Dotace poskytované městem

Město Říčany poskytuje programové a individuální dotace ze svého rozpočtu s cílem přispět k celkovému rozvoji města a vytváření podmínek pro uspokojování všestranných potřeb svých občanů.

  • O poskytnutí dotace do 50 tis. Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a o uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí rozhoduje Rada města Říčany (§ 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.).
  • O poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a o uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí rozhoduje Zastupitelstvo města Říčany (§ 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.).

PROGRAMOVÉ DOTACE

Jsou poskytovány na podporu účelu stanoveného městem Říčany. V zastupitelstvem schváleném programu je specifikován účel, důvod podpory, celkovým objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na podporu stanoveného účelu, max. výše dotace, lhůta pro podání žádosti, okruh způsobilých žadatelů. Pro období roku 2024 jsou schváleny programy AKCE 2024 a PROVOZ 2024. 

INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

Individuální dotace jsou poskytované mimo zastupitelstvem schválené dotační programy. O individuální dotaci lze zažádat v případě, že pořádané aktivity není možné zajistit z vlastních zdrojů. Účel dotace není předepsán, určuje jej sám žadatel. Je určeno pro projekty, kde nelze využít programovou dotaci
o dotaci lze zažádat v průběhu celého roku.

Důležité informace:

  • Žádost o programovou i individuální dotaci pro rok 2024 se podává POUZE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ prostřednictvím dotačního portálu Grantys na webové adrese www.ricany.grantys.cz.
  • Pro bližší info rozklikněte v menu dotaci, o kterou máte zájem.
  • Manuál Grantys pro žadatele a příjemce dotace