Rok 2015

Obsah žádostiPoskytnuté informace
Žádost ze dne23.1.2015informace týkající se rozhodnutí o zřízení přechodu pro chodce na silnici II/107 u železničního po podjezdu u obce Svojšovice a podkladů tohoto rozhodnutí a dále o rozhodnutí o zřízení přechodu pro chodce na silnici III/1015 – ulice Revoluční v obci Stránčice u ulice Na Vráž a podkladů tohoto rozhodnutí.Odopvěď:Přechod pro chodce na silnici II/107 u železničního podjezdu u Svojšovic:přechod pro chodce byl projednáván ke stavebnímu povolení týkajícího se rekonstrukce železniční trati Praha – Benešov u Prahy, konkrétně rekonstrukce železničního podjezdu. Stavba byla projednávána a schvalována před rokem 2003 a vlastní stavba byla zahájena v roce 2006. Příslušný silniční správní úřad byl v tuto dobu Okresní úřad Praha-východ. Stanovení dopravního značení nebylo v rámci delimitace z Okresního úřadu Praha-východ na Město Říčany v roce 2003 předáno. Přechod pro chodce na silnici III/1015 v ulici Revoluční u křižovatky s ulicí Na Vráž ve Stránčicích:přechod pro chodce je zde veden historicky. Ani zde nemáme k dispozici podklady k jeho stanovení od Okresního úřadu Praha-východ. V současné době správce komunikací prováděl obnovu vodorovného dopravního značení.   
Žádost ze dne9.12.2015informaci, který předpis stanovuje, že přechody pro chodce se zřizují v místech silné intenzity pěšího provozuOdpověď:Je to dokument Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích“ č. TP 169, konkrétně v bodě 8 Přechody pro chodce. Zásady nejsou obecně závazný právní předpis, ale těmito technickými podmínkami se řídí všichni projektanti zabývající se dopravními stavbami a dopravním značením.  Zásady vydává Centrum dopravního výzkumu v Brně pro Ministerstvo dopravy ČR a tímto ministerstvem byly také schváleny.„8 PŘECHODY PRO CHODCEPřechodem pro chodce se rozumí plocha určená pro soustředěný přechod chodců přes pozemní komunikaci, která je vyznačená vodorovnou dopravní značkou č. V 7 „Přechod pro chodce“ a případně označená i svislou dopravní značkou č. IP 6  ,,Přechod pro chodce“.Při zřizování přechodu pro chodce je nutno posoudit konkrétní dopravní podmínky, zejména je nutno zohlednit intenzitu pěšího provozu v porovnání s intenzitou provozu vozidel. Přechod pro chodce není nutno zřizovat v případě, pokud intenzita provozu vozidel umožňuje bezpečný přechod pozemní komunikace v odstupech mezi jedoucími vozidly. Tím se nevylučuje možnost vytvořit vhodnými stavebními úpravami lepší podmínky pro bezpečnější přecházení chodců a vytvořit místo pro přecházení vozovky.Přechod pro chodce se zřizuje jen v případě, kdy je po obou stranách vozovky chodník (případně stezka pro chodce) a dostatečné čekací plochy pro chodce.Přechod pro chodce se zřizuje v místech přirozeného soustředění přecházejících chodců  nebo pokud lze toho dosáhnout vodorovným značením anebo usměrněním jejich pohybu, např. pomocí zábradlí.Přechod pro chodce se zřizuje jen na místech s dostatečnými rozhledovými poměry pro všechny účastníky provozu. Za dostatečný rozhled se pro tento účel považuje vzdálenost rozhledu minimálně 50 m. Přechody proto nelze zřizovat za nepřehlednými vrcholovými a směrovými oblouky a za objekty bránícími rozhledu (budovy, porosty apod.). Viditelnost nesmějí omezovat ani přechodně zastavující vozidla, např. vozidla MHD v prostoru zastávek. Rozhledové poměry lze zlepšit například použitím tzv. vysazených chodníkových ploch apod.“  
Žádost ze dne9.12.2015o poskytnutí  seznamu fungujících stanic měření emisí. Odpověď:Na základě žádosti Městský úřad v Říčanech,  Odbor správních agend a dopravy, jako příslušný úřad,  který rozhoduje dle § 80 odst.4), písm. h) a i) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění, o udělení Oprávnění a Osvědčení k provozování stanic měření emisí, vypracoval níže uvedený přehled stanic měření emisí s požadovanými údaji zde 
Žádost ze dne7.11.2015o informaci, zda město v minulosti uzavřelo spolupráci se společnostmi Newton Media, Anopress IT a Bisnode.Odpověď:Smlouva se společností Newton Media byla uzavřena v roce 2008. Fakturace proběhla za období 1/2009 – 3/2011, měsíčně město platilo platili za data z elektronického archivu médií, celkem jsme zaplatili 171.264,- Kč. Od roku 2011 není smlouva využívána. Přikládáme její kopii zde. K dalším dvěma společnostem nedohledal odbor finanční od roku 2009 do 2015 včetně, žádnou fakturu ani smlouvu. S těmito společnostmi město  nespolupracovalo.
Žádost ze dne25.11.2015jaká vyjádření, stanoviska a závazná stanoviska vydaly odbory Městského úřadu Říčany pro účely územních a stavebních řízení na stavby na konkrétní pozemky v k.ú. Velké Popovice;jaké žádosti o vydání  vyjádření, stanoviska či závazného stanoviska byly doručeny odborům Městského úřadu Říčany pro účely územních a stavebních řízení na stavby na konkrétní pozemky v k.ú. Velké Popovice. Odpověď:ve věci stavebních řízení je třeba se obrátit na místně příslušný stavební úřad, jímž je stavební úřad ve Velkých Popovicích. Obdobně není Městský úřad příslušný silničním správním úřadem, tím je obec Velké Popovice. Jako speciální stavební úřad neobdržel odbor správních agend a dopravy žádnou žádost o stavební povolení na komunikaci, nevydal tedy ani žádné rozhodnutí v této věci. Odbor Územního plánování a rozvoje rovněž nemá žádné žádosti. Nevydal tedy stanovisko, závazné stanovisko či vyjádření. Ve věci uvedených čísel parcelních se podařilo dohledat pouze Rozhodnutí odboru životního prostředí Městského úřadu v Říčanech, které se týká registrace významného krajinného prvku.
