Rok 2012

Obsah žádostiPoskytnuté informace
Žádost ze dne 10. 12. 2012Žádost o kopii povolení nebo opatření stavebního úřadu na stavbu rodinného domu na poz. č. 853/1 v k.ú. Tehovec kopie ZDE
Žádost ze dne 10. 12. 20121.  Kdy a s jakým výsledkem byla s Vaším úřadem konzultována možnost zrušení vodního díla – vodovodního potrubí do chat v k.ú. Olešky?2. Jaký důvod pro zrušení vodního díla byl Vašemu úřadu prezentován?3. Jaké podklady byly Vašemu úřadu k projednání tak zásadního rozhodnutí, jakým je zrušení vodního díla předloženy a jaké stanovisko k tomuto záměru vodoprávní úřad přijal?4. Bylo vodoprávnímu úřadu obce s rozšířenou působností obecním úřadem Radějovice sděleno, jakým způsobem bude vlastníkům nemovitostí v k.ú. Olešky v případě, že tyto již nebudou napojeny na vodovodní řad, kompenzována škoda v podobě ztráty hodnoty takových nemovitostí? ad 1: S vodoprávním úřadem byla dne 8.10.2012, telefonicky konzultována možnost zrušení vodního díla v obecné rovině, z hlediska platných právních norem. Tazatel byl informován o zákonných možnostech zrušení vodního díla.ad 2: Dotaz ke zrušení vodního díla byl odůvodněn nevyhovujícím technickým stavem vodního díla.ad 3: Vodoprávnímu úřadu nebyly předloženy žádné podklady ke zrušení vodního díla, vzhledem k tomu, že byla konzultována pouze teoretická možnost zrušení vodního díla v obecné rovině. Nebyla podána žádost, ani nebylo zahájeno řízení z moci úřední.ad 4: Vodoprávnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebyly sděleny údaje o kompenzačním vyrovnání mezi žádnými subjekty. Vodoprávní úřad v takové  věci není příslušným správním orgánem a v této věci není u vodoprávního úřadu vedeno žádné řízení.
Žádost ze dne 14. 11. 20121) Ověření informace o vydání rozhodnutí ohledně prozatímního užívání ČOV v Babicích u Říčan2) Upřesnění o kapacitě výše uvedené ČOV3) Informace o projektované kapacitě v metrech krychlových na den u stávající rozšířené ČOV4) Počet obyvatel připojených na ČOV a počet ekvivalentních obyvatel připojených na ČOV, tj. současný stav podle přítoku V příloze č. 1 přiloženo rozhodnutí (stavební povolení a povolení k nakládání s vodami) na intenzifikaci ČOV Babice. Dle tohoto je navržená kapacita ČOV 1300 EO. Projektovaná kapacita je max. 17 m3 za den. V příloze č. 2 přiložen souhlas ze dne 5. 11. 2012 s uvedením intenzifikované ČOV do zkušebního provozu.
Žádost ze dne 2. 11. 2012Dotaz č. 1: zda správní orgán odboru právního, pí Olga Košatová, má zákonem stanovenou odbornou způsobilost k výkonu uvedené funkce, popř. jak jinak je zabezpečena zákonnost jejího počínání při projednávání jednotlivých věcí při výkonu státní správy ve správním řízení.Dotaz č. 2: jak bylo ze strany vedení úřadu řešeno porušení zákonnosti ze strany jmenované, které spočívalo ve vydání usnesení v předmětném přestupkovém řízení v rozporu se zákonem a v dalším protizákonném postupu při projednávání přestupku podezřelého M. K. ad 1: Odpověď: na Městském úřadě v Říčanech je dodržováno ust. § 21 odst. 1 a 2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, kde je stanoveno, že úředník vykonávající stanovené správní činnosti je povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost k výkonu těchto činností do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru nebo ode dne, kdy začal vykonávat činnost, pro jejíž výkon je prokázání zvláštní odborné způsobilosti předpokladem. Paní Košatová v této lhůtě stanovené zákonem zvláštní odbornou způsobilost absolvuje.ad 2: nadřízená paní Košatové projednala s paní Košatovou závěry Krajského úřadu Středočeského kraje obsažené jednak v přešetření způsobu vyřízení stížnosti – ST 459/12 ze dne 15.10.2012, jednak v rozhodnutí čj. 149590/2012/KUSK ze dne 15.10.2012 a upozornila paní Košatovou na dle názoru odvolacího orgánu správný postup a doporučila jí, aby se těmito závěry v dalším řízení řídila.
