Rok 2021

Obsah žádostiObsah poskytnuté informace
1. Žádost ze dne 4. 1. 2021, v níž žadatel požaduje informacetýkající se vodovodní přípojky pro cyklostezku v Říčanech.Konkrétně žádá o: Sdělení, kým byl projekt výstavby přípojky iniciován. Proč se tento projekt nejmenuje konkrétně – přípojka pro kiosek s občerstvením, když se v projektové dokumentaci jasně hovoří o připojení kiosku s počítaným odhadem spotřebované vody?Sdělení, kdy byla tato investice zařazena do investičního plánu města, žádáte zaslání kopie.Zaslání podrobného rozpočtu za realizaci této přípojky a zda se jedná o přivedení vodovodní přípojky ke kiosku s nájemcem – Super sport spol. s r. o. uzavřené smluvně 7. 9. 2020.Informaci, zda se s přípojkou ke kiosku počítalo před vyhlášením výběrového řízení na pronájem plochy na pozemku 1770/3, kde ve smlouvě je jasně uvedeno – předmět nájmu je bez přípojek elektro, vody a kanalizace. 1. Výstavba přípojky byla iniciována tehdejším místostarostou Ing. Davidem Michaličkou. Přípojka je v projektové dokumentaci definována parcelním číslem pozemku a nikoliv slovním popisem, jedná se o označení, jaké je v projektové dokumentaci standardně užíváno. Účely přípojky jsou pak popsány v technické zprávě.2. Realizace přípojky je drobnou investiční akcí, jejíž realizace je zajištěna z příslušné rozpočtové položky s tímto označením. Do investičního plánu města nebyla zařazena, jelikož drobné investice se do investičních plánů města jmenovitě nezařazují. Z tohoto důvodu bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti spočívající v zaslání kopie výše uvedeného dokumentu, a to v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ, a to na základě ustanovení § 2 odst. 4 InfZ „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“3. Položkový rozpočet (zde). Jedná se o přípojku na pozemek ve vlastnictví města, na němž je umístěn i altán u cyklostezky. V rámci projektu se předpokládá odběr vody mj. i pro kiosek.4. K tomuto bylo uvedeno, že dle sdělení vedoucí Oddělení majetkových práv Městského úřadu v Říčanech o záměru/přípravě záměru provádět zmíněnou vodovodní přípojku pracovníci oddělení nevěděli ani před výběrovým řízením, ani v jeho průběhu a ani při výběru nájemce pozemku Radou města Říčany. 
2. Žádost ze dne 4. 1. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací týkajících se rekonstrukce dopravního hřiště v Říčanech.Konkrétně žádá o:Zaslání podrobného rozpočtu díla, včetně dokumentace vyplývající ze smlouvy SOD/00247/2020/OIÚ.Informaci, jak bude řešen problémový a nebezpečný svah, vjezd do tunelu.Informaci, zda bylo dílo řádně předáno a proběhla jeho kolaudace.Informaci, z jakého důvodu je osazen kódovým zařízením vstup na hřiště a hlavně na WC. Bude toto WC veřejně přístupné, jak bylo uvedeno v zadávací dokumentaci?Informaci, proč není v souladu s normou řešeno signalizační zařízení, když by zde měla probíhat výuka dětí, značky a vodorovné značení realitě odpovídají.Informaci, zda při používání „čerpací stanice“ nehrozí zranění dětí při manipulaci s tímto zařízením. 1. Žadateli byl odeslán rozpočet díla „Dopravní hřiště Říčany – oprava“ (zde) a projektová dokumentace pro provedení stavby.2. K tomuto uvádíme, že stavba byla řádně dokončena a zkolaudována. Povinnému subjektu není znám žádný bezpečnostní problém na svahu či tunelu. Na vrcholu svahu je umístěno oplocení, které má zabránit vstupu až na vrchol kopce v případě neukázněného chování uživatelů.Zhotovitel dále dodal kolem svahu kůly s páskou, aby bylo zabráněno devastaci zatravnění.Je nutné dodržovat minimálně provozní řád, kde je uvedeno, že za své děti ručí rodiče nebo ten, komu byly děti svěřeny.3. Ano, stavba byla převzata a zkolaudována.4. V provozní době je areál dopravního hřiště pro uživatele otevřen bez kódu. Kódový vstup je pro správce města. WC bude funkční a veřejně přístupné pouze s výjimkou zimního období.5. Kontrola odborných detailů z dopravy byla provedena zástupcem BESIPu před předáním díla. Při této kontrole byl nesprávný průběh světelné signalizace zjištěn a zhotovitel byl při předání díla na tento nedostatek upozorněn. Ve sjednané lhůtě do dubna 2021 bude toto řádně odstraněno úpravou v naprogramování systému.6. Povinný subjekt nedisponuje informacemi o tom, zda při používání „čerpací stanice“ nehrozí zranění dětí. Z tohoto důvodu bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ, a to na základě ustanovení § 2 odst. 4 InfZ „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“K tomuto dotazu bylo sděleno, že byla přijata veškerá opatření, aby ke zranění dětí nedošlo. Maketa stojanu čerpací stanice odpovídá požadavkům zadání i projektové dokumentaci. Zhotovitel vydal písemné čestné prohlášení, že všechny použité materiály i dílčí komponenty splňují odpovídající normy.
3. Žádost ze dne 4. 1. 2020,v níž žadatel požaduje poskytnutí informací týkajících se osazení 3 ks mincovníků na WC v parku Kozinova.Konkrétně žádá o: Zaslání podrobného rozpočtu za instalaci 3 ks mincovníku .Sdělení, zda bylo vypsáno poptávkové řízení, příp. kde bylo uvedeno, že město poptává zpoplatněné vstupní zařízení na WC park Kozinova.Uvedení přesného typu mincovníku, jakým zařízením je osazen mincovní terminál – jaké mince je schopen zpracovat, zda je osazen měničem (vrací přebytek) a zda je vybaven čtečkou platebních karet (jméno výrobce, schválení, příp. certifikaci).Informaci, proč je jednou na objednávkách uveden park Kozinova a na jiných objednávkách obdobného typu park Václava Havla. 1. Rozpočet (zde). Vychází z cenové nabídky zhotovitele Green Project, s. r. o. Ženy a muži mají mincovní automat pro otevírání dveří MAD 1. WC pro vozíčkáře má euro zámek pro vstup zdarma pro invalidy MAD 6 INV. Cenová nabídka byla schválena usnesením Rady města Říčany dne 3. 12. 2020.2. K danému bylo sděleno, že při výběru zhotovitele/dodavatele bylo postupováno v souladu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek. V tomto případě byla udělena výjimka, opět v souladu s touto směrnicí. Jedná se o výjimku z důvodu záruky za dílo zhotovitele této stavby. (Výjimka č. XVI odst. 2 a) veřejná zakázka může být splněna z technických, technologických, uměleckých důvodů, důvodů ochrany výhradních práv, z důvodů vyplývajících ze zvláštního právního předpisu nebo z důvodu zachování kontinuity záručních podmínek pouze určitým dodavatelem)Tato výjimka byla projednána v Radě města Říčany a schválena dne 3. 12. 2020 pod č. usn. 20-62-008.Osazení mincovníků je přímo na konstrukci objektu WC, na který se vztahuje dle smlouvy o dílo 60 měsíční záruka. Způsob umístění byl zvolen z důvodu vandalismu občanů na tomto zařízení. 3. Je objednán mincovník na mince české, nevrací a není na platební kartu.Typ označení výrobce: AMD.01 a AMD.01.INVMince je schopen zpracovat – v nominální hodnotě 1-50 Kč, dle nastavení provozovatelem;Jméno výrobce – Sanit ConceptFirma má certifikaci k výrobě produktů pro platební operace.   4. Jedná se o stejnou investiční akci, řešené místo. V průběhu realizace prací týkajících se této investiční akce došlo ke změně názvu parku, park Kozinova byl přejmenován na park Václava Havla. Je možné, že omylem bylo použito původní označení, ale na stejné místo, stejnou investiční akci, a za to se omlouváme.
4. Žádost ze dne 4. 1. 2021, v níž žadatel požaduje zaslání:Rozsudku Okresního soudu pro Prahu – východ, kterým zamítl žalobu města Říčany o určení neplatnosti budoucí kupní smlouvy, který se týkal příslušné nemovité věci (BJ v BD č. p. 1910 na Komenského náměstí v Říčanech) ve vlastnictví města Říčany;  Právních posudků/stanovisek, které si v uvedené věci město Říčany zpracovalo či objednalo a/nebo které má v této souvislosti k dispozici.1. Podle § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.“ Požadovaný rozsudek je zveřejněn na internetových stránkách města, v rubrice „Radnice“ a dále „Povinně zveřejňované informace“ na webové adrese https://info.ricany.cz/mesto/zverejneni-obsahu-informaci-poskytnutych-na-zadost-dle-5-odst-3-zakona-c-106-1999-sb-o-svobodnem-pristupu-k-informacim-rok-2020 žádost č. 124 a 125.2. K druhému bodu žádosti bylo sděleno, že problematikou poskytování právních analýz a stanovisek v rámci režimu InfZ se zabýval NSS ve svém rozsudku č. j. 3 As 55/2014-33, kdy konstatoval, že je nutné posuzovat i právní vztah povinného subjektu a advokátní kanceláře, na jehož podkladě byla právní analýza zadána a vypracována. Dle podmínek právního vztahu je totiž upraveno další nakládání s právní analýzou vůči třetím osobám. Dle § 61 odst. 1 autorského zákona je stanoveno: „Je-li dílo autorem vytvořené na základě smlouvy o dílo (dílo vytvořené na objednávku), platí, že autor poskytl licenci k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, není-li sjednáno jinak. K užití díla je nad rámec takového účelu objednatel oprávněn pouze na základě licenční smlouvy, není-li stanoveno jinak.“ Město Říčany, jako objednatel právního stanoviska a povinný subjekt z hlediska InfZ, zpracovatele výše uvedených právních stanovisek, a to konkrétně:AK Varga&Partners, s. r. o. AK Zvolánková, s. r. o.AK Jana Zwyrtek Hamplová informoval o přijaté žádosti a možnosti vyjádřit se k žádosti o poskytnutí informace dle InfZ za účelem dalšího uvážení, jaký má dané právní stanovisko charakter a zda jej lze jako autorské dílo poskytnout, či nikoli. Zpracovatelé byli informováni o nutnosti dodržet lhůtu pro poskytnutí informace, která je dle ust. § 14 odst. 5 písm. d) InfZ 15 dnů ode dne přijetí žádosti.
 Dne 7. 1. 2021 bylo povinnému subjektu doručeno datovou schránkou sdělení k přijaté žádosti o poskytnutí informace od advokátní kanceláře Varga&Partners, s. r. o., kde bylo sděleno, že právní stanovisko je autorským dílem a nelze jej tedy dle zákona o svobodném přístupu k informacím poskytnout. Dne 11. 1. 2021 bylo povinnému subjektu doručeno datovou schránkou vyjádření AK Zvolánková, s. r. o. Tato advokátní kancelář vypracovala pro město Říčany dne 28. 9. 2020 právní stanovisko vztahující se k některým otázkám případné odpovědnosti za hlasování zastupitelů na jednání zastupitelstva a dalších souvisejících otázek.  Ke zpřístupnění vypracovaného stanoviska zpracovatel uvádí, že toto bylo vypracováno výlučně pro interní potřebu města Říčany, právní stanovisko považuje za autorské dílo a jeho poskytnutím by došlo k porušení tohoto práva. Dále je skutečností, že právní zastoupení ve věci převodu bytových jednotek převzala AK Jana Zwyrtek Hamplová a AK Zvolánková, s. r. o. nebyla oprávněna posuzovat a hodnotit její postup v tomto soudním sporu. Dne 14. 1. 2021 bylo povinnému subjektu doporučeně poštou doručeno vyjádření advokátní kanceláře pro samosprávu Jana Zwyrtek Hamplová. K poskytnutí právní analýzy spojené s prodejem jednotek v budově č. p. 1910 nemá námitky za těchto podmínek:Společně s právní analýzou bude poskytnut i přípis dotýkající se doporučení advokátky Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová podat odvolání proti citovanému soudnímu rozsudku, aBude v průvodním dopise dáno příjemci poučení ze strany města jako poskytovatele, že citace z daných materiálů lze použít jen s jejím souhlasem jako autorky obsahu poskytnutých listin. Na základě tohoto vyjádření byla žadateli odeslána: Právní analýza zpracovaná advokátní kanceláří Jana Zwyrtek Hamplová ze dne 14. 12. 2019 (zde)Výpověď plné moci a smlouvy o právním zastoupení AK Jana Zwyrtek Hamplová ze dne 2. 10. 2020 (zde)Zároveň byl žadatel informován o povinnosti souhlasu Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové v případě citace ze zpřístupněných dokumentů. V případě právních stanovisek zpracovaných AK Varga&Partners, s. r. o. a AK Zvolánková, s. r. o., kde zpracovatelé neudělili souhlas se zpřístupněním, bude na základě § 15 odst. 1 InfZ vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti dle § 11 odst. 2 písm. c) InfZ. 
5. Žádost ze dne 7. 1. 2021, v níž žadatel požaduje seznam vydaných loveckých lístků a čísel potvrzení, na základě kterých byly tyto lístky vydány (pokud jde o potvrzení o vykonané zkoušce vydané Českomoravskou mysliveckou jednotou z. s.) a to za uplynulých 10 let, tedy za období 2010 – 2020. Výstup by měl být v elektronické podobě a obsahovat jméno a příjmení držitele vydaného loveckého lístku, číslo potvrzení o vykonané zkoušce a okresní myslivecký spolek, který potvrzení vystavil.Město Říčany jako povinný subjekt v uvedené věci rozhodlo dle § 15 odst. 1 v souladu s ustanovením § 8a odst. 1 InfZ, tak že žádost o poskytnutí informace se odmítá z důvodu ochrany osobních údajů a soukromí držitelů loveckých lístků.
6. Žádost ze dne 11. 1. 2021, v níž žadatel požaduje informace spočívajících v zaslání stanovujícího opatření obecné povahy pro značku „Cyklisto, veď kolo po chodníku“ na křižovatce silnice z Říčan na Kuří s II/101. Město Říčany jako povinný subjekt v uvedené věci rozhodlo v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) o odmítnutí žádosti.Dle sdělení Odboru správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech bylo stavební povolení na stavbu „II/101, křižovatka s III/00312 Říčany-Kuří (okružní křižovatka Říčanská-Rooseveltova)“ vydáno v roce 2008. Při stanovení dopravního značení postupoval správní orgán dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a na základě vyjádření Policie ČR. Stanovení dopravního značení bylo součástí projektové dokumentace schválené Policií ČR DI Praha venkov-jih.  Od roku 2012 se při stanovení dopravního značení vychází z metodiky ministerstva dopravy a opatření obecné povahy se postupně vydává na značky zákazové, příkazové a přednosti v jízdě. Ostatní dopravní značení se stanovuje tak, jako dříve.Povinný subjekt rozhodl o odmítnutí poskytnutí požadovaného dokumentu, neboť opatření obecné povahy v tomto případě nebylo vydáno a povinný subjekt jím nedisponuje. Ust. § 2 odst. 4 InfZ vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Z tohoto důvodu bylo v souladu s § 15 odst. 1 InfZ vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací
7. Žádost ze dne 12. 1. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací, kolikrát byla vydána chybně koncipovaná výzva, kde je v upomínce uvedeno sdělení: „Po bezvýsledném uplynutí stanovené lhůty přistoupí Městský úřad Říčany k exekučnímu vymáhání podle ustanovení § 175 daňového řádu, tj prostřednictvím soudního exekutora, příp. i k podání návrhu na výkon správního rozhodnutí soudem.“Žadatel požaduje informaci, kolikrát byla vydána tato chybně koncipovaná výzva subjektům v r. 2019, 2020 a 2021, dále kolik subjektů na tuto výzvu nereagovalo a kolika subjektům byla z těchto výzev nařízena a) daňová exekuce, b) exekuce prostřednictvím soudního exekutora, c) podán návrh na výkon soudního rozhodnutí, d) přihlášena pohledávka do insolvenčního řízení nebo přihlášena do veřejné dražby. Jaká byla dohromady hodnota vymáhaných pohledávek za uvedené období a kolik činilo celkové příslušenství k těmto pohledávkám. K tomuto bylo sděleno, že uvedená výzva, která byla žadateli doručena, chybně koncipována nebyla. Z tohoto důvodu tedy žádná chybně koncipovaná výzva nebyla v letech 2019, 2020 a 2021 subjektům vydána. Správní orgán postupoval vždy v souladu s platnými zákony.K jednotlivým dotazům tedy povinný subjekt dle InfZ konkrétně uvádí: Kolikrát byla vydána tato chybně koncipovaná výzva subjektům v r. 2019, 2020 a 2020Odpověď: 0Kolik subjektů na tuto výzvu nereagovaloOdpověď: 0Kolika subjektům byla z těchto výzev nařízenaDaňová exekuce                        Odpověď: 0Exekuce prostřednictvím soudního exekutora                     Odpověď: 0Podán návrh na výkon soudního rozhodnutí                    Odpověď: 0Přihlášena pohledávka do insolvenčního řízení nebo přihlášena do veřejné dražby                   Odpověď: 0Jaká byla dohromady hodnota vymáhaných pohledávek za uvedené období a kolik činilo celkové příslušenství k těmto pohledávkám?Odpověď: 0
8. Žádost ze dne 18. 1. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí těchto informací:–   zaslání kompletní kopie správního spisu vedeného pod č. j. 311989/2020-MURI/OÚMVV/1180;
–   zaslání kompletní kopie správního spisu vedeného pod č.  j. 295543/2020-MURI/OÚMVV/1180;
– sdělení informace o výši platů K. B. za posledních 25 měsíců;
– sdělení informace o výši platů Ing. L. U. za posledních 25 měsíců;
–    sdělení informace, v jaký rok a na jaké vysoké škole získala Ing. L. U. titul Ing.
 