Žádost ze dne23.11.2015o kompletní kopii spisového materiálu vedeného pod č.j. OPE/14/3616 a OPE/14/3977.Odpověď:požadované dokumenty byly žadateli odeslány.
Žádost ze dne18.11.2015žádost o informaci  vztahující se k  pozemku v k..ú. Louňovice , a zda  konkrétně zda byla na uvedeném pozemku (pozemcích)  správním rozhodnutím umístěna či povolena stavba mezi 1.3. 1998 a 16.11.2015.  Odpověď:stavební úřad nevydal žádné rozhodnutí týkající se umístění či povolení komunikace na požadovaných pozemcích v období od 1.3.1998 do 25.11.2015.   
Žádost ze dne9.11.2015 týkající se  spáchání přestupku vozidlem, konkrétně: kdo provedl měření rychlosti, jakým měřícím zařízením, kdo je vlastníkem měřícího zařízené, dále žádáte doložení ověřovacího listu měřiče rychlosti spolu s nabývacím titulem k měřícímu zařízení.Odpověď: měření rychlosti provádí Městská policie Říčany, která je k tomu oprávněna ze zákona o obecní policii 553/1991 Sb. a zákona 361/2000 Sb. o silničním provozu. Měřícím zařízením je úsekový měřič rychlosti – silniční rychloměr typ MUR 07, jehož vlastníkem je firma AŽD Praha, s.r.o., IČ 48029483. Město Říčany používá tento rychloměr na základě smlouvy o pronájmu zařízení, dle této smlouvy je rychloměr po celou dobu ve výlučném vlastnictví AŽD Praha s.r.o.,  město jej pouze užívá. Text smlouvy byl zveřejněn v roce 2013 na profilu zadavatele viz https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detailVerzeDokumentu.jsf?id=18362&idDokumentu=156433&idVerze=160587Kopie ověřovacího listu měřiče certifikovaná Českým metrologickým ústavem zde
Žádost ze dne4.11.2015o informace týkající se radních města od roku 2002 do současnostiOdopvěď:Členy Rady se ze zákona o obcích automaticky stávají starosta a místostarosta/místostarostové. Rada města Říčany má 7 členů, ostatní členové Rady jsou voleni Zastupitelstvem obce na ustavujícím zasedání. V roce 2002:Zastupitelstvo města Říčany zvolilo uvolněnou starostkou města Říčany Ing. Adrienu Mrázovou (Sdružení nezávislých kandidátů – Evropští demokraté (SNK ED), BEZPP), uvolněným místostarostou města Říčany Ing. Zdeňka Moudrého (ODS), 2. uvolněným místostarostou města Miroslava Grégra (ODS)Další členy Rady města Říčany ve složení:Jan Kadlec ( SNK ED, BEZPP) – neuvolněný radníPhDr. Martina Blahíková (sdružení Volba pro město, NK, BEZPP) – neuvolněný radníIng. Ivan Vít (SNK ED, BEZPP) – neuvolněný radníJaromír Jech (ODS) – neuvolněný radní  V roce 2006:Zastupitelstvo města Říčany zvolilo uvolněnou starostkou města Říčany Ing. Adrienu Mrázovou (SNK ED a nezávislí kandidáti, SNK ED, BEZPP), uvolněným místostarostou města Říčany Ing. Zdeňka Moudrého (ODS),další členy Rady města Říčany ve složení:Ladislav Musil  (SNK ED a nezávislí kandidáti, NK, BEZPP)– uvolněný radníMiroslav Grégr (ODS) – uvolněný radní  (od ledna 2007 neuvolněný radníIng. Ivan Vít (SNK ED a nezávislí kandidáti, SNK ED, BEZPP) – neuvolněný radní MUDr. Michaela Burešová (SNK ED a nezávislí kandidáti, NK, BEZPP)– neuvolněný radníJaromír Jech (ODS) – neuvolněný radní Následně pak 5.1.2010 byl  ve funkci místostarosty nahrazen Ing. Z. Moudrý  L. Musilem (do té doby uvolněný radní) a zastupitel D. Frydrych (Unie pro sport a zdraví, BEZPP) doplnil počet radních na 7 osob. V roce 2010:Zastupitelstvo města Říčany zvolilo uvolněným starostou města Říčany pana Mgr. Vladimíra Kořena (Sdružení nezávislých kandidátů Klidné město BEZPP), uvolněnou místostarostkou města Říčany Mgr. Hanu Špačkovou (Sdružení nezávislých kandidátů Klidné město BEZPP) a 2. uvolněnou místostarostkou města pí Karlu Egidovou (ODS), další členy Rady ve složení:Ing. Vladimíra Polánského (Sdružení nezávislých kandidátů Klidné město BEZPP), neuvolněný radníMUDr. Michala Mrázek (Sdružení nezávislých kandidátů Klidné město BEZPP), neuvolněný radníJUDr., Ing. Zdeněk Hraba (Sdružení nezávislých kandidátů Klidné město BEZPP), neuvolněný radníIng. Miloslava Šmolík (ODS), neuvolněný radní V roce 2014:Zastupitelstvo města Říčany zvolilo uvolněným starostou města Říčany pana Mgr. Vladimíra Kořena (Sdružení nezávislých kandidátů Klidné město BEZPP), 1. neuvolněným místostarostou města Říčany JUDr., Ing. Zdeňka Hrabu (Sdružení nezávislých kandidátů Klidné město BEZPP), a   2. uvolněnou místostarostkou města Mgr. Hanu Špačkovou (Sdružení nezávislých kandidátů Klidné město BEZPP), další členy Rady ve složení:Ing. Davida Michaličku (Sdružení nezávislých kandidátů Klidné město BEZPP), neuvolněný radníMUDr. Michala Mrázka (Sdružení nezávislých kandidátů Klidné město BEZPP), neuvolněný radníIng. Vladimíra Polánského (Sdružení nezávislých kandidátů Klidné město BEZPP), neuvolněný radnípana Davida Frydrycha (Unie pro sport a zdraví, BEZPP), neuvolněný radní
Žádost ze dne 26.10.2015o informaci, kdy bylo projednáno usnesení  15-34-016 ohledně tzv. Staráku, včetně detailů k hlasování Rady a rozhodnutí odeslaného žadateliOdpověď:Rady dne 18. 6. 2015 se nezúčastnil Ing. Polánský. Ostatní radní byli od začátku přítomni, avšak jeden z přítomných byl v okamžik hlasování mimo místnost, protože hlasování o usnesení 15-34-016 bylo:Pro:4, proti:1, zdrželi se:0, vyloučeni:0, nepřítomni:2. Požadované rozhodnutí zde
Žádost ze dne 26.10.2015o poskytnutí kompletní kopie spisového materiáluOdpověď: požadované dokumenty byly žadateli odeslány
Žádost ze dne 22.10.2015o informace spojené s územním plánem obce PopovičkyOdpověď:požadované dokumenty zde, zdezde, zde, zde a zde
