Rok 2016

Obsah žádostiPoskytnuté informace
Žádost ze dne 16.12.2016, v níž žadatel požadujeposkytnutí kopií všech dokumentů, kterými MěÚ v Říčanech disponuje v rámci všech vedených řízení v souvislosti s oznámením nepovolené stavby komunikace na pozemcích parc. č. 425/1 a 426 v k.ú. Všechromy a 439/4 a 603/1 v k.ú. Svojšovice, vše v obci Strančice, vzniklých v době od doručení rozhodnutí KÚSK č. j. 118754/2016/KUSK-DOP/Lac ze dne 13. 10. 2016.Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech vydal v době od doručení rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j. 118754/2016/KUSK-DOP/Lac ze dne 13. 10. 2016, usnesení č. j. 6012/2016-MURI/OSAD, kterým se správní řízení v dané věci zastavuje, neboť se žádost stala bezpředmětnou z důvodu zániku odpovědnosti obce Strančice za správní delikt.
Žádost ze dne 15.12.2016, v níž žadatel požaduje tyto informace:Vývoj kapacity kanalizace/čistírny odpadních vod v Kostelci nad Černými lesy od roku 2010 do roku 2015 (včetně) ve formě Vybraných údajů majetkové evidence (VÚME) a Vybraných údajů provozní evidence (VÚPE). Požadované dokumenty byly zaslány v příloze (zde).
Žádost ze dne 15. 12. 2016 o informace, které se týkajízařazení zpevněné komunikace v obci Pacov u Říčan, ulice Nad Bahnivkou, v evidenci Silničního úřadu v Říčanech, tj. zda je tato komunikace zařazena jako místní komunikace III. třídy nebo jako veřejně přístupná průjezdná účelová komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v příslušném seznamu místních komunikací, který vede obec Říčany. Zpevněná komunikace v obci Pacov u Říčan, ulice Nad Bahnivkou je v pasportu komunikací města Říčany vedena jako místní komunikace III. třídy dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Žádost ze dne 14. 12. 2016k úsekovému měřeníKolik výzev souhrnně (za celý systém) bylo odesláno provozovatelům za zjištěné přestupky v období 7/2016.Na jakou souhrnnou částku zněly výzvy za zjištěné přestupky v období 7/2016.Kolik peněz bylo na základě výzev v úhradě reálně vybráno do rozpočtu za výzvy odeslané za přestupky v období 7/2016Odpověď:
ad 1) 860 výzev
ad 2) 876 300 Kč
ad 3) 709 500  Kč
Žádost ze dne 2. 12. 2016,v níž žadatel požaduje tyto informace:Seznam všech kolaudací kanalizace či jejích součástí v Kostelci nad Černými lesy od1. 1. 2015, vždy s uvedením názvu stavby či stručného popisu (event. seznam všech realizovaných staveb, které se jakkoliv týkají kanalizace v Kostelci nad Černými lesy).K stavbě Čerpací stanice Kostelec nad Černými lesy potvrzení, zda stavbu lze považovat za rozšíření kapacity čistírny odpadních vod, nebo nikoliv. 1. Stavba kanalizace je považována za vodní dílo a její kolaudaci provádí příslušný odbor životního prostředí. Vodoprávní úřad v Říčanech vydal dne 30. 11. 2015 kolaudační souhlas č. j. 62137/2015-MURI/OVÚ/726 [spis.zn. OŽP-57706/2015-Ba] na stavbu: splašková kanalizace, II. etapa, 1. část na pozemcích parc. č. 1959, 2048, 2049, 2054, 2169, 2216, 2249, v k. ú.  Kostelec nad Černými lesy.Na stavbu 2. části II. etapy splaškové kanalizace bylo vydáno dne 19. 8. 2016 stavební povolení pod č.j. 43766/2016-MURI/OVÚ/726 [spis.zn. OŽP-11945/2016-Ba], stavba dosud zkolaudována nebyla.Kanalizační přípojky jsou považovány za jednoduché stavby ve smyslu ustanovení stavebního zákona a nejsou vodním dílem podle zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Tudíž ohledně veškeré administrativy je kompetentní pouze stavební úřad, v tomto případě Stavební úřad v Kostelci nad Černými lesy.2. Po rekonstrukci čerpací stanice na pozemku parc. č. 235/6 v k.ú. Kostelec nad Černými lesy, která byla prováděna z důvodu odstranění technické závady na technologii, rozhodl dne 7. 9. 2015 vodoprávní úřad o prodloužení zkušebního provozu. Dokumentace neuvádí, že by rekonstrukce souvisela s rozšířením kapacity ČOV. 
Odvolání proti rozhodnutí č. j. 51265/2016-MURI/KVŘG/1180 ze dne 11.10.2016Jaké podklady byly stavebníkem poskytnuty městu Říčany jako podklad pro vydání Žádosti o souhrnné vyjádření ke stavbě v k. ú. Strašín u Říčan, parc. č. 432/276. Jaké podklady byly stavebníkem uvedeného pozemku v k. ú. Strašín u Říčan parc. č. 432/276 přílohou žádosti o stavební povolení a k územnímu rozhodnutí, především prostorové uspořádání. Dne 13. 12. 2016 bylo Městskému úřadu Říčany doručeno rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje (dále KÚSK) č. j. 159515/2016/KUSK, kterým KÚSK rozhodl na základě Vašeho odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu v Říčanech č. j. 51265/2016-MURI/KVŘG/1180 ze dne 11. 10. 2016, o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že se napadené rozhodnutí ruší a věc se vrací k novému projednání, aby se povinný subjekt vypořádal s otázkou řádného označení předmětných podkladů.Městský úřad v Říčanech se v souladu se závěry KÚSK znovu zabýval otázkou: Jaké podklady byly stavebníkem poskytnuty městu Říčany jako podklad pro vydání Žádosti o souhrnné vyjádření ke stavbě v k. ú. Strašín u Říčan, parc. č. 432/276.  K vydání Žádosti o souhrnné vyjádření ke stavbě v k. ú. Strašín u Říčan, parc. č. 432/276, bylo stavebníkem nutné doložit tyto dokumenty:a) Originál kompletní projektové dokumentace nebo situace s popisem stavby určené pro příslušné řízení podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků.Kopie situace s popisem stavby a souhlasem města Říčany byla žadateli zaslána. Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště  a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.Kopie projektové dokumentace nemůže být poskytnuta, neboť by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského. Žádost o poskytnutí informace se v této části podle § 11 odst. 2 písm. c)  zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím odmítá.b) Plnou moc k zastupování v případě podání žádosti v zastoupení.Žádost byla podána stavebníkem osobně.2. Jaké podklady byly stavebníkem uvedeného pozemku v k. ú. Strašín u Říčan parc. č. 432/276 přílohou žádosti o stavební povolení a k územnímu rozhodnutí, především prostorové uspořádání.Podklady, které byly stavebníkem uvedeného pozemku v k. ú. Strašín u Říčan parc. č. 432/276 přílohou žádosti o stavební povolení a k územnímu rozhodnutí jsou tyto dokumenty:a) Projektová dokumentaceKopie projektové dokumentace nemůže být poskytnuta, neboť by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského. Žádost o poskytnutí informace se v této části podle § 11 odst. 2 písm. c)  zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím odmítá.b) Situace se souhlasem města ŘíčanyKopie situace s popisem stavby a souhlasem města Říčany byla zaslána v příloze již v souvislosti s první částí dotazu, viz.1a)c) Souhrnné vyjádření ke stavbě ze dne 9. 10. 2014 pod č. j. 120309/2014-MUR/MstBV příloze byla zaslána kopie dokumentu „Souhrnné vyjádření ke stavbě“ vydaného městem Říčany pod č. j. 120309/2014-MUR/MstB, ze dne 9. 10. 2014. Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště  a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených. 
Žádost ze dne 5. 12. 2016, v níž žadatel požaduje informaci:„Kdy byla do provozu uvedena provozovna rychlého občerstvení – samoobslužná restaurace v 2. nadzemním podlaží (1. patře) objektu souvisejícího s čerpací stanicí pohonných hmot v Říčanech, na adrese Říčanská 1818.“  Stavební úřad v Říčanech vydal kolaudační souhlas na dotazovanou provozovnu rychlého občerstvení na adrese Říčanská 1818, 251 01 Říčany, dne 22.9.2016.
Žádost ze dne 5. 12. 2016, v níž žadatel požaduje:Seznam všech kolaudací kanalizace či jejích součástí v Kostelci nad Černými lesy od1. 1. 2015, vždy s uvedením názvu stavby či stručného popisu (event. seznam všech realizovaných staveb, které se jakkoliv týkají kanalizace v Kostelci nad Černými lesy).K stavbě Čerpací stanice Kostelec nad Černými lesy potvrzení, zda stavbu lze považovat za rozšíření kapacity čistírny odpadních vod, nebo nikoliv. 1.Stavba kanalizace je považována za vodní dílo a její kolaudaci provádí příslušný odbor životního prostředí. Vodoprávní úřad v Říčanech vydal dne 30. 11. 2015 kolaudační souhlas č. j. 62137/2015-MURI/OVÚ/726 [spis.zn. OŽP-57706/2015-Ba] na stavbu: splašková kanalizace, II. etapa, 1. část na pozemcích parc. č. 1959, 2048, 2049, 2054, 2169, 2216, 2249, v k. ú.  Kostelec nad Černými lesy. Na stavbu 2. části II. etapy splaškové kanalizace bylo vydáno dne 19. 8. 2016 stavební povolení pod č.j. 43766/2016-MURI/OVÚ/726 [spis.zn. OŽP-11945/2016-Ba], stavba dosud zkolaudována nebyla. Kanalizační přípojky jsou považovány za jednoduché stavby ve smyslu ustanovení stavebního zákona a nejsou vodním dílem podle zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Tudíž ohledně veškeré administrativy je kompetentní pouze stavební úřad, ve Vašem případě Stavební úřad v Kostelci nad Černými lesy.2.Po rekonstrukci čerpací stanice na pozemku parc. č. 235/6 v k.ú. Kostelec nad Černými lesy, která byla prováděna z důvodu odstranění technické závady na technologii, rozhodl dne 7. 9. 2015 vodoprávní úřad o prodloužení zkušebního provozu. Dokumentace neuvádí, že by rekonstrukce souvisela s rozšířením kapacity ČOV.  
Žádost ze dne 5. 12. 2016, v níž žadatel požaduje informaci:„Kolik státních občanů jiného státu než ČR, kteří jsou v Říčanech přihlášeni k trvalému pobytu a kterým je přiznáno právo volit, bylo registrováno k volbám do zastupitelstva Říčan v roce 2014?“K volbám do Zastupitelstva města Říčany bylo v roce 2014 registrováno 12 občanů cizí národnosti, kteří jsou v Říčanech přihlášeni k trvalému pobytu a kterým je přiznáno právo volit.
Žádost ze dne 30. 11. 2016v níž žadatel požaduje informaciZ jakého důvodu město ignoruje platné kolaudační rozhodnutí na komunikace souborů domů U Říčanského lesa, vydané Městským úřadem Říčany dne 16. 2. 2010.Proč jako důvod nedostatečného odvodnění komunikací výše uvedených ulic město uvádí pozemek p. č. 432/131, na kterém není odvodnění řešeno vůbec (nejsou zde vsakovací jímky jako u všech domů a komunikací souboru domů „U Říčanského lesa“ a dešťová voda je z okapů na pozemku p. č. 432/131 svedena přímo na povrch pozemku cca 2m od zástavby, tedy sám majitel si pozemek zaplavuje.Jména zástupců města Říčany, kteří rozhodli o nepřevzetí lamp veřejného osvětlení v ulicích Nad Jurečkem, Nad Koupadly, Nad Rokytkou z uváděných důvodů: „problém s nedostatečným odvodněním komunikací, zaplavování přilehlého pozemku p. č. 432/131.“1. Město Říčany plně respektuje kolaudační rozhodnutí vydané Stavebním úřadem v Říčanech dne 16. 2. 2010 pod č. j. 2342/2010/Po.Stavební úřad  ve výše uvedeném kolaudačním rozhodnutí povoluje užívání stavby, ale zároveň upozorňuje na skutečnost, že „při místním šetření kolaudačního řízení byly zjištěny v provedení stavby nedostatky, tj. nedostatečné odvodnění komunikace, které musí být podle § 82 odst. 2 stavebního zákona odstraněny. Stavba musí být dokončena dle ověřené dokumentace a podmínek obsažených ve stavebním povolení ze dne 8. 12. 2006, č. j. 41989/67304.“Společnost A.P. Capital, s. r. o. však do současné doby neprovedla úpravu stavu tak, aby odpovídal platným technickým požadavkům. Komunikace proto není možné v souladu se směrnicí č. 2/2012 převzít do majetku města Říčany, neboť zde, v Čl. IV. PODMÍNKY PRO PŘEVOD INFRASTRUKTURY,  je výslovně uvedeno:„Infrastruktura specifikovaná ve Smlouvě, bude na město Říčany převáděna vždy komplexně, nelze převádět jen její jednotlivé části nebo stavební objekty s výjimkou objektů zeleně, neboť u nově založených travních ploch bude převod do majetku města uskutečněn nejdříve po provedení první seče. Součástí smlouvy o převodu majetku bude předávací protokol, který potvrdí soulad skutečného stavu s podmínkami stanovenými Smlouvou a kvalitu zhotoveného díla.“2. K zaplavování pozemku p. č. 432/131 nedochází pouze v přední část nemovitosti, kde je dešťová voda svedena z okapů přímo na povrch pozemku, ale i ve spodní části nemovitosti, blíže k lesu, kde voda svedena okapem není. Jak již bylo uvedeno, investor byl vyzván k odstranění závady (nedostatečného odvodnění části komunikace), ale do současné doby úpravu stavu neprovedl. Je nutné poznamenat, že městu z žádné smlouvy nevyplývá povinnost infrastrukturu od stavebníka převzít, pokud neodpovídá technickým požadavkům. V této věci je třeba se obrátit na společnost A. P. Capital a řešit vzniklou situaci s ním. V žádném případě město nechce poškozovat a zneužívat své obyvatele v boji s developery, ale není možné, aby se zavázalo převzít zhotovené dílo s vadami, které by do budoucna znamenaly velké výdaje do oprav z rozpočtu města.3. Jmenovitě nelze uvést zástupce města, který by rozhodl o nepřevzetí lamp veřejného osvětlení.  Převod staveb a objektů do správy majetku města řeší jednotlivá oddělení technické správy. Jak jsme uvedli již v bodě č. 1, infrastrukturu je třeba převádět vždy komplexně, nelze převádět jen její části. Toto vyplývá ze směrnice č. 2/2012, kterou se stanoví postup pro zřizování a převod staveb a objektů do majetku města.