Žádost ze dne 24. 10. 2012Žádost o poskytnutí informací o jednáních města Říčany se společností Zoeller Systems s.r.o., ohledně možnosti zřízení mateřské školy v objektu bývalé školy v územní části Kuří, a to:1) kopie veškeré korespondence v této věci2) zápisy z jednání v této věci s uvedením data, účastníků a přesného obsahu a závěrů jednání3) kopie veškerých dalších dokumentů týkajících se uvedené věci, které má město Říčany k dispozici4) specifikaci podmínek, za kterých město Říčany hodlalo umožnit firmě Zoeller Systems s.r.o. zřízení mateřské školy v uvedeném objektu (navrhované podmínky)5) zápisy z jednání města Říčany resp. jeho zástupců s firmou Zoeller Systems s.r.o. ohledně její žádosti o souhlas města Říčany s dostavbou její nové haly včetně veškeré korespondence v této věci6) úplnou a závaznou informaci, zda a jakým způsobem město Říčany případně podmínilo souhlas s dostavbou nové haly firmy Zoeller Systems s.r.o. jakoukoliv kompenzaci požadovalo, resp. projednávalo, a pokud nebyla poskytnuta, proč. ad 1: Korespondence probíhala formou e-mailů, kde byly pouze dohadovány termíny schůzek. Tyto maily již byly průběžně mazány.ad 2: Přikládáme zápisy z jednání 11. 1. 2012, 25. 1. 2012, 21. 2. 2012 a 21. 3. 2012. (ZDE)ad 3: Přikládáme:          a) návrh „dohody o provedení stavebních úprav/podstatných změn budovy a úhradě nákladů s tím spojených“ a návrh „nájemní smlouvy“ s tím, že tyto návrhy byly připraveny k předložení jednatelce firmy Zoeller na schůzku 26. 9. 2012, ale nakonec předloženy nebyly. (ZDE)          b) prověřovací studii k MŠ v Kuří          c) kartu dílčího projektu z Akčního plánu města (ZDE)          d) texty článků pro věstník Říčanský kurýr (ZDE)          e) materiál č. 45/12 pro jednání Zastupitelstva města 9. 5. 2012 „Rozšíření kapacity mateřských škol v Říčanech“. Navrhované usnesení bylo přijato pod č. 12-05-001.ad 4 a 5: Práva a povinnosti obou stran byla specifikována ve zmiňovaném návrhu „dohody o provedení stavebních úprav“ a návrhu nájemní smlouvy.ad 6: Přikládáme žádost firmy Zoeller o závazné stanovisko k projektové dokumentaci („Přístavba výrobní a skladové haly Zoeller Systems“; dále kopii stanoviska města ze dne 12. 7. 2011, reakci zástupce Zoeller Systems ze dne 6. 9. 2011 s odborným stanoviskem. Dále přikládáme materiál pro jednání Rady města Říčany ze dne 13. 10. 2011, která schválila navrhované usnesení pod č. 11-35-009. Poslední přílohy tvoří stanoviska a rozhodnutí orgánů mimo samosprávu Říčan. (ZDE)ad 7: Město v dané situaci nemohlo požadovat vypracování regulačního plánu (viz text materiálu pro Radu 13. 10. 2011) ani zaplacení příspěvku na infrastrukturu, tzv. Zásad pro výstavbu ve městě Říčany. Žadatel (Zoeller Systems) podal žádost o závazné stanovisko k projektové dokumentaci před jednáním Zastupitelstva města, které svým usnesením č. 11-06-003 ze dne 22. 6. 2011 schválilo daný příspěvek platit i pro nebytové stavby. Tudíž se na žadatele tzv. zásady nevztahovaly. 