Město Říčany jako povinný subjekt v uvedené věci za použití § 15 InfZ rozhodlo takto:
 žádost o informaci podaná podle InfZ, kde se žadatel domáhá zaslání kompletní kopie správního spisu vedeného pod č. j. 311989/2020-MURI/OÚMVV/1180 a správního spisu vedeného pod č. j. 295543/2020-MURI/OÚMVV/1180 se podle § 15 odst. 1 v souladu s ust. § 2 odst. 3 InfZ, podle něhož se zákon nevztahuje na poskytování informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací, odmítá; žádost o informaci podaná podle InfZ, kde se žadatel domáhá sdělení informace o výši platů K. B. za posledních 25 měsíců, sdělení informace o výši platů Ing. L. U. za posledních 25 měsíců se podle § 15 odst. 1 v souladu s § 8a odst. 1 InfZ, podle něhož informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt smí poskytnout pouze v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu, ve spojení s čl. 6 odst. 1 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a v souladu s aktuálním zněním zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, odmítá.  
9. Žádost ze dne 21. 1. 2021, v níž žadatel požaduje informaci, zda bylo možné si vyžádat zdarma na Magistrátu města České Budějovice výpis z trestných bodůK tomuto dotazu bylo sděleno, že na Městském úřadě v Říčanech je možné pořídit výpis z bodového hodnocení na kontaktním místě Czechpoint za cenu 100,- Kč nebo na Odboru správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech, kde lze požádat nejen o výpis z bodového hodnocení, ale též o výpis z karty řidiče. Tato služba je též zpoplatněna, a to v ceně 15,- Kč za první stranu, každá další strana za 5,- Kč.
Podle § 2 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty, mezi které náleží i obce jako územní samosprávné celky, povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Vzhledem k tomu, že problematika poskytování výpisu z bodového hodnocení na Magistrátu města České Budějovice náleží do působnosti Magistrátu města České Budějovice a nikoliv města Říčany, byla podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ žádost o poskytnutí informací odložena.
10. Žádost ze dne 21. 1. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí následujících informací:Kompletního zadání zakázky zadané MěÚ Říčany, vodoprávního úřadu, na základě kterého byl zpracován hydrogeologický posudek dne 12. 12. 2019 pod č. 406565/2019 RNDr. Petrem Čížkem, zejména konkrétní vymezení území, pro které je tento posudek vypracován;O vydaných povoleních pro stavby studny a povolených odběrech podzemní vody včetně konkrétních technických parametrech jednotlivých studní ve výše definovaném území, které byly podkladem pro zpracování tohoto hydrogeologického posudku;Jakým způsobem bylo ukončeno řízení o povolení stavby studny a povolení stavby k odběru podzemní vody na pozemku parc. č. 546/7 v k. ú. Stříbrná Skalice, které bylo vedeno MěÚ Říčany, odborem životního prostředí, zahájené na základě žádosti předchozího vlastníka pozemku podané dne 29. 6. 2007 na vodoprávní úřad MěÚ Říčany. Žádáte o zaslání kopie tohoto rozhodnutí;Jaký je stav odvolání proti rozhodnutí č. j. 345714/2020-MURI/OVÚ/1462 ze dne 7. 12. 2020.   1. K tomuto bylo sděleno, že předmětem objednávky Vodoprávního úřadu v Říčanech bylo zpracování posudku s tímto názvem „Hydrogeologický posudek v lokalitě na Hradcích, obec Stříbrná Skalice“ z hlediska možnosti stavebníků splnit povinnost uloženou ust. § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).Území, pro které byl posudek vypracován, nebylo, vzhledem k jeho velikosti, vymezeno konkrétními parcelními čísly, ale označeno jako lokalita „Na Hradcích“.2. Žadateli byly tyto údaje odeslány v přiložené tabulce.3. Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí – Vodoprávní úřad je příslušný k vydání povolení odběru s podzemními vodami pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a s tím vydání povolení na stavbu vodního díla (studny) v tomto správním území až s účinností zákona č. 150/2010 Sb., kterým se měnil zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 181/2008 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., a to  od 1. 8. 2010 . Do té doby byl příslušný k vydání povolení odběru pro potřeby jednotlivých občanů (domácností), zřizování vodních děl, která s tímto odběrem souvisejí a rozhodování v případech, kdy jim přísluší povolovat vodní dílo, též o ostatních vodohospodářských záležitostech týkající se tohoto vodního díla, pověřený obecní úřad dle § 105 tehdy platného  vodního zákona. Podle § 2 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty, mezi které náleží i obce jako územní samosprávné celky, povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Vzhledem k tomu, že pověřeným obecním úřadem v této věci byl Městský úřad Kostelec nad Černými lesy a Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí – Vodoprávní úřad nedisponuje rozhodnutím k povolení odběru podzemní vody a povolením stavby studny na pozemku parc. č. 546/7 k.ú. Stříbrná Skalice ( předchozí vlastník XY), bylo podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ Vaše žádost o poskytnutí informací odložena.4. Dle sdělení Vodoprávního úřadu v Říčanech poslední vrácenou doručenku (výzva k odvolání) č. j. 2752/2021 z 5. 1. 2021 správní orgán obdržel dne 29. 1. 2021. V týdnu 1. – 5. 2. je odvolání včetně spisového materiálu předáváno nadřízenému orgánu k posouzení. 
11. Žádost ze dne 25. 1. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí těchto informací:Počtu exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) vedených městem Říčany, v nichž jako oprávněný subjekt vymáháme poplatky za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích po povinných – plátcích poplatku, kteří byli v době vyměření poplatku nezletilí (tj. osobami mladšími 18 let) a dále ve sdělení čísel jednacích těchto exekučních řízeních u konkrétního exekutora;Počtu exekucí dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (tj. tzv. daňových exekucí) vedených městem Říčany, v nichž jako oprávněný vymáháme poplatky za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích po povinných – plátcích poplatku, kteří byli v době vyměření poplatku nezletilí (tj. osobami mladšími 18 let) a dále ve sdělení čísel jednacích těchto daňových exekucí s uvedením subjektu, který je vymáhá;Zda město Říčany uzavřelo veřejnoprávní smlouvu na výkon přenesené působnosti spočívající v přenosu výkonu vymáhání nedoplatků na jiného správce poplatku (pokud jde o poplatky za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích) a pokud ano, o předložení textu této smlouvy;Počtu exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) vedených městem Říčany, v nichž město jako oprávněný vymáhá jinou pohledávku než za poplatky za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích po povinných, kteří byli v době zahájení vymáhání nezletilí (tj. osobami mladšími 18 let), dále ve sdělení, o jaký typ pohledávky se jedná, čísel jednacích těchto exekučních řízeních u konkrétního exekutora.  1. Odpověď: 02. Odpověď: 03. Odpověď: Ne.4. Odpověď: 0
12. Žádost ze dne 25. 1. 2021, v níž žadatel požaduje fotodokumentaci ze spisu ve věci vedené povinným subjektem pod sp. zn. 147258/2020/Dpř.-No-896.Žadateli byla požadovaná fotodokumentace poskytnuta.
13. Žádost ze dne 25. 1. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí kopií dokladů, které dokládají vyvezení a objem vývozu jímky v roce 2019 a v roce 2020 na pozemku, který sousedí s pozemkem žadatelky ve Velkých Popovicích. K žádosti bylo sděleno, že povinnost předložit na výzvu vodoprávního úřadu doklady o odvozu odpadních vod akumulovaných v bezodtokové jímce je platná od 1. 1. 2021, a to od účinnosti ust. čl. I bodu 27 zákona č. 113/2018 Sb., kterým se mění § 8 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění: „Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona). Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny.“ V období do 1. 1. 2021 nebyla zákonem stanovena povinnost tyto dokaldy vodoprávnímu úřadu, ani nikomu jinému, předkládat.
Z tohoto důvodu povinný subjekt disponuje pouze doklady o vývozu jímky předloženými majitelkou pozemku Vodoprávnímu úřadu v Říčanech k datu kontrolního šetření, které se uskutečnilo dne 31. 7. 2019. Kopie těchto dokladů byly žadatelce odeslány. Podle § 8a bude vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii dokumentů nebudou poskytnuty informace o jménu a příjmení fyzických osob zde uvedených.Povinný subjekt rozhodl o odmítnutí poskytnutí kopií dokladů, které dokládají likvidaci odpadních vod od 31. 7. 2019 do konce roku 2020, neboť jimi nedisponuje a ust. § 2 odst. 4 InfZ vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Z tohoto důvodu bylo v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací.
14. Žádost ze dne 25. 1. 2021, v níž žadatel požaduje zaslání kopie rozhodnutí stavebního úřadu o povolení stavby v k. ú Strašín u Říčan a k budově nacházející se na pozemku v k. ú. Babice u Říčan. Na základě žádosti byly žadateli odeslány k budově nacházející se v k. ú. Strašín u Říčan Stavební povolení č. j. 2300/40442/2005/Há ze dne 22. 8. 2005Kolaudační rozhodnutí č. j. 5842/81025/2008/Ďu ze dne 9. 1. 2009Podle § 8a odst. 1 InfZ bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii dokumentů nebudou poskytnuty informace o jménu a příjmení, datu narození a místě trvalého bydliště fyzických osob zde uvedených. Stavebním povolením k budově nacházející se na pozemku v k. ú. Babice u Říčan, povinný subjekt nedisponuje. Z tohoto důvodu rozhodl povinný subjekt v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ o částečném odmítnutí požadovaných informací, neboť ust. § 2 odst. 4 InfZ vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. 
15. Žádost ze dne 27. 1. 2021, v níž žadatel požaduje zaslání kompletní kopie spisového materiálu vedeného Odborem právním, oddělení úsekového měření rychlosti a vážení vozidel pod č. j. 209867/2020-MURI/OÚMVV/1011.   Město Říčany jako povinný subjekt v uvedené věci za použití § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) rozhodlo tak, že žádost o informaci podaná podle InfZ se s odkazem na ust. §2 odst. 3 InfZ odmítá.
16. Žádost ze dne 29. 1. 2021, v níž žadatel požaduje kopii žádosti developera záměru „komerční plochy Čestlice“ o vynětí půdy ze ZPF, která je citovaná v dokumentu č. j. 166151/2020-MURI/OŽP/00151.Žadateli byla odeslána kopie žádosti o souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF vlastníka ANBEMO Invest, s. r. o., Kupeckého 763/9, 149 00 Praha 4 – Háje, IČ: 06570691,  zastoupeného na základě plné moci společností Fabionn, s. r. o., Jirsíkova 2, 186 00 Praha 8. (zde) Podle § 8a odst. 1 InfZ bylo vydáno v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ o částečném odmítnutí požadovaných informací, a to tak, že v kopii dokumentu nebudou poskytnuty osobní údaje fyzických osob zde uvedených.Povinný subjekt dále informoval o přijaté žádosti dotčenou osobu společnost Fabionn, s. r. o., která na základě plné moci zastupuje v žádosti uvedeného vlastníka. Dne 11. 2. 2021 obdržel povinný subjekt elektronicky datovou schránkou vyjádření, ze kterého vyplývá, že dotčená osoba nesouhlasí se zpřístupněním podkladů, které jsou přílohou žádosti o trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF, neboť tyto byly pořízeny z finančních prostředků vlastníka dotčených pozemků a nepřeje si jejich šíření třetím osobám.Na základě výše uvedeného bylo tedy v této části vydáno v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací, a to podle § 11 odst. 2 písm. a), neboť jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí.
17. Žádost ze dne 4. 2. 2021, v níž žadatel požaduje zaslání kopie rozsudku Okresního soudu Praha-východ ze dne 18. 8. 2020 č. j. 3C 423/2019, kterým soud zamítl žalobu města Říčany a zaslání kopie jedné anonymizované smlouvy uzavřené mezi městem Říčany a nájemníkem bytového domu č. p. 1910. Podle § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.“ Požadovaná kopie rozsudku Okresního soudu Praha-východ ze dne 18. 8. 2020 č. j. 3C 423/2019, kterým soud zamítl žalobu města Říčany je zveřejněna na internetových stránkách města, v rubrice „Povinně zveřejňované informace“  na odkazu https://info.ricany.cz/mesto/zverejneni-obsahu-informaci-poskytnutych-na-zadost-dle-5-odst-3-zakona-c-106-1999-sb-o-svobodnem-pristupu-k-informacim-rok-2020  (žádost č. 124 a 125).
18. Žádost ze dne 9. 2. 2021, v níž žadatel požaduje informace související se správním řízením č. j. 23595/2021-MURI/ODP/1673, a to konkrétně: V jaké délce je podle předložené projektové dokumentace vyznačena rekonstrukce komunikace parc. č. 1028.V jaké délce je podle předložené projektové dokumentace vyznačena rekonstrukce komunikace parc. č. 1046/2.V jaké délce je podle předložené projektové dokumentace vyznačena DK2 a DK3 a na jakých pozemcích (parc. č.) se bude dešťová kanalizace realizovat.Bylo provedeno místní šetření pro zamýšlené stavby a rekonstrukce?Jedná se podle předložené projektové dokumentace o návrh stavby jednotné dešťové kanalizace?Byly geodeticky vyměřeny a vyznačeny geodetické body hranic pozemků pro stavby a rekonstrukce?V jaké délce je podle předložené projektové dokumentace vyznačena stavba chodníku v ulici V Průhonu – Louňovická a na jakých pozemcích (parc. číslo) se bude stavba realizovat. 1. Rekonstrukce komunikace se netýká pozemku parc. č. 1028.2. Rekonstrukce komunikace parc. č. 1046/2 je v délce 434,30 m.3. DK2 je 55 m;  DK3 je 35 m;DK2 je na pozemku  parc. č. 1046/2 a parc. č. 957/1;DK3 je na pozemku parc. č. 310/2; 308/14; 308/15; 308/13.4. Prohlídka byla provedena v součinnosti s Policií ČR s ohledem na bezpečnost a plynulost provozu a dopravní značení.Odbor životního prostředí v Říčanech dále v této věci vydal souhrnné vyjádření č. j. 306504/2020/MURI/OŽP/00354 ze dne 9. 12. 2020.5. Termín „jednotná dešťová kanalizace“ neexistuje. Jednotná je splašková a dešťová kanalizace. V tomto případě se jedná o oddílnou dešťovou kanalizaci DK3 a DK2.6. Geodetické vytyčení stavby se provádí až na začátku stavby a vychází ze souřadnic určených projektantem v projektové dokumentaci.7. Chodník je v délce 354 m na pozemcích parc. č. 1046/2; 310/2; 308/14; 308/13; 308/15; 302; 1029.
19. Žádost ze dne 10. 2. 2021, v níž žadatel požaduje informace:Zda město Říčany jako zadavatel vedlo předběžné tržní konzultace s odborníky či dodavateli ve smyslu § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“);Zda analogicky právní úpravě obsažené v § 33 ZZVZ vedlo město Říčany jako zadavatel předběžné tržní konzultace s odborníky či dodavateli i před účinností této právní úpravy, tj. přede dnem 1. 10. 2016. 1. Odpověď: NE2. Odpověď: NE
20. Žádost ze dne 11. 2. 2021, v níž žadatel požaduje kopii vydaného závazného stanoviska nebo souhrnného vyjádření Odboru životního prostředí v Říčanech pro společné územní a stavební řízení, které vede Odbor správních agend a dopravy, spis. zn. 360313/2020-MURI/OSAD/Je, č. j. 23595/2021-MURI/ODP/1673.Žadateli byl požadovaný dokument odeslán. Žadatel podal stížnost na vyřízení informace, neboť zaslané souhrnné vyjádření se týkalo jiného správního řízení. Povinný subjekt stížnost vyřídil v rámci autoremedury a žadateli odeslal správné souhrnné vyjádření.
21. Žádost ze dne 10. 2. 2021, v níž žadatel požaduje tyto informace:Kolik parkovacích stání bylo deklarováno dle výpočtu dopravy v klidu v projektové dokumentaci na stavbu rodinných domů v ulicích Leknínová, Stulíková, Lotosová, Kosatcová, Plavínová a Blatouchová?Kolik parkovacích stání bylo určeno pro zajištění dopravy v klidu vázaných na počet bytů, kolik parkovacích stání bylo návštěvnických?Podle jaké vyhlášky byl výpočet dopravy v klidu proveden?Poskytnutí kopie situačního výkresu s vyznačením parkovacích stání tak, jak byla deklarována v projektové dokumentaci na stavbu rodinných domů v ulicích Leknínová, Stulíková, Lotosová, Kosatcová, Plavínová a Blatouchová? 1. Výpočet množství parkovacích míst vychází z požadavků tehdejšího územního plánu, na stavbu rodinných domů v uvedené lokalitě bylo stanoveno 162 parkovacích míst.2. U rodinné zástavby nejsou návštěvnická parkovací místa vyžadována. Jak bylo výše uvedeno, jedná se o 162 parkovacích míst bez dalšího rozlišení.3. Výpočet počtu parkovacích stání nebyl proveden dle vyhlášky, ale dle algoritmu stanoveného v tehdejším územním plánu.4. Požadovaný dokument byl žadateli odeslán.
22. Žádost ze dne 12. 2 2021, v níž žadatel požaduje kopii dokumentu č. j. 352624/2020 z 10. 12. 2020 a kopii dokumentu, kterým Městský úřad v Říčanech na tento dokument reagoval. Pokud reagoval.Na základě žádosti byla žadateli odeslána kopie dokumentu „Žádost o stavební povolení k vodním dílům (§ 15 vodního zákona) Dodatečné povolení stavby“  evidovaného Odborem životního prostředí v Říčanech pod č. j. 352624/2020. Jelikož je žadatel účastníkem předmětného řízení s neomezeným přístupem do spisu, do něhož se domáhá nahlédnout využitím zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nebylo přistoupeno k anonymizaci osobních údajů v dokumentu uvedených. Dále k žádosti bylo sděleno, že Městský úřad v Říčanech, Odbor životního prostředí, Oddělení vodoprávní úřad, vzhledem k současnému vytížení, výše uvedenou žádost zatím administrativně nezpracoval.
23. Žádost ze dne 12. 2. 2021, v níž žadatel požaduje zaslání kompletní kopie spisového materiálu vedeného Odborem právním, oddělení úsekového měření rychlosti a vážení vozidel pod č. j. 39002/2021-MURI/OÚMVV/521.Žádost byla s odkazem na ust. § 2 odst. 3 InfZ dle § 15 InfZ rozhodnutím odmítnuta.
24. Žádost ze dne 12. 2. 2021, v níž žadatel požaduje tyto informace:Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb. (dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 dost. 1 písm. e) bod 1. a 2. zákona č. 134/2016 Sb., byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a 2. zákona č. 134/2016 Sb., byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.?Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.?Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ?Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásady transparentnosti podle § 6 ZVZ ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku dle § 29 písm. k) ZVZ?Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?Sdělení struktury organigramu povinného subjektu, včetně uvedení odborů, sekcí a oddělení, uvedení počtu zaměstnanců konkrétních odborů, oddělení a sekcí a vyjádření vztahu nadřízenosti a podřízenosti mezi nimi.1. Školské organizace:Základní škola Masarykovo náměstí Říčany, Masarykovo nám. 71/22, 251 01 Říčany, IČ: 63 834 448Základní škola Bezručova Říčany, Bezručova 94/19, 251 01 Říčany-Radošovice, IČ: 63 834 243Základní škola u Říčanského lesa Říčany, Školní 2400/4, 251 01 Říčany, IČ: 72 045 396Základní škola Nerudova Říčany, Nerudova 481/5, 251 01 Říčany, IČ: 70 977 691        Základní umělecká škola Říčany, Masarykovo nám. 57/37, 251 01 Říčany, IČ: 67 774 792        Mateřská škola Srdíčko Říčany, Edvarda Beneše 204/41, 251 01 Říčany-Radošovice, IČ:    86 594 508        Mateřská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616/13, 251 01 Říčany, IČ: 62 930 885        Mateřská škola Čtyřlístek Říčany, Domažlická 1656/52, 251 01 Říčany, IČ: 86 594 583        Mateřská škola Zahrádka Říčany, Labská 2577/6, 251 01 Říčany, IČ: 03 287 491        Mateřská škola Kuřátko, Rooseveltova 3, 251 01 Říčany, IČ: 08 974 471        Mateřská škola Větrník, Bílá, 251 01 Říčany (zatím bez IČ, v přípravě) Kulturní organizace:Kulturní centrum Labuť Říčany, 17. listopadu 214/14, 251 01 Říčany, IČ: 003 54 082Husova knihovna Říčany, Masarykovo náměstí 83/1 251 01 Říčany, IČ: 660 02 001Muzeum Říčany, Rýdlova 271/14, 251 01 Říčany, IČ: 437 52 110 Sociální organizace:DPS Senior a stacionář Olga, Komenského 1850, 251 01 Říčany, Denní stacionář Olga Říčany, Blahoslavova 2576/6s, 251 01 Říčany, IČ: 638 34 294Nemocnice Říčany, Smiřických 315, 251 01 Říčany, IČ: 437 50 630KOLOBĚH Říčany, Masarykovo nám. 13/12, 251 01 Říčany, IČ: 083 42 784 – charitativní obchod 2. Jednotka sboru dobrovolných hasičů, spolek, Březinova 1650, 251 01 Říčany, IČ: 71238468Olivova dětská léčebna, o. p. s,  Olivova 224/108, 251 01 Říčany,  IČ 25689371 – poskytuje léčebně rehabilitační a následnou péči dětem od jednoho roku do osmnácti let. Specializuje se na léčbu a prevenci onemocnění dýchacího a pohybového ústrojí, nadváhy a obezityKomunitní centrum Říčany, o. p. s., Masarykovo náměstí 53, 251 01 Říčany, IČ: 27435610 – poskytuje služby komunitní péčeMediální a komunikační servis Říčany, o. p. s., Masarykovo nám. 83/1, 251 01 Říčany, IČ: 24129534Bytové družstvo 2000, Melantrichova 2000, 251 01 Říčany, IČ: 26166780Ladův kraj, Masarykovo nám. 83/1, 251 01 Říčany, IČ: 70899088 – svazek obcí, které vzájemně spolupracují 3. Odpověď: žádné4. Odpověď: žádné5. Odpověď: žádné 6.VZ 2/2020 Mateřská škola Větrník, Říčany, Podlimitní VZ-otevřené řízení, Smlouva o dílo SOD 00630/2020/OIÚ ze dne 21- 7. 2020, 55 250 418,95 Kč bez DPH, ZLÍNSTAV a. s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín IČ:28315669VZ 5/2020 Nájem zařízení pro měření rychlosti, Říčany II, Nadlimitní VZ – otevřené řízení, Smlouva o nájmu zařízení pro měření rychlosti vozidel ve městě Říčany ze dne 19. 6. 2020, 8 397 998,93 Kč bez DPH, Konsorcium AŽD – CAMEA – Nájem zařízení MUR, AŽD Praha s. r. o., Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČ 48029483 a CAMEA Technology,a.s., Kořenského 1664/25,Řečkovice, 621 00 Brno, IČ 062308VZ 8/2020 Dodávky elektrické energie, jednací řízení bez uveřejnění, Závěrkový list KBP ze dne 21. 7. 2020, 6 529 89,24 Kč bez DPH, Alpiq Retail CZ s.r.o., Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ:08183929 7. Při zadávání veřejných zakázek je postupováno dle směrnice města o zadávání veřejných zakázek, uveřejňování uzavřených smluv se řídí platnou a účinnou právní úpravou.8. K tomuto sdělujeme, že město Říčany, jako povinný subjekt, je veřejnoprávní korporace, své záležitosti spravuje samostatně. Státní orgány mohou do samostatné působnosti zasahovat jen vyžaduje-li to ochrana zákona.9. Organigram je zveřejněn na webových stránkách města Říčany: Město a jeho orgány – ŘÍČANY (oficiální stránky města) (ricany.cz) 
25. Žádost ze dne 16. 2. 2021, v níž žadatel požaduje zaslání kompletní kopie spisového materiálu vedeného Městským úřadem v Říčanech, odborem správních agend a dopravy, oddělením přestupkovým pod č. j. 35929/2021-MURI/OPE/1124, SP. ZN. 351455/2020/Dpř.-Pr-1850Žádost byla s odkazem na ust. § 2 odst. 3 InfZ dle § 15 InfZ rozhodnutím odmítnuta.
26. Žádost ze dne 16. 2. 2021, v níž žadatel požaduje tyto informace:Všech zápisů (nejen usnesení) z Rady a Zastupitelstva města Říčany z období od roku 2014 do roku 2017, které se týkají zavádění měření úsekové rychlosti, okamžité rychlosti, dokumentace jízdy na červenou, vysokorychlostního vážení vozidel nebo detekce průjezdu nákladních vozidel v obvodu města Říčany, včetně případných souvisejících příloh zápisů;Tzv. koncepci rozšíření systému úsekového měření na další komunikace v okolí Říčan, která měla být schválena zastupitelstvem v roce 9/2015, usnesení příslušného zastupitelstva, včetně případných souvisejících příloh zápisů;Případné zápisy z jiných orgánů obce od roku 2014 do roku 2017, kde se touto otázkou orgány města zabývaly (např. dopravní komise);Prezentace měření nebo jiné informační dokumenty představené ze strany Říčan jiným obcím v regionu v letech 2014 až 2017, zeména případné prezentace pro obce ze strany pana XY nebo jiného zástupce města Říčany z roku 2016;Nabídky města Říčany obcím na spolupráci v této oblasti z let 2014 až 2017;Projektové listy z let 2015 nebo 2016 s definicemi úseků nebo míst, na kterých bylo v regionu zamýšleno uvedená zařízení instalovat, příp. jiné dokumenty, ze kterých tento záměr vyplýval (mapky umístění, které byly předmětem posuzování obce apod.);Záznamy o případných předběžných konzultacích nebo prezentacích uskutečněných o těchto záležitostech v letech 2014 až 2018 s možnými dodavateli uvedených zařízení, např. společnostmi AŽD, CAMEA, ČD Telematika, GEMOS atd., příp. studie zpracované těmito dodavateli.Žadateli byla vyčíslena úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací dle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ve výši 780,- Kč. Žadatel částku uhradil. Poté mu byly zaslány tyto informace: 1. V příloze zápisy z jednání Rady města Říčany ze dne:27. 11. 2014; (ZDE)  3. 12. 2015; (ZDE)19.   1. 2017; (ZDE)20.   4. 2017; (ZDE)13.   7. 2017; (ZDE)  5. 10. 2017; (ZDE)12. 10. 2017. (ZDE)Podle § 8a bude vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii jednotlivých zápisů nebudou poskytnuty informace o jménu a příjmení, datu narození a místě trvalého bydliště fyzických osob zde uvedených.Zápisy z jednání Zastupitelstva města Říčany ze dne:  9.   9. 2015; (ZDE)21. 12. 2016. (ZDE) 2. Koncepce rozšíření systému úsekového měření na další komunikace v okolí Říčany, která byla schválena Zastupitelstvem města Říčany včetně usnesení příslušného zastupitelstva byla žadateli  zaslána v příloze. (ZDE), (zde) 3. Povinný subjekt v této záležitosti neeviduje z časového období 2014 – 2017 žádné zápisy z jiných orgánů města Říčany. Z tohoto důvodu bude vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ, a to na základě ustanovení § 2 odst. 4 InfZ „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“ 4. Prezentace pro jednotlivé obce byla též žadateli odeslána v příloze. (zde)(zde), (zde), (zde), (zde), (zde)(zde), (zde), (zde) 5. V příloze byl zaslán vzor nabídky spolupráce na zvýšení bezpečnosti silničního provozu, který byl rozeslán starostům jednotlivých obcí. (zde) 6. Dokumentace k tomuto bodu byla zaslána v souboru v příloze této odpovědi.(zde)            7. Povinný subjekt žádné záznamy o předběžných konzultacích nebo prezentacích uskutečněných v letech 2014 – 2018 s možnými dodavateli zařízení úsekového měření rychlosti neeviduje. Z tohoto důvodu bude vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ, a to na základě ustanovení § 2 odst. 4 InfZ „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“ 