Žádost ze dne 25.9.2015informace týkající se územního plánu obce Hrusice.Odpověď:1. Námitky stále řeší obecní úřad Hrusice?V souladu s ust. § 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem k dnešnímu dni vyhodnocuje výsledky projednání a zpracovává s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu.2. Vyjádření k námitkám bylo již předáno na MěÚ Říčany? Kdy?          Není jednoznačné, co je obsahem dotazu, od koho mělo být toto vyjádření předáno. Pokud žadatel má na mysli vyjádření zastupitelstva obce nebo určeného zastupitele není žádné vyjádření zákonem požadováno, nebylo tudíž ani předáno.3. Vyjádření k námitkám a celý ÚP byl předán na KUSK? Kdy?          Stavební zákon nezmiňuje výše uvedený postup, na který se tazatel ptá, pravděpodobně má na mysli doručení návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu. Ty se dosud zpracovávají, proto nebyl postup podle ust. § 53 stavebního zákona dosud dokončen.Předání celého územního plánu na krajský úřad proběhne až po jeho vydání, a po jeho opatření záznamu o účinnosti.4. KUSK se již vyjádřil? Kdy?          Krajský úřad dosud tyto návrhy neobdržel. Nemohl uplatnit své stanovisko.5. Jaký je časový horizont odsouhlasení ÚP a kdy asi vyjde formou veřejné vyhlášky.          Časový horizont nelze v této fázi pořizování určit, neboť není zřejmé, jak se, v souladu s ust. § 53, řízení o územním plánu vyvine.          Územní plán bude vydán formou opatření obecné povahy po splnění všech zákonných ustanovení, daných stavebním zákonem. 
Žádost ze dne 22.9.2015zaslání kopií všech „Zpráv o vyhodnocení územního plánu obce Louňovice, které byly předloženy pořizovatelem územního plánu zastupitelům obce Louňovice na základě soustavného sledování procesu uplatňování územně plánovací dokumentace Louňovic, s vyznačením data předání zastupitelům obce Louňovice, a to pod dni 6.9.2002Odpověď:odbor Územního plánování a regionálního rozvoje nepředkládal žádnou zprávu o uplatňování územního plánu Louňovic, neboť územní plán byl vydán v roce 2002, následně byla v roce 2004 vydána změna č.1 a v roce 2006 změna č. 3. Od roku 2010 probíhají práce na pořizování nového územního plánu (2010 zastupitelstvo rozhodlo o pořízení a 9.9.2011 bylo schváleno zadání nového ÚP). Mezi žádnými dvěma úkony neuplynula doba delší čtyř let.
 
Žádost ze dne 18.9.2015týkající se úsekového měření v ŘíčanechOdpověď:1.  Kdo výše zmíněné zařízení vlastní, kdo jej provozuje a kdy bylo instalováno? Vlastníkem zařízení je firma AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10. Zařízení provozuje město Říčany (nájemní smlouva č. 258/2014/NS) a měření provádí městská policie Říčany v rámci svých pravomocí. Ostrý provoz byl zahájen 5.12.2014.2.  Který orgán Policie ČR určil toto konkrétní místo k měření? Místo určil dopravní inspektorát Policie České republiky Praha venkov – Jih.3.       Kolik dopravních nehod se stalo (za srovnatelné období) v uvedeném úseku před a po instalaci výše zmíněného zařízení? Odd. přestupkovým nebyla řešena žádná nehoda v tomto úseku. Vyčerpávající informaci však může poskytnout pouze Dopravní inspektorát Policie, který nehody zpracovává a některé řeší rovnou na místě v blokovém řízení. Doporučujeme tedy v této otázce se obrátit na Dopravní inspektorát Police ČR, neboť město Říčany uvedené informace nemá. 4.  Jsou případné pokuty za přestupky zjištěné uvedeným zařízením zahrnuty mezi plánované příjmy do rozpočtu Vaší obce? Ano příjmy z úsekového měření jsou zařazeny mezi plánované příjmy rozpočtu obce. Příjmy nesledujeme podle jednotlivých zařízení, ale za celé úsekové měření          
Žádost ze dne 17.9.2015informací o  areálu na pozemcích v  katastrálním území Mnichovic, a to konkrétně  u sportovního areálu Šibeniční vrch (dále jen Areál).Odpověď:1.      Jak je v Areálu s ohledem na jeho charakter provozu a jeho kapacitu vyřešeno nakládání s odpadními vodami? Jsou odpadní vody jímány do jímky a pravidelně ekologicky likvidovány nebo má vlastník nemovitosti Areálu nebo některý z Provozovatelů povoleno vypouštění odpadních vod do vod povrchových? S ohledem na charakter provozu a kapacitu je Areál vybaven LAPOLem- odlučovačem tuhých mastných částic? Je Areál vybaven čistírno odpadních vod? Pokud ano, jakou má čistírna odpadních vod kapacitu a technické parametry? Splňují tyto kapacitně požadavky Areálu? Odpověď: Vlastník nemovitosti (Joannes s.r.o., IČ: 61678937) má platné povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Pro vypouštění přečištěných odpadních vod do vod povrchových bylo vydáno povolení vodoprávního úřadu MěÚ v Říčanech dne 26.5.2003, č.j. 1915/C/03-K, změna povolení k nakládání s vodami byla vydána rozhodnutím dne  8.10.2007 pod č.j.: 4327/2007/ovú-00365 – platnost 10 let od nabytí právní moci ( do 29.10.2017). Kapacita ČOV je 50 EO.Areál je vybaven lapačem tuků pro odpadní vody z kuchyně. 2.      Součástí Areálu je budova s číslem evidenčním – stavba pro rodinnou rekreaci, která je ve výlučném vlastnictví soukromé osoby (dále jen Rekreační dům). Jak je u rekreačního domu vyřešeno nakládání s odpadními vodami? Jsou odpadní vody jímány do jímky a pravidelně ekologicky likvidovány nebo má vlastník Rekreačního domu povoleno vypouštění odpadních vod do vod povrchových? Odpověď: Na ČOV jsou napojeny všechny objekty v areálu, včetně rodinného domu.      
