Výsadba celoplošné liniové zeleně

Rok podání: září 2017
Datum ukončení realiizace: 2018 (běží následná péče v délce trvání 3 let) Celkové způsobilé výdaje: 4 605 849,82
Celkové nezpůsobilé výdaje: 43 323,50
číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006146

Cílem projektu je výsadba celoplošné liniové zeleně na vytipovaném území obce Říčany. Tento
krajinný prvek bude plnit několik základních funkcí: rozdělí lán pole na menší celky a tím sníží vodní a
větrnou erozi, zachytí prachové částice z dopravy, vytvoří estetický zelený pás chránící okrajovou část
města a přispěje ke zvýšení biodiverzity a zlepšení poměru zadržených srážek v intenzivně
zemědělsky využívané krajině.
Jaký problém projekt řeší?
Projekt navazuje na výsadbu remízů a alejí v okolí Říčan a má s ní shodný cíl – pokračování v nápravě
nevyhovujícího stavu krajinných prvků. Lokalita se nachází uprostřed lánu orné půdy, kde byla v
minulosti po zcelení pozemků a nástupu intenzivního zemědělství odstraněna veškerá stromová i
keřová zeleň, včetně travních porostů. V důsledku toho je omezena biodiverzita místa a chybí pásy
zeleně, které by zachycovali emise. Plánovaná výsadba izolační zeleně bude provedena na
vytipovaném území, které jsou situovány v okolí města Říčany. V jejich blízkosti se nachází dálniční
přivaděč silnice č.101. Lokalita se nachází na velké ploše orné půdy. Možnosti pro různé druhy
živočichů, kteří by zde mohli najít svůj vhodný biotop, jsou tak velmi omezené. Vzhledem k umístění
pozemků dojde ke zvýšení množství zeleně v území. Pro všechny typy organismů se otevřou možnosti
různých druhů biotopů od keřového pásu, přes skupinky stromů a keřů až po samotné solitérní
stromy. Rozmístění různých typů zeleně po celé ploše tak přispěje k různorodosti biotopů a následně
i ke zvýšení biodiverzity.
Co je cílem projektu?
Cílem projektu je založení přírodě blízkých vegetačních prvků sestávajících z vertikálně a horizontálně
rozčleněného porostu stromů a vyšších i nižších keřů rozmanitého druhového složení a také ploch
lučního porostu, které svou strukturou budou odpovídat porostům přirozeně se vyskytujícím v krajině
Říčanska.

Fotografie z doby vysazení

fotografie po výsadbě v roce 2022