27. Žádost ze dne 17. 2. 2021, v níž žadatel požaduje upřesnění sdělení „vodoprávní úřad, vzhledem k současnému vytížení, výše uvedenou žádost zatím administrativně nezpracoval“Žádá o vyjádření, zda bylo vodoprávním úřadem na žádost společnosti Arendon reagováno, příp. požaduje dokument, kterým bylo na toto reagováno.Na podanou žádost společnosti Arendon nebylo ze strany vodoprávního úřadu reagováno. Vodoprávní úřad neposílal žádnou výzvu k upřesnění žádosti. Žádosti jsou vyřizovány v pořadí, jak byly na úřad podány, a tento postup, je v rámci úřadu kontrolován, aby nevznikaly podmínky pro možné korupční prostředí.
28. Žádost ze dne 17. 2. 2021, v níž žadatel požaduje tyto informace:Jaké stanovisko zastává Váš úřad k reklamním plachtám ukotveným do fasády kovovou konstrukcí? Jedná se o reklamní a informační zařízení ve smyslu stavebního zákona, které vyžaduje územní povolení?Vydal již Váš úřad pokutu za přestupek dle § 178 odst. 1 písm. a) resp. písm. b) stavebního zákona? V jaké výši případná pokuta byla uložena?Jaké jsou povinné přílohy k žádosti o vydání územního povolení pro umístění reklamního a informačního zařízení (většího než 0,6 m2) nacházejícího se v silničním ochranném pásmu? Musí žadatel stavebnímu úřadu předložit povolení silničního správního úřadu podle § 31 o pozemních komunikacích? 1. Reklamní plachty ukotvené do fasády kovovou konstrukcí jsou dle Stavebního úřadu v Říčanech zařízením ve smyslu ust. § 3 odst. 2 stavebního zákona.
Reklamní plachta ukotvená do fasády kovovou konstrukcí o celkové ploše do 0,6 m2 a umístěná mimo ochranná pásma pozemních komunikací, nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas (§ 79 odst. 2 písm. a)) Pro větší plochy zařízení, nebo pokud se zařízení má nacházet v pásmu pozemní komunikace, je vyžadováno územní rozhodnutí, které je možné za podmínek ust. § 96 odst. 1 stavebního zákona nahradit územním souhlasem.2. Ne, Stavební úřad v Říčanech do doby vyřízení této žádosti o informace žádnou pokutu za přestupek dle § 178 odst. 1 písm. a), písm. b) stavebního zákona neuložil.3. Žadatel podává žádost o vydání územního rozhodnutí na předepsaném formuláři, součástí žádosti je dokladová část dle § 86 odst. 2 stavebního zákona. Obsah dokladové části závisí na charakteru a umístění zařízení.Žadatel musí stavebnímu úřadu předložit povolení silničního správního úřadu podle § 31 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – je součástí povinných příloh dle § 86 stavebního zákona.
29. Žádost ze dne 19. 2. 2021, v níž žadatel požaduje informace týkající se problematiky veřejnoprávních smluv:Kolik veřejnoprávních smluv uzavře město Říčany během jednoho roku?Která je nejstarší a která nejmladší veřejnoprávní smlouva, s kým byla uzavřena a co bylo předmětem smlouvy?Která veřejnoprávní smlouva se uzavírala nejdéle, která zabrala nejvíce času?Které veřejnoprávní smlouvy jsou nejdůležitější?Která veřejnoprávní smlouva byla nejnákladnější a v jaké částce se cca pohybují náklady na jednu veřejnoprávní smlouvu? Čeho se týkají náklady?Jaký je postup při uzavírání smluv?Řídíte se při uzavírání veřejnoprávních smluv nějakou metodikou?Je pro město výhodné uzavírat veřejnoprávní smlouvy či nikoliv? Je to užitečná věc?Kdo má veřejnoprávní smlouvy na starosti? Je to vyhrazená osoba, oddělení, úřad?Kdo provádí kontrolu plnění úkolů z veřejnoprávních smluv? 1. Jedná se přibližně o počet do 200 veřejnoprávních smluv ročně (jedná se zejména o veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí programových a individuálních dotací z rozpočtu města).2. Vzhledem k tomu, že neuvádíte časové období, ke kterému se Váš dotaz vztahuje, postupoval povinný subjekt dle skartačních lhůt ve spisovém a skartačním řádu.Nejstarší evidovaná veřejnoprávní smlouva je č. 001/2012/VS, uzavřená mezi městem Říčany a obcí Klokočná, se sídlem Klokočná 61, 251 64 Mnichovice, IČ: 00472034, zast. starostkou MVDr. Veronikou Danielovou. Předmětem smlouvy je evidence obyvatel. Smlouva byla uzavřena 16. 1. 2012.Poslední uzavřenou veřejnoprávní smlouvou do doby vyřízení této žádosti o informace je veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace pro Cestu integrace, o. p. s., č. VS/01122/2020/OF, uzavřená mezi městem Říčany a Cestou integrace, o. p. s., se sídlem Masarykovo nám. 6/17, 251 01 Říčany, IČ: 266 19 032, zast. Petrou Nyklovou, ředitelkou. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančních prostředků z humanitárního fondu města Říčany za účelem realizace projektu s názvem „Příspěvek na provoz sociálních služeb v roce 2020“. Smlouva byla uzavřena 21. 12. 2020.3. Povinný subjekt neeviduje údaje o časové náročnosti vzniku veřejnoprávních smluv. Z tohoto důvodu bude vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ, a to na základě ustanovení § 2 odst. 4 InfZ „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“4. Všechny uzavřené smlouvy musí obsahovat zákonné náležitosti a vyplývají z nich pro smluvní strany zákonná práva a povinnosti, ke kterým se ve smlouvě zavázaly. Povinný subjekt Vámi požadovanou informaci, které veřejnoprávní smlouvy jsou pro město Říčany nejdůležitější, neeviduje Z tohoto důvodu bude vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ, a to na základě ustanovení § 2 odst. 4 InfZ „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“5. Informace o finanční náročnosti administrace veřejnoprávních smluv povinný subjekt neeviduje. Z tohoto důvodu bude vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ, a to na základě ustanovení § 2 odst. 4 InfZ „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“6.a 7. Při uzavírání smluv se postupuje dle Vnitřní směrnice města Říčany č. 2/2017 8. Smlouvy jsou uzavírány v souladu s právními předpisy, povinný subjekt nezaujal žádné stanovisko, zda je uzavírání smluv pro něho výhodné. Povinný subjekt nemá povinnost sdělovat žadateli subjektivní názory na určité záležitosti. Z tohoto důvodu bude vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ, a to na základě ustanovení § 2 odst. 4 InfZ „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“9. Ne, veřejnoprávní smlouvy jsou uzavírány v rámci jednotlivých odborů, příp. oddělení, do jejichž kompetence problematika, jíž se smlouva týká, spadá.10. Kontrolu provádí Útvar interního auditu Městského úřadu v Říčanech. 
30. Žádost ze dne 19. 2. 2021, v níž žadatel požaduje odpověď na tyto dotazy:Radary nepříjemně blikají červeným světlem řidičům do očí. Je technologie bezpečná a nemůže způsobit žádné zdravotní problémy?I když jedete vždy předepsanou rychlostí, radary přesto fotí. Proč, když nepácháte žádný přestupek?Kde a jak dlouho se uchovávají snímky z radarů?Jak je zajištěno, že nedochází k zneužívání osobních údajů (fotky obličejů, číslo SPZ – identifikace auta)?    1. K tomuto lze pouze uvést, že je používán certifikovaný systém měření úsekové rychlosti, typ UnicamVELOCITY. Bližší údaje k případným zdravotním rizikům povinný subjekt nemůže poskytnout, neboť tyto informace nemá.2. Focení každého vozidla na vjezdu a výjezdu je nezbytnou součástí zpracování údajů k vyhodnocení rychlosti a evidenci průjezdu vozidel. V případě, že je zjištěn přestupek, ukládá se i fotodokumentace. V opačném případě se fotodokumentace neukládá, pouze historie průjezdu vozidel pro potřeby prevence kriminality.3. Uchovávání dat je v elektronické podobě v zabezpečeném úložišti na serverech města Říčany.Doba uchovávání datových informací z úsekového měření je rozdílná, a to pro řízení u přestupků, kdy se jedná o dobu nezbytnou v rámci řízení o přestupku.Ostatní data o průjezdech se liší dle potřeby Policie ČR a možnosti systému. Aktuálně se jedná o zálohu dat po dobu 3 měsíců. Nastavená doba se však dle požadavku Policie ČR v návaznosti na konání činností může měnit.4. Činnost vykonávají pouze oprávněné osoby, každý má svůj vlastní přístup, heslo. Fotky ostatních osob ve vozidle jsou automaticky rozrastrovány/zastíněny ke znemožnění identifikace.
31. Žádost ze dne 22. 2. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí kopie zápisu z místního šetření včetně všech příloh ev. č. 69286/2019. Tento záznam je referován ve 3. odstavci dokumentu č. j. 4845/2020-MURI/OTS/1442, ev. č. 5552/2020.  Požadovanou kopii zápisu z místního šetření včetně fotodokumentace z kontroly, která je její přílohou, byla žadateli odeslána. Jelikož jeúčastníkem tohoto správního řízení, nepřistoupil povinný subjekt k anonymizaci zasílaných dokumentů.
 32. Žádost ze dne 9. 1. 2021, kde byla provedena úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací dne 24. 2. 2021 a v níž žadatel požadoval poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných Městským úřadem v Říčanech v období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.Jedná se o tato rozhodnutí:Územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení;Územní rozhodnutí o změně využití území;Územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby a území;Územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí;Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na území;Rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení);Územní souhlas, společný územní souhlas;Jakýkoliv jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí;Stavební povolení;Stavební ohlášení;Jakýkoliv jiný dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení;která se týkají veškerých pozemních staveb pro právnické osoby. Z výše uvedených rozhodnutí žadatel žádal poskytnout tyto informace:Identifikaci žadatele;Identifikaci stavby;Lokalizaci stavby;Druh rozhodnutí;Datum vydání rozhodnutí nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy. Žadateli byly požadované informace po úhradě 234,- Kč odeslány.
33. Žádost ze dne 26. 2. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí všech vydaných rozhodnutí, které Odbor územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ v Říčanech vydal od roku 2019 k parc. č.: 475, 476, 1181/1, 730/2, 1183 v k. ú. Sulice.Povinný subjekt žádost dle § 2 odst. 4 InfZ odmítl, neboť Odbor územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ v Říčanech žádná rozhodnutí na úseku územního plánování nevydal.
34. Žádost ze dne 26. 2. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí následujících informací:- kompletního zadání zakázky zadané MěÚ Říčany, vodoprávního úřadu, na základě kterého byl zpracován hydrogeologický posudek dne 12. 12. 2019 pod č. 406565/2019 RNDr. Petrem Čížkem s názvem „Hydrogeologický posudek v lokalitě na Hradcích, obec Stříbrná Skalice“.
 – jaký je stav odvolání proti rozhodnutí č. j. 345714/2020-MURI/OVÚ/1462 ze dne 7. 12. 2020.  
Požadovaný posudek byl žadateli odeslán. Dále mu bylo sděleno, že spisový materiál, jehož součástí je i rozhodnutí č. j. 345714/2020-MURI/OVÚ/1462 ze dne 7. 12. 2020, proti němuž bylo podáno odvolání, byl vypraven dne 4.2.2021 správnímu odvolávacímu orgánu, kterým je Krajský úřad Středočeského kraje.
35. Žádost ze dne 26. 2. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací ohledně postupu při vydání aktualizace/opravy vyjádření z 12. 7. 2019 ev. č. 205461/2019, a to:Z jakého důvodu Odbor územního plánování a regionálního rozvoje v Říčanech (OÚPRR) projednával závěry vyjádření ev. č. 205461/2019 či vydání aktualizace/opravy vyjádření z 12. 7. 2019 pod ev. č. 349691/2019 se Stavebním úřadem v Říčanech?Kdy (datum) ústní jednání proběhlo a kdo se jej za OÚPRR účastnil?Byl z jednání proveden nějaký zápis či protokol o výsledcích jednání (ústní dohody)? Případně žádáte jeho kopii.Jaký byl právní názor výše uvedeného Stavebního úřadu na závěry uvedené ve vyjádření ev. č. 205461/2019, které bylo následně dle dohody se Stavebním úřadem aktualizováno dne 2. 10. 2019?Jaké doporučení bylo ze strany výše uvedeného Stavebního úřadu učiněno směrem k OÚPRR a závěrům vyjádření OÚPRR z 12. 7. 2019, ev. č. 205461/2019?Proč OÚPRR, měl-li pochybnosti o svých závěrech uvedených ve vyjádření ev. č. 205461/2019 z 12. 7. 2019, nevyužil metodické součinnosti nadřízeného KÚ Středočeského kraje a nepožádal jej o posouzení souladu závěrů uvedeného vyjádření s právními předpisy? 1. K tomuto sdělujeme, že jde o běžný postup komunikace mezi jednotlivými odbory státní správy za účelem seznámení se s historií případu.2. Datum, kdy ve výše uvedené věci proběhlo ústní jednání mezi OÚPRR a SÚ, nebylo zaznamenáno a není možné jej ani zpětně stanovit. Jelikož povinný subjekt touto informací nedisponuje, bude z tohoto důvodu vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ, a to na základě ustanovení § 2 odst. 4 InfZ „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“3. Z jednání nebyl proveden žádný zápis.4. Právní názor Stavebního úřadu na závěry uvedené ve vyjádření ev. č. 205461/2019 není zaznamenán. Jelikož povinný subjekt touto informací nedisponuje, bude z tohoto důvodu vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ, a to na základě ustanovení § 2 odst. 4 InfZ „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“5. Doporučení Stavebního úřadu směrem k Odboru územního plánování a regionálního rozvoje není zaznamenáno. Jelikož povinný subjekt touto informací nedisponuje, bude z tohoto důvodu vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ, a to na základě ustanovení § 2 odst. 4 InfZ „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“6. OÚPRR, dle jeho vyjádření, postupoval v průběhu posuzování v souladu se svou aktuální správní úvahou. Povinný subjekt dále k tomuto dotazu uvádí, že účelem informačního zákona není poskytovat úvahy nebo domněnky ohledně požadované problematiky, ale pouze informace zaznamenané.  Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory a z tohoto důvodu bude vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ, a to na základě ustanovení § 2 odst. 4 InfZ „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“
36. Žádost ze dne 4. 3. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací k fotografiím, které jsou přílohou odpovědi č. ev. 57404/2021, č. j. 52256/2021-MURI/KVŘG/1180, a to konkrétně:  Datum pořízení fotografiíKdo fotografie pořídilKdo byl přítomen jejich pořízeníK žádosti bylo sděleno, že fotodokumentace byla: pořízena dne 28. 2. 2019 při místním šetření, z něhož byl pořízen zápis a kterrý byl přílohou odpovědi ev. č. 57404/2021, č. j. 52256/2021-MURI/KVŘG/1180,pořízena vedoucím odboru správních agend a dopravy Mgr. Michalem Šilingerem,přítomen byl vedoucí oddělení OTS Michal Svoboda a referentka OTS Mgr. Dominika Dauthová.
37. Žádost ze dne 5. 3. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí Všech rozhodnutí, které Odbor územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu v Říčanech vydal od roku 2018 k parc. číslům: 475, 476, 1181/1, 730/2, 1183 v k. ú. Sulice.Celého záměru předloženého Ing. arch. Danem Mertou, MDMA ARCHITECTS, s. r. o., Betlémské náměstí 169/5a 5. 11. 2020, na základě kterého bylo vydáno Závazné stanovisko Odboru územního plánování a regionálního rozvoje v Říčanech pro parc. č. 475, 476, 1183 a 730/2 v k. ú. Sulice.   1. K požadavku bylo sděleno, že žádná rozhodnutí na úseku územního plánování Odbor územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu v Říčanech nevydal. Z tohoto důvodu bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ, a to na základě ustanovení § 2 odst. 4 InfZ „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“ K výše zmíněným parcelám OÚPRR Městského úřadu Říčany vydal: Územně plánovací informace (ÚPI):PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ A ZMĚN JEHO VYUŽITÍ NA ZÁKLADĚ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE pro parc.č. 730/2, 1183 a 475 v katastrálním území Sulice, č.j. 293132/2018-MURI/OUPRR/1380, č.ev. 313488/2019 Závazné stanovisko (ZS):Novostavba 3 rodinných domů a dělení a scelování pozemků, parc.č. 475, 1183 a 730/2 v katastrálním území Sulice, č.j. 43030/2020-MURI/OUPRR/1380, č.ev. 48547/2020. Oba tyto dokumenty žadatel obdržel.Pro p. č. 476 a 1181/1 nebyly naším úřadem vydány ani ÚPI ani ZS a neevidujeme ani žádné žádosti, týkající se těchto parcel.2. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje v Říčanech celou projektovou dokumentaci nepožaduje. Části projektové dokumentace, které posuzuje, jsou přílohou závazného stanoviska. Z tohoto důvodu bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ, a to na základě ustanovení § 2 odst. 4 InfZ „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“
38. Žádost ze dne 5. 3. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací týkajících se úsekových rychlostních měřičů, které zaznamenávají rychlost v obci, kde je nejvyšší dovolená rychlost jízdy 50 km/h. Jaký máte nastavený rychlostní limit (v km/h bez odchylky měření), kdy je zaznamenán přestupek a tento následně řešen v přestupkovém řízení.V případě, že máte nastavený rychlostní limit na zaznamenání přestupku na naměřenou rychlost 56 km/h  (bez odchylky měření) a více, tak z jakého důvodu.V případě, že nemáte nastavený rychlostní limit na zaznamenání přestupku na naměřenou rychlost 54 km/h (bez odchylky měření), tak jak se případně vypořádáváte s dotazy, že může docházet k diskriminaci řidičů, kteří se dopustili de facto stejného přestupku jako řidič, který sice překročil rychlost, ale ne v zaznamenávané rychlosti pro řešení přestupku (pro příklad: rychlostní měřič nastaven na zaznamenávání rychlosti od 56 km/h a více – řidiči řešení v přestupkovém řízení při změření této rychlosti, oproti řidičům, kteří jedou rychlostí 54 km/h, 55 km/h, ale nejsou měřičem rychlosti zaznamenáni.)V případě, že nemáte nastavený rychlostní limit na zaznamenání přestupku na naměřenou rychlost 54 km/h (bez odchylky měření), tak z jaké relevantní judikatury, nařízení (včetně čísel jednacích, čísel rozhodnutí apod.) vycházelo rozhodnutí o nastavení rychlostního limitu.1. Rychlostní limit po odečtu odchylky měření je 58 km/hod.2. Tento rychlostní limit byl nastaven na základě ustálené praxe (měření v jiných městech, měření prováděné státní policií) tak, aby postihoval závažnější a společensky nebezpečnější přestupky v návaznosti na kapacitní možnosti systému úsekového měření3. Dle našeho názoru se o žádnou diskriminaci nejedná, všichni řidiči mají stejné podmínky, kdy s rostoucí rychlostí roste i míra společenské škodlivosti a nebezpečnosti a tím i naplnění nejen formální, ale i materiální stránky skutkové podstaty přestupku.4. Zákon ani jiné právní předpisy nastavení odchylky měření neřeší, zákonodárce tedy nechal tuto problematiku na subjektu, který měření rychlosti provádí (viz rozsudek NSS 9 As 185/2014). Dále viz nález Ústavního soudu IV. ÚS 868/11 („specifikace přístroje či metody měření rychlosti je otázka technická a nikoli právní“) nebo rozsudek NSS 5 As 104/2008 („Správní orgán je povinen zjistit, zda došlo k naplnění jak formálních, tak i materiálních znaků přestupku. Překročení nejvyšší povolené rychlosti pouze o 2 km/h. samo o sobě nepostačuje k závěru o nedostatku materiální stránky přestupku, nicméně mělo by vést správní orgán k tomu, aby na materiální stránku daného jednání zaměřil svou pozornost.“).
39. Žádost ze dne 11. 3. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí následujících informací:Zajišťuje Váš úřad pro občany možnost bezplatného připojení k internetu, a to zejména v prostorách úřadu nebo jiných obecních/městských veřejně přístupných prostorách, např. obecní/městské knihovny, bazén, koupaliště, zdravotní zařízení apod.?Zajišťuje Váš úřad bezplatný nebo zpoplatněný přístup k PC s přístupem na internet, a to zejména v prostorách úřadu nebo jiných obecních/městských veřejně přístupných prostorách např. obecní/městské knihovny, bazén, koupaliště, zdravotní zařízení apod.? Ano, je zajišťováno bezplatné připojení k internetu. V prostorách infocentra a knihovny je možný rovněž bezplatný přístup k PC s přístupem na internet.Podrobné informace k dotazu jsou na webových stránkách města Říčany na odkazu V Říčanech se nově připojíte k veřejné Wi-Fi zdarma! – ŘÍČANY (oficiální stránky města) (ricany.cz)
40. Žádost ze dne 17. 3. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí všech smluv včetně případných dodatků těchto smluv týkajících se zřízení a provozu automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy – silničního rychloměru Měřič úsekové rychlosti UNICAM, v. č. CAM20001176, umístěného na pozemní komunikaci mimo obec na dálnici D0 v úseku 77,115 – 78,100 km, ve směru k dálnici D5, a jejich zaslání v elektronické podobě.Výše zmíněná komunikace je ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4, které rovněž požadované smlouvy eviduje.  Městskému úřadu v Říčanech, jako správnímu orgánu, jsou pouze předávána data k přestupkovému řízení v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 2 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty, mezi které náleží i obce jako územní samosprávné celky, povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Jelikož požadované smlouvy jsou v působnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, je třeba se s žádostí obrátit na tento povinný subjekt. Z tohoto důvodu, město Říčany Vaši žádost dle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ, odkládá.
41. Žádost ze dne 17. 3. 2021, v níž žadatel požaduje seznam investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které město Říčany plánuje uskutečnit v letech 2021 – 2022, příp. jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.Seznam projektů (zde).
42. Žádost ze dne 22. 3. 2021, v níž žadatel požaduje tyto informace:Kolik lidí bylo do dnešního dne (tj. 19. 3. 2021) naočkováno v Říčanském očkovacím centru?Jaký je počet lidí naočkovaných v jednotlivých dnech od zahájení provozu, včetně provozu zkušebního (tj. 24. 2. 2020)? Daří se naplnit plán na očkování 500-600 lidí denně? K dotazu bylo sděleno, že provozovatelem očkovacího centra je Nemocnice Agel Říčany, a. s., Smiřických 315/26, 251 01 Říčany, IČ: 27365867, město Říčany pouze bezplatně zapůjčilo prostory městské sportovní haly a realizovalo její přestavbu na očkovací centrum. Požadovanou statistikou město, jako povinný subjekt, nedisponuje, neboť ta se svým vymezením k působnosti povinného subjektu ani nevztahuje. S žádostí je třeba se obrátit přímo na provozovatele očkovacího centra. Z tohoto důvodu, město Říčany žádost dle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ, odkládá. 
43. Žádost ze dne 22. 3. 2021, v níž žadatel požaduje nahlédnutí do projektové dokumentace (souhrnná technická zpráva, pohledy na přístavbu a nástavbu ze severovýchodní a jihozápadní strany, likvidace dešťových vod) nástavby bytové jednotky truhlářské provozovny parc. č. 50/1, k. ú. Strašín, obec Říčany.Město Říčany, jako povinný subjekt v uvedené věci rozhodlo tak, že žádost o poskytnutí informace se podle § 11 odst. 2 písm. c) InfZ odmítá, neboť by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského. 
44. Žádost ze dne 26. 3. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí kopií dokumentů týkajících se výstavby bytových projektů realizovaných na území města Říčany. Bylo-li vydáno, žádá o zaslání územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí pro projekt VILA DOMY BABICE, I. etapa-RD, ulice Starobabická, okres Praha-východ.Požadovaný dokument byl žadateli zpřístupněn (zde). Podle ustanovení §8a InfZ bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.
45. Žádost ze dne 26. 3. 2021, v níž žadatel požaduje kopii žádosti, která byla podkladem pro vydání souhrnného vyjádření ze dne 9. 12. 2020, ev. č. 373305/2020, č. j. 306504/2020/MURI/OŽP/00354.  Žadateli byly požadované dokumenty odeslány (zde)(zde)(zde), (zde), (zde), (zde)(zde)(zde). Podle ustanovení §8a InfZ bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.
46. Žádot ze dne 28. 3. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí následujících informací:Počet všech projednávaných přestupků Městským úřadem v Říčanech, k nimž je uvedený správní orgán věcně příslušný dle ust. § 60 zákona o odpovědnosti za přestupky, v jednotlivých letech:20172018201920202021Počet přestupků projednávaných Oddělením přestupků v dopravě Městského úřadu Říčany v jednotlivých letech:20172018201920202021Dále počet rozhodnutí o přestupku (včetně rozhodnutí formou pravomocného příkazu dle § 150 správního řádu) v neprospěch obviněného a počet rozhodnutí o přestupku ve prospěch obviněného taktéž po jednotlivých výše uvedených letech.

