytovatele sociální služby, jaký typ sociální služby poskytujete.  Za dopravní obslužnost bylo sděleno následující: Městská autobusová doprava – dopravce – ČSAD Benešov s.r.o., IČO: 60193441 Veřejná linková doprava v systému PID ( linka PID č. 364) – dopravce –  Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost – IČO: 00005886 Veřejná linková doprava v systému PID (linky PID č. 381, 382, 387 a 959) – dopravce – ČSAD Polkost, společnost s ručením omezeným – IČO: 46351973 Veřejná linková doprava v systému PID (linky PID č. 303, 383, 385, 428, 469 a 494) – dopravce – Arriva City, s.r.o. – IČO: 26730448 MHD Říčany – ČSAD Benešov s.r.o. – kompenzace za rok 2018 – 2 923 063,- Kč                                                                 kompenzace  za rok 2019 – 8 525 450,- Kč                                                                 kompenzace za rok 2020 ( od 01 – 10/2020) – 6 086 260,- Kč Linka 364 jezdí v obcích Říčany, Březí, Babice, DoubekLinka 381 Louňovice, Říčany, Vyžlovka, Kozojedy, Kostelec nad Černými lesy, Oleška, Ždánice, Malotice, Zásmuky, Bečváry, Suchdol u Kutné Hory, Miskovice, Kutná Hora.Linka 382 Říčany, Mukařov, Louňovice, Vyžlovka, Jevany, Stříbrná Skalice, Sázava Benebus.Linka 387 Říčany, Louňovice, Vyžlovka, Kozojedy, Kostelec nad Černými lesy, Nučice u Kostelce, Výžerky, Sdružení Uhlířské Janovice.Linka 959 Říčany, Tehovec, Mukařov, Louňovice, Kozojedy, Vyžlovka, Kostelec nad Černými lesy.Linka 303 Šestajovice, Sibřina, Sluštice, Křenice, Říčany.Linka  383  Říčany, Mukařov, Tehovec, Svojetice, Struhařov, Zvánovice, Ondřejov, Chocerady Benebus.Linka 385 Čestlice, Průhonice, Louňovice, Nupaky, Říčany.Linka 428 Říčany, Jesenice, Modletice, Dobřejovice, Doubek, Babice, Praha DHL, Herink.Linka 469 Strančice, Světice, Říčany, Březí.Linka 494 Říčany, Světice, Tehov, Všestary.  Kompenzace od ČSAD Polkost, DP hl.m. Prahy a Arriva City (zde). V příloze byly zaslány kopie těchto smluv:Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy za rok 2010 až 2019 (linky PID č. 303, 383, 385, 428, 469 a 494) (zde)Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti a školních autobusů městskou autobusovou dopravou města Říčany (zde)Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010-2019 (linky PID č. 381, 382 a 387) (zde)Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 (linka PID č. 364) (zde) Podle ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.2.Voda: 1. SčV, Ke Kablu 971, Praha 10, PSČ 10000 – rok 2018,2019, 2020.Dle sdělení Odboru správy majetku Městského úřadu v Říčanech na dodávku vody byla v roce 1999 uzavřena smlouva č. 83000327, její originál nebyl přes veškerou snahu dohledán, není k dispozici v analogové ani v digitální podobě. Této části Vaší žádosti o informace tak nemůže být k datu vyřízení žádosti o informace vyhověno, proto bude v souladu s §15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací. 2.       Elektřina – dodavatel: Alpiq Retail CZ s.r.o., Jungmannova 26/15, Praha, IČ 08183929 (aktuální závěrkový list na dodávku elektrické energie (zde) – tato společnost se stala vítězem výběrového řízení v roce 2020, závěrkový list je platný od 1.9.2020 Předchozí dodavatel elektrické energie  – Amper market a.s., Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4, IČ 24128376,závěrkový list podepsán 25.7.2018  (závěrkový list – (zde) Smlouva elektro).

Seznam odběrných míst je uveden v příloze smluv.Podle ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bude vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených. Plyn – dodavatel: Pražská plynárenská a.s., Národní 37/38, 110 00 Praha 1, IČ:60193492 1.       Příloha (zde)  – platná smlouva na dodávku plynu  – na období 1.9.2020  –  1.9.2023, uzavřena na základě výběrového řízení probíhajícího v srpnu 2020      2.       Příloha (zde)   – smlouva uzavřená v roce 2018 – tato smlouva je předchůdkyní smlouvy uvedené v bodě č. 1 – rovněž uzavřená na základě výběrového řízení (v roce 2018)

Seznam odběrných míst je uveden v příloze zpřístupněných smluv.