Žádost ze dne 8. 10. 2012Žádost o poskytnutí informací týkajících se v žádosti specifikovaných regulačních plánů v obci Louňovice. Odpověď:Ad 1) Pořizování regulačního plánu „Kutnohorská II“ v Louňovicích je ve fázi projednání návrhu zadání s dotčenými orgány a s veřejností. Zpracovávají se zaslané požadavky.Ad 2) Návrh zadání regulačního plánu „Kutnohorská II“ v Louňovicích dosud nebyl předložen ke schválení zastupitelstvu obce Louňovice.Ad 4) Pořizování regulačního plánu „Kutnohorská“ v Louňovicích je ve fázi uplatňování stanovisek dotčených orgánů v rámci společného jednání o návrhu regulačního plánu dle §65 odst. 2 stavebního zákona (183/2006 Sb.), které se uskutečnilo dne 27.8.2012. O pořízení regulačního plánu „Kutnohorská“ bylo rozhodnuto Usnesením č. 31 Zastupitelstva obce Louňovice, zápis č.9 dne 18. 2. 2011. Zadání regulačního plánu bylo schváleno Usnesením č. 61/11 Zastupitelstva obce Louňovice, zápis č.21 dne 22.7. 2011.Ad 5) Pořizování regulačního plánu „lokality Y“ v Louňovicích je ve fázi uplatňování stanovisek dotčených orgánů v rámci společného jednání o návrhu regulačního plánu dle §65 odst. 2 stavebního zákona (183/2006 Sb.), které se uskutečnilo dne 27.8.2012. O pořízení regulačního plánu „lokality Y“ bylo rozhodnuto Usnesením Zastupitelstva obce Louňovice, zápis č.88, bod č.1 dne 14. 5. 2010. Zadání regulačního plánu bylo schváleno Usnesením Zastupitelstva obce Louňovice, zápis č.95  dne 26. 8. 2010.Přílohy ZDE.
Žádost ze dne 2. 10. 2012Žádost o poskytnutí části zápisu z jednání Rady města ze dne 6. 9. 2012, ze které bude patrné, kteří členové Rady se této schůze zúčastnili, odůvodnění k materiálu, výsledky hlasování ve tvaru pro, proti, zdržel se. kopie ZDE
Žádost ze dne 20. 9. 2012Žádost o informaci o dalším postupu stavebního úřadu ve věci týkající se výkonu rozhodnutí o nařízení odstranění nepovolených terénních úprav na pozemcích parc.č. 904/18 a 904/19 v k.ú. Tehovec. Kopie ZDE
Žádost ze dne 13. 9. 2012Dotaz, jaké kroky učinil stavební úřad ve věci výkonu rozhodnutí ze dne 28. 2. 2012 č.j. 9080/2012-MURI/OSÚ/00502, jímž Městský úřad Říčany nařídil panu J. H., aby do tří měsíců od právní moci tohoto rozhodnutí odstranil nepovolené terénní úpravy nacházející se na pozemcích parc. č. 904/18 a 904/19 v k.ú. Tehovec. Odpověď: Dne 28. 2. 2012 bylo vydané rozhodnutí nařízení odstranění stavby, pod č.j.9080/2012-MURI/OSÚ/00502 – terénní úpravy, s termínem odstranění do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 9. 5. 2012 (odstranění do 9.8.2012).Dne 25.6.2012 p. H. požádal o obnovu řízení – zápisem do protokolu – nebyl přiznaný odkladný účinek.Dne 23.8.2012 byla rozhodnutím pod č.j.38296/2012-MURI/OSÚ/00502, zamítnuta žádost o obnovu řízení. Doručeno-fikce doručení dne 15.9.2012, možnost odvolání do 30.9.2012.Stavební úřad neučinil kroky – nejdříve řešil žádost o obnovu řízení.Dne 2.10.2012 bude provedena kontrolní prohlídka, zda byly terénní úpravy odstraněny.