Žádost ze dne 16.9.2015týkající se průzkumu v oblasti správy provozování vodovodůOdpověď:žadateli byly prostřednictvím webového rozhraní odeslány vyplněné dotazníky
Žádost ze dne 14.9.2015o informace  na základě jaké dokumentace úřad povolil novostavbu  na pozemku v Říčanech – Radešovicích.Odpověď:stavba rodinného domu na pozemku parc. č. v k.ú. Říčany-Radošovice byla povolena rozhodnutím ze dne 25.2.2013 pod spis. zn. 51485/2012/Há, kterým bylo povoleno umístění stavby a stavební povolení na stavbu „rodinný dům, přípojky inženýrských sítí, žumpa, vsakovací jímka, zpevněné plochy na pozemku st.p. , parc. č. v katastrálním území Říčany – Radošovice. Vzhledem k tomu, že se jednalo o řízení s velkým počtem účastníků (cca 53), stavební úřad v souladu s § 144 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) doručoval písemnosti účastníkům řízení veřejnou vyhláškou, s výjimkou účastníků uvedených v § 24 odst. 1. Ústní jednání se konalo dne 18. 1. 2013 a na tomto jednání nebyly uplatněny žádné návrhy a námitky účastníků.
Žádost ze dne 9.9.2015o informace týkající se územního plánu obce Kostelec nad Černými lesyOdpověď:požadované dokumenty s anonymizovanými osobními údaji zde
Žádost ze dne 3.9.2015o zaslání anonymizovaných kopií územního rozhodnutí SÚ Říčany č.j. 1513/01/Pá-328 a  194/02/Šv-328Odpověď:.požadované dokumenty zde
Žádost ze dne 12.8.2015o zaslání zápisů, rozhodnutí či úkonů týkajících se konkrétních pozemků při projednávání územního plánu města Kostelec nad Černými lesyOdpověď:požadované dokumenty v zipové formě zde
Žádost ze dne 10.8.2015o písemný záznam z veřejného projednání územního plánu města Kostelec nad Černými lesy ze dne 29.6.2015Odpověď:požadovaný dokument zde
Žádost ze dne 5.8.2015o poskytnutí kompletního spisového materiálu ke sp.zn. OPE/15/11389Odpověď:spisový soubor týkající  žadatele, mu byl v poskytnut v písemné podobě.
Žádost ze dne 4.8.2015týkající se výčtu typů povrchů považovaných za zpevněné plochyOdpověď:Termín „zpevněné plochy“ zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) nedefinuje. Stavební zákon definuje pouze pojem „stavba“, a to v ustanovení § 2, odst.3 , kde uvádí: „Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. …. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby.“Zpevněné plochy mohou být různého charakteru. Mohou jimi být např. pozemní komunikace, odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy nebo může jít o úpravy pozemků na pozemku stavby pro bydlení nebo rodinnou rekreaci atd. Stavební zákon definuje různé povolovací postupy podle charakteru a rozlohy zpevněných ploch.Z výše uvedeného vyplývá, že bazén (i skládatelný) a zídka plotu (je součástí stavby oplocení), jsou stavbami ve smyslu § 2 odst. 3 stavebního zákona, nikoliv však zpevněnými plochami.Plochy z betonových dlaždic, zámkové dlažby, betonových zatravňovacích dlaždic, štěrkové plochy a souvislé plochy ze „šlapáků“ jsou zpevněnými plochami, a to bez ohledu na to, zda jsou položeny pouze na zemi nebo na pískovém podloží či ohraničené zabetonovanými nebo nezabetonovanými obrubníky, neboť nejde o plochy zeleně.Pouze v  případě zatravňovacích betonových dlaždic, kdy nejde o celistvou zpevněnou plochu, se jako zpevněná plocha v souvislosti se zastavěností pozemku započítává pouze betonová část plochy, nikoliv ta část plochy, která je dosypaná zeminou (tzn. zatravněná).Plastové zatravňovací profily vzhledem k poměru plochy plastu a plochy zatravnění jsou částečně posuzovány jako zpevněné plochy v souvislosti se zastavěností pozemku, pokud tak stanoví územně plánovací dokumentace příslušné obce, ve které má být stavební záměr uskutečněn.“  
Žádost ze dne 20.7.2015o poskytnutí vnitřní směrnice o používání zbraní a střelivaOdpověď: žadateli byly v souladu s Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje poskytnuty následující části směrnice:Bod 4.7. Každý komu byla předána zbraň a střelivo, je povinen dbát zvýšené opatrnosti při zacházení se zbraní a střelivem a zabezpečit je proti zneužití, ztrátě, odcizení a udržovat zbraň v předepsaném stavu v rámci pravidelné údržby a čištění po střelbách. Zejména je zakázáno.Odkládat zbraň na místa, kde není zabezpečena před zneužitím nepovolanou osobou;Předat zbraň osobě, která není oprávněna k jejímu nošení;Zapůjčovat zbraň pro soukromé účely;Zapůjčovat zbraně cizím osobám vč. rodinných příslušníků.“Bod 4.11. odrážka pátá:„pokud se jedná o použití zbraně v souvislosti s výkonem oprávnění strážníka městské policie, dbá strážník na to, aby použitím zbraně a způsobenými následky nevybočil z rámce oprávnění uvedených v zákoně č. 533/1991 Sb., o obecní policii.
Žádost ze dne 2.7.2015zda město Říčany využívá externího dodavatele právních služeb,  pokud ano, zda plánuje vyhlášení výběrového řízení na právní služby a kdy.  Odpověď:město v současné době nevyužívá služeb externího dodavatele právních služeb, neboť má vlastní právní odbor;město neplánuje vyhlášení výběrového řízení na právní služby.  
Žádost ze dne 8.6.2015o poskytnutí kompletního spisového materiálu vedeného pod č.j. OPE/15/15998/RAOdpověď:požadovaný spisový materiál se týkal osoby žadatele, byl mu poskytnut.
Žádost ze dne 1.6.20151) Kolik případů řešila referentka Stavebního úřadu Bc. Zuzana Chejnová v jednotlivých měsících v letech 2012, 2013 a 20142) V kolika případech v letech 2012, 2013 a 2014 došlo k přesunutí věcí (případů) od referentky Stavebního úřadu Bc. Zuzany Chejnové na jiné referenty z důvodů jejího přílišného pracovního vytížení, resp. kolikrát byly takové případy postoupeny referentovi Stavebního úřadu Ing. Jindřichovi Pospíšilovi a v kolika případech jiným referentům.Odpověď:Ad 1) Počet žádostí přidělených p. Chejnové  2012201320141.3225352.2918253.3130334.2632215.3131236.2926237.3136328.2432229.21272410.21212611.32283612.323025Měsíční průměr28,252827,1  Ad 2) Počet žádostí v obvodu pí Chejnové, které byly přiděleny ostatním kolegům, respektive p. Pospíšilovi    201220132014Pospíšil2599celkem502415                
Žádost ze dne 25.5.2015jak bylo naloženo s  oznámením z ledna 2014 o volném pohybu psa a proč bylo odloženo.  Odpověď:Odbor právní, oddělení přestupkové, Městského úřadu Říčany v rámci přípravného řízení dospěl k závěru, řízení o přestupku nezahajovat, jelikož došlé oznámení neodůvodňovalo zahájení řízení o přestupku, a správnímu orgánu se nepodařilo prokázat, že tento přestupek podezřelý vůbec  spáchal. Svého psa neměl sice na klasickém vodítku, ale používá vodítko elektronické a svého psa venčil v lese. Na prostor lesa se OZV nevztahuje. I tady se samozřejmě musí, co se týká venčení, také dodržovat jistá pravidla, zejména pokud se jedná o honitbu, ale ta jsou odlišná od OZV a v tomto případě zřejmě nebyla také porušena. Lze jen obtížně dokázat a upřesnit přesné místo, kde měl pes být volně, pokud tedy volně byl, když měl elektronické vodítko, navíc oznamovatel, jak sám uvedl v oznámení, nebyl této situaci přítomen. Oznámení bylo zprostředkované a v oznámení nebyli navrženi žádní svědci, ani nebyla doložena fotodokumentace, o které hovoří oznamovatel s odstupem více jak jednoho roku. Navíc podezřelý bydlí na pozemku, jenž je v těsném sousedství s prostorem lesa, tedy ani při začátku venčení se nepohybuje v zastavěné části lesa, jeho pozemek je od lesa vzdálena cca 5 metrů.
Žádost ze dne 18.5.2015o  počtu rozhodnutí, jimiž byla zrušena povolení k provozování výherních hracích přístrojů pro rozpor s OZV,  od roku 1998 do roku 2011.Kopie takových rozhodnutí v anonymizované podoběOdpověď:počet rozhodnutí, jimiž byla zrušena povolení k provozování VHP dle dotazu je 1 rozhodnutí. Anonymizovaná kopie tohoto rozhodnutí zde.
Žádost ze dne 30.4.2015jak bylo vyřízeno oznámení o volném pohybu psa z  ledna 2014Odpověď:oddělení přestupkové, úsek přestupků proti veřejnému pořádku a občanskému soužití, po prošetření celé záležitosti a podaném vysvětlení podezřelým, věc podle ust. § 66 odst.3, pís.a) zákona č. 200/1990, o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, odložil.
Žádost ze dne 20.4.2015jaký byl počet uzavřených dohod o poskytnutí finančního příspěvku dle Zásad  za rok 2014 ;celková výše přijatého plnění z těchto dohod;počet případných žalob na vymáhání plnění z uzavřených dohod a případné rozsudky.Odpověď:celkový počet uzavřených dohod za rok 2014: Odpověď: Počet dohod uzavřených v roce 2014 je 21. Kopie smluv s anonymizovanými osobními údaji fyzických osob  v příloze.–     Celková výše přijatého plnění z těchto dohod. Odpověď: Celková výše příspěvků  v roce 2014 je 8.101.125 ,- Kč.–      Počet žalob na vymáhání plnění z uzavřených dohod. Odpověď: počet městem podaných žalob na vymáhání finančního příspěvku ze Zásad v roce 2014 je 1.–     Rozsudky soudů v těchto záležitostech. Odpověď: Pravomocný rozsudek byl zatím vydán jeden.
Žádost ze dne 20.4.2015o poskytnutí vyúčtování grantu města Říčany z roku 2014 společnosti Figurka o.p.s. (doklady, vyúčtování)Odpověď: celkové náklady jsou pouze částečně hrazeny z finančních prostředků granty města Říčany udělovaných zastupitelstvem města.Požadované doklady zde a zde.
Žádost ze dne 17.4.2015o poskytnutí dokumentu týkajícího se uzavření mostu pro pěšíOdpověď:požadované doklady zdezde a zde.