Podle ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bude vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených. Náklady na zaplacení energie v r. 2018, 2019, 2020 do 8.měs. v Kčvoda: 905 828, 700 000, 400 000elektřina: 4 877 577, 3 900 000, 2 600 000plyn: 1 709 060, 1 990 000, 900 000 Veškeré smlouvy s dodavateli energií (s výjimkou smlouvy na dodávku vody) jsou dostupné v rejstříku smluv. V analogové podobě jsou uloženy na oddělení hospodářské správy. 3.Město Říčany není provozovatel pohřební služby. Provozovatel pohřební služby ve městě Říčany: Pohřební služby Sommer, IČ 08496064 Provozovatelem veřejných pohřebišť na území města Říčan je město Říčany, IČO: 00240702, se sídlem Masarykovo náměstí 53, Říčany 251 01. Město Říčany podepisuje s fyzickou osobou „Smlouvu o nájmu hrobového místa“, a to obvykle na 10 let, v případě pohřbení pozůstatků v rakvi na 20 let. Ceník pro hrobové místo je stanoven a zveřejněn na webových stránkách města https://info.ricany.cz/mesto/sprava-hrbitovu . Zde je zveřejněn i Řád veřejného pohřebiště, který Rada města Říčany vydala v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a na základě § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 19 citovaného zákona. Vzor smlouvy o nájmu hrobového místa (zde)4.Mateřská škola Srdíčko Říčany, příspěvková organizace, E. Beneše 204, 251 01 Říčany, IČ:86594508Školní jídelna je součástí mateřském školy. Mateřská škola u Slunečních hodin, příspěvková organizace, Štefánikova 1616, 251 01 Říčany, IČ:62930885Školní jídelna je součástí mateřském školy. Mateřská škola Čtyřlístek Říčany, příspěvková organizace, pracoviště Domažlická 1656, 251 01 Říčany IČ: 86594583, Školní jídelna je součástí mateřském školy.Mateřská škola Čtyřlístek, příspěvková organizace, pracoviště V řešetě 1704/2 , 251 01 Říčany IČ: 86594583Stravu dodává J+J školní jídelny spol. s r. o, IČ: 25778391, stravu vydávají zaměstnanci MŠ Mateřská škola Zahrádka Říčany, příspěvková organizace, Labská 2577/2, 251 01 Říčany IČO 03287491Stravu dodává ARTER – CATERINGOVÝ SERVIS s. r. o. , IČ: 28959396, stravu vydávají zaměstnanci MŠ Mateřská škola Kuřátko, příspěvková organizace, Rooseveltova 3, 251 01 Říčany IČ: 08974471Stravu dodává ARTER – CATERINGOVÝ SERVIS s. r. o. , IČ: 28959396, stravu vydávají zaměstnanci MŠ 1.základní škola Masarykovo nám. Říčany, příspěvková organizace, Masarykovo nám 71, 251 01 Říčany IČ:63834448Stravu dodává a vydává ARTER – CATERINGOVÝ SERVIS s. r. o. , IČ: 28959396 2.základní škola Bezručova Říčany, příspěvková organizace, Bezručova 94, 251 01 Říčany IČ: 63834243Stravu dodává a vydává J+J školní jídelny spol. s r. o, IČ: 25778391 3.základní škola u Říčanského lesa, příspěvková organizace, Školní 2400/4, 251 010 Říčany, IČ: 72045396Stravu dodává a vydává ARTER – CATERINGOVÝ SERVIS s. r. o. , IČ: 28959396 4.základní škola Nerudova Říčany, příspěvková organizace Nerudova 481, 251 01 Říčany IČ:70977691Stravu dodává a vydává ARTER – CATERINGOVÝ SERVIS s. r. o. , IČ: 28959396 Dům s pečovatelskou službou SENIOR, Komenského nám 1850, 251 01 Říčany IČ: 63834294Stravu dodává ARTER – CATERINGOVÝ SERVIS s. r. o. , IČ: 28959396 5.Poskytovány jsou tyto služby: Domov pro seniory a domovy se zvláštním režimem Domov pod Kavčí skálou IČ:71229078Domov seniorů Říčany (zvláštní režim) IČ: 05027489Domov seniorů Světice, s.r.o. IČ:02057654Domov pro seniory Oleška IČ: 00873683Charitní domov pro seniory Mukařov IČ: 43873499Domov pro seniory Blaník, s.r.o. IČ:29139392Domov pro seniory ANNA IČ:00873713Domov pro seniory Úvaly IČ:71229043CENTRIN cz s.r.o. (zvláštní režim) IČ: 27656535Domov pro seniory Uhlířské Janovice (zvláštní režim) IČ: 48677744Senior Dům Marta IČ: 28165942Alzheimercentrum (zvláštní režim) IČ: 29029651Dům domácí péče Samopše (zvláštní režim) IČ: 45770433G-HELP o.p.s. KOUŘIM (zvláštní režim) IČ: 27368921Clementas Mlékovice (zvláštní režim) IČ: 25321307Pečovatelská služby Říčany IČ: 63834294
116. Žádost ze dne 2. 11. 2020, v níž žadatel požaduje poskytnutí kopie žádostí pro zahájené správní řízení v k. ú. Svojetice k pozemkům 206/6 a dále k pozemku 164/39, 162/1.Povinný subjekt nemohl žadateli vyhovět, neboť ani pro jeden z uvedených pozemků nebyla do data vyřízení této žádosti o informace na Stavební úřad v Říčanech doručena žádná žádost pro zahájení správního řízení k pozemkům 206/6, 164/39 a 162/1, k. ú. Svojetice a na Stavebním úřadě v Říčanech žádné správní řízení týkající se výše uvedených pozemků zahájeno nebylo. Povinný subjekt rozhodl o odmítnutí poskytnutí požadované informace v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, neboť povinný subjekt jimi nedisponuje. Ust. § 2 odst. 4  InfZ pak vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
117. Žádost ze dne 2. 11. 2020, v níž žadatel  požaduje:Kopii žádosti žadatele ELMEP, s. r. o. V Růžovém údolí 556, Kralupy nad Vltavou, kterou obdržel MěÚ Říčany, odbor životního prostředí dne 20. 2. 2020 za účelem stavebního záměru na pozemku 206/6 k. ú. Svojetice.Kopie přiložené dokumentace k výše uvedené žádosti pro posouzení a vydání Souhrnného vyjádření odboru životního prostředí ze dne 8. 4. 2020 ev. č. 84824/2020, č. j. 53597/2020/MURI/OŽP/00354 Na základě žádosti byla odeslána kopie žádosti žadatele ELMEP, s. r. o. a kopie přiložené dokumentace k výše uvedené žádosti pro posouzení a vydání Souhrnného vyjádření odboru životního prostředí ze dne 8. 4. 2020 ev. č. 84824/2020, č. j. 53597/2020/MURI/OŽP/00354.Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, datu narození a trvalém bydlišti fyzických osob v dokumentu uvedených.
118. Žádost ze dne 3. 11. 2020, v níž žadatel požaduje zaslání veškerých znaleckých posudků, odhadů a ocenění týkajících se hodnoty či ceny jednotky č. 1999/1 v k. ú. Říčany u Prahy (bytu na adrese Melantrichova 1999/16), vyhotovených v roce 2019 či 2020.Žadateli byl požadovaný posudek odeslán.
