Výsadba krajinné zeleně, Říčany

Výsadba krajinné zeleně, Říčany

CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_093/0008032

Celkové výdaje projektu: 4 687 804,59
Schválené způsobilé výdaje: 3 699 228,75
Nezpůsobilé výdaje: 988 575,84
Operační program pro životní prostředí 2014-2020
zahájení projektu: 2018
ukončení následné péče: 2022
závěrečné vyhodnocení akce: 28. 2. 2023

Opatření se skládá z výsadby zeleně na pozemcích, které jsou včleněny mezi plochy orné půdy na 9
vytipovaných lokalitách v obci Říčany. Hlavními přínosy pro okolní krajinu jsou především vytvoření
nového biotopu, který bude sloužit jako úkryt pro volně žijící živočichy a protierozní opatření v orné
půdě, kvůli špatnému hospodaření na zemědělských plochách.

Jaký problém projekt řeší?
Projekt navazuje na výsadbu remízů a alejí v okolí Říčan a má s ní shodný cíl – pokračování v nápravě nevyhovujícího stavu krajinných prvků, které byly v minulosti likvidovány zvláště v souvislosti se zemědělskou politikou 50. let. V důsledku toho dochází dodnes ke splavování ornice ve svažitých polích, omezena je biodiverzita místa, chybí pásy zeleně, které by zachycovaly emise.
Co je cílem projektu?
Cílů projektu je několik:
1. Výsadba a tvorba nových alejí, remízů a sadů, která přispěje ke vzniku nových hnízdících příležitostí pro ptáky a úkryt pro drobné savce a další organismy vázané na tyto druhy biotopu.
2. Větší množství zeleně v orné půdě zároveň pomůže snížit vodní a větrnou erozi.
3. Vytvoření nového ekostabilizačního prvku zasahujícího svým umístěním do intenzivně hospodářsky obhospodařovaného mnohohektarového celku orné půdy.
4. Vysazením izolační zeleně, která bude sloužit jako zelený filtr dojde k zvukovému, pohledovému i hygienickému odclonění od vytížených silnic a dálnic.
5. Vysazením ovocných sadů dojde ke zlepšení estetického vnímání krajiny, ale i přilákání živočichů za potravou, či zvýšení hospodářské funkce.