Žádost ze dne 5. 9. 20121) Dne 10.12.2009 byl vydán kolaudační souhlas pod č.j. 76352/2009/OVÚ/629 – tazatel žádá ověřit platnost dané kolaudace. K dnešnímu dni máme informaci o tom, že kolaudační souhlas byl opraven, ale nevíme kdy byl opraven a v jakém rozsahu?2a) Dotaz, kdy společnost VINTEX s.r.o. začala provozovat ČOV v Babicích u Říčan a jakou kapacitu (kolik lidí) mohla obsloužit tehdejší ČOV?2b) Dotaz, kdy požádala společnost VINTEX s.r.o. o rozšíření již stávající ČOV v Babicích u Říčan a jakou kapacitu měla zajišťovat nová ČOV.2c) Dotaz, kdy a v jakých etapách probíhaly částečné kolaudace nové ČOV v Babicích u Říčan a jakou kapacitu zajišťovala taková částečně zkolaudovaná ČOV v Babicích.2d) Dotaz, kdy plánuje uvést společnost VINTEX s.r.o. nově rozšířenou ČOV do zkušebního provozu a jakou kapacitu bude taková ČOV mít. ad 1) Opravu kolaudačního souhlasu č.j. 76352/2009/OVÚ/629 přikládáme ZDE.ad 2a) Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno dne 19. 4. 2005 pod č.j. 1213/2005/ovú-00084. Stavební povolení bylo vydáno Okresní úřadem Praha-východ dne 6.5.2002 pod č.j. 040/651/2001-Ka. Kapacita ČOV byla 800 EO (ekvivalentních obyvatel).ad 2b) O rozšíření stávající ČOV (intenzifikaci) požádala spol. VINTEX s.r.o. dne 28.4.2010, intenzifikovaná ČOV je navržena na kapacitu 1300 EO.ad 2c) O částečné kolaudaci intenzifikované ČOV zatím vodoprávní úřad nejednal, pouze dne 13.9.2012 proběhla na žádost spol. VINTEX s.r.o. kontrolní prohlídka před uvedením intenzifikované ČOV do zkušebního provozu. Zkušební provoz jim byl určen na jeden rok, po jeho ukončení teprve proběhne kolaudace.ad 2d) Jak již bylo uvedeno v odpovědi na dotaz č. 2c), dne 13. 9. 2012 proběhla na žádost spol. VINTEX s.r.o. kontrolní prohlídka před uvedením intenzifikované ČOV do zkušebního provozu. Zatím vodoprávní úřad nesouhlasil s uvedením stavby do zkušebního provozu.
Žádost ze dne 27. 8. 2012
1) Žádost, zda existuje bližší harmonogram toho, kdy bude kanalizace v ulici Táborská dobudována. V kladném případě žádáte o zaslání tohoto harmonogramu. Žádost o sdělení jednotlivých klíčových časových milníků příslušné výstavby, vč. předpokládaného data kolaudace, resp. uvedení do provozu. 2) Zaslání kopií Plánu organizace výstavby a Smlouvy se SFŽP ČR, na něž bylo odkazováno v předchozích odpovědích ze strany města.3) Sdělení kontaktních údajů na straně města Říčany, případně na straně zhotovitele, na které se bude možno případně obracet s dalšími dotazy, resp. se kterými bude třeba případně řešit koordinace výstavby na daném pozemku s dostavbou kanalizace.