119. Žádost ze dne 4. 11. 2020, v níž žadatel požaduje  zaslání kopieSmlouvy o budoucí nájemní smlouvě na byt č. 51/2000 – F uzavřené mezi městem Říčany jako budoucím pronajímatelem a Ing. Romanem Voclem a JUDr. Jaroslavou Voclovou jako budoucími nájemci vč. veškerých dodatků aNájemní smlouvy č. 55/1 – B – uzavřené mezi Bytovým družstvem 2000 a městem Říčany jako pronajímateli a Ing. Romanem Voclem a JUDr. Jaroslavou Voclovou jako nájemci, vč. veškerých dodatků.  Žadateli byly požadované smlouvy odeslány.
120. Žádost ze dne 4. 11. 2020, v níž žadatel požaduje zaslání kompletní spisové dokumentace případu vedeného na Odboru správních agend a dopravy, oddělení úsekového měření rychlosti a vážení vozidel Městského úřadu v Říčanech pod č. j. 304136/2020-MURI/OÚMVV/1011, číslo spisu 206556/2020-MURI/OÚMVV/1011.Žádost byla s odkazem na ust. § 2 odst. 3 InfZ zamítnuta.
121. Žádost ze dne 6. 11. 2020, v níž žadatel požaduje informace související s úsekovým měřením rychlosti, a to konkrétně:Jakým orgánem, k jakému účelu a na základě jakého právního předpisu jsou městem pořizovány záznamy i těch projíždějících vozidel, jimiž žádný přestupek nebyl spáchán.Jakým způsobem je vybíráno, které vozidlo bude vyfotografováno a uloženo do záznamu, či zda jsou zaznamenávána všechna projíždějící vozidla. V jaké podobě, na jakém místě a jak dlouho jsou tyto záznamy uchovávány.  1. Záznamy jsou pořizovány orgánem Městské policie Říčany, v souladu s §24b zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii: „Obecní policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů podle tohoto nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu.“ Dále v souladu s § 79a zák. č. 553/1991 Sb., o provozu na pozemních komunikacích Měření rychlosti vozidel Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je policie a obecní policie oprávněna měřit rychlost vozidel. Obecní policie tuto činnost vykonává výhradně na místech určených policií, přitom postupuje v součinnosti s policií.“2. Vozidla, která překročí stanovenou povolenou rychlost, jsou automatizovaným systémem vyfotografována, ostatní vozidla jsou systémem zaznamenána v evidenci průjezdu bez pořízení fotodokumentace, dále pro potřeby Policie ČR – zájmová vozidla – pátrání. 3. Uchovávání dat je v elektronické podobě. Doba uchovávání datových informací z úsekového měření je rozdílná, a to pro řízení o přestupcích, kdy se jedná o dobu nezbytnou v rámci řízení o přestupku. Ostatní data o průjezdech se liší dle potřeby Policie ČR a možnosti systému, aktuálně se jedná o zálohu dat po dobu 3 měsíců, nastavená doba se však dle požadavku policie v návaznosti na konání činností může měnit. Z taktických důvodů nelze upřesňovat, uložení dat je na serverech Města Říčany.
122. Žádost ze dne 13. 11. 2020, v níž žadatel požaduje poskytnutí těchto informací:Kdo provozuje měření rychlosti ve Vaší obci?2. Kolik procent z vybraných pokut jde firmě na účet, která měření zajišťuje?3. Kolik dopravních nehod se stalo v roce 2019 v obci? A byly nějaké závažné?4. Kolik vybrala obec na pokutách v roce 2019 a jaké byly náklady na provoz?5. Jaká je adresa Krajského úřadu, kam zašlu stížnost?6. Do jaké platové třídy je Neradová zařazena?  1.K tomuto bylo sděleno, že město Říčany uzavřelo: s konsorciem AŽD CAMEA, jehož členy jsou AŽD Praha, s. r. o. a CAMEA, spol. s r. o. „Smlouvu o nájmu a poskytování služeb NS/00700/2017/OTS“ a „Smlouvu o nájmu zařízení pro měření rychlosti vozidel ve městě Říčany NS/00555/2020/OTS“, jejichž předmětem je, mimo jiné, pronájem výše uvedeného měřícího zařízení. Smlouvy, včetně příloh a dodatků, jsou zveřejněny v registru smluv Ministerstva vnitra ČR na webové adrese https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3937392 a https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13051472 .2.K tomuto sdělujeme, že fakturovaná částka není stanovena procentem z vybraných pokut.Na základě uzavřené smlouvy NS/00555/2020/OTS pronajímatel fakturuje městu Říčany měsíčně částku 169 359,65 Kč včetně DPH.Na základě uzavřené smlouvy NS/00700/2017/OTS pronajímatel fakturuje městu Říčany měsíčně částku 275 368,81 Kč včetně DPH.3.V celém územním obvodu ORP Říčany se za r. 2019 stalo 256 dopravních nehod, z toho odhadem ve městě Říčany 15 dopravních nehod. Pojem „závažná nehoda“ není zákonem specifikován, povinný subjekt tedy vyhodnotil, že požadujete počet takových dopravních nehod, kde bylo způsobeno těžké zranění nebo smrt. Takové nehody ovšem nejsou u povinného subjektu evidovány, neboť ty jsou projednávány soudem.
4.V roce 2019 byly připsány platby za úsekové měření rychlosti v celkové výši 61 635 720,52 Kč (z toho radary Říčany 29 703 895,72 Kč, radary obce 22 308 220,28 Kč, radary D1 9 623 604,52 Kč)Náklady na provoz úsekového měření rychlosti v roce 2019 byly v celkové výši 13 320 709,- Kč.5.Krajský úřad Středočeského krajeOdbor legislativně-právní a krajský živnostenský úřad, oddělení stížnostíZborovská 11150 21 Praha 56.K tomuto dotazu Vám sdělujeme, že úřednice Bc. Tereza Neradová, DiS. je v platové tabulce státních zaměstnanců zařazena v 10. platové třídě.