3. Počet přestupků projednávaných Oddělením úsekového měření rychlosti a vážení vozidel Městského úřadu v Říčanech v jednotlivých letech:
a) 2017
b) 2018
c) 2019
d) 2020
e) 2021
dále počet rozhodnutí o přestupku (včetně rozhodnutí formou pravomocného příkazu dle § 150 správního řádu) v neprospěch obviněného a počet rozhodnutí o přestupku ve prospěch obviněného taktéž po jednotlivých výše uvedených letech.

4. Počet výzev k uhrazení určené částky dle ust. § 125h odst. 1 zákona o silničním provozu vypravených Městským úřadem v Říčanech v jednotlivých letech:
a) 2017
b) 2018
c) 2019
d) 2020
e) 2021

5. Počet přestupků, které byly projednávány Městským úřadem v Říčanech na základě přijetí oznámení přestupku od Policie ČR, týkajících se překročení nejvyšší dovolené rychlosti dle zákona o silničním provozu v prostoru dálnice D1 a dálnice D0 v jednotlivých letech:
a) 2017
b) 2018
c) 2019
d) 2020
e) 2021

6. Počet řízení o přestupku provozovatele vozidla dle ust. § 125f zákona o silničním provozu (včetně případných řízení o správním deliktu provozovatele vozidla dle předchozí právní úpravy) zahájených Městským úřadem v Říčanech v jednotlivých letech:
a) 2017
b) 2018
c) 2019
d) 2020
e) 2021
dále počet rozhodnutí o přestupku (případně správním deliktu, včetně rozhodnutí formou pravomocného příkazu dle § 150 správního řádu) v neprospěch obviněného a počet rozhodnutí o přestupku (správním deliktu) ve prospěch obviněného, taktéž po jednotlivých výše uvedených letech.

 
Povinný subjekt pro vyřízení žádosti vycházel z dat získaných v rámci benchmarkingu v letech 2018, 2019, 2020 (benchmarking v roce 2017 a 2021 nebyl realizován). Sledované ukazatele se liší od Vámi požadovaných údajů, ale z dostupných informací je patrné, že nejvyšší počet přestupků je evidován na Oddělení úsekového měření rychlosti a vážení vozidel Městského úřadu Říčany a na Oddělení přestupků v dopravě Městského úřadu Říčany. V tabulce níže jsou dále uvedeny hodnoty jednotlivých sledovaných ukazatelů za obě tato oddělení. Počet všech oznámených skutkových podstat dle zákona č. 361/2000 Sb. rok 2018        47132rok 2019        88810rok 2020        97734 Celkový počet vydaných výzev dle § 125f, odst. 2, písm. a) zákona 361/2000 Sb.rok 2018         41334rok 2019         87356rok 2020         87547 Počet odložených oznámení na základě uhrazené výzvy dle § 125h, odst. 5 zákona 361/2000 Sb.rok 2018       32439rok 2019       64119rok 2020       52286 Počet přestupků vyřízených příkazem na místě dle zákona 361/2000 Sb.rok 2018      266rok 2019      209rok 2020      138 Počet přestupků vyřízených příkazem dle zákona 361/2000 Sb.rok 2018     1592rok 2019     6426rok 2020     2183 Počet přestupků vyřízených rozhodnutím dle zákona 361/2000 Sb.rok 2018      119rok 2019      143rok 2020      125 Počet odložených přestupků dle zákona 361/2000 Sb. (mimo § 125h, odst. 5 zákona 361/2000Sb.) rok 2018        602rok 2019      9158rok 2020    15375 Podrobnější statistiku evidovaných přestupků, jakou ve své žádosti požadujete, program neumožňuje zpracovat a poskytnutí této informace vyžaduje elektronickou kontrolu každého spisu. Vzhledem k množství evidovaných přestupků (jak je patrné z výše uvedené tabulky) se bude jednat o mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, za které dle § 17 odst. 1 InfZ mohou povinné subjekty žádat úhradu.Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací (§ 5 odst. 1 písm. f) InfZ) schválila Rada města Říčany svým usnesením č. 09-08-067 dne 13. 5. 2009.  Tento sazebník je dostupný na webových stránkách města.S odkazem na § 17 odst. 1 a 3 InfZ, Vám sdělujeme výši požadované úhrady spolu se způsobem jejího výpočtu: Bod žádosti – počet všech projednávaných přestupků Městským úřadem Říčany v letech 2017 – 2021 – shromáždění souhrnných dat za jednotlivé roky dotčenými odbory (odbor právní, odbor správních agend a dopravy, živnostenský úřad, odbor životního prostředí, stavební úřad, odbor sociálních věcí a zdravotnictví)  – vyhledávání a shromažďování dat 5 hodin Bod žádosti – počet přestupků projednávaných Oddělením přestupků v dopravě v letech 2017 – 2021 v členění na počet rozhodnutí o přestupku v neprospěch a ve prospěch obviněného
Vedoucí Oddělení přestupků v dopravě MěÚ Říčany zpracovávala statistiku ve výše uvedeném členění za 3 měsíce roku 2017, vyhledávání trvalo 2 hodiny, má-li vyhledat údaje za 12 měsíců, stráví touto činností 8 hodin.Rok 2018 – zpracování statistiky ve výše uvedeném členění – 8 hodinRok 2019 – zpracování statistiky ve výše uvedeném členění – 8 hodinRok 2020 – zpracování statistiky ve výše uvedeném členění – 8 hodinRok 2021 – zpracování statistiky ve výše uvedeném členění – 2 hodinyCelkem 34 hodin Bod žádosti – počet přestupků projednávaných Oddělením úsekového měření rychlosti a vážení vozidel Městského úřadu Říčany v letech 2017 – 2021 v členění na počet rozhodnutí o přestupku v neprospěch obviněného a ve prospěch obviněného Referentka Oddělení úsekového měření rychlosti a vážení vozidel MěÚ Říčany zpracovávala statistiku 1 měsíce z požadovaného období po 3 hodiny své pracovní doby, má-li vyhledat údaje za celkem 12 měsíců, stráví touto činností 36 hodin pracovní doby. Po tento čas je pak nucena odložit plnění svých ostatních pracovních úkolů.Rok 2017 – zpracování statistiky ve výše uvedeném členění, elektronické vyhledávání ve spisech – 36 hodinRok 2018 – zpracování statistiky ve výše uvedeném členění, elektronické vyhledávání ve spisech–36 hodinRok 2019 – zpracování statistiky ve výše uvedeném členění, elektronické vyhledávání ve spisech –36 hodinRok 2020 – zpracování statistiky ve výše uvedeném členění, elektronické vyhledávání ve spisech – 36 hodinRok 2021 – zpracování statistiky ve výše uvedeném členění, elektronické vyhledávání ve spisech –9 hodinCelkem 153 hodin Bod žádosti – počet přestupků, které byly projednávány MěÚ Říčany na základě přijetí oznámení přestupku od Policie ČR, týkajících se překročení nejvyšší dovolené rychlosti dle zákona o silničním provozu v prostoru dálnice D1 a D0 v letech 2017 – 2021                             Měření rychlosti na dálnici D1 probíhá od roku 2019, na D0 od roku 2020. Zjištění údajů za jednotlivá sledovaná období – 2 hodiny Bod žádosti – počet řízení o přestupku provozovatele vozidla dle ust. § 125f zákona o silničním provozu (včetně případných řízení o správním deliktu provozovatele vozidla dle předchozí právní úpravy) zahájených MěÚ Říčany v jednotlivých letech 2017 – 2021 v členění na počet rozhodnutí v neprospěch obviněného a ve prospěch obviněného. Zpracování tohoto bodu je předmětem vyúčtovaných hodin ve 2. a 3. bodu žádosti.  Podle sazebníku je náhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací stanovena částkou 156,- Kč/hod. Bod žádosti …….   5 hodinBod žádosti…….. 34 hodinBod žádosti…….153 hodinBod žádosti…….neúčtuje se, data uvedena v tabulce výšeBod žádosti……….2 hodinyBod žádosti…….neúčtováno, zpracování je předmětem vyúčtovaných hodin ve 2. a 3. bodu žádosti Celkem ………………………194 hod. x 156 = 30 264,- Kč Úhradu nákladů je možno učinit bankovním převodem na účet č. 19-724201/0100, var. s. 42021 nebo poštovní složenkou na uvedený bankovní účet. Hotově můžete platit v pokladně: budova A, Masarykovo nám. 53/40, v úředních hodinách MěÚ Říčany.Poskytnutí informace je vázáno zaplacením požadované úhrady. Jestliže úhradu do 60 dnů ode dne doručení tohoto oznámení žadatel nezaplatí, bude žádost odložena (§17 odst. 5 InfZ). Informace Vám budou odeslány bezprostředně po zaplacení úhrady. Proti výši úhrady lze podat stížnost podle § 16a InfZ. Stížnost se podává u města Říčany do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení (§ 16a odst. 3 písm. a) InfZ). O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje. Po dobu vyřizování stížnosti neběží lhůta pro zaplacení požadované úhrady. 
47. Žádost ze dne 29. 3. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí následujících informací:- seznam výjimek z dopravního značení omezujícího vjezd do ulice Mozartova vozidlům nad 3,5 t zákazovou značkou umístěnou na křižovatce Úvalská a Mozartova v Říčanech-Radošovicích platných ke dni 29. 3. 2021. Žadateli byla odeslána tabulka s požadovanými údaji (zde). 
48. Žádost ze dne 5. 4. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí následujících informací:Celková výše příjmů do rozpočtu města Říčany z pokut za přestupky projednávané Městským úřadem Říčany v jednotlivých letech:
a)    2017
2018201920202021 Výše příjmů do rozpočtu města Říčany z pokut za přestupky v dopravě projednávané Městským úřadem Říčany v jednotlivých letech:20172018201920202021
3. Celková nebo průměrná výše určené částky (alespoň jeden z těchto údajů) ve všech výzvách k uhrazení určené částky dle ust. § 125h odst. 1 zákona o silničním provozu vypravených Městským úřadem Říčany v jednotlivých letech:
a) 2017
b) 2018
c) 2019
d) 2020
e) 2021

4. Výše příjmů do rozpočtu města Říčany z pokut za přestupky překročení nejvyšší dovolené rychlosti podle zákona o silničním provozu zjištěných prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy projednávané Městským úřadem Říčany v jednotlivých letech:
a) 2017
b) 2018
c) 2019
d) 2020
e) 2021

 
K žádosti bylo uvedeno, že povinný subjekt finanční ukazatele v takovém členění, jaké požaduje, nevede. Vzhledem k rozsáhlému období se nejedná o běžné vyhledávání, ale o mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, za které dle § 17 odst. 1 InfZ mohou povinné subjekty žádat úhradu. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací (§ 5 odst. 1 písm. f) InfZ) schválila Rada města Říčany svým usnesením č. 09-08-067 dne 13. 5. 2009.  Tento sazebník je dostupný na webových stránkách města.S odkazem na § 17 odst. 1 a 3 InfZ, Vám sdělujeme výši požadované úhrady spolu se způsobem jejího výpočtu:
Vedoucí a referentka finančního odboru zpracovávaly údaje ke všem bodům žádosti za jednotlivá období 2017 – 2021 po dobu 8 hodin. Tato práce zahrnovala:

– generování elektronických účetních knih a sestav v softwaru GINIS za jednotlivé žádostí dotčené odbory a požadovaná období
– dohledání jednotlivých požadovaných plateb
– vytvoření přehledů v Excel. tabulce

Podle sazebníku je náhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací stanovena částkou 156,- Kč/hod. Celkem ………………………8 hod. x 156 = 1 248,- Kč Úhradu nákladů je možno učinit bankovním převodem na účet č. 19-724201/0100, var. s. 52021 nebo poštovní složenkou na uvedený bankovní účet. Hotově můžete platit v pokladně: budova A, Masarykovo nám. 53/40, v úředních hodinách MěÚ Říčany.Poskytnutí informace je vázáno zaplacením požadované úhrady. Jestliže úhradu do 60 dnů ode dne doručení tohoto oznámení nezaplatíte, bude žádost odložena (§17 odst. 5 InfZ). Informace Vám budou odeslány bezprostředně po zaplacení úhrady. Proti výši úhrady lze podat stížnost podle § 16a InfZ. Stížnost se podává u města Říčany do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení (§ 16a odst. 3 písm. a) InfZ). O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje. Po dobu vyřizování stížnosti neběží lhůta pro zaplacení požadované úhrady.  
49. Žádost ze dne 7. 4. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných Městským úřadem v Říčanech v období od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021 v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.Jedná se o tato rozhodnutí:Územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení;Územní rozhodnutí o změně využití území;Územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby a území;Územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí;Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na území;Rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení);Územní souhlas, společný územní souhlas;Jakýkoliv jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí;Stavební povolení;Stavební ohlášení;Jakýkoliv jiný dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení;která se týkají veškerých pozemních staveb pro právnické osoby. Z výše uvedených rozhodnutí žádá poskytnout tyto informace:Identifikaci žadatele;Identifikaci stavby;Lokalizaci stavby;Druh rozhodnutí;Datum vydání rozhodnutí nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.
 
V příloze byl žadateli odeslán zpracovaný přehled informací (zde)  z rozhodnutí vydaných Stavebním úřadem v Říčanech v období od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021, v rozsahu, v jakém žadatel požadoval ve své žádosti.  
50. Žádost ze dne 14. 4. 2021, v níž žadatel požaduje zaslání kopie protokolu o ústním jednání, úředního záznamu sepsaného policisty a obsahu spisu, to vše ze spisu vedeného ve věci 351449/2020/Dpř.- Pr- 1849.Požadované dokumenty byly žadateli zaslány. Vzhledem k tomu, že osoba žadatele je totožná s osobou zmocněnce, nebyly anonymizovány osobní údaje v dokumentech uvedené.
51. Žádost ze dne 18. 4. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí těchto informací:V jaké podobě jsou vedeny spisy v řízeních o přestupcích v dopravě vedených Městským úřadem Říčany, oddělením přestupků v dopravě a oddělením úsekového měření rychlosti a vážení vozidel.V jaké podobě jsou vedeny soupisy součástí spisů v řízeních o přestupcích v dopravě vedených Městským úřadem Říčany, oddělením přestupků v dopravě a oddělením úsekového měření rychlosti a vážení vozidel.Kde jsou ukládány spisy ve věcech projednávaných oddělením přestupků v dopravě a oddělením úsekového měření rychlosti a vážení vozidel Městského úřadu Říčany, a to po celou dobu existence spisu od jeho vzniku až po zánik spisu. 1. Oddělením přestupků v dopravě jsou vedeny spisy v listinné podobě.Oddělením úsekového měření rychlosti a vážení vozidel jsou spisy vedeny pouze v elektronické podobě.2. Oddělením přestupků v dopravě jsou vedeny soupisy součástí spisů v listinné podobě.Oddělením úsekového měření rychlosti a vážení vozidel jsou soupisy součástí spisů vedeny pouze v elektronické podobě.3. Oddělení přestupky v dopravě: spisy jsou ukládány v kanceláři, archivu úřadu, oblastním archivu.Oddělení úsekového měření rychlosti a vážení vozidel: listiny (vrácené doručenky, nedoručitelné dopisy a korespondence) jsou ukládány v archivu Městského úřadu Říčany.
52. Žádost ze dne 18. 4. 2021, v níž žadatel požaduje počet přestupků projednávaných Městským úřadem Říčany na základě přijetí oznámení přestupku od Policie ČR, týkajících se překročení nejvyšší dovolené rychlosti dle zákona o silničním provozu v prostoru dálnice D0 v letech 2020 a 2021, a dále od kterého měsíce roku 2020 měření rychlosti v prostoru dálnice D0 probíhá. V prostoru dálnice D0 probíhá úsekové měření rychlosti od října roku 2020.Počet oznámených přestupků od Policie ČR, týkajících se překročení nejvyšší povolené rychlosti dle zákona o silničním provozu v prostoru dálnice D0 v roce:2020 celkem 12 6152021 celkem 63 104Z toho správní orgán za celé období 2020 a 2021 celkem odložil 38 618 oznámení, neboť bylo shledáno, že se nejedná o přestupek dle zákona o silničním provozu (jedná se o případy, kdy radar snímá i dodávky do 3,5 t jako nákladní vozy, které mají nejvyšší povolenou rychlost 80 km/h, zatímco nejvyšší povolená rychlost u dodávky je 130 km/h).
53. Žádost ze dne 19. 4. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí následujících informací:1. Usnesení nadřízeného orgánu povinného subjektu o výši úhrad vydaná podle § 16 odst. 7 InfZ.2. Výroční zprávu povinného subjektu za rok 2020 důe ist- § 18 Infz.Podle § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.“ Vámi požadovaná informace k 1. bodu žádosti je zveřejněna na internetových stránkách města, v rubrice „Povinně zveřejňované informace“  na odkazu Povinně zveřejňované informace – ŘÍČANY (oficiální stránky města) (ricany.cz) , bod č. 18.

Požadované informace k bodu č. 2 žádosti jsou zveřejněny též v rubrice „Povinně zveřejňované informace“ na odkazu Výroční zpráva 2021.pdf (ricany.cz)
54. Žádost ze dne 29. 4. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí kopie rozhodnutí silničního stavebního úřadu, kterým bylo stanoveno dopravní značení křižovatek: Cesta Svobody – Mánesova a Cesta Svobody – Politických vězňů.Město Říčany jako povinný subjekt v uvedené věci rozhodlo v souladu s ust. § 2 odst. 4 InfZ tak, že žádost o poskytnutí informace se odmítá, neboť žádné rozhodnutí, kterým by bylo stanoveno dopravní značení výše uvedených křižovatek vydáno nebylo.
55. Žádost ze dne 5. 5. 2021, v níž žadatel požaduje stanoviska a rozhodnutí, kterými se MěÚ Říčany v období od 1. 1. 2021 vyjadřoval k záměrům včetně dopravních a infrastrukturních staveb v tzv. komerční zóně Čestlice jih, a to zejména v ohledu ochrany ZPF a ŽP, kácení dřevin mimo les apod. (Dříve zaslaná stanoviska k záměru „komerční plochy Čestlice“ ani rozhodnutí povolující  provoz autosalonů v dané KZ žadatel nepožadoval).Dle sdělení Odboru životního prostředí a Odboru správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech žádná stanoviska a rozhodnutí v období od 1. 1. 2021 do doby vyřízení této žádosti o informace, týkající se záměrů v tzv. komerční zóně Čestlice-jih v ohledu ochrany ZPF a ŽP, nebyla vydána.  Povinný subjekt rozhodl o odmítnutí poskytnutí výše uvedených informací, neboť jimi nedisponuje a ust. § 2 odst. 4 InfZ vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Z tohoto důvodu bylo v souladu s § 15 odst. 1 InfZ vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací.
56. Žádost ze dne 7. 5. 2021, v níž žadatel požaduje tyto informace:Počet povinným subjektem zahájených řízení o přestupku dle zákona o silničním provozu v jednotlivých letech:2017201820192020 Počet povinným subjektem vydaných příkazů dle § 150 správního řádu ve věcech přestupků dle zákona o silničním provozu v jednotlivých letech:2017201820192020 Počet povinným subjektem zastavených řízení o přestupku dle zákona o silničním provozu v jednotlivých letech:2017201820192020            Pozn.: řízení zastavená částečně nechť povinný subjekt započítá/nezapočítá dle svého uvážení tak, aby ho to co nejméně zatěžovalo. Žádáte alespoň o sdělení, zda poskytnutá informace dle tohoto bodu částečně zastavená řízení obsahuje, či nikoliv. Počet povinným subjektem zastavených řízení o přestupku dle zákona o silničním provozu, a to zastavených z důvodu jiného než zánik odpovědnosti za přestupek, v jednotlivých letech:2017201820192020 Pozn.: lze poskytnout i ekvivalentní informace – např. počet řízení zastavených právě z důvodu zániku odpovědnosti za přestupek apod. Počet povinným subjektem vydaných rozhodnutí dle § 67 a násl. správního řádu ve věcech přestupků dle zákona o silničním provozu v jednotlivých letech:2017201820192020 Jaké typy skutkových podstat přestupků podle zákona o silničním provozu povinný subjekt rozlišuje pro účely povinného výkaznictví dle ust. § 110 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky; dále zda nad uvedené povinné výkaznictví rozlišuje povinný subjekt ještě jiné skutkové podstaty přestupků podle zákona o silničním provozu, a pokud ano, jaké všechny rozlišuje. K jednotlivým bodům žádosti byl žadateli odeslán v příloze přehled přestupků dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích za rok 2018, 2019 a 2020. Tyto údaje jsou povinně vykazovány dle ust. § 110 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
 Dále bylo k žádosti sděleno, že za rok 2017 nebyl výkaz přestupků pro potřeby ústředních správních orgánů zpracováván (viz. zápis z konzultačního dne k přestupkové problematice konaného odborem všeobecné správy MV pro zpracovatele přestupkové agendy z 5. 12. 2017, bod č. 18, který je na odkazu Programmable Search Engine (google.com)). V příloze byl žadateli zaslán přehled přestupků v dopravě (neobsahuje přestupky evidované OÚMVV), obsahující požadované údaje za rok 2017, vygenerovaný ze softwaru VITA, ve kterém eviduje přestupky Oddělení přestupků v dopravě MěÚ Říčany. Oddělení úsekového měření rychlosti a vážení vozidel pracuje od roku 2018 se softwarem Scarabeus. Ten nahradil dříve používaný program Athena. V současné době již není možné požadovanou statistiku dat zpětně vytvořit, neboť s poskytovatelem byla spolupráce ukončena. Povinný subjekt má k dispozici pouze informace týkající se celkového množství vydaných výzev, a to v počtu 13 981 výzev, z čehož bylo zaplaceno přibližně 80 % výzev, dalších 20 % pak bylo řešeno formou příkazu. Přesná data a další údaje, tj. počet zastavených řízení o přestupku dle zákona o silničním provozu a počet zastavených řízení o přestupku dle zákona o silničním provozu z důvodu jiného než zánik odpovědnosti za přestupek, nejsou evidovány.
P
ovinný subjekt rozhodl o odmítnutí poskytnutí těchto informací, neboť jimi nedisponuje a ust. § 2 odst. 4 InfZ vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Z tohoto důvodu bylo v souladu s § 15 odst. 1 InfZ vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací.

Informace, které žadatel požaduje v bodě č. 6 žádosti, tj. jaké typy skutkových podstat přestupků podle zákona o silničním provozu povinný subjekt rozlišuje pro účely povinného výkaznictví dle ust. § 110 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky, jsou patrné z příloh povinných výkazů, které Vám zasíláme. Nad rámec povinného výkaznictví povinný subjekt nerozlišuje žádné jiné skutkové podstaty přestupků podle zákona o silničním provozu.