Žádost ze dne 14.4.2015 o poskytnutí informací týkajících se územního plánu obce Hrusice, konkrétně zápisu ze dne 18.2.2015, zpřístupnění zpráv, aktualizace územně analytických podkladůOdpověď:-     Platný územní plán obce Hrusice byl zpracován dle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a  stavebním řádu, schválen zastupitelstvem obce dne 20. 12. 2006 a vyhlášen obecně závaznou vyhláškou č. 1/2006 (nabytí právní moci 7. 1. 2007). Žádná změna územního plánu obce Hrusice nebyla pořízena. Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je v současné době pořizován územní plán Hrusic. Zpráva o uplatňování územního plánu Hrusice podle ust. 55 zákona č. 183/2006 Sb. nebyla dosud zpracována, protože územní plán v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. nebyl dosud pořízen.požadovaný zápis zde, ostatní požadované dokumenty vzhledem k objemu dat nelze na server umístit.
Žádost ze dne 14.4.2015informace o způsobu likvidace odpadních vod RD na parcele k.ú. Strašín u Říčan  uvedeném v kolaudačním rozhodnutí (souhlasu s právem užívání) a v případě připojení na kanalizační síť poskytnutí čísla smlouvy uzavřené s provozovatelem kanalizační sítěOdpověď: způsob likvidace odpadních vod RD na parcele k.ú. Strašín u Říčan ( řešen kanalizační přípojkou z rodinného domu do jímky na vyvážení (žumpa), dočasné do doby možnosti napojení na splaškovou kanalizaci.
Žádost ze dne 8.4.2015o kopii rozhodnutí, kterým bylo povoleno zřízení svislého a vodorovného dopravního značení na pozemku 1720 v k.ú. Mnichovice (ulice Husova)Odpověď: požadovaný dokument Stanovení místní úpravy silničního provozu zde
Žádost ze dne 7.4.2015týkající se úsekového měření za měsíc leden 2015 –  Kolik výzev (souhrnně za celý systém) bylo odesláno provozovatelům za zjištěné přestupky v období 1/2015?  Odpověď: Provozovatelům bylo v období 1/2015 odesláno 1463 výzev–  Na jakou souhrnnou částku zněly výzvy za zjištěné přestupky v období 11/2015? Odpověď: Výzvy odeslané v období 1/2015 zněly na souhrnnou částku 1 537 700,-Kč –  Kolik peněz bylo na základě výzev v úhradě reálně vybráno do rozpočtu za výzvy odeslané za přestupky v období 1/2015? Odpověď: Na základě výzev odeslaných 1/2015 bylo reálně vybráno 1 186 300,-Kč
Žádost ze dne 1.4.2015které uvedených přestupků oznámených Policii ČR, byly postoupeny  úřadu, jak byly vyřešeny a jaká byla výše zaplacené částky dle § 125 h, příp. výše zaplacené pokuty. Odpověď:Provozovateli vozidla je zasílána výzva s částkou určenou podle ust.§ 125 h odst. 2 zákona o silničním provozu. Pokud není provozovatelem určená částka uhrazena a je sdělena osoba řidiče, pokračuje správní orgán ve správním řízení s řidičem, pokud není provozovatelem určená částka uhrazena a není sdělena osoba řidiče, pokračuje správní orgán ve správním řízení s provozovatelem vozidla.  
Žádost ze dne 30.3.2015 týkající se nákladů na úsekové měřeníOdpověď:1.       Kolik bylo přijato nových pracovníků v souvislosti s agendou vyřizování přestupků z radarů? Odpověď: v souvislosti s agendou vyřizování přestupků z radarů – celkem přijati 4 zaměstnanci – z toho 2 na agendu přestupků, 2 administrativní pracovníci pro tuto agendu.–     Jaké jsou souhrnné hrubé mzdové náklady na tato nové pracovní pozice včetně příplatků a odměn (kvartální průměr? Odpověď: Souhrnné mzdové náklady za období rok 2014 (15.8.-30.11.) 334 755 Kč; rok 2015 (12/2014-3/2015) 437 122Kč; celkem 771 877 Kč.–     Jaké vznikly z rozpočtu jednorázové výdaje na vybavení těchto nových pracovních míst (počítače, kancelářské potřeby, nábytek, tiskárny a spotřební materiál)? Odpověď: rok 2014: 4 ks PC a 1 multifunkční tiskárna A3 92 275; vybavení kanceláře nábytkem 40 149 Kč;materiál 2 040 Kč. V roce 2015 náklady tohoto typu nevznikly. 
Žádost ze dne 26.3.2015týkající se úsekového měřeníOdpovědi na žádost jsou v textu společně s dotazy:Jaká jsou umístění všech stacionárních radarů a kamer pro měření rychlosti vč. Rychlostního limitu (GPS souřadnice a směr), která vlastní nebo provozuje obec. Odpověď: stacionární radary nemáme. Zařízení pro měření úsekové rychlosti jsou umístěna v lokalitách:·         Říčanská (lokalita Mozartova)·         Říčanská (lokalita Březinova)·         Široká·         Černokostelecká·         Smiřickýchjednotlivé body nemají zaměřeny GPS souřadnice.–          Jaká jsou umístění úsekových měření rychlosti vč. rychlostního limitu (GPS souřadnice počátku a konce úseku), která jsou provozována obcí. Odpověď: Úseky včetně umístění bodů počátku a konce měření jsou specifikovány v bodě 1. v současné době je na všech radarech nastavena rychlost o 13 km vyšší, než je rychlost povolená.–          Která z fungujících úsekových měření jsou aktivně využívána k postihům za překročení maximální povolení rychlosti; u úsekových měření, která nelze k postihům využívat, žádám o informaci, dokdy nebudou takto využívána, resp. od kdy je bude možné k postihu využívat. Odpověď: všechny úsekové radary jsou aktivně využívány – v provozu.–          Jaká jsou umístění (GPS souřadnice, směr)  dalších technických zařízení zajištujících dozor nad dodržováním prvních přepisů (např. kamery dozorující jízdu na červenou apod.), která jsou provozována obcí. Odpověď: další technická zařízení zajišťující dozor nemáme.–     Pokud obec stacionární měřiče rychlosti neprovozuje ani nevlastní, kdo je provozovatelem či vlastníkem těchto zařízení. Odpověď: stacionární zařízení nemáme. Vlastníkem úsekových rychloměrů specifikovaných v bodě 1 je společnost AŽD Praha s.r.o., která je provozovateli tj. městu Říčany pronajímá.–          Kdy bylo vydáno stavební povolení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. k jednotlivým úsekovým měřičům rychlosti a pod jakým číslem jednacím jsou evidována  tato stavební povolení. Odpověď: Stavební povolení bylo vydáno pouze na úsek II/101 Říčanská x Březinova (ostatní zařízení jsou umístěna na sloupech veřejného osvětlení), vydán územní souhlas SÚ Říčany ze dne 21.11.2014 pod Č.j.:131013/2014-MURI/OSÚ/00022.–          Kdy bylo vydáno kolaudační rozhodnutí v souladu se zákonem 183/2006 Sb. k jednotlivým úsečkovým měřičům rychlosti a pod jakým číslem jednacím jsou evidována tato stavební povolení. Odpověď: při územním souhlasu se dle vyjádření stavebního úřadu nevydává kolaudační rozhodnutí.–     Kdo je správcem pořízených dat a údajů v souladu se zákonem 101/200 Sb. a do kdy. Odpověď: správcem pořízených dat je město Říčany.–     Po jakou dobu, kým a kde jsou obrazové záznamy ukládány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a od kdy. Odpověď: obrazové záznamy jsou ukládány od října 2014 po dobu nutnou k vyřízení přestupkového řízení. Data jsou ukládána správcem pořízených dat v automatizovaném systému úsekových radarů.–          Kdy byly jednotlivé měřiče rychlosti poprvé kalibrovány, v souladu s č. 505/19990 Sb. Odpověď: Kalibrace1.       úsek Široká – ověřovací list č. 8012-OL-70193-14, vydán 12.8.2014, datum zkoušky 7.8.2014 – platnost do 6.8.20152.      úsek Říčanská, směr od Pacova – ověřovací list č. 8012-OL-70192-14, vydán 12.8.2014, datum zkoušky 7.8.2014 – platnost do 6.8.20153.      úsek Černokostelecká, směr Praha – ověřovací list č. 8012-OL-70195-14, vydán 12.8.2014, datum zkoušky 7.8.2014 – platnost do 6.8.20154.      úsek Smiřických, směr centrum – ověřovací list č. 8012-OL-70194-14, vydán 12.8.2014, datum zkoušky 7.8.2014 – platnost do 6.8.20155.      úsek Říčanská, směr Voděrádek – ověřovací list č. 8012-OL-70382-14, vydán 4.12.2014, datum zkoušky 4.12.2014 – platnost do 3.12.2015–     Od kdy mají jednotlivé měřiče rychlosti platnou kalibraci, v souladu s předpisem č. 345/2002 Sb. Odpověď: viz předchozí odpověď  
Žádost ze dne 11.3.2015o informace, jak bylo rozhodnuto ve věci přestupku pí K.Š. a p. J. Š., a to formou kopie příslušných rozhodnutí a dále kopie výpovědi žadatelkyOdpověď:RozhodnutíProtokol o výpovědi svědka 
Žádost ze dne 9. 3. 2015týkající se nově instalovaných úsekových radarů pro měření rychlosti automobilů, konkrétně:1) Kolik výzev bylo odesláno provozovatelům za zjištěné přestupky v období 12/2014?2) Na jakou souhrnnou částku zněly výzvy za zjištěné přestupky v období 12/2014?3) Kolik peněz bylo na základě výzev k úhradě reálně vybráno do rozpočtu za výzvy odeslané za přestupky v období 12/2014?Odpověď:Ad 1: Provozovatelům bylo v období 12/2014 odesláno 710 výzev.Ad 2: Výzvy odeslané v období 12/2014 zněly na souhrnnou částku 787.000,- Kč.Ad 3: Na základě výzev odeslaných v období 12/2014 bylo reálně vybráno 693.200,- Kč.
Žádost ze dne 18.2.2015o vyúčtování akcí města Říčanský oříšek, Ples města a Říčanské slavnosti za rok 2014Odpověď:vyúčtování akce Říčanský oříšek zdePles města zdeŘíčanské slavnosti zde
Žádost ze dne 17.2.2015kopie podkladových rozhodnutí, závazných stanovisek, které byly podkladem k vydání územního rozhodnutí sp. zn. 112889/2014/MaOdpověď: požadované dokumenty byly po anonymizaci osobních dat zaslány v písemné podobě žadateli.
Žádost ze dne 5.2.2015 – rozšíření původního zadání žádosti z 29.1.2015. Odpověď: dokumenty  vzhledem k objemu nebyly předány v elektronické podobě. Jednalo se o upřesnění čísel faktur a soupis prací k těmto fakturám.
Žádost ze dne 2.2.2015týkající se úsekového měřeníOdpověď i na požadované informace jsou uvedeny společně s dotazy:Ad 1) jsou již plně funkční všechny plánované etapy úsekových měření? Odpověď: Systém byl odzkoušen, je funkční a splňuje veškeré legislativní požadavky kladené na tento typ zařízení.Ad 2) Kolik výzev bylo odesláno provozovatelům za zjištěné přestupky v období 10/2014? Odpověď: v období 10/2014 bylo odesláno 298 výzev.Ad 3) Kolik výzev bylo odesláno provozovatelům za zjištěné přestupky v období 11/2014? Odpověď: v období 11/2014 bylo odesláno 719 výzev.Ad 4) Kolik peněz bylo na základě výzev zaplaceno za výzvy odeslané za přestupky v období 10/2014? Odpověď: v období 10/2014 bylo na základě zaslaných výzev zaplaceno 226 400 Kč.Ad 5) Kolik peněz bylo na základě výzev zaplaceno za výzvy odeslané za přestupky v období 11/2014? Odpověď: v období 11/2014 bylo na základě zaslaných výzev zaplaceno 509 100 Kč.  
Žádost ze dne 2.2.2015o informaci kolik stál automat na pitnou vodu umístěný ve vestibulu úřadu na Komenského náměstí, kdy byl pořízen, kdo se o něj stará, kolik se investuje do údržby a kdy proběhlo poslední čištění a revize a zda byl dělán rozbor vody.Odpověď:Město Říčany má uzavřenu  smlouvu č. 45/2007-S se společností DELIKOMAT s.r.o., která je výlučným vlastníkem automatu.  Podle čl. III odst. 3 společnost zajišťuje  dodávku pitné vody a podle čl. VII odst. 1 má společnost povinnost zajišťovat i údržbu, prohlídky a revize. 
Žádost ze dne 30.1.2015o kompletní kopie spisového materiálu, vedeného  právním odborem Městského úřadu v Říčanech pod č.j. 448/2015-MURI/OPE/535Odpověď: kopie byly zaslány žadateli. Vzhledem k tomu, že se jedná op citlivá data z přestupkového řízení, povinný subjekt je nezveřejňuje.
Žádost ze dne 30.1.2015poskytnutí informací, resp. zaslání kopie všech rozhodnutí (bloků na pokutu) o přestupcích založených ve spisu po č.j. 131970/2014-MURI/OŘP.Odpověď: požadované materiály s anonymizovanými osobními údaji fyzických osob byly žadateli odeslány DS.
Žádost ze dne 30.1.2015o sdělení,jaké podklady  byly podkladem pro vydání Vyjádření č.j. 37983/2012-MURI/OSÚ/00026, spis.zn. 37462/2012/Ch ze dne 22.8.2012 a kdo a kdy tyto vydal. Odpověď: kromě sdělení Obce Louňovice č.j. 155/2012 ze dne 4.5.2012 byla dalším podkladem pro vydání vyjádření – souhlasu s dělením spis. zn. 37462/2012/Ch a č.j. 37983/2012-MURI/OSÚ/00026 ze dne 22.8.2012  vlastní žádost o souhlas s dělením pozemku č.j. 37462/2012 ze dne 16.8.2012, ke které byl přiložen výpis z katastru nemovitostí, vyjádření Obce Louňovice č.j. 155a/2012 ze dne 18.7.2012 a geometrický plán č. 1022-31/2012. Podkladem pro posouzení žádosti byl také územní plán obce Louňovice.
Žádost ze dne 30.1.2015o kopie smluv o dílo týkajících se výstavby projektu Mateřská škola a stacionář Olga a soupis podrobných faktur za dodávku a montáž oken a vnitřních dveří u obou projektůOdpověď: požadované smlouvy na profilu zadavatele https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?cid=209424 a https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?cid=209487#, ostatní dokumenty  vzhledem k objemu nebyly předány v elektronické podobě.
Žádost ze dne 23.1.2015o datum podání žádosti o stavební povolení, datu jeho vydání a datu nabytí právní moci kolaudace k rodinnému domu v katastru Říčany – StrašínOdpověď: ke konkrétní stavběŽádost o územní souhlas a ohlášení  byla podána  dne :   2.10.2013Rozhodnutí o umístění a povolení stavby bylo vydané dne 19.11.2013, které nabylo právní moci dne : 25.1.2014Souhlas s užíváním stavby byl vydán a zároveň nabyl účinnosti dne : 22.4.2014 
Žádost ze dne 22.1.2015o sdělení, kolik bylo na stavební úřad podáno žádostí o povolení a ohlášení stavby rodinného domu v obci Louňovice v letech 2002  -2015Odpověď:v letech 2002-2015 následující počet podaných žádostí o povolení a ohlášení stavby rodinného domu v obci Louňovice, katastrální území Louňovice: r. 2002            žádosti o povolení RD 2r. 2003            žádosti o povolení RD 6r. 2004            žádosti o povolení RD 12r. 2005            žádosti o povolení RD 16r. 2006            žádosti o povolení RD 22r. 2007            žádosti o povolení RD 11                    ohlášení stavby RD     12r. 2008            žádosti o povolení RD 5                      ohlášení stavby RD     7r. 2009            žádosti o povolení RD 4                      ohlášení stavby RD     9r. 2010            žádosti o povolení RD 5                      ohlášení stavby RD     5r. 2011            žádosti o povolení RD 11                    ohlášení stavby RD     8r. 2012            žádosti o povolení RD 2                      ohlášení stavby RD     4r. 2013            žádosti o povolení RD 5                      ohlášení stavby RD     3r. 2014            žádosti o povolení RD 4                      ohlášení stavby RD     2r. 2015 do 2.2.2015    žádosti o povolení RD 0                     ohlášení stavby RD     0 
Žádost ze dne 14.1.2015zda bylo podkladem pro vydání vyjádření č.j. 37983/2012 sdělení OÚ Louňovice ze dne 4.5.2012Odpověď: souhlas obce Louňovice se studií k záměru výstavby rodinných domů na parcele p.č. 181/1 v k.ú. Louňovice vydaný dne 4.5.2012 pod č.j. 155/2012, ve kterém obec Louňovice stanovila podmínku, aby každý rodinný dům stál na samostatném pozemku o minimální výměře 800 m2, byl jedním z podkladů pro posouzení žádosti a následné vydání vyjádření – souhlasu s dělením pozemku parc.č. 181/1 k.ú. Louňovice č.j. 37983/2012-MURI/OSÚ/00026 a spis. zn. 37462/2012/Ch ze dne 22.8.2012.
Žádost ze dne 14.1.2015týkající se úsekového měření v Říčanech, konkrétně kdy budou úsekové radary funkční a žádost o kopie smluv mezi dodavatelem a městemOdpověď:-   úsekové měření v Říčanech je funkční. Konkrétně: od 6.10.2014 – úl. Černokostelecká, Široká; od 13.10.2014 ul. Smiřických, Říčanská od Pacova; od 15.12.2014 ul. Říčanská od Voděrádek.-     veškeré dokumenty týkající se veřejné zakázky včetně podepsané smlouvy o dílo s dodavatelem AŽP Praha naleznete na následující webové stránce profilu zadavatele https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/dokumenty.seam?mode=dokumenty&cid=126083Zde je ve spodní části obrazovky v PDF k otevření či stažení smlouva.   
Žádost ze dne 12.1.2015o zaslání investičních plánu města Říčany pro rok 2015Odpověď: požadovaný dokument zde
Žádost ze dne 5.1.2015týkající se veřejného osvětlení v obci Odpověď: žádost včetně odpovědí v dotazníku zde a zde