123. Žádost ze dne 20. 11. 2020, v níž žadatel požaduje zaslání konečného rozhodnutí s doložkou právní moci ve věci Pinne, s. r. o., IČ: 01676776, popř. o sdělení stavu, ve kterém se řízení nachází. V řízení mělo být postihnuto chování obviněného spočívající ve způsobení škody dne 23. 7. 2018. Pro uspokojivé vyřízení žádosti je však nutné její upřesnění podle § 14 odst. 5 písm. b) InfZ, a to tak, že žadatel specifikuje, jakého správního řízení se má rozhodnutí týkat sdělením čísla jednacího, spisové značky, příp. vyřizujícího referenta. Pokud žádost neupřesní do 30 dnů ode dne doručení této výzvy, bude rozhodnuto o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. V případě, že žádost upřesní, bude žádost vyřízena do 15 dnů ode dne, kdy Město Říčany obdrží upřesnění žádosti (§14 odst. 5 písm. d) InfZ).
124. Žádost ze dne 23. 11. 2020, v níž žadatel požaduje poskytnutí anonymizované kopie rozsudku Okresního soudu pro Prahu-východ ze dne 18. 8. 2020, č. j. 3C 423/2019, kterým soud zamítl žalobu města Říčany.Požadovaná anonymizovaná kopie rozsudku (zde). 
125. Žádost ze dne 24. 11. 2020, v níž žadatel požaduje poskytnutí kopie rozsudku Okresního soudu pro Prahu-východ ze dne 18. 8. 2020, č. j. 3C 423/2019-109, jehož předmětem bylo určení platnosti kupní smlouvy na převod bytové jednotky v domě č. p. 1910 postaveného na pozemku parc. č. stav. 3007, v obci Říčany, v k. ú. Říčany.Požadovaný dokument (zde). Podle §8a bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu a příjmení žalované, vedlejších účastníků žalované a jejich právních zástupců.
126. Žádost ze dne 26. 11. 2020, v níž žadatel požaduje kopii rozsudku Okresního soudu Praha – východ ze dne 18. 8. 2020 č. j. 3C 423/2019, kterým soud zamítl žalobu města Říčany.Podle § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.“ Vámi požadovaná kopie rozsudku Okresního soudu Praha-východ ze dne 18. 8. 2020 č. j. 3C 423/2019, kterým soud zamítl žalobu města Říčany je zveřejněna na internetových stránkách města, v rubrice „Povinně zveřejňované informace“  na odkazu https://info.ricany.cz/mesto/zverejneni-obsahu-informaci-poskytnutych-na-zadost-dle-5-odst-3-zakona-c-106-1999-sb-o-svobodnem-pristupu-k-informacim-rok-2020  (žádost č. 123 a 124).
127. Žádost ze dne 27. 11. 2020, v níž žadatel požaduje poskytnutí těchto informací:Vyjádření vodoprávního úřadu ke změně územního plánu obce Stříbrná Skalice, kterým se měnilo využití území na výstavbu rodinných domů v lokalitě s parc. č. 494/6 v k. ú. Stříbrná Skalice.Kopii zápisu z ústního jednání vodoprávního orgánu ze dne 25. 11. 2020, od 9:00 h konané na MěÚ Říčany.Informaci, kolik správních řízení vodoprávní orgán zahájil v roce 2018, 2019 a 2020 a kolik z nich nestihl vydat v zákonné lhůtě 30 dní (za každý rok zvlášť).Kolik správních řízení ve věci žádosti o povolení průzkumného vrtu, příp. o územní a stavební povolení k výstavbě vrtu, příp. žádostí o povolení s nakládání s vodami vodoprávní úřad obdržel v lokalitě Na Hradcích od 9. 12. 2019, kdy byl vypracován posudek RNDr. Čížkem?Kolik souhlasných a kolik nesouhlasných rozhodnutí bylo vydáno v lokalitě Na Hradcích od 9. 12. 2019?Kolik kolaudačních rozhodnutí na výstavbu vrtu a povolení nakládání s vodami vydal vodoprávní úřad v lokalitě Na Hradcích od 9. 12. 2019? Informaci, zda zaměstnanci vodoprávního úřadu, včetně vedoucího odboru obdrželi mimořádnou prémii v období za roky 2017, 2018 a 2019 (stačí odpověď ano nebo ne) další upřesnění nastane v případě, že se potvrdí nebo vyvrátí domněnka žadatele, že prodlení a nečinnost je účelová ve správním řízení s Vaší osobou nebo zda dochází k nerespektování správních lhůt ve všech řízeních. 1. Lokalita Na Hradcích byla v územním plánu určena k výstavbě rodinných domů v roce 2001. Dne 17. 5. 2001 byl územní plán obce Stříbrná Skalice schválen usnesením obecního zastupitelstva Stříbrná Skalice. Stanovisko k územnímu plánu vydal OkÚ Kolín ze dne 7. 5. 2001, č. s. 15304/2001.Existence Městského úřadu v Říčanech, Vodoprávního úřadu je od 1. 1. 