ad 1) Požadovaný harmonogram přikládáme ZDE. Táborská ulice je lokalita 10 (pro rychlé hledání). Po dobudování kanalizace v celé lokalitě 10 (krom finálních povrchů) bude město žádat VÚ o uvedení kanalizace v celé lokalitě do tzv. předčasného užívání. Po povolení předčasného užívání VÚ bude kanalizace uvedena do provozu. To by mělo nastat cca na přelomu 1. a 2. Q 2013. Kolaudace celé akce Dostavba kanalizace proběhne až po dokončení všech prací.ad 2) Plán organizace výstavby jsme v předchozích odpovědích uváděli z toho důvodu, že jeho součástí bývá i harmonogram – ten zasíláme v rámci bodu 1. Smlouva se SFŽP ČR ještě uzavřena není, nicméně administrace je již tak daleko, že k jejímu uzavření by mělo dojít v horizontu týdnů. Bez ohledu na tuto smlouvu bude ale kanalizace v Táborské vybudována.ad 3) Zhotovitel v období před zahájením samostatně iniciuje jednání s vlastníky přilehlých nemovitostí (pasportizace objektů, budování přípojek, do schránek doručuje i informace o přesném zahájení prací). V případě potřeby užší součinnosti je možné operativně kontaktovat zástupce stavbyvedoucího p. Lejnara – tel. (…) Za město je kontaktní osobou Ing. Jiří Sedláček (odbor správy majetku): tel: 323618192; e-mail: zc.ynacir@kecaldes.irij.
Žádost ze dne 25. 8. 2012
Žádost o sdělení počtu případů, kdy se pí A. U. vůči orgánu sociálněprávní ochrany dětí Městského úřadu  v Říčanech osobně, telefonicky či písemně dotazovala či jakkoli vyjadřovala k jakémukoli případu péče o děti  v letech  2010, 2011 a 2012, a v kladném případě, v jakém procesním postavení (zmocněnec, svědek, znalec apod.) tak činila.

Pí A. U. jednala s orgánem sociálněprávní ochrany dětí MěÚ v Říčanech takto:r. 2010 – celkem v 1 případě nezl. dítěter. 2011 – celkem v 1 případě nezl. dítěter. 2012 – celkem ve 2 případech nezl. dětíV těchto případech pí A. U. nevystupovala v žádném procesním postavení, které žadatel uvádí příkladem, vystupovala pouze jako dětský psycholog.
Žádost ze dne 6. 8. 2012
a) Žádost o poskytnutí informací, zda došlo k řádnému povolení stavby vodovodní přípojky či její kolaudaci – a to po předchozím písemném souhlasu vlastníka příslušného vodovodního řadu – pro tyto nemovitosti v k.ú. Pacov u Říčan:1. pozemek parc. č. 244/1392. pozemek parc. č. 244/313. pozemek parc. č. 244/107, parc. č. st. 582 a objekt na parc. č. st. 5824. pozemky parc. č. 244/140, parc. č. st. 583 a objekt na parc. č. st. 5835. pozemek parc. č. 244/121 či rozestavěný objekt na tomto pozemku6. pozemek parc. č. 244/1237. pozemky  parc. č. 207/1, parc. č. st. 419 a objekt na parc. č. st. 4198. pozemky parc. č. 207/3, parc. č. st. 497 a objekt na parc. č. st. 4979. pozemky parc. č. 207/4, parc. č. st. 260 a objekt na parc. č. st. 26010. pozemky parc. č. 207/5, parc. č. st. 231 a objekt na parc. č. st. 26111. pozemky parc. č. 207/2, parc. č. st. 262 a objekt na parc. č. st. 26212. pozemky parc. č. 207/6, parc. č. st. 445 a objekt na parc. č. st. 44513. pozemky parc. č. 207/7, parc. č. st. 446 a objekt na parc. č. st. 446;b) žádost o kopie stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí a kopií písemných souhlasů nezpochybnitelných vlastníků vodovodního řadu, na který byla každá předmětná přípojka napojena, a to v kladných případech, tzn. že byla pro některou z uvedených nemovitostí, resp. pro jejího vlastníka, vodovodní přípojka povolena či kolaudována. 

