Whistleblowing – ochrana oznamovatelů

Oznamující osoba oznamuje informace o porušení v rámci pracovního kontextu elektronicky prostřednictvím:

  • určené e-mailové adresy: zc.ynacir@letavomanzo
  • písemně – listinným podáním adresovaným na MěÚ Říčany – ÚIA s označením k rukám příslušné osoby – NEOTVÍRAT
  • ústně v kanceláři Útvaru interního auditu, kdy pouze za předchozího souhlasu oznamovatele lze pořídit zvukovou nahrávku či přepis oznámení

Vnitřní oznamovací systém města Říčany upravuje vnitřní směrnice č. 1/2022 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie /Směrnice EU 2019/1937.