2003, a to v souvislosti se zákonem č. 314/2002 Sb. (o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností) a zákona č. 320/2002 Sb. (o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů). Městský úřad v Říčanech, Vodoprávní úřad tedy v této věci žádné stanovisko nevydával. Z tohoto důvodu bude vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 2. K požadavku kopie zápisu z ústního jednání vodoprávního orgánu  dne 25. 11. 2020 od 9:00 h, které se konalo v budově MěÚ Říčany bylo sděleno, že žádný zápis z tohoto jednání nebyl vyhotoven. Z tohoto důvodu bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.K tomuto bodu žádosti byl předložen paměťový záznam z jednání ze dne 25. 11. 2020 v 9.00 hod. Místo: kancelář vedoucího Odboru životního prostředí (OŽP), budova F MěÚ v ŘíčanechÚčastníci jednání: Ing. Radek Smetánka, vedoucí OŽPIng. Olga Rathouská, vedoucí oddělení Vodoprávní úřad (VÚ)Ing. Aneta Smolíková, referent VÚžadatelka o vydání rozhodnutí ve věci vrtané studny na pozemku parc. č. 494/6, k.ú. Stříbrná SkaliceNa začátku jednání došlo k vzájemnému představení zúčastněných osob a pí Š. poděkovala za svolání jednání. Dále byla vyzvána vedoucím odboru k formulaci dotazu a předmětu jednání. Z odpovědi vyplynulo, že pí Š. žádá sdělit, jaké důvody vedou Vodoprávní úřad k tomu, že má problém a nechce kladně vyřídit žádost, kterou podala na VÚ, OŽP, MěÚ V Říčanech dne 16.9.2020 o povolení vrtané studny na pozemku parc. č. 494/6, k.ú. Stříbrná Skalice (dále jen předmětná žádost).Ing. Smolíková odpověděla, že s ohledem na již podané informace telefonicky musí zopakovat, že VÚ ve věci rozhodování o povolování vrtaných studen v lokalitě Na Hradcích ve Stříbrné Skalici má k dispozici Hydrogeologický posudek zpracovaný na celou lokalitu Na Hradcích, zpracovatel RNDr. Čížek, ze kterého jasně vyplývá, že není možné další povolování studen s ohledem na nedostatek podzemní vody v dané lokalitě.Pí Š. projevila nesouhlas s tímto postupem, argumentovala dílčími HG posudky v lokalitě a odvolávala se na Územní plán Stříbrné Skalice, který umožňuje zástavbu v předmětné lokalitě. Dále zmínila nový HG posudek (protiposudek) na celou lokalitu Na Hradcích, který byl zaslán, který má prý úplně opačný závěr a že podle tohoto posudku je prý podzemní vody v předmětné lokalitě více než dost.Dále byla pí Š. seznámena s možností následného postupu VÚ s tím, že bude požádána Česká geologická služba o vypracování posouzení lokality Na Hradcích a to jak ve vztahu k možnosti povolení vrtaných studen v předmětné lokalitě, tak k předmětnému HG posudku od RNDr. Čížka. Termín vypracování byl přislíben na přelomu ledna a února 2021 s tím, že veškeré žádosti o povolení vrtané studny v předmětné lokalitě budou přerušeny včetně žádosti pí Š..Následně pí Š. sdělila, že toto jí někdo zaplatí a dosti rázně odešla z kanceláře, čímž bylo jednání ukončeno.Konec jednání: cca. 9:303. V roce 2018 bylo zahájeno 1064 správních řízení, Vodoprávní úřad nestihl ve lhůtě 30 dní vydat 1064 rozhodnutí,  tj. nebylo vydáno žádné rozhodnutí ve lhůtě 30 dnů. V roce  2019 bylo zahájeno 1368 správních řízení, Vodoprávní úřad nestihl ve lhůtě 30 dní vydat1368 rozhodnutí, tj. nebylo vydáno žádné rozhodnutí ve lhůtě 30 dnů. V roce 2020 bylo zahájeno 1133 správních řízení, Vodoprávní úřad nestihl ve lhůtě 30 dní vydat1133 rozhodnutí, tj. nebylo vydáno žádné rozhodnutí ve lhůtě 30 dnů.4. Celkem 18 správních řízení.5.2x souhlasné rozhodnutí (1x s upozorněním, že nebude možné povolit odběr podzemních vod)5x nesouhlasných rozhodnutí 6. K tomuto sdělujeme, že novelou stavebního zákona platnou od 1. 1. 2018 byl zrušen souhlas s užíváním stavby dle § 120 stavebního zákona. V souladu s § 119 stavebního zákona stavba studny není stavbou, která podléhá vydání kolaudačního souhlasu resp. kolaudačního rozhodnutí. Souhlas s užíváním stavby tak nyní nahrazuje protokol o kontrolní prohlídce.1 sdělení s protokolem o kontrolní prohlídcePozemek parc. č. 546/17, k. ú. Stříbrná Skalice – (stavební povolení č. j. 212046/2018-MURI/OVÚ/1132 ze dne 28. 12. 2018).  Sdělení s protokolem o kontrolní prohlídce bylo vydáno 5. 3. 2020.7. Ano, obdrželi.