 
57. Žádost ze dne 7. 5. 2021, v níž žadatel požaduje tyto informace:Celková výše příjmů do rozpočtu města Říčany z pokut za přestupky projednávané Městským úřadem Říčany v jednotlivých letech: a. 2017b. 2018c. 2019d. 2020e. 2021 Výše příjmů do rozpočtu města Říčany z pokut za přestupky v dopravě projednávané Městským úřadem Říčany v jednotlivých letech:20172018201920202021
3. Celková/průměrná výše určené částky ve všech výzvách k uhrazení určené částky dle ust. § 125h odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, vypravených povinným subjektem v jednotlivých letech:
a) 2017
b) 2018
c) 2019
d) 2020
e) 2021

4. Výše příjmů do rozpočtu města Říčany z pokut za přestupky překročení nejvyšší dovolené rychlosti podle zákona o silničním provozu zjištěných prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy projednávané Městským úřadem Říčany v jednotlivých letech:
a) 2017
b) 2018
c) 2019
d) 2020
e) 2021

 

 
Žadateli byl v příloze zaslán přehled finančních příjmů ze sankčních plateb, který byl finančním odborem zpracován v souvislosti s již dříve podanou totožnou žádostí o informace, kde byla žadateli vyčíslena úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací (zde). Jelikož údaje, které požaduje, jsou již shromážděny, povinný subjekt v případě této žádosti  nepřistoupil k vyčíslení úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. K třetímu bodu žádosti, kde žadatel požaduje celkovou příp. průměrnou výši určené částky ve všech výzvách k uhrazení určené částky dle ust. § 125h odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, vypravených povinným subjektem v letech 2017 – 2021, bylo žadateli sděleno, že celková výše určené částky ve všech výzvách dle ust. § 125h odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, byla v roce:2018                                      35 442 946,- Kč2019                                      62 026 000,- Kč2020                                      55 130 800,- Kč1.1. 2021 – 19. 5. 2021    30 700 600,- Kč Údaje vztahující se k roku 2017 nemá povinný subjekt k dispozici, neboť takové údaje nejsou finančním odborem sledovány. Oddělení úsekového měření rychlosti a vážení vozidel MěÚ Říčany, které tato data eviduje, pracuje od června roku 2018 s jiným softwarem, který nahradil dříve používaný program Athena. Požadované údaje týkající se roku 2017 nejsou evidovány a v současné době je, vzhledem k výše uvedenému, není možné ani zpětně dohledat. Povinný subjekt rozhodl o odmítnutí poskytnutí těchto informací, neboť jimi nedisponuje a ust. § 2 odst. 4 InfZ vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Z tohoto důvodu bylo v souladu s § 15 odst. 1 InfZ vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací. 
58. Žádost ze dne 7. 5. 2021, v níž žadatel požaduje tyto informace: Jaké všechny finanční ukazatele, které se týkají Příjmů z uhrazených pokut za přestupky,Příjmů z uhrazených určených částek na výzvu dle ust. § 125h odst. 1 zákona o silničním provozu vede povinný subjekt a v jakém členění tyto finanční ukazatele vede.  Jakým způsobem a podle jakého mechanismu či logiky jsou generovány variabilní symboly, které slouží jako platební údaj k vyměřeným pokutám a určeným částkám dle bodů 1a) a 1b), a jaké informace lze z čísla variabilního symbolu zjistit.K prvnímu dotazu byla v příloze odeslána tabulka (zde), z níž je patrná struktura a členění těchto příjmů. Příjmy jsou sledovány podle rozpočtové skladby, podle oddělení či odboru, který je vybírá (název ORJ), podle paragrafů (Par) a dále se člení podle toho, co povinný subjekt sleduje (ORG – např. 1501 – úsekové měření Říčany).

Bod druhý žádosti: struktura u variabilních symbolů
– úsekového měření: první dvě číslice označují pořadové číslo knihy v účetnictví, další dvě číslice označují rok a poslední je pořadové číslo v dané knize;
– struktura u ostatních pokut: variabilní symbol vychází z rozpočtové skladby (paragraf či položka nebo číslo odboru), pak číslo pořadové. Vznikalo postupně podle potřeb jednotlivých odborů. 
59. Žádost ze dne 10. 5. 2021, v níž žadatel požaduje tyto informace:K jakému datu vzniklo na MěÚ Říčany Oddělení úsekového měření rychlosti a vážení vozidel (OÚMVV).Jaké oddělení MěÚ Říčany mělo na starost a náplň práce OÚMVV před vznikem OÚMVV.V jakých platových třídách jsou zařazeni pracovníci OÚMVV.Jaký je průměrný počet pracovníků OÚMVV za každý kalendářní rok (i neúplný) existence OÚMVV od jeho vzniku. 1. Oddělení úsekového měření rychlosti a vážení vozidel MěÚ Říčany vzniklo k 1. 3. 2018 a stalo se součástí Odboru právního. Od 1. 1. 2020 toto oddělení přechází pod Odbor správních agend a dopravy MěÚ Říčany.
V době od realizace kamerového systému ve městě (srpen 2014) do 1. 3. 2018 byli referenti zpracovávající agendu přestupků na úsekovém měření rychlosti součástí Odboru právního, oddělení přestupkové MěÚ Říčany.2. Tuto agendu zajišťoval Odbor právní, oddělení přestupkové MěÚ v Říčanech.3. Administrativní pracovníci jsou zařazeni v 8. platové třídě. Přestupkáři v 10. platové třídě.4. Rok 2014 – 2017    0 pracovníků (OÚMVV neexistoval)    Rok 2018  dle výše úvazku 5,2277   fyzický stav 5,2822    Rok 2019  dle výše úvazku 7,8644   fyzický stav 7,9644    Rok 2020  dle výše úvazku 8,7123   fyzický stav 8,9153    Rok 2021  dle výše úvazku 8,2292   fyzický stav 8,4417 
60. Žádost ze dne 15. 5. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí kopie „Dohody mezi MěÚ Říčany – OŽP a OÚ Kamenice o vypořádání připomínek k návrhu změny č. 5 k ÚPO Kamenice“ z 02/2021.Požadovaný dokument (zde). Dle ust. § 8a odst. 1 InfZ bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii dokumentů nebudou poskytnuty podpisy fyzických osob zde uvedených.
61. Žádost ze dne 24. 5. 2021, v níž žadatel požaduje informace týkající se provozu portálu občana, a to konkrétně:1. Jaká je návštěvnost portálu za posledních 12 měsíců (stačí řádový odhad)?
2. Jaký je počet registrovaných účtů v portálu občana (bez testovacích účtů)?
3. Kolik bylo uskutečněno plateb přes portál a jeho platební bránu (bez testu)?
4. Jaký je nejčastější vyřizovaný poplatek, který je hrazen přes portál?
5. Kolik bylo uskutečněno elektronických podání přes portál za posledních 12 měsíců (bez testů)?
6. Které formuláře jsou přes portál nejčastěji podávány (stačí 5 formulářů) a v jakém počtu?


 
1. Přibližně 9 500 návštěv portálu.2. 216 registrovaných účtů.3. 4 platby. Zatím je možné přes Portál občana zaplatit pouze poplatek za psa.4. Místní poplatek ze psů (viz. odpověď bod 3)5. 82 elektronických podání učiněných přihlášenými uživateli přes Portál občana + 99 elektronických podání učiněných anonymními uživateli přes Portál občana, tj. celkem 181 elektronických podání.6. Žádost o souhrnné vyjádření ke stavbě – 31
Místní poplatek ze psů – 13
Protokol o užívání veřejného prostranství – 9
Žádost o vydání rybářského lístku – 9
Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel – 8
62. Žádost ze dne 27. 5. 2021, v níž žadatel požaduje tyto informace:Rozhodnutí soudu ohledně platnosti smlouvy, na základě které došlo/má dojít k prodeji bytů na Komenského náměstí (kvůli kterému došlo k odstoupení starosty Vladimíra Kořena)V případě nevyhovění výše uvedeného bodu, spisová značka uvedeného soudního rozhodnutíDalší materiály, příp. stanoviska v předmětné kauze prodeje bytů na Komenského náměstí. Žadateli bylo sděleno, že požadovaný rozsudek je zveřejněn na internetových stránkách města, v rubrice „Radnice“ a dále „Povinně zveřejňované informace“ na webové adrese https://info.ricany.cz/mesto/zverejneni-obsahu-informaci-poskytnutych-na-zadost-dle-5-odst-3-zakona-c-106-1999-sb-o-svobodnem-pristupu-k-informacim-rok-2020 žádost č. 124 a 125. Další materiály týkající se prodeje bytů na Komenského náměstí jsou uveřejněny na internetových  stránkách města, v rubrice „Radnice“ a dále „Dokumenty“ „Zápisy ze ZMŘ“ na webové adrese:  https://info.ricany.cz/mesto/zapis-z-jednani-zastupitelstva-mesta-ricany-dne-13-11-2019 Zápis z jednání Zastupitelstva města Říčany dne 29. 9. 2020 – ŘÍČANY (oficiální stránky města) (ricany.cz) 
63. Žádost ze dne 27. 5. 2021, v níž žadatel požaduje informace týkající se pozemků parc. č. 206/6, 187/8 a 187/1 v k. ú. Svojetice, a to konkrétně:Jsou vedena správní řízení týkající se těchto pozemků?Pokud jsou vedena správní řízení, za jakým účelem jsou vedena a čeho se týkají?Jsou podány žádosti o zahájení správních řízení týkající se těchto pozemků?Pokud jsou podány žádosti o zahájení správních řízení, jaké žádosti jsou podány, za jakým účelem a čeho se týkají.Byla k těmto pozemkům vydána nějaká rozhodnutí?Pokud ano, jaká rozhodnutí to byla, kdy byla vydána a kdy nabyla právní účinnosti?Byly na výše uvedených pozemcích provedeny nějaké kolaudace?Pokud ano, čeho se týkaly, kdy byly provedeny a kdy nabyly právní účinnosti?K žádosti bylo sděleno, že k pozemkům parc. č. 206/6, 187/8 a 187/1 v k. ú. Svojetice nejsou do doby vyřízení této žádosti o informace vedena žádná správní řízení, nebyly podány žádné žádosti o zahájení správních řízení a nebyla vydána žádná rozhodnutí či provedena kolaudace.  V doplňující odpovědi ze dne 3. 6. 2021 povinný subjekt opravil svou odpověď na základě sdělení Silničního správního úřadu MěÚ v Říčanech a uvedl, že dne 19. 4. 2021 bylo na základě žádosti zahájeno společné řízení č. j. 104235/2021-MURI/ODP/00410, které se týká pozemku p. č. 187/8 k. ú. Svojetice. Stavba obsahuje chodík a zastávky BUS, dešťovou kanalizaci a světelné signalizační zařízení. 
64. Žádost ze dne 7. 6. 2021, v níž žadatel požaduje tyto infornace: Seznam institucí z Čínské lidové republiky a Čínské republiky (Tchaj-wan), se kterými ‎spolupracujete (municipality, provincie, autonomní oblasti, obchodní společnosti, ústřední orgány ‎apod.)‎Seznam oblastí, ve kterých dochází ke spolupráci (např. ekonomika; kultura a umění; ‎akademická spolupráce; školství a věda; zemědělství; bezpečnost; technologie; sport; cestovní ‎ruch; zdravotnictví a protipandemická opatření; jiné).‎Scany všech smluvních dokumentů, na kterých jsou spolupráce uvedené v rámci bodu 1 ‎založené (smlouvy, memoranda, deklarace, letter of intent apod.)‎Datum začátku spolupráce uvedené v rámci bodu 1 (alespoň měsíc a rok)‎.‎Datum ukončení spolupráce uvedené v rámci bodu 1 (alespoň měsíc a rok)‎.‎Dochází k hodnocení rizik týkajících se spolupráce uvedené v rámci bodu 1? Pokud ano, na ‎základě jakých indikátorů?‎‎Jak vyhodnocujete dosavadní přínos spolupráce uvedené v rámci bodu 1 (na škále velmi ‎přínosné, přínosné, ani přínosné ani nepřínosné, nepřínosné, velmi nepřínosné)?‎Seznam pracovních cest, delegací a návštěv Vašich zaměstnanců a volených představitelů do ‎Čínské lidové republiky a do Čínské republiky (Tchaj-wan) v období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2020.‎Seznam pracovních cest, delegací a návštěv představitelů institucí z Čínské lidové republiky a z ‎Čínské republiky (Tchaj-wan), kteří Vás navštívili v období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2020.‎Program pracovních cest, delegací a návštěv uvedených v bodech 8 a 9.‎Probíhá v otázkách spolupráce s partnery z Čínské lidové republiky a Čínské republiky (Tchaj-‎wan) komunikace s ústředními orgány státní správy? Pokud ano, se kterými (MZV, MPO, ‎CzechTrade/CzechInvest, apod.)‎.Byla otázka lidských práv a územní integrity (Tibet, Tchaj-wan apod.) Čínské lidové republiky ‎předmětem komunikace s čínským partnerem?‎Pokud máte spolupráci se subjekty z Čínské lidové republiky, uveďte, z jaké strany byla ‎spolupráce iniciována (ze strany místního partnera, z Vaší strany, ze strany české vlády, čínské ‎ústřední vlády, čínského velvyslanectví v ČR, českého velvyslanectví v Číně, jiné (prosím, uveďte).‎Pokud máte spolupráci se subjekty z Čínské republiky (Tchaj-wan), uveďte, z jaké strany byla ‎spolupráce iniciována (ze strany místního partnera, z Vaší strany, ze strany české vlády, tchajwanské ústřední vlády, Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v ČR, České ekonomické a kulturní kanceláře Tchaj-pej, jiné (prosím, uveďte)‎.Probíhají v současnosti rokování s potenciálními partnery z Čínské lidové republiky nebo ‎Čínské republiky (Tchaj-wan) o navázání nové partnerské spolupráce?‎  K žádosti bylo sděleno, že město Říčany nespolupracuje s žádnou institucí z Čínské lidové republiky a Čínské republiky (Tchaj-wan).Odpověď na otázky č. 2-15 – viz. výše uvedené sdělení.
65. Žádost ze dne 15. 6. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací týkajících se pořizování územního plánu obce Senohraby (dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů): Výsledek projednání stanovisek, námitek a připomínek k návrhu územního plánu Senohraby obdržených v rámci veřejného projednání (§ 52 odst. 2 a 3 SZ) – rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek. Požadované dokumenty byly žadateli odeslány.
66. Žádost ze dne 16. 6. 2021, v níž žadatel požaduje pravomocný rozsudek Okresního soudu Praha-východ (obsahující výrok a odůvodnění rozhodnutí), který se týká závazku města Říčany převést podle smluv o smlouvách budoucích byty nebo podíly na nich stávajícím nájemcům.Podle § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.“ Požadovaná kopie rozsudku Okresního soudu Praha-východ ze dne 18. 8. 2020 č. j. 3C 423/2019, kterým soud zamítl žalobu města Říčany je zveřejněna na internetových stránkách města, v rubrice „Povinně zveřejňované informace“  na odkazu https://info.ricany.cz/mesto/zverejneni-obsahu-informaci-poskytnutych-na-zadost-dle-5-odst-3-zakona-c-106-1999-sb-o-svobodnem-pristupu-k-informacim-rok-2020  (žádost č. 124 a 125).
67. Žádost ze dne 16. 6. 2021, v níž žadatel požaduje informace týkající se černé skládky v oblasti na Ježově, tj. na pozemku parc. č. 598/1 k. ú. Mirošovice, a to konkrétně:Jakou skutečnost objevili zástupci odboru životního prostředí na tomto pozemku, tj. zda se opravdu jedná o černou skládku s nevhodným odpadem? Bylo zde zahájeno šetření odborem životního prostředí? Došlo k porušení zákona o likvidaci odpadu ze strany obce, když tato lokalita byla nadále obcí zavážena i po jejím objevení? Jaký je teď navrhovaný postup ze strany životního prostředí? Jaké jsou možné sankce ze strany odboru životního prostředí k obci při nedodržení stanoveného postupu? Jaké jsou všechny možnosti, resp. správné postupy, které by měla obec využít při objevení černé skládky?
  
1. K danému sdělujeme, že při ohledání místa samého bylo zjištěno, že se jedná o prohlubně, ve kterých se nacházela stará skládka (odpad různého stáří a materiálu). Docházelo zde k terénním úpravám nevhodným materiálem (biologický odpad, necertifikovaná zemina, atd.). Dle sdělení obce sem někdo přivezl a vysypal stavební suť.2. Ano, na základě podnětu bylo zahájeno šetření s ohledáním místa samého.3. Z hlediska zákona o odpadech je za nevhodné nakládání s odpady (tj. založení původní černé skládky, odhazování na místo jednotlivých odpadů) odpovědný původce odpadu, tedy ten, kdo daný odpad na místo vyhodil. Obec je v tomto případě odpovědná za uskutečněný „nový“ návoz, který provedla. Elektronickou e-mailovou i telefonickou komunikací bylo shledáno, že i obcí bylo k „nové“ navážce využito více, než čisté výkopové zeminy, tedy odpadu a nevhodného materiálu. Ze strany OŽP byla stanovena nápravná opatření s termínem 31. 7. 2021, kdy obec vytřídí z místa odpady a nechá provést rozbory navezené výkopové zeminy. V případě vyhovujících rozborů je možno zeminu využít k terénním úpravám. OŽP vývoj situace průběžně monitoruje a pořizuje fotodokumentaci.4. Bylo svoláno ústní jednání se zástupci obce Senohraby a byl dohodnut postup, kdy obec bude lokalitu sanovat (odstraní, co bylo navezeno, dojde k úklidu) a následně po kontrole OŽP může dojít k terénním úpravám na pozemku určeném k plnění funkcí lesa dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.5. Dle ustanovení § 54 odst. 3 písm. a) lesního zákona lze uložit pokutu do 100 000,- Kč.6. Obecně – pokud vlastník lesa nezjistí původce znečištění, je sanace skládky na jeho vlastní náklady. Ohledně dotazu na možnost získání finančních prostředků např. formou dotací či jiných příspěvků sdělujeme, že je možnost požádat přímo např. SZIF, MŽP, MAS Říčansko (pokud je obec Senohraby členem). Případně se vedení obce Senohraby může obrátit s dotazem na vedoucí odboru Kanceláře starosty, kde jsou zpracovávány projekty na dotace a veřejné zakázky. Možností je i navázat spolupráci s externím subjektem, který se věnuje přímo této problematice. 
68. Žádost ze dne 21. 6. 2021, v níž žadatel požaduje informace o počtu vydaných loveckých lístků cizincům za každý rok za období 2016-2020 – k počtu uvést, jakým národnostem byly lovecké lístky vydány a na jak dlouhou dobu.Žadateli byly požadované informace odeslány v přehledné tabulce (zde).
69. Žádost ze dne 28. 6. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí sdělení, jaká je aktuální čekací doba na závazné stanovisko ke stavebnímu záměru ode dne podání žádosti. V případě, že se doba liší dle druhu stavebního záměru, žádá o informaci, co je určujícím kritériem.Žadatel ve své žádosti ze dne 28. 6. 2021 požádal o poskytnutí výše uvedených informací. Povinný subjekt k žádosti sděluje, že základní úpravu vydávání závazných stanovisek obsahuje ustanovení § 149 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád „Správní orgán příslušný k vydání závazného stanoviska vydá závazné stanovisko bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl o vydání závazného stanoviska požádán. K této lhůtě se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ohledání na místě nebo jde-li o zvlášť složitý případ.“ Pokud lhůta není dodržena, platí od 1. 1. 2021 fikce vydání souhlasného závazného stanoviska, a to dle ustanovení § 4 odst. 9 stavebního zákona („Jestliže není závazné stanovisko dotčeného orgánu vydáno ve lhůtě pro jeho vydání, považuje se za souhlasné a bez připomínek“). Fikci souhlasu není možné aplikovat pro závazné stanovisko k posouzení vlivu stavebního záměru na ŽP podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí a pro závazné stanovisko orgánů ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody.Dle sdělení vedoucí Odboru územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu v Říčanech, kterou je možné kontaktovat na tel. 323 618 201, vychází tento při vydání závazného stanoviska ke stavebním záměrům z výše uvedené legislativy, přičemž průměrnou/aktuální čekací dobu od podání žádosti do jeho vydání neeviduje.Povinný subjekt rozhodl o odmítnutí poskytnutí výše uvedených informací, neboť jimi nedisponuje a ust. § 2 odst. 4 InfZ vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Z tohoto důvodu bylo v souladu s § 15 odst. 1 InfZ vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací.
70. Žádost ze dne 2. 7. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí informace ze spisu vedeného pod č. j. 204363/2021-MURI/KVŘG/1011, a to konkrétně:1. Datum, kdy byl předmětný skutek správnímu orgánu oznámen.2. Datum, kdy bylo předmětné oznámení správním orgánem přijato. K žádosti bylo sděleno, že skutek, který je předmětem spisu vedeného pod č. j. 204363/2021-MURI/KVŘG/1011 byl správnímu orgánu oznámen 15. 6. 2021 a předmětné oznámení bylo správním orgánem přijato 15. 6. 2021.
71. Žádost ze dne 2. 7. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací týkajících se umístění dopravního značení na pozemku parc. č. 1286/12 v k. ú. Říčany u Prahy, a to konkrétně:Kdy a jak bylo umístění dopravního značení příslušným správním orgánem projednáno?Na základě jakého právního titulu je toto instalováno v ploše soukromého pozemku bez nijakého souhlasu vlastníků?
 
1. K tomuto bylo sděleno, že návrh opatření obecné povahy ke stanovení místní úpravy provozu byl na úřední desce zveřejněn 26. 3. 2021. Opatření obecné povahy č. j. 145156/2021-MURI/OSAD pak bylo řádně vyvěšeno od 18. 5. 2021 do 3. 6. 2021 na úřední desce města Říčany a bylo možné se k němu ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění vyjádřit. Správní orgán v této lhůtě přijal velké množství připomínek, s nimiž se řádně vypořádal.2. Dle sdělení vedoucího Odboru správních agend a dopravy MěÚ v Říčanech došlo v této věci vzhledem k rozsáhlosti projektu k pochybení, za což se tímto omlouváme. Dle vyjádření investora je už vše napraveno, dopravní značení C3a se přesunulo k IP4b a projektová změna je součástí připomínek jako změna č. 8 revize opatření obecné povahy. Opravená situace v projektu je v příloze této odpovědi.
72. Žádost ze dne 7. 7. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných Městským úřadem v Říčanech v období od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.Jedná se o tato rozhodnutí:Územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení;Územní rozhodnutí o změně využití území;Územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby a území;Územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí;Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na území;Rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení);Územní souhlas, společný územní souhlas;Jakýkoliv jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí;Stavební povolení;Stavební ohlášení;Jakýkoliv jiný dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení;která se týkají veškerých pozemních staveb pro právnické osoby. Z výše uvedených rozhodnutí žádá poskytnout tyto informace:Identifikaci žadatele;Identifikaci stavby;Lokalizaci stavby;Druh rozhodnutí;Datum vydání rozhodnutí nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.Žadateli byla stanovena úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací ve výši 468,- Kč, kterou dne 9. 8. 2021 uhradil na účet města. Následně mu byl v příloze odeslán zpracovaný přehled informací (zde)  z rozhodnutí vydaných Stavebním úřadem v Říčanech v období od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021, v rozsahu, v jakém požadoval ve své žádosti.
73. Žádost ze dne 21. 7. 2021, v níž žadatel požaduje tyto informace:Poskytněte veškeré písemnosti, kterými disponujete ve vztahu k dodavateli Vašich rychloměrů včetně smluv, faktur a dalších, a to v anonymizované podobě.Poskytněte pracovní smlouvu, příp. rozhodnutí o vzetí do služebního poměru osob Mgr. Klára Hohošová a Tereza Neradová.Poskytněte údaje o počtu přestupků na území Vaší obce za rok 2020, a to rozdělené na: Výzva k úhradě určené částky zaslána, uhrazenoVýzva k úhradě určené částky zaslána, neuhrazeno a zahájeno správní řízen, Výzva k úhradě určené částky zaslána, neuhrazeno a nezahájeno správní řízení 1. K prvnímu bodu Vaší žádosti uvádíme, že Vámi požadovaná smlouva je zveřejněna v registru smluv Ministerstva vnitra ČR na odkazu Město Říčany | Registr smluv (gov.cz) . V článku VIII. této smlouvy jsou uvedeny cenové a platební podmínky dohodnuté mezi smluvními stranami. Výše nájemného, které je po dobu platnosti smlouvy fakturováno, je stanovena v příloze č. 5 smlouvy.Dále zasíláme odkaz na Smlouvu o nájmu a poskytování služeb NS/00700/2017/OTS, včetně jejích dodatků. Zveřejněna je zde: Město Říčany | Registr smluv (gov.cz) . Její dodatky pak zde: Město Říčany | Registr smluv (gov.cz) , Město Říčany | Registr smluv (gov.cz) , Město Říčany | Registr smluv (gov.cz)
2. Požadované pracovní smlouvy včetně dohod o změně pracovní smlouvy byly žadateli odeslány v příloze. Podle § 8a bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii dokumentů nebudou poskytnuty podpisy obou úřednic, informace o datu narození a adrese trvalého bydliště.3. Výzva k úhradě určené částky zaslána, uhrazeno  64 734, 54 115    Výzva k úhradě určené částky zaslána, neuhrazeno a zahájeno správní řízení      64 734, 4 904    Výzva k úhradě určené částky zaslána, neuhrazeno a nezahájeno správní řízení    64 734, 5 715
74. Žádost ze dne 21. 7. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí kopií stanovisek a rozhodnutí, kterými se MěÚ Říčany v období od 1. 5. 2021 vyjadřoval k záměrům vč. dopravních a infrastrukturních staveb v tzv. komerční zóně Čestlice jih, a to zejména v ohledu ochrany ZPF a ŽP, kácení dřevin mimo les apod. Výslovně žádáte i o případně vydaná územní a/nebo stavební nebo společná rozhodnutí povolující záměry v inkriminované komerční zóně.
 
