2. místostarosta města

2. místostarostou města ve volebním období 2022-2026 byl zvolen Ing. Pavel Matoška /Klidné město/, tuto funkci vykonává jako neuvolněný.

Rozsah činnosti: Zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti a nepřítomnosti 1. místostarostky.

Rada města stanovila, že je dále pověřen těmito kompetencemi a garantem nad úkoly v oblastech:

 • Oblast investiční politiky města
 • Oblast bytové politiky
 • Oblast hospodářské politiky
 • Oblast zdravotnictví
 • Oblast protikorupčních opatření
 • Oblast veřejné správy
Ing. Pavel Matoška

Ing. Pavel Matoška

Klidné město

2. Místostarosta – neuvolněný

Kontakty:

Rada města stanovila, že je dále pověřen těmito kompetencemi a garantem nad úkoly v oblastech:

Oblast investiční politiky města se zaměřením na:

 • projektové řízení

Oblast bytové politiky se zaměřením na:

 • nastavení koncepce městských bytů
  • kontrola a pravidla nastavení přidělování bytů v majetku města
  • koncepce zajištění sociálního bydlení

Oblast hospodářské politiky se zaměřením na:

 • ekonomické využití rozvojových lokalit města
 • přípravu a spolupráci na tvorbě investičního výhledu města
 • spolupráci při tvorbě rozpočtu hospodářské činnosti města
 • obchodně ekonomické aktivity investorů na území města
 • plnění úkolů zřizovatele příspěvkových organizací
 • komunikaci s podnikateli a utváření podmínek pro rozvoj podnikatelské sféry
 • PPP projekty
 • dohled nad projekty infrastruktury města
 • dohled nad organizacemi, v nichž je město zřizovatelem
 • princip 50procentního podílu na financování v oblasti infrastruktury
 • vyjednávání s vlastníky pozemků

Oblast zdravotnictví se zaměřením na:

 • koordinace spolupráce s nemocnicí
 • vymezení odpovědnosti města za konkrétní poskytování zdravotní péče a péči o rizikové skupiny obyvatelstva
 • zajištění lékařské služby první pomoci, stomatologické služby a sítě lékáren
 • činnost městských zdravotnických zařízení
 • spolupráci s nestátními zdravotnickými zařízeními, společnostmi a nadacemi, které poskytují zdravotnické služby obyvatelům města

Oblast protikorupčních opatření se zaměřením na:

 • dodržování zákona o střetu zájmů orgány města
 • koordinaci přípravy a realizace protikorupční politiky v působnosti orgánů města
 • koordinaci transparentnosti úřadu
 • koordinaci a kontrolu vyřizování stížností adresovaných orgánům města upozorňujících na možné korupční jednání

Oblast veřejné správy se zaměřením na:

 • nastavení a řízení procesů uvnitř úřadu
 • metodické vedení zaměstnanců městského úřadu při výkonu veřejné správy (v součinnosti s tajemníkem městského úřadu)
 • motivace zaměstnanců
 • kontrola úkolů úřadu a výkonu státní správy