128. Žádost ze dne 2. 12. 2020, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací, jakým způsobem likviduje pí M.L.na chatě v k. ú. Hrusice odpadní vody. Povinný subjekt nemohl žadatelce vyhovět, neboť Vodoprávní úřad v Říčanech ke dni podání žádosti nedisponuje informací, jakým způsobem paní M.L. likviduje odpadní vody ze své nemovitosti.Povinný subjekt rozhodl o odmítnutí poskytnutí požadované informace v souladu s § 15 odst. 1 InfZ, neboť touto informací nedisponuje a ust. § 2 odst. 4  InfZ pak vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
129. Žádost ze dne 3. 12. 2020, v níž žadatel požaduje informace týkající se kolaudačního řízení bytové jednotky č. 2 v rodinném domě č. p. 357 v obci Tehov u Říčan, a to konkrétně:Byly kolaudační souhlasy č. j. 210957/2018-MURI/OSÚ/00021 a č. j. 44884/2019-MURI/OSÚ/00021 vydány v souladu s platnými právními předpisy, když v době vydání obou kolaudačních souhlasů bytové jednotky č. 2 a č. 1 nebyly připojeny na řádně zkolaudovaný vodovodní a kanalizační řad, jak určovalo příslušné stavební povolení?Řádná kolaudace vodovodního a kanalizačního řadu proběhla až dne 19. 12. 2019 č. j. 408023/2019-MURI/OVÚ/1263.Jak mohlo být shledáno na kontrolní prohlídce, že stavba bytové jednotky č. 1 a 2 je způsobilou k užívání, když stavba nebyla připojena na řádně zkolaudovaný obecní vodovodní a kanalizační řad, jak je vyžadováno příslušným stavebním povolením?Určete odpovědnou osobu/subjekt za to, že kontrolní prohlídka nebyla vykonána řádně.Jak mohly být příslušným stavebním úřadem vydány kolaudační souhlasy č. j. 210957/2018-MURI/OSÚ/00021 a č. j. 44884/2019-MURI/OSÚ/00021 k bytové jednotce č. 2, když stavba nebyla ke dni vydání ani jednoho z kolaudačních souhlasů připojena na řádně zkolaudovaný obecní vodovod a kanalizační řad, jak bylo vyžadováno příslušným stavebním povolením?Určete odpovědnou osobu/subjekt za to, že oba kolaudační souhlasy nebyly vydány řádně, v souladu s právními předpisy.Jak mohla být shledána stavba bytové jednotky č. 1 a 2 způsobilou k užívání – mohly být vydány kolaudační souhlasy č. j. 210957/2018-MURI/OSÚ/00021 a č. j. 44884/2019-MURI/OSÚ/00021, když ke dni kolaudace nebyl zbudován na dotčeném rodinném domě hromosvod?Jak mohla být shledána stavba bytové jednotky č. 2 způsobilou k užívání – mohly být vydány kolaudační souhlasy č. j. 210957/2018-MURI/OSÚ/00021 a č. j. 44884/2019-MURI/OSÚ/00021, když ke dni kolaudace nebyla doložena stavebnímu úřadu revize komínu, který byl v době kolaudace v bytové jednotce instalován, včetně kamen, revize hromosvodu, revize rekuperace a revize čerpadla?Určete odpovědnou osobu/subjekt za to, že oba kolaudační souhlasy byly vydány v době, kdy stavebnímu úřadu nebyla doložena revize komínu, rekuperace, hromosvodu a čerpadla.Jak mohla být stavba bytové jednotky č. 2 shledána způsobilou k užívání – mohly být vydány kolaudační souhlasy č. j. 210957/2018-MURI/OSÚ/00021 a č. j. 44884/2019-MURI/OSÚ/00021, když ke dni kolaudace nebyla zkolaudována příjezdová komunikace?Kolaudace komunikace byla uskutečněna až dne 5. 12. 2019 č. j. 400083/2019-MURI/OSAD.Určete odpovědnou osobu/subjekt za to, že oba kolaudační souhlasy byly vydány v době, kdy nebyla dokončena a zkolaudována příjezdová komunikace k dotčené bytové jednotce č. 2.Jak může být stavba bytové jednotky zkolaudována – mohly být vydány kolaudační souhlasy č. j. 210957/2018-MURI/OSÚ/00021 a č. j. 44884/2019-MURI/OSÚ/00021, když stavba bytové jednotky č. 1 a 2 není zbudována v souladu s ověřenou projektovou dokumentací ve smyslu  § 133 odst. 2 stavebního zákona, která byla podkladem pro vydání stavebního povolení, když mimo jiné ke každé bytové jednotce v rodinném domě měla být zbudována samostatná vodovodní přípojka, avšak stavebník zbudoval vodovodní přípojku pouze jedinou, společnou pro obě jednotky v rodinném domě? Jak byla tato změna ověřené dokumentace projednána u stavebního úřadu a s jakým závěrem? Jaké má příslušné rozhodnutí č. j. a proč není založeno v příslušném spisu stavebního úřadu?Určete odpovědnou osobu/subjekt za to, že dotčený rodinný dům nebyl zbudován v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, která byla podkladem pro stavební povolení a oba kolaudační souhlasy č. j. 210957/2018-MURI/OSÚ/00021 a č. j. 44884/2019-MURI/OSÚ/00021 nebyly vydány v důsledku toho řádně, v souladu s právními předpisy.  Určete odpovědnou osobu/subjekt za to, že změna ověřené projektové dokumentace (kdy namísto dvou rozvodů vodovodu byly u jednotky zbudovány rozvody vody jediné) nebyla projednána příslušným stavebním úřadem.Kdo je odpovědným za správné určení okruhu účastníků stavebního řízení, resp. Řízení ve věci vydávání kolaudačního souhlasu č. j. 210957/2018-MURI/OSÚ/00021 a č. j. 44884/2019-MURI/OSÚ/00021?Určete odpovědnou osobu/subjekt, která mě opominula přibrat jako účastníka řízení ve věci vydání příslušných kolaudačních souhlasů k dotčené bytové jednotce č. 2, tedy souhlasů č. j. 210957/2018-MURI/OSÚ/00021 a č. j. 44884/2019-MURI/OSÚ/00021.Na základě jaké skutečnosti či na podkladě jaké informace dospěl stavební úřad k rozhodnutí vydat opravné rozhodnutí tak, že se kolaudační souhlas č. j.  210957/2018-MURI/OSÚ/00021 vztahoval pouze na bytovou jednotku č. 1 v našem rodinném domě?Z jakého důvodu jsou ve spisu vyhotoveny originály kolaudačního souhlasu č. j.  210957/2018-MURI/OSÚ/00021 ve vztahu k dotčeným jednotkám v našem rodinném domě, a to tak, že jeden kolaudační souhlas č. j. 210957/2018-MURI/OSÚ/00021 povoluje užívání bytové jednotky č. 1, další kolaudační souhlas č. j. 210957/2018-MURI/OSÚ/00021 povoluje užívání jednotky č. 2 a další kolaudační souhlas č. j. 210957/2018-MURI/OSÚ/00021 povoluje užívání bytové jednotky č. 1 a 2 společně?  