Ad a)Body 1. a 2.: stavby na pozemcích parc. č. 244/139 a 244/31 nebyly pravomocně povoleny. Pro jejich napojení na vodovodní řad byla pravomocně povolena vodovodní přípojka – viz příloha. Zda byla stavba realizována, není stavebnímu úřadu známo, platnost stavebního povolení nebyla prodloužena, stavba není zkolaudována.Body 3. a 4.: parc. č. 244/107 a 244/140 – stavby byly povoleny současně jedním stavebním povolením, přípojky pro oba pozemky byly vedeny po pozemku stavebníka, stavby jsou zkolaudovány (viz příloha).Bod 5.: parc. č. 244/121 – stavba včetně vodovodní přípojky povolena (viz příloha).Bod 6.: parc. č. 244/123 – stavební úřad pro tento pozemek nevydal povolení k napojení na vodovodní řad.Bod 7.: parc. č. 207/1 – stavební úřad pro tento pozemek nevydal povolení k napojení na vodovodní řad.Bod 8.: parc. č. 207/3 – stavební úřad pro tento pozemek nevydal povolení k napojení na vodovodní řad.Bod 9.: parc. č. 207/4 – stavba včetně vodovodní přípojky povolena (viz příloha).Bod 10.: parc. č. 207/5 – stavba včetně vodovodní přípojky povolena (viz příloha).Bod 11.: parc. č. 207/2 – stavební úřad pro tento pozemek nevydal povolení k napojení na vodovodní řad.Bod 12.: parc. č. 207/6 – stavba včetně vodovodní přípojky povolena (viz příloha).Bod 13.: parc. č. 207/7 – stavební úřad pro tento pozemek nevydal povolení k napojení na vodovodní řad.Ad b)Bod 1 a 2Bod 3 a 4Bod 5Bod 9Bod 10Bod 12
Žádost ze dne 14. 6. 2012Žádost o kopie listin-protokolů z hostitelských komisí o výběru zhotovitele VZ Stavební úpravy MŠ Čtyřlístek a Stavební úpravy ZŠ Nerudova Říčany. Kopie ZDE
Žádost ze dne 13. 6. 2012Žádost o poskytnutí kopií územního řízení včetně kopií vyjádření dotčených orgánů k územnímu řízení v lokalitě ulic Bulánka a Dlážděná v obci Tehovec; vyjádření městského Stavebního úřadu k nedodržování zákona o ochraně veřejného zdraví, ust. § 30 odst. 1 1 zák. č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 11 odst. 1 a 4 prováděcího předpisu nařízení vlády v lokalitě ulic Bulánka a Dlážděná; vydání kopie vyjádření dotčených orgánů ke kolaudačnímu řízení a kopie z místního šetření ze dne 25. 11. 2009. Text průvodního dopisu odpovědiPříloha 1Příloha 2Příloha 3Příloha 4Příloha 5Příloha 6Příloha 7Příloha 8Příloha 9Příloha 10Příloha 11Příloha 12
Žádost ze dne 4.6.2012:Žádost o poskytnutí kopie Plánovací smlouvy se společností OPTREALOdpověď: text plánovací smlouvy v pdf.přiložen ZDE
Žádost ze dne 4.6.2012:Dotaz: žádost o informace týkající se chráničky optických kabelů podél silnice z Mnichovic na Mirošovice, a to datum podání žádosti a datum schválení žádosti.Odpověď: Žádost o zvláštní užívání komunikace č.II/508 byla podána na odbor správních agend a dopravy dne 7.5. Rozhodnutí se netýkalo telekomunikačního vedení (chráničky optických kabelů).
Žádost ze dne 18.5.2012Žádost o kopie rozhodnutí o vyvlastnění č.j. 31019/2012Odpověď: Rozhodnutí o vyvlastnění
Žádost ze dne 16. 5. 2012Žádost o kopii textu prohlášení o podjatosti J. Čvančary. kopie ZDE
Žádost ze dne 4. 5. 2012
Dotaz: 1) Datum prohlášení podjatosti vedoucího stavebního úřadu;
2) datum převzetí prohlášení Krajským úřadem.
3) žádost o zaslání kopie prohlášení o podjatosti vedoucího odboru.
Odpověď: ad 1) Prohlášení je datováno dnem 19. 3. 2012
ad 2) Prohlášení bylo přijato Krajským úřadem dne 30. 3. 2012
ad 3) Vedoucí odboru oznámil nadřízenému skutečnost, že se cítí, podobně jako jeho podřízený pracovník, být podjatým v kauze žadatelky vzhledem k těsným osobním a rodinným vazbám na spolupracovníky žadatelky.
Žádost ze dne 3. 4. 2012Dotaz: Počet nahlášených volných pracovních míst spadajících do působnosti úřadu v letech 2011 a 2012 rozdělených na nově vzniklá a obnovená. Odpověď: Živnostenský úřad MěÚ v Říčanech nikdy neobdržel žádné oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení.
Žádost ze dne 3. 4. 2012
Dotaz: Počet nově vzniklých nahlášených stálých živnostenských porvozoven v působnosti úřadu v letech 2011 a 2012Dotaz: Počet zahájených a počet ukončených kontrol souvisejících s plněním povinností stanovených §2 odst. 1, písm.c) zákona 570/1991 Sb., v letech 2011 a 2012 včetně počtu a výše uložených sankcíŽádost o doložení zákonem stanovených předpokladů pro výkon fce dotčené pracovnice živnostenského úřadu
Odpověď: protože v dotazu nebylo přesně specifikováné časové rozmězí, týká se odpověď dat od 1.1.2011 do 3.4.2012. Celkem bylo za toto období nahlášeno 633 provozoven, z toho kolaudovaných.Odpověď: protože nebylo přesně specifikováno časové rozmezí týká se odpověď dat od 1.1.2011 do 3.4.2012. Počet kontrol za uvedené období: 432; počet pokut za uvedené bodobí: blokové pokuty 191, pokuty ve správním řízení 2, objem uložených blokových pokut celkem 205800 Kč.Dotčená pracovnice složila zkoušku odborné způsobilosti v roce 2002.Zvláštní odborná způsobilost má obecnou a zvláštní část. Obecná část zahrnuje znalost základů veřejné správy, zvláště obecných principů organizace a činnosti veřejné správy, znalost zákona o obcích, zákona o krajích, zákona o hlavním městě Praze a zákona o správním řízení, a schopnost aplikace těchto znalostí. Zvláštní část zahrnuje znalosti nezbytné k výkonu správních činností stanovených prováděcím právním předpisem, zvláště znalost působnosti orgánů územní samosprávy a územních správních úřadů vztahující se k těmto činnostem, a schopnost jejich aplikace.V roce 2004 absolvovala školení na zákon č. 500/2004 Sb., které pořádal MÚ Říčany pro své zaměstnance.Pravidelně každoročně se účastní akreditovaných školení Odboru živností Ministerstva průmyslu a obchodu, a to v rozsahu 3-6 dnů ročně. Tato školení pořádá MPO pro úředníky zdarma. Tato školení se týkají všech uvedených zákonů vyjma zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.
Žádost ze dne 16. 3. 2012žádost o informace ke koncesi „Zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury města Říčany“Odpověď:příloha 1příloha 2příloha 3
Žádost ze dne 2. 8. 2011žádost o výčet skutečností, které v předmětné problematice požadoval doplnit stavební úřadkopie odpovědi
Žádost ze dne 12. 3. 2012Otázka: Dojde opět k tomu, že město Říčany ponese za obec Louňovice, soustavně porušující zákony v neprospěch svých obyvatel, finanční zodpovědnost? Prosím tedy o informaci, jak se s těmito skutečnostmi vypořádal úřad města Říčany.Odpověď:Obec Louňovice je samostatnou veřejnoprávní korporací ve smyslu § 1 a § 2 zákona o obcích. Podle § 2 tohoto zákona obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Město Říčany tedy nenese za obec Louňovice odpovědnost z Vámi tvrzeného porušování zákonů v neprospěch obyvatel této obce.Stavební úřad Městského úřadu Říčany je na základě příslušných zákonů pověřeným stavebním úřadem i pro obec Louňovice. Při své činnosti se řídí zákony a podzákonnými předpisy, zejména stavebním zákonem a správním řádem. V souladu s § 7 správního řádu stavební úřad postupuje vůči dotčeným osobám nestranně a vyžaduje od všech dotčených osob plnění jejich procesních povinností rovnou měrou. Stavební úřad Městského úřadu Říčany tedy nepreferuje zájmy jedné dotčené osoby proti zájmům jiné.
Žádost ze dne 11.1.2012Otázka: kácení na parcelním pozemku č. 298/34 v Jevanech, které je v příkrém rozporu s Lesním zákonem. Vykácením vznikla holina, která přímo ohrožuje okolní lesní porosty, hrozí nebezpečí vývratu, lomu stromů atd. Současně došlo k narušení životního prostředí, k negativním dopadům na lesní ekosystém a ráz krajiny místa. Žádost, jak bude celá uvedena problematika státní správou řešena.Odpověď: V prosinci roku 2011 došlo k úmyslné těžbě lesního porostu na pozemku p.č. 298/34 v k.ú. Jevany. Na základě telefonního podnětu bylo provedeno ohledání místa samého společně s odborným lesním hospodářem panem Ing. Janem Randákem… (doplnění odpovědi)
Žádost ze dne 11. 1. 2012Otázka: žádost o zaslání seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které jsou plánovány na roky 2012 – 2014, případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.Odpověď: požadovaná data přiložena v naskenovaných tabulkách:investiční výdajeplánované investice
Žádost ze dne 10. 1. 2012Otázka: žádost o zaslání veškeré dokumentace vztahující se k reklamním zařízením, která byla vybudována ve vzdálenosti 250 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice D1 v katastrálním území Nupaky v roce 2011.Odpověď: Stavební úřad v roce 2011 neobdržel žádnou žádost o povolení reklamních zařízení umisťovaných ve vzdálenosti 250 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice D1 v katastrálním území Nupaky. V uvedeném prostoru je opravdu několik stavebním úřadem neumístěných reklam, SÚ tedy vyzval reklamní společnost k předložení povolovacích dokladů ve lhůtě 15 dní od doručení. Pokud je nedoloží, bude zahájeno řízení o odstranění.
Žádost doručena dne 5.1.2012Otázka: zaslání investičních plánů města pro rok 2012, resp. Seznam stavebních projektů, které jsou plánovány pro rok 2012 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.K dotazu na investiční akce pro rok 2012 přiložena naskenovaná tabulka, která je součástí rozpočtu schváleného Zastupitelstvem města Říčany na rok 2012 a ze které lze snadno zjistit investiční akce pro letošní rok:tabulka
Žádost doručena dne 2. 1. 2012Otázka: zaslání informace, zda město plánuje v roce 2012 investice, spojené s řešením bezbariérovosti pomocí schodolezů, schodišťových plošin, zdvižných vertikálních plošin (výtahů ZTP) nájezdových ramp, stropních závěsných systémů apod.Odpověď: město dle schváleného rozpočtu nepočítá s žádnou investicí do bezbariérového řešení typu schodolez, schodišťová plošina, zdvižná vertikální plošina, nájezdová rampa, stropní závěsný systém apod., a to vzhledem k nedostatku finančních prostředků na investice tohoto typu.

Přílohy: