Chodník Nad Bahnivkou

Vážení spoluobčané, milí sousedé,

Jak si jistě mnozí z Vás vzpomínáte, před zahájením zástavby území podél ulice nad Bahnivkou bylo jednou z podmínek povolení stavby oddělení části pozemku pro vytvoření dostatečně dimenzovaného uličního prostoru, který bude odpovídat charakteru a významu ulice Nad Bahnivkou. Tato okolnost byla zohledňována ve všech územně plánovacích podkladech města, v platném územním plánu města je rozšíření komunikace Nad Bahnivkou zahrnuto do veřejně prospěšných dopravních staveb.

Nyní se podařilo přesvědčit zastupitele města, že je již nanejvýš nezbytné navrhnout komunikaci, která bude obsahovat i odpovídající prostor pro pěší. Důvody netřeba uvádět, dovolujeme si jen připomenout, že v souvislosti se vzrůstající dostavbou území a provozem autobusových linek nejen pro školáky výrazně přibylo chodců i dopravy v území. Záměrem je tedy návrh celkového řešení uličního prostoru s tím, že realizován by byl prozatím chodník.

Obracíme se na Vás nyní s prosbou o poskytnutí nezbytné součinnosti při projednávání tohoto záměru, která by v prvé fázi spočívala v projevení Vašeho souhlasu (jako vlastníků dotčených pozemků) k realizaci komunikace pro pěší.

Návrh bude zpracován autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, tak aby odpovídal normovým hodnotám, měl potřebnou šířku i uspořádání. Pokud bude možné variantní řešení, rádi s Vámi o výsledném řešení budeme diskutovat.

Následně bude záměr projednán s dotčenými orgány, a pokud bude povolen, realizovat jej bude na své náklady město, které bude zajišťovat i jeho následnou údržbu. Na Vašem zvážení pak bude, zda Vaše pozemky dotčené stavbou převedete do vlastnictví města nebo budete souhlasit s uzavřením věcného břemene (v současné chvíli Vás jen prosíme o vyjádření nezávazného předběžného souhlasu).

Děkujeme za Váš čas a přejeme Vám úspěšný a šťastný rok.
Za osadní výbor: Věra Krejčová a Andrea Klapálková

Online formulář

Formulář ve Wordu