Město Říčany jako povinný subjekt ve smyslu ust. § 2 odst. 1 InfZ rozhodl v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ o žádosti t a k t o:žádost o poskytnutí informace se podle § 2 odst. 4 InfZ odmítá.Povinný subjekt je toho názoru, že výše uvedené dotazy, na které mají být poskytnuty informace, jsou v zásadě formulovány tak, že žadatelka požaduje po povinném subjektu posouzení správnosti, resp. zákonnosti proběhlého kolaudačního řízení a vzhledem k jejímu přesvědčení, že předmětné kolaudační řízení rodinného domu č. p. 357 nebylo provedeno řádně, určení osob odpovědných za nesprávný a nezákonný postup správního orgánu.K takovému účelu však žádost podaná dle InfZ neslouží. Účelem InfZ je poskytování objektivních informací a dokumentů vzniklých z činnosti veřejné správy, nikoli mj. přezkum vydaných rozhodnutí správních orgánů mimo dotčené správní řízení, jejich právní hodnocení a event. vytváření nových právních rozborů. K přezkumu zákonnosti a správnosti rozhodnutí ve správních řízeních má docházet v rámci těchto řízení řádnými (odvoláním) či mimořádnými opravnými prostředky (návrhem na obnovu řízení, podnětem k přezkumu zákonnosti atp.) a taková činnost nemůže být suplována vyžádáním si informací dle InfZ. Vzhledem ke skutečnosti, že žadatelkou formulované dotazy neumožňují poskytnutí informací způsobem, jak předpokládá InfZ (tj. poskytnutí informací, které má dotazovaný povinný subjekt ze své činnosti k dispozici a může je tedy s žadatelem bez větších nákladů sdílet), ale povinný subjekt by k jejich zodpovězení musel provést vlastní šetření, ke kterému však navíc není ani oprávněn, nelze žadatelkou požadované informace poskytnout, jak je blíže k jednotlivým dotazům uváděno dále v tomto odůvodnění.
Vzhledem ke skutečnosti, že nejsou splněny podmínky pro poskytnutí informací k žádosti žadatelky, když požadované informace nejsou informacemi ve smyslu ust. § 3 odst. 3 InfZ (v souladu s ust. § 3 odst. 3 InfZ se za informaci pro potřeby InfZ považuje jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazovho nebo audiovizuálního) a povinný subjekt jimi ani v současné době nedisponuje (a musel by je nejprve vytvořit) a není povinen je tedy poskytnout ve smyslu ust. § 2 odst. 4 InfZ (povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací), nezbývá povinnému subjektu nic jiného než postupovat podle ust. § 15 odst. 1 InfZ a žádost žadatelky odmítnout.
  
130. Žádost ze dne 6. 12. 2020, v níž žadatel požaduje zaslání kopie závazného stanoviska vydaného MěÚ Říčany, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, dne 21. 10. 2019 pod č. j. 291687/2019-MURI/OUPRR/1380, ev. č. 311893/2019 a všech podkladů, na jejichž základě bylo toto rozhodnutí vydáno. Zároveň žádá o sdělení, zda byly informace poskytnuté stavebníkem při podání žádosti o vydání výše zmíněného závazného stanoviska správním orgánem ověřeny a pokud ano, jakým způsobem bylo toto ověření  provedeno.
  
Kopie požadovaného dokumentu byla žadateli odeslána. Podle ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bude vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osobv dokumentu uvedených.K dotazu, zda byly informace poskytnuté stavebníkem při podání žádosti o vydání výše zmíněného stanoviska správním orgánem ověřeny a pokud ano, jakým způsobem bylo toto ověření provedeno, bylo sděleno, že informace poskytnuté stavebníkem považuje správní orgán za relevantní podklad pro posouzení  a předpokládá, že jsou pravdivé. Žádné ověření provedeno nebylo. Reálně není možné ověřovat kóty a údaje v předložených projektových dokumentacích, natož údaje popisující objekty bývalé.
131. Žádost ze dne 8. 12. 2020, v níž žadatel požaduje zaslání  posudku  MVČR  k  platnosti  smluv  na  odkup  bytových  jednotek  za  100 Kč od  města  Říčany.“   Podle § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.“Požadovaný posudek je zveřejněn na internetových stránkách města, v rubrice „Radnice“ a dále „Dokumenty“ „Zápisy ze ZMŘ“ na webové adrese https://info.ricany.cz/mesto/zapis-z-jednani-zastupitelstva-mesta-ricany-dne-13-11-2019
132. Žádost ze dne 8. 12. 2020, v níž žadatel požaduje stanoviska a rozhodnutí, kterými se MěÚ Říčany v období od 1. 7. 2020 vyjadřoval k záměrům vč. dopravních a infrastrukturních staveb v tzv. komerční zóně Čestlice jih, a to zejména v ohledu ochrany ZPF a ŽP.    V příloze byly odeslány kopie těchto dokumentů:

1. Kolaudační souhlas s užíváním stavby ze dne 15. 6. 2020, č. j. 114613/2020-MURI/OVÚ/003942. Kolaudační souhlas s užíváním stavby ze dne 20. 5. 2020, č. j. 114237/2020-MURI/OVÚ/003943. Souhrnné vyjádření ze dne 18. 11. 2020, č. j. 293230/2020-MURI/OŽP/00354, ev. č. 350736/20204. Vyjádření ze dne 12. 8. 2020, ev. č. 236076/2020, č. j. 218677/2020-MURI/OŽP-00395 Podle §8a bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.