Žádost ze dne 28. 11. 2016Kolik Odbor životního prostředí v Říčanech za celý kalendářní rok 2015 a za období od 1. 1. 2016 do 25. 11. 2016 přijal žádostí o pokácení dřevin rostoucích mimo les.Kolik z těchto přijatých žádostí bylo Odborem životního prostředí v Říčanech vyřízeno kladně, tj. bylo vydáno povolení k pokácení volně rostoucích dřevin mimo les.Kolik z těchto přijatých žádostí bylo Odborem životního prostředí v Říčanech vyřízeno negativně, tj. bylo vydáno zamítavé rozhodnutí k pokácení volně rostoucích dřevin mimo les.1. Odbor životního prostředí v Říčanech přijal:v roce 2015 – 91 žádostí o pokácení dřevin rostoucích mimo lesv období od 1. 1. 2016 do 25. 11. 2016 – 42 žádostí o pokácení dřevin rostoucích mimo les        2. Odbor životního prostředí v Říčanech vydal:v roce 2015 – 86 kladných rozhodnutí, tj. bylo vydáno povolení k pokácení volně rostoucích dřevin mimo lesv období od 1. 1. 2016 do 25. 11. 2016 – 38 kladných rozhodnutí, tj. bylo vydáno povolení k pokácení volně rostoucích dřevin mimo les3. Odbor životního prostředí v Říčanech vydal:v roce 2015 – 5 záporných rozhodnutí, tj. nebylo vydáno povolení k pokácení volně rostoucích dřevin mimo lesv období od 1. 1. 2016 do 25. 11. 2016 – 4 záporné rozhodnutí, tj. nebylo vydáno povolení k pokácení volně rostoucích dřevin mimo les        
Žádost ze dne 25. 11. 2016k úsekovému měřeníKolik výzev souhrnně (za celý systém) bylo odesláno provozovatelům za zjištěné přestupky v období 8/2016.Na jakou souhrnnou částku zněly výzvy za zjištěné přestupky v období 8/2016.Kolik peněz bylo na základě výzev v úhradě reálně vybráno do rozpočtu za výzvy odeslané za přestupky v období 8/2016 Odpověď:
ad 1) 1109 výzev
ad 2) 1 139 300 Kč
ad 3) 957 200  Kč
Žádost ze dne 16. 11. 2016, v níž žadatel požaduje:Informace ohledně registrace nebo stanovení významného krajinného prvku – údolní nivy a významného krajinného prvku (VKP) v k. ú. Struhařov u Mnichovic na parc. č. 63/2, 63/14 ve vzdálenosti 10-15m od břehové hrany koryta vodního toku Struhařovský potok.Informace, dokumenty – obeznámení účastníků řízení, posudků pro stanovení a rozhodnutí údolní nivy a VKP podle § 6 odst. 1 č. 114/1992 Sb., zákona o ochraně přírody a krajiny.Informace, zda byly splněny povinnosti podle § 6 odst. 1 č. 114/1992 Sb., zákona o ochraně přírody a krajiny, které se týkají dotčeného území VKP – informace o správním řízení (č. j. a kopie dokumentace), dokumentace a splnění poučení o právních následcích registrace nebo stanovení VKP, včetně informace o obeslání a doručení účastníkům řízení a původní znění zasílaných dokumentůPoskytnutí původní mapy se zakreslením údolní nivy a VKP, hydrometeorologický posudek pro oblast Struhařovského potoka na daném km Q100, posudek pro stanovení údolní nivy, na základě kterého bylo rozhodnuto o stanovení údolní nivy na části pozemku 63/2, 63/14 s ohledem na výklad pojmu údolní niva podle zákona č. 114/1992 Sb. (údolní nivy v traviánu obce, definice údolní nivy, apod.) 1.Stanovení významného krajinného prvku – údolní niva – vyplývá ze zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.Pro účely tohoto zákona je dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) významný krajinný prvek vymezen jako „ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. Zvláště chráněná část přírody je z této definice vyňata (písmeno f).“Na údolní nivu se nevztahuje registrace podle ust. § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, tak jako na jiné části krajiny, které je třeba nejprve registrovat, aby se významným krajinným prvkem mohly stát.  Orgán ochrany přírody a krajiny (tj. v tomto případě Odbor životního prostřední v Říčanech) nevydává v této věci žádné rozhodnutí, neboť významným krajinným prvkem je údolní niva stanovena již přímo zákonem.2. Údolní niva je významným krajinným prvkem přímo ze zákona, nepodléhá tedy registraci dle ust. § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.Této části žádosti o informace tak nemohlo být vyhověno, neboť Odbor životního prostředí v Říčanech nezahájil správní řízení, ani nebyl ze zákona povinen je v této věci zahájit a nevydal v této věci žádné rozhodnutí, ani nebyl povinen je vydat. Proto bylo v souladu s ust. § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací. K tomuto bodu Vaší žádosti Vám opětovně musíme sdělit, co je již uvedeno v bodě 1. a 2., tj. –  údolní niva, jakožto ze zákona významný krajinný prvek, nepodléhá  registraci dle ust. § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.3.Této části žádosti o informace nemohlo být vyhověno, neboť Odbor životního prostředí v Říčanech nezahájil v této věci žádné správní řízení, dokumentaci s tímto spojenou nemá, ani není ze zákona povinen ji mít, proto bylo v souladu s ust. § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací.4.Žadatelem požadovaná mapa se zakreslením údolní nivy a VKP není zpracována. Ze zákona taková povinnost orgánu ochrany přírody a krajiny není uložena, neboť s ohledem na velikost území, množství údolních niv a dalších významných krajinných prvků, je toto časově i finančně nerealizovatelné. V souladu s ust. § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím bylo v této věci vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací.Hydrometeorologický posudek pro oblast Struhařovského potoka na daném km Q100, Odbor životního prostředí v Říčanech nemá k dispozici, ani není ze zákona povinen jej mít. Pro kopii tohoto dokumentu se žadatel musí obrátit na jinou instituci. V souladu s ust. § 15 odst. 1 zákona č. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím bylo v této věci vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací.Stanovení údolní nivy v k. ú. Struhařov u Mnichovic na parc. č. 63/2 a 63/14 ve vzdálenosti 10 – 15 m od břehové hrany koryta vodního toku Struhařovský potok, vyplynulo z místního šetření, které v této lokalitě v roce 2006 prováděl orgán ochrany přírody a krajiny a vodoprávní úřad. Protokol z tohoto šetření  byl žadateli již poskytnut. Posudek pro stanovení údolní nivy, na základě kterého bylo rozhodnuto o stanovení údolní nivy na části pozemku 63/2, 63/14, nebyl zpracován. Této části žádosti o informace tak nemohlo být vyhověno, proto bylo v souladu s ust. § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací.Ochrana významného krajinného prvku údolní niva je zákonem stanovena stejně – zákon nerozlišuje údolní nivu v intravilánu obce nebo mimo něj.
Žádost ze dne 14. 11. 2016, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací:Zda se Stavební úřad v Říčanech setkal či setkává s požadavkem na scelení dvou sousedících stavebních pozemků, aby na nich žadatel mohl postavit pouze jeden dům (např. proto, aby měl větší zahradu, či bez koupě dvou pozemků by nebyl schopen dodržet přípustné procento zastavěnosti, apod.)Zda se Stavební úřad v Říčanech setkal či setkává s požadavkem na scelení dvou sousedících stavebních pozemků, aby na nich žadatel mohl postavit pouze jeden dům (např. proto, aby měl větší zahradu, či bez koupě dvou pozemků by nebyl schopen dodržet přípustné procento zastavěnosti, apod.)1. Stavební úřad v Říčanech v několika případech povolil scelení pozemků za účelem stavby jednoho rodinného domu. Vzhledem k cenové hladině zdejších stavebních pozemků není ovšem scelování pozemků za účelem umístění jedné stavby příliš obvyklé – trend je spíše opačný. 2.Stavební úřad nebyl do současné doby nucen zamítnout žádost o scelení pozemků k Vámi uvedenému účelu, mimo jiné i proto, že platný územní plán ani územní plány původní neobsahovaly regulativ na maximální výměru pozemku pro stavbu.  Navíc stavební zákon umožňuje stavbu rodinného domu na více pozemcích, které tvoří jeden stavební pozemek, bez nutnosti jejich scelení – viz. § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu, kde je uvedeno: „stavebním pozemkem pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím anebo regulačním plánem.“  
Žádost ze dne 10. 11. 2016, v níž žadatel požaduje zaslání kolaudačních rozhodnutí staveb inženýrských sítí (rozvody elektro, plynu, kanalizace a vodovod) v k. ú. Křenice, lokalita Na Kukli, pozemky p. č. 69/155, 69/162, 69/237, 69/260.Na pozemku p. č. 69/155 vydal Stavební úřad v Říčanech kolaudační souhlas se stavbou inženýrských sítí (elektro, plyn):č. j. 3201/46735/2008/Há, dne 30. 7. 2008 (transformační stanice, kabelové vedení vysokého a nízkého napětí),č. j. 64326/2010-MUR/OSÚ/00028, dne 19. 11. 2010 (plynovod a přípojky)Kopie těchto dokumentů byly žadateli zaslány v příloze.Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad vydal kolaudační rozhodnutí na stavbu dešťové kanalizace, splaškové kanalizace a vodovodu:č. j. OŽP-0067776/2009-Bi ze dne 10.12.2009, kterým se povoluje užívání stavby dešťové kanalizace,č. j. 2857/2010/ovú/629 ze dne 17. 12. 2009 a č. j. OŽP-0077454/2009-Bi ze dne 17. 12. 2009, kterými se povoluje užívání stavby vodovodu a splaškové kanalizace,v požadované lokalitě Na Kukli, v k. ú. Křenice u Prahy. Pozemek p.č. 69/155 může být napojený na řady uložené na pozemku p. č. 69/122 k.ú. Křenice u Prahy  (Třešňová ulice). Jednotlivé přípojky pro rodinný dům se samostatně nekolaudovaly.Kopie těchto dokumentů obdržel žadatel v příloze.Na pozemek p. č. 69/162 v k.ú Křenice u Prahy nebyl žádný kolaudační souhlas inženýrských sítí vydán, žádný kolaudační souhlas nebyl rovněž vydán ani na pozemek p. č. 69/260, který vznikl dělením z pozemku p. č. 69/162.            
Žádost ze dne 7. 11.2016,v níž žadatel požaduje poskytnutí informací týkajících se:1. stavby rodinného domu č. p. 97, která je součástí pozemku parc. č. st. 98 v k.ú. Jažlovice, obec Říčany – u této stavby požaduje informaci zda, kým, kdy a pod jakým č. j. bylo vydáno stavební povolení, požaduje poskytnutí kopie výše uvedených dokumentů, na jejichž základě vzniklo právo stavbu RD provést a užívat2. pozemku p. č. 1/4 –u tohoto pozemku žádá o informaci, zda, kým, kdy a pod jakým č. j. bylo vydáno územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo jiný úkon stavebního úřadu, na základě kterého byla na pozemku umístěna a postavena stavba betonové zdi, a to směrem k pozemku parc. č. 299, příp. zda byl vydán jiný podobný dokument povolující na pozemku parc. č. 1/4 umístit a postavit jiný typ oplocení. Žádá o poskytnutí kopií výše uvedených dokumentů.1. Na stavbu rodinného domu č. p. 97 bylo vydáno stavební povolení Stavebním úřadem v Říčanech, dne 14. 7. 2008, pod č. j. 1335/23165/2008/Ma. Kopie požadovaného dokumentu byla zaslána v příloze. Dílčí kolaudační souhlas s užíváním stavby rodinného domu na pozemku st. p.  98  v k. ú. Jažlovice, byl vydán Stavebním úřadem v Říčanech, dne 6. 8. 2012, pod č. j. 35692/2012-MURI/OSÚ/00029, na základě žádosti stavebníka ze dne 11. 7. 2012.Souhlas s užíváním stavby na pozemku st. p. 98 v k. ú. Jažlovice, byl vydán Stavebním úřadem v Říčanech, dne 10. 4. 2013, pod č. j. 11254/2013/Ma.Kopie obou dokumentů byly zaslány v příloze.Podle ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, žeStavebním úřadem v Říčanech nebylo vydáno žádné územní rozhodnutí, územní souhlas nebo jiné opatření ke stavbě betonové zdi na pozemku parc. č. 1/4 v k. ú. Jažlovice, a to směrem k pozemku parc. č. 299. Umístit a postavit jiný typ oplocení povolil Stavební úřad v Říčanech na základě „Sdělení k ohlášení drobné stavby“, ze dne 21. 11. 2001, č. j. 11890/01/Šv-330. Z tohoto dokumentu je patrné, že stavební úřad nemá námitek k doplocení pozemku –  parc. č. 1/4 v k. ú. Jažlovice, plotem z drátěného pletiva o celkové výšce 160 cm. Kopii dokumentu Vám zasíláme v příloze. Podle ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště  a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených. v kopii požadovaných dokumentů nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště  a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.2. Stavebním úřadem v Říčanech nebylo vydáno žádné územní rozhodnutí, územní souhlas nebo jiné opatření ke stavbě betonové zdi na pozemku parc. č. 1/4 v k. ú. Jažlovice, a to směrem k pozemku parc. č. 299.Umístit a postavit jiný typ oplocení povolil Stavební úřad v Říčanech na základě „Sdělení k ohlášení drobné stavby“, ze dne 21. 11. 2001, č. j. 11890/01/Šv-330. Z tohoto dokumentu je patrné, že stavební úřad nemá námitek k doplocení pozemku –  parc. č. 1/4 v k. ú. Jažlovice, plotem z drátěného pletiva o celkové výšce 160 cm. Kopie dokumentu byla zaslána v příloze.Podle ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště  a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.   
Žádost ze dne 8. 11. 2016, v níž žadatel požaduje poskytnutí odeslané datové zprávy (ve formátu .zfo), kterou MěÚ v Říčanech odeslal Obecnímu úřadu Strančice oznámení o zahájení řízení č.j. 53574/2016-MURI/OVÚ/1132 ze dne 7. 10. 2016Žadateli byl požadovaný dokument poskytnut (zde), zároveň bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informace, dle §8a zákona č. 106/1999 Sb., a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.
Žádost ze dne 1.11.2016, v níž žadatel požaduje informace, které se týkají nepřevzetí lamp veřejného osvětlení z projektu „Rezidence Říčany“. Konkrétně žádá o zaslání:1. kompletního znění směrnice města Říčany č. 2/2012 s vyznačením konkrétního předpisu, kterému infrastruktura z projektu „Rezidence Říčany“ nevyhovuje2. směrnice města Říčany pro převod infrastruktury a staveb platné ke dni 12.4.20101. Kompletní znění směrnice města Říčany č. 2/2012 bylo žadateli poskytnuto (zde), podtržením byl zvýrazněn odstavec v čl. IV. Podmínky pro převod infrastruktury.2. K této části žádosti bylo žadateli sděleno, že město Říčany žádnou směrnici, kterou se stanoví postup pro zřizování a převod staveb a objektů, a která by byla platná ke dni 12. 4. 2010, nevydalo. Této části žádosti o informace tak nemohlo být vyhověno, proto bylo v souladu s ust. § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací.
Odvolání ze dne 27.11.2016proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí projektové dokumentace Logistické haly GEIS a SPEKTRUM ModleticeOdvolání bylo postoupeno Krajskému úřadu Středočeského kraje.
Žádost ze dne 20.10.2016k úsekovému měřeníKolik výzev souhrnně (za celý systém) bylo odesláno provozovatelům za zjištěné přestupky v období 7/2016.Na jakou souhrnnou částku zněly výzvy za zjištěné přestupky v období 7/2016.Kolik peněz bylo na základě výzev v úhradě reálně vybráno do rozpočtu za výzvy odeslané za přestupky v období 7/2016Odpověď:
ad 1) 1512
ad 2) 1 559 100 Kč
ad 3) 1 259 100  Kč
Žádost ze dne 17.10.2016o poskytnutí informací o technologickém zabezpečení čištění komunálních odpadních vod v ČOV ŘíčanyInformace byly poskytnuty na předtištěném formuláři (zde).
Žádost ze dne 12. 10. 2016o poskytnutí informací:zda v období od 11. 3. 1998 do 12. 10. 2016 bylo zahájeno jakékoli správní řízení stavebním úřadem MěÚ Říčany nebo bylo vydáno správní rozhodnutí, vše vztahující se k povolení stavby, či změny stavby na stavebním objektu chata na st. p. 359/1 a 359/2 v k. ú. Louňovice ev. č. 226 a 34 a na p. č. 174 v k. ú. Louňovice. Pokud ano, žádáte o zaslání kopie takového rozhodnutí a o zaslání kopie žádosti o zahájení takového řízení, Stavební úřad MěÚ Říčany v předmětném období nezahájil žádné správní řízení, ani jím nebylo vydáno žádné správní rozhodnutí ani udělení souhlasu ve věci povolení stavby či povolení změny stavby rekreačních objektů na st.p. 359/1 a 359/2 a p.č. 174 v k.ú. Louňovice. 
Žádost ze dne 12.10.2016o poskytnutí informací o tom, kdy byla schválena zastupitelstvem města Říčany či jiným orgánem města Smlouva o spolupráci č. 557/2014/SOS, popř. pokud nebyla schválena žádáte o potvrzení vyjádření, že není třeba podobné smlouvy tímto procesem schvalovat,Konkrétní znění Smlouvy o spolupráci č. 557/2014/SOS zastupitelstvem města Říčany schváleno nebylo, neboť se jedná o úpravu, doplnění či změnu již schváleného vzoru Příloha č. 3 Smlouva o spolupráci Program I: Minimální forma partnerství.V poznámce tohoto schváleného vzoru je uvedeno:„POZNÁMKA: Uzavření konkrétní smlouvy je závislé na okolnostech každé jednotlivé věci, jakož i v souladu se schválenými Zásadami a na dohodě smluvních stran o jejím obsahu. Podle toho se návrh smlouvy musí upravit, doplnit či změnit.“Zároveň zastupitelstvo města Říčany v usnesení č. 11-11-009 ze dne 19. 12. 2011 souhlasilo „s tím, aby konkrétní celková výše příspěvku na infrastrukturu podle dokumentu Zásady pro výstavbu v rozvojových obytných zónách města Říčany byla pro jednotlivé případy stanovena jako součet skutečně realizovaných položek podle přehledu částek, který je přílohou tohoto materiálu. Zastupitelstvo města Říčany dále pověřuje starostu města podpisováním smluv vytvořených pomocí nezbytných úprav vzorové smlouvy v souladu s výše uvedeným.“
Žádost ze dne 11. 10. 2016o poskytnutí informací:“zda od změny č. 2 územního plánu obce Doubek účinné ode dne 20. 9. 2008 nebyla v daném území vydána žádná další změna tohoto územního plánu a zda tato změna č. 2 byla účinná až do dne 15. 4. 2016, kdy následně došlo k nabytí účinnosti nového územního plánu obce Doubek.“Od nabytí účinnosti změny č. 2 ÚPO Doubek byla dále vydána: změna č. 3 ÚPO Doubek s datem nabytí účinnosti dne 17.8.2009 změna č. 4 ÚPO Doubek s nabytím účinnosti dne 14.5.2010. Tyto změny (č. 2, 3, a 4)  byly účinné až do doby nabytí účinnosti nového územního plánu dne 19.4.2016. 
Žádost ze dne 10. 10. 2016 o poskytnutí:  vysvětlení, na jehož základě město odmítlo převzít do správy lampy veřejného osvětlení z developerského projektu „Rezidence Říčany“, jedná se o ulice Nad Jurečkem, Nad Koupadly a Nad Rokytkou.veškerých zápisů z jednání, které na téma předání zmíněného osvětlení do správy města proběhlyseznamu účastníků těchto jednáníkonkrétního rozhodnutí města Říčany s vysvětlením, z jakého důvodu neodpovídá odvodnění ulic Nad Jurečkem, Nad Koupadly a Nad Rokytkou standardům města, co konkrétně není v souladu se standardy města.1. Odbor správy majetku se při převodu infrastruktury a staveb do majetku města řídí směrnicí města Říčany č. 2/2012. Zde je uvedeno, že infrastruktura specifikovaná ve Smlouvě o spolupráci bude na město převáděna vždy komplexně, tj. musí být převedeno veřejné osvětlení, vodovod, dešťová kanalizace, komunikace, a to včetně pozemků.Jelikož je v této lokalitě problém s nedostatečným odvodněním komunikací a zaplavováním přilehlého pozemku p. č. 432/131, musí být tato situace nejprve vyřešena, a pak může dojít k převedení veškeré infrastruktury do správy majetku města.Další problém, který v této situaci nastal, se týkal vlastnictví pozemku pod trafostanicí. Tento pozemek byl v soukromém vlastnictví a bylo nutné, aby majitelé nejprve pozemek vyměnili a převedli na firmu A. P. Capital s.r.o., aby bylo následně možné veřejné osvětlení převést do majetku města. Toto bylo na počátku roku 2015 již vyřešeno.2.K této části žádosti byly v příloze zaslány:Žádost o převod do vlastnictví nově vybudovaného zařízení veřejného osvětleníZápis o průběhu řízení ve věci nedostatečného odvodnění komunikace č. j. 3563/2012-MURI/OSÚ/00502Protokol o ústním jednání ve stavebním řízení zahájeném na žádost A. P. Capital, s. r. o., č. j. 3799/2012-MURI/OSÚ/00502Protokol o ústním jednání ve věci odstranění nedostatečného odvodnění komunikace č. j. 7401/2012-MURI/OSÚ/00502Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí, a to tak, že v kopii požadovaných dokumentů nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.3.Jednání o předání vybudované infrastruktury dne 1. 4. 2015 se účastnili zástupci odboru správy majetku MěÚ Říčany, zástupci firmy A. P. Capital, s. r. o. a občané s bydlištěm v dané oblasti. Prezenční listinu z tohoto jednání Vám zasíláme v příloze. Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí, a to tak, že v kopii požadovaných dokumentů nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.4. V této lokalitě nastal problém, že komunikace Nad Jurečkem a V Žaludech jsou nesprávně svahovány, řešení odvodu srážkových vod je kapacitně nedostačující a dochází díky tomu k zaplavování okolních pozemků při zmíněných komunikacích, zejména pozemku p. č. 432/131 k.ú. Strašín u Říčan. Stavebník, fa. A.P. Capital s.r.o., do současné doby neprovedla úpravu stavu tak, aby odpovídal platným technickým požadavkům a komunikace bylo možné v souladu se směrnicí č. 2/2012 převzít do majetku města Říčany.   
Žádost ze dne 10. 10. 2016o poskytnutí informací, kolik žádostí o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. bylo podáno v roce 2014, 2015 a 2016V roce 2014 bylo podáno 50 žádostí, v roce 2015 64 žádostí a k 12. 10. 2016 je evidováno 63 žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací.
Odvolání ze dne 6.10.2016 proti rozhodnutí ze dne 21.9.2016 č.j.27070/2016-MURI/OP/700, kterým povinný sb. odmítl částečně poskytnout požadované info, z důvodu, že je nemá k dispoziciOdvolání bylo postoupeno Krajskému úřadu Středočeského kraje.
Žádost ze dne 5. 10. 2016o poskytnutí informací:Z jakého důvodu nepostupoval stavební úřad v Říčanech, konkrétně Ing. Jindřich Pospíšil a Ing. Jan Pillvein, v souladu s Doplňkem směrné části územního plánu města 4.6.1. Doprava v klidu, schváleného zastupitelstvem města Říčany dne 15.2.2016. Z jakého důvodu nepostupoval stavební úřad v Říčanech v souladu s Doplňkem směrné části územního plánu města 4.6.1. Doprava v klidu, schváleného Zastupitelstvem města Říčany dne 15. 2. 2006, který ukládá: „Parkovací stání umisťovat zejména do suterénu bytových domů, především z důvodu zachování zeleného rázu města“.Z jakého důvodu nepostupoval stavební úřad v Říčanech v souladu s Doplňkem směrné části územního plánu města 4.6.1. Doprava v klidu, schváleného Zastupitelstvem města Říčany dne 15.2.2006, který ukládá zřízení: „min. 1,8 parkovacích stání pro bytovou jednotku nad 60m2 užitné plochy.“Žádost o poskytnutí kopie dokumentu, kterým se město Říčany zavázalo rezervovat pro stavebníka RIM PROPERTY DEVELOPMENT, s.r.o. kapacitu čistírny odpadních vod pro 30 bytových jednotek povolených územním rozhodnutím a stavebním povolením č.j. 1417s/25797/2008/Po.  1. Stavební úřad postupoval v souladu se zákonem. Směrná část územního plánu není závaznou částí územního plánu, požadavky vyplývající ze směrné části může stavební úřad vyžadovat, pokud je to nutné k vyřešení nejasných situací ze samotné projektové dokumentace nebo pokud pořizovatel územního plánu objasní stavebnímu úřadu jiný důvod nutnosti těchto požadavků.2. Město Říčany – jako účastník řízení – neshledávalo za nutné danou věc nějakým způsobem řešit.  Stavební úřad nepožadoval zpracování samostatné studie zejména z toho důvodu, že se nejedná o bytové domy, neboť by to mohlo být opět posuzováno jako nadměrné požadavky na stavebníky.3. Stavební úřad dodržení této doplněné směrné části v počtu parkovacích stání vyžadoval, neboť to v důsledku stávající automobilizace shledával jako požadavek nezbytný.  
Ve výše uvedeném územním rozhodnutí je výslovně uvedeno… Celkem se jedná o 30 bytů, 20 je malých do 60m2, mezonetové byty mají 94m2… Na byty do 60m2 je počítáno 1 parkovací stání, na byty nad 60m2 je počítáno 1,8 parkovacích stání. Minimální počet parkovacích stání je tedy 38, navržených je 40, tudíž počet parkovacích stání vyhovuje.4.Dokument, kterým se město Říčany zavázalo rezervovat pro stavebníka RIM PROPERTY DEVELOPMENT, s. r. o. kapacitu čistírny odpadních vod pro 30 bytových jednotek, nebyl v rámci územního a stavebního řízení požadován, neboť kapacita ČOV byla v této době ještě dostačující. Této části žádosti o informace tak nemohlo být vyhověno, proto bylo v souladu s §15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací.  
Žádost ze dne 5. 10. 2016k úsekovému měřeníKolik výzev souhrnně (za celý systém) bylo odesláno provozovatelům za zjištěné přestupky v období 6/2016.Na jakou souhrnnou částku zněly výzvy za zjištěné přestupky v období 6/2016.Kolik peněz bylo na základě výzev v úhradě reálně vybráno do rozpočtu za výzvy odeslané za přestupky v období 6/2016.Odpověď:
ad 1) 1242
ad 2) 1 259 600 Kč
ad 3) 1 052 400  Kč
Žádost ze dne 3. 10.2016 o poskytnutí informací týkajících se zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Projektová dokumentace – Objekt základní školy na Komenského nám. v Říčanech“V odpovědi byl zaslán požadovaný materiál: Protokol o otevírání obálek s nabídkami podanými k veřejné zakázce, všechny protokoly z jednání hodnotící komise, kompletní zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, všechny nabídky podané k veřejné zakázce zaslány nebyly, neboť Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže bylo na základě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Nabídky dodavatelů podané k veřejné zakázce, jsou v souladu s ust. §117b zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vyloučeny z nahlížení do spisu. Proto bylo v této části žádosti v souladu s ust. §15 odst. 1 InfZ vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací.
Žádost ze dne 29.9.2016o poskytnutí dokumentu „Návrh rozšíření systému placeného stání v centrální části Říčan zpracovaný společností City Parking Group, s.r.o. vč.všech příloh.Dokument byl žadateli poskytnut. Rovněž je možné ho vyhledat na internetových stránkách města.parkovaci-system
Žádost ze dne 29.9.2016 o poskytnutí těchto dokumentů a info:Průvodní zprávy projektové dokumentace, která byla podkladem pro vydání stavebního povolení ke stavbě „Logistická hala SPEKTRUM Modletice“ Průvodní zprávy projektové dokumentace, která byla podkladem pro vydání stavebního povolení ke stavbě „Logistická hala GEIS Modletice“ Údaje o minimálním podílu nezpevněných ploch v rámci areálu stavby „Logistická hala SPEKTRUM Modletice“ a jejím rozmístění v rámci areálu uvedené stavby. Údaje o minimálním podílu nezpevněných ploch v rámci areálu stavby „Logistická hala GEIS Modletice“ a jejím rozmístění v rámci areálu uvedené stavby.K bodům 1. a 2.  žádosti jsme sdělili, že kopie  podkladů, které byly požadovány, Vám nemohly být poskytnuty, neboť by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského. Žádost o poskytnutí informace se podle § 11 odst. 2 písm. c)  zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím odmítá.3. Podíl nezpevněných ploch v areálu „Logistické haly SPEKTRUM“ činí 34,02 % . Zeleň je rozmístěna na pozemcích p.č. 408/8, 408/9 a 208/20 vše v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 4.Projektová dokumentace uvádí podíl zeleně areálu „Logistické haly GEIS“ 28%. Zeleň je rozmístěna na pozemcích p.č. 208/48, 505/6, 399/56, 408/6, 399/51, 408/18, 399/44, 399/53 vše v k.ú. Modletice u Dobřejovic.    
Žádost ze dne 27.9.2016 o následující informace:poskytnutí rozhodnutí o zřízení přechodu pro chodce na silnici II/107 u železničního podjezdu u obce Svojšovice a podkladů tohoto rozhodnutí, ze kterých je zřejmá předpokládaná intenzita chodců a intenzita motorových vozidel v daném místěposkytnutí rozhodnutí o zřízení přechodu pro chodce na silnici III/1015 – ulice Revoluční v obci Strančice u ulice Na Vráž a podkladů tohoto rozhodnutí, ze kterých jsou zřejmé rozhledové poměry v daném místě.1.Stanovení dopravního značení přechodu pro chodce na silnici II/107 u železničního podjezdu u obce Svojšovice bylo vydáno veřejnou vyhláškou silničního správního úřadu č. ev. 36539/2016, č. j. 9438/2016-MURI/OSAD ze dne 12.5.2016. Kopii této vyhlášky zasíláme v příloze.Historicky není přesně známo, ani dokumentací doloženo, kdy byl přechod pro chodce na silnici II/107 realizován, v období od roku 2010 – 2015 však Městský úřad v Říčanech předmětnou věc neprojednával a rozhodnutí ve věci stanovení dopravního značení nevydal. Jelikož skartační lhůta u stanovení dopravního značení činí 5 let, po této době správní úřad nemá již potřebné podklady k dispozici. Spisový materiál týkající se dopravního značení z let 2003 – 2007 byl Městským úřadem v Říčanech skartován v roce 2015, spisový materiál z let 2008 – 2009 pak v únoru 2016.Silniční správní úřad původně oznámil veřejnou vyhláškou č.j. 9438/2016-MURI/OSAD ze dne 18. 2. 2016 svůj záměr dotyčný přechod pro chodce odstranit, ale na základě obdržených námitek a připomínek od občanů obce Svojšovice  a Strančice a po poradě se zástupci obou obcí došlo k dohodě, že tento přechod je nutné zachovat. Vyhláškou bylo vydáno nové stanovení dopravního značení („stanovení místní úpravy silničního provozu na silnici II. Třídy č. II/107 u podjezdu pod železniční tratí v k.ú. Svojšovice“) č.j. 9438/2016-MURI/OSAD ze dne 12.5.2016, dle kterého byly provedeny drobné stavební úpravy a doplněno dopravní značení stávajícího – již zřízeného a existujícího přechodu pro chodce – podle stávajících zákonů a technických podmínek. Vzhledem k tomu, že se projednával přechod již zřízený, nebyly údaje o intenzitě chodců a motorových vozidel požadovány, jak je tomu u nově zřizovaných přechodů. Proto bylo v této části  žádosti v souladu s §15 odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím rozhodnuto o částečném odmítnutí žádosti.2.K této části žádosti jsme sdělili, že dle našich zjištění je tento přechod vyznačen historicky a povinný subjekt nemá ani není povinen mít požadované informace k dispozici, neboť byly již skartovány (skartační lhůta u stanovení dopravního značení činí 5 let a po této době správní úřad nemá již potřebné podklady k dispozici), proto bylo v této části žádosti  v souladu s §15 odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím rozhodnuto o částečném odmítnutí žádosti.  
Stížnost ze dne 27. 9.2016 na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace podané dne 6.9.2016, kdy byl vznesen dotaz:. Vysvětlení ke Smlouvě o spolupráci – Program I – Minimální forma partnerství, čl. VII, bod č. 11, a to která konkrétní usnesení zmíněná v tomto bodě jsou dosud platná a která z těchto usnesení se týkají konkrétně záměru – stavba rodinného domu v k.ú. Strašín u Říčan, parc. č. 432/272 a 432/273 – ohláška stavby podaná dne 14.7.2016. Na kterém zasedání zastupitelstva byla Smlouva o spolupráci řádně schválena? Kdyby zmíněná smlouva byla ze strany stavebníka podepsána, bylo by vydáno souhlasné stanovisko města?V odpovědi na žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., a vyřizované pod č.j. 48053/2016-MURI/Sek/776, jsme již sdělili, že všechna  usnesení Zastupitelstva města Říčany (dále jen ZmŘ) zmíněná v čl. VII, odst. 11 návrhu smlouvy o spolupráci, kterou jste obdržela dne 15. 6. 2016,  jsou platná a proto byla na základě Vaší žádosti poskytnuta.. Přímo k  záměru se vztahují tato usnesení: ZmŘ schvaluje s účinností od 1. 11. 2009 předložený dokument Zásady pro výstavbu v rozvojových obytných zónách města Říčany a Postup při uzavírání smluv mezi žadatelem a městem.(09-09-023 ze dne 14. 10. 2009) jedná se o usnesení, jehož obsahem je zavedení Zásad jako návodu, jak má město postupovat při posuzování všech stavebních záměrů ZmŘ schvaluje předložená znění smluv:Smlouva o spolupráci – program I: Minimální forma partnerstvíSmlouva o spolupráci – program I a program IISmlouva o spolupráci – program II: Optimální forma partnerstvíPlánovací smlouva podle § 66 zákona č. 183/2006 Sb.Plánovací smlouva podle § 88 zákona č. 183/2006 Sb.Smlouva o náležitostech vyplnění blankosměnkyDohoda o poskytnutí finančního příspěvku.(09-09-024 ze dne 14. 10. 2009) usnesení, které schvaluje vzorové smlouvy, tady i smlouvu o spolupráci ZmŘ souhlasí s tím, aby konkrétní celková výše příspěvku na infrastrukturu podle dokumentu Zásady pro výstavbu v rozvojových obytných zónách města Říčany byla pro jednotlivé případy stanovena jako součet skutečně realizovaných položek podle přehledu částek, který je přílohou tohoto materiálu. Zastupitelstvo města Říčany dále pověřuje starostu města podpisováním smluv vytvořených pomocí nezbytných úprav vzorové smlouvy v souladu s výše uvedeným.(11-11-009 ze dne 19. 12. 2011) usnesení, které umožňuje nezbytné úpravy vzorových smluv a pověřuje jejich podpisem starostu ZmŘ schvaluje změnu názvu dokumentu „Zásady pro výstavbu v rozvojových obytných zónách města Říčany“ na název „Zásady pro výstavbu ve městě Říčany“. V celém uvedeném dokumentu i ve všech navazujících dokumentech a přílohách, tedy i ve vzorech smluv plánovacích, smluv o spolupráci a dohodách o příspěvku na infrastrukturu, bude s okamžitou platností text „Zásady pro výstavbu v rozvojových obytných zónách města Říčany“ nahrazen textem „Zásady pro výstavbu ve městě Říčany“.(11-11-010 ze dne 19. 12. 2011) usnesení, které mění název Zásad ZmŘ schvaluje výši finančního příspěvku na posílení technické a dopravní infrastruktury dle velikosti budovaných bytových jednotek a nově budovaných podlahových ploch nebytových prostorů, v souladu se Zásadami pro výstavbu ve městě Říčany, pro roky 2016 a 2017 ve stávající výši vypočítané dle tabulky uvedené v příloze.(15-11-013 ze dne 16. 12. 2015) Ostatní usnesení ZmŘ, která jsme Vám zaslali v odpovědi ze dne 20. 9. 2016 jsou rovněž platná, protože nebyla zrušena. V případě usnesení ZmŘ ze dne 12. 6. 2013, č. usnesení 13-06-007, které jsme v odpovědi ze dne 20.9.2016 zaslali, bylo nedopatřením uvedeno odůvodnění namísto textu usnesení. Tímto své pochybení omlouváme  a zasíláme správné znění.  „Zastupitelstvo města Říčany schvaluje: výši finančního příspěvku na posílení technické a dopravní infrastruktury dle velikosti budovaných bytových jednotek a nově budovaných podlahových ploch nebytových prostorů, v souladu se Zásadami pro výstavbu ve městě Říčany, pro roky 2013 až 2015 ve stávající výši. bytové jednotkym2výše příspěvku  na 1 bytovou jednotku v Kč    do výměry39,9955.000,-výměra od–do40,00–59,9974.400,-výměra od–do60,00–79,9993.800,-od výměry80,00126.200,- Stanovení výše příspěvku na technickou a dopravní infrastrukturudle *velikosti podlahové plochy nově budovaných objektů, snížené o velikost podlahové plochy v nich nově budovaných bytových jednotekveřejná infrastruktura* velikost podlahové plochyvýše příspěvku1. likvidace odpadních vodm2600 Kč/m2   2. zásobování pitnou vodoum2250 Kč/m2   3. dopravní infrastrukturam2500 Kč/m2   příspěvek celkem (1+2+3)m21 350 Kč/m2 (13-06-007 ze dne 12.6.2013)  Konkrétní návrh smlouvy, který  byl předložený dne 15. 6. 2016 nebyl v ZmŘ schválen, neboť nebyl ani protistranou odsouhlasen. Návrh smlouvy vychází ze schváleného vzoru smlouvy, dle přílohy č. 3 Zásad pro výstavbu, schváleného usn. ZmŘ č. 09-09-024. Podrobnější informace můžete dále získat na internetových stránkách města, neboť jednotlivé zápisy z jednání ZmŘ jsou veřejně dostupné na adrese zapisy-ze-zmr. Co se týká poslední věty dotazu: „Kdyby zmíněná smlouva byla ze strany stavebníka podepsána, bylo by vydáno souhlasné stanovisko města?“ Na tento dotaz jsme již na základě žádosti ze dne 22. 9. 2016 podle §2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zaslali dne 29. 9. 2016 rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace, neboť  ust. §2 odst 4. InfZ vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací
Žádost ze dne 26.9.2016o poskytnutí kopie dokumentů k pozemkům p.č.: 181/57, 181/61, 190/25, 474, 218/70 a 218/4Kopie rozhodnutí o umístění stavby komunikace vztahující se na každý z uvedených pozemků.Kopie stavebního povolení na stavbu komunikace vztahující se na každý z uvedených pozemků.Kolaudační souhlas se stavbou této komunikace vztahující se na každý z uvedených pozemkůEv. souhlas s předčasným užíváním této komunikace vztahující se na každý z uvedených pozemků).Ev. vyslovenou informaci, že žádný z požadovaných dokladů nebo některý z požadovaných dokladů, konkrétně uvedený v podané informaci, není v evidenci stavebního úřaduPožadované dokumenty evidované stavebním úřadem Říčany (dokumenty zde)byly zaslány. Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaných dokumentů nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště  a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.Požadované dokumenty, které nejsou v evidenci stavebního úřadu Říčany:Kolaudační rozhodnutí na stavbu komunikace povolenou stavebním povolením č.j. 4713/74954/2005/Šv  a kolaudační souhlas na stavbu komunikace povolenou stavebním povolením č.j. 363/9083/2007/Pa – k vydání je kompetentní příslušný silniční správní úřad, který má tento dokument dále v evidenci. Na základě informací od silničního správního úřadu jsme sdělili, že na podzim roku 2015 podala obec Louňovice žádost o vydání rozhodnutí o prodloužení lhůty k dokončení stavby pro celkem 6 místních komunikací a na jejím základě byla prodloužena lhůta k dokončení stavby pro všechny požadované akce.Stavební povolení pro stavbu komunikace 1. a 2. etapa na pozemcích p.č. 181/61, 190/25, 218/70, 474 v k.ú. Louňovice. Záměr vydání stavebního povolení pro vyloučení všech úředních osob z důvodu podjatosti neprojednává stavební úřad Říčany.V případě pozemku 218/4, stavební úřad nemá k dispozici žádné údaje a domnívá se, že ze strany žadatelky došlo k omylu a správně požaduje informace o pozemku 218/5.   
Opětovná žádost o posk.info, v otázce č.2 ze dne 5.9.2016 chybí zodpovězení posledního dotazu  „Kdyby byla Smlouva o spolupráci ze strany stavebníka podepsána, bylo by vydáno souhlasné stanovisko města?“Žádost o poskytnutí informace se podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím odmítá,, neboť ust. § 2 odst. 4  zákona č. 106/1999 Sb.,vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací
Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti ze dne 12. 9. 2016 o poskytnutí kopie „návrhu na zrušení části opatření obecné povahy Územního plánu města Říčany, vydaného zastupitelstvem města Říčany dne 28.5.2016 pod č.j. 67879/2011-MURI/OUPRR/493“, který podala společnost RIM ENGINEERING, s.r.o. u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 50A 14/2016Odvolání bylo postoupeno Krajskému úřadu Středočeského kraje.
Žádost ze dne 26.9.2016o prověření zaslání seznamu souborů na 3 CD, které byly žadateli poskytnuty na základě žádosti o zaslání kompletní kopie spisu 34734/2016/Dpř.-Te-1081Žádosti bylo vyhověno, celá situace byla prověřena a nebylo shledáno žádné pochybení.
Žádost ze dne 26.9.2016o zasláníKopie podkladů, které byly stavebníkem poskytnuty Městu Říčany jako podklad pro vydání Žádosti o souhrnné vyjádření ke stavbě v k. ú. Strašín u Říčan, parc. č. 432/276.Kopie podkladů, které byly stavebníkem stavby v k. ú. Strašín u Říčan, parc. č. 432/276  přílohou žádosti o stavební povolení a k územnímu rozhodnutí, především prostorové uspořádání. Pokud byla pro uvedenou stavbu v průběhu řízení nebo stavby udělena výjimka z prostorového uspořádání, žádá o její zaslání.1. Kopie „Žádosti o souhrnné vyjádření ke stavbě“ a kopie „Souhrnného vyjádření města Říčany“  byla zaslána v příloze. Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště  a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.Kopie dalších podkladů, které byly podkladem pro vydání souhrnného vyjádření ke stavbě, nemohly být poskytnuty, neboť se jedná o projektovou dokumentaci a byla by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského. Žádost o poskytnutí informace se v této části podle § 11 odst. 2 písm. c)  zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím odmítá.2. Kopie podkladů, které byly stavebníkem stavby v k. ú. Strašín u Říčan, parc. č. 432/276  přílohou žádosti o stavební povolení a k územnímu rozhodnutí a prostorové uspořádání této stavby, nemohly být poskytnuty, neboť se jedná o projektovou dokumentaci a byla by tím porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského. Tímto se v této části žádost o poskytnutí informace podle § 11 odst. 2 písm. c)  zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím odmítá. Výjimka udělena byla a kopie rozhodnutí byla zaslána v příloze. Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště  a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.
Žádost ze dne 22.9.2016o upřesnění žádosti ze dne 6.9.2016 bodu č.2 poslední dotaz: „Kdyby zmíněná smlouva byla ze strany stavebníka podpsána, bylo by vydáno souhlasné stanovisko města?“Žádost o poskytnutí informace se podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím odmítá, neboť vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
Žádost ze dne 21.9.20161. o zaslání Dohody č. 556/2014/FP o poskytnutí finančního příspěvku a dále o poskytnutí Smlouvy o spolupráci č. 557/2014SOS2.o informace zda bylo vydáno stavební povolení v k.ú. Strašín u Říčan, parc. č. 432/276 v souladu s novým ÚP? Pokud nebylo v souladu, jaké byly důvody k jeho vydání?3. o info. zda bylo vydáno stavební pvolení v k.ú. Strašín u Říčan, parc. č. 432/276 na základě ohlášky či stavebního řízení4. o info, jaký je důvod požadovaného rozšíření komunikace na jih od tohoto pozemku, jak je požadováno a ne také v západním směru, do ulice Drobná, přestože se jedná o stejnou plochu smíšenou obytnou1. Kopie požadovaných dokumentů byla zaslána příloze. Podle ustanovení § 8 a) zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště  a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.2.Stavba na pozemku parc.č. 432/276 v k. ú. Strašín byla povolena 15. 10. 2014, tedy v době, kdy nový územní plán byl v platnosti přibližně tři měsíce. Výklad jednotlivých regulativ, vyplývajících z ÚP, a zejména postup stavebního úřadu, zohledňující jejich plnění, nebyl v té době zcela ustálen. Stavební úřad proto v rámci vydaného opatření stanovil, že stavba bude realizována v souladu s vyjádřením Města Říčany, které podmínku, vztahující se k umístění oplocení, obsahuje.3.Stavba na pozemku parc.č. 432/276 v k.ú. Strašín byla umístěna a povolena tzv. společným souhlasem, který je zákonným zjednodušujícím postupem nahrazujícím rozhodnutí o umístění a povolení stavby.4.Ulice V Žaludech (jižně od pozemku parc.č. 432/276 k.ú. Strašín u Říčan) je obslužnou komunikací k rodinné zástavbě, proto by měla svými parametry tomuto využití odpovídat. Město zastává názor, který vyjádřilo v souhrnném vyjádření ke stavbě, že v případě stavby RD na pozemku parc.č. 432/276 k.ú. Strašín u Říčan se na ulici V Žaludech vztahuje požadavek na povinné vytvoření volného uličního prostoru (veřejného prostranství) podél pozemku v šíři 4 m od osy komunikace dle platného územního plánu (kopie je uvedena v příloze) a §22 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Ulice Drobná (západně od pozemku parc.č. 432/276 k.ú. Strašín u Říčan) svým charakterem odpovídá využití jako účelová komunikace a slouží jako přístup pouze ke třem pozemkům. Město zastává názor, který vyjádřilo v souhrnném vyjádření ke stavbě, že v případě stavby RD na pozemku parc.č. 432/276 k.ú. Strašín u Říčan se na ulici Drobná nevztahuje požadavek na povinné vytvoření volného uličního prostoru (veřejného prostranství) podél pozemku v šíři 4 m od osy komunikace dle platného územního plánu (kopie je uvedena v příloze) a §22 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Na základě tohoto byla uzavřena Smlouva o spolupráci č. 557/2014SOS a následně byl stavebním úřadem vydán společný souhlas (viz. odpověď na otázku č.3). 
Žádost ze dne 19.9.2016k úsekovému měřeníKolik výzev souhrnně (za celý systém) bylo odesláno provozovatelům za zjištěné přestupky v období 5/2016.Na jakou souhrnnou částku zněly výzvy za zjištěné přestupky v období 5/2016.Kolik peněz bylo na základě výzev v úhradě reálně vybráno do rozpočtu za výzvy odeslané za přestupky v období 5/2016.Odpověď:
ad 1) 1075
ad 2) 1 098 700 Kč
ad 3) 892 600  Kč
Žádost ze dne 15. 9. 2016o učiněných úkonech ohledně správního řízení se Spolkem přátel starého koupadla, z.s., který se měl dopustit správního deliktu rušení nočního klidu.Žádost o poskytnutí informace se podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím odmítá, neboť správní řízení dosud neproběhlo a toto ustanovení zákona vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
Žádost ze dne 12. 9. 2016o poskytnutí kopie „návrhu na zrušení části opatření obecné povahy Územního plánu města Říčany, vydaného zastupitelstvem města Říčany dne 28.5.2014 pod č.j. 67879/2011-MURI/OUPRR/493,“ který podala společnost RIM ENGINEERING, s.r.o. u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. 50A 14/2016.Žádost o poskytnutí informace se podle § 11 odst. 4 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím odmítá, povinný subjekt neposkytne informace o rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků. Proti tomuto rozhodnutí se žadatel odvolal. 
Źádost ze dne 12. 9. 20161. o poskytnutí kopie územního rozhodnutí a stavebního povolení č. j. 1417s/25797/2008/Po, kterým byla stavebníkovi RIM PROPERTY DEVELOPMENT, s.r.o., IČO 27113761,  povolena stavba „Obytný soubor 5 dvojdomů, inženýrské sítě, komunikace“ na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k.ú. Říčany – Radošovice.2. o poskytnutí kopie „studie doprava v klidu,“ popř. „studie celkového dopravního řešení,“ které byly vyhotoveny na základě Doplňku směrné části územního plánu města 4.6.1. Doprava v klidu, schváleného Zastupitelstvem města Říčany dne 15.2.2006, a které byly podkladem pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení č. j.1417s/25797/2008/Po.3. informace o tom jaké další žádosti o vydání nebo změnu územního rozhodnutí, žádosti o vydání nebo změnu územního souhlasu, žádosti o vydání nebo změnu stavebního povolení nebo ohlášení staveb a jejich změn, které by měly být realizovány na pozemcích parc.č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k.ú. Říčany-Radošovice, byly doručeny Městskému úřadu v Říčanech, odbor-Stavební úřad, s výjimkou žádosti o vydání rozhodnutí č. j. 1417s/25797/2008/Po a žádosti o změnu stavby před dokončením vydanou pod č. j. 16671/2011-MUR/OSÚ/00028,  1. Kopie požadovaného rozhodnutí byla zaslána příloze. Podle ustanovení § 8 a) zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště  a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.2.K tomuto bodu bylo sděleno, že  pro umístění a povolení stavby pěti dvojdomů nebyla zpracována samostatná studie dopravy v klidu ani dopravního řešení. Této části žádosti o informace nemohlo být vyhověno, proto bylo v souladu s §15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací.3. Zdejšímu stavebnímu úřadu nebyly doručeny žádné další žádosti o vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení nebo ohlášení staveb na těchto pozemcích. Pouze usnesením ze dne 4. 11. 2014 byl přizván další účastník řízení Občanské sdružení Fialka (viz připojená příloha kopie usnesení č.j. 126538/2014-MURI/OSÚ/00022). Této části žádosti o informace tak nemohlo být vyhověno, proto bylo v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací
Žádost ze dne13.9.2016o zaslání stanoviska Města Říčany při stavebním řízení v k.ú. Strašín u Říčan, parc.č. 432/276 od doby platnosti nového ÚP a Zásad pro výstavbu v rozvojových obytných zónách města.Žadateli bylo souhrnné vyjádření Města Říčany zasláno (zde) spolu s rozhodnutím o částečném odmínutí poskytnutí informace o jménu, příjmení a adrese osob v dokumentu uvedených.
Žádost ze dne12.9.2016k úsekovému měřeníKolik výzev souhrnně (za celý systém) bylo odesláno provozovatelům za zjištěné přestupky v období 4/2016.Na jakou souhrnnou částku zněly výzvy za zjištěné přestupky v období 4/2016.Kolik peněz bylo na základě výzev v úhradě reálně vybráno do rozpočtu za výzvy odeslané za přestupky v období 4/2016.Odpověď:
ad 1) 980
ad 2) 1 009 300 Kč
ad 3) 852 800 Kč
Žádost ze dne7.9.2016o zaslání kompletní kopie spisu 34734/2016/Dpř.-Te-1081 poštou na adresu trvalého bydlištěŽadateli byla kompletní kopie spisu zaslána spolu s rozhodnutím o částečném odmítnutí poskytnutí informace o jménu, příjmení, rodném čísle osob v dokumentu uvedených. Zároveň byl zažádán o úhradu nákladů spojených s kopií spisu.
Žádost ze dne6.9.2016o sdělení následujících informací:
1. Jaký je zákonný důvod, z kterého vyplývá pro stavebníka povinnost podepsat tzv. Smlouvu o spolupráci? Týká se ohlášky stavby v k.ú. Strašín u Říčan (parc. č. 432/272 a 432/273)
2. Vysvětlení ke Smlouvě o spolupráci – Program I – Minimální forma partnerství, čl. VII, bod č. 11, a to která konkrétní usnesení zmíněná v tomto bodě jsou dosud platná a která z těchto usnesení se týkají konkrétně záměru – stavba rodinného domu v k.ú. Strašín u Říčan, parc. č. 432/272 a 432/273 – ohláška stavby podaná dne 14.7.2016. Na kterém zasedání zastupitelstva byla Smlouva o spolupráci řádně schválena? Kdyby zmíněná smlouva byla ze strany stavebníka podepsána, bylo by vydáno souhlasné stanovisko města?
3. Z jakého důvodu (právní opory) nelze Smlouvu o spolupráci upravovat, pozměňovat, a to na základě požadavku stavebníka?
4. Z jakého titulu a na základě jaké právní úpravy vydal radní D. Michalička nesouhlasní stanovisko „za sebe“, nikoli za Město Říčany v případě ohlášky uvedené stavby uvedené v bodě č. 2? Žadatelka požádala o zaslání kopie případného pověření z důvodu dalšího řízení v této věci.
5. Na webových stránkách Města Říčany – Diskusní fórum (dne 28.8.2016, 9:31:55) je uveden starostou V. Kořenem článek o poplatku na infrastrukturu: „Tento koncept prověřovalo mnoho úřadů včetně zmiňované policie, ale nikdo neshledal nic vadného. Noví stavebníci, kteří městskou infrastrukturu nevyužívají, samozřejmě nepřispívají.“ Které úřady a který útvar Policie ČR se tímto zabýval? Žadatelka opožádala o zaslání výsledku šetření.
6. Bylo zahájeno jednání se všemi účastníky dotčenými v ul. V Žaludech, k.ú. Strašín u Říčan o vytvoření veřejného prostranství dle nového platného ÚP?
Žadatelce byly odeslány následující odpovědi (dokument zde), výpis usnesení Rady města Říčany ze dne 13.11.2014 (zde) a Stanovisko Ministerstva vnitra ČR (zde). 
Žádost ze dne6.9.2016o sdělení následujících informací:
1. Kolik vlastníků pozemků ustoupilo v k.ú. Říčany a kolik z toho bylo v k.ú. Strašín u Říčan – v tzv. ploše SR“ na základě požadavků nového ÚP a Zásadám pro vsýtavbu v rozvojových zónách města Říčany (září 2009) s plotem, tj. jeho zbouráním a postavením plotu nového na hranici veřejného prostranství a na základě jakého právního aktu? Žadatel požádal o zaslání konkrétního paragrafového znění, v němž je explicitně řečeno, že stavebník na své náklady musí zbourat stávající rozhradu, pokud neřeší její změnu. Dále požádal o vyjádření k principu právní jistoty.
2. Kolik bylo podepsáno dle nového platného ÚP a Zásad pro výstavbu v rozvojových obytných zónách města Říčany (září 2009) „Smluv o spolupráci – Program I – Minimální forma partnerství „a kolik stavebníků odmítlo smlouvy podepsat v k.ú. Strašín u Říčan?
3. Kolik bylo podepsáno dle nového platného ÚP a Zásad pro výstavbu v rozvojových obytných zónách města Říčany (září 2009) „Smluv o spolupráci – Program II – Minimální forma partnerství „a kolik stavebníků odmítlo smlouvy podepsat v k.ú. Strašín u Říčan?
4. Kolika stavebníkům v k.ú. Říčany z důvodu nepodepsání smluv o spolupráci (nesouhlasu Města Říčany) – dle platného ÚP a výše uvedených Zásad:
a) byla ohláška tzv. překlopena do stavebního řízení
b) bylo řízení přerušeno
c) bylo řízení zastaveno
d) byla podána odvolání na Krajský úřad Středočeského kraje
e) kolik žádostí Krajský úřad Středočeského kraje potvrdil a kolik zamítl
Odpověď:Žadateli byly odeslány následující odpovědi (dokument zde).
Žádost ze dne6.9.2016o sdělení následujících informací:
1. Jaké bylo vydáno stanovisko Města Říčany při stavebním řízení v k.ú. Strašín u Říčan, parc. č. 432/246 od doby platnosti nového ÚP a Zásad pro výstavbu v rozvojových obytných zónách Města Říčany?
2. Byla stavebníkem v k.ú. Strašín u Říčan, parc. č. 432/246 podepsána Smlouva o spolupráci s Městem Říčany či jiná Smlouva? Pokud ano, žádám o zaslání kopie Smlouvy.
Odpověď:
ad 1. Pro pozemek parc.č. 432/246 k.ú. Strašín u Říčany nebylo dle dostupných informací při stavebním řízení od doby platnosti nového ÚP městem Říčany vydáno žádné stanovisko.
ad 2. Se stavebníkem na pozemku parc.č. 432/246 v k.ú. Strašín u Říčany a městem Říčany nebyla dle dostupných informací podepsána Smlouva o spolupráci ani jiná smlouva.
Žádost ze dne31.8.2016o sdělení následujících informací:
1. Jaká je celková kapacita ČOV v Říčanech?
2. Jaká je aktuální nevyčerpaná kapacita, kterou město Říčany disponuje (dle informací z tisku má radnice rezervu z nezrealizovaných projektů)?
3. O jaké nezrealizované projekty se jedná? Jakým způsobem a za jakých podmínek byla tato kapacita převedena na město Říčany?
4. Na jaké projekty hodlá městu tuto reservu využít? Podle jakých kritérií jsou tyto projekty vybírány? Kdo, kdy a jakým způsobem rozhoduje o tom, že projekt bude či nebude připojen na ČOV?
5. Kolik projektů/objektů bylo na ČOV připojeno v kalendářním roce 2015? Na základě jakých souhlasů byly tyto projekty připojeny? Kdy byl souhlas vydán?
6. Kolik vydaných souhlasů s připojením na ČOV se aktuálně eviduje? V jakém časovém horizontu budou tyto projekty připojeny?
Odpověď:
Žadatelce byly odeslány následující odpovědi (dokument zde), seznam připojených producentů odpadních vod na kanalizaci v roce 2015 (zde) a tabulka rezervované kapacita EO ČOV Říčany – září 2016 (zde).
Žádost ze dne26.8.2016k úsekovému měřeníKolik výzev souhrnně (za celý systém) bylo odesláno provozovatelům za zjištěné přestupky v období 3/2016.Na jakou souhrnnou částku zněly výzvy za zjištěné přestupky v období 3/2016.Kolik peněz bylo na základě výzev v úhradě reálně vybráno do rozpočtu za výzvy odeslané za přestupky v období 3/2016.Odpověď:
ad 1) 1030
ad 2) 1 067 200 Kč
ad 3) 892 800 Kč
Žádost ze dne18.8.2016o zaslání informací týkajících se:
1. sdělení konkrétní kapacity realizované stavby ČOV Radějovice
2. poskytnutí kopií všech dokumentů, které obec Radějovice přiložila k žádosti o vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání a k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu Radějovice – kanalizace a ČOV
Odpovědi:
1. Kapacita realizované čistírny odpadních vod ČOV Radějovice v rámci stavby „Radějovice – kanalizace a ČOV“ na p.p.č. 90/1 v katastrálním území Radějovice je 800 EO.
2. Žadateli byl odeslán tento dokument nazvaný „Vyhodnocení zkušebního provozu ČOV SC 800 obec Radějovice“ vypracovaný REC.ing.,spol.,s.r.o., Nové Město nad Metují v květnu 2016.
Žádost ze dne15.8.2016o poskytnutí kopií a informací vztahujících se na akci tzv. Starák 2016:
1. Rozhodnutí státní správy lesů k této akci – pokud bylo vydáno a jestliže ne, tak sdělení proč nebylo vydáno?
2. Kopii oznámení žadatele Odboru školství a kultury, tak jak to ukládá OZV 2/2016
3. vyjádření, případně rozhodnutí Odboru školství a kultury k tomuto oznámení
4. Souhlas vlastníka pozemku, na kterém se akce konala, který musel být k oznámení přiložen
5. Výjimku ve smyslu §20 odst. 4 zákona o lesích vlastníků dotčených lesů, tj. přinejmenším Města Říčany a Lesů ČR
6. Stanovisko státní správy myslivosti k této akci – pokud nebylo vydáno, proč?
7. Kolik výjimek na vjezd aut do městského lesa bylo uděleno a v jaké dny?
8. Sdělení, kteří členové MR konkrétně hlasovali pro udělení výjimky z OZV 2/2016
Odpovědi:
Ad 1) Rozhodnutí státní správy lesů k akci Starák nebylo vydáno, neboť o něj nebylo požádáno.
Ad 2) V příloze jsme zaslali kopii oznámení o konání akce Starák (zde), zaslané na zdejší Odbor školství a kultury.
Ad 3) Rozhodnutí či vyjádření odboru školství a kultury nebylo vydáno, neboť dle OZV č. 2/2016 se akce Odboru školství a kultury pouze oznamují dle čl. 6 odst. 6.3.
Ad 4) V příloze jsme zaslali souhlas vlastníka pozemku TJ Nový Strašín (zde), který byl přiložen k oznámení o konání akce.
Ad 5) Vlastníkem lesa je město Říčany, Rada města Říčany souhlasila s konáním akce viz předchozí dokumenty z jednání rady ze dne 30.6.2016.
Ad 6) Stanovisko státní správy myslivosti nebylo vydáno, protože o něj nebylo požádáno.
Ad 7) Pro vjezd aut do městského lesa byla udělena 7x výjimka na 12.8.2016 – 14.8.2016 a 7x výjimka na 9.8.2016 – 17.8.2016.
Ad 8) Z jednacího řádu Rady města Říčany vyplývají náležitosti zápisu z jednání rady. Povinnou náležitostí zápisu není uvedení jména radního, který hlasoval pro či proti konkrétnímu usnesení. Z tohoto důvodu se do zápisu uvádí pouze počet hlasů pro, proti, zdrželo se, vyloučeno a nepřítomno.
Není tedy známo, kdo z radních hlasoval pro či proti udělení výjimky z OZV 2/2016 pro akci Starák.
Žádost ze dne11.8.2016o zaslání informací a podkladů týkajících se momentálního využívání objektu bývalé školy v Kuří třetí osobou:
a) smluvní ujednání mezi Městem Říčany a dotčeným třetím subjektem
b) podklady pro učinění smluvního ujednání o užívání objektu bývalé školy v Kuří
– všechny zápisy z jednání jakýchkoli orgánů města o tomto užívání včetně protokolů o hlasování
– zdůvodnění a podklady pro vyhodnocení záměru objektu užívání třetí osobou
– případné návrhy či rozhodnutí ohledně účelového určení výnosu z užívání pro městskou část Kuří
– doklady o případném zveřejnění záměru anebo odůvodněné potvrzení, že zveřejnění nebylo a nemuselo být učiněno
– doklady o projednání záměru s osadním výborem
– informace o zabezpečení prostor pro místní činnost
V příloze na základě žádosti byl žadateli odeslán tento dokument, který zahrnuje:
a) nájemní smlouvu č. 380/2016/NS ze dne 8. 8. 2016
b) podklady pro tuto smlouvu:
k 1. odrážce: usnesení č. 16-36-030 Rady města Říčany ze dne 4. 8. 2016,
1. stranu zápisu Rady města Říčany č. 16-36 ze dne 4. 8. 2016
2. příslušnou stranu téhož zápisu obsahující schválení shora uvedené nájemní smlouvy s výsledky
hlasování
k 2. odrážce: odůvodnění materiálu týkající se pronájmu budovy čp. 3 v Kuří, e-mail předsedy osadního výboru v Kuří Ing. Kořána s úřednicí odboru správy majetku, na základě kterého byla ekonomická rozvaha zapracována do nájemní smlouvy
k 3. odrážce: viz stejný e-mail Ing. Kořána ze dne 17. 7. 2016 a viz text usnesení RmŘ ze dne 4. 8. 2016
k 4. odrážce: záměr pronájmu a přihláška nájemce ze dne 4. 7. 2016
k 5. odrážce: viz stejný e-mail Ing. Kořána ze dne 17. 7. 2016
k 6. odrážce: viz čl. 7 odst. 7. 1. e) nájemní smlouvy.
Žádost ze dne1.8.2016k úsekovému měřeníKolik výzev souhrnně (za celý systém) bylo odesláno provozovatelům za zjištěné přestupky v období 2/2016.Na jakou souhrnnou částku zněly výzvy za zjištěné přestupky v období 2/2016.Kolik peněz bylo na základě výzev v úhradě reálně vybráno do rozpočtu za výzvy odeslané za přestupky v období 2/2016.Odpověď:
ad 1) 1008
ad 2) 1 045 400 Kč
ad 3) 884 500 Kč
Žádost ze dne2.8.2016o odpovědi na otázky ohledně přestupkového řízení vedeného zdejším odborem právním, oddělením přestupkovým pod sp. zn. 120767/2014/Dpř.-Te-1323.Informace byly žadateli poskytnuty formou odkazu na již zveřejněné informace – viz níže odpověď na žádost z 6.6.2016. ../files/dodejka.pdf
Žádost ze dne14.7.2016k úsekovému měřeníKolik výzev souhrnně (za celý systém) bylo odesláno provozovatelům za zjištěné přestupky v období 1/2016.Na jakou souhrnnou částku zněly výzvy za zjištěné přestupky v období 1/2016.Kolik peněz bylo na základě výzev v úhradě reálně vybráno do rozpočtu za výzvy odeslané za přestupky v období 1/2016.Odpověď:
ad 1) 795
ad 2) 818 600 Kč
ad 3) 713 700 Kč
Žádost ze dne13. 7.2016o informaci, zda došlo ve městě v letech 2010 – 2015 k narušování veřejného pořádku v souvislosti s provozem loterií a jiných podobných her povolených dle zákona č. 202/1990 Sb.Odpověď:V uvedených letech MěÚ v Říčanech, jak oddělení přestupkové tak městská policie, neprojednával žádné přestupky proti narušování veřejného pořádku v souvislosti s provozem loterií a jiných podobných her.
Žádost ze dne7. 7.2016o všechny dokumenty týkající se akce StarákOdpověď:žádostžádost 2usnesení RmŘrozhodnutí
Žádost ze dne30.6.2016o doplnění informací týkající se stavebního záměru GEIS-HUB parcel Modletice na pozemcích parc. č. 208/30, 208/33, 208/21, 208/24, 208/26, 208/32, 208/62 v k. ú. Modletice u Dobřejovic1. žádost o prohlášení 2. o sdělení, zda se počítá s výstavbou otevřené retenční nádrže3. s jakým poměrem ozelenění/ zastavěnosti ploch počítala výstavba areálu Depa 104. na kterých pozemcích se mají nacházet nezpevněné plochy5. zda započítal investor pozemky parc. č. 208/21, 208/24, 208/26, 208/26, 208/32, 208/62 do nezpevněné plochy či zeleně6. o stavební povoleníOdpověď:1. zde2. dle konečné verze PD není v prostoru ÚSES  a údolní nivě Dobřejovického potoka umístěna žádná otevřená retenční nádrž, v pracovní verzi záměru bya, následně od ní bylo upuštěno3. PD uvádí v areálu 28 % ozelenění a ÚP obce Modletice uvádí 30 %4. zeleň se nachází na pozemcích 208/48, 505/6, 399/56, 408/6, 399/51, 408/18, 399/44, 399/53 v k. ú. Modletice5. uvedené pozemky nejsou započteny do zeleně (nezpevněných ploch)6. zde 
Žádost ze dne28.6.2016o informace spojené s možnou výstavbou rodinného domu či dvojdomu na pozemku parc.č. 828/10 v k.ú. Křížkový Újezdec ve vztahu k územnímu plánu.Odpověď:
Pozemek parc. č. 828/10 v k.ú. Křížkový Újezdec je dle platného územního plánu obce Křížkový Újezdec a jeho změny č. 1 vymezen v zastavitelném území ve funkční ploše „zóna bydlení včet. obč. vybavenosti a živností“, a to v rámci lokality č. 9. Podmínky pro výstavbu v dané lokalitě byly žadateli odeslány v přílohách zde a zde. Úřad územního plánování upozorňuje, že podle ustanovení § 90 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), soulad záměru žadatele s vydanou územně plánovací dokumentací posuzuje příslušný stavební úřad. Dále žadatele upozorňujeme na možnost požádat o tzv. územně plánovací informaci příslušný stavební úřad (v tomto konkrétním případě stavební úřad v Kamenici), který v území rozhoduje.
Žádost ze dne27.6.2016k úsekovému měřeníKolik výzev souhrnně (za celý systém) bylo odesláno provozovatelům za zjištěné přestupky v období 12/2015.Na jakou souhrnnou částku zněly výzvy za zjištěné přestupky v období 12/2015.Kolik peněz bylo na základě výzev v úhradě reálně vybráno do rozpočtu za výzvy odeslané za přestupky v období 12/2015.Odpověď:
ad 1) 1347
ad 2) 1 354 400 Kč
ad 3) 1 207 900 Kč
Žádost ze dne27.6.2016o informace týkající se kolaudačního souhlasu rod. domu čp. 289 na pozemku parc.č.st. 288/7 v k.ú. Pacov u Říčany, dnes stojícího na pozemku p.č.st. 705 v k.ú. Pacov u Říčany.Odpověď:Žadateli bylo odesláno rozhodnutí a požadovaný souhlas s užíváním stavby zde.
Žádost ze dne23.6.2016o informace spojené s provozem úsekového měření.Odpověď:
Vlastníkem automatizovaného technického prostředku (radaru) v ulici Říčanská mezi ul. Za Větrníkem a Mozartova je firma AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10. Ověřovací list je zde.
Žádost ze dne20.6.2016o informace týkajících se lokalizace vyvezeného bahna z Mlýnského rybníka v letošním roce včetně (GPS).Odpověď:
Bahno bylo vyvezeno na pozemky 161/1, 132/1, 132/2 vše v k.ú. Kuří u Říčan, dále na skládku PURUM, s.r.o., a dále na krajinný val Praha Uhříněves a Horní Měcholupy, jejímž vlastníkem je společnost Rekultivace, a.s. Přesnější informace včetně GPS souřadnic nemá město k dispozici.
Žádost ze dne16.6.2016o zaslání kolaudačního souhlasu nebo práva užívání staveb rod. domu čp. 98 na pozemku parc.č.st.165 v k.ú. Jažlovice a informace týkající se objektu k bydlení na pozemku parc.č.st. 99 v k.ú. Jažlovice.Odpověď:
ad 1) Žadateli byl odeslán souhlas s užíváním stavby, které nabylo právní moci dne 23. 12. 2015 (zde).
ad 2) Souhlas s užíváním stavby nebo kolaudační souhlas ohledně předmětné budovy dosud nebyl zdejším Stavebním úřadem vydán.
Žádost ze dne8.6.2016o informace ohledně záměru „GEIS-HUB parcel Modletice“ investora AP služby spol. s r.o., se sídlem Zemská 211/11, 337 01 Ejpovice, jež má být realizován na pozemcích parc. č. 208/30, 208/33, 208/21, 208/24, 208/26, 208/32 a 208/62 v k.ú. Modletice u Dobřejovic.Odpověď:Žadateli byly odeslány požadované odpovědi zde, územní rozhodnutí zde, stavební povolení zde a stanovisko OŽP zde.
Žádost ze dne6.6.2016o odpovědi na otázky ohledně přestupkového řízení vedeného zdejším odborem právním, oddělením přestupkovým pod sp. zn. 120767/2014/Dpř.-Te-1323.Odpověď:Žadateli byly odeslány na základě vyjádření oprávněné úřední osoby Ing. Tejkala následující odpovědi:1. Úřední záznam čj. 10858/2015-MURI/OPE/535 ze dne 2.3.2015 nebyl založen ve spise sp. zn. 120767/2014/Dpř.-Te-1323, nýbrž ve spise sp. zn. 120765/2014/Dpř.-Te-1322. Do tohoto druhého spisu při osobní návštěvě dne 1.6.2016 žadatel nenahlížel.
2. Ing. Tejkal si vzhledem k množství řešených případů a po takovém časovém odstupu nepamatuje, zda dne 3.12.2014 číslo mobilního telefonu pana F. sdělil paní M. U.
3. Doručenka datové zprávy o doručení příkazu vydaného v předmětné věci do datové schránky paní M. U., jakož i doručenka ohledně zaslání příkazu do datové schránky společnosti NAR International s.r.o,. nebyla založena ve spise sp. zn. 120767/2014/Dpř.-Te-1323, protože tyto doručenky neměly ve spise žádnou relevanci s ohledem na to, že zaslaný příkaz byl již pravomocný. Šlo jen o dobrou vůli správního orgánu, že podruhé příkaz zaslal jako připomenutí, že je třeba zaplatit uloženou pravomocnou pokutu. V příloze zasíláme požadovanou doručenku po anonymizaci osobních údajů.
4. Paní M. U. byl příkaz ze dne 11.11.2014 zaslán omylem.
5. Žadatel jako jednatel společnosti NAR International s.r.o. nebyl v předmětné věci vyslechnut, protože bylo vedeno zkrácené příkazní řízení a ve věci byl vydán příkaz, který nabyl právní moci. V příkazním řízení se svědkové nevyslýchají.
6. Trestný čin neoprávněného užívání cizí věci podle § 207 trestního zákoníku byl vyloučen vlastním šetřením orgánu činného v trestním řízení, a to konkrétně Policií ČR, KŘP Středočeského kraje, Obvodní oddělení Kamenice.
Žádost ze dne6.6.2016o informace na to, kdo a z jakých důvodů, navíc bez předchozího ohlášení nařídil prohlídku žadatelova kotle a proč bylo žadateli odepřeno jako účastníku řízení nahlédnutí do spisu.Odpověď:Žadateli byla odeslána následující odpověď:Průběh kontroly se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole – kontrolním řádem, primárně se tedy postupuje podle tohoto zákona, nikoliv podle správního řádu. Důvodem pro kontrolu kotle byl podnět fyzické osoby podaný na zdejší Odbor životního prostředí, kontrolní orgán pak zahajuje kontrolu z moci úřední (viz § 5 odst. 1 kontrolního řádu). V kontrolním řádu není uvedeno, že by kontrola musela být předem ohlášena. Kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly oprávněn pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy (viz § 8 písm. d) kontrolního řádu). Z nahlížení do spisu jsou pak vyloučeny dokumenty nebo jejich části, z nichž lze zjistit totožnost osoby, která podala podnět ke kontrole (viz § 22 kontrolního řádu), proto nebylo umožněno nahlédnout do spisu.
Žádost ze dne2.6.2016k úsekovému měřeníKolik výzev souhrnně (za celý systém) bylo odesláno provozovatelům za zjištěné přestupky v období 11/2015.Na jakou souhrnnou částku zněly výzvy za zjištěné přestupky v období 11/2015.Kolik peněz bylo na základě výzev v úhradě reálně vybráno do rozpočtu za výzvy odeslané za přestupky v období 11/2015.Odpověď:
ad 1) 1458
ad 2) 1 480 400 Kč
ad 3) 1 240 800 Kč
Žádost ze dne20.5.2016o zaslání stanoviska posuzování vlivů koncepce na životní prostředí k návrhu územního plánu obce Doubek včetně jeho změn, doplnění či jiných vyjádření nebo rozhodnutí příslušného odboru KÚ Středočeského kraje, a dále o zaslání všech stanovisek k návrhu územního plánu obce Doubek uplatněných dotčenými orgány včetně změn a zadání územního plánu obce Doubek.Odpověď:
Žadateli byly odeslány všechny požadované dokumenty zde.
Žádost ze dne12.5.2016
o zaslání rozhodnutí zdejšího stavebního úřadu, kterými bylo změněno územní rozhodnutí (ÚR) a stavební povolení (SP) čj. 1417s/25797/2008/Po, dále o zaslání rozhodnutí rozhodnutí zdejšího stavebního úřadu, kterými byla prodloužena platnost tohoto ÚR a SP, dále o informaci, zda jsou tyto dokumenty k dnešnímu dni platné a jaké další žádosti o vydání ÚR, územního souhlasu, SP nebo ohlášení staveb na pozemcích parc. č. 138/143, 138/154, 138/3, 138/1 v k.ú. Říčany-Radošovice byly zdejšímu stavebnímu úřadu doručeny.
Odpověď:
Žadateli bylo sděleno následující:
ad 1. Zdejší stavební úřad nevydal žádná rozhodnutí, kterými by bylo změněno územní rozhodnutí a stavební povolení čj. 1417s/25797/2008/Po – této části žádosti o informace tak nemůže být vyhověno, proto bude v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací.
ad 2. V příloze byla žadateli poslána kopie rozhodnutí čj. 166671/2011-MUR/OSÚ/00028 ze dne 25. 3. 2011 zde, kterým byla prodloužena platnost územního rozhodnutí a stavebního povolení čj. 1417s/25797/2008/Po.
ad 3. Dle sdělení zdejšího stavebního úřadu je předmětné územní rozhodnutí a stavební povolení k dnešnímu dni platné, nic na tom nemění skutečnost, že stavebník částečně zavezl původní výkopy.
ad 4. Zdejšímu stavebnímu úřadu nebyly doručeny žádné další žádosti o vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení nebo ohlášení staveb na pozemcích parc. č. 138/143, 138/154, 138/3, 138/1 v k.ú. Říčany-Radošovice – této části žádosti o informace tak nemůže být vyhověno, proto bude v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací.
Žádost ze dne10.5.2016k úsekovému měřeníKolik výzev souhrnně (za celý systém) bylo odesláno provozovatelům za zjištěné přestupky v období 10/2015.Na jakou souhrnnou částku zněly výzvy za zjištěné přestupky v období 10/2015.Kolik peněz bylo na základě výzev v úhradě reálně vybráno do rozpočtu za výzvy odeslané za přestupky v období 10/2015.Odpověď:
ad 1) 1542
ad 2) 1 526 300 Kč
ad 3) 1 327 600 Kč
Žádost ze dne9.5.2016o informace ohledně dvou přestupkových řízení a zaslání kopií všech záznamů o odložení věci učiněných odpovědnou pracovnicí MěÚ Říčany Bc. L.Z. od 1. 1. 2014 do 1. 5. 2016 ve věci přestupků proti občanskému soužití podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích, které byly oznámeny Policií ČR, Obvodním oddělením Říčan.Odpověď:
Žadateli byly odeslány požadované dokumenty po vyloučení osobních údajů s tím, že nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí osobních údajů, neboť tyto nebyly požadovány. Ke stavu dvou přestupkových řízení sdělujeme následující:
– věc odevzdaná pod čj KRPS-10619/TČ-2015-011416-OŠM: ve věci byla podezřelou z přestupku podána námitka podjatosti všech úředních osob včetně starosty, o těchto námitkách bylo nyní rozhodnuto a v řízení se pokračuje,
– věc odevzdaná pod čj. KRPS-427187/TČ-2015-011416-TAL: řízení o přestupku nebylo dosud zahájeno z důvodu odchodu odpovědné pracovnice ze zdejšího městského úřadu. Po nástupu nového referenta bude věc projednána v souladu se zákonem.
Žádost ze dne3.5.2016o odpovědi na dotazy ohledně pozemků v lokalitě Ke Skalce a okolí v k.ú. Sulice.
1. Kdo, kdy, jakou formou a s jakým zdůvodněním žádal o změnu územního plánu u pozemků č. 1042/3 a 1042/4 v k.ú. 759431 Sulice vedených jako zahrada na místní zklidněnou komunikaci?
2. Jaké doklady (žádosti, souhlasy vlastníků) jsou k požadavku na tuto změnu dostupné?
3. Kdy přesně ke změně obou pozemků v Územním plánu obce Sulice na místní zklidněnou komunikaci došlo?
Odpověď:
ad 1. Projektant zpracoval návrh územního plánu Sulice. Do návrhu územního plánu zapracoval aktuální stav území. Zdejšímu městskému úřadu nená známo, kdo, kdy a jakou formou o změnu požádal.
ad 2. Fuknční zařazení provedl zpracovatel územního plánu – viz bod 1, žádné souhlasy, žádosti, připomínky a námitky nemá město k dispozici.
ad 3. Nabytím účinnosti územního plánu Sulice dne 10.10.2014.
Žádost ze dne2.5.2016informaci ohledně cenových nabídek vybraných i nevybraných uchazečů z veřejné zakázky na realizaci a údržbu trvalkových záhonů v ulici Rýdlova v Říčanech.Odpověď:
Žadateli byl odeslán požadovaný dokument zde s nabídkovou cenou všech uchazečů o veřejnou zakázku.
Žádost ze dne29.4.2016o informace ohledně uchovávání datových zpráv, spisového a skartačního řádu a spisové služby používané zdejším městským úřadem.Odpověď:Ad 1) Po 90 dnech, kdy se zprávy z datové schránky automaticky mažou, jsou nadále uchovávány v elektronické spisové službě Elisa, a to ve formátu ZFO + přílohy v tom formátu, v němž byly do spisové služby vloženy, přičemž se vždy jedná o některý z formátů, které mohou být dle vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, v platném znění, zasílány prostřednictvím datové schránky.
Ad 2) Viz přílohy tohoto e-mailu – vnitřní směrnice č. 9/2009 zde, včetně příloh zdezde a zde, vnitřní směrnice č. 8/2012 zde a vnitřní směrnice č. 6/2015 zde
Ad 3) Při zpracování spisového a skartačního plánu nebyl přímo použit vzorový spisový a skartační plán podle metodické příručky Ministerstva vnitra.
Ad 4) Spisy (tj. veškeré dokumenty) z agendy dopravních přestupků jsou uchovávány po dobu 5 let, poté jsou skartovány.
Ad 5) Elektronickou spisovou službu Elisa dodává společnost CNS a.s. Dále jsou Městským úřadem v Říčanech užívány spisové služby VITA, RŽP, ATHENA.
Žádost ze dne27.4.2016o informace ohledně toho, kdy a jakým způsobem bylo vyřízeno odvolání žadatele proti rozhodnutí čj. 2067/2016-MURI/OKST/784/43 ze dne 22. 2. 2016 o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace o povolení přechodu pro chodce.Odpověď:
Žadateli byl odeslán dopis s omlouvou, že omylem nedošlo ze strany bývalé pracovnice odpovědné za vyřizování žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., která již na zdejším městském úřadě nepracuje, k zaslání odvolání na Krajský úřad Středočeského kraje. Tuto chybu úřad neprodleně napraví a odvolání na odvolací orgán zašle co nejrychleji. Žadateli byla poslána omluva za toto pochybení.
Žádost ze dne22.4.2016o informace ohledně toho, jak se liší kácení dřevin rostoucích mimo les v obci Mirošovice v únoru 2016 a v roce 2008, kdy zdejší Odbor životního prostředí  vedl sankční řízení vůči původci kácení.Odpověď:
– k vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les je v k.ú. Mirošovice u Mnichovic příslušným orgánem ochrany přírody obecní úřad Mirošovice,
– v uvedeném správním řízení bylo vedeno sankční řízení vůči pachateli přestupku,
– proces vydávání povolení k pokácení dřevin je pro všechna správní území stejný, přičemž obecné náležitosti vedení správního řízení jsou stanoveny správním řádem,
– rozdělení orgánů ochrany přírody je dáno v § 75 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a provedení státního dozoru je zakotveno v § 85 odst. 1 tohoto zákona,
– orgány s kontrolní pravomocí dle své působnosti jsou: Městský úřad v Říčanech, Odbor životního prostředí, Česká inspekce životního prostředí OI Praha. Krajský úřad Středočeského kraje, Správa CHKO.
Orgánem příslušným k vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les byl a je obecní úřad Mirošovice, orgánem příslušným vést sankční řízení je však Městský úřad V Říčanech.
Žádost ze dne21.4.2016o sdělení čísel jednacích všech spisů vedených zdejším městským úřadem, odborem právním, v době od 1.1.2011 do současné doby v řízeních o přestupku proti uvedené osobě a dále poskytnutí kopií všech rozhodnutí, jimiž byla tato řízení ukončena.Odpověď:
Žadateli byly poslány všechny požadované dokumenty včetně čísle jednacích (rozhodnutí MěÚ Říčany z 18. 3. 2014, rozhodnutí KÚSK z 21. 5. 2015, záznam o odložení věci z 21. 7. 2015 a záznam o odložení věci z 22. 7. 2015).
Žádost ze dne21.4.2016k úsekovému měřeníKolik výzev souhrnně (za celý systém) bylo odesláno provozovatelům za zjištěné přestupky v období 9/2015.Na jakou souhrnnou částku zněly výzvy za zjištěné přestupky v období 9/2015.Kolik peněz bylo na základě výzev v úhradě reálně vybráno do rozpočtu za výzvy odeslané za přestupky v období 9/2015.Odpověď:ad 1) 1910ad 2) 1 939 600 Kčad 3) 1 664 300 Kč
Žádost ze dne15.4.2016o informaci ohledně softwaru pro vedení spisové služby a firmy, která jej poskytujeOdpověď:Město Říčany využívá pro vedení spisové služby software ELISA a poskytuje ho společnost CNS a.s.
Žádost ze dne15.4.2016k úsekovému měřeníKolik výzev souhrnně (za celý systém) bylo odesláno provozovatelům za zjištěné přestupky v období 8/2015.Na jakou souhrnnou částku zněly výzvy za zjištěné přestupky v období 8/2015.Kolik peněz bylo na základě výzev v úhradě reálně vybráno do rozpočtu za výzvy odeslané za přestupky v období 8/2015.Odpověď:ad 1) 1955ad 2) 1 959 600 Kčad 3) 1 680 100 Kč
Žádost ze dne13.4.2016o zaslání žádosti o souhlas s dělením pozemku parc. č. 244/50 v k.ú. Pacov u Říčan a souhlasu zdejšího stavebního úřadu s tímto dělením, a dále o informaci týkající se vykoupení pozemků v lokalitě Nad Bahnivkou, Maková, Na Mýtince, Výhledová, Do Polí a Luční.Odpověď:Žadateli byly odeslány požadované dokumenty s tím, že osobní data uvedená v dokumentech nelze v souladu se zákonem poskytnout, proto byla z poskytnutí vyloučena.Odbor správy majetku sděluje k vybraným pozemkům následující:
• komunikace Výhledová je téměř celá ve vlastnictví města Říčany (krom v oblasti křížení s ulicí Do Polí – a to jen v menší, okrajové části)
• komunikace Nad Bahnivkou – je z větší části ve vlastnictví města Říčany
• komunikace Do Polí – cca 2/3 komunikace jsou ve vlastnictví města Říčany
• komunikace Luční – až na pár menších pozemků je ve vlastnictví města Říčany
• komunikace Maková – město Říčany nevlastní pozemky pod touto komunikací
• komunikace Na Mýtince – město Říčany nevlastní pozemky pod touto komunikacíV současné době probíhá bezúplatný převod pozemků parc. č. 244/25, 244/26, 244/106 a 244/40 k.ú. Pacov u Říčan (část komunikace Na Mýtince). Odboru správy majetku není známo, že by vedení města v nejbližší době uvažovalo o výkupu pozemků v této lokalitě za účelem vybudování místních komunikací. V rozpočtu města na rok 2016 je obecně vyčleněna část prostředků pro výkup pozemků pro investiční záměry města, nikoliv konkrétně pro tuto lokalitu. Takto to bude i v následujících letech.
Žádost ze dne11.4.2016o zaslání informací k rozhodnutí zdejšího stavebního úřadu, kterými bylo změněno územní rozhodnutí čj. 1085/20861/2007/Bu zde dne 19. 6. 2007, a dále o zaslání studie dopravy v klidu, která byla podkladem tohoto územního rozhodnutí.Odpověď:
požadované dokumenty zdezde a zde.
Žádost ze dne8.4.2016o informaci ohledně loveckých lístků vydaných zdejším městským úřadem.Odpověď:Požadovaný dokument zde.
Žádost ze dne8.4.2016k úsekovému měřeníKolik výzev souhrnně (za celý systém) bylo odesláno provozovatelům za zjištěné přestupky v období 7/2015.Na jakou souhrnnou částku zněly výzvy za zjištěné přestupky v období 7/2015.Kolik peněz bylo na základě výzev v úhradě reálně vybráno do rozpočtu za výzvy odeslané za přestupky v období 7/2015.Odpověď:ad 1) 2426ad 2) 2 473 600 Kčad 3) 2 116 200 Kč
Žádost ze dne6.4.2016o informaci, kdo podal návrh na zrušení přechodu u Svojšovic zaznamenaný v protokolu jednání konaného dne 29.1.2016 na OSAD MěÚ v Říčanech.Odpověď:
Změna dopravního značení byla zahájena z moci úřední na základě iniciativy tazatele obsažené v dotazech týkající se tohoto přechodu. Pokud je vedeno správní řízení z moci úřední, není nutná žádost ani návrh jiné osoby než účastníků ústního jednání. Protokol z toho jednání byl tazateli zaslán a rovněž i prezenční listina k tomuto protokolu. V současné době probíhá správní řízení, které není doposud ukončeno.
Žádost ze dne23.3.2016o rozhodnutí o uložení sankce pro poškození životnho prostředí v k.ú. Mnichovice po roce 2000Odpověď:požadované dokumenty zdezde a zde
Žádost ze dne22.3.2016o informace týkající se datových zprávOdpověď:detaily elektronického podání, jak jsou zveřejněny na stránkách města, včetně formátů datových zprávhttps://info.ricany.cz/files/Náležitosti%20elektronického%20podání.pdf Pokud jde o dobu uchování – tato se řídí skartačním řádem, který stanovuje dobu uchování v souladu se zákonnými podmínkami jednotlivých agend. V délce uchování není rozdílu mezi analogovým dokumentem doručeným na papíře a digitálně zaznamenaným dokumentem např. datovou zprávou. 
Žádost ze dne21.3.2016žádost včetně příloh, prezenční listiny a protokolu z místního šetření ve věci návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních kommunikacíchOdpověď:požadované dokumenty zde
Žádost ze dne17.3.2016 k úsekovému měřeníKolik výzev souhrnně (za celý systém) bylo odesláno provozovatelům za zjištěné přestupky v období 6/2015. Na jakou souhrnnou částku zněly výzvy za zjištěné přestupky v období 6/2015.Kolik peněz bylo na základě výzev v úhradě reálně vybráno do rozpočtu za výzvy odeslané za přestupky v období 6/2015.Odpověď:ad 1) 2515ad 2) 2 585 500 Kčad 3) 2 052 700 Kč
Žádost ze dne15.3.2016týkající se úsekového měřeníOdpověď:Jsou veškeré radarové rychloměry, kterými je v obci dohlíženo na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, ve vlastnictví obce Říčany? Odpověď: všechna zařízení jsou pouze v pronájmu.Pokud ano, kdo provádí jejich servis. Odpověď: zařízení nejsou v majetku obce, servis  zajištuje společnost, která je pronajímá viz odpověď na otázku č. 1.V případě, že obec některý z rychloměrů nevlastní, ale pronajímá si jej, od koho jej pronajímá, včetně smlouvy o pronájmu. Odpověď: Smlouva o nájmu zařízení a poskytování služeb č. 258/2014/NS, pronajímatel AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10 byla zveřejněna jak na profilu zadavatele viz https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detailVerzeDokumentu.jsf?id=18362&idDokumentu=156433&idVerze=160587 tak na webu města viz zverejneni-obsahu-informaci-poskytnutych-na-zadost-dle-5-odst-3-zakona-c-106-1999-sb-o-svobodnem-pristupu-k-informacim-rok-2015V jakých lokalitách jsou instalovány rychloměry. Odpověď: lokalita 1 – ul. Široká; lokalita 2 – ul. Říčanská; lokalita 3 – ul. Černokostelecká; lokalita 4 – ul. Smiřických;  lokalita 5 – ul. Říčanská. 
Žádost ze dne14.3.2016o kompletní kopie kolaudačního souhlasu na stavby „Bytové objekty obytného souboru Fialka – v Alejích s příslušenstvím“, společnosti RIM Engineering, s.r.o., certifikáty č. 6-09 a č. 17-2011 vydané autorizovaným inspektoremOdpověď: požadované dokumenty certifikát zde a zde, kolaudační souhlas zde
Žádost ze dne11.3.2016 o poskytnutí smlouvy o pronájmu mezi městem Říčany a Českým kynologickým svazem ZKO ŘíčanyOdpověď:text smlouvy zde a dodatku ke smlouvě zde
Žádost ze dne6.3.2016o zaslání kompletní kopie spisového materiáluOdpověď: ždateli byl zaslán kompletní spisový materiál týkající se jeho osobního přestupku
Žádost ze dne4.3.2016 k úsekovému měřeníKolik výzev souhrnně (za celý systém) bylo odesláno provozovatelům za zjištěné přestupky v období 5/2015. Na jakou souhrnnou částku zněly výzvy za zjištěné přestupky v období 5/2015.Kolik peněz bylo na základě výzev v úhradě reálně vybráno do rozpočtu za výzvy odeslané za přestupky v období 5/2015Odpověď:ad 1) 2805ad 2) 2 833 900 Kčad 3) 2 410 400 Kč
Žádost ze dne22.2.2016o  zaslání všech změn v dopravě včetně dopravně-inženýrského opatření souvisejícíh s výstavbou Magic HillOdpověď:opatření obecné povahy zde.Jiná dopravní opatřenáí nebyla ke dni vyhotovení odpovědi vydána.
Žádost ze dne19.2.2016o poskytnutí informací – fotokopií stavebních povolení týkajících se katastrálních pozemků č. 735/2 a 735/4 v k.ú. Dobřejovice, konkrétně na kabelové vedení NN elektro, STL plynovodní rozvod,  vodovodní řad, kanalizační stoku, čistírnu odpadních vod Dobřejovice  a komunikace včetně veřejného osvětleníOdopvěď:požadované informace zdezdezde a zde
Žádost ze dne19.2.2016o zaslání kopie dokladů o zaplacení odvozu odpadu za roky 2010,2011,2012Odopvěď: žadateli byly zaslány požadované doklady písemně
Žádost ze dne19.2.2016o poskytnutí  kompletního spisového materiálu č.j. OPE/15/11350Odpověď:žadateli byl zaslán kompletní spisový materiál týkající se spáchání dopravního přestupku.
Žádost ze dne19.2.2016 k úsekovému měřeníKolik výzev souhrnně (za celý systém) bylo odesláno provozovatelům za zjištěné přestupky v období 4/2015. Na jakou souhrnnou částku zněly výzvy za zjištěné přestupky v období 4/2015.Kolik peněz bylo na základě výzev v úhradě reálně vybráno do rozpočtu za výzvy odeslané za přestupky v období 4/2015. Odpovědi:ad 1) 1909ad 2) 1 949 300 Kčad 3) 1 070 300 Kč
Žádost ze dne12.2.20161. jakou částku inkasovalo město Říčany z odvodů hracích automatů a podobných loterií v roce 2014 a 20152. Kolik hracích přístrojů je k 31.12.2015 ve městě Říčany evidovánoOdpovědi:ad 1) za rok 2014  4 099 834,37 Kč;          za rok 2015  4 033 637,56 Kč.ad 2) 80 ks výherních hracích přístrojů
Žádost ze dne4.2.2016o zaslání ivnestičních plánů městaOdpověď:odeslána stejná jako na žádost ze dne 11.1.2016
Žádost ze dne2.2.2016o poskytnutí kompletní kopie spisového materiálu vedeného pod č.j. OPE/16/3622/RA, Sp. zn. OPE/15/15603Odopvěď: žadateli byly kopie požadovaných dokumentů zaslány. Jednalo se o spis k podezření ze spáchání dopravního přestupku.
Žádost ze dne1.2.2016poskytnutí informací týkajících se výroků rozhodnutí, kterými bly odděleny konkrétní  parc. pozemky v k.ú Louňovice a kopii výroku rozhodnutí, kterým byl oddělen z konkrétního pozemku  pozemek později sloučený Odpověď: požadované dokumenty s anonymizovanými daty fyzických osob byly zaslány žadateli. Jednalo se o vyjádření, sdělení, souhlas a geometrický plán opžadovaných parc.čísel.
Žádost ze dne 29.1.2016o zaslání kompletní kopie spisového materiáluOdpověď.požadované dokumenty  byly odeslány žadateli. Jednalo se o spis ke spáchání dopravního přestupku.
Žádost ze dne27.1.20161) Počet žádostí o registraci vozidla vyřízených Městským úřadem v Říčanech za rok 20152) Celková výše správních poplatků vybraných Městským úřadem za registrace vozidel v roce 2015Odpovědi:ad 1) počet žádostí o registraci vozidla v roce 2015: 8858ad 2) Celkovou výši správních poplatků vybraných za registrace vozidel v roce 2015 (žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel a žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla) nelze z účetní evidence vyčíslit, protože tyto správní poplatky jsou, v souladu ze zákonem o účetnictví, evidovány současně s ostatními správními poplatky na rozpočtové položce 1361. Město Říčany eviduje správní poplatky pouze dle jednotlivých oddělení a odborů Městského úřadu. Upozorňujeme, že účetní jednotka není povinna dle zákona ani jiného předpisu dále správní poplatky členit. Z účetní evidence lze vyčíslit pouze celkovou částku správních poplatků za rok 2015 za celé oddělení dopravy, tato činí 10.270.045,- Kč.  Tato částka je tvořena nejen příjmy za registrace vozidel, ale i další poplatky za agendy odboru dopravy, tedy za řidičské průkazy, silniční povolení, za zřízení taxislužby a zřízení stanice měření emisí.
Žádost ze dne27.1.20161. Kolik výzev souhrnně (za celý systém) bylo odesláno provozovatelům za zjištěné přestupky v období 3/20152. Na jakou souhrnnou částku zněly výzvy za zjištěné přestupky v období 3/20153. Kolik peněz bylo na základě výzev v úhradě reálně vybráno do rozpočtu za výzvy odeslané za přestupky v období 3/2015Odpovědi:ad 1) 2757ad 2) 2 838 100 Kčad 3) 1 437 200 Kč
Žádost ze dne21.1.2016o zaslání kopie spisu sp. zn. 6180/2015-Za/R-72Odpověď: spisový materiál, který se týkal žadatele byl po anonymizaci osobních dat ostatních osob zaslán na požadovanou adresu. Jednalo se spis ke spáchcání dopravního přestupku.
Žádost ze dne18.1.2016o sdělení kdy a jakým způsobem bylo vyřešeno oznámení o provedení nepovolené stavby ze dne 13.10.2015Odpověď:dne 24. 11. 2015 byl předán Policií ČR spis č.ev.83382/2015 na MěÚ Říčany. Speciální stavební úřad pozval k podání vysvětlení starostu obce p. Šindeláře a bývalého tajemníka úřadu Ing. Černého. Jednání se bude konat 2. 2. 2016. Dále bude úřad konat dle příslušných zákonů.
 
Žádost ze dne13.1.2016Kolik výzev souhrnně (za celý systém) bylo odesláno provozovatelům za zjištěné přestupky v období 2/2015. Na jakou souhrnnou částku zněly výzvy za zjištěné přestupky v období 2/2015.Kolik peněz bylo na základě výzev v úhradě reálně vybráno do rozpočtu za výzvy odeslané za přestupky v období 2/2015. Odpovědi:ad 1)  710ad 2) 666 300 Kčad 3) 542 300 Kč
Žádost ze dne11.1.2016o zaslání investičních plánů města na rok 2016Odpověď: investiční plány zde
Žádost ze dne11.1.2016týkající se konání akce „Starák“ konkrétně o  Rozhodnutí státní správy ke jmenované akci,  odboru životního prostředí..Odpověď:V roce 2015 se odbor životního prostředí k akci nevyjadřoval, neboť byla zrušena.
Ostatní dokumenty zde a zde