Žadateli byly odeslány kopie těchto dokumentů:Souhrnné vyjádření odboru životního prostředí ev. č. 172771/2021, č. j. 113816/2021/MURI/OŽP/00354 ze dne 24. 5. 2021Územní rozhodnutí Stavebního úřadu v Říčanech spis. zn. 258744/2020/Vř, č. j. 346351/2020-MURI/OSÚ/00496 ze dne 9. 7. 2021. Podle § 8a odst. 1 InfZ bude vydáno v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ o částečném odmítnutí požadovaných informací, a to tak, že v kopii dokumentu nebudou poskytnuty osobní údaje fyzických osob zde uvedených.
75. Žádost ze dne 26. 7. 2021, v níž žadatel požaduje zaslání kopie protokolu o ústním jednání, úředního záznamu sepsaného policisty a obsahu spisu, to vše ze spisu vedeného ve věci 327556/2020-MURI/OÚMVV/1461.  Žadateli byla odeslána kopie úředního záznamu sepsaného policisty a kopie obsahu spisu v dané věci. Vzhledem k tomu, že osoba žadatele je totožná s osobou zmocněnce, nebyly anonymizovány osobní údaje v dokumentech uvedené. Požadovanou kopií protokolu o ústním jednání povinný subjekt nedisponuje, neboť ústní jednání v dané věci neproběhlo. Z tohoto důvodu bylo dle ust. § 2 odst. 4 InfZ vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadované informace.
76. Žádost ze dne 28. 7. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí následujících informací (pokud nebyla kolaudace některé ze staveb MěÚ Říčany provedena, žádáte o sdělení, kdo ji provedl):1.Kopie kolaudačního rozhodnutí, včetně podkladů, na základě kterých bylo rozhodnutí uděleno, pro budovu bez č.p./č. ev., stavba pro výrobu a skladování, parc. č. st. 1505, číslo LV: 3244, Obec Kamenice, k. ú. Těptín a kolaudaci výrobních technologií a zařízení využívaných v hale.2.Kopie kolaudačního rozhodnutí, včetně podkladů, na základě kterých bylo rozhodnutí uděleno, pro asfaltovou komunikaci ležící na pozemku parc. č. 653/3, obec Kamenice, k. ú. Těptín, číslo LV 100013.Kopie kolaudačního rozhodnutí, včetně podkladů, na základě kterých bylo rozhodnutí uděleno, pro asfaltovou komunikaci ležící části pozemku parc. č. 828/2, obec Kamenice, k. ú. Těptín, číslo LV 10001 a není pozemkem vymezena4.Kopie kolaudačního rozhodnutí, včetně podkladů, na základě kterých bylo rozhodnutí uděleno, pro asfaltovou komunikaci ležící na pozemcích nebo částech pozemků parc. č. 828/12, parc. č. 654/8, parc. č. 577/2, parc. č. 574/2, parc. č. 602/1, parc. č. 574/3, obec Kamenice, k. ú. Těptín, číslo LV 3244 a není pozemky vymezena5.Kopie kolaudačního rozhodnutí, včetně podkladů, na základě kterých bylo rozhodnutí uděleno, pro budovu bez čp/č. ev., která není vymezna jedním pozemkem a leží na pozemcích označených jako Druh pozemku: ostatní plocha, parc, č. st. 574/7, 580/20, 936, 580/13, 574/8, 551/25, 828/13, 580/14, 580/24, číslo LV 3244, obec Kamenice, k. ú. Těptín a kolaudaci výrobních technologií a zařízení využívaných v hale 1. K danému bylo uvedeno, že k vydání tohoto kolaudačního rozhodnutí je místně příslušný Stavební úřad Kamenice.2. – 3. V příloze bylo žadateli odesláno:        a)Stavební povolení ev. č. 33136/2017, č. j. 17432/2017-MURI/OSAD ze dne 27. 4. 2017        b)Rozhodnutí – změna stavby před jejím dokončením ev. č. 68962/2021, č. j. 17432/2017-MURI/OSAD ze dne 13. 9. 2017        c)Rozhodnutí – předčasné užívání, ev. č. 73412/2017, č. j. 17432/2017-MURI/OSAD ze dne 2. 10. 2017        d)Kolaudační souhlas s užíváním stavby, ev. č. 65426/2018, č. j. 17432/2017-MURI/OSAD ze dne 9. 7. 20184. K tomuto bylo sděleno, že Městský úřad v Říčanech k předmětným pozemkům žádné rozhodnutí nevydával a ani neeviduje. Pro informace je třeba se obrátit na místně příslušný Stavební úřad Kamenice.5. K danému bylo uvedeno, že k vydání tohoto kolaudačního rozhodnutí je místně příslušný Stavební úřad Kamenice.
77. Žádost ze dne 2. 8. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí listinné fotokopie dokumentu, kterým Policie ČR vydává stanovisko k novému parkovacímu systému – Parkuj dobře v ŘíčanechNa základě žádosti byla žadateli odeslána poštou kopie sdělení č. j. KRPS-31670/1/ČJ-2021-011406 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Praha venkov-JIH, dopravní inspektorát, kterým se tento vyjadřuje ke stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci. Dále nad rámec žádosti povinný subjekt žadateli zpřístupnil i kopii dokumentu Revize návrhu „Parkování pro domácí v obci Říčany“ po připomínkách DI Policie ČR č. j. KRPS -31670-1/ČJ-2021-011406. 
78. Žádost ze dne 2. 8. 2021, v níž žadatel požaduje po Stavebním úřadě v Říčanech poskytnutí těchto informací:Jsou vedena správní řízení týkající se pozemku p. č. 161/1, 172/1, 173/6, 177/4, 161/14, 161/56, 161/57, 161/59, 161/60, 176/3, 176/4, 174/8, 176/1 k. ú. Svojetice?Pokud jsou vedena správní řízení, týkající se pozemku p. č. 161/1, 172/1, 173/6, 177/4, 161/14, 161/56, 161/57, 161/59, 161/60, 176/3, 176/4, 174/8, 176/1 k. ú. Svojetice, za jakým účelem jsou správní řízení vedena, čeho se týkají?Jsou podány žádosti o zahájení správních řízení týkající se pozemku p. č. 161/1, 172/1, 173/6, 177/4, 161/14, 161/56, 161/57, 161/59, 161/60, 176/3, 176/4, 174/8, 176/1 k. ú. Svojetice?Pokud jsou podány žádosti o zahájení správních řízení týkající se pozemku p. č. 161/1, 172/1, 173/6, 177/4, 161/14, 161/56, 161/57, 161/59, 161/60, 176/3, 176/4, 174/8, 176/1 k. ú. Svojetice, jaké žádosti jsou podány, za jakým účelem jsou žádosti správních řízení podány, čeho se žádosti týkají?Byla k pozemku p. č. 161/1, 172/1, 173/6, 177/4, 161/14, 161/56, 161/57, 161/59, 161/60, 176/3, 176/4, 174/8, 176/1 k. ú. Svojetice vydána nějaká rozhodnutí?Pokud byla vydána k pozemku p. č. 161/1, 172/1, 173/6, 177/4, 161/14, 161/56, 161/57, 161/59, 161/60, 176/3, 176/4, 174/8, 176/1 k. ú. Svojetice vydána nějaká rozhodnutí, jaká rozhodnutí to byla, kdy byla vydána, kdy nabyla právní účinnosti?Žadateli byla přípisem ze dne 17. 8. vyčíslena úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací ve výši 1 248,- Kč (zde), která byla dne 19. 8. uhrazena. Následně žadatel obdržel požadované informace a současně podal stížnost na výši úhrady.
79. Žádost ze dne 3. 8. 2021, v níž žadatel požaduje zpřístupnění těchto informací:Jaké konkrétní kroky k datu podání této žádosti město Říčany učinilo ve věci vybudování ZŠ na Komenského náměstí?Započala již výstavba uvedené Základní školy na Komenského náměstí? A v případě, že nezapočala, tak z jakého důvodu?V jakém stadiu je výstavba uvedené Základní školy na Komenského náměstí?Kdy dojde ke kolaudaci uvedené Základní školy na Komenského náměstí?Jaké konkrétní kroky k datu podání této žádosti město Říčany učinilo ve věci navýšení počtu míst v městských MŠ v Říčanech o 150 míst oproti roku 2018 (včetně MŠ Větrník)?Započala již v souvislosti s předpokládaným navyšováním počtu míst v MŠ v Říčanech o 150 míst oproti roku 2018 (včetně MŠ Větrník), výstavba nových mateřských škol? A v případě, že ano, tak jakých, kde a s jakou kapacitou? A v případě, že nezapočala, tak z jakého důvodu?Kdy dojde k navýšení počtu míst v městských MŠ v Říčanech o 150 míst oproti roku 2018 (včetně MŠ Větrník)
 
1. Město Říčany zajistilo vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení; v rámci vícezdrojového financování zajistilo město přislíbené dotace v celkové výši 304 milionů Kč, z čehož na stavbu bez vybavení připadá 289 milionů Kč. Město zajistilo zpracování dokumentace pro provedení stavby a vyhlásilo veřejnou zakázku na zhotovitele stavby. Zadávací řízení na tuto veřejnou zakázku bylo následně zrušeno. Jediná podaná nabídka přesáhla finanční možnosti města coby zadavatele a převyšovala i maximální přípustnou nabídkovou cenu stanovenou v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. Město oslovilo dotační orgány a předsedu vlády ČR s žádostí o navýšení dotací, iniciovalo jednání na MŠMT s tímtéž cílem. Zároveň město zadalo zhotoviteli projektové dokumentace požadavek na úpravu projektové dokumentace a aktualizaci rozpočtu. Město provedlo předběžné tržní konzultace s potenciálními dodavateli veřejné zakázky podle § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.2. Ne, výstavba Základní školy na Komenského náměstí dosud nezapočala, a to z důvodů uvedených v bodě 1.3. Viz. odpověď v 1. a 2. bodě žádosti.4. Jak již bylo výše uvedeno, výstavba ZŠ na Komenského náměstí dosud nebyla zahájena, a tudíž není znám ani termín kolaudace této stavby. Z tohoto důvodu bude vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.5. Město Říčany uskutečnilo k datu vyřízení žádosti o informace tyto kroky k navýšení počtu míst v městských mateřských školách: příprava lesní školky (budoucí odloučené pracoviště MŠ Kuřátko, Říčany Kuří – ve vazbě na dokončení a kolaudaci skautské klubovny)MŠ Větrník – realizace výstavby nové MŠ s předpokládaným termínem dokončení stavby k 30. 4. 2022        MŠ Kuřátko – zřízena s účinností od 1. 3. 2020, zahájení provozu od 1.9.2020 s kapacitou 46 míst6. MŠ Větrník – ulice Bílá s kapacitou 96 míst7. Na Váš dotaz, kdy dojde k navýšení počtu míst v městských MŠ v Říčanech o 150 míst oproti roku 2018 nelze, v souvislosti s pandemií koronaviru a přicházející ekonomickou recesí, v současné době odpovědět. V době vyřízení této žádosti o informace povinný subjekt danou informací nedisponuje a z tohoto důvodu bude vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
80. Žádost ze dne 3. 8., v níž žadatel požaduje poskytnutí těchto informací:Jsou vedena správní řízení týkající se pozemku p. č. 161/1, 172/1, 173/6, 177/4, 161/14, 161/56, 161/57, 161/59, 161/60, 176/3, 176/4, 174/8, 176/1 k. ú. Svojetice?Pokud jsou vedena správní řízení, týkající se pozemku p. č. 161/1, 172/1, 173/6, 177/4, 161/14, 161/56, 161/57, 161/59, 161/60, 176/3, 176/4, 174/8, 176/1 k. ú. Svojetice, za jakým účelem jsou správní řízení vedena, čeho se týkají?Jsou podány žádosti o zahájení správních řízení týkající se pozemku p. č. 161/1, 172/1, 173/6, 177/4, 161/14, 161/56, 161/57, 161/59, 161/60, 176/3, 176/4, 174/8, 176/1 k. ú. Svojetice?Pokud jsou podány žádosti o zahájení správních řízení týkající se pozemku p. č. 161/1, 172/1, 173/6, 177/4, 161/14, 161/56, 161/57, 161/59, 161/60, 176/3, 176/4, 174/8, 176/1 k. ú. Svojetice, jaké žádosti jsou podány, za jakým účelem jsou žádosti správních řízení podány, čeho se žádosti týkají?Byla k pozemku p. č. 161/1, 172/1, 173/6, 177/4, 161/14, 161/56, 161/57, 161/59, 161/60, 176/3, 176/4, 174/8, 176/1 k. ú. Svojetice vydána nějaká rozhodnutí?Pokud byla vydána k pozemku p. č. 161/1, 172/1, 173/6, 177/4, 161/14, 161/56, 161/57, 161/59, 161/60, 176/3, 176/4, 174/8, 176/1 k. ú. Svojetice vydána nějaká rozhodnutí, jaká rozhodnutí to byla, kdy byla vydána, kdy nabyla právní účinnosti?  Město Říčany jako povinný subjekt v uvedené věci rozhodlo v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) t a k t o:žádost o poskytnutí informace se podle § 2 odst. 4 InfZ odmítá.
81. Žádost ze dne 9. 8. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí kopie podnětu (včetně jeho příloh) ve věci existence a založení černé skládky především stavebního a demoličního odpadu na pozemku parc. č. 848/1 v k. ú. Lensedly.  Žadateli byl poštou odeslán požadovaný dokument „Podnět k prošetření nelegální skládky na parcele č. 848/1, obec Kaliště“. Jelikož v dané věci nebylo dosud zahájeno správní řízení, nemá žadatel postavení účastníka řízení dle § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Z tohoto důvodu bylo dle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.
82. Žádost ze dne 10. 8. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí uzavřené smlouvy o nájmu či pronájmu mezi městem Říčany a vlastníkem pozemku st. 44 v k. ú. Říčany, panem V. N., Říčany či jeho zástupcem, na kterém je zřízeno parkoviště pro město Říčany.Současně žádá o sdělení částky za zhotovení závory při vjezdu na parkoviště.Žadateli byla poštou odeslána kopie Smlouvy o nájmu pozemků č. 348/2016/NS a Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 348/2016/NS. Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.K dotazu, který se týká částky za zhotovení závory při vjezdu na parkoviště bylo sděleno, že částka za dílo byla vyčíslena na 64 924 Kč bez DPH, 78.558 Kč vč. DPH.
83. Žádost ze dne 12. 8. 2021, v níž žadatel požaduje kompletní mapu rozmístění radarů a rychlostních limitů v městě Říčany a přilehlých částech města.  Podle § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.“Požadovaný přehled rozmístění radarů je zveřejněn na internetových stránkách města, „Říčany→Život ve městě→Důležité organizace→Policie→Městská policie Říčany→Úsekové měření rychlosti“ na webové adrese Úsekové měření rychlosti – ŘÍČANY (oficiální stránky města) (ricany.cz)Rychlostní limit max. 40 km/h je pouze na úseku Tehov III, ul. Všestarská a na úseku 1Říčany, ul. Smiřických, na všech ostatních úsecích platí limit max. 50 km/h.
84. Žádost ze dne 12. 8. 2021, v níž žadatel požaduje zaslání kopie oznámení Městské policie Říčany ze spisu č. j. 192357/2019-MURI/OÚMVV/1013 a kopie rozhodnutí, podle kterého nebyla správním orgánem uznána plná moc doručená do správního řízení, příp. právní zdůvodnění o neuznání plné moci.  Kopie požadovaných dokumentů byly žadateli odeslány.
85. Žádost ze dne 13. 8. 2021, v níž žadatel požaduje zaslání kompletní kopie spisového materiálu vedeného Městským úřadem v Říčanech, Odbor správních agend a dopravy, oddělení přestupkové pod sp. zn. 303779/2021/Dpř.-Pr-832.Žádost byla s odkazem na ust. § 2 odst. 3 InfZ odmítnuta.
86. Žádost ze dne 16. 8. 2021, v níž žadatel požaduje zaslání kompletní kopie spisového materiálu vedeného Městským úřadem v Říčanech, Odbor správních agend a dopravy, oddělení úsekového měření rychlosti a vážení vozidel, č. j. 291975/2021-MURI/OÚMVV/1011. Žádost byla s odkazem na ust. § 2 odst. 3 InfZ odmítnuta.
87. Žádost ze dne 16. 8. 2021, v níž žadatel požaduje zaslání kompletní kopie spisového materiálu vedeného Městským úřadem v Říčanech, Odbor správních agend a dopravy, oddělení úsekového měření rychlosti a vážení vozidel, pod č. j.:240501/2021-MURI/OÚMVV/1013240551/2021-MURI/OÚMVV/1013240524/2021-MURI/OÚMVV/1013Dále žadatel požaduje informaci, zda úřednice K.B. má alespoň maturitu.Žádost byla s odkazem na ust. § 2 odst. 3 InfZ odmítnuta.Žadateli bylo sděleno, že úřednice KB má maturitu.
88. Žádost ze dne 18. 8. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí následujících informací:Do jaké z kategorií uvedených v Nařízení č. 5/2021 města Říčany spadají vozidla zaměstnanců Městského úřadu Říčany s trvalým bydlištěm mimo Říčany, kteří dojíždějí do zaměstnání vlastními vozidly?Do jaké z kategorií uvedených v Nařízení č. 5/2021 města Říčany spadají vozidla zaměstnanců Městského úřadu Říčany s trvalým bydlištěm mimo Říčany, kteří dojíždějí do zaměstnání vlastními vozidly a parkují tato vozidla na určené ploše v ulici Olivova (bývalá tržnice)?Kteří všichni zaměstnanci mohou využívat k parkování svých vozidel na určené ploše v ulici Olivova (bývalá tržnice)? Jde pouze o zaměstnance MěÚ Říčany nebo zde mohou za stejných podmínek parkovat i zaměstnanci příspěvkových organizací zřizovaných městem Říčany (např. zaměstnanci základních škol, zaměstnanci knihovny nebo zaměstnanci muzea)?  1. K tomuto uvádíme, že Nařízení č. 5/2021 nestanoví specifické podmínky pro zaměstnance MěÚ Říčany. Parkování těchto zaměstnanců se řídí obecnými pravidly uvedenými v nařízení ve stejném rozsahu, jaký platí pro občany Říčan, resp. pro občany jiných měst.2. Jak bylo uvedeno výše, Nařízení č. 5/2021 města Říčany nestanoví specifické podmínky pro zaměstnance MěÚ Říčany. Odstavná plocha Olivova je soukromým pozemkem, na který má město uzavřenu nájemní smlouvu č. 348/2016/NS, neplní funkci veřejného parkoviště.3. Tato plocha bude poskytnuta i pro ostatní zaměstnance, tedy nejen zaměstnance MěÚ Říčany, ale i zaměstnance jiných organizací města.
89. Žádost ze dne 19. 8. 2021, v níž žadatel požaduje tyto informace:Kolik má město Říčany poskytovatelů sociálních služeb, kdo je poskytovatelem, provozovatel sociálních služeb a jakého druhu jsou sociální služby poskytovány.Jaká další lékařská zařízení jsou ve městě Říčany.Zda se prování testování a jakého typu proti onemocnění Covid-19.Kdo zajišťuje pro seniory přepravu seniorů, kdo provozuje službu senior taxi. Jaký okruh cest katastru města Říčany nejčastěji senior taxi jezdí. Kolik a jaké značky vozů vlastní, kolik všechny vozy stály penězz jakého zdroje byly prostředky čerpány při nákupu vozů. Která skupina tuto službu města senior taxi nejčastěji využívá a za jakých dalších podmínek lze tyto služby využívat. Do kolika a jakých lékařských zařízení budou moci senioři cestovat. Kolik seniora služba stojí peněz.

 
Odpověď (zde).
90. Žádost ze dne 23. 8. 2021, v níž žadatel požaduje informaci, zda bylo vydáno oznámení o zahájení stavebního řízení k záměru „Komerční plochy Čestlice“ v tzv. komerční zóně Čestlice jih a pokud ano, žádáte o jeho zaslání.Žadateli bylo sděleno, že oznámení o zahájení stavebního řízení k záměru „Komerční plochy Čestlice“ vydáno nebylo.
91. Žádost ze dne 24. 8. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí listinné fotokopie žádosti města Říčany na Dopravní inspektorát PČR Mnichovice o stanovisko k projektu „Parkuj dobře“ z počátku měsíce února 2021.Žadateli byla požadovaná kopie dokumentu v listinné podobě odeslána poštou.
92. Žádost ze dne 24. 8. 2021, v níž žadatel požaduje informace ze spisu vedeného pod č. j. 291975/2021-MURI/OÚMVV/1011, a to konkrétně:1. Oznámení o přestupku, které správní orgán přijal od policie.2. Konkrétní datum, kdy se správní orgán o přestupku dozvěděl.3. Aktuální stav řízení.Požadovaný dokument byl žadateli odeslán. K 2. bodu žádosti bylo sděleno, že přestupek byl správnímu orgánu oznámen 4. 8. 2021. K datu vyřízení žádosti o informace je správní řízení ve fázi, kdy byla odeslána výzva k zaplacení určené částky, v termínu byla částka uhrazena.
93. Žádost ze dne 24. 8. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí statistiky úsekového měření rychlosti na dálnici D0, které probíhá v rámci k. ú. města Říčany. Granularita statistiky bude po měsících od doby, co toto měření probíhá. Pro každý měsíc požaduje následující kategorie údajů: Překročení maximální dovolené rychlosti do 10 km/hPřekročení maximální dovolené rychlosti od 11 do 29 km/hPřekročení maximální dovolené rychlosti od 30 do 49 km/hPřekročení maximální dovolené rychlosti od 50 km/h a více Pro každou kategorii požaduje následující údaje: Počet přijatých oznámeníPočet případů, kdy došlo k zahájení řízení/odeslání výzvy provozovateli vozidlaPočet případů, kdy došlo k pravomocnému potrestání řidičePočet případů, kdy došlo k pravomocnému potrestání provozovatele vozidlaPočet případů, které byly odloženy či promlčeny bez pravomocného potrestání řidiče či provozovatele vozidlaPočet případů, které stále ještě probíhajíPočet případů, kdy bylo řízení zahájeno, ale ukázalo se, že přestupek se nestalSouhrnná částka, kterou správní orgán obdržel v rámci sankcí za přestupkové jednání Dále požaduje informaci, jakým způsobem správní orgán rozhoduje, které oznámení o překročení rychlosti řeší (zahájí řízení, pošle výzvu atd.), a které oznámení vůbec neřeší. Odpověď (zde).
94. Žádost ze dne 25. 8. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací, jestli pozemek pod veřejným placeným parkovištěm u nádraží patří městu Říčany. Pokud patří Českým drahám, jestli na pozemek parc. č. 1705/36, kde město provozuje placené parkoviště, existuje nějaká smlouva.K žádosti bylo uvedeno, že pozemek pod veřejným placeným parkovištěm parc. č. 1705/36, k. ú. Říčany u Prahy patří městu Říčany.
95. Žádost ze dne 27. 8. 2021, v níž žadatel požaduje:poskytnutí statistiky nehodovosti na dálnici D0 na k. ú. města Říčany. Granularita statistiky bude po měsících za předchozích 10 let. Pro každý měsíc požadujete tyto údaje: Počet dopravních nehodPočet dopravních nehod způsobených překročením max. povolené rychlostiPočet dopravních nehod způsobených nepřizpůsobením rychlosti jízdy stavu vozovky, vodidla, povětrnostním podmínkám či schopnostem řidiče. Poskytnutí informace, kdy bylo zavedeno automatické úsekové měření rychlosti na dálnici D0 na k. ú. města Říčany. Poskytnutí informace, jak se změnila nehodovost po zavedení automatického úsekového měření rychlosti na dálnici D0 na k. ú. města Říčany. Poskytnutí informace, jaký účel plní úsekové měření rychlosti na dálnici D0 na k. ú. města Říčany, zda jde o bezpečnost a plynulost provozu, nebo zda jde především o výběr pokut a poplatků do obecního rozpočtu a zda dané měření plní tento účel.
 
A. V příloze byla odeslána tabulka nehodovosti dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Za posledních 10 let je evidováno 35 dopravních nehod na dálnici D0 na k. ú. města Říčany, více viz. příloha (zde) B. Automatické úsekové měření rychlosti (radary) bylo na dálnici D0 zavedeno v říjnu roku 2020. C. Povinný subjekt nedisponuje informací, jak se změnila nehodovost po zavedení automatického úsekového měření rychlosti na D0, neboť žádná komparační analýza nebyla vytvořena. Z tohoto důvodu bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ, a to na základě ustanovení § 2 odst. 4 InfZ „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“ D. K dotazu bylo sděleno, že účelem úsekového měření rychlosti je regulace plynulosti dopravy. Studie, zda měření plní tento účel, nebyly zpracovány a povinný subjekt touto informací nedisponuje. Z tohoto důvodu bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ, a to na základě ustanovení § 2 odst. 4 InfZ „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“Dále uvádíme, že výše zmíněná komunikace je ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4. Městskému úřadu v Říčanech, jako správnímu orgánu, jsou pouze předávána data k přestupkovému řízení v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Pro bližší informace týkající se úsekového měření rychlosti v oblasti dálnice D0 je třeba obrátit se na ŘSD.
96. Žádost ze dne 30. 8. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí listinné fotokopie smlouvy města Říčany s pronajímatelem pozemku č. st. 44 v k. ú. Říčany.Žadateli byla požadovaná kopie dokumentu v listinné podobě odeslána poštou.
97. Žádost ze dne 31. 8. 2021, v níž žadatel požaduje informace týkající se zveřejnění zprávy na sociální síty facebook.com (profilu města Říčany) ohledně spokojenosti s parkovacím systémem v Říčanech. V této souvislosti žádá následující informace:1. V jaké podobě město Říčany zprávu obdrželo?2. Kdy byla zpráva doručena?3. Anonymizovanou kopii zprávy, ze které bude zřetelná informace uvedená pod bodem Starosta města Říčany obdržel e-mailovou zprávu ohledně spokojenosti s parkovacím systémem v Říčanech dne 26. 8. 2021. Autorku zprávy požádal o souhlas se zveřejněním, který obdržel 27. 8. 2021. Anonymizovaná kopie zprávy (zde).
98. Žádost ze dne 1. 9. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí těchto informací:Informace o rozsahu zadání k provedení biologického průzkumu v souvislosti s řešením havarijního stavu hráze rybníku Křísov, včetně rozsahu území dotčeného tímto průzkumemKopie „Zprávy o provedeném biologickém průzkumu“ v souvislosti s řešením havarijního stavu hráze rybníku KřísovInformace týkající se případné Specifikace podmínek OŽP Říčany ke zpracování projektové dokumentace na opravu hráze rybníku Křísov 1. Orgán ochrany přírody a krajiny písemně nestanovil rozsah zadání k provedení hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na chráněné zájmy dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon“). Nicméně investor byl při telefonickém rozhovoru upozorněn na ust. § 67 zákona, zejména na skutečnost, že by záměr mohl mít dopad na zvláště chráněné druhy, pokud by se průzkumem potvrdily.V tomto případě by bylo nutné záměr navíc projednat i s KÚSK dle ust. § 56 odst. 1 zákona – udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů. S ohledem k současnému rybochovnému využití rybníka společností Líšno, a. s., havarijnímu stavu hráze rybníka Křísov a plánované opravě hráze v průběhu zimního období, tedy v období mimo hlavní rozmnožování živočichů, nepožadoval orgán ochrany přírody provést průzkum na jaře příštího roku (zachycení jarního aspektu). 2. Kopie tohoto dokumentu (zde). 3. Vzhledem k tomu, že záměr se týká opravy hráze rybníka Křísov (technický prvek vodního díla), nikoliv např. jeho odbahnění, kde by zdejší orgán ochrany přírody a krajiny požadoval vytvoření dostatečně velkého litorálního pásma, mírné sklony břehů bez opevnění apod., neměl zdejší orgán ochrany přírody a krajiny před zahájením zpracování PD žádné speciální požadavky na její zpracování.Případné připomínky se řeší až po jejím obdržení – požadavek na úpravu PD.S ohledem na to, že na hrázi rybníka roste lipové stromořadí, které bylo zaregistrované OÚ v Kamenici dle ust. § 6 zákona jako registrovaný významný krajinný prvek (registrovaný VKP), byl investor upozorněn na skutečnost, že oprava hráze a s ní související ochrana rostoucích lip podléhá současně i projednání s OÚ v Kamenici podle ust. § 4 odst. 2 zákona – vydání závazného stanoviska k zásahu do registrovaného VKP.
99. Žádost ze dne 1. 9., v níž žadatel požaduje poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných Stavebním úřadem v Říčanech za období od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021 dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to:Územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení;Územní rozhodnutí o změně využití území;Územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území;Územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí;Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na území;Rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení);Územní souhlas, společný územní souhlas;Jakýkoliv jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí;Stavební povolení;Stavební ohlášení;Jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení;Které se týkají veškerých pozemních staveb mimo staveb dopravní infrastruktury. Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádá tyto informace:Identifikaci žadatele (např. a.s, s. r. o., obec, kraj)Identifikaci stavby (např. informace o druhu a účelu stavby, co stavba obsahuje nebo krátký popis stavby)Lokalizaci stavby (např. informace o k. ú., parc. č. nebo ulici)¨Druh rozhodnutíDatum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.K žádosti povinný subjekt sdělil, že obdobnou žádost obdržel povinný subjekt již v minulosti od jiného žadatele. Žádost omezil pouze na pozemní stavby, kde stavebníkem jsou právnické osoby a vyhledávaným obdobím bylo období od 1. 1. 2021 – 30. 6. 2021. Tyto informace byly žadateli zpoplatněny pro mimořádně rozsáhlé vyhledání a po zaplacené úhradě byly odeslány. Zveřejněny jsou na webových stránkách města v rubrice „Radnice“,dále „Povinně zveřejňované informace“ žádosti v roce 2021 č. 49 a 72.
100. Žádost ze dne 3. 9. 2021, v níž žadatel požaduje informace týkající se reklamního zařízení na pozemku parc. č. 268/84 v k. ú. Čestlice.K žádosti bylo sděleno, že toto reklamní zařízení je umístěno v ochranném pásmu silnice a silniční správní úřad žádné reklamy u komunikací II. a III. třídy nepovoluje. Jedná se tedy o nepovolenou reklamu a bude zahájeno řízení o odstranění.
101. Žádost ze dne 3. 9. 2021, v níž žadatel požaduje informace týkající se reklamního zařízení na pozemku parc. č. 268/12 v k. ú. Čestlice.K žádosti bylo sděleno, že toto reklamní zařízení je umístěno v ochranném pásmu silnice a silniční správní úřad žádné reklamy u komunikací II. a III. třídy nepovoluje. Jedná se tedy o nepovolenou reklamu a bude zahájeno řízení o odstranění.
102. Žádost ze dne 5. 9. 2021, v níž žadatel požaduje informace týkající se reklamní zařízení na pozemku parc. č. 283/20 v k. ú. Čestlice.K žádosti bylo sděleno, že Stavební úřad MěÚ Říčany na pozemku parc. č. 283/20 v k. ú. Čestlice nevydával povolení k umístění reklamního zařízení.  
103. Žádost ze dne 15. 9. 2021, v níž žadatel požaduje zaslání výpisu z rejstříku honebních společenstev Honebního společenstva Ondřejov-Zvánovice, který bude obsahovat minimálně následující údaje:Název a sídlo honebního společenstva s uvedením dne a čísla registrace;Identifikační číslo osoby honebního společenstva;Jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu honebního starosty, honebního místostarosty a dalších členů honebního výboru;Identifikace honebních pozemků tvořících společenstevní honitbu, a to slovním popisem hranice honitby.Žadateli byl požadovaný dokument zaslán. 
104. Žádost ze dne 15. 9. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí listinné fotokopie dokumentů:- Veškerá opatření obecné povahy, kterými město Říčany vyhlásilo parkovací zóny ve městě v roce 2021 a veškeré navazující dokumenty.S odkazem na § 17 odst. 1 a 3 InfZ, bylo žadateli sděleno, že tyto informace vzhledem k nákladům na pořízení kopií dokumentů, je možné poskytnout pouze za úhradu. Podle § 17 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty oprávněny požadovat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli; povinný subjekt může žádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací (§ 5 odst. 1 písm. f) InfZ) schválila Rada města Říčany svým usnesením č. 09-08-067  dne 13. 5. 2009.  Tento sazebník je dostupný na Svobodné_informace_směrnice_sazebník.pdf. Náklady na pořízení kopií dokumentů:Černobíle (1 stránka) A4 oboustranně 3,- Kč………30 listů x 3 Kč = 90,- KčBarevně (1 stránka) A4 oboustranně 30,- Kč………11 listů x 30 Kč = 330,- KčCelkem……………………………………330,- + 90,- = 420,- Kč Úhradu nákladů je možno učinit bankovním převodem na účet č. 19-724201/0100, var. s. 72021 nebo poštovní složenkou na uvedený bankovní účet. Hotově lze platit v pokladně: budova A, Masarykovo nám. 53/40, v úředních hodinách MěÚ Říčany. Poskytnutí informace je vázáno zaplacením požadované úhrady. Jestliže úhrada do 60 dnů ode dne doručení tohoto oznámení nebude zaplacena, bude žádost odložena (§17 odst. 5 InfZ). Informace budou odeslány bezprostředně po zaplacení úhrady. Proti výši úhrady lze podat stížnost podle § 16a InfZ. Stížnost můžete podat u města Říčany do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení (§ 16a odst. 3 písm. a) InfZ). O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje. Po dobu vyřizování stížnosti neběží lhůta pro zaplacení požadované úhrady. Žadatel ve stanovené lhůtě částku neuhradil, žádost byla podle § 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. odložena.
105. Žádost ze dne 20. 9. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí listinných fotokopií těchto dokumentů: Opatření obecné povahy č. j. 145156/2021-MURI/OSAD ze dne 18. 5. 2021 včetně dokladu jednoznačně prokazující vyvěšení a svěšení dokumentuOpatření obecné povahy č. j. 172854/2021-MURI/OSAD vyvěšeno 31. 5. 2021 včetně dokladu jednoznačně prokazující vyvěšení a svěšení dokumentuOpatření obecné povahy č. j. 257379/2021-MURI/OSAD vyvěšeno 26. 7. 2021 včetně dokladu jednoznačně prokazující vyvěšení a svěšení dokumentuŽádost o stanovení úpravy 157401/2021-MURI/OTS/1672 z 31. 5. 2021Nařízení rady města č. 4/2021 ze dne 17. 3. 2021Dále požaduje informace, podle jaké zákonné normy či jiného předpisu se postupovalo při stanovování velikosti jednotlivých vodorovně vyznačených parkovacích stání v rámci projektu „Parkování pro domácí“.Žadateli byly požadované fotokopie zaslány. K 5. bodu žádosti bylo sděleno, že Nařízení Rady města Říčany č. 4/2021 ze dne 17. 3. 2021 je zveřejněno na webové stránce města Říčany. K poslednímu bodu žádosti, týkajícího se „Parkování pro domácí“, bylo žadateli sděleno, že při stanovování velikosti jednotlivých vodorovně vyznačených parkovacích stání v rámci tohoto projektu se postupovalo dle technických podmínek 218 – TP 218.  
106. Žádost ze dne 21. 9. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí kompletní kopie spisu č. j. 205924/2021-MURI/OÚMVV/1011. Žádost byla s odkazem na ust. § 2 odst. 3 InfZ v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ odmítnuta. 
107. Žádost ze dne 22. 9. 2021, v níž žadatel požaduje informace, zda bylo vydáno oznámení o zahájení stavebního řízení k záměru „Komerční plochy Čestlice“ v tzv. komerční zóně Čestlice jih a pokud ano, žádá o jeho zaslání.Žadateli bylo sděleno, že oznámení o zahájení stavebního řízení k záměru „Komerční plochy Čestlice“ bylo vydáno. Oznámení o zahájení stavebního řízení bylo žadateli zasláno v příloze.
108. Žádost ze dne 22. 9. 2021, v níž žadatel požaduje informace, týkající se stavu vodní hladiny nově revitalizovaných Babických rybníků.K žádosti bylo uvedeno, že dle vyjádření Odboru životního prostředí Městského úřadu v Říčanech připadá v úvahu, jako potenciální hlavní zdroj případného znečištění, Obecní ČOV Mukařov (1120 EO). ČOV byla do 1.7.2021 provozována 1. SčV, a.s., od 1.7.2021 je provozovatelem I.T.V.Vodoprávní úřad vyzval provozovatele ČOV k předložení výsledků předepsaných rozborů za rok 2021. Hodnoty povolené jakosti vypouštěných odpadních vod dle platného rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových byly překročeny jednou v srpnu 2021 v ukazateli CHSK-Cr, v ostatních parametrech vyhovují. Žádná mimořádná událost na ČOV během roku 2021 vodoprávnímu úřadu hlášena nebyla.Se zástupci Obce Mukařov a vlastníkem Babických rybníků Lesy ČR, s.p. proběhlo jednání, jehož součástí bylo i orientační prověření kvality vody v nádržích odborným subjektem (ENKI o.p.s) – byla konstatována silná organická zátěž nádrží vlivem působení několika různých zdrojů znečištění v povodí. Z šetření byl pořízen zápis. Další postup (management nádrží) bude navržen na základě monitoringu kvality vody.Vodoprávní úřad bude nadále sledovat kvalitu vody vypouštěné z ČOV Mukařov a spolupracovat s Lesy ČR s.p. na návrhu vhodných opatření, která vzejdou ze zmiňovaného podrobného monitoringu kvality vody.
109. Žádost ze dne 24. 9. 2021, v níž žadatel požaduje informace ve vztahu k pozemku parc. č. 74/2; 74/37; 74/38; 74/42; 74/43; 74/44 k. ú. Babice, vedené na LV č. 767 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, k. p. Praha-východ druh pozemku „orná půda“, a to konkrétně: Eviduje stavební úřad na výše zmíněných parcelách stavbu, která se nezapisuje do katastru nemovitostí? Dle výpisu z KN je pozemek veden jako orná půda. V případě, že se na pozemcích nachází stavba (silnice), je tato stavba zkolaudována? Kdy byla zkolaudována. Jaké má č. j. kolaudace. Žádáte o kolaudační rozhodnutí. V případě, že se na pozemku nachází silnice, je zavedena do pasportu silnic?Odpověď byla žadateli poskytnuta (zde).
110. Žádost ze dne 24. 9. 2021, v níž žadatel žádá následující informace:1. Jaká je výše nájmu za 1m2 pro kavárnu Gábi Café?2. Jaká je výše nájmu za 1m2 pro pojišťovnu Kooperativa?3. Jaká je výše nájmu za 1m2 pro prodejnu Květ?4. Jaká byla výše nabídky pana Frydrycha ve výběrovém řízení?5. Jaké byly výše nabídek ve výběrových řízeních od uzavření v roce 2020?6. Smlouvu mezi městem a prodejnou Květ.Odpověď byla žadateli poskytnuta (zde).
111. Žádost ze dne 27. 9. 2021, v níž žadatel požaduje průzkum vytíženosti MHD v Říčanech.Žadateli byly provedené průzkumy poskytnuty. 
112. Žádost ze dne 29. 9. 2021, v níž žadatel požaduje informace, v jaké fázy se aktuálně nachází projekt výstavby skladovací haly společnosti HOPI na pozemku parc. č. 399/19 v katastrálním území obce Modletice.K žádosti bylo sděleno, že v současné době nejsou známy žádné skutečnosti o podání, jež by zahajovalo stavební řízení v uvedené lokalitě. 
113. Žádost ze dne 30. 9. 2021, v níž žadatel žádá následující informace: 1) Jaká jsou umístění stacionárních radarů (např. zařízení k okamžitému měření rychlosti
pomocí indukčních cívek apod.) pro měření rychlosti vč. rychlostního limitu (GPS
souřadnice a směr případně jiné označení pro určení přesné polohy), které vlastní nebo
provozuje Vaše město a jsou aktivně využívána k postihům za překročení maximální
povolené rychlosti. Případně kdo je vlastníkem či provozovatelem výše uvedeného
zařízení na katastru Vaší obce.
2) Jaká jsou umístění úsekových měření rychlosti vč. rychlostního limitu (GPS souřadnice
počátku a konce úseku), která vlastní nebo provozuje Vaše město a jsou aktivně
využívána k postihům za překročení maximální povolené rychlosti. Případně kdo je
vlastníkem či provozovatelem výše uvedeného zařízení na katastru Vaší obce.
3) Jaká jsou umístění (GPS souřadnice, směr) dalších technických zařízení zajišťujících
dozor nad dodržováním dopravních předpisů (např. kamery dozorující jízdu na červenou
apod.), která vlastní nebo provozuje Vaše město a jsou aktivně využívána k postihům za
překročení maximální povolené rychlosti.
4) Jaká jsou umístění dohledových kamer, které nejsou využívána k postihům za překročení
maximální povolené rychlosti, které se nachází na katastru Vašeho města. Případně kdo
je vlastníkem či provozovatelem výše uvedeného zařízení na katastru Vaší obce.
1) Město Říčany stacionárními radary nedisponuje.2) Informace k umístění úsekových měření rychlosti jsou dostupné na webových stránkách města Říčany. Rychlostní limit max. 40 km/h je pouze na úseku Tehov III, ul. Všestarská a na úseku 1Říčany, ul. Smiřických, na všech ostatních úsecích platí limit max. 50 km/h.Město Říčany je pouze nájemcem daných zařízení k úsekovému měření rychlosti a provozovatelem je konsorcium AŽD-CAMEA, jehož členy jsou: AŽD Praha s.r.o., IČ: 48029483 a CAMEA, spol. s r.o., IČ: 60746220.3) Dalšími technickými zařízeními zajišťující dozor nad dodržováním dopravních předpisů město Říčany nedisponuje.4) Umístění dohledových kamer je dostupné taktéž na webových stránkách města Říčany. Vlastníkem i provozovatelem dohledových kamer je město Říčany.
114. Žádost ze dne 3. 10. 2021, kde byla provedena úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací dne 29. 10. 2021 a v níž žadatel požadoval poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných Městským úřadem v Říčanech v období od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021 v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.Jedná se o tato rozhodnutí:Územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení;Územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby a území;Územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí;Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na území;Rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení);Územní souhlas, společný územní souhlas;Jakýkoliv jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí;Stavební povolení;Stavební ohlášení;Jakýkoliv jiný dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení;která se týkají veškerých pozemních staveb pro právnické osoby. Z výše uvedených rozhodnutí žadatel žádal poskytnout tyto informace:Identifikaci žadatele;Identifikaci stavby;Lokalizaci stavby;Druh rozhodnutí;Datum vydání rozhodnutí nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.Žadateli byly požadované informace po úhradě 468,- Kč odeslány.
115. Žádost ze dne 6. 10. 2021, v níž žadatel požaduje zaslání kompletní kopie spisového materiálu vedeného Městským úřadem v Říčanech, Odbor správních agend a dopravy, oddělení přestupkové pod sp. zn. 289926/2021/Dpř.-Cha-1024.Žádost byla s odkazem na ust. § 2 odst. 3 InfZ odmítnuta.
116. Žádost ze dne 18. 10. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí listinné fotokopie tohoto dokumentu: Opatření obecné povahy č. j. 73201/2021-MURI/OSAD ze dne 27. 3. 2021 včetně dokladu jednoznačně prokazující vyvěšení a svěšení dokumentu.Žadateli byla požadovaná fotokopie dokumentu zaslána.
117. Žádost ze dne 22. 10. 2021, v níž žadatel požaduje vyčíslení nákladů za geodetické služby a ortofotomapy za poslední tři roky, tj. 2019, 2020 a 2021.S odkazem na § 17 odst. 1 a 3 InfZ, bylo žadateli sděleno, že tyto informace, vzhledem k časové náročnosti na vyhledání, je tedy možné poskytnout pouze za úhradu. Podle § 17 odst. 1 InfZ mohou povinné subjekty požadovat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli; povinný subjekt může žádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací (§ 5 odst. 1 písm. f) InfZ) schválila Rada města Říčany svým usnesením č. 09-08-067  dne 13. 5. 2009.  Tento sazebník je dostupný na Svobodné_informace_směrnice_sazebník.pdf. Podle sazebníku je náhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací stanovena částkou 156,- Kč/hod. Celkem: ……………………… 2 hod. x 156 = 312 Kč Úhradu nákladů je možno učinit bankovním převodem na účet č. 19-724201/0100, var. s. 82021 nebo poštovní složenkou na uvedený bankovní účet. Hotově můžete platit v pokladně: budova A, Masarykovo nám. 53/40, v úředních hodinách MěÚ Říčany. Poskytnutí informace je vázáno zaplacením požadované úhrady. Jestliže úhradu do 60 dnů ode dne doručení tohoto oznámení nezaplatíte, bude Vaše žádost odložena (§17 odst. 5 InfZ). Informace Vám budou odeslány bezprostředně po zaplacení úhrady. Proti výši úhrady můžete podat stížnost podle § 16a InfZ. Stížnost můžete podat u města Říčany do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení (§ 16a odst. 3 písm. a) InfZ). O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje. Po dobu vyřizování stížnosti neběží lhůta pro zaplacení požadované úhrady. Žadatel ve stanovené lhůtě částku neuhradil, žádost byla podle § 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. odložena.
118. Žádost ze dne 24. 10. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací a kopií těchto dokumentů:Stavební povolení č.j. 7735/2005/OVÚ-00084Kolaudační souhlas vydaný Městským úřadem Brandýs nad Labem č.j.100/35352/2010Stavební povolení č.j. 1007/13584/04/Šv z 5.4.2004Rozhodnutí KUSK č.j. 1431672/2011/KUSK z 16.11.2011Opravné rozhodnutí č.j. 26640/2011-MUR/OVÚ/692Rozhodnutí OŽP-0050897/2010-Ne č.j. 26640/2011-MUR/OVÚ/692Odvolání účastníka řízení proti rozhodnutí č.j. 26640/2011/MUR/OVÚ/692 z 10.6.2011 podané právním zástupcem účastníka Toman a DevátýPožadované dokumenty byly žadateli odeslány. Podle ustanovení §8a InfZ bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaných dokumentů nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.
119. Žádost ze dne 25. 10. 2021, v níž žadatel požaduje informace týkající se nedokončených stavebních řízení nad 800 m2 hrubé podlažní plochy v rámci celé působnosti stavebního úřadu.K žádosti bylo sděleno, že nedokončené stavební řízení probíhá pouze v katastrálním území Světice u Říčan a Popovičky. Jiná nedokončená stavební řízení nad 800 m2 hrubé podlažní plochy Stavební úřad neeviduje.
120. Žádost ze dne 26. 10. 2021, v níž žadatel požaduje stanoviska a rozhodnutí, kterými se MěÚ Říčany v období od 1. 8. 2021 vyjadřoval k záměrům vč. dopravních a infrastrukturních staveb v tzv. komerční zóně Čestlice jih, a to zejména v ohledu ochrany ZPF a ŽP, kácení dřevin mimo les apod. Výslovně žadatel žádá i o případně vydaná územní a/nebo stavební nebo společná rozhodnutí povolující záměry v inkriminované komerční zóně.Žadateli byly odeslány kopie těchto dokumentů:Sdělení k žádosti Odboru životního prostředí ev. č. 349154/2021, č. j. 329764/2021/MURI/OŽP/00395 ze dne 24. 8. 2021Sdělení Odboru životního prostředí ev. č. 365195/2021, č. j. 345322/2021/MURI/OŽP/00395Rozhodnutí Stavební povolení, spis. zn. 319035/2021/Vř,  č. j. 415744/2021-MURI/OSÚ/00496Dopis KÚSK, spis. zn. SZ_081386/2021/KUSK, č. j. 081386/2021/KUSK-DOP/Ros-dožádání ze dne 21. 10. 2021 Na základě vyjádření Odboru životního prostředí Městského úřadu v Říčanech nebylo z hlediska ochrany zemědělského půdního fundu, dle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vydáno žádné stanovisko. Dle sdělení Stavebního úřadu v Říčanech bylo v komerční zóně Čestlice jih vydáno stavební povolení. Dle vyjádření Odboru správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech bylo ve věci jednáno pod spis. zn. 360449/2020/MURI/OSAD/Je, č. j. 192376/2021-MURI/ODP/1673, spis byl na základě žádosti Krajského úřadu spis. zn. SZ_081386/2021/KUSK, č. j. 081386/2021/KUSK-DOP/Ros-dožádání ze dne 21. 10. 2021 zaslán Krajskému úřadu Středočeského kraje. V doplňující odpovědi ze dne 14. 12. 2021 byla žadateli zaslána kopie žádosti o souhrnné stanovisko k dokumentaci pro stavební povolení č. j. 113816/2021/MURI/OŽP/00354  ze dne 21.4.2021 a přiložené dokumentace, kterou žadatel požadoval.Podle § 8a odst. 1 InfZ bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu a příjmení, datu narození, místě trvalého bydliště a podpisy fyzických osob zde uvedených.
121. Žádost ze dne 1. 11. 2021, v níž žadatel požaduje sdělení informace o výši platů G. Č. za posledních 24 měsíců.Podle § 8a odst. 2 InfZ bylo žadateli sděleno, že G. Č. je v platové tabulce státních zaměstnanců zařazena v 8. platové třídě. Pro zveřejnění podrobnějších požadovaných informací povinný subjekt na základě ustanovení § 20 odst. 4 InfZ ve spojení s § 4 odst. 4 zákona č. 500/2004, správní řád (dále jen „správní řád) kontaktoval žádostí dotčenou osobu s možností uplatňovat svá práva a oprávněné zájmy.G. Č. ve svém vyjádření nedala souhlas s poskytnutím údajů, které žadatel požaduje, tj. výši platů, které obdržela za posledních 24 měsíců. Dle nálezu Ústavního soudu IV. ÚS 1378/16 ze dne 17. 10. 2017, pokud zaměstnanec, kterého se žádost osobně dotýká, neudělí souhlas se zveřejněním požadovaných údajů, pak povinná osoba přistoupí k aplikaci testu proporcionality. Žadateli může být odmítnuto poskytnutí informace o platu a odměnách zaměstnance vyžádané na základě ustanovení § 8b zákona č. 106/1999 Sb., nejsou-li splněny všechny tyto podmínky testu proporcionality, a to:Účelem vyžádání informace je přispět k diskusi o věcech veřejného zájmu;Informace samotná se týká veřejného zájmu;Žadatel o informaci plní úkoly či poslání dozoru veřejnosti či roli tzv. „společenského hlídacího psa“;Informace existuje a je dostupná. Povinný subjekt se žádostí zabýval a došel k závěru, že tato zcela postrádá zmínku o účelu, k jakému mají být požadované osobní údaje užity ve veřejném zájmu a v čem má tento veřejný zájem spočívat.S ohledem na skutečnost, že na základě aplikace testu proporcionality nebyly splněny všechny požadované podmínky, bylo konstatováno, že v tomto případě je právo na ochranu soukromí silnější než právo na informace. Požadované informace byly vyhodnoceny jako informace, které jsou osobním údajem ve smyslu zákona č. 110/2000 Sb., k jejichž zpracování nebyl povinnému subjektu udělen souhlas. Z tohoto důvodu bylo podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. rozhodnuto v této části žádosti o odmítnutí poskytnutí informace.
122. Žádost ze dne 3. 11. 2021, v níž žadatel požaduje informaci: Jak stavební úřad Městského úřadu Říčany vyřídil podnět k prošetření pouštění odpadních vod ze sousedního pozemku v obci Kostelní Střimelice a jaké kroky v této věci učinil, případně jaká opatření přijal.K žádosti bylo sděleno, že Odbor životního prostředí, Oddělení vodoprávní úřad MěÚ Říčany zaslal dne 14. 9. 2021 vlastníkům a uživatelům nemovitosti v katastrálním území Kostelní Střímelice výzvu k podání vysvětlení ve věci likvidace odpadních vod a předložení dokladů o zneškodňování odpadních vod z výše uvedené nemovitosti. Vlastníci a uživatelé nemovitosti se dne 6. 10. 2021 měli dostavit podat vysvětlení, ale kvůli nemoci byli omluveni a schůzka je odložena. Žadateli byl dokument „Výzva k podání vysvětlení“ odeslán v příloze. Podle ustanovení §8a InfZ bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.
123. Žádost ze dne 4. 11. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí kopie „Plánovací smlouvy uzavřené za účasti města Říčany č. 37/2019/OUPRR“.Žadateli byl požadovaný dokument zaslán. Podle § 8a odst. 1 InfZ bude vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu a příjmení, datu narození, místě trvalého bydliště a podpisy fyzických osob zde uvedených.
124. Žádost ze dne 8. 11. 2022, v níž žadatel v případě, že jakýkoli účastník územního řízení požádal povinný subjekt o prodloužení (či stanovení) lhůty k provedení určitého úkonu (v rámci územního řízení) požaduje:-     jak dlouhá lhůta byla účastníkovi poskytnuta ze strany povinného subjektu;-     jakou oprávněnou úřední osobou povinného subjektu bylo rozhodnuto;-     jakou formou (např. výzva/usnesení/opatření atd.) bylo o žádosti účastníka (ze strany povinného subjektu) rozhodnuto;a to v období od začátku roku 2019 do současnosti.Povinný subjekt k žádosti sdělil, že vyhledání a shromáždění údajů v rozsahu, který žadatel ve své žádosti požaduje, provede,ale vzhledem k  pracovnímu vytížení referentů stavebního úřadu, je nutné toto zohlednit stanovením úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací (§ 17 odst. 1 InfZ Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli; povinný subjekt může žádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.). Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací (§ 5 odst. 1 písm. f) InfZ) schválila Rada města Říčany svým usnesením č. 09-08-067  dne 13. 5. 2009.  Tento sazebník je dostupný na Svobodné_informace_směrnice_sazebník.pdf. Referentka Stavebního úřadu v Říčanech zpracovala přehled, přičemž musela zkontrolovat 500 až 1 000 výzev a následně vyhledat konkrétní spisy. Po tento čas byla nucena odložit plnění svých ostatních pracovních úkolů.Zpracování informací je značně časově náročné, především z důvodu vyhledávání v databázovém systému Vita – Stavební úřad a následně fyzického vyhledávání konkrétních spisů v archivu.S odkazem na ust. § 17 odst. 1 a 3 InfZ, byla žadateli sdělena výše požadované úhrady spolu se způsobem jejího výpočtu:- Otevření 500 – 1 000 výzev v databázovém systému Vita – Stavební úřad – 20 hodin- Fyzické vyhledávání spisů v archivu a jejich zkontrolování v rámci požadovaného obsahu, kompletace informací a vytvoření přehledu – 20 hodinCelkem………….40 hod. Podle sazebníku je náhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací stanovena částkou 156,- Kč/hod.Celkem ………………………40 hod. x 156 = 6 240 Kč Úhradu nákladů je možno učinit bankovním převodem na účet č. 19-724201/0100, var. s. 82021 nebo poštovní složenkou na uvedený bankovní účet. Hotově lze platit v pokladně: budova A, Masarykovo nám. 53/40, v úředních hodinách MěÚ Říčany. Poskytnutí informace je vázáno zaplacením požadované úhrady. Jestliže úhrada do 60 dnů ode dne doručení tohoto oznámení nebude zaplacena, bude žádost odložena (§17 odst. 5 InfZ). Informace budou odeslány bezprostředně po zaplacení úhrady. Proti výši úhrady lze podat stížnost podle § 16a InfZ. Stížnost můžete podat u města Říčany do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení (§ 16a odst. 3 písm. a) InfZ). O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje. Po dobu vyřizování stížnosti neběží lhůta pro zaplacení požadované úhrady. Žadatel ve stanovené lhůtě částku uhradil a požadované informace mu byly následně odeslány poštou.
125. Žádost ze dne 10. 11. 2021, v níž žadatel požaduje informace týkající se pozemků parc. č. 161/59, 161/60 a 176/3 v k. ú. Svojetice, a to konkrétně:Jsou vedena správní řízení týkající se těchto pozemků?Pokud jsou vedena správní řízení, za jakým účelem jsou vedena a čeho se týkají?Jsou podány žádosti o zahájení správních řízení, žádosti o vyjádření, stanoviska, výjimky, rozhodnutí či souhlasy týkající se těchto pozemků?Pokud jsou podány žádosti o zahájení správních řízení, jaké žádosti jsou podány, za jakým účelem a čeho se týkají a jaké je číslo jednací?Byla k těmto pozemkům vydána nějaká rozhodnutí stanoviska, vyjádření, výjimky v období od 15. 8. 2021?Pokud ano, jaká rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, jaká rozhodnutí to byla, kdy byla vydána a kdy nabyla právní účinnosti?Žadateli bylo sděleno, že k pozemkům parc. č. 161/59, 161/60 a 176/3 v k. ú. Svojetice nejsou do doby vyřízení této žádosti o informace vedena žádná správní řízení a nebyly podány žádné žádosti o zahájení správních řízení.K 5 a 6 bodu žádosti bylo sděleno, že dne 11.10.2021 byl vydán k pozemku p.č. 176/3 územní souhlas s umístěním kanalizační přípojky č.j. 424767/2021-MURI/OSÚ/00021, který nabyl právní účinnosti 14.10.12021.
126. Žádost ze dne 11. 11. 2021, v níž žadatel požaduje informace týkající se pozemků parc. č. 161/14, 176/1 v k. ú. Svojetice, a to konkrétně:Jsou vedena správní řízení týkající se těchto pozemků?Pokud jsou vedena správní řízení, za jakým účelem jsou vedena a čeho se týkají?Jsou podány žádosti o zahájení správních řízení, žádosti o vyjádření, stanoviska, výjimky, rozhodnutí či souhlasy týkající se těchto pozemků?Pokud jsou podány žádosti o zahájení správních řízení, jaké žádosti jsou podány, za jakým účelem a čeho se týkají a jaké je číslo jednací?Byla k těmto pozemkům vydána nějaká rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, výjimky v období od 15. 8. 2021?Pokud ano, jaká rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, jaká rozhodnutí to byla, kdy byla vydána a kdy nabyla právní účinnosti?K žádosti bylo sděleno, že k pozemkům parc. č. 161/14, 176/1 v k. ú. Svojetice nejsou do doby vyřízení této žádosti o informace vedena žádná správní řízení, nebyly podány žádné žádosti o zahájení správních řízení a nebyla vydána žádná rozhodnutí, stanoviska, vyjádření ani výjimky.
127. Žádost ze dne 22. 11. 2021, v níž žadatel požaduje informace týkající se pozemků parc. č. 321, 348/19 a 356/5 v k. ú. Říčany u Prahy, a to konkrétně:Zda je možné na těchto pozemcích zástavba RD a pokud ano, jakého charakteru a případně jakého omezení?Sdělení, jakým způsobem je s těmito pozemky počítáno v územním plánu, pokud tento existuje?Parc. č. 348/19 je bez věcných břemen  zapsaných v katastru nemovitostí, přesto je na pozemku umístěn sloup vysokého napětí. Pokud jsou nějaké informace ohledně vedení tohoto vysokého napětí a ohledně majitele tohoto sloupu, žadatel prosí o poskytnutí těchto informací.Odpověď byla žadateli poskytnuta (zde).
128. Žádost ze dne 23. 11. 2021, v níž žadatel požaduje informace týkající se pozemků parc. č. st. 709, p. č. 74/14 k. ú. Babice a nemovitostech zapsaných na LV č. 898 k. p. Babice, a to konkrétně:Jaká rozhodnutí, sdělení, souhlasy nebo jiné úkony podle stavebního zákona vydal odbor pro stavby, terénní úpravy či jinou stavební činnost na výše zmíněných parcelách od 1.1. 2008 – dosud.Zda stavební úřad vydal jakékoliv stavební povolení, kolaudace týkající se výše zmíněných parcelách v období od 1.1.2008 – dosud.Kopie stavebního povolení, kolaudačního rozhodnutí, přidělení ČP týkající se výše zmíněných parcelách v období od 1.1.2008 – dosud.Žadatel si fotokopie požadovaných dokumenty vyzvedl osobně na Stavebním úřadě v Říčanech.
129. Žádost ze dne 1. 12. 2021, v níž žadatel požaduje tyto informace:Zda Osada Šacung, z. s., se sídlem Lensedly č. e. 24, 251 65 Ondřejov, IČ 270 54 853, disponuje nějakým oprávněním dle živnostenského zákona, pokud ano, tak k jaké činnosti je Osada Šacung, z. s. dle tohoto povolení oprávněna.Jakého oprávnění je dle živnostenského, či jiného zákona zapotřebí pro Osadu Šacung, z. s. k pořádání větších společenských akcí, tj. sportovních turnajů a dětských dnů, kterých se účastní velký počet účastníků a diváků, tedy široká veřejnost, a při nichž se prodávají čepované alkoholické nápoje, potraviny a občerstvení – jídlo. Tyto akce pořádá Osada Šacung, z. s. na svých pozemcích v k. ú. Lensedly a ve stavbě pro rodinnou rekreaci č. e. 24 Lensedly.Jaké oprávnění dle živnostenského zákona je zapotřebí pro celoroční prodej rozlévaných alkoholických a jiných nápojů, který provozuje Osada Šacung, z. s. ve stavbě č. e. 24 Lensedly (vlastník Osada Šacung, z. s.) a která je dle údajů uvedených v katastru nemovitostí stavbou určenou pro rodinnou rekreaci, ve skutečnosti však více připomínající hospodu. Čepované alkoholické a jiné nápoje jsou prodávány nejen členům Osady Šacung, z. s., ale i jiným návštěvníkům a hostům.K žádosti bylo sděleno, že zapsaný spolek není veden v živnostenském rejstříku. Jde o občanské sdružení vedené u Obchodního rejstříku pod identifikačním číslem osoby 27054853, právní formou spolek, za účelem sportovní, společenské a kulturní využití členů spolku a jejich rodinných příslušníků.Pro prodej čepovaných nápojů je potřeba živnostenské oprávnění „Hostinská činnost“ a pro prodej potravin je potřeba živnostenské oprávnění“ Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, obor č. 48: Velkoobchod, maloobchod.
130. Žádost ze dne 2. 12. 2021, v níž žadatel požaduje informace týkajících se úsekového měření rychlosti v Říčanech:kdo systém dodal a cena dodání;jak dlouho je provozován a celkové ekonomické hodnocení;další informace, zkušenosti, kolik přestupků je řešeno za rok a procenta úspěšnosti, vymáhání od neplatičů atd.Vzhledem k tomu, že podaná žádost je formulována příliš obecně a není zcela zřejmé, jaké informace žadatel požaduje, byl vyzván k upřesnění žádosti o poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. b) InfZ. Konkrétně ze třetího bodu není zřejmé, jaké přestupky a ke kterému roku žadatel požaduje.Pokud žádost neupřesní do 30 dnů ode dne doručení této výzvy, bude rozhodnuto o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. V případě, že žádost upřesní, bude žádost vyřízení do 15 dnů ode dne, kdy povinný subjekt obdrží upřesnění žádosti.Žadatel ve stanovené lhůtě žádost neupřesnil, žádost byla podle § 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. odložena.
131. Žádost ze dne 3. 12. 2021, v níž žadatel požaduje poskytnutí fotokopie dokumentů:návrhu územního opatření o stavební uzávěře týkající se pozemků parc. č. st. p. 311, st. p. 312, parc. č. 73/10 v katastrálním území Říčany-Radošovice;úřední korespondence mezi úřadem a Městem Říčany ve věci přípravy stavební uzávěry týkající se pozemků parc. č. st. p. 311, st. p. 312, parc. č. 73/10 v katastrálním území Říčany-Radošovice.Požadované dokumenty byly žadateli zaslány.
132. Žádost ze dne 15. 12. 2021, v níž žadatel požaduje zaslání kopie alespoň části projektové dokumentace, která je přílohou žádosti o souhrnné stanovisko k dokumentaci pro stavební povolení č. j. 113816/2021/MURI/OŽP/00354 ze dne 21.4.2021. Dále žádá o nákres, který byl součástí přílohy uvedené žádosti.K žádosti bylo sděleno, že projektovou dokumentaci, která je přílohou žádosti o souhrnné stanovisko k dokumentaci pro stavební povolení č. j. 113816/2021/MURI/OŽP/00354 ze dne 21.4.2021, není možné poskytnout, neboť projektová dokumentace je chráněna autorským zákonem a Odboru životního prostředí MěÚ v Říčanech byla poskytnuta pouze jako podklad pro zahájení správního řízení. Z tohoto důvodu se žádost o poskytnutí informace podle § 11 odst. 2 písm. c) InfZ odmítá. Dále bylo žadateli sděleno, že žádost o souhrnné stanovisko k dokumentaci pro stavební povolení č. j. 113816/2021/MURI/OŽP/00354 ze dne 21.4.2021 neobsahuje žádný nákres.
133. Žádost ze dne 16. 12. 2021, v níž žadatel požaduje sdělení o pohledávkách, které má vůči městu Říčany, a to konkrétně za pokuty za parkování nebo rychlou jízdu (radary).K žádosti bylo sděleno, že dle vyjádření Odboru správních agend a dopravy, oddělení přestupků v dopravě je evidována jedna pohledávka za spáchání přestupku dle ustanovení § 125f odst. 1 zákona o silničním provozu tím, že v rozporu s ustanovením § 10 odst. 3 uvedeného zákona nebylo zajištěno, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená tímto zákonem. Pohledávka je ve výši 1500,- Kč. Oddělení úsekového měření rychlosti a vážení vozidel neeviduje žádnou pokutu.
134. Žádost ze dne 21. 12. 2021, v níž žadatel požaduje informace ve spojitosti se stavbou Výstavby chodníku v obci Svojetice – v komunikaci Choceradská (II/113) o následující informace:Kdy bylo vydáno stavební povolení pro stavbu na pozemku 183/28, 187/8, 957/1, 1051/4, k.ú. Svojetice?Pokud bylo stavební povolení na pozemku 183/28, 187/8, 957/1, 1051/4, k.ú. Svojetice vydáno, kdy nabylo právní moci?Bylo vydáno stavební povolení pro stavbu pro stavbu na pozemku 206/6 k.ú. Svojetice?Pokud bylo stavební povolení na pozemku 206/6 k.ú. Svojetice vydáno, kdy nabylo právní moci?Pokud byla Rozhodnutí vydána, žádáte o kopie těchto Rozhodnutí s razítkem a vyznačeným datem nabytí právní moci.Byla podána žádost na KÚSK, odbor životního prostředí a zemědělství, ochrana přírody a krajiny ve věci povolení výjimky ze zákazu podle §56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a to do zásahu do biotopu prstnatce májového v obci Svojetice parcela 187/8 k.ú. Svojetice z důvodu Výstavba chodníku v obci Svojetice – v komunikaci Choceradská (II/113)?Pokud byla žádost podána, kdy KÚSK udělil výjimku týkající se zásahu do biotopu prstnatce májového v obci Svojetice parcely 187/8 k.ú. Svojetice?Byla podána žádost na KÚSK, odbor životního prostředí a zemědělství, ochrana přírody a krajiny ve věci povolení výjimky ze zákazu podle §56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a to do zásahu do biotopu prstnatce májového v obci Svojetice parcela 206/6 k.ú. Svojetice z důvodu Výstavba chodníku v obci Svojetice – v komunikaci Choceradská (II/113)?Pokud byla žádost podána, kdy KÚSK udělil výjimku týkající se zásahu do biotopu prstnatce májového v obci Svojetice parcely 206/6 k.ú. Svojetice?Pokud byla/y vydána/y a udělena/y výjimka/y týkající se zásahu do biotopu prstnatce májového v obci Svojetice parcely 187/8 a 206/6 k.ú. Svojetice z důvodu Výstavba chodníku v obci Svojetice – v komunikaci Choceradská (II/113) žádáte o kopie těchto Rozhodnutí s razítkem a vyznačeným datem nabytí právní moci, které jsou součástí spisu ve vedeném a ukončeném správním řízení.S odkazem na § 17 odst. 1 a 3 InfZ, bylo žadateli sděleno, že tyto informace, vzhledem k časové náročnosti na vyhledání, je tedy možné poskytnout pouze za úhradu. Podle § 17 odst. 1 InfZ mohou povinné subjekty požadovat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli; povinný subjekt může žádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací (§ 5 odst. 1 písm. f) InfZ) schválila Rada města Říčany svým usnesením č. 09-08-067  dne 13. 5. 2009.  Tento sazebník je dostupný na Svobodné_informace_směrnice_sazebník.pdf. Podle sazebníku je náhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací stanovena částkou 156,- Kč/hod. Celkem: ……………………… 3 hod. x 156 = 468 Kč Úhradu nákladů je možno učinit bankovním převodem na účet č. 19-724201/0100, var. s. 21114000 nebo poštovní složenkou na uvedený bankovní účet. Hotově můžete platit v pokladně: budova A, Masarykovo nám. 53/40, v úředních hodinách MěÚ Říčany. Poskytnutí informace je vázáno zaplacením požadované úhrady. Jestliže úhradu do 60 dnů ode dne doručení tohoto oznámení nezaplatíte, bude Vaše žádost odložena (§17 odst. 5 InfZ). Informace Vám budou odeslány bezprostředně po zaplacení úhrady. Proti výši úhrady můžete podat stížnost podle § 16a InfZ. Stížnost můžete podat u města Říčany do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení (§ 16a odst. 3 písm. a) InfZ). O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje. Po dobu vyřizování stížnosti neběží lhůta pro zaplacení požadované úhrady. Žadatel ve stanovené lhůtě částku neuhradil, žádost byla podle § 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. odložena.