133. Žádost ze dne 9. 12. 2020, v níž žadatel požaduje zaslání kopie  posudku  MVČR  k převodu bytů jejich nájemníkům.“  Podle § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.“ Vámi požadovaný posudek je zveřejněn na internetových stránkách města, v rubrice „Radnice“ a dále „Dokumenty“ „Zápisy ze ZMŘ“ na webové adrese https://info.ricany.cz/mesto/zapis-z-jednani-zastupitelstva-mesta-ricany-dne-13-11-2019
134. Žádost ze dne 10. 12. 2020, v níž žadatel požaduje poskytnutí informace, zda dopravní značky slepá ulice s dodatkovou tabulkou soukromý pozemek a na druhé straně komunikace dopravní značka zákaz vjezdu všem vozidlům s dodatkem soukromá cesta, které jsou umístěny na veřejně přístupné účelové komunikaci parc. č. 517/13 v k. ú. Svojšovice, byly povoleny MěÚ v Říčanech.Pokud ano, žádá o poskytnutí rozhodnutí a OOP, kterým byly výše uvedené značky povoleny. K žádosti bylo sděleno, že na veřejně přístupné účelové komunikaci parc. č. 517/13 v k. ú. Svojšovice byla stanovena značka „Slepá pozemní komunikace“. Značku „soukromý pozemek“ umístili majitelé se souhlasem Odboru správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech. Co se týká druhé strany výše uvedené komunikace, dopravní značení je součástí dopravního značení pro cyklostezku, která tam probíhá. V příloze byla žadateli odeslána kopie dokumentu „Stanovení místní úpravy silničního provozu“ č. j. 93888/2020-MURI/OSAD, ev. č. 103453/2020, kterým se stanoví dopravní značení slepá pozemní komunikace a vyjádření Policie ČR Krajské ředitelství policie Středočeského kraje k umístění tohoto dopravního značení.  Podle ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bude vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených. 
135. Žádost ze dne 10. 12. 2020, v níž žadatel požaduje zaslání  kopie rozsudku Okresního soudu Praha – východ č. j. 3 C 423/2019“  Podle § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.“ Vámi požadovaný rozsudek je zveřejněn na internetových stránkách města, v rubrice „Radnice“ a dále „Povinně zveřejňované informace“ na webové adrese https://info.ricany.cz/mesto/zverejneni-obsahu-informaci-poskytnutych-na-zadost-dle-5-odst-3-zakona-c-106-1999-sb-o-svobodnem-pristupu-k-informacim-rok-2020 žádost č. 124 a 125.
136. Žádost ze dne 11. 12. 2020, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací vztahujících se k těmto pozemkům:Stavební parcela č. 2707, 2708, 2709, 2710, 2711 a pozemkové parcely 1213/3 nacházejících se v k. ú. Říčany u Prahy, obec Říčany, vedených na č. LV 4455, katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha – východ.Žádá o poskytnutí informace ohledně aktuální ceny obvyklé výše uvedených pozemků.Současně žádá o poskytnutí písemného vyhotovení znaleckého posudku ze dne 12. července 2020, který pro město Říčany vypracovala Ing. arch. Zdeňka Bažantová, CSc., a na jehož základě došlo ke stanovení ceny výše uvedených pozemků.  Požadovaný znalecký posudek byl odeslán v příloze. Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených. Zároveň k žádosti o poskytnutí informace ohledně aktuální ceny obvyklé výše uvedených pozemků bylo sděleno, že tato je uvedena v poskytnutém znaleckém posudku.
137. Žádost ze dne 15. 12. 2020, v níž žadatel požaduje zaslání kompletní kopie spisového materiálu vedeného Odborem právním, oddělení úsekového měření rychlosti a vážení vozidel pod č. j. 155271/2020-MURI/OÚMVV/1013.Povinný subjekt s odkazem na ust. § 2 odst. 3 InfZ žádost o informaci odmítl.
138. Žádost ze dne 17. 12. 2020, v níž žadatel požaduje tyto informace: 1. Disponuje vodoprávní úřad ve smyslu § 21 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, informacemi o stavu povrchových vod a o principech fungování současného vodohospodářského systému na pozemcích KN č. pare. 77/1, 2, 3, 4, 5, 6 a dále č. pare. 229/6, 7, 8, 9, všechny v k. ú. Štiřín, vč. pozemků v navazující zastavěné části obce?2. V případě, že aktuální vodohospodářské poměry shora vymezeného území a jejich bilance, jsou vodoprávním úřadem vedené a jsou mu známé, žádáme o jejich poskytnutí např. formou výseče z vodohospodářské mapy.K prvnímu bodu žádosti bylo sděleno, že Městský úřad Říčany, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad nedisponuje údaji podle § 21 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. vodní zákon, o zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod sloužící k zajišťování podkladů pro výkon veřejné správy podle tohoto zákona, plánování v oblasti vod a k poskytování informací veřejnosti a provádějící se podle povodí povrchových vod a hydrogeologických rajonů podzemních vod, na pozemcích KN č. pare. 77/1, 2, 3, 4, 5, 6 a dále č. pare. 229/6, 7, 8, 9, všechny v k. ú. Štiřín, vč. pozemků v navazující zastavěné části obce.V souvislosti s výše uvedeným v 1. bodě žádosti tedy bylo dále sdělujeno, že Vodoprávní úřad v Říčanech nemůže poskytnout aktuální vodohospodářské poměry shora vymezeného území a jejich bilance. Podle § 2 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty, mezi které náleží i obce jako územní samosprávné celky, povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Vodoprávní úřad, není podle § 21 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. vodní zákon, subjektem, který vede zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod a provozování informačních systémů veřejné správy provádí. Ten provádějí správci povodí a další odborné subjekty, které za tím účelem pověřuje, zřizuje nebo zakládá Ministerstvo zemědělství, popřípadě Ministerstvo životního prostředí (dále jen „pověřené odborné subjekty“).Pro zpřístupnění požadovaných informací, je nutné obrátit se na tuto instituci.  Z tohoto důvodu, město Říčany, jako povinný subjekt, Vaši žádost dle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ, odkládá. Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete na postup města Říčany podat stížnost podle § 16a InfZ. Stížnost můžete podat u města Říčany do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení  (§ 16a odst. 3 písm. a) InfZ). O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje.