Vodovod Voděrádky, Říčany

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_073/0007201
Fond: Fond soudržnosti
Program: Operační program životního prostředí, výzva 73
Rok podání žádosti o dotaci: leden 2018
Celkové výdaje projektu: 6 305 939,04 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 4 016 166,50 Kč
Výše dotace: 2 560 306,14 Kč
Fyzické zahájení realizace stavby: 29. 8. 2019
Konec realizace stavby: 31. 5. 2021
Ukončení kolaudačního řízení: 31. 8. 2021

Zhotovitel: T4 Building s.r.o.
Technický dozor stavby: NDCON s.r.o.
Projektant stavby: NDCON s.r.o.

Cílem projektu je výstavba vodovodu v obci Voděrádky v délce 0,576 km, který bude navazovat na stávající vodovodní řady v ulicích Krabošická, Jažlovická, Zámecká, U Boudů, Nad vsí, Nádvorní a Voděradská. Realizací projektu bude možno zajistit zásobování 30 obyvatel kvalitní pitnou vodou.
Zpracovatelé dotace: Mgr. Michaela Kraftová, Ing. Lenka Holoubková,
Odpovědný technik z oddělení investic: Ing. Štěpánka Šritrová