Vodovod Říčany – přiváděcí a rozvodné řady Strašín,Pacov, Radošovice

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_043/0004742
Program: Operační program životní prostředí, výzva 43
Rok podání žádosti o dotaci: leden 2017
Zpracovatel dotace:  Mgr. Jana Vavřinová (město Říčany)

Fyzické zahájení realizace stavby: 15. 8. 2018
Konec realizace stavby: 18.9.2019
Ukončení kolaudace: 27.2.2020
Celkové náklady projektu: 31 423 720 kč
celkové způsobilé náklady: 23 669 917 Kč, z toho dotace: 63,75% :  15 089 572,30 Kč

(Dle podmínek dotace, projekty, které generují příjmy jsou poníženy o 25%).

Cílem  je vybudovat  přiváděcí vodovodní řady  v délce 1556m ze stávajícího Vodojemu v ulici Olivova na Strašín,  Dále postavit 3585,7m nových vodovodních řadů,a postavit 262,7m veřejných částí přípojek. Celková délka nově budované vodovodní sítě je  5677,4 m.   Projektem  dojde k napojení  nových odběratelů pitné vody v severní části Říčan – na Strašíně, v Pacově, v Radošovicích  a ke zvýšení dodávaného množství pitné vody pro další  obyvatele tohoto území.  Nastavíme standartní tlakové poměrů ve vodovodních řadech v těchto oblastech  (aby už nedocházelo k výpadkům a kolísání tlaku) a  ke zvýšení průtoku pitné vody.  Projektem dojde také k zaokruhování vodovodních řadů v Říčanech, které umožní zásobování pitnou vodou náhradní trasou v případě poruch.  V průběhu realizace projektu bylo drobnými stavebními úpravami – po konfrontaci projektu a staveništních poměrů  postavveno 3759,69 m místo 3858,5m řadů. Změny byly také u vodovodních přípojek. Místo původně 262,7m způsobilých přípjek bylo posteveno 270,23m způsobilých přípojek. (celkové metry jsou 428,1m původně projektovaných, vs. 418,48m skutečně postavených). Změny jsou dány staveništními poměry a skutečnou realizací.  V souladu se smlouvu a zpracování PD bylo v průběhu výstavby vyprojektováno 19 nových přípojek, které jsou umístněny na pozemcích, na kterých je v nemovitost – dům. 19ks bylo dle PD v délce 82,60m. Dle skutečného zaměření se jedná o  76,11m. Délka nově zbudované vodovní sítě včetně přípjek zhlediska dotace je 56610, 99m = 5,66 km a to včetně vodovodního přivaděče, rozvodných řadů a přípojek. Projekt je tedy zkrácen o 15,41m, 0,015 km.

Aktuální informacz  z průběhu stavby naleznete ZDE