Rok 2023

Obsah žádostiObsah poskytnuté informace
1. Žádost ze dne 2. 1. 2023, v níž žadatel požaduje informaci, zda zděný objekt na konci ulice K Podjezdu na mapě s číslem 766 (znám jako uhelné sklady) na pozemku 6/16 byl řádně zkolaudován. Pokud ano, tak za jakým účelem. Dále žádá o informaci, zda je v tomto objektu či na pozemcích řádně evidována provozovna.K žádosti bylo sděleno, že ke zděnému objektu na konci ulice K Podjezdu na mapě s číslem 766 na pozemku 6/16 bylo dne 10. července 1985 vydáno kolaudační rozhodnutí, ve kterém Odbor výstavby Městského národního výboru Říčany povolil užívání stavby uhelných skladů v Říčanech, jako prodejního skladu Středočeských uhelných skladů, závodu Praha východ. Dle vyjádření Odboru Obecní živnostenský úřad MěÚ v Říčanech, není v živnostenském rejstříku na uvedených pozemcích ani v objektu nahlášena žádná provozovna.
2. Žádost ze dne 3. 1. 2023, kde byla provedena úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací dne 31. 1. 2023 a v níž žadatel požadoval poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem vydávaných Městským úřadem v Říčanech v období od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022 dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).Jedná se o tato rozhodnutí:Územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení;Územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území;Územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí;Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území;Rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení);Územní souhlas, společný územní souhlas;Jakýkoliv jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí;Stavební povolení;Stavební ohlášení;Oznámení o zahájení územního řízení, stavebního řízení;Oznámení o zahájení veřejnoprávní smlouvy;Návrh veřejnoprávní smlouvy;Jakýkoliv dokument nahrazující územní rozhodnutí, stavební povolení, stavební ohlášení, územní souhlas, společné povolení, veřejnoprávní smlouvu, návrh veřejnoprávní smlouvy, oznámení o zahájení územního řízení, stavebního řízení;I nepravomocné rozhodnutí, povolení ze všech výše uvedených rozhodnutí;která se týkají pozemních staveb pro právnické osoby. Z výše uvedených rozhodnutí žadatel žádal poskytnout tyto informace:Identifikaci žadatele;Identifikaci stavby;Lokalizaci stavby;Druh rozhodnutí;Datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.Žadateli byly požadované informace po úhradě 468,- Kč odeslány.
3. Žádost ze dne 4. 1. 2023, v níž žadatel požaduje informace týkají se investičních plánů města Říčany pro rok 2023. Konkrétně „seznam stavebních projektů, které město Říčany plánuje uskutečnit v roce 2023 a budou financovány z rozpočtu města nebo z jiných veřejných rozpočtů.“ U projektů požaduje uvést:Název projektuStručný popis projektuRozpočet projektu v mil. kčPlánovaný termín započetí projektuLokalitu stavbyZajištění financování projektu ANO/NEPožadované informace byly žadateli zaslány.
4. Žádost ze dne 5. 1. 2023, v níž žadatel požaduje informaci: dostalo město Říčany dotaci (podporu) na pořízení (vydání) územního plánu či pořízení (vydání) změny územního plánu?Ano, město Říčany dostalo dotaci na pořízení nového územního plánu.
5. Žádost ze dne 8. 1. 2023, v níž žadatel požaduje informace týkající se pozemků parc. č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/1, 161/56, 161/81, 172/1, 173/2 v k. ú. Svojetice, a to konkrétně:Jsou vedena správní řízení týkající se těchto pozemků?Pokud jsou vedena správní řízení, tak k jakému pozemku, jaké je číslo jednací, za jakým účelem jsou správní řízení vedena a čeho se týkají?Jsou podány žádosti o zahájení správních řízení, žádosti o vyjádření, stanoviska, výjimky, rozhodnutí či souhlasy týkající se těchto pozemků?Pokud jsou podány žádosti o zahájení správních řízení, tak k jakému pozemku, jaké je číslo jednací, za jakým účelem jsou správní řízení vedena a čeho se týkají?Byla k těmto pozemkům vydána nějaká rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, výjimky v období od 1. 11. 2022?Pokud ano, tak k jakému pozemku, jaká rozhodnutí to byla, jaké bylo číslo jednací, kdy byla vydána, kdy nabyla právní účinnosti?K žádosti bylo sděleno, že k pozemků parc. č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/1, 161/56, 161/81, 172/1, 173/2 v k. ú. Svojetice nejsou v současné době vedena žádná správní řízení, nejsou podané žádné žádosti ani nebyla v období od 1.11.2022 vydána žádná rozhodnutí, stanoviska, vyjádření ani výjimky.
6. Žádost ze dne 9. 1. 2023, v níž žadatel požaduje:Informaci a kopii dokumentu, zda u Městského úřadu v Říčanech, odbor – Stavební úřad, v současnosti probíhá nebo je vedeno jakékoliv řízení týkající se nepovolené odstranění původní stavby RD, který je stále veden 8 let od 9/2014 zápis v katastru nemovitosti na pozemcích parc. č. 2875 a 2876 v k.ú. Úvaly.Kopii dokumentu „Odstranění novostavby“ pro RD p.č. st. 2875, které požadoval svým nařízením Krajský úřad stř. kraje a nařízením MMR z 12.2.2022 č.j. MMR-104053/2021-83 změnu příslušnosti. Ve spisu je uvedeno pouze odstranění novostavby a dodatečné povolení stavby, které mělo následovat po třetí žádosti o dodatečné povolení stavby pana XX ze dne 20.4.2020, kdy dodal žádané dokumenty až v lednu roku 2021. Toto „Odstranění stavby“ mělo předcházet dalšímu, tedy tomu současnému řízení o „Dodatečném povolení“, jak požaduje zákon.Informaci, zda Městský úřad v Říčanech, odbor – Stavební úřad, vydal stavební povolení, rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením, souhlas se změnou stavby nebo rozhodnutí o dodatečném povolení stavby na výše uvedeném pozemku.Kopii dokumentu „územní souhlas“ ke stavbě betonové zdi – výška min. 2m, délka min. 10m – mezi pozemky parc.č. 2876 a parc.č. 2878. Byla postavena na pozemku parc.č. 2876 před 5.11.2022. Pokud jste toto povolení nevydali, potvrďte prosím, že se jedná o další černou stavbu na výše uvedeném pozemku.Kopii dokumentu „Společné řízení o dodatečném povolení“ p.č. st. 2875 na pozemku parc.č. 2876 – zastavěná plocha 86m2 – zapsaného v katastru nemovitostí jako údaj se statusem referenčního údaje, tj. údaje, jejichž platnost je garantována státem. Není-li tomu tak, je v současné době řízení vedené STÚ Říčany s RD parc.č. 2875 se zastavěnou plochou 117 m2 neplatné.Kopii dokumentu „Vyjmutí z půdního fondu“ části pozemku parc.č.2876, na kterém stojí nepovolená stavba RD o kterém STÚ Říčany zahájil řízení o dodatečném povolení stavby. Zákon stavbu RD na pozemku se statusem „zahrada“ zakazuje.Kopii dokumentů o zrušení současného řízení „o dodatečném povolení stavby“ a zahájení řízení o „Odstranění stavby“ RD p.č. st. 2875, protože byly doloženy 8.11.2022 nezpochybnitelné dokumenty o hrubě zmanipulovaných dokladech se zásadními nedostatky. Týká se to stavebního projektu, zprávy PBŘS (přesah 3m požárně nebezpečného prostoru na dva sousední pozemky) a zprávy PENB (neexistence požadovaných tepelných izolací stavby).Kopii dokladu o přidělení č.p. 850, ulice Nad koupadlem Úvaly jehož součástí má být kolaudační rozhodnutí k novostavbě, které je uváděno na všech dokumentech (i na Veřejných listinách), týkajících se nepovolené novostavby RD p.č. st. 2875. Jak tvrdí STÚ Říčany, existují dva různé RD se stejným číslem popisným na totožném pozemku.Dle sdělení tajemníka (Úvaly) vede stavební úřad Říčany řízení o odstranění stavby původního RD z roku 2014. Žádáte o kopii příslušného dokumentu.Kopie dokumentů o odstraněné stavbě pro RD p.č. st. 2875 v roce 2014, ze spisu: povolení k odstranění stavby, doložení o místě složení suti a ostatní související dokumenty.Dokument, kterým STÚ Říčany vyzval p. XX, aby zrušil zápis v Katastru nemovitostí k 8 let neexistující stavbě původního RD, kterou v roce 2014 odstranil včetně základů.Dokument, který jsem neobdržel dle zákona do 60 dnů. Jedná se o odpověď STÚ Říčany na podaní zásadního nesouhlasu s řízením o dodatečném povolení stavby č.j. 331923/2022-MURI/OSÚ/00502 ze dne 26.10.2022.Kopie dokumentů z předaného spisu STÚ Úvaly: Energetický průkaz (zpráva PENB) z 8-9 2017 + Energetický průkaz (zpráva PENB) z 3.2015.Povinný subjekt v souvislosti s vyřízením žádosti požádal o součinnost a vyjádření Stavební úřad v Říčanech. Vzhledem k časové náročnosti na vyhledání a prověření požadovaných informací vyrozuměl žadatele o prodloužení lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. Následně bylo žadateli k jednotlivým bodům sděleno:U Stavebního úřadu v Říčanech není vedeno jakékoliv řízení týkající se nepovoleného odstranění původní stavby RD p. Krejčovesem.V Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj, ze dne 12.2.2022 pod č.j. MMR-104053/2021-83, bylo potvrzeno rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru Územního plánování a stavebního řádu ze dne 2.11.2021 pod č.j. 135703/2021/KUSK, kterým byl, projednáním a rozhodnutím ve věci řízení od dodatečném povolení stavby (viz. výše), pověřen MěÚ v Říčanech, stavební úřad.Stavební úřad v Říčanech, dosud nevydal žádné povolení, rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením, souhlas se změnou stavby nebo rozhodnutí o dodatečném povolení stavby na výše uvedeném pozemku.MěÚ v Říčanech, stavební úřad, nevydal žádné rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu ke stavbě betonové zdi mezi pozemky p.č. 2876 a 2878 k.ú. Úvaly.Dokument pod názvem „Společné řízení o dodatečném povolení“ se ve spise nenachází. Ve spise se nachází dokument „Oznámení o zahájení společného řízení o dodatečném povolení“, ze dne 26.10.2022 pod č.j. 331923/2022-MURI/OSÚ/00502, který byl žadateli doručen datovou schránkou dne 27.10.2022.Pozemek p.č. 2876 k.ú. Úvaly u Prahy je nezastavěnou částí zastavěného pozemku p.č. 2876 k.ú. Úvaly u Prahy. K udělení souhlasu orgány ochrany zemědělské půdy ze ZPF není, podle §9 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb, potřeba.Řízení o dodatečném povolení na základě žádosti ze dne 8.6.2017 bylo zrušeno usnesením ze dne 25.5.2018 pod č.j. MEUV 5704/2018 STU. Řízení o odstranění stavby dle §129 stavebního zákona, v současné době neběží, protože probíhá další řízení o dodatečném povolení stavby, zahájené na základě žádosti ze dne 20.4.2020 pod sp. n. K/3584/2020.Kopii dokladu o přidělení č.p. 850, ulice Nad koupadlem Úvaly, nemá Stavební úřad v Říčanech k dispozici.Stavební úřad v Říčanech žádné řízení o odstranění původního RD nevede. Stavba byla odstraněna bez ohlášení odstranění stavby, nebo podání žádosti o změnu stavby před dokončením. Jedná se o přestupek proti stavebnímu zákonu.Povolení odstranění stavby nebylo vydáno.Stavební úřad není oprávněn vyzývat ke zrušení stavby v Katastru nemovitostí.Zásadní nesouhlas ze dne 26.10.2022, s řízením o dodatečném povolení stavby, byl posouzen jako námitka do řízení a stavební úřad se s ním vypořádá v rozhodnutí o dodatečném povolení.Energetický průkaz (zprava PENB) z 8-9 2017 se ve spise nenachází. Energetický průkaz (zpráva PENB) z 3.2015 byl zaslán v příloze. Žadatel podal dne 15. 2. 2023 stížnost na postup při vyřízení žádosti o informace, ve které nesouhlasí s některými odpověďmi, které mu byly sděleny na žádost ze dne 9.1.2023. Povinný subjekt využil své možnosti vyhovět stížnosti v tzv. auroremeduře, aby svou odpověď doplnil a upřesnil a žádost řádně vyřídil. Dne 22.2.2023 povinný subjekt odeslal žadateli doplněnou a upřesněnou odpověď.
7. Žádost ze dne 11. 1. 2023, v níž žadatel požaduje informace ve věci st. povolení studny na pozemku 5/1 – Klokočná č. 4, a to konkrétně vydané kopie:Stavebního povolení místním národním výborem Svojetice dne 13.8.1988.Povolení nakládání s podzemními vodami.Hydrogeologie.K prvnímu bodu žádosti byl požadovaný dokument, tj. Stavební povolení domovní studny vrtané odeslán. Podle § 8a odst. 1 InfZ bylo vydáno v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací, a to tak, že v kopii dokumentu nebyly poskytnuty osobní údaje fyzických osob zde uvedených. K druhému a třetímu bodu bylo sděleno, že povinný subjekt těmito dokumenty nedisponuje. Z tohoto důvodu bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ, a to na základě ustanovení § 2 odst. 4 InfZ „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“
8. Žádost ze dne 16. 1. 2023, v níž žadatel požaduje:Poskytnutí územního plánu obce Senohraby, který naposledy platil v době před vydáním nyní platného a účinného územního plánu z roku 2022, a to včetně všech jeho příloh a případných změn.Sdělení informace, kdy byl předchozí územní plán vydán, kdy skončila jeho platnost, popř. kdy došlo k jeho poslední změně.Veškeré dostupné podklady k ÚP Senohraby, který platil v době před vydáním nyní platného a účinného územního plánu z roku 2022, byly žadateli zaslány. K druhému dotazu bylo sděleno, že dle usnesení zastupitelstva z r. 2001 byla platnost ÚPO Senohraby stanovena do 31.12.2015, tedy už několik let nebyl platný, nerozhodovalo se podle něj a pořizoval se nový ÚP Senohraby, který je nyní platný a účinný. Před nabitím účinnosti nového ÚP Senohraby tedy neplatil v obci územní plán a rozhodovalo se podle intravilánu z roku 1966. Výkresy intravilánu byly žadateli zaslány.
9. Žádost ze dne 17. 1. 2023, v níž žadatel požaduje zaslání kopie části spisu č.j. 11202/2023-MURI/OÚMVV/1013 konkrétně dokument/dokumenty Policie České republiky: foto z měřiče, protokol – předání správnímu orgánu.Požadovaný dokument byl žadateli zaslán.Podle § 8a odst. 1 InfZ bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii dokumentu nebyly poskytnuty fotoportréty řidiče.
10. Žádost ze dne 17. 1. 2023, v níž žadatel požaduje zaslání kopie části spisu č.j. 9641/2023-MURI/OÚMVV/1011 konkrétně dokument/dokumenty Policie České republiky: foto z měřiče, protokol – předání správnímu orgánu.Požadovaný dokument byl žadateli zaslán.Podle § 8a odst. 1 InfZ bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii dokumentu nebyly poskytnuty fotoportréty řidiče.
11. Žádost ze dne 18. 1. 2023, v níž žadatel požaduje tyto informace:Jaká společnost nyní poskytuje úklidové služby v budovách Městského úřadu v Říčanech?Jaký je rozsah těchto služeb?Jaká je aktuální cena poskytovatele výše uvedených služeb?1. Úklidové služby nyní poskytuje společnost Optimia s.r.o.2. Rozsah služeb je úklid prostor městského úřadu Říčany a to následovně:Masarykovo náměstí 53, Říčany – budova „A“Masarykovo náměstí 83, Říčany – budova „B“Olivova 1800, Říčany – budova „C“Komenského náměstí 1850, budova „D“Komenského náměstí 1619, Říčany – budova „F“Budova poštyKoncertní a výstavní síňInfocentrumHřbitov, K Solné stezce 72, ŘíčanyToalety Masarykovo náměstí (vně budovy čp. 83)Toalety park Václava Havla (Kozinova ulice)Rondel (informační centrum nádraží Říčany)Toalety nádražní budovaTrafika Masarykovo náměstí3. Aktuálně Město Říčany platí ze smlouvy o poskytování úklidových služeb za služby 61 263,- Kč bez DPH.
12. Žádost ze dne 19. 1. 2023, v níž žadatel žádá o zaslání memoranda mezi Městem Říčany a Želivskou provozní a.s. (případně Voda Želivka a.s.) ve věci spolupráce na budování vodovodního přivaděče ze štoly Želivka do Říčan, pokud možno ve formátu .pdf i .doc.Požadovaný dokument byl žadateli zaslán.
13. Žádost ze dne 20. 1. 2023, v níž žadatel požaduje:Rozhodnutí o dotaci na pořízení (vydání) územního plánu či pořízení (vydání) změny územního plánu.Informaci o nákladech na pořízení (vydání) územního plánu či pořízení (vydání) změny územního plánu.Rozhodnutí o dotaci na územní plán bylo žadateli zasláno. K druhému dotazu bylo sděleno, že celkové náklady na pořízení (vydání) územního plánu byly 2 016 000,- Kč.
14. Žádost ze dne 25. 1. 2023, v níž žadatel požaduje informaci: Z jakého důvodu byla výzva pod číslem jednacím 18407/2023-MURI/OSAD/1789 zaslána do datové schránky, když činnost uvedená ve výzvě, a to správa reklamních ploch/billboardů, není činností, kterou se společnost zabývá.K žádosti bylo sděleno, že výzva byla zaslána na základě zákona o pozemních komunikacích v rámci zjišťování vlastníka reklamních zařízení, neboť společnost je uvedena v OR jako jediný společník společnosti, která se touto problematikou zabývá a která je uvedena na předmětných bilboardech. Ve výzvě je dále uvedeno, že: „V případě, že nejste vlastníkem ani provozovatelem reklamních zařízení na výše uvedených pozemcích považujte tuto výzvu za bezpředmětnou.“
15. Žádost ze dne 25. 1. 2023, v níž žadatel požaduje:Veškerá stavebně právní oprávnění (stavební povolení, územní souhlasy apod.) týkající se stavebních záměrů společnosti HOPI s.r.o., IČO: 45356700, HOPI HOLDING a.s., IČO: 28736931, a HOPI Energy s.r.o., IČO: 28017005, zahrnujících výstavbu/úpravy energetických zařízení těchto společností v areálu mrazíren HOPI v Jažlovicích;Závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy v oblasti ochrany životního prostředí týkajících se stavebních záměrů dle bodu 1. výše.Vzhledem k tomu, že žadatelem provedené vymezení požadovaných informací v prvním bodě žádosti je velmi široké a není zřejmé, za jaké období informace požaduje a co míní vymezením „zahrnujících výstavbu/úpravy energetických zařízení těchto společností v areálu mrazíren HOPI v Jažlovicích“, byl žadatel vyzván k upřesnění žádosti, podle § 14 odst. 5 písm. b) InfZ. Konkrétně, aby specifikoval časové období a jaké výstavby/úpravy energetických zařízení má na mysli, zda například pouze stavby energetické: plyn a elektro.Upřesnění je možno provést stejnou formou, kterou zákon o svobodném přístupu k informacím stanoví pro podání žádosti (například datovou schránkou, e-mailem).Pokud žádost nebude upřesněna do 30 dnů ode dne doručení výzvy, bude žádost odložena. V případě, že žádost bude upřesněna, bude žádost vyřízena do 15 dnů ode dne, kdy město Říčany obdrží upřesnění žádosti (§ 14 odst. 5 písm. d) InfZ).Žadatel ve stanovené lhůtě žádost neupřesnil, proto byla odložena.
16. Žádost ze dne 27. 1. 2023, v níž žadatel požaduje kopie dokumentů týkajících se výstavby vybraných bytových projektů realizovaných na území města Říčany.  Bylo-li vydáno, žádá o zaslání územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí pro projekt RD ZAHRADY HERINK – RD, ulice U Kovárny, okres Praha-východ, vlastník AR.MA spol. s r. o., Újezd 596/9, 150 00 Praha 5. Požadované dokumenty byly žadateli v anonymizované podobě zpřístupněny.
17. Žádost ze dne 6. 2. 2023, v níž žadatel požaduje zaslání kopie části spisu č.j. 21856/2023-MURI/OPE/686 konkrétně dokument/dokumenty Policie České republiky: foto z měřiče, protokol – předání správnímu orgánu.Požadovaný dokument byl žadateli zaslán.
18. Žádost ze dne 6. 2. 2023, v níž žadatel požaduje zaslání kopie části spisu č.j. 22493/2023-MURI/OPE/686 konkrétně dokument/dokumenty Policie České republiky: foto z měřiče, protokol – předání správnímu orgánu.Požadovaný dokument byl žadateli zaslán.
19. Žádost ze dne 6. 2. 2023, v níž žadatel požaduje zaslání kopie části spisu č.j. 22465/2023-MURI/OPE/686 konkrétně dokument/dokumenty Policie České republiky: foto z měřiče, protokol – předání správnímu orgánu.Požadovaný dokument byl žadateli zaslán.
20. Žádost ze dne 10. 2. 2023, v níž žadatel požaduje tyto informace:Byly předány Odboru územního plánování a regionální rozvoje Město Říčany nějaké podklady týkající se připravované změny č. 3 územního plánu obce Svojetice k zahájení řízení připravované změny č. 3?Pokud byly předány podklady, jaké, čeho se týkaly, kdo je předal, kdy je předal.Byl Odborem územního plánování a regionálního rozvoje Město Říčany zahájen proces pořízení změny č. 3 územního plánu obce Svojetice?Pokud byl proces zahájen, kdy byl zahájen, kdy byl zveřejněn na úřední desce Města Říčany, jaké kroky byly provedeny, kdy byly provedeny, s jakým výsledkem, jaký je termín ukončení procesu změny č. 3 územního plánu obce Svojetice.K žádosti bylo sděleno, že Zastupitelstvo obce Svojetice rozhodlo o pořízení změny č. 3 usnesením č. 2022-01-004 ze dne 26.1.2022. Určený zastupitel Obec Svojetice pro územní plán, jímž je starostka obce Mgr. Martina Vedralová, požádala Městský úřad v Říčanech, odbor územního plánování a regionálního rozvoje o pořízení změny č. 3 ÚP Svojetic dopisem dne 4.5.2022.Dle §47 stavebního zákona byla dne 24.1.2023 na úřední desce vyvěšena veřejná vyhláška a oznámení zahájení projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Svojetic včetně projednávaného Návrhu zprávy o uplatňování.Lhůta pro podání připomínek a stanovisek je do 23.2.2023 včetně.  Poté bude pořizovatel pokračovat v pořizování změny č.3 ÚP Svojetic dle stavebního zákona. Termín ukončení pořizování není znám.
21. Žádost ze dne 16. 2. 2023, v níž žadatel uvedl, že dne 16.2.2023 byla na pozemku p.č. 164/39 v k.ú. Svojetice zahájena stavba. Stavba nebyla a dosud není označena, na místě byl zastižen pan XX, který se prokázal územním rozhodnutím z roku 2020, jehož platnost byla 2 roky. Jiné doklady dokazující právo ke stavbě nebyl schopný doložit. Ve vztahu k uvedenému požaduje tyto informace:Má stavebník platné stavební povolení?Žádá o kopii platného stavebního povolení.K žádosti bylo sděleno, že stavební povolení na stavbu parcelace, zasíťování a komunikace na pozemku p.č. 164/39 v kat. území Svojetice vydal odbor správních věcí a dopravy dne 14.7.2020 č.j. 170067/2020-MURI/ODP/00410.Na základě podnětu si Stavební úřad Říčany, ke kterému přešly kompetence silničního správního úřadu s účinností od 1.1.2022 vyžádal spisovou dokumentaci a v současné době byl vlastník stavby vyzván k doložení podkladů, ze kterých bude zřejmé, zda došlo k zahájení stavby za platnosti stavebního povolení. Zároveň bude proveden státní stavební dohled na místě stavby, kde dojde ke kontrole předložených dokladů.
22. Žádost ze dne 17. 2. 2023, v níž žadatel požaduje poskytnutí dokladu o povolení užívání (kolaudační souhlas nebo souhlas s užíváním) staveb obytných R1, R5, R6 s vyznačením data začátku užívání a potvrzení, že veškeré inženýrské sítě byly zkolaudovány (povoleny užívat) před povolením užívat R1, R5, R6, a to konkrétně:Č. ev.: 35435/2017, dopravní stavby, povolené MÚ Říčany č.j. 16439/2017-MURI/OSAD ze dne 9.5.2017 (areálové komunikace k obytným budovám R1, R5, R6ZN: OŽP-11994/2017-Ba, Vodoprávní stavby, povolené MÚ Říčany č.j. 30548/2017-MURI/OVÚ/726 ze dne 7.6.2017 (areálové rozvody vody, dešťové a splaškové kanalizace)Spis. zn: 46114/2017/Vy, Stavby pro bydlení, povolené MÚ Říčany č.j. 8651/2018-MURI/OSÚ/808 ze dne 20.2.2018 (3 řadové rodinné domy SO R1.R.CV. 06. 07. 08 včetně zpevněných ploch)Spis. zn.: 46130/2017/Vy, Stavby pro bydlení, povolené MÚ Říčany č.j. 67237/2017-MURI/SÚ/808 ze dne 5.1.2018 (bytový dům R5.R.CV.19.01- hlavní budova, včetně lapolu, odlučovače ropných látek, dopravních a zpevněných ploch a hloubkových vrtů pro tepelná čerpadla)Spis. zn.: 46126/2017/Vy, Stavby pro bydlení, povolené MÚ Říčany č.j. 66321/2017-MURI/OSÚ/808 ze dne 15.2.2017 (bytový dům R6.R.CV.19.01-hlavní budova, včetně dopravních a zpevněných ploch, stavebních úprav venkovního prostoru a hloubkových vrtů pro tepelná čerpadlaStavby – plynovodní rozvody pro plynové krby a elektrické rozvody včetně trafostanice pro bytové stavby R1 (3 řadové rodinné domy), R5 (bytový dům) a R6 (bytový dům)V příloze za Odbor správních agend a dopravy MěÚ Říčany byl žadateli zaslán:Kolaudační souhlas – dílčí s užíváním stavby č.j. 192496/2021-MURI/OSADKolaudační souhlas – dílčí s užíváním stavby č.j. 387228/2021-MURI/OSAD Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad MěÚ Říčany vydal níže uvedená kolaudační rozhodnutí a kolaudační souhlasy. Kopie kolaudačních rozhodnutí obsahují doložku nabytí právní moci. Kolaudační souhlas není správním rozhodnutím, nevyznačuje se na něj doložka nabytí právní moci nebo vykonatelnost. Kolaudační souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Kolaudační rozhodnutí č.j. 379151/2019-MURI/OVÚ/726 ze dne 13.11.2019Kolaudační rozhodnutí č.j. 39875/2021-MURI/OVÚ/726 ze dne 12.2.2021Kolaudační souhlas s užíváním stavby č.j. 307834/2021-MURI/OVÚ/726 ze dne 12.8.2021Kolaudační souhlas s užíváním stavby č.j. 504830/2021-MURI/OVÚ/726 ze dne 7.12.2021 Za Stavební úřad v Říčanech bylo uvedeno následující:Rezidenční domy R1 – řadové domy – kolaudační souhlas č.j. 522949/2021 ze dne 21.12.2021 pro dva domyRezidenční domy R1 – řadové domy – poslední řadový dům – zde bylo pouze ohlášeno dokončení stavby a to 28.11.2022, stavební úřad nic nevydávalRezidenční domy R5 – byl vydán kolaudační souhlas zvlášť na komerční prostor, a to č.j. 113925/2022 ze dne 11.4.2022 a na bytový dům, a to č.j. 84785/2022 ze dne 22.3.2022Rezidenční domy R6 – byl vydán kolaudační souhlas č.j. 321129/2022 ze dne 18.10.2022 Napojení na IS (plyn, elektřina) bylo realizováno přípojkami, které nepodléhají kolaudaci. Veřejné řady byly povoleny a kolaudovány v několika etapách, dotazovaných objektů se týkají následující:Trafostanice a areálové rozvody elektřiny byly zkolaudovány kolaudačním souhlasem č.j. 159168/2021/Vy ze dne 11.6.2021Rozvod plynu kolaudačním souhlasem č.j. 402773/2021 ze dne 27.9.2021
23. Žádost ze dne 17. 2. 2023, v níž žadatel požaduje tyto informace:Jsou vedena správní řízení od 1.1.2020 týkající se pozemků p.č. 162/1, 164/39, 164/55, 164/56, 164/57, 164/58, 164/59, 164/60, 164/61, 164/62, 164/3, 164/64 vše v k.ú. Svojetice?Pokud jsou vedena správní řízení týkající se těchto pozemků, za jakým účelem jsou správní řízení vedena, čeho se týkají.Jsou podány od 1.1.2020 žádosti o zahájení správních řízení týkající se pozemkům 162/1, 164/39, 164/55, 164/56, 164/57, 164/58, 164/59, 164/60, 164/61, 164/62, 164/3, 164/64 vše v k.ú. Svojetice?Pokud jsou podány žádosti o zahájení správních řízení týkající se těchto pozemku, jaké žádosti jsou podány, za jakým účelem jsou žádosti správních řízení podány, čeho se žádosti týkají.Byla od 1.1.2020 pozemkům p.č. 162/1, 164/39, 164/55, 164/56, 164/57, 164/58, 164/59, 164/60, 164/61, 164/62, 164/3, 164/64 vše v k.ú. Svojetice vydána nějaká rozhodnutí?Pokud jsou vydána k těmto pozemkům nějaká rozhodnutí, jaká rozhodnutí to byla, kdy byla vydána, kdy nabyla právní účinnosti?Byly provedeny od 1.1.2020 na pozemcích 162/1, 164/39, 164/55, 164/56, 164/57, 164/58, 164/59, 164/60, 164/61, 164/62, 164/3, 164/64 vše v k.ú. Svojetice nějaké kolaudace?Pokud byly provedeny na těchto pozemcích nějaké kolaudace, čeho se kolaudace týkaly, kdy byly provedeny, kdy nabyly právní účinnosti?Byly od 1.1.2020 k pozemkům p.č. 162/1, 164/39, 164/55, 164/56, 164/57, 164/58, 164/59, 164/60, 164/61, 164/62, 164/3, 164/64 vše v k.ú. Svojetice vedena správní řízení – prodloužení stavebního povolení?Pokud byly k těmto pozemkům vedena správní řízení – prodloužení stavebního povolení, kdy bylo o prodloužení zažádáno, kdy bylo vydáno rozhodnutí o prodloužení a s jakou dobou platnosti a kdy nabyly právní účinnosti?Byla k prodloužení stavebního povolení k těmto pozemkům doplněna žádost o aktuální stanoviska dotčených orgánů? Pokud byla dodaná aktuální stanoviska, jaká a ze kdy?Za Stavební úřad v Říčanech bylo k jednotlivým bodům uvedeno:Na zmiňovaných pozemcích je vedeno správní řízení.Správní řízení je vedeno za účelem změny stavby před dokončením.Žádné další žádosti nebyli podány.Žádné žádosti nebyli podány.Stavební úřad ani silniční správní úřad (kompetence od 1.1.2022) nevydal na výše uvedené pozemky žádná rozhodnutí.Nebyla vydána.Stavební úřad ani silniční správní úřad (kompetence od 1.1.2022) nevydal na výše uvedené pozemky žádné kolaudace.Nebyly vydány.Na výše uvedené pozemky nebylo vedeno správní řízení – prodloužení stavebního povolení.Nebylo vydáno.Nebyla doplněna žádost o aktuální stanoviska dotčených orgánů. Dle sdělení Odboru územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Říčany bylo k 11. bodu žádosti uvedeno:K záměru na pozemcích parc. č.  162/1 a 164/39 v k.ú. Svojetice byla doručena žádost o závazné stanovisko dne 21.6.2022 pod ev.č. 196591/2022. Žádost byla vyřízena fikcí dne 22.7.2022. Záměr byl z hlediska územně plánovací dokumentace posouzen jako přípustný. Jednalo se o dělení pozemků, ze kterého vznikly ostatní jmenované pozemky.K ostatním bodům 1 až 10 Odbor územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Říčany nic nevydával. Za Památkovou péči MěÚ Říčany, k výše uvedeným pozemkům nejsou od 1.1.2020 vedena žádná správní řízení, nejsou podané žádné žádosti ani nebyla v období od 1.1.2020 vydána žádná rozhodnutí, nebyly provedeny žádné kolaudace. Za Odbor správních agend a dopravy MěÚ Říčany, k výše uvedeným pozemkům nejsou od 1.1.2020 vedena žádná správní řízení, nejsou podané žádné žádosti ani nebyla v období od 1.1.2020 vydána žádná rozhodnutí, nebyly provedeny žádné kolaudace. Za Odbor životního prostředí MěÚ Říčany, ochranu přírody, bylo uvedeno, že k výše uvedeným pozemkům nic nového nebylo vydáno. Za vodoprávní úřad bylo uvedeno, že k záměru vodovodu a splaškové kanalizace na pozemcích parc. č. 162/1, 164/7, 164/39 v k.ú. Svojetice vydal vodoprávní úřad dne 6.4.2020 závazné stanovisko dle § 94 j stavebního zákona č.j. 70093/2020-MURI/OVÚ/00394
24. Žádost ze dne 22. 2. 2023, v níž žadatel požaduje tyto informace:„Do kterého data má pan XX doložit veškerou povinnou dokumentaci, týkající se vrtané studny na pozemku parc. č. 1036/1 v k.ú. Lensedly.“ „Jelikož nastali další skutečnosti zhoršení kvality pitné vody ze studny, z které máme odběr, byl jsem nucen udělat rozbor této vody. Vždy tato voda splňovala podmínky pitné vody, nyní v tuto chvíli je voda nepitná a je považována za užitkovou, toto dokládám v přílohách č.l. Po těchto špatných výsledcích jsem nechal udělat další rozbory vody z potoka, který teče v těsné blízkosti naší studny, odběry jsou dělány na dvou místech, u studny a nad rekreačními chatami. Tyto výsledky dopadly také velmi špatně, to dokládám v příloze č. 2 a č. 3.Na jednání, které se konalo 12.7.2022 na MěÚ Říčany, vodoprávní úřad, jsem upozorňoval na tuto skutečnost, že v blízkosti studny a blízkosti vodoteče je lokalita cca 60ha pastvina ovcí, které pravděpodobně podle mého úsudku mohou znečišťovat zdroj pitné vody. Na základě jednání s paní Ing. M., která Vás na jednání zastupovala, mi bylo od ní řečeno, že znečištění tohoto zdroje musím prokázat, toto dokládám v přílohách č.l, č.2 a č.3, tyto přílohy prokazují znečištění zdroje pitné vody.Dále zasílám v přílohách č.4, č.5, č.6, č.7 a č. 8 fotodokumentaci pastviny, kde se pasou ovce a podle mého úsudku dochází k devastaci lesíka a okolní krajiny, jak už bylo výše řečeno a zdroje pitné vody, který začíná na těchto pastvinách a protýká přes celou obec Lensedly. Tyto pastviny obhospodařuje pan XX s panem XX.V tuto chvíli je pro nás voda nepoužitelná pro konzumaci a musíme si nyní kupovat vodu balenou, která v dnešní době stojí velké peníze. Prosím o informaci, jak toto bude řešeno.“ „Jak bylo řešeno s panem XX, nesprávné vyvěšení dokumentace k řízení vrtané studny, které se konalo 12.7.2022. Tato dokumentace byla navíc vyvěšena na nepřístupném místě, fotodokumentaci jsem zasílal 28.8.2022.“1. Požadované doklady byly doloženy dne 19.12.2022 pod č.j. 389755/2022. Dne 15.2.2023 bylo prostřednictvím veřejné vyhlášky vydáno sdělení – seznámení s podklady rozhodnutí pod č.j. 29303/2023 a stanovena lhůta 15 dnů od doručení, kdy je možno vyjádřit se k novým podkladům rozhodnutí.  Sdělení veřejnou vyhláškou bude na úřední desce 15 dnů od vyvěšení. 2. Podle § 29 odst. 2 vodního zákona: Osoba, která způsobí při provozní činnosti ztrátu podzemní vody nebo podstatné snížení možnosti odběru ve zdroji podzemních vod, popřípadě zhoršení jakosti vody v něm, je povinna nahradit škodu, která tím vznikla tomu, kdo má povoleno odebírat podzemní vodu z tohoto vodního zdroje, a dále provést podle místních podmínek potřebná opatření k obnovení původního stavu. Náhrada spočívá v opatření náhradního zdroje vody. Není-li to možné nebo účelné, je povinna poskytnout jednorázovou náhradu odpovídající snížení hodnoty tohoto nemovitého majetku, s jehož užíváním je povolení spojeno. Ve sporech o náhradu škody nebo o její výši rozhoduje soud. Tím nejsou dotčeny obecné předpisy o náhradě škody.Dle výše uvedeného se jedná o občanskoprávní spor, ve kterém je důkazní břemeno na straně poškozeného. Skutečnost, že voda ve studni je znečištěna právě chovem ovcí v její blízkosti je nutno prokázat hydrogeologickým posouzením zpracovaným nejlépe soudním znalcem v oboru hydrogeologie, rozbory vody jsou pouze podklad pro toto vyjádření.Otázka znečištění vody ve studni chovem ovcí není uvedena v protokolu z ústního jednání ze dne 12.7.2022, č.j. 07122022/809, protože nebyla předmětem tohoto jednání a pan XX položil tuto otázku po skončení jednání pouze jako informativní pro postup v řešení znečištění vody ve studni. 3. V oznámení o zahájení řízení č.j. 171037/2022-MURI/OVÚ/1132 ze dne 10.6.2022 je v části poučení uvedeno:„Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání společného rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo oznámeno zahájení řízení a nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě stavby (při vjezdu na pozemek), a to do doby konání veřejného ústního jednání.  Informace obsahuje údaje o žadateli, o předmětu řízení a o veřejném ústním jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popř. jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a jeho vliv na okolí.“Právní úprava nestanovuje, u kterého vjezdu na pozemek má být informace o záměru umístěna. Dle sdělení pana XX (uvedeno v protokolu z ústního jednání dne 12.7.2022 č.j. 07122022/809) byla tato informace vyvěšena na hranici pozemků 1034/4 a 1036/2 v k. ú. Lensedly. Z katastru nemovitostí je zřejmé, že podél severní hranice uvedených pozemků je vedena komunikace (pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí jako ostatní plocha – ostatní komunikace). Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že pan XX zveřejnil informaci o stavbě v souladu s poučením.
25. Žádost ze dne 23. 2. 2023, v níž žadatel v souvislosti s přestupkem požaduje tyto informace:O jaký rychloměr se jedná, neboť na odkaze, který jste nám poslali ve vydíracím dopise není z odkazu patrno, o jaký rychloměr se jedná, když jich správní orgán obhospodařuje desítky.Jakou částku celkem správní orgán vybral za rok 2022 a za rok 2023 na pokutách ze všech přestupků na základě měření rychlosti rychloměry provozované bez obsluhy a kolik vybral správní orgán na pokutách, kde měřili rychlost obecní přisluhovači (pardon, městští strážníci či obecní policie) a na jakých úsecích a kdy měření probíhalo.Zda splňují obecní strážníci absolvované kvalifikační školení o měření rychlosti a kdy jej naposledy absolvovali.Kolik úředníků správního orgánu pracuje na vybírání pokut a výpalného a jaká je jejich celodenní pracovní náplň a kolik času denně tráví zasíláním výpalného účastníkům silničního provozu.Podle čeho správní úřad posuzuje výši výpalného, nebo-li určenou částku, jak to nazýváte a dle čeho usuzuje, že vyšší rychlost je nebezpečným jevem a ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu, jak rád správní orgán uvádí ve svých vyhrožujících výpalných dopisech, které pak rozesílá účastníkům silničního provozu.Zda si je správní orgán zcela jist a má postaveno na jisto, že v době údajného přestupku rychloměr, který popisujete ve svém výpalném dopise zcela bezchybně měřil, byl schopen měřit a zda nebylo měření ovlivněno jinými jevy, a pokud ne, tak z čeho konkrétně spr. orgán vychází. Zajímalo by nás jakou k tomu zaujímá legislativní podporu pro takové tvrzení, které by bylo zcela nezpochybnitelné.Uveďte odkaz či sdělte, na jakém principu bylo toto úsekové měření na úseku popisovaném ve výpalném dopise praktikováno, resp. jaký je technický popis takového měření, domnívajíce se, že správní orgán, když má tolik času na věnování se výpalným dopisům, má i technické požadavky na měřící zařízení a je zcela schopen popsat jakým způsobem toto zařízení funguje. Nebylo-li by něco správnímu orgánu v této otázce jasné, nechť se na nás obrátí, abychom dotaz specifikovali lépe, kterému by úředník porozuměl.Žádáme správní orgán, aby nám v písemné podobě zaslal seznam všech jeho činností, které má ve své správě, rozumějíc tím ten odbor, který nazýváte někdy odbor dopravních přestupků apod.V příloze byl zaslán ověřovací list daného měřidla.Za rok 2022 bylo z úsekového měření vybráno 63 755 238 Kč a za leden a únor roku 2023 to bylo 7 050 286 Kč.Níže je uveden seznam úseků, které jsou automatizovaně měřené celoročně, pokud není výpadek či plánovaná oprava:Dálnice D0 – Modletice, obousměrněŘíčany, ul. Říčanská x Kolovratská, obousměrněŘíčany, ul. Říčanská x Mozartova, obousměrněŘíčany – Pacov, ul. Říčanská x Mírová, obousměrněŘíčany, ul. Široká, jeden jízdní pruh směr centrumŘíčany, ul. Rooseveltova x Nedbalova, směr centrum (Masarykovo náměstí)Říčany, ul. Smiřických, směr centrumŘíčany, ul. Černokostelecká, směr PrahaŘíčany, ul. Olivova x Na Kozákově, směr centrumVšestary, L31, jeden jízdní směr centrum, jeden jízdní pruh směr SvěticeTehov, ul. Všestarská x Na Hůře, obousměrněSvětice, L24, jeden jízdní pruh směr centrumStránčice, L20, jeden jízdní pruh směr Mnichovice, jeden jízdní pruh směr centrumMnichovice, L8, obousměrněStruhařov, ul. Ondřejovská x U Rybníčka, obousměrněMirošovice, ul. Hlavní x Senohrabská, obousměrněLouňovice východ, L4, obousměrněLouňovice západ, L5, obousměrněKamenice Ládví, L1, obousměrněKamenice Olešovice, L2, jeden jízdní pruh směr BabiceDále k druhému bodu bylo uvedeno, že strážníci Městské policie Říčany v současnosti neměří okamžitou rychlost vozidel mobilním radarem.Strážníci splňují kvalifikační školení k měření rychlosti, školení bylo provedeno 13. 11. 2018. Dále strážníci ze zákona o obecní policii č. 553/1991 Sb., pravidelně v zákonných lhůtách absolvují prolongaci osvědčení strážníka pro výkon jejich oprávnění – aktuálně mají všichni strážníci platné osvědčení o odborné způsobilosti. 2 úředníci – ti většinou nezasílají prvotní výzvy, ale především zahajují správní řízení. 4 administrativní pracovnice – ty většinou zasílají prvotní výzvy. Nelze přesně určit dobu, po kterou je zpracovávají, neboť je tato činnost částečně automatizovaná a oznámení o přestupcích přichází nepravidelně.Výše určené částky je stanovena dle výše překročení rychlosti. Je obecně známo, že s rostoucí rychlostí roste i míra společenské škodlivosti a nebezpečnosti. Tím je naplněna nejen formální, ale i materiální stránka skutkové podstaty přestupku. Sankce za překročení povolené rychlosti je až 2000,-Kč. Pokud řidič dodržuje povolenou rychlost, žádná sankce nehrozí.Český metrologický institut provádí jednou ročně kontrolu stanovené funkce rychloměru a k tomu vydává ověřovací list, není důvod pochybovat o tom, že by rychloměry měřily chybně. Seznam stanovených měřidel, specifikaci povinnosti schválení typu a lhůty pro následné ověření stanovených měřidel definuje vyhláška č. 345/2002 Sb., Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování, ve znění pozdějších předpisů, a měřidla podléhající schválení typu.Uvedený typ rychloměru UnicamVELOCITY3 byl typově schválen Českým metrologickým institutem. Certifikát o provedení typové zkoušky č. TCM 162/04-4072 (dále certifikát) je volně k dispozici na webových stránkách ČMI. Certifikát mimo jiné potvrzuje, že uvedený rychloměr splňuje požadavky uvedené v opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C005-09, viz. příloha, vydaném Českým metrologickým institutem (dále OOP) rovněž je volně k dispozici na webových stránkách ČMI.Činnosti Odboru správních agend dopravy MěÚ Říčany jsou:oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladůsilniční správní úřadoddělení přestupků v dopravěoddělení úsekového měření rychlosti a vážení vozidel
26. Žádost ze dne 26. 2. 2023, v níž žadatel požaduje tyto informace:Jsou vedena správní řízení týkající se pozemku p.č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/1, 161/56, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 164/17, 172/1 k.ú. Svojetice?Pokud jsou vedena správní řízení, týkající se pozemku p.č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/1, 161/56, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 164/17, 172/1 k.ú. Svojetice, žádáte o informaci: k jakému pozemku, jaké je číslo jednací, za jakým účelem jsou správní řízení vedena a čeho se týkají?Jsou podány žádosti o zahájení správních řízení, žádosti o vyjádření, stanoviska, výjimky, rozhodnutí či souhlasy týkající se pozemku p.č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/1, 161/56, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 164/17, 172/1 k.ú. Svojetice?Pokud jsou podány žádosti týkající se pozemku p.č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/1, 161/56, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 164/17, 172/1 k.ú. Svojetice, žádáte o informaci: čeho se týkají k jakému pozemku, jaké je číslo jednací, za jakým účelem jsou správní řízení vedena a čeho se týkají?Byla k pozemku p.č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/1, 161/56, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 164/17, 172/1 k.ú. Svojetice vydána nějaká rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, výjimky v období od 1.1.2023?Pokud byla vydána k pozemku p.č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/1, 161/56, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 164/17, 172/1 k.ú. Svojetice od 1.1.2023 vydána nějaká rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, žádáte o informaci: k jakému pozemku, jaká rozhodnutí to byla, jaké bylo číslo jednací, kdy byla vydána, kdy nabyla právní účinnosti?Dle sdělení Stavebního úřadu v Říčanech bylo uvedeno, že k výše uvedeným pozemkům nejsou v současné době vedena žádná správní řízení, nejsou podané žádné žádosti ani nebyla v období od 1.1.2023 vydána žádná rozhodnutí, stanoviska, vyjádření ani výjimky.
27. Žádost ze dne 26. 2. 2023, v níž žadatel požaduje tyto informace:Jsou vedena správní řízení týkající se pozemku p.č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/1, 161/56, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 164/17, 172/1 k.ú. Svojetice?Pokud jsou vedena správní řízení, týkající se pozemku p.č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/1, 161/56, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 164/17, 172/1 k.ú. Svojetice, žádáte o informaci: k jakému pozemku, jaké je číslo jednací, za jakým účelem jsou správní řízení vedena a čeho se týkají?Jsou podány žádosti o zahájení správních řízení, žádosti o vyjádření, stanoviska, výjimky, rozhodnutí či souhlasy týkající se pozemku p.č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/1, 161/56, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 164/17, 172/1 k.ú. Svojetice?Pokud jsou podány žádosti týkající se pozemku p.č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/1, 161/56, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 164/17, 172/1 k.ú. Svojetice, žádáte o informaci: čeho se týkají k jakému pozemku, jaké je číslo jednací, za jakým účelem jsou správní řízení vedena a čeho se týkají?Byla k pozemku p.č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/1, 161/56, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 164/17, 172/1 k.ú. Svojetice vydána nějaká rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, výjimky v období od 1.1.2023?Pokud byla vydána k pozemku p.č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/1, 161/56, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 164/17, 172/1 k.ú. Svojetice od 1.1.2023 vydána nějaká rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, žádáte o informaci: k jakému pozemku, jaká rozhodnutí to byla, jaké bylo číslo jednací, kdy byla vydána, kdy nabyla právní účinnosti?Dle sdělení Odboru správních agend a dopravy MěÚ Říčany bylo uvedeno, že k výše uvedeným pozemkům nejsou v současné době vedena žádná správní řízení, nejsou podané žádné žádosti ani nebyla v období od 1.1.2023 vydána žádná rozhodnutí, stanoviska, vyjádření ani výjimky.
28. Žádost ze dne 2. 3. 2023, v níž žadatel požaduje zaslání investičních plánů města Říčany pro rok 2023, resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které město plánu uskutečnit v letech 2023-2024 a budou financovány z rozpočtu města nebo z jiných veřejných rozpočtů.“ U projektů požaduje uvést:Název projektuPopis projektuProjektovou kancelářFinanční rozpočet projektuPlánovaný termín započetí projektuPředpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherceSeznam hlavních stavebních projektů, které město Říčany plánuje uskutečnit v roce 2023 byl žadateli zaslán.
29. Žádost ze dne 7. 3. 2023, v níž žadatel požaduje:Veškerá stavebně právní oprávnění (stavební povolení, územní souhlasy apod.) týkající se stavebních záměrů společnosti HOPI s.r.o., IČO: 45356700, HOPI HOLDING a.s., IČO: 28736931, a HOPI Energy s.r.o., IČO: 28017005, zahrnujících výstavbu/úpravy energetických zařízení těchto společností v areálu mrazíren HOPI v Jažlovicích, a to:za období let 2018–2023;s ohledem na energetické stavby v oblasti elektro/elektrotechniky, tj. zejména stavby výrobních zařízení elektřiny a stavby rozvodných elektrických zařízení;Závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy v oblasti ochrany životního prostředí týkajících se stavebních záměrů dle bodu 1. výše.K žádosti bylo sděleno, že pro společnost HOPI s.r.o., HOPI Holding a.s. nebo HOPI Energy s.r.o. nebylo v období let 2018-2023, ze záměrů, které se můžou dotýkat energetických staveb v oblasti elektro/elektrotechniky, t.j. zejména stavby výrobních zařízení elektřiny a staveb rozvodných elektrických zařízení, zahrnujících výstavbu/úpravy energetických zařízení těchto společností v areálu mrazíren HOPI v Jažlovicích vydáno podle archivních podkladů stavebního úřadu žádné povolení. Ze záměrů, které byly povoleny stavebním úřadem MěÚ Říčany bylo pro společnost HOPI s.r.o. vydánostavební povolení na stavební úpravy za účelem změny v užívání stavby části mrazírny na zpracování ryb ze dne 26.11.2018stavební povolení na stavební úpravy části skladu za účelem změny užívání na „zpracování ovoce a zeleniny“ ze dne 29.5.2019povolení stavebního záměru na stavbu „zásobování technickými plyny“ ze dne 10.10.2019 Pro společnosti HOPI HOLDING a.s., IČO: 28736931 a HOPI Energy s.r.o., IČO: 28017005 neeviduje Stavební úřad Říčany žádné povolení k realizaci stavby v libovolném režimu. Dále Stavební úřad Říčany vydal povolení pro následující záměry pro společnost HOPI Real Estate s.r.o.:společný souhlas se stavebním záměrem Perfect canteen Jažlovice H1 – vestavba záložního zdroje energie ze dne 22.12.2022 (přiloženo v příloze)povolení stavebního záměru na stavbu PC Jažlovice H1-Vestavba ze dne 17.3.2023 (přiloženo v příloze) Dokumenty vydané Odborem životního prostředí MěÚ Říčany byly zaslány v příloze. Dále bylo sděleno, že ze strany odboru životního prostředí za lesy, myslivost, rybářství, týrání zvířat nebylo s HOPI ohledně energetických staveb nic řešeno.
30. Žádost ze dne 8. 3. 2023, v níž žadatel požaduje informace, zda je připravována změna územního plánu obce Senohraby, která by se týkala pozemku p.č. 334/3, k.ú. Senohraby, a kdy by případně mělo k pořízení této změny územního plánu dojít.K žádosti bylo sděleno, že k předmětnému pozemku obdržel Odbor územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Říčany žádost o změnu ÚP Senohraby dne 24.1.2023. Stanovisko pořizovatele, tj. Odboru územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Říčany bylo odesláno dne 22.2.2023.Návrh na pořízení změny ÚP Senohraby projednávalo dne 2.3.2023 zastupitelstvo obce Senohraby. Zápis ze zasedání zastupitelstva je dostupný na webových stránkách obce Senohraby.
31. Žádost ze dne 8. 3. 2023, v níž žadatel požaduje poskytnutí úplných neověřených kopií všech souhlasů či rozhodnutí stavebního úřadu MěÚ Říčany počínaje vydáním od 1.1.2021 do dnešního dne vztahujícím se k pozemkům parc.č.: 174, 173/1 a stavbám na st. p. 359/1 a 359/2 vše v k.ú. Louňovice.K žádosti bylo sděleno, že v dostupných databázích bylo zjištěno pouze jedno vydané rozhodnutí, které splňuje parametry žádosti. Vydané rozhodnutí bylo zasláno v příloze.
32. Žádost ze dne 10. 3. 2023, v níž žadatel požaduje poskytnutí těchto informací:Jak funguje na úřadě spisová služba, je dopis ze dne 7.12.2022 zaevidován jako došlý?Kdo je odpovědný za nesplnění svých povinností, tedy služně odepsat na doporučené psaní ze dne 7.12.2022?Je státní správa i nadále službou veřejnosti? Pokud ANO, udejte důvod nekomunikace na doporučený dopis ze dne 7.12.2022.Z jakého důvodu bylo zrušeno správní řízení (76083/2021-MURI/OÚMVV/1011).Proč po zaslaném odporu z 30.5.2021 SO nadále nekomunikoval? Tedy až do doby vydání Usnesení o zastavení řízení na které bylo podáno odvolání.Proč úřad nechal přestupek tzv. „vyhnít“ a ozval se až zastavení řízení?Prioritní úkolem SO je potrestat řidiče jako primárního přestupce, kdo tedy nese právní důsledky zpackaného správního řízení s provozovatelem vozidla a jak bude potrestán?Kolik financí vydal Městský úřad Říčany za zpackané správní řízení vedené pod číslem 76083/2021-MURI/OÚMVV/1011Proč SO neřešil zaslané indicie o nepřebrané Výzvě, oznámení o drobné dopravní nehodě?Proč byl přestupek pouze zastaven a řízení nebylo zrušené?Jaký stupeň vzdělání má Bc. Tancibudková Lucie, referentka Tancibudková měla veškeré indicie k vedení dalšího řízení, proč tedy případ nedotáhla do konce?Bude k odvolání ze dne 7.12.2022 vydáno rozhodnutí a kdy nebo to zase přejdete nečinností?K jednotlivým bodům žádosti bylo sděleno:Spisová služba je provozována softwarem Elisa NG, kde každý doručený dokument v listinné podobě označí pracovnice podatelny podacím razítkem a evidenčním číslem. Evidenční číslo se vytvoří v elektronickém podacím deníku prostřednictvím elektronické spisové služby. Dopis ze dne 7.12.2022 byl zaevidován dne 8.12.2022 pod evidenčním číslem 412155/2022. Zároveň byl dopis dne 13.12.2022 zaslán na Krajský úřad Středočeského kraje, aby byl přiložen ke spisu (doručeno Krajskému úřadu 14.12.2022).Dne 8.11.2022 byl spis předán na Krajský úřad k přezkumu. Dopis ze dne 7.12.2022 obsahoval pouze konstatování a žádné další informace k přezkumnému řízení neobsahoval. Tedy k žádnému porušení povinnosti odpovědět nedošlo.Ano, státní správa je službou veřejnosti. Dopis ze dne 7.12.2022 obsahoval pouze konstatování a žádné další informace k přezkumnému řízení neobsahoval. Tedy k žádnému porušení povinnosti odpovědět nedošlo.Správní řízení bylo zastaveno, protože do jednoho roku od doručení příkazu nebylo vydáno rozhodnutí (tzv. prekluze).Z kapacitních důvodů bohužel není správní orgán schopen stihnout ve lhůtách všechny případy, kdy je podán odpor. Postupuje se chronologicky dle toho, jak jednotlivé případy přijdou. Může se stát, že je případů v některém období mnoho, tudíž se ty v chronologickém sledu pozdější nestihnout projednat.Viz odpověď na 5. bod žádosti.Povinný subjekt neměl k dispozici informaci o identitě řidiče. Řidiče měl/mohl žadatel uvést provozovatel vozu, aby ho správní orgán mohl obeslat. Na prvotní výzvu žadatel dle sdělení správního orgánu nereagoval, i když byla doručena 24.3.2021. Doručenka byla přiložena v příloze.
Povinný subjekt nesouhlasí s tvrzením, že by správní řízení bylo dle slov žadatele „zpackané“; faktická stránka věci a zdůvodnění sledu jednotlivých kroků je uvedeno výšeV tomto řízení bylo zasláno 5 dopisů v celkové ceně cca 360 Kč.Údaje o nehodě žadatel zaslal až po zastavení řízení a odvolání, kdy byl již spis předán odvolacímu orgánu Krajskému úřadu Středočeského kraje k přezkumu.Dle ustanovení § 86 odst. 1 písm. h) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, se řízení zastavuje (správní orgán usnesením zastaví řízení), jestliže: odpovědnost za přestupek zanikla.Paní Bc. Lucie Tancibudková má vysokoškolské vzdělání a od srpna 2022 již na Odboru správních agend a dopravy MěÚ Říčany nepracuje. Ve spise pokračovala referentka Ing. Durasová a ta spis předala 8.11.2022 na Krajský úřad Středočeského kraje k přezkumu.Dále ve věci rozhodne jakožto odvolací orgán Krajský úřad Středočeského kraje.
33. Žádost ze dne 13. 3. 2023, v níž žadatel požaduje zaslání kopie části spisu č.j. 43761/2023-MURI/OÚMVV/1011 konkrétně dokument/dokumenty Policie České republiky: foto z měřiče, protokol – předání správnímu orgánu.Požadovaný dokument byl žadateli zaslán.
34. Žádost ze dne 16. 3. 2023, v níž žadatel ve vztahu k pozemkům parc. č. 1497/1, 1497/3, 1497/4, 1497/5, 1529/1, 1529/10 1529/19, 1529/20, 1529/21, 1529/22, 1529/23, 1529/24, 1529/25, 1529/26, 1543/2, vše v katastrálním území a obci Stříbrná Skalice požaduje:poskytnutí informace, zda jakýkoliv odbor, zejména odbor územního plánování a regionálního rozvoje, odbor životního prostředí, odbor – stavební úřad a/nebo odbor správních agend a dopravy, vydal ve vztahu k jakémukoliv z výše uvedených pozemků jakýkoliv správní akt, rozhodnutí, vyjádření, osvědčení, sdělení, opatření obecné povahy, stanovisko, posudek či jakýkoliv obdobný správní akt, nebo zda eviduje žádost o vydání takového správního aktu. Pokud některý z těchto správních aktů byl městským úřadem vydán (i pokud doposud nenabyl právní moci), či byla podána žádost, či pokud byla uzavřena veřejnoprávní smlouva, žadatel žádá o poskytnutí kopií příslušných správních aktů či veřejnoprávních smluv. poskytnutí kopie územně plánovací informace či jakékoliv jiné územně plánovací informace ve vztahu k Pozemkům či některým z nich.K žádosti bylo sděleno, že Odbor životního prostředí, Stavební úřad – speciální stavební úřad dopravní ani Odbor správních agend a dopravy MěÚ v Říčanech k pozemkům parc. č. 1497/1, 1497/3, 1497/4, 1497/5, 1529/1, 1529/10 1529/19, 1529/20, 1529/21, 1529/22, 1529/23, 1529/24, 1529/25, 1529/26, 1543/2, vše v katastrálním území a obci Stříbrná Skalice, nic nevydal.Územně plánovací informaci pro pozemek parc. č. 1529/26 v k.ú. Stříbrná Skalice, kterou vydal odbor Územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ v Říčanech, byl žadateli zaslán v příloze.
35. Žádost ze dne 20. 3. 2023, v níž žadatel požaduje kopii žádosti o změnu územního plánu žadatele M.S.Dokument žadateli zpřístupněn nebyl, a to dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) InfZ, neboť se jedná o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků a dokument nevznikl z činnosti povinného subjektu. Odboru územního plánování a regionálního rozvoje v Říčanech slouží pouze jako podklad pro zahájení procesu vedoucímu k zahájení řízení o vydání změny územního plánu a byl mu předán osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí.Povinný subjekt informoval o přijaté žádosti dotčenou osobu, která ve lhůtě pro vyřízení žádosti vyjádřila nesouhlas s poskytnutím předmětného dokumentu a jakýchkoliv informací ve vztahu k jeho osobě, rodině a činnosti.
36. Žádost ze dne 20. 3. 2023, v níž žadatel požaduje kopii žádosti o vydání souhlasu s drobným autoprovozem žadatele M.S.Dokument žadateli zpřístupněn nebyl, a to dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) InfZ, neboť se jedná o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků a dokument nevznikl z činnosti povinného subjektu. Povinnému subjektu sloužil pouze jako podklad a byl jí předán osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí.Povinný subjekt informoval o přijaté žádosti dotčenou osobu, která ve lhůtě pro vyřízení žádosti vyjádřila nesouhlas s poskytnutím předmětného dokumentu a jakýchkoliv informací ve vztahu k jeho osobě, rodině a činnosti.
37. Žádost ze dne 20. 3. 2023, v níž žadatel požaduje podklady a informace k automatizovanému technickému prostředku používaného bez obsluhy, na pozemní komunikaci v obci Louňovice, ulice Kutnohorská, mezi GPS body 49.988106N 14.771916E – 49.988249N 14.767991E.Veškeré podklady k automatizovaným technickým prostředkům umístěných na pozemní komunikaci v obci Louňovice byly žadateli zaslány v příloze. Dále bylo sděleno, že veškerá měřící zařízení jsou pravidelně ověřována a kalibrována.
38. Žádost ze dne 22. 3. 2023, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací týkajících se následujících pozemků nacházejících se v katastrálním území Voděrádky, obec Říčany:pozemek p. č. 283/22, výměra 55 m2, ovocný sad;pozemek p. č. 299/23, výměra 6545 m2, orná půda;pozemek p. č. 299/24, výměra 52097 m2, orná půda;pozemek p. č. 323/1, výměra 28465 m2, orná půda;pozemek p. č. 337/1, výměra 6445 m2, lesní pozemek;pozemek p. č. 346, výměra 1939 m2, lesní pozemek;pozemek p. č. 349, výměra 691 m2, trvalý travní porost;pozemek p. č. 350/1, výměra 8107 m2, trvalý travní porost;pozemek p. č. 358, výměra 1672 m2, lesní pozemek;pozemek p. č. 359, výměra 3737 m2, trvalý travní porost;pozemek p. č. 360, výměra 3647 m2, orná půda;pozemek p. č. 362, výměra 13691 m2, orná půda;pozemek p. č. 377, výměra 18137 m2, orná půda;pozemek p. č. 382, výměra 5938 m2, orná půda;pozemek p. č. 383, výměra 8422 m2, orná půda;pozemek p. č. 386, výměra 8107 m2, orná půda;pozemek p. č. 389, výměra 5190 m2, orná půda;pozemek p. č. 390, výměra 565 m2, orná půda;pozemek p. č. 391/1, výměra 1575 m2, orná půda;pozemek p. č. 392, výměra 3492 m2, orná půda;pozemek p. č. 394, výměra 6586 m2, orná půda;pozemek p. č. 396/1, výměra 997 m2, orná půda;pozemek p. č. 398/2, výměra 729 m2, orná půda;pozemek p. č. 400, výměra 4427 m2, orná půda; 1. Je v současné době vedeno či zahájeno jakékoliv správní či jiné řízení spadající do kompetence povinného subjektu, které se týká Pozemků?Pokud jsou vedena správní řízení nebo jiná řízení týkající se Pozemků:Jakého konkrétního pozemku či pozemků se tato řízení týkají?Pod jakou spisovou značkou či číslem jednacím jsou tato řízení vedena?Za jakým účelem jsou řízení vedena a čeho se týkají? 2. Jsou podány žádosti o zahájení správních řízení, žádosti o vyjádření, stanoviska, výjimky, rozhodnutí či souhlasy týkající se těchto Pozemků?Pokud jsou podány žádosti o zahájení správních řízení, o vyjádření, stanoviska, výjimky, rozhodnutí či souhlasy týkající se Pozemků:Jakého konkrétního pozemku či pozemků se takovéto žádosti týkají?Pod jakou spisovou značkou či číslem jednacím jsou tyto žádosti vedeny?Za jakým účelem byly tyto žádosti učiněny a čeho se týkají? 3. Probíhá ke dni doručení této žádosti řízení o změně územního plánu obce Říčany ve smyslu § 52 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řád (dále jen „Stavební zákon“), jehož výsledky, tj. zejména případná změna územního plánu, by se mohly dotýkat Pozemků?Pokud byl podán návrh na změnu územního plánu obce Říčany naplňující kritéria uvedené v předchozí větě:Kdo je navrhovatelem ve smyslu § 44 Stavebního zákona?Pod jakou spisovou značkou či číslem jednacím je takovéto řízení o změně územního plánu vedeno?Za jakým účelem bylo řízení o změně územního plánu zahájeno, čeho se týká?K žádosti bylo uvedeno, že Odbor životního prostředí ani Odbor územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Říčany neeviduje ke dni vyřízení této žádosti žádnou žádost o vyjádření či žádost o stanoviska k výše uvedeným pozemkům.Ke dni doručení předmětné žádosti neprobíhá vzhledem k výše uvedeným pozemkům řízení o změně územního plánu Říčan ani nebyl podán návrh na změnu územního plánu Říčan.Za Stavební úřad v Říčanech bylo uvedeno, že pod sp.zn. 49255/2022/Do je vedeno společné územní a stavební řízení k pozemku parc. č. 299/23 k.ú. Voděrádky. Řízení je vedeno na stavbu „Novostavba – RD Voděrádky“, které se týká souboru staveb (3 rodinné domy vč. technické a dopravení infrastruktury) na pozemku parc. č. 299/12, 299/13, 299/14, 299/15, 299/17, 299/19, 469/1 v katastrálním území Voděrádky.
39. Žádost ze dne 26. 3. 2023, v níž žadatel požaduje opětné zaslání certifikátu a fotografií z měřiče. Dále žádá o informaci, kdo a kdy vystavil certifikát měřeného úseku a do kdy má tato certifikace platnost.Fotografie z měřiče a ověřovací list k měřidlu byly žadateli zaslány v příloze.Dále bylo uvedeno, že ověřovací list č. 8012-OL-70034-23 vystavil dne 24.1.2023 pan Ing. Jiří Borovský, zástupce ředitele Českého metrologického institutu Laboratoře primární metrologie Praha. Platnost ověření rychloměru končí 23.1.2024.
40. Žádost ze dne 29. 3. 2023, v níž žadatel požaduje zaslání všech rozhodnutí vydaných po 01.01.2014 při výkonu funkce vodoprávního úřadu podle zákona č. 274/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích, jímž bylo rozhodnuto:o přestupku fyzické osoby podle § 32 odst. 2 písm. g) zákona č. 274/2001 Sb., (Fyzická osoba se jako vlastník vodovodu nebo kanalizace dopustí přestupku tím, že neumožní připojení na vodovod nebo kanalizaci podle § 8 odst. 5) a rozhodnutí odvolacího orgánu proti tomuto rozhodnutí, pokud bylo odvolání podáno a rozhodnutí soudů, pokud byla ve věci podána příslušná žaloba (tj. rozhodnutí správního soudu a příp. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v případě podané kasační stížnosti proti rozhodnutí správního soudu).o přestupku právnické a podnikající fyzické osoby podle § 33 odst. 3 písm. a) zákona č. 274/2001 Sb., (Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník vodovodu nebo kanalizace nebo jako provozovatel dopustí přestupku tím, že neumožní připojení na vodovod nebo kanalizaci podle § 8 odst. 5) a rozhodnutí odvolacího orgánu proti tomuto rozhodnutí, pokud bylo odvolání podáno a rozhodnutí soudů, pokud byla ve věci podána příslušná žaloba (tj. rozhodnutí správního soudu a příp. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v případě podané kasační stížnosti proti rozhodnutí správního soudu).Povinný subjekt žádost odmítl na základě ustanovení § 2 odst. 4 InfZ, neboť Vodoprávní úřad v Říčanech žádná rozhodnutí nevydával, tudíž těmito dokumenty povinný subjekt nedisponuje.
41. Žádost ze dne 29. 3. 2023, v níž žadatel požaduje informaci, zda v období 4. čtvrtletí roku 2022 došlo k těžbě dříví na pozemku parc. č. 1635/9 v k.ú. Říčany u Prahy ve vlastnictví Města Říčany, zejména pak v části tohoto pozemku sousedící s pozemky parc. č. 431/94 v k.ú. Tehov u Říčan, parc. č. 431/79 v k.ú. Tehov u Říčany a parc. č. 431/81 v k.ú. Tehov u Říčany. V případě kladné odpovědi, žádá o informace, kdy k těžbě dříví došlo, kdo těžbu dříví provedl a v jakém objemu byla těžba dříví provedena.K žádosti bylo sděleno, že ve IV. Čtvrtletí roku 2022 došlo na pozemku p.č. 1635/9 v k.ú. Říčany u Prahy (uvedená lokalita sousedící s výše uvedenými pozemky) k nahodilé těžbě – zpracování kůrovcového dříví. Těžbu provedl na základě objednávky města Říčany pan T. B.Těžba byla v rozsahu cca 40 m3.
42. Žádost ze dne 31. 3. 2023, v níž žadatel žádá o poskytnutí těchto informací:Na kolik osob celkem, které neměly splnit podmínky stanovené v § 82 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., týkající se prokázání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel bylo na náš úřad zasláno od roku 2021 – dosud podnětů k zahájení řízení o odnětí řidičského oprávnění (ŘO) policií Policií ČR SKPV OHK Děčín (Policie ČR – KŘP Ústeckého kraje /ÚK/, oddělení hospodářské kriminality /OHK/ Děčín, Kaštanová 301/2 405 58 Děčín, krycí číslo útvaru 040281, ID DS a64ai6n, vedoucí oddělení npor. PhDr. Roman RÁŽEK – dále jen „Policie ČR SKPV OHK Děčín“) v souvislosti s realizací zahájení úkonů trestního řízení dle § 158/3 tr. řádu pod č.j. KRPU-204338/TČ-2019-040281 pro podezření podle § 329 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku na Městském úřadu Varnsdorf, kdy na adrese T.G. Masaryka 1838, Varnsdorf, mělo docházet ke skládání zkoušek k získání řidičského oprávnění v rozporu se zákonem.S kolika osobami z celkového počtu oznámených osob nebylo vůbec výše uvedeným správním orgánem (SO) zahájeno řízení z podezření, že neměly splnit podmínky stanovené v § 82 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., týkající se prokázání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a z jakých důvodů byl podnět (věc) odložen/y.S kolika osobami z celkového počtu oznámených osob bylo zahájeno řízení z podezření, že neměly splnit podmínky stanovené v § 82 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., týkající se prokázání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a s jakým výsledkem.Požadované informace byly žadateli zaslány v příloze.
43. Žádost ze dne 3. 4. 2023, v níž žadatel žádá o poskytnutí kopie rozhodnutí – stavební povolení na stavbu ,,Stavební úpravy a přístavba Sportovního a společenského centra Dobřejovice“, a to vč. informace, kdy nabylo právní moci.Požadovaný dokument byl žadateli odeslán v příloze. Dále bylo sděleno, že nabytí právní moci bylo 11.3.2023.
44. Žádost ze dne 3. 4. 2023, v níž žadatel požaduje tyto informace:Jsou vedena správní řízení týkající se pozemku p.č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/1, 161/56, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 164/17, 172/1, 161/46, 161/63, 161/81 k.ú. Svojetice?Pokud jsou vedena správní řízení, týkající se pozemku p.č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/1, 161/56, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 164/17, 172/1, 161/46, 161/63, 161/81 k.ú. Svojetice, žádá o informaci: k jakému pozemku, jaké je číslo jednací, za jakým účelem jsou správní řízení vedena a čeho se týkají?Jsou podány žádosti o zahájení správních řízení, žádosti o vyjádření, stanoviska, výjimky, rozhodnutí či souhlasy týkající se pozemku p.č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/1, 161/56, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 164/17, 172/1, 161/46, 161/63, 161/81 k.ú. Svojetice?Pokud jsou podány žádosti týkající se pozemku p.č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/1, 161/56, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 164/17, 172/1, 161/46, 161/63, 161/81 k.ú. Svojetice, žádá o informaci: čeho se týkají k jakému pozemku, jaké je číslo jednací, za jakým účelem jsou správní řízení vedena a čeho se týkají?Byla k pozemku p.č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/1, 161/56, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 164/17, 172/1, 161/46, 161/63, 161/81 k.ú. Svojetice vydána nějaká rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, výjimky v období od 1.1.2021?Pokud byla vydána k pozemku p.č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/1, 161/56, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 164/17, 172/1, 161/46, 161/63, 161/81 k.ú. Svojetice vydána nějaká rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, žádá o informaci: k jakému pozemku, jaká rozhodnutí to byla, jaké bylo číslo jednací, kdy byla vydána, kdy nabyla právní účinnosti?K jednotlivým bodům žádosti bylo sděleno:Ano.K pozemku parc. č. 161/46, zn. OŽP- 168040/2022-Do řízení o prodloužení lhůty k dokončení stavby vodovodu povolené rozhodnutím č.j.4742/2008/ovú-00019 ze dne 28.4.2008 a kanalizace povolené rozhodnutím č.j. 17740/2008/ovú-00019 ze dne 22.10.2008.Ano.K pozemku parc. č. 161/46, zn. OŽP- 168040/2022-Do řízení o prodloužení lhůty k dokončení stavby vodovodu povolené rozhodnutím č.j.4742/2008/ovú-00019 ze dne 28.4.2008 a kanalizace povolené rozhodnutím č.j. 17740/2008/ovú-00019 ze dne 22.10.2008.Ano.Usnesení č.j. 238746/2022-MURI/OVÚ/00394 ze dne 22.8.2022 o přerušení řízení, nabytí právní moci 8.9.2022.
45. Žádost ze dne 3. 4. 2023, v níž žadatel požaduje tyto informace:Jsou vedena správní řízení týkající se pozemku p.č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/1, 161/56, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 164/17, 172/1 k.ú. Svojetice?Pokud jsou vedena správní řízení, týkající se pozemku p.č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/1, 161/56, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 164/17, 172/1 k.ú. Svojetice, žádá o sdělení: k jakému pozemku, jaké je číslo jednací, za jakým účelem jsou správní řízení vedena a čeho se týkají.Jsou podány žádosti o zahájení správních řízení, žádosti o vyjádření, stanoviska, výjimky, rozhodnutí či souhlasy týkající se pozemku p.č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/1, 161/56, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 164/17, 172/1 k.ú. Svojetice?Pokud jsou podány žádosti týkající se pozemku p.č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/1, 161/56, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 164/17, 172/1 k.ú. Svojetice, žádá o sdělení: k jakému pozemku, jaké je číslo jednací, za jakým účelem jsou správní řízení vedena a čeho se týkají.Byla k pozemku p.č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/1, 161/56, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 164/17, 172/1 k.ú. Svojetice vydána nějaká rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, výjimky v období od 1.2.2023?Pokud byla vydána k pozemku p.č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/1, 161/56, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 164/17, 172/1 k.ú. Svojetice od 1.2.2023 vydána nějaká rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, žádá o sdělení: k jakému pozemku, jaká rozhodnutí to byla, jaké bylo číslo jednací, kdy byla vydána, kdy nabyla právní účinnosti?Dle sdělení Odboru správních agend a dopravy MěÚ Říčany bylo uvedeno, že k výše uvedeným pozemkům nejsou v současné době vedena žádná správní řízení, nejsou podané žádné žádosti ani nebyla v období od 1.2.2023 vydána žádná rozhodnutí, stanoviska, vyjádření ani výjimky.
46. Žádost ze dne 3. 4. 2023, v níž žadatel požaduje tyto informace:Jsou vedena správní řízení týkající se pozemku p.č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/1, 161/56, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 164/17, 172/1 k.ú. Svojetice?Pokud jsou vedena správní řízení, týkající se pozemku p.č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/1, 161/56, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 164/17, 172/1 k.ú. Svojetice, žádá o sdělení: k jakému pozemku, jaké je číslo jednací, za jakým účelem jsou správní řízení vedena a čeho se týkají.Jsou podány žádosti o zahájení správních řízení, žádosti o vyjádření, stanoviska, výjimky, rozhodnutí či souhlasy týkající se pozemku p.č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/1, 161/56, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 164/17, 172/1 k.ú. Svojetice?Pokud jsou podány žádosti týkající se pozemku p.č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/1, 161/56, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 164/17, 172/1 k.ú. Svojetice, žádá o sdělení: k jakému pozemku, jaké je číslo jednací, za jakým účelem jsou správní řízení vedena a čeho se týkají.Byla k pozemku p.č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/1, 161/56, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 164/17, 172/1 k.ú. Svojetice vydána nějaká rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, výjimky v období od 1.2.2023?Pokud byla vydána k pozemku p.č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/1, 161/56, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 164/17, 172/1 k.ú. Svojetice od 1.2.2023 vydána nějaká rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, žádá o sdělení: k jakému pozemku, jaká rozhodnutí to byla, jaké bylo číslo jednací, kdy byla vydána, kdy nabyla právní účinnosti?Dle sdělení Stavebního úřadu v Říčanech bylo uvedeno, že k výše uvedeným pozemkům nejsou v současné době vedena žádná správní řízení, nejsou podané žádné žádosti ani nebyla v období od 1.2.2023 vydána žádná rozhodnutí, stanoviska, vyjádření ani výjimky.
47. Žádost ze dne 4. 4. 2023, kde byla provedena úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací dne 5.5.2023 a v níž žadatel požadoval poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem vydávaných Městským úřadem v Říčanech v období od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023 dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).Jedná se o tato rozhodnutí:Územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení;Územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území;Územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí;Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území;Rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení);Územní souhlas, společný územní souhlas;Jakýkoliv jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí;Stavební povolení;Stavební ohlášení;Jakýkoliv dokument nahrazující územní rozhodnutí, stavební povolení, stavební ohlášení, územní souhlas, společné povolení, veřejnoprávní smlouvu, návrh veřejnoprávní smlouvy, oznámení o zahájení územního řízení, stavebního řízení;I nepravomocné rozhodnutí, povolení ze všech výše uvedených rozhodnutí;která se týkají pozemních staveb pro právnické osoby. Z výše uvedených rozhodnutí žadatel žádal poskytnout tyto informace:Identifikaci žadatele;Identifikaci stavby;Lokalizaci stavby;Druh rozhodnutí;Datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.Žadateli byly požadované informace po úhradě 468,- Kč odeslány.
48. Žádost ze dne 6. 4. 2023, v níž žadatel požaduje tyto informace (dokumenty):Vydává MěÚ Říčany (obecní úřad, stavební úřad) rozhodnutí, povolení o odstranění stavby pro právnické osoby?V případě kladné odpovědi na výše uvedený dotaz žádá o poskytnutí kopie první stránky rozhodnutí, povolení o odstranění stavby vydaných podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona od 1. 10. 2022 doposud, a to pouze u právnických osob.Sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být vydání rozhodnutí o odstranění stavby, zejména pak údaje o nemovitostech, kterých se projednávané odstranění týká, a to pouze u právnických osob.Sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu.K jednotlivým bodům žádosti bylo sděleno:Ano.V příloze byly zaslány první stránky rozhodnutí o odstranění stavby vydané podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona od 1. 10. 2022 doposud, a to pouze u právnických osob.Jiná řízení neprobíhají.Ohlášení odstranění staveb byla v daném časovém intervalu podána tři.
49. Žádost ze dne 11. 4. 2023, v níž žadatel požaduje informaci, zda městský úřad eviduje k veřejnoprávní smlouvě uzavřené dne 14. 3. 2022 mezi Městským úřadem Říčany, stavebním úřadem, Melantrichova 2000, 251 01 Říčany, a společností LSK Property s.r.o., IČO 11696982, se sídlem Londýnská 254/7, 120 00 Praha 2, č. j. 602117/2022-MURI/OSÚ/00021, která stavebníkovi LSK Property s.r.o. nahrazuje územní rozhodnutí a stavební povolení stavby „LSK Čestlice“ na pozemcích parc. č. 337/77, 341/3, 338/5, 338/15, 337/144, 338/14 a 338/16 v katastrálním území Čestlice (dále jen „VPS“),žádost o určení právního vztahu podle § 142 zák. ř. 500/2004 Sb., správní řád, nebojiné řízení týkající se VPS.K žádosti bylo sděleno, že Stavební úřad v Říčanech neeviduje, ke dni vyřízení této žádosti, žádnou žádost o určení právního vztahu podle § 142 zák. ř. 500/2004 Sb., správní řád nebo jiné řízení týkající se VPS.
50. Žádost ze dne 11. 4. 2023, v níž žadatel požaduje informaci, zda městský úřad eviduje k veřejnoprávní smlouvě uzavřené dne 4.8.2022 mezi Městským úřadem Říčany, stavebním úřadem, Melantrichova 2000, 251 01 Říčany, a společností D1 Land Beta s.r.o., IČO 17243033, se sídlem Anglická 336/21, 120 00 Praha 2, č. j. 212061/2022, která stavebníkovi D1 Land Beta s.r.o. nahrazuje územní rozhodnutí pro stavbu „D1 Land Čestlice“ na pozemcích parc. č. 337/144, 338/5, 338/14, 338/16, 338/18, 338/19, 338/20, 338/21, 358/1, 358/2, 337/77, 337/79 a  337/80 v katastrálním území Čestlice (dále jen „VPS“),žádost o určení právního vztahu podle § 142 zák. ř. 500/2004 Sb., správní řád, nebojiné řízení týkající se VPS.K žádosti bylo sděleno, že Stavební úřad v Říčanech neeviduje, ke dni vyřízení této žádosti, žádnou žádost o určení právního vztahu podle § 142 zák. ř. 500/2004 Sb., správní řád nebo jiné řízení týkající se VPS.
51. Žádost ze dne 12. 4. 2023, v níž žadatel požaduje informace týkající se reklamních zařízení na pozemku č. 154/1 (LV 419) v katastrálním území Kunice u Říčan [677230], a to konkrétně:Který den bylo této stavbě vydáno povolení pro stavbu?Který den toto povolení vyprší?V případě, že by město Říčany nebylo dle platné legislativy příslušným orgánem státní správy ve věci povolování staveb pro výše uvedené katastrální území Kunice u Říčan, žádá o sdělení názvu příslušného orgánu státní správy.Pro Kunice u Říčan je místně příslušný Stavební úřad Velké Popovice, žadateli bylo doporučeno obrátit se s žádostí o informace na tento úřad.Na základě sdělení Stavebního úřadu v Říčanech bylo dále uvedeno, že je zde i možnost obrátit se na Ministerstvo dopravy, neboť je reklama na pozemku u dálnice. Pokud by byla umístěna tak, že by mohla ohrožovat bezpečnost na dálnici, může ji tento orgán nařídit odstranit bez ohledu na to, zda ji povolil stavební úřad.
52. Žádost ze dne 14. 4. 2023, v níž žadatel požaduje informace ve věci řízení o odstranění staveb zastřešené pergoly a topeniště (udírny) umístěných na pozemku p.č. 36/77, k.ú. Nupaky, a to konkrétně:i.)            z jakého důvodu nebyli oznamovatelé označeni jako účastníci tohoto řízení;ii.)           v jakém stadiu se řízení nachází a co případně brání jeho ukončení;iii.)          zda bylo v řízení vydáno rozhodnutí o odstranění Staveb nebo některé z nich a případně které;iv.)          nebylo-li v řízení vydáno rozhodnutí o odstranění Staveb nebo některé z nich, vysvětlení důvodů, proč takové rozhodnutí nebylo vydáno;v.)           bylo-li v řízení vydáno rozhodnutí o odstranění Staveb, popsání kroků, které za účelem vymožení povinnosti vlastníků Staveb stavební úřad učinil;vi.)          bylo-li řízení zastaveno bez vydání rozhodnutí o meritu věci, uvedení důvodů jeho zastavení. b)            Zda bylo zahájeno řízení o dodatečném povolení Staveb nebo některých z nich (a případně které) a pokud bylo takové řízení zahájeno, pak:i.)            z jakého důvodu nebyli oznamovatelé označeni jako účastníci takového řízení;ii.)           v jakém stadiu se řízení nachází;iii.)          zda bylo v řízení vydáno rozhodnutí o povolení Staveb nebo některé z nich a případně které a jaké jsou důvody takového rozhodnutí;iv.)          bylo-li řízení zastaveno bez vydání rozhodnutí o meritu věci, uvedení důvodů jeho zastavení;K jednotlivým bodům žádosti bylo sděleno:i.)            Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby je dle §129, odst. 2), stavebního zákona doručováno vlastníkovi stavby.ii.)           Řízení o odstranění stavby je přerušeno, do doby, dokud nebude ukončené řízení o dodatečném povolení.iii.)          Dosud nebylo vydané rozhodnutí o odstranění staveb.iv.)          Poněvadž je přerušeno a probíhá řízení o dodatečném povolení.v.)           Dosud nebylo vydáno rozhodnutí o odstranění staveb.vi.)          Řízení je přerušené. b)           i.)            Dne 26. 4. 2023 bylo vydáno oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení a odesláno všem účastníkům řízení.ii.)           Dne 26. 4. 2023 bylo vydáno oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení a odesláno všem účastníkům řízení.iii.)          V řízení nebylo vydáno rozhodnutí.iv.)          Řízení nebylo zastaveno.
53. Žádost ze dne 20. 4. 2023, v níž žadatel požaduje informaci, zda fotografie z rychloměru, představující součást správního spisu, vedeného pod sp. zn. 379173/2022-MURI/OÚMVV/1011, byla správnímu orgánu doručena elektronicky, nebo v listinné podobě. Dále žádá o zaslání kopie této fotografie.K žádosti bylo sděleno, že fotografie z rychloměru, představující součást správního spisu, vedeného pod sp. zn. 379173/2022-MURI/OÚMVV/1011, byly doručeny elektronicky. Kopie fotografií byly žadateli zaslány.
54. Žádost ze dne 21. 4. 2023, v níž žadatel požaduje kopii dokumentu, uloženého u Městského úřadu v Říčanech, odbor – Stavební úřad: Protokol/Seznam všech dokumentů, předaných Stavebním úřadem Úvaly v rámci změny příslušnosti (Rozhodnutí MMR Č.j. MMR-104053/2021-83 ze dne 12. února 2022) ve věci nepovolené novostavby RD a zbourání a odstranění původního RD v roce 2014 tamtéž.Požadovaný Protokol/Seznam všech dokumentů byl žadateli zaslán.
55. Žádost ze dne 21. 4. 2023, v níž žadatel požaduje informace ve vztahu k sankcím za přestupky uloženým Městským úřadem Říčany, a to konkrétně:Jaká je za roky 2017 až 2022 průměrná výše pravomocně uložené pokuty Městským úřadem Říčany, odborem stavební úřad – oddělení správní a vyvlastňovací, za přestupek proti stavebnímu zákonu podle § 178 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)?Jaká nejvyšší a jaká nejnižší pokuta byla za roky 2017 až 2022 pravomocně uložena Městským úřadem Říčany, odborem stavební úřad – oddělení správní a vyvlastňovací, za přestupek proti stavebnímu zákonu podle § 178 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. d) stavebního zákona?Kolik pokut ve smyslu otázky 1 a 2 bylo uloženo právnickým osobám a kolik těchto pokut fyzickým osobám?S odkazem na § 17 odst. 1 a 3 InfZ, bylo žadateli sděleno, že tyto informace, vzhledem k časové náročnosti na vyhledání, je možné poskytnout pouze za úhradu. Podle § 17 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty oprávněny požadovat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli; povinný subjekt může žádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací (§ 5 odst. 1 písm. f) InfZ) schválila Rada města Říčany svým usnesením č. 09-08-067  dne 13. 5. 2009.  Tento sazebník je dostupný na Svobodné_informace_směrnice_sazebník.pdf. Referentka Stavebního úřadu v Říčanech vyhledala požadované informace, přičemž tímto strávila 3 hod. ze své pracovní doby. Musela zkontrolovat v databázovém systému Vita více než 180 záznamů a po tento čas byla nucena odložit plnění svých ostatních pracovních úkolů. Podle sazebníku je náhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací stanovena částkou 156,- Kč/hod.Celkem ………………………3 hod. x 156 = 468,- Kč Úhradu nákladů je možno učinit bankovním převodem na účet č. 19-724201/0100, var. s. 21114000 nebo poštovní složenkou na uvedený bankovní účet. Hotově lze platit v pokladně: budova A, Masarykovo nám. 53/40, v úředních hodinách MěÚ Říčany. Poskytnutí informace je vázáno zaplacením požadované úhrady. Jestliže úhrada do 60 dnů ode dne doručení tohoto oznámení nebude zaplacena, bude žádost odložena (§17 odst. 5 InfZ). Informace budou odeslány po zaplacení úhrady. Proti výši úhrady lze podat stížnost podle § 16a InfZ. Stížnost můžete podat u města Říčany do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení (§ 16a odst. 3 písm. a) InfZ). O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje. Po dobu vyřizování stížnosti neběží lhůta pro zaplacení požadované úhrady. Žadatel ve stanovené lhůtě částku neuhradil, žádost byla podle § 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. odložena.
56. Žádost ze dne 24. 4. 2023, v níž žadatel požaduje zaslání kopie části spisu č.j. 86148/2023-MURI/OÚMVV/1013 konkrétně dokument/dokumenty Policie České republiky: foto z měřiče, protokol – předání správnímu orgánu.Požadovaný dokument byl žadateli zaslán.
57. Žádost ze dne 5. 5. 2023, v níž žadatel požaduje zaslání oznámení o přestupku, které je založeno ve spise vedeném pod sp. zn. 25318/2023/Dpř.-Pa-132.Oznámení o přestupku bylo žadateli zasláno.
58. Žádost ze dne 11. 5. 2023, v níž žadatel uvádí, že na nemovitosti bez čísla popisného nebo evidenčního “způsob využití zemědělská stavba“ umístěné na pozemku parc.č. 53/2 v k.ú. Lensedly v obci Kaliště, zapsané u Katastrálního úřadu pro středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-východ, je dle jeho zjištění umístěna fotovoltaická či solární elektrárna. S ohledem, že obec Lensedly je z velké části v památkově chráněné zóně, žádá o sdělení, zda MěÚ v Říčanech eviduje jakoukoliv žádost o povolení těchto stavebních úprav a v případě že ano, žádá o zaslání obsahu příslušného spisu. V případě, že nikoliv, žádá o prošetření vzniklé situace.K žádosti bylo sděleno, že ve věci umístění FVZ na střeše stodoly na pozemku par.č. st. 53/2 v k.ú. Lensedly se Odbor územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ v Říčanech z hlediska památkové péče nevyjadřoval. Podnět bude příslušným odborem prošetřen.
59. Žádost ze dne 11. 5. 2023, v níž žadatel žádá o zaslání informací o projednávaných záměrech („Záměry“) Výborem pro územní rozvoj, výstavbu a veřejný prostor města Říčany („Výbor“) v období od března 2019 do konce května 2019, a to konkrétně:jaké Záměry byly ve výše uvedeném období Výborem projednány;v jaké konkrétní dny byly Výborem tyto Záměry projednány;kdo byl v daných Záměrech investorem;na jakých pozemcích měly být tyto Záměry provedeny;stanoviska Výboru, ke kterým ve věci dospěl, tj. které projednané Záměry doporučil ke schválení a byly následně schváleny a které nedoporučil ke schválení a nebyly následně schváleny.Dle sdělení Odboru územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ v Říčanech bylo k žádosti uvedeno, že Výbor pro územní rozvoj, výstavbu a veřejný prostor byl ustanoven 19. 10. 2022, tudíž v požadovaném období (rok 2019) výbor tohoto jména neexistoval, nelze proto doložit žádné požadované informace a dokumenty.
60. Žádost ze dne 12. 5. 2023, v níž žadatel žádá o vyjádření, znovu prošetření námitek a žádá o odpověď, jakým způsobem byly vyřešeny přestupky pana XY.1.námitkaVrt pana XY na pozemku par. č. 1036/1 byl dělaný jako zkušební vrt na jaře 2018 a pan XY měl za povinnost do 29.11.2018 žádat o povolení na studnu. Toto pan XY neučinil. 1.1.2019 přišla změna vodního zákona, pan XY měl doložit veškerou dokumentaci k tomuto vrtu. Projektová dokumentace byla vypracována 6.10.2021, což je necelé tři roky po vzniku zkušebního vrtu na pozemku pana XY.Jaký dostal postih pan XY za nedoložení povinné dokumentace ke zkušebnímu vrtu ve lhůtě stanoveném zákonem?2.námitkaPan XY měl zajistit správné vyvěšení informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání společného rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo oznámeno zahájení řízení a nařízeno ústní jednání, vyvěšena na místě stavby (při vjezdu na pozemek), a to do doby konání veřejného ústního jednání. Informace obsahuje údaje o žadateli, o předmětu řízení a o veřejném ústním jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popř. jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a jeho vliv na okolí.Toto pan XY opět neučinil, což jsme doložili fotodokumentací v dopise ze dne 28.8.2022, informace o jeho záměru nebyla řádně vyvěšena při vjezdu na pozemek, nýbrž z nepřístupné strany hranice pozemku 1034/4 a 1036/2 v k.ú. Lensedly, který není využíván veřejností jako přístupová cesta (zarostlá cesta křovinami, vysokou trávou a zatarasené zemědělským strojem) a vyvěšené informace nebyli úplné. Vjezd na pozemky pana XY je ze spodní strany parcely č. 1036/2, kde jsou umístěny vrata a vrátka, což jsme opět doložili v dopise dne 28.8.2022.Jaká pokuta byla uložena panu XY za nedodržení §173 odst.1 stavebního zákona, kde může Vodoprávní úřad uložit pokutu do 50 000,- Kč?3.námitkaPanu XY podle odst. II. stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami podle § 9 odst. 1 vodního zákona:Pozemek vlastníka v bezprostřední blízkosti od pláště studny nesmí být znečišťován látkami ohrožujícími jakost a zdravotní nezávadnost povrchových či podzemních vod.V blízkosti studny na pozemku par. č. 1036/1, studny na pozemku par. č. 1040/2 a blízkosti vodoteče se na pozemcích pasou ovce pana XY a dle rozboru vody ze studny na pozemku par. č. 1040/2 a vodoteče, které jsem doložil v dopise ze dne 15.11.2022 je tato voda nevyhovující jako pitná voda pro nás jako uživatele nemovitosti č.p.8 a č.p.28.1. Ustanovení § 17 odst. 1 písm. i) bylo do vodního zákona zařazeno s účinností od 1. 1. 2019, novelou provedenou zákonem č. 113/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon). Do 1. 1. 2019 mohl tedy pan XY libovolně na svém pozemku provádět průzkumné geologické práce bez souhlasu (povolení a dohledu) vodoprávního úřadu. Pakliže pan XY provedl vrt již „na jaře 2018“ zažádal o povolení geologických prací dle § 17 odst. 1 písm. i) vodního zákona nadbytečně.Dle vyjádření vodoprávního úřadu nebyly shledány důvody k zahájení správního řízení. Výše uvedeným nedošlo ke spáchání přestupku dle vodního zákona, a proto nebyla uložena stavebníkovi sankce – pokuta. 2. Dle ustanovení § 87 odst. 2 stavebního zákona, v případech záměrů umisťovaných v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo oznámeno zahájení územního řízení a nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem v oznámení, a to do doby konání veřejného ústního jednání. Informace obsahuje údaje o žadateli, o předmětu územního řízení a o veřejném ústním jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání, pokud mělo porušení této povinnosti žadatele za následek zkrácení práv účastníků územního řízení. V případě, že se neprokáže opak, má se za to, že žadatel povinnost vyvěšení informace splnil.Na základě sdělení vodoprávního úřadu bylo uvedeno, že nebylo nařízeno, u kterého vjezdu na pozemek má být informace o záměru umístěna. Dle sdělení pana XY (uvedeno v protokolu z ústního jednání dne 12.7.2022 č.j. 07122022/809) byla tato informace vyvěšena na hranici pozemků 1034/4 a 1036/2 v k.ú. Lensedly. Z katastru nemovitostí je zřejmé, že podél severní hranice uvedených pozemků je vedena komunikace (pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí jako ostatní plocha – ostatní komunikace). Dle doložené fotodokumentace vodoprávní úřad shledal vyvěšené informace stavebníkem za dostačující (údaje o žadateli, předmětu řízení, grafické vyjádření záměru a také termín veřejného jednání).Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že pan XY zveřejnil informaci o stavbě v souladu s poučením uvedeným v oznámení o zahájení řízení.Dále dle vyjádření vodoprávního úřadu nebyly shledány důvody k zahájení správního řízení. Výše uvedeným nedošlo ke spáchání přestupku dle stavebního zákona, a proto nebyla uložena stavebníkovi sankce – pokuta. 3. Látky, které mohou ohrozit jakost nebo zdravotní nezávadnost povrchových nebo podzemních vod jsou dle vodního zákona tyto:-              zvlášť nebezpečné závadné látky-              nebezpečné závadné látkySeznam nebezpečných závadných látek a dalších látek nebo skupin látek, které v obdobné míře vyvolávají znepokojení, je uveden v příloze č. 1 k tomuto zákonu; tento seznam obsahuje i zvlášť nebezpečné závadné látky. Zvláštní kategorií nebezpečných závadných látek jsou prioritní látky, které představují významné riziko pro vodní prostředí a související ekosystémy. Seznam prioritních látek stanoví vláda nařízením. Součástí seznamu prioritních látek je také kategorie prioritní nebezpečné látky, což jsou látky, které vytvářejí velmi vysoké riziko ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní prostředí z důvodu své perzistence a schopnosti bioakumulace.Na základě vyjádření vodoprávního úřadu bylo sděleno, že pastva ovcí neprodukuje nebezpečné závadné látky ani zvlášť nebezpečné závadné látky (vyjmenované v příloze vodního zákona).Pastva ovcí ani není vyjmenovaným zdrojem znečištění dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.  Podle bodu 6.3.1 technické normy ČSN 75 5115 Jímání podzemní vody platí do vzdálenosti 10 m od studny k jímání pitné vody zákaz znečišťování a veškerých činností, které by mohly zhoršovat jakost podzemní vody. Dále dle bodu 5.3.5 výše uvedené normy platí, že stavba studny má být minimálně do hloubky 3 m od povrchu terénu bezpečně těsněna (jílem, betonem) proti jakémukoliv znečištění podzemní vody z povrchu terénu.Dle § 29 odst. 2 vodního zákona: Osoba, která způsobí při provozní činnosti ztrátu podzemní vody nebo podstatné snížení možnosti odběru ve zdroji podzemních vod, popřípadě zhoršení jakosti vody v něm, je povinna nahradit škodu, která tím vznikla tomu, kdo má povoleno odebírat podzemní vodu z tohoto vodního zdroje, a dále provést podle místních podmínek potřebná opatření k obnovení původního stavu. Náhrada spočívá v opatření náhradního zdroje vody. Není-li to možné nebo účelné, je povinna poskytnout jednorázovou náhradu odpovídající snížení hodnoty tohoto nemovitého majetku, s jehož užíváním je povolení spojeno. Ve sporech o náhradu škody nebo o její výši rozhoduje soud. Dle výše uvedeného se jedná o občanskoprávní spor, o kterém rozhoduje pouze soud a ve kterém je důkazní břemeno na straně poškozeného.
61. Žádost ze dne 12. 5. 2023, v níž žadatel žádá o možnost nahlédnout do nájemní smlouvy města Říčany k pozemku 122/26 Černokostelecká Říčany – vedle čerpací stanice.Žádosti bylo vyhověno a předmětný dokument byl v anonymizované podobě žadateli připraven k nahlédnutí v budově Nové radnice Městského úřadu Říčany, kanceláři č. A 104.Žadatel nahlédl za přítomnosti Ing. Martiny Veletové do nájemní smlouvy č. NS/00911/2019/OSM v anonymizované podobě dne 22.5.2023.
62. Žádost ze dne 17. 5. 2023, v níž žadatel žádá o informaci, zda na firmu Chatenet Automobile CZ s.r.o., IČO: 04966163, DIČ: CZ04966, se sídlem Osadní 869/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice, jsou evidována nějaká vozidla.Žádost byla s odkazem na ust. § 2 odst. 3 InfZ odmítnuta, neboť výdej dat z registru vozidel upravuje § 5 odst. 7 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
63. Žádost ze dne 17. 5. 2023, v níž žadatel žádá o informaci, zda na firmu J. Š., IČO: 67628419, DIČ: 8107150557, se sídlem Cimburkova 916/8, 130 00 Praha 3 – Žižkov, jsou evidována nějaká vozidla.Žádost byla s odkazem na ust. § 2 odst. 3 InfZ odmítnuta, neboť výdej dat z registru vozidel upravuje § 5 odst. 7 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
64. Žádost ze dne 18. 5. 2023, v níž žadatel požaduje zaslání kopie části spisu č.j. 110022/2023-MURI/OÚMVV/1011 konkrétně dokument/dokumenty Policie České republiky: foto z měřiče, protokol – předání správnímu orgánu.Požadovaný dokument byl žadateli zaslán.
65. Žádost ze dne 19. 5. 2023, v níž žadatel žádá o informaci, zda na firmu AutoŠkobi s.r.o., IČO: 04963270, se sídlem Osadní 869/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice, jsou evidována nějaká vozidla.Žádost byla s odkazem na ust. § 2 odst. 3 InfZ odmítnuta, neboť výdej dat z registru vozidel upravuje § 5 odst. 7 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
66. Žádost ze dne 24. 5. 2023, v níž žadatel požaduje kopie všech posudků o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, kterými městský úřad k jeho osobě disponuje, zejména těch přiložených k veškerým žádostem o vydání řidičského průkazu nebo jeho rozšíření.  Žádost byla s odkazem na ust. § 2 odst. 4 InfZ odmítnuta, neboť Odbor registru vozidel, oddělení registru vozidel a řidičů MěÚ v Říčanech požadovanými písemnostmi nedisponuje.
67. Žádost ze dne 25. 5. 2023, v níž žadatel požaduje kopii usnesení č.j. 238746/2022-MURI/OVÚ/00394 ze dne 22.8.2022 o přerušení řízení, nabytí právní moci 8.9.2022.Požadovaný dokument byl žadateli zaslán.
68. Žádost ze dne 29. 5. 2023, v níž žadatel žádá o zaslání informací o projednávaných záměrech („Záměry“) Výborem pro územní rozvoj a výstavbu města Říčany („Výbor“) v období od března 2019 do konce května 2019, a to konkrétně:jaké Záměry byly ve výše uvedeném období Výborem projednány;v jaké konkrétní dny byly Výborem tyto Záměry projednány;kdo byl v daných Záměrech investorem;na jakých pozemcích měly být tyto Záměry provedeny;stanoviska Výboru, ke kterým ve věci dospěl, tj. které projednané Záměry doporučil ke schválení a byly následně schváleny a které nedoporučil ke schválení a nebyly následně schváleny.K žádosti bylo sděleno, že Odbor územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ v Říčanech dohledal návrh zápisu z jednání Výboru pro územní rozvoj a výstavbu města Říčany. Jedná se o zápis, který nebyl oficiálně vydán, avšak členové tehdejšího Výboru jej měli k dispozici. Návrh zápisu z jednání Výboru, který obsahuje informace o projednávaných záměrech byl žadateli zaslán v příloze.
69. Žádost ze dne 1. 6. 2023, v níž žadatel požaduje zaslání kopie části spisu č.j. 130102/2023-MURI/OPE/1721 konkrétně dokument/dokumenty Policie České republiky: foto z měřiče, protokol – předání správnímu orgánu.Požadovaný dokument byl žadateli zaslán.
70. Žádost ze dne 2. 6. 2023, v níž žadatel požaduje informace:Zda dosud trvá přerušení řízení o dodatečné povolení stavby na pozemcích parc. č. st. 1289, st. 1290, st. 1291, st. 1292, st. 1293, st. 1294, st. 1295, st. 1296, st. 1297, st. 1298 v k.ú. Říčany-Radošovice vedených Městským úřadem v Říčanech, odbor-Stavební úřad, pod č.j. 124883/2022, 130497/2022 a 130514/2022 (130509/2022), nebo zda Městský úřad v Říčanech, odbor-Stavební úřad, v řízení pokračuje.Zda bylo Městským úřadem v Říčanech, odbor-Stavební úřad, vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o odstranění stavby na pozemcích parc. č. st. 1289, st. 1290, st. 1291, st. 1292, st. 1293, st. 1294, st. 1295, st. 1296, st. 1297, st. 1298 v k.ú. Říčany-Radošovice. Pokud již byla vydána, žádá o poskytnutí kopií těchto rozhodnutí.Dosud trvá přerušení řízení o dodatečné povolení stavby na pozemcích parc. č. st.1289, st.1290, st.1291, st.1292, st.1293, st.1294, st.1295, st.1296, st.1297, st.1298 v k.ú. Říčany-Radošovice.Vyjma rozhodnutí, která již byla poskytnuta k předešlým žádostem o informace, nebyla vydána jiná rozhodnutí o dodatečném povolení změny stavby nebo rozhodnutí o odstranění stavby k výše uvedeným pozemkům.
71. Žádost ze dne 5. 6. 2023, v níž žadatel požaduje informace ve vztahu k dopravní nehodě ze dne 16. 5. 2022, která měla být postoupena k správnímu vyřízení Městskému řadu Říčany – odboru správních agend a dopravy.  K předmětnému postoupení příslušného spisového materiálu došlo v druhé polovině roku 2022 ze strany Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje – územního odboru Praha-venkov JIH – Dopravního inspektorátu pod č.j.:KRPS 128204/PŘ-2022-011406. Konkrétně žádá o tyto informace:1.     Zda bylo předmětné správní řízení ze strany příslušného správního orgánu Města Říčany ukončeno?2.     V případě, že předmětné správní řízení bylo již ukončeno, dle jakého ustanovení právní normy bylo předmětné správní řízení ze strany příslušného správního orgánu Města Říčany ukončeno?K žádosti bylo sděleno, že na základě odvolání podaného obviněným byla věc dne 15. 2. 2023 odeslána na Krajský úřad Středočeského kraje.
72. Žádost ze dne 5. 6. 2023, v níž žadatel požaduje informaci, zda Vodoprávní úřad s rozšířenou působností Říčany vydal v letošním nebo loňském roce povolení k odběru podzemních vod firmě AUTO LORENC s.r.o., IČ 05815037, sídlící na adrese Jílovská 268, Sulice, Praha-východ. Pokud takové povolení bylo vydáno, žádá o jeho kopie.K žádosti bylo sděleno, že Městský úřad Říčany, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad neeviduje od 1. 1. 2022 do 13. 6. 2023 povolení k odběru podzemních vod firmě AUTO LORENC s.r.o., IČ 05815037, sídlící na adrese Jílovská 268, Sulice, Praha-východ.
73. Žádost ze dne 7. 6. 2023, v níž žadatel požaduje informace:Kolik přestupků za užití pyrotechniky v rozporu s obecně závaznou vyhláškou týkající se užívání pyrotechniky město Říčany řešilo za dobu účinnosti dané vyhlášky?Kolik činí celková částka vybraná na pokutách za užití pyrotechniky v rozporu s obecně závaznou vyhláškou upravující užívání pyrotechniky za dobu účinnosti dané vyhlášky?Za dobu účinnosti dané vyhlášky nebyl řešen žádný přestupek týkající se užívání pyrotechniky.Vzhledem k tomu, že nebyl za dobu účinnosti dané vyhlášky řešen žádný přestupek za užití pyrotechniky, nebyla udělena ani žádná pokuta.
74. Žádost ze dne 8. 6. 2023, v níž žadatel požaduje v souvislosti se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie následující informace: 1. Vnitřní předpis vaší obce upravující ochranu oznamovatelů podle Směrnice. Pokud je tento předpis dostupný způsobem umožňující dálkový přístup, žádáme pouze o internetový odkaz. 2. Jakými způsoby jsou/byli zaměstnanci informováni o možnosti učinit oznámení podle Směrnice? Například:   i) internetové stránky obce (doplňte, prosím, konkrétní odkaz)   ii) informativní plakát vyvěšený na obecním úřadě nebo místě obvyklém pro informování zaměstnanců obce   iii) školení pro zaměstnance   iv) e-learningový program   v) jiné: uveďte další způsoby – 1x ročně informace na poradě vedoucích úředníků MěÚ 3. Umožňuje vnitřní oznamovací kanál (ve smyslu Kapitoly II Směrnice) vaší obce podávání anonymních oznámení? 4. Uveďte u následujících položek odpovídající počet oznámení, která byla přijata v období od 17.12.2021 do 30. 5.2023:   i) Celkem přijato oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího kanálu:   ii) Celkem přijato relevantních oznámení (všechna oznámení zkrácena o nerelevantní):   iii) Celkem přijato anonymních oznámení:   iv) Celkem vyřízeno relevantních oznámení přijetím opatření:   v) Celkem vyřízeno relevantních oznámení postoupením příslušnému orgánu veřejné moci (např. PČR. Uveďte, prosím, název orgánu):   vi) Počet přijatých relevantních oznámení, které nebyly dosud vyřízeny: 5. Pokud obec obdržela relevantní oznámení, vyberte z následujících oblastí práva (dle čl. 2 Směrnice) ty, jichž se oznámení týkala a uveďte, o kolik oznámení se jednalo. Pokud se jednalo o jinou než uvedenou oblast práva, uveďte ji.   i) zadávání veřejných zakázek;   ii) finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu   iii) bezpečnost a soulad výrobků s předpisy   iv) bezpečnost dopravy;   v) ochrana životního prostředí   vi) radiační ochrana a jaderná bezpečnost;   vii) bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat   viii) veřejné zdraví,   ix) ochrana spotřebitele;   x) ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů, 6. Vyhodnotila obec od zavedení vnitřního oznamovacího systému jeho funkčnost a účinnost? Pokud ano, jakým způsobem? 7. Kdo je jmenován příslušnou osobou (příslušnými osobami) v úřadu (uveďte, prosím, funkční zařazení, např. Vedoucí oddělení interního auditu, právní odbor, externí advokátní kancelář apod.) a v jakém je pracovním či smluvním vztahu? 8. Zúčastnila se osoba pověřená vyřizováním stížností (tzv. příslušná osoba) podle vnitřní směrnice od zavedení vnitřního oznamovacího systému nějakého školení nebo vzdělávacích aktivit v oblasti ochrany oznamovatelů? Pokud ano, uveďte, prosím, název školení a poskytovatele, pokud se jednalo o externí školení. 9. Vede příslušná osoba evidenci nerelevantních podnětů? Postupuje příslušná osoba nerelevantní podněty v případě, že takový podnět upozorní na životní situaci, k jejíž řešení je příslušný některý orgán veřejné moci? 10. Eviduje příslušná osoba anonymní oznámení pro případ, že v budoucnu vyjde najevo identita oznamovatele?Vnitřní směrnice č.1/2022 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (Směrnice EU 2019/1937) byla zaslána v příloze.Zaměstnanci jsou o možnosti učinit oznámení podle Směrnice informováni prostřednictvím intranetu města Říčany. Informace jsou taktéž dostupné na webu města Říčany v záložce Radnice – Město a samospráva – Povinně zveřejňované informace – Whistleblowing – ochrana oznamovatelů, na tomto odkazu zde:  https://info.ricany.cz/mesto/povinne-zverejnovane-informace. Dále jsou informace o možnosti učinit oznámení podle Směrnice sdělovány 1x ročně na poradě vedoucích úředníků MěÚ Říčany.Ano.V období od 17. 12. 2021 do 30. 5. 2023 nebyla přijata žádná oznámení.V období od 17. 12. 2021 do 30. 5. 2023 nebyla přijata žádná oznámení.Vzhledem k tomu, že nebyla v období od 17. 12. 2021 do 30. 5. 2023 přijata žádná oznámení, použili jsme k vyhodnocení funkčnosti a účinnosti systému dotazník vč. otestování emailového podání.Vedoucí zaměstnanec útvaru interního auditu v pracovním poměru.Pověřená osoba se vzdělává samostudiem.Od data účinnosti vnitřní směrnice č. 1/2022, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (Směrnice EU 2019/1937) nebylo doručeno žádné oznámení, je vedení evidence irelevantní. Od data účinnosti vnitřní směrnice č. 1/2022, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (Směrnice EU 2019/1937) nebylo doručeno žádné oznámení, je vedení evidence irelevantní. 
75. Žádost ze dne 12. 6. 2023, v níž žadatel požaduje informace:Jsou vedena správní řízení týkající se pozemku p.č. 307/20, 307/21 a 307/29 k.ú. Svojetice?Pokud jsou vedena správní řízení, týkající se pozemku p.č. 307/20, 307/21 a 307/29 k.ú. Svojetice, žádá o informaci: k jakému pozemku, jaké je číslo jednací, za jakým účelem jsou správní řízení vedena a čeho se týkají?Jsou podány žádosti o zahájení správních řízení týkající se pozemku p.č. 307/20, 307/21 a 307/29 k.ú. Svojetice?Pokud jsou podány žádosti týkající se pozemku p.č. 307/20, 307/21 a 307/29 k.ú. Svojetice, žádá o informaci: k jakému pozemku, jaké je číslo jednací, za jakým účelem jsou správní řízení vedena a čeho se týkají?Byla k pozemku p.č. 307/20, 307/21 a 307/29 k.ú. Svojetice vydána nějaká rozhodnutí v období od 1.1.2021?Pokud byla vydána k pozemku p.č. 307/20, 307/21 a 307/29 k.ú. Svojetice vydána nějaká rozhodnutí, žádá o informaci: jaká rozhodnutí to byla, k jakému pozemku, jaké bylo číslo jednací, kdy byla vydána, kdy nabyla právní účinnosti?Ne.Na stavebním úřadě nejsou k pozemkům p.č. 307/20, 307/21 a 307/29 k.ú. Svojetice vedena žádná správní řízení.Ne.Na stavebním úřadě nejsou podány žádné žádosti týkající se pozemků p.č. 307/20, 307/21 a 307/29 k.ú. Svojetice.Ano.K pozemkům p.č. 307/20, 307/21 a 307/29 k.ú. Svojetice byl vydán Územní souhlas s umístěním stavby tlakové kanalizační přípojky a vodovodní přípojky č.j. 314762/2022-MURI/OSÚ/00021 ze dne 10.10.2022, nabytí právní moci 12.10.2022.
76. Žádost ze dne 13. 6. 2023, v níž žadatel požaduje informace:Jsou vedena správní řízení týkající se pozemku parc. č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/1, 173/6, 161/56, 161/81 v k.ú. Svojetice?Pokud jsou vedena správní řízení, týkající se pozemku parc. č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/1, 173/6, 161/56, 161/81 v k.ú. Svojetice, žádá o informaci: za jakým účelem jsou správní řízení vedena a čeho se týkají?Jsou podány žádosti o zahájení správních řízení, žádosti o vyjádření, stanoviska, výjimky, rozhodnutí či souhlasy týkající se pozemku parc. č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/1, 173/6, 161/56, 161/81 v k.ú. Svojetice?Pokud jsou podány žádosti týkající se pozemku parc. č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/1, 173/6, 161/56, 161/81 v k.ú. Svojetice, žádá o informaci: jaké žádosti jsou podány, za jakým účelem jsou správní řízení vedena a čeho se týkají a jaké je číslo jednací?Byla k pozemku parc. č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/1, 173/6, 161/56, 161/81 v k.ú. Svojetice vydána nějaká rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, výjimky v období od 1. října 2022?Pokud ano, jaká rozhodnutí, stanoviska, vyjádření to byla, kdy byla vydána, kdy nabyla právní účinnosti a jaké bylo číslo jednací?K žádosti bylo uvedeno, že k uvedeným pozemkům nejsou v současné době vedena žádná správní řízení, nejsou podané žádné žádosti ani nebyla v období od 1. října 2022 vydána žádná rozhodnutí, stanoviska, vyjádření ani výjimky.
77. Žádost ze dne 15. 6. 2023, v níž žadatel požaduje informace týkající se všech případných opatření podle stavebního zákona, vydaných Odborem výstavby a úřadu územního plánování Městského úřadu Říčany na pozemcích 183/35, 183/41, 183/43, 478/4, 183/42, 478/3, 141/29, 141/34, 141/33, 141/28, 141/1, 141/30, 141/31, 141/32, 141/27, 141/10, 141/11 v kat. území Chomutovice u Dobřejovic za období od 1. 1. 2017, a to konkrétně:1. Všechna opatření vydaná podle Stavebního zákona (souhlasy, rozhodnutí, případně sdělení SÚ) týkajících se výše uvedených pozemků.2. Kopie všech dokladů dotčených orgánů státní správy (vyjádření, příp. závazná stanoviska) sloužících jako podklad k vydání souhlasu, nebo rozhodnutí ke stavební činnosti na výše uvedených pozemcích a to vč. všech příloh těchto dokladů.3. Kopie vyjádření všech příslušných správců sítí, které by sloužily jako podklad k vydání souhlasu, nebo rozhodnutí ke stavební činnosti na výše uvedených pozemcích.Dle sdělení Odboru územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ v Říčanech byla k pozemkům parc. č. 183/43, 478/4, 183/42, 478/3, 141/29, 141/34, 141/33, 141/28, 141/1, 141/30, 141/31, 141/32, 141/27 a 141/10 závazného stanoviska vydána marným uplynutím lhůty tzv. fikcí. Žádost o závazné stanovisko ev. č. 7187/2022, č.j. 12682/2022 vč. situace byla žadateli zaslána. K pozemkům parc. č. 183/41, 183/35 a 141/11 nebylo vydáno žádné závazné stanovisko. Opatření vydaná podle Stavebního zákona a kopie vyjádření příslušných správců sítí ke stavební činnosti na výše uvedených pozemcích byly po úhradě 780,- Kč za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací odeslány.
78. Žádost ze dne 19. 6. 2023, v níž žadatel požaduje:
1. Kopie závazného stanoviska dotčeného orgánu, tj. odboru ŽP, lesní hospodářství, k dodatečnému povolení novostavby rekreační chaty na pozemku parc. č. st. 205 a parc. č. 824/5 v kat. úz. Lensedly. 
2. Kopie závazného stanoviska dotčeného orgánu, tj. odboru územního plánování, k dodatečnému povolení novostavby rekreační chaty na pozemku parc. č. st. 205 a parc. č. 824/5 v kat. úz. Lensedly.
1. Požadovaný dokument byl zaslán v příloze.
2. Odborem územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ v Říčanech bylo závazné stanovisko vydáno tzv. fikcí. Fikce ZS, č.j. 283269/2022, dodatečné povolení přístaveb rekreačního objektu, k.ú. Lensedly, p.č. 824/5 a st. 205.
79. Žádost ze dne 3. 7. 2023, v níž žadatel žádá o poskytnutí informací ve vztahu k pozemku parc. č. 24/2, 603 v k.ú. Radošovice. Dále žádá o poskytnutí informace, zda bylo vydané povolení vjezdu na pozemek parc. č. 24/2, 603 v k.ú. Radošovice z komunikace parc. č. 476/6 v ul. K Památné lípě, k.ú. Radošovice.K žádosti bylo sděleno, že Stavební úřad v Říčanech provedl vizuální kontrolu pozemku parc. č. 24/2 v katastrálním území Říčany – Radošovice, při které shledal, že na pozemku se nachází stavební materiál, ale nebyl shledán takový, který obsahuje azbest. Dále bylo uvedeno, že materiál obsahující azbest nesmí být v dnešní době na stavbu použit, ale samotné skladování není stavebním zákonem a provádějícími vyhláškami zakázáno. Dle sdělení Odboru správy a údržby města MěÚ v Říčanech bylo uvedeno, že vjezd je stávající. Na základě prošetření bylo zjištěno, že předmětný vjezd se v místě nacházel již v roce 2016. Řešení nepřístupnosti nemovitosti není ve věcné příslušnosti městského úřadu, je možné ji řešit občansko-právní cestou.
80. Žádost ze dne 4. 7. 2023, v níž žadatel požaduje mapu, resp. plán všech ulic města Říčany.Požadovaný dokument byl žadateli zaslán.
81. Žádost ze dne 4. 7. 2023, kde byla provedena úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací dne 2. 8. 2023 a v níž žadatel požadoval poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem vydávaných Městským úřadem v Říčanech v období od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023 dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).Jedná se o tato rozhodnutí:územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízeníúzemní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na územíúzemní souhlas nahrazující územní rozhodnutíveřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území – rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)územní souhlas, společný územní souhlasjakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutístavební povolenístavební ohlášeníjakýkoliv dokument nahrazující územní rozhodnutí, stavební povolení, stavební ohlášení, územní souhlas, společné povolení, veřejnoprávní smlouvui nepravomocné rozhodnutí, povolení ze všech výše uvedených dokumentůkterá se týkají pozemních staveb (budov) pro právnické osoby. Z výše uvedených rozhodnutí žádá poskytnout tyto informace:Identifikaci žadatele;Identifikaci stavby;Lokalizaci stavby;Druh rozhodnutí;Datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.Žadateli byly požadované informace po úhradě 468,- Kč odeslány.
82. Žádost ze dne 15. 7. 2023, v níž žadatel požaduje informace, týkající se staveb fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšším, a to konkrétně:1. Vydal stavební úřad v roce 2022 nebo 2023 povolení (územní rozhodnutí, stavební povolení nebo společné povolení nebo veřejnoprávní smlouvu toto povolení nahrazující) pro uvedenou stavbu?     a) Pokud ano, žádá o sdělení jména stavebníka (žadatele), obce, na jejímž území byla stavba povolena/umístěna, a povolený výkon FVE.     b) Pokud ano, byla uvedená stavba již zahájena (pokud touto informací stavební úřad disponuje), příp. byla již zkolaudovaná?2. Vede v současné době stavební úřad řízení o povolení (územní řízení, stavební řízení nebo společné řízení nebo veřejnoprávní smlouva toto povolení nahrazující) pro uvedenou stavbu?     a) Pokud ano, žádá o sdělení jména stavebníka (žadatele), obce, na jejímž území je stavba navržena, a navrhovaný výkon FVE.K žádosti bylo sděleno, že ve věci staveb fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšším, Stavební úřad v Říčanech v roce 2022 ani 2023 nevydal povolení na tuto stavbu. Dále bylo uvedeno, že ani v současné době není vedeno žádné řízení o povolení stavby fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšším.
83. Žádost ze dne 17. 7. 2023, v níž žadatel požaduje poskytnutí dokumentů ze spisu spis. zn. 94500/2022/Ďu, č.j. 131152/2022-MURI/OSÚ/00502, a to konkrétně:Čestné prohlášení paní L.K.Čestné prohlášení pana J.L.Několikařádkový průvodní komentář pana H., ve kterém sděluje, že přikládá svědectví dvou pamětníků.Požadované dokumenty byly žadateli zaslány v příloze.
84. Žádost ze dne 17. 7. 2023, v níž žadatel požaduje následující informace:Ke kolika přestupkům překročení nejvyšší povolené rychlost zaznamenaných automatizovaným technickým prostředkem došlo na pozemní komunikaci mimo obec na dálnici D1 v úseku 21,4 ‐ 16,44 km ve směru Brno ‐> Praha v časovém rozmezí 1. 1. 2023 ‐ 30. 6. 2023?Ke kolika nehodám zaviněných překročením nejvyšší povolené rychlost došlo na pozemní komunikaci mimo obec na dálnici D1 v úseku 21,4 ‐ 16,44 km ve směru Brno ‐> Praha v časovém rozmezí 1. 1. 2023 ‐ 30. 6. 2023?Automatizovaným technickým prostředkem bylo celkem zaznamenáno 8676 přestupků.Tyto informace povinný subjekt neeviduje. Žadateli bylo doporučeno obrátit se s tímto dotazem na Policii ČR.
85. Žádost ze dne 21. 7. 2023, v níž žadatel požaduje zaslání kopie části spisu č.j. 197187/2023-MURI/OÚMVV/1011 konkrétně dokument/dokumenty Policie České republiky: foto z měřiče, protokol – předání správnímu orgánu.Požadovaný dokument byl žadateli zaslán.
86. Žádost ze dne 21. 7. 2023, v níž žadatel požaduje zaslání kopie části spisu č.j. 197233/2023-MURI/OÚMVV/1011 konkrétně dokument/dokumenty Policie České republiky: foto z měřiče, protokol – předání správnímu orgánu.Požadovaný dokument byl žadateli zaslán.
87. Žádost ze dne 22. 7. 2023, v níž žadatel požaduje kopii rozhodnutí 41060/2022‐muri/ope/1385.Povinný subjekt v souvislosti s vyřízením žádosti o informace informoval o přijaté žádosti dotčenou osobu. Zároveň vyrozuměl žadatele o prodloužení lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ.Ve lhůtě pro vyřízení žádosti se dotčená osoba nevyjádřila, proto povinný subjekt rozhodl tak, že kopii rozhodnutí poskytl v anonymizované podobě.
88. Žádost ze dne 24. 7. 2023, v níž žadatel žádá o poskytnutí informací týkajících se zpřístupnění zpracované projektové dokumentace Dostavba vodovodu v lokalitě „Ryba“ společnosti WATER DESIGN GROUP LTD. V rámci zjišťování rozsahu zásahu do autorských práv žádá o informaci o způsobu a rozsahu, v němž byla předmětná projektová dokumentace poskytnuta/zpřístupněna WATER DESIGN GROUP LTD, a dále o informaci, jakým způsobem je nakládáno s otevřeným kontrolním rozpočtem, který byl zaslán objednateli dne 13. 3. 2023 po předchozí žádosti objednatele ze dne 6. 3. 2023.Projektová dokumentace byla společnosti WATER DESIGN GROUP LTD poskytnuta ve formátu DWG v celém rozsahu, a to za účelem úprav, které bylo nezbytné provést v rámci koordinace projektových dokumentací Dostavba vodovodu v lokalitě Ryba a Dostavba kanalizace v lokalitě Ryba. Ze stejných důvodů byl společnosti WATER DESIGN GROUP LTD poskytnut i otevřený kontrolní rozpočet.
89. Žádost ze dne 24. 7. 2023, v níž žadatel požaduje zaslání kopie spisu č.j. 89732/2023-MURI/OÚMVV/1013.Žádost byla s odkazem na ust. § 2 odst. 3 InfZ odmítnuta.
90. Žádost ze dne 26. 7. 2023, v níž žadatel žádá o informaci: komu, k jakému účelu a kým bylo povolena akce, při které by docházelo k rušení nočního klidu podle zákona o ochraně veřejného zdraví 258/200 Sb., pokud bylo takové povolení vyhláškou města Říčany vydáno. Zejména jedná-li se o soukromý subjekt a to, v období od 1.1.2023 dosud. K žádosti bylo sděleno, že akce, u nichž je doba nočního klidu stanovena výjimečně od 2 hod. do 6 hod., jsou taxativně vyjmenovány v čl. 5 OZV č. 2/2023, o regulaci hlučných činností a nočním klidu. Individuální výjimky pro jakékoliv jiné akce nejsou připuštěny. Obecně závazná vyhláška č. 2/2023, o regulaci hlučných činností a nočním klidu byla žadateli zaslána v příloze a rovněž bylo sděleno, že ji lze najít na webových stránkách města Říčany na tomto odkazu: Vyhlášky a nařízení – ŘÍČANY (oficiální stránky města) (ricany.cz).
91. Žádost ze dne 1. 8. 2023, v níž žadatel požaduje tyto informace:Došlo k nějakému rozhodnutí o přemístění značky B 20a (30) v místě u křižovatky silnice II/113 a III/11311 obec Štíhlice, kde se tato nachází nyní o cca 40m dál?Bylo původní rozhodnutí obecní povahy č.j.: 77850/2023-MURI/OSAD a č. ev.: 89011/2023 z 03.04.2023 nějakým způsobem dotčeno nějakým rozhodnutím či rozhodnutím autoremedurním nadepsaného úřadu?Kdo rozhodl o přemístění značky B 20a (30) v místě u křižovatky silnice II/113 a III/11311?Existuje jakékoli rozhodnutí nebo dokument k přemístění značky B 20a (30) v místě u křižovatky silnice II/113 a III/11311?V závěru žádosti žadatel žádá o zaslání předmětných rozhodnutí.K žádnému rozhodnutí o přemístění dopravního značení B 20a (30) v místě u křižovatky silnice II/113 a III/11311 obec Štíhlice nedošlo.Nebylo.Ze strany MěÚ Říčany nebylo rozhodnuto o přemístění dopravního značení B 20a (30) v místě u křižovatky silnice II/113 a III/11311.MěÚ Říčany jiné rozhodnutí o přemístění zmíněného dopravního značení neeviduje. Dále bylo k žádosti sděleno, že v době vyřízení žádosti, je celý spis v této věci na Krajském úřadě Středočeského kraje.
92. Žádost ze dne 3. 8. 2023, v níž žadatel žádá o informaci, s kterým subjektem má město Říčany uzavřenou smlouvu na měření rychlosti v obci Struhařov a za jakých finančních podmínek ji dotčený subjekt provozuje.K žádosti bylo sděleno, že provozovatelem, resp. pronajímatelem, měřícího zařízení v obci Struhařov je konsorcium AŽD-CAMEA (AŽD PRAHA s.r.o., IČ: 48029483, Camea spol. s r.o., IČ: 60746220).  Nájemné je hrazeno ve výši 15 316,60 Kč/měsíc.
93. Žádost ze dne 4. 8. 2023, v níž žadatel požadujete zaslání dvou listin, které jsou vloženy ve správním spise zn. 170346/2023/Dpř.-Pr-1099, a to konkrétně fotografii z rychloměru a úřední záznam policistů.Požadované dokumenty byli žadateli v anonymizované podobě zaslány.
94. Žádost ze dne 8. 8. 2023, v níž žadatel požaduje tyto informace:Sdělení kategorie pozemní komunikace či pozemních komunikací na pozemcích parc. č. 105/7, parc. č. 105/50 a parc. č. 105/47, to vše v k. ú. Čestlice, obec Čestlice (dále jen „Pozemky“).Sdělení, zda se jedná o pozemní komunikaci místní či účelovou či případně pozemní komunikaci jiné kategorie, a pokud se jedná o pozemní komunikaci účelovou, o sdělení, zda se jedná o účelovou komunikaci veřejně přístupnou či veřejně nepřístupnou.Pro případ, že je některý z těchto úseků evidován jako komunikace místní, o informaci, jak je v takovém případě řešen možný rozpor s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.Zažádal vlastník pozemků parc. č. 105/7 a parc. č. 105/47 v k. ú. Čestlice, obec Čestlice (dále jen „Vybrané pozemky“) do dnešního dne silniční správní úřad obecního úřadu obce s rozšířenou působností o změnu, tj. žádost ve smyslu omezení veřejného přístupu (příp. její části) pozemní komunikace na výše uvedených pozemcích nebo aby nebyla veřejnosti přístupná?Projevil vlastník Vybraných pozemků vůli, aby účelová pozemní komunikace (příp. její část) na Vybraných pozemcích nebyla veřejně přístupná do dnešního dne?K prvnímu dotazu bylo sděleno, že na výše uvedených pozemcích se jedná o účelovou komunikaci. K druhému dotazu bylo sděleno, že o účelové komunikaci, rozhoduje její vlastník. Při sporu se následně řeší obecné užívání tzv. řízením o určení dle § 142 správního řádu. Ke třetímu dotazu bylo sděleno, že na pozemcích 105/7, parc. č. 105/50 a parc. č. 105/47 se jedná o účelovou komunikaci ve vlastnictví OC Spektrum, s.r.o., Vladislavova 1390/17, 11000 Praha – Nové Město. Zda je některý z pozemků evidován jako místní komunikace je možné zjistit v pasportu příslušné obce. Rozpor při řešení místních komunikací řeší vždy příslušná obec. Ke čtvrtému a pátému bodu žádosti bylo sděleno, že povinný subjekt nevede řízení ve smyslu omezení veřejného přístupu (příp. její části) pozemní komunikace na výše uvedených pozemcích.
95. Žádost ze dne 8. 8. 2023, v níž žadatel požaduje informace týkající se všech případných opatření podle stavebního zákona, vydaných Odborem výstavby a úřadu územního plánování Městského úřadu Říčany na pozemcích 183/35, 183/41, 183/43, 478/4, 183/42, 478/3, 141/29, 141/34, 141/33, 141/28, 141/1, 141/30, 141/31, 141/32, 141/27, 141/10, 141/11 v kat. území Chomutovice u Dobřejovic za období od 1. 6. 2023, a to konkrétně:Všechna opatření vydaná podle Stavebního zákona (souhlasy, rozhodnutí, případně sdělení SÚ) týkajících se výše uvedených pozemků.Kopie všech dokladů dotčených orgánů státní správy (vyjádření, příp. závazná stanoviska) sloužících jako podklad k vydání souhlasu, nebo rozhodnutí ke stavební činnosti na výše uvedených pozemcích a to vč. všech příloh těchto dokladů.Kopie vyjádření všech příslušných správců sítí, které by sloužily jako podklad k vydání souhlasu, nebo rozhodnutí ke stavební činnosti na výše uvedených pozemcích.K žádosti bylo sděleno:V rozhodné době od 1. 6. 2023 neobdržel Odbor územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu v Říčanech žádné žádosti o závazné stanovisko, územně plánovací informaci nebo vyjádření k pozemkům parc. č. 183/35, 183/41,183/43, 478/4, 183/42, 478/3, 141/29, 141/34, 141/33, 141/28, 141/1, 141/30, 141/31, 141/32, 141/27, 141/10 a 141/11. Z výše uvedených důvodů nebyla tímto odborem vydána žádná z požadovaných písemností.Požadované dokumenty vydané v rozhodném období Odborem Stavební úřad Městského úřadu v Říčanech byly zaslány v příloze.
96. Žádost ze dne 16. 8. 2023, v níž žadatel požaduje zaslání kopie části spisu č.j. 212658/2023-MURI/OÚMVV/1011 konkrétně dokument/dokumenty Policie České republiky: foto z měřiče, protokol – předání správnímu orgánu.Požadovaný dokument byl žadateli zaslán.
97. Žádost ze dne 16. 8. 2023, v níž žadatel požaduje zaslání kopie části spisu č.j. 37370/2023-MURI/OÚMVV/1011 konkrétně dokument/dokumenty Policie České republiky: foto z měřiče, protokol – předání správnímu orgánu.Požadovaný dokument byl žadateli zaslán.
98. Žádost ze dne 26. 8. 2023, v níž žadatel požaduje informace o právním jednání ve věci úkonů spojených se zajištěním pořízení návrhu územního plánu Obce Všestary. Žádá o poskytnutí kopií níže uvedených dokumentů: 1. „Do 15. 1. 2022 měly možnost dotčené orgány státní správy, či občané a majitelé, podávat připomínky k návrhu ÚP“ (výňatek ze zápisu zastupitelstva Obce Všestary):   a) kopie připomínky, kterou po společném jednání/doručení návrhu územního plánu veřejnou vyhláškou podala obchodní společnost CHRISI PRAGA a.s., se sídlem Praha 4, Branická 413/239, PSČ 14000, IČ: 26688590 (dále jen „Připomínka“).   b) kopie originálu dokumentu, která bude obsahovat způsob a přesný termín doručení Připomínky Pořizovateli (například zápis z podatelny apod.).   c) kopie návrhu Pořizovatelem vyhotoveného vyhodnocení stanovisek a připomínek uplatněných podle §50 odst. 2, 3 SZ, vyhotoveného po společném jednání/doručení návrhu ÚP veřejnou vyhláškou. 2. „V souvislosti s „Připomínkou“ dne 20. dubna 2022 předala společnost Chrisi Praga a.s. zastupitelstvu Obce Všestary Dodatek k „Připomínce“, ve kterém navrhuje rozšíření spolupráce.“ (volná citace ze zápisu zastupitelstva Obce Všestary):   a) kopie Pořizovatelem obdrženého dodatku k „Připomínce“, včetně všech příloh;   b) kopie originálu dokumentu, který bude obsahovat způsob a přesný termín doručení dodatku k Připomínce Pořizovateli (například zápis z podatelny, kopii emailové zprávy apod.). 3.„Následně ZO na svém zasedání 22.8.2022 souhlasilo s rozšířením plochy pro výstavbu na pozemku p.č. 160/91 a s uzavřením dodatku plánovací smlouvy s investorem Chrisi Praga za podmínek, že investor daruje obci do vlastnictví cca 5000 m2 z předmětného pozemku a předá obci příspěvek ve výši 1 milion korun na infrastrukturu obce.“ (výňatek ze zápisu zastupitelstva Obce Všestary):   a) kopie pokynu určeného zastupitele Obce Všestary, uděleného Pořizovateli v souvislosti s návrhy, přijatými na zastupitelstvu Obce Všestary dne 22/8/2022, týkající se rozšíření plochy Z16SV   b) kopie originálu dokumentu, který bude obsahovat způsob a přesný termín doručení pokynu Obce Všestary Pořizovateli (například zápis z podatelny, kopii emailové zprávy apod.).1. a), b)Požadovaný dokument byl žadateli zaslán. 1.c)Vyhodnocení připomínek podaných dle §50 není zpracované a bude zpracováno dle §53 stavebního zákona ve fázi po všech veřejných projednáních před vydáním územního plánu. 2. a), b)Dodatek k připomínce nebyl pořizovateli doručen. 3. a), b)Souhlas obce Všestary s návrhem ÚP připraveném k veřejnému projednání zasíláme v příloze, tj. souhlas s vyhodnocením společného jednání a s úpravami. Pokyny k úpravě návrhu ÚP po společném jednání vyplynuly z ústního jednání zpracovatele ÚP a obce Všestary.
99. Žádost ze dne 29. 8. 2023, v níž žadatel požaduje informace ohledně ceny služeb v oblasti odpadového hospodářství. Konkrétně žádá o poskytnutí aktuálních jednotkových cen, které městu Říčany účtuje svozová společnost za obsluhu nádob na směsný komunální odpad o objemu 110 l, 120 l, 240 l a 1100 l a aktuální ceny odstranění 1 tuny směsného komunálního odpadu na koncovém zařízení (skládka odpadu / ZEVO). Zároveň žádá o informaci aktuální frekvence svozu nádob na směsný komunální odpad a dále, kolik doplácí město Říčany na odpadové hospodářství.K žádosti bylo sděleno, že aktuální jednotková cena, kterou si účtuje svozová společnost za obsluhu nádob na směsný komunální odpad je za nádoby do a včetně objemu 240 l ve výši 29,85,-Kč/ks bez DPH a za nádoby o objemu 1 100 l ve výši 161,14,-Kč/ks bez DPH. Aktuální cena odstranění 1 tuny směsného komunálního odpadu na koncové zařízení je ve výši 1094,60,- Kč/t bez DPH a bez zákonného poplatku. Dále uvádíme, že aktuální frekvence svozu nádob na směsný komunální odpad je 1x za týden. Město Říčany za období
1-12/2022 doplácelo na odpadové hospodářství 20 002 991,- Kč.
100. Žádost ze dne 30. 8. 2023, v níž žadatel požaduje informace a vysvětlení k rozhodnutí č.j. 67414/2020-MURI/OSU/00502 a dále proč nebylo zahájeno řízení o povolení výjimky ve věci přístavby BJ, ul. Vojkovská, k.ú. Strašín.K žádosti bylo sděleno, že stavební úřad vydal pod č.j. 67414/2020-MURI/OSÚ/00502 rozhodnutí Stavební úpravy a nástavba rodinného domu ze dne 27.3.2020. V tomto řízení byl žadatel účastníkem řízení a uvedené nerespektování odstupových limitů od hranic pozemků bylo již v té době namítáno a stavební úřad se tímto v řízení zabýval a v uvedeném rozhodnutí odůvodnil, proč nebylo těmto námitkám vyhověno. V současné době již marně uplynula zákonná lhůta stanovená správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.) pro přezkumné řízení a rozhodnutí je tedy nepřezkoumatelné.Město Říčany jako povinný subjekt nemá povinnost dle InfZ dále zdůvodňovat svá rozhodnutí, která jsou již odůvodněna, nicméně pro úplnost bylo uvedeno: Samotné spory o hranice pozemků nemovitostí nejsou ve věcné příslušnosti stavebních úřadů a v případě nezbytnosti je nutné se obrátit na soud. Dále se stavební úřad v předmětném řízení zabýval i změnami stavebních otvorů, a i tyto úpravy navržené v projektové dokumentaci shledal jako bezrozporné. V samotném řízení o výjimce ze vzájemných odstupových vzdáleností lze konstatovat, že centrum sídla Strašín je svým charakterem koncentrované zástavby s velkou četností staveb na, či při hranici se sousedními pozemky, splňuje tedy § 25 odst. 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.K druhé části podání, týkajícího se řízení na pozemku st. 79/1 v k.ú. Strašín, spis. zn.124108/2023/Ďu, bylo uvedeno, že se jedná o zcela novou stavbu, ne o změnu již stávající stavby. Dále se jedná o zcela odlišný druh stavby. Posouzení, zda vést řízení o výjimce je nutno provádět u každé stavby jednotlivě. K promeškání lhůty na odvolání do rozhodnutí č.j. 67414/2020-MURI/OSÚ/00502 bylo konstatováno, že zdravotní důvody jsou samozřejmě důležitým faktorem, nicméně stavební úřad musí postupovat dle správního řádu, který upravuje možnosti zastupování, z toho důvodu je postup stavebního úřadu považován za správný.
101. Žádost ze dne 6. 9. 2023, v níž žadatel požaduje informace ohledně povolení staveb plotu na pozemcích JUDr. J. Z. a J. Z.Konkrétně informací o vydání povolení či jakýchkoli souvisejících případně vydaných aktů dotčených orgánů veřejné správy v souvislosti se stavbou oplocení na níže uvedených pozemcích, resp. na jejich hranicích:i) pozemek parc.č. 1026/9, druh pozemku rybník,ii) pozemek parc č. 1026/11, druh pozemku ostatní plocha,iii) pozemek parc č. 1061/1, druh pozemku trvalý travní porost,iv) pozemek parc č. 1062, druh pozemku trvalý travní porost avše v katastrálním území Mnichovice u Říčan.Uvedené Pozemky jsou v rámci územního plánu města Mnichovice kategorizovány jakožto Krajinná zeleň /KZ/, resp. Louky a pastviny /LP/. U těchto Pozemků jsou dle územního plánu města Mnichovice vyloučeny stavby oplocení, avšak ve skutečnosti tyto Pozemky jsou oploceny, a to rozsáhlým oplocením o výšce cca 2 metry, přičemž současně v řadě míst realizace tohoto oplocení se nachází rovněž betonová podezdívka, brány apod. (dále jen „Oplocení Pozemků“). Pozemky parc č. 1061/1 a parc.č. 1062 jsou nadto situovány přesně na hranici lesa.Žadatel žádá zdejší správní orgán o sdělení, na základě jakých povolení či jakých aktů, resp. vyjádření a dalších podkladů kompetentních orgánů veřejné správy byly shora specifikované stavby Oplocení Pozemků realizovány, schváleny či jinak povoleny. Pakliže Oplocení Pozemků schváleno či povoleno nebylo, žádá o výslovné potvrzení této okolnosti.Povinný subjekt rozhodl o odmítnutí poskytnutí výše uvedených informací, neboť jimi nedisponuje a ust. § 2 odst. 4 InfZ vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Z tohoto důvodu bylo v souladu s § 15 odst. 1 InfZ vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací. Odbor životního prostředí Městského úřadu v Říčanech, k oplocení výše uvedených pozemků nevydal dle sdělení jednotlivých pracovníků OŽP žádné stanovisko ani neprovedl žádný jiný právní úkon. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu v Říčanech taktéž neeviduje jakékoliv žádosti týkajících se oplocení k uvedeným pozemkům, ani nebylo k oplocení vydáno žádné stanovisko. Dle výše uvedeného požadovanými informacemi ani dokumenty MěÚ Říčany nedisponuje. Povinný subjekt na závěr uvedl, že místně příslušný v této věci je Stavební úřad v Mnichovicích.
102. Žádost ze dne 7. 9. 2023, v níž žadatel požaduje tyto informace:Jsou vedena správní řízení týkající se pozemku parc. č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/56, 161/81, 161/64, 161/15, 161/65, 161/66, 161/63, 161/46, 161/1 v k.ú. Svojetice?Pokud jsou vedena správní řízení, týkající se pozemku parc. č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/56, 161/81, 161/64, 161/15, 161/65, 161/66, 161/63, 161/46, 161/1 v k.ú. Svojetice, žádá o informaci: za jakým účelem jsou správní řízení vedena a čeho se týkají?Jsou podány žádosti o zahájení správních řízení, žádosti o vyjádření, stanoviska, výjimky, rozhodnutí či souhlasy týkající se pozemku parc. č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/56, 161/81, 161/64, 161/15, 161/65, 161/66, 161/63, 161/46, 161/1 v k.ú. Svojetice?Pokud jsou podány žádosti týkající se pozemku parc. č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/56, 161/81, 161/64, 161/15, 161/65, 161/66, 161/63, 161/46, 161/1 v k.ú. Svojetice, žádá o informaci: jaké žádosti jsou podány, za jakým účelem jsou správní řízení vedena a čeho se týkají a jaké je číslo jednací?Byla k pozemku parc. č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/56, 161/81, 161/64, 161/15, 161/65, 161/66, 161/63, 161/46, 161/1 v k.ú. Svojetice vydána nějaká rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, výjimky v období od 1. června 2023?Pokud ano, jaká rozhodnutí, stanoviska, vyjádření to byla, kdy byla vydána, kdy nabyla právní účinnosti a jaké bylo číslo jednací?Na základě podkladů ze Stavebního úřadu v Říčanech bylo k jednotlivým bodům sděleno:Ano, na pozemku parc. č. 161/14, 161/81, 161/63 a 161/46 je vedeno správní řízení.Řízení na pozemcích jsou vedena za účelem dělení pozemku, komunikace, vodovodní řad, kanalizační řad, dešťová kanalizace vsak, vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, veřejné osvětlení, přípojka NN, přeložka VN ČEZ.Byla podána žádost o zahájení správního řízení na pozemcích parc. č. 161/14, 161/81, 161/63, 161/64.Je podána žádost o územní rozhodnutí – pod číslem jednacím 254440/2023-MURI/OSÚ/00021.Ne. V doplňující odpovědi ze dne 25. 9. 2023 povinný subjekt doplnil svou odpověď na základě sdělení Odboru životního prostředí, vodoprávní úřad MěÚ v Říčanech:Ano.K pozemku parc. č. 161/46, zn. OŽP- 168040/2022-Do řízení o prodloužení lhůty k dokončení stavby vodovodu povolené rozhodnutím č.j.4742/2008/ovú-00019 ze dne 28.4.2008 a kanalizace povolené rozhodnutím č.j. 17740/2008/ovú-00019 ze dne 22.10.2008.Ano.K pozemku parc. č. 161/46, zn. OŽP- 168040/2022-Do řízení o prodloužení lhůty k dokončení stavby vodovodu povolené rozhodnutím č.j.4742/2008/ovú-00019 ze dne 28.4.2008 a kanalizace povolené rozhodnutím č.j. 17740/2008/ovú-00019 ze dne 22.10.2008.Ne.
103. Žádost ze dne 12. 9. 2023, v níž žadatel požaduje sdělení, zda Stavební úřad v Říčanech v minulosti vedl nebo vede správní řízení související se stavbami na pozemcích 881/1, 881/5, 881/6, 881/8, 881/9, 881/11, 881/12, 881/21, 881/22, st. 514, st. 598 v k.ú. Tehovec, vše v katastru nemovitostí v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ. Pokud úřad takové správní řízení vedl nebo vede, žádá informace o obsahu a výsledku takového řízení. Zejména žádá o poskytnutí kopií všech rozhodnutí, která byla v dané věci přijata, zejména pak územních rozhodnutí, stavebních povolení, společných povolení a kolaudačních rozhodnutí.Povinný subjekt žadateli poskytl dohledaná povolení od roku 2000.Žadatel podal stížnost na postup při vyřízení žádosti o informace, neboť nesouhlasil s vyřízením žádosti a konkrétně požádal o poskytnutí informací o tom, co bylo vydáno od roku 1990.Povinný subjekt stížnost vyřídil v rámci autoremedury a žadateli odeslal dohledaná rozhodnutí od roku 1990.
104. Žádost ze dne 17. 9. 2023, v níž žadatel požaduje informace týkající se všech případných opatření podle stavebního zákona, vydaných Odborem výstavby a úřadu územního plánování Městského úřadu Říčany na pozemcích 183/35, 183/41, 183/43, 478/4, 183/42, 478/3, 141/29, 141/34, 141/33, 141/28, 141/1, 141/30, 141/31, 141/32, 141/27, 141/10, 141/11 v kat. území Chomutovice u Dobřejovic za období od 1. 6. 2023, a to konkrétně:1. Všechna opatření vydaná podle Stavebního zákona (souhlasy, rozhodnutí, případně sdělení SÚ) týkajících se výše uvedených pozemků.2. Kopie všech dokladů dotčených orgánů státní správy (vyjádření, příp. závazná stanoviska) sloužících jako podklad k vydání souhlasu, nebo rozhodnutí ke stavební činnosti na výše uvedených pozemcích a to vč. všech příloh těchto dokladů.3. Kopie vyjádření všech příslušných správců sítí, které by sloužily jako podklad k vydání souhlasu, nebo rozhodnutí ke stavební činnosti na výše uvedených pozemcích.Žádost byla s odkazem na ust. § 2 odst. 4 InfZ odmítnuta, neboť Odbor územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ v Říčanech ani Stavební úřad v Říčanech nedisponuje jinými dokumenty než těmi, které byly již žadateli poskytnuty k žádosti o informace ze dne 8. 8. 2023.
105. Žádost ze dne 19. 9. 2023, v níž žadatel požaduje poskytnutí:
1) informací týkající se stávajícího dopravního značení včetně parkovacích zón na parkovišti v Říčanech, ulice Nádražní, tj. parkoviště u nádraží;
2) informací týkající se dopravního značení včetně případných parkovacích zón v období listopadu roku 2022 na parkovišti v Říčanech, ulice Nádražní, tj. parkoviště u nádraží;
3) informací, kdy došlo k případným změnám dopravního značení, zavedení parkovacích zón, v posledních 5 letech na parkovišti v Říčanech, ulice Nádražní, tj. parkoviště u nádraží;
4) příslušných opatření obecné povahy upravující dopravní značení či parkovacích zón v období od října roku 2022 do nyní, včetně grafických příloh, a to na parkovišti v Říčanech, ulice Nádražní, tj. parkoviště u nádraží;
5) anonymizovaného rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje týkající se úpravy dopravního značení a řešení dopravní situace na parkovišti v Říčanech, ulice Nádražní, tj. parkoviště u nádraží;
6) anonymizované rozhodnutí příslušného soudu ohledně žaloby Města Říčany proti výše uvedenému rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje.
1) Odpovědi na první čtyři body žádosti byly v posloupnosti v přiložených přílohách   a) První OOP s přílohou   b) Druhé OOP se změnami vůči OOP 1 s přílohou   c) po soudním potvrzení našich dvou OOP byla tato platná   d) 19.12.2021 – zpřesnění v ul. Nádražní   e) 22.12.2022 – přechodné DZ   f) bylo vydáno 5 přechodných OOP z důvodu postupné realizace. Přechodná OOP stavěla na soudem potvrzeném OOP a dílčí změny v těchto přechodných OOP se nijak netýkaly ul. Nádražní (upravovala se jiná místa ve městě). Tedy u nádraží panoval stejný stav dle výše uvedených stanovení DZ. 
2) V listopadu 2022 platilo dopravní značení vzešlé z 1. a 2. OOP Parkovacího sytému. Úprava u budov přímo před nádražím (viz. příloha) proběhla až později.
3) Kromě výše zmíněných si Silniční správní úřad není vědom žádných jiných změn v DZ.
4) Viz přílohy.
5) Požadovaný dokument byl zaslán v příloze.
6) Požadovaný dokument byl zaslán v příloze.
106. Žádost ze dne 21. 9. 2023, v níž žadatel požaduje informace ohledně podané žádosti podle § 70 odst.2 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a podle § 115 odst.6 zákona 254/2001 o vodách ze dne 5. 5. 2023, a to konkrétně:Byla tato žádost doručena všem uvedeným úřadům a oddělením uvedených v této žádosti?Kdy (datum) byla tato žádost doručena jednotlivým úřadům a oddělením?K žádosti bylo sděleno:Ano.Žádost byla doručena jednotlivým úřadům a oddělením dne 10. 5. 2023.
107. Žádost ze dne 26. 9. 2023, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací: „Které základní podmínky stanovené platným územním plánem Říčany pro zahájení II. etapy výstavby jsou aktuálně splněny a které ještě aktuálně splněny nejsou a v případě, že splněny nejsou, tak kdy splněny budou.“Na základě sdělení Odboru územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Říčany bylo uvedeno, že z hlediska platného územního plánu Říčan platí pro rozvojovou plochu ŘJ – 24, do které spadají pozemky 582/2, 582/3 a 582/18 v k.ú. Říčany u Prahy, následující základní podmínky z II. etapy výstavby:„Zahájení II. etapy je podmíněno těmito základními podmínkami (platnými současně):kolaudací městské Základní školy na Komenského náměstí, toto neplatí pro plochy výroby a skladování,navýšením počtu míst v městských MŠ v Říčanech o 150 míst oproti roku 2018 (včetně MŠ Větrník), toto neplatí pro plochy výroby a skladování“. V současné době tyto podmínky nejsou splněny a územní plán neobsahuje termín, kdy by tyto podmínky měly být splněny. Povinný subjekt nedisponuje informací o termínu splnění podmínek. Z tohoto důvodu bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ, a to na základě ustanovení § 2 odst. 4 InfZ „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“
108. Žádost ze dne 27. 9. 2023, v níž žadatel požaduje:Kopii GPS monitoringu a dále kopii knihy jízd služebního vozidla, které jelo dne 27. 6. 2023 do Šternova  – osádka R.Kopie z el. komunikace (služební email) mezi R. a úředníky Měú. Benešov, KUSK, MD ČR a to včetně historie této komunikace – čas, datum, příchozí email adresa, odchozí email adresa a to včetně příloh a to k věcem vedeným, k osobě žadatele, jedná se pouze o řízení v oddělení dopravy.Žádost byla s odkazem na § 2 odst. 4 InfZ a § 8a InfZ odmítnuta, neboť požadovanými informacemi povinný subjekt nedisponuje.
Žadatel podal proti tomuto rozhodnutí dne 16. 11. 2022 stížnost a celý spis byl zaslán na Krajský úřad Středočeského kraje k přezkoumání. Krajský úřad Středočeského kraje rozhodnutí povinného subjektu potvrdil.
109. Žádost ze dne 29. 9. 2023, v níž žadatel požaduje poskytnutí kopie povolení a termín schválení žádosti o oplocení části pozemku č. 1332/5 vyznačené na nákresu v žádosti. Katastrální území Kaliště u Ondřejova.Povolení oplocení části pozemku č. 1332/5 v k.ú. Kaliště u Ondřejova není v kompetenci Stavebního úřadu v Říčanech, ale Stavebního úřadu v Mnichovicích, proto byla žádost s odkazem na § 2 odst. 1 InfZ odložena.
110. Žádost ze dne 2. 10. 2023, kde byla provedena úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací dne 2. 11. 2023 a v níž žadatel požadoval poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem vydávaných Městským úřadem v Říčanech v období od 1. 7. 2023 do 30. 9. 2023 dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Jedná se o tato rozhodnutí:
územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území – rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)
územní souhlas, společný územní souhlas
jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
stavební povolení
stavební ohlášení
jakýkoliv dokument nahrazující územní rozhodnutí, stavební povolení, stavební ohlášení, územní souhlas, společné povolení, veřejnoprávní smlouvu
i nepravomocné rozhodnutí, povolení ze všech výše uvedených dokumentů
která se týkají pozemních staveb (budov) pro právnické osoby.
 
Z výše uvedených rozhodnutí žádá poskytnout tyto informace:
Identifikaci žadatele;
Identifikaci stavby;
Lokalizaci stavby;
Druh rozhodnutí;
Datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Žadateli byly požadované informace po úhradě 468,- Kč odeslány.
111. Žádost ze dne 7. 10. 2023, v níž žadatel požaduje informace:
Zda dosud trvá přerušení řízení o dodatečné povolení stavby na pozemcích parc. č. st.1289, st.1290, st.1291, st.1292, st.1293, st.1294, st.1295, st.1296, st.1297, st.1298 v k.ú. Říčany-Radošovice vedených Městským úřadem v Říčanech, odbor-Stavební úřad, pod č.j. 124883/2022, 130497/2022 a 130514/2022 (130509/2022), nebo zda Městský úřad v Říčanech, odbor-Stavební úřad, v řízení pokračuje.
Zda bylo Městským úřadem v Říčanech, odbor-Stavební úřad, po 25.4.2022 vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o odstranění stavby na pozemcích parc. č. st.1289, st.1290, st.1291, st.1292, st.1293, st.1294, st.1295, st.1296, st.1297, st.1298 v k.ú. Říčany-Radošovice. Pokud již byla vydána, žádá o poskytnutí kopií těchto rozhodnutí.
K žádosti bylo sděleno, že pro tuto chvíli nebylo svoláno ústní jednání spojené s místním šetřením ve věci dodatečného povolení stavby na pozemcích parc. č. st.1289, st.1290, st.1291, st.1292, st.1293, st.1294, st.1295, st.1296, st.1297, st.1298 v k.ú. Říčany-Radošovice. Kromě rozhodnutí, která již byla poskytnuta k předešlým žádostem o informace, nebyla vydána jiná rozhodnutí o dodatečném povolení změny stavby nebo rozhodnutí o odstranění stavby k výše uvedeným pozemkům.
112. Žádost ze dne 16. 10. 2023, v níž žadatel požaduje informace:
Jaké konkrétní kroky k datu podání této žádosti město Říčany učinilo ve věci vybudování Základní školy na Komenského náměstí? (pozn.: vybudování Základní školy na Komenského náměstí je dle aktuálního územního plánu Říčan jedním z předpokladů pro možnost zahájení II. etapy výstavby),
Proběhlo již výběrové řízení na výběr zhotovitele uvedené Základní školy na Komenského náměstí?
Byl již ve výběrovém řízení na výběr zhotovitele na stavbu uvedené Základní školy na Komenského náměstí vybrán zhotovitel, který provede výstavbu Základní školy na Komenského náměstí?
Byla již s vybraným zhotovitelem (tj. vítězem výběrového řízení na výběr zhotovitele na stavbu uvedené Základní školy na Komenského náměstí) uzavřena smlouva?
Započala již výstavba uvedené Základní školy na Komenského náměstí? A v případě, že nezapočala, tak z jakého důvodu a kdy započne?
V jakém stadiu je výstavba uvedené Základní školy na Komenského náměstí?
Kdy dojde ke kolaudaci uvedené Základní školy na Komenského náměstí.
Město Říčany úspěšně podalo žádosti o dotace z evropských i národních zdrojů a vyhlásilo zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Základní škola na Komenského náměstí v Říčanech“.
Zadávací řízení na veřejnou zakázku bylo zahájeno 6. 4. 2023.
Rada města Říčany rozhodla o výběru dodavatele dne 2. 10. 2023 usnesením č. 23-38-003.
Ne.
Výstavba nezapočala z důvodu, že dosud nebyla uzavřena smlouva s vybraným dodavatelem. Předpoklad zahájení výstavby: rok 2023.
Viz výše.
Předpoklad kolaudace: do 6/2026.
113. Žádost ze dne 16. 10. 2023, v níž žadatel požaduje kopie:
vyjádření obce Velké Popovice k územní studii „Lokalita P39 – ÚS5 Velké Popovice – východ“, které bylo schváleno usnesením 5/44R/2021 Rady obce Velké Popovice na schůzi č. 44 Rady obce Velké Popovice konané dne 2. 12. 2021.
všech dalších usnesení, vyjádření, stanovisek apod. obce Velké Popovice ve vztahu k Lokalitě P39 vymezené současným územním plánem obce Velké Popovice.
všech odpovědí a informací, které město Říčany v této souvislosti adresovalo obci Velké Popovice.
Požadované dokumenty byly žadateli zaslány.
114. Žádost ze dne 16. 10. 2023, v níž žadatel požaduje tyto informace:
Jsou vedena správní řízení týkající se pozemku p.č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/1, 161/56, 161/81, 172/1, 173/2, 173/6, 177/4 k.ú. Svojetice?
Pokud jsou vedena správní řízení, týkající se pozemku p.č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/1, 161/56, 161/81, 172/1, 173/2, 173/6, 177/4 k.ú. Svojetice, žádá o informaci: k jakému pozemku, jaké je číslo jednací, za jakým účelem jsou správní řízení vedena a čeho se týkají?
Jsou podány žádosti o zahájení správních řízení, žádosti o vyjádření, sdělení, stanoviska, výjimky, rozhodnutí či souhlasy týkající se pozemku p.č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/1, 161/56, 161/81, 172/1, 173/2, 173/6, 177/4 k.ú. Svojetice?
Pokud jsou podány žádosti týkající se pozemku p.č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/1, 161/56, 161/81, 172/1, 173/2, 173/6, 177/4 k.ú. Svojetice, žádá o informaci: k jakému pozemku, jaké je číslo jednací, za jakým účelem jsou správní řízení vedena a čeho se týkají?
Byla k pozemku p.č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/1, 161/56, 161/81, 172/1, 173/2, 173/6, 177/4 k.ú. Svojetice vydána nějaká rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, výjimky atd. v období od 1. 8. 2023?
Pokud byla vydána k pozemku p.č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/1, 161/56, 161/81, 172/1, 173/2, 173/6, 177/4 k.ú. Svojetice od 1. 8. 2023 vydána nějaká rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, sdělení atd. žádáte o informaci: k jakému pozemku, jaká rozhodnutí (sdělení, stanoviska apod.) to byla, jaké bylo číslo jednací, kdy byla vydána, kdy nabyla právní účinnosti? Dále žádá o zaslání jejích kopií.
Na základě sdělení Stavebního úřadu v Říčanech bylo uvedeno, že k výše uvedeným pozemkům nejsou v současné době vedena žádná správní řízení, nejsou podané žádné žádosti ani nebyla v období od 1. 8. 2023 vydána žádná rozhodnutí, stanoviska, vyjádření ani výjimky.
Na základě sdělení Odboru správních agend a dopravy MěÚ Říčany bylo uvedeno, že k výše uvedeným pozemkům nejsou v současné době vedena žádná správní řízení, nejsou podané žádné žádosti ani nebyla v období od 1. 8. 2023 vydána žádná rozhodnutí, stanoviska, vyjádření ani výjimky.
Na základě sdělení Odboru životního prostředí – vodoprávní úřad MěÚ Říčany bylo uvedeno, že k výše uvedeným pozemkům nejsou v současné době vedena žádná správní řízení, nejsou podané žádné žádosti ani nebyla v období od 1. 8. 2023 vydána žádná rozhodnutí, stanoviska, vyjádření ani výjimky.
115. Žádost ze dne 23. 10. 2023, v níž žadatel žádá o poskytnutí všech údajů z kořenové čističky – Klokočná od spuštění do dne podání žádosti.Požadované dokumenty byly žadateli poskytnuty.
116. Žádost ze dne 23. 10. 2023, v níž žadatel požaduje informace ve vztahu k dopravní nehodě ze dne 16. 5. 2022, která měla být postoupena k správnímu vyřízení Městskému řadu Říčany – odboru správních agend a dopravy.  K předmětnému postoupení příslušného spisového materiálu došlo v druhé polovině roku 2022 ze strany Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje – územního odboru Praha-venkov JIH – Dopravního inspektorátu pod č.j.:KRPS 128204/PŘ-2022-011406. Konkrétně žádá o tyto informace:
Zda bylo předmětné správní řízení ze strany příslušného správního orgánu Města Říčany ukončeno?
V případě, že předmětné správní řízení bylo již ukončeno, dle jakého ustanovení právní normy bylo předmětné správní řízení ze strany příslušného správního orgánu Města Říčany ukončeno?
K žádosti bylo sděleno, že Krajský úřad středočeského kraje podle ust. § § 90 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutím ze dne 11. 8. 2023 rozhodnutí povinného subjektu zrušil a řízení zastavil.
117. Žádost ze dne 26. 10. 2023, v níž žadatel požaduje informace týkající se radarů měřících rychlost vozidel ve městě Říčany od roku 2013 do současnosti, tedy vždy do posledních údajů, které jsou aktuálně k dispozici, a to konkrétně:
Seznam radarů s jejich geografickými souřadnicemi (u úsekového měření údaje pro začátek a konec měření).
Zaznamenané údaje z radarů projíždějících vozidel v rozsahu, v jakém jste je poskytli pro výzkum publikovaný např. v Libor Dušek: Funguje úsekové měření rychlosti? Vyhodnocení dopadů ve městě Říčany, VŠE v Praze, 2017 nebo v L. Dušek, C. Traxler: Learning from Law Enforcement, Journal of the European Economic Association, Volume 20, Issue 2, April 2022, Pages 739–777 Tj. jednotlivé údaje včetně data a času, rychlosti, jednoznačné (anonymizované) identifikace vozidla, označení radaru (místa). 
Zaznamenané údaje o pokutách opět v rozsahu, jakém jste je poskytli pro výše uvedený výzkum: Tj. jednotlivé údaje včetně data odeslání výzvy k zaplacení, data zaplacení (pokud k němu došlo), výše pokuty, jednoznačné (anonymizované) identifikace vozidla, data a času překročení rychlosti, označení radaru (místa) V případě výzev k zaplacení, u kterých probíhal výzkum různé textace výzvy, žádám též o údaj, která varianta textace výzvy byla použita.
Smlouvu nebo smlouvy o provozování radarů.
Údaje o nehodovosti ve městě Říčany, které máte k dispozici.
K prvnímu bodu žádosti bylo sděleno, že seznam radarů ve městě Říčany s geografickými souřadnicemi je v příloze č. 1 Smlouvy o nájmu zařízení pro měření rychlosti vozidel ve městě Říčany č. NS/00555/2020/OTS, která byla žadateli zaslána v příloze.
K druhému a třetímu bodu žádosti povinný subjekt uvedl, že údaje v rozsahu, v jakém byly poskytnuty pro výzkum, nemá k dispozici. V publikované podobě jsou dostupné pouze u pana doc. Libora Duška. Z tohoto důvodu bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ, a to na základě ustanovení § 2 odst. 4 InfZ „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“
Požadovaný dokument čtvrtého bodu žádosti byl žadateli zaslán v příloze.
K poslednímu bodu žádosti bylo uvedeno, že Městská policie Říčany nemá k dispozici statistiku o nehodovosti ve městě Říčany.  Z tohoto důvodu bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ, a to na základě ustanovení § 2 odst. 4 InfZ „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“ Dále bylo uvedeno, že údaje o nehodovosti eviduje Dopravní inspektorát Policie ČR, proto pro bližší informace je třeba se obrátit na Dopravní inspektorát Policie ČR.
Žadatel podal dne 24. 11. 2023 odvolání a celý spis byl zaslán na Krajský úřad Středočeského kraje k přezkoumání. Krajský úřad vydal rozhodnutí, ve kterém rozhodnutí povinného subjektu zrušil a vrátil žádost, konkrétně druhý a třetí bod žádosti, k novému projednání. Povinný subjekt se žádostí zabýval znovu a v souvislosti s vyřízením druhého a třetího bodu žádosti požádal o součinnost odbor správních agend a dopravy. Vzhledem k časové náročnosti na vyhledání a přípravu požadovaných informací vyrozuměl žadatele o prodloužení lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. Následně žadateli údaje k druhému a třetímu bodu žádosti od roku 2018 do současnosti poskytl. Požadovanými údaji z let 2013-2018 povinný subjekt nedisponuje. Z tohoto důvodu, bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ, a to na základě ustanovení § 2 odst. 4 InfZ „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“
118. Žádost ze dne 27. 10. 2023, v níž žadatel požaduje informace týkajících se následujících pozemků nacházejících se v katastrálním území Voděrádky, obec Říčany:
pozemek p. č. 283/22, výměra 55 m2, ovocný sad;
pozemek p. č. 299/23, výměra 6545 m2, orná půda;
pozemek p. č. 299/24, výměra 52097 m2, orná půda;
pozemek p. č. 323/1, výměra 28465 m2, orná půda;
pozemek p. č. 337/1, výměra 6445 m2, lesní pozemek;
pozemek p. č. 346, výměra 1939 m2, lesní pozemek;
pozemek p. č. 349, výměra 691 m2, trvalý travní porost;
pozemek p. č. 350/1, výměra 8107 m2, trvalý travní porost;
pozemek p. č. 358, výměra 1672 m2, lesní pozemek;
pozemek p. č. 359, výměra 3737 m2, trvalý travní porost;
pozemek p. č. 360, výměra 3647 m2, orná půda;
pozemek p. č. 362, výměra 13691 m2, orná půda;
pozemek p. č. 377, výměra 18137 m2, orná půda;
pozemek p. č. 382, výměra 5938 m2, orná půda;
pozemek p. č. 383, výměra 8422 m2, orná půda;
pozemek p. č. 386, výměra 8107 m2, orná půda;
pozemek p. č. 389, výměra 5190 m2, orná půda;
pozemek p. č. 390, výměra 565 m2, orná půda;
pozemek p. č. 391/1, výměra 1575 m2, orná půda;
pozemek p. č. 392, výměra 3492 m2, orná půda;
pozemek p. č. 394, výměra 6586 m2, orná půda;
pozemek p. č. 396/1, výměra 997 m2, orná půda;
pozemek p. č. 398/2, výměra 729 m2, orná půda;
pozemek p. č. 400, výměra 4427 m2, orná půda;
 
1. Je v současné době vedeno či zahájeno jakékoliv správní či jiné řízení spadající do kompetence povinného subjektu, které se týká Pozemků?
Pokud jsou vedena správní řízení nebo jiná řízení týkající se Pozemků:
   a)   Jakého konkrétního pozemku či pozemků se tato řízení týkají?
   b)   Pod jakou spisovou značkou či číslem jednacím jsou tato řízení vedena?
   c)   Za jakým účelem jsou řízení vedena a čeho se týkají?
 
2. Jsou podány žádosti o zahájení správních řízení, žádosti o vyjádření, stanoviska, výjimky, rozhodnutí či souhlasy týkající se těchto Pozemků?
Pokud jsou podány žádosti o zahájení správních řízení, o vyjádření, stanoviska, výjimky, rozhodnutí či souhlasy týkající se Pozemků:
   a)   Jakého konkrétního pozemku či pozemků se takovéto žádosti týkají?
   b)   Pod jakou spisovou značkou či číslem jednacím jsou tyto žádosti vedeny?
   c)   Za jakým účelem byly tyto žádosti učiněny a čeho se týkají?
 
3. Probíhá ke dni doručení této žádosti řízení o změně územního plánu obce Říčany ve smyslu § 52 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „Stavební zákon“), jehož výsledky, tj. zejména případná změna územního plánu, by se mohly dotýkat Pozemků?
Pokud byl podán návrh na změnu územního plánu obce Říčany naplňující kritéria uvedené v předchozí větě:
   a)   Kdo je navrhovatelem ve smyslu § 44 Stavebního zákona?
   b)   Pod jakou spisovou značkou či číslem jednacím je takovéto řízení o změně územního plánu vedeno?
   c)   Za jakým účelem bylo řízení o změně územního plánu zahájeno, čeho se týká?
K žádosti bylo sděleno, že Odbor životního prostředí MěÚ v Říčanech neeviduje ke dni vyřízení této žádosti žádnou žádost o vyjádření či žádost o stanoviska k výše uvedeným pozemkům.
 
Na základě sdělení Odboru územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ v Říčanech bylo uvedeno, že pozemky p. č. 349, 360, 382, 383, 386, 389, 390, 391/1, 392, 394, 396/1, 398/2, 400 nejsou evidovány v katastru nemovitostí v k.ú. Voděrádky. Dále bylo uvedeno, že Odbor územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ v Říčanech nevede žádné řízení týkající se předmětných pozemků ani neeviduje ke dni vyřízení této žádosti žádnou žádost o vyjádření či žádost o stanoviska k výše uvedeným pozemkům nacházejících se v k.ú. Voděrádky. Také ke dni doručení této žádosti neprobíhá změna ÚP Říčan, která by se mohla dotýkat předmětných pozemků.
 
Dle sdělení Stavebního úřadu v Říčanech je na pozemku parc. č. 299/23 k.ú. Voděrádky vedeno společné územní a stavební řízení, a to pod sp. zn. 49255/2022/Do na stavbu „Novostavba – RD Voděrádky“, které se týká souboru staveb (3 rodinné domy vč. technické a dopravní infrastruktury) na pozemcích parc. č. 299/12, 299/13, 299/14, 299/15, 299/17, 299/19, 469/1 v k.ú. Voděrádky. Pozemek parc. č. 299/23 sousedí s pozemkem parc. č. 299/19, kterého se týká podání ze dne 26. 10. 2023 vedené pod sp. zn. 332796/2023/Do, a to žádost o umístění stavby energetické distribuční sítě pro pozemky parc. č. 299/12, 299/13, 299/14 v k.ú. Voděrádky.
119. Žádost ze dne 6. 11. 2023, v níž žadatel požaduje informaci, zda je splněna podmínka stanovená platným územním plánem Říčan pro zahájení II. etapy výstavby, a to:
– navýšení počtu míst v městských MŠ v Říčanech o 150 míst oproti roku 2018 (včetně MŠ Větrník).
K žádosti bylo sděleno, že tato podmínka je postupně plněna. Prozatím celkově již došlo k navýšení kapacity oproti roku 2018 o 102 míst.
120. Žádost ze dne 10. 11. 2023, v níž žadatel požaduje stanoviska a rozhodnutí, kterými se MěÚ Říčany v období od 1. 12. 2022 vyjadřoval k záměrům vč. dopravních a infrastrukturních staveb v tzv. komerční zóně Čestlice jih, a to zejména v ohledu ochrany ZPF a ŽP, kácení dřevin mimo les apod. Výslovně žádá i o případně vydaná územní a/nebo stavební nebo společná rozhodnutí povolující záměry v inkriminované komerční zóně a rovněž i případně vydaná kolaudační rozhodnutí nebo souhlasy, případně i vydaná podmíněná povolení provozu.Dokumenty vydané Stavebním úřadem v Říčanech a Odborem životního prostředí MěÚ v Říčanech od 1. 12. 2022 byly žadateli zaslány a dle sdělení Odboru správních agend a dopravy, oddělení dopravy Městského úřadu v Říčanech nebyla od 1. 12. 2022 vydána žádná nová rozhodnutí ani závazná stanoviska.
121. Žádost ze dne 13. 11. 2023, v níž žadatel žádá o:
1) zaslání kopie souhlasného závazného stanoviska ke stavbě odstavné plochy u RD č.p. 268 na pozemku parc. č. 418/8 v k.ú. Sulice, obci Sulice, vydaného pod č.j. 125877/2023-MURI/OUPRR/1624 dne 26.5.2023

2) zaslání kopie žádosti, na základě, které bylo toto souhlasné závazné stanovisko s touto stavbou vydáno, a to včetně technického popisu záměru s příslušnými výkresy dle § 96, odst. (3), písmeno e) zákona 183/2006 Sb.
Požadované dokumenty byly žadateli zaslány.
122. Žádost ze dne 22. 11. 2023, v níž žadatel žádá o informaci, zda má odbor životního prostředí k dispozici hydrogeologického posouzení zpracovatele RNDr. J. V. D., Ph.D. zmiňované v usnesení KUSK č.j. 114282/2023/KUSK ze dne 12.9.2023, a pokud ano, tak o jeho poskytnutí či možnost seznámit se s jeho obsahem.Odbor životního prostředí má k dispozici hydrogeologického posouzení zpracovatele RNDr. J. V. D., Ph.D. a na základě sdělení Odboru životního prostředí MěÚ v Říčanech bylo uvedeno, že podklad ještě není zcela úplný a byl vrácen zpracovateli k opravě.
Ve věci seznámení se s jeho obsahem povinný subjekt žadateli doporučil postupovat v režimu ust. § 38 správního řádu, který je dle ustálené judikatury správních soudů ve vztahu k zákonu o svobodném přístupu k informacím zvláštním právním ustanovením a upravuje nahlížení do správního spisu.
123. Žádost ze dne 24. 11. 2023, v níž žadatel žádá o sdělení postupu, či poskytnutí vnitřní směrnice Městského úřadu Říčany, jak postupuje při zasílání informací do datových schránek fyzických osob v případě, kdy má fyzická osoba více než jednu datovou schránku. Pokud se postup liší u jednotlivých orgánů Městského úřadu, prosí o specifikování těchto odlišností u jednotlivých orgánů.K žádosti bylo sděleno, že povinný subjekt nemá zasílání informací do datových schránek fyzických osob upraveno žádnou vnitřní směrnicí a při zasílání informací do datových schránek postupuje v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a Spisovým a skartačním řádem.
124. Žádost ze dne 28. 11. 2023, v níž žadatel žádá o poskytnutí následujících informací:
– Kolik bylo míst v městských mateřských školkách v roce 2018?
– Kolik bylo míst v městských mateřských školkách v roce 2019?
– Kolik bylo míst v městských mateřských školkách v roce 2020?
– Kolik bylo míst v městských mateřských školkách v roce 2021?
– Kolik bylo míst v městských mateřských školkách v roce 2022?
– Kolik bylo míst v městských mateřských školkách v roce 2023?
V roce 2018 bylo v městských mateřských školkách 540 míst.
V roce 2019 bylo v městských mateřských školkách 540 míst.
V roce 2020 bylo v městských mateřských školkách 586 míst.
V roce 2021 bylo v městských mateřských školkách 586 míst.
V roce 2022 bylo v městských mateřských školkách 606 míst.
V roce 2023 bylo v městských mateřských školkách 642 míst.
125. Žádost ze dne 4. 12. 2023, v níž žadatel žádá o:
1) Poskytnutí kopie platného rozhodnutí – povolení k odběru podzemní vody ze studní S-1, S-2, S-3 (vodních zdrojů k zásobování města Mnichovice).
2) Poskytnutí kopie platného opatření obecné povahy, kterými stanovil vodoprávní úřad ochranná pásma vodních zdrojů k zásobování města Mnichovice (S-1, S-2, S-3) a sdělení informace o tom, kdy tak učinil a zda to bylo na návrh oprávněného z povolení k odběru podzemní vody či z vlastního podnětu.
3) Informaci, zda oprávněný z povolení k odběru podzemní vody ze studní S-1, S-2, S-3 má uloženo měřit množství vody, se kterou nakládá.
1) Kopie platného rozhodnutí – povolení k odběru byla zaslána v příloze.
2) K druhému bodu bylo uvedeno, že Odbor životního prostředí, vodoprávní úřad MěÚ v Říčanech žádné opatření obecné povahy nevydal, ale Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV Praha – východ vydal na základě návrhu rozhodnutí pod č.j. Vod. 1202/87, které bylo zasláno v příloze.
3) Ano, oprávněný z povolení k odběru má uloženo měřit množství vody, se kterou nakládá.
126. Žádost ze dne 10. 12. 2023, v níž žadatel žádá o poskytnutí územního rozhodnutí, příp. společného rozhodnutí o umístění v současné době rozestavěné budovy obecního úřadu, následně užívané jako garáž pro obecné komunální techniku, na pozemku parc. č. st. 93/1 ve vlastnictví obce Klokočná, jeho součástí je budova s č.p. 63 – garáž, obec Klokočná, k.ú. Klokočná, zapsaným na LV 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha – východ.Požadovaný dokument byl žadateli zaslán.
127. Žádost ze dne 11. 12. 2023, v níž žadatel požaduje:
– Kopii kompletního Požárně bezpečnostního řešení stavby RD (PBŘS, poslední doručené dne 5. 12. 2023).
– Kopii projektové dokumentace (pokud není platná a součástí řízení projektová dokumentace z 29. 1. 2021 nebo byla doručena jiná proj. dokumentace po 13. 11. 2023) k nepovolené stavbě RD na pozemku par. č. 2875 – východní strana včetně půdorysu přízemí, řezu RD směr VZ, umístění stavby v terénu a umístění na pozemku – vše s kótami a opatřené razítkem vyhotovitele projektu a s datem vyhotovení a s tím související doklady PENB, TZB a výše PBŘS.
– Kopii dokladu o zákazu podnikání v nepovolené stavbě RD: provozování nahrávacího studia a psychologické poradny.
– Kopii dokladu o zákazu trvalého užívání nezkolaudovaného RD.
– Kopii dokladu o zahájení řízení o odstranění stavby po zastavení řízení ze dne 18. 12. 2018 č. j.  001323/2019/KUSK spis. zn. CZ113574/2018/KUSK ÚSŘ/AB – částečném odstranění stavby (zazdění 6ti oken).
– Kopii dokladu o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby – od roku 18. 12. 2018 do 20. 4. 2020.
K prvnímu bodu žádosti bylo sděleno, že kopie požárně bezpečnostního řešení bude žadateli poskytnuta v rámci probíhajícího řízení, kde jako účastník řízení požádal o její zaslání dne 16. 12. 2023.
K druhému bodu žádosti bylo sděleno, že kopii projektové dokumentace není možné poskytnout, neboť projektová dokumentace je chráněna autorským zákonem. Z tohoto důvodu se tento bod žádosti o poskytnutí informace podle § 11 odst. 2 písm. c) InfZ odmítá a bylo vydáno rozhodnutí o jeho odmítnutí.
K třetímu a čtvrtému bodu žádosti bylo uvedeno, že kopii dokladu o zákazu podnikání a kopii dokladu o zákazu trvalého užívání nemá povinný subjekt, resp. Stavební úřad v Říčanech k dispozici, neboť není součástí spisu.
K pátému a šestému bodu žádosti bylo sděleno, že kopii dokladu o zahájení řízení o odstranění stavby a kopii dokladu o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby nemá pro tuto chvíli povinný subjekt k dispozici, neboť je celý spis na Ministerstvu pro místní rozvoj, kam byl zaslán z důvodu přezkumu rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje.
Z tohoto důvodu bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí třetího, čtvrtého, pátého a šestého bodu žádosti v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ, a to na základě ustanovení § 2 odst. 4 InfZ „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“
Žadatel dne 28. 12. 2023 podal proti rozhodnutí odvolání a celý spis byl zaslán na Krajský úřad Středočeského kraje k přezkoumání. Krajský úřad Středočeského kraje rozhodnutí povinného subjektu potvrdil.
128. Žádost ze dne 12. 12. 2023, v níž žadatel žádá o poskytnutí Zásad hospodaření zemědělských organizací v PHO zpracovaných Agroprojektem Praha.Požadovaný dokument byl žadateli zaslán.
129. Žádost ze dne 12. 12. 2023, kde byla provedena úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací dne 10. 1. 2024 a v níž žadatel požadoval:
1. sdělení předmětu řízení a spisové značky veškerých probíhajících správních řízeních vedených Městským úřadem Říčany, Odbor – Stavební úřad a Odbor životního prostředí týkajících se pozemků:
– p. č. 1461/2, p. č. st. 414;
– p. č. 1460/3, p. č. st. 1238;
– p. č. 1460/4 a p. č. st. 2122;
– p. č. 1462/8 a p. č. st. 2599;
– p. č. 1460/5 a p. č. st. 2182;
– p. č. 1462/2 a p. č. st. 1372;
– p. č. 1460/6 a p. č. st. 3364;
– p. č. 1462/5 a p. č. st. 2376;
– p. č. 1463/1 a p. č. st. 1872;
vše v k. ú. Říčany u Prahy.

2. poskytnutí kopií veškerých územních rozhodnutí, územních souhlasů, stavebních povolení, kolaudačních souhlasů, kolaudačních rozhodnutí, vodoprávních povolení, povolení s nakládání s vodami vydaných Městským úřadem Říčany, Odbor – Stavební úřad a Odbor životního prostředí pro změny v území týkající se pozemků:
– p. č. 1461/2, p. č. st. 414;
– p. č. 1460/3, p. č. st. 1238;
– p. č. 1460/4 a p. č. st. 2122;
– p. č. 1462/8 a p. č. st. 2599;
– p. č. 1460/5 a p. č. st. 2182;
– p. č. 1462/2 a p. č. st. 1372;
– p. č. 1460/6 a p. č. st. 3364;
– p. č. 1462/5 a p. č. st. 2376;
– p. č. 1463/1 a p. č. st. 1872;
vše v k. ú. Říčany u Prahy, a to od 1. 1. 1955.
Povinný subjekt v souvislosti s vyřízením žádosti požádal o součinnost a vyjádření Stavební úřad v Říčanech a Odbor životního prostředí MěÚ v Říčanech. Vzhledem k časové náročnosti na vyhledání a prověření požadovaných informací vyrozuměl žadatele o prodloužení lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ.
Následně s odkazem na § 17 odst. 1 a 3 InfZ, bylo žadateli sděleno, že tyto informace, vzhledem k časové náročnosti na vyhledání, je možné poskytnout pouze za úhradu. Podle § 17 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty oprávněny požadovat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli; povinný subjekt může žádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací (§ 5 odst. 1 písm. f) InfZ) schválila Rada města Říčany svým usnesením č. 09-08-067  dne 13. 5. 2009.  Tento sazebník je dostupný na Svobodne-informace_smernice_sazebnik.pdf (ricany.cz).
Referent Stavebního úřadu v Říčanech vyhledával a kompletoval požadované dokumenty po dobu 6 hodin. Tato práce zahrnovala: vyhledání v počítači – 2 hodiny, fyzické vyhledání v archivu – 2 hodiny, skenování dokumentů z archivu – 2 hodiny.
Referentka Odboru životního prostředí – vodoprávní úřad MěÚ v Říčanech vyhledávala a prověřovala požadované informace v databázovém systému Vita, archivu vodoprávního úřadu a velkém archivu MěÚ Říčany po dobu 5 hodin.
Podle sazebníku je náhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací stanovena částkou 156,- Kč/hod.
Celkem 11 hod. x 156 = 1 716 Kč
Úhradu nákladů je možno učinit bankovním převodem na účet č. 19-724201/0100, var. s. 21114000 nebo poštovní složenkou na uvedený bankovní účet. Hotově můžete platit v pokladně: budova A, Masarykovo nám. 53/40, v úředních hodinách MěÚ Říčany.
Poskytnutí informace je vázáno zaplacením požadované úhrady. Jestliže úhradu do 60 dnů ode dne doručení tohoto oznámení nebude zaplacena, bude žádost odložena (§17 odst. 5 InfZ). Informace budou odeslány po zaplacení úhrady.
Proti výši úhrady lze podat stížnost podle § 16a InfZ. Stížnost lze podat u města Říčany do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení (§ 16a odst. 3 písm. a) InfZ). O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje. Po dobu vyřizování stížnosti neběží lhůta pro zaplacení požadované úhrady.
Žadatel ve stanovené lhůtě částku uhradil a požadované informace mu byly následně odeslány.
130. Žádost ze dne 13. 12. 2023, v níž žadatel žádá o informace:
jaké je složení krizového štábu (funkce, jméno a příjmení, pracovní zařazení),
kde je uložena dokumentace pro řešení mimořádných událostí.
Složení krizového štábu je následující:

Vedoucí krizového štábu ORP – Ing. David Michalička – starosta MěÚ Říčany
Tajemník krizového štábu ORP – Mgr. Martin Mácha, DiS. – ředitel Útvaru krizového řízení MěÚ Říčany
Člen krizového štábu – npor Ing. Roman Hejzlar – velitel stanice Říčany HZS ČR
Člen krizového štábu – MUDr. Aleš Vlček – ZZS
Člen krizového štábu – npor Mgr. Petr Kůstka – velitel PČR – stanice Říčany
Člen krizového štábu – Mgr. Jaroslav Brandejs, MBA, LL.M. – tajemník MěÚ Říčany
Člen krizového štábu – Mgr. Hana Špačková – 1. místostarostka MěÚ Říčany
Člen krizového štábu – Zdeněk Kavka – velitel JSDH Říčany
 
Dále bylo uvedeno, že dokumentace pro řešení mimořádných událostí je uložena a zpracovávána na Útvaru krizového řízení MěÚ v Říčanech. Dokumenty jsou přístupné i v elektronické podobě na portálu krizového řízení, ale tyto dokumenty podléhají náležitosti utajovaných informací, proto se nachází v neveřejné části.
131. Žádost ze dne 14. 12. 2023, v níž žadatel žádá o informace týkající se všech případných opatření podle stavebního zákona, vydaných Odborem výstavby a úřadu územního plánování Městského úřadu Říčany na pozemcích 183/35, 183/41, 183/43, 478/4, 183/42, 478/3, 141/29, 141/34, 141/33, 141/28, 141/1, 141/30, 141/31, 141/32, 141/27, 141/10, 141/11 v kat. území Chomutovice u Dobřejovic, a to za období od 1. 10. 2023 do současné doby.Žádost byla s odkazem na ust. § 2 odst. 4 InfZ odmítnuta, neboť v rozhodné době od 1. 10. 2023 neobdržel Odbor územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu v Říčanech žádné žádosti o závazné stanovisko, územně plánovací informaci nebo vyjádření k pozemkům parc. č. 183/35, 183/41,183/43, 478/4, 183/42, 478/3, 141/29, 141/34, 141/33, 141/28, 141/1, 141/30, 141/31, 141/32, 141/27, 141/10 a 141/11. Taktéž ani Stavební úřad v Říčanech od 1. 10. 2023 nevydal podle Stavebního zákona žádné souhlasy ani rozhodnutí k pozemkům parc. č. 183/35, 183/41,183/43, 478/4, 183/42, 478/3, 141/29, 141/34, 141/33, 141/28, 141/1, 141/30, 141/31, 141/32, 141/27, 141/10 a 141/11.
132. Žádost ze dne 20. 12. 2023, v níž žadatel požaduje:
1) Zásady hospodaření zemědělských organizací v PHO zpracovaných Agroprojektem Praha v úplném znění, tedy včetně všech příloh.
2) Návrh pásem hygienické ochrany pro nové studny S-1, S-2, S-3 v Mnichovicích z prosince 1977.
1) Požadovaný dokument byl žadateli zaslán v příloze.
2) Návrh pásem hygienické ochrany z prosince roku 1977 nemá Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad MěÚ v Říčanech k dispozici. Tento dokument není ani součástí spisu. Z tohoto důvodu bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ, a to na základě ustanovení § 2 odst. 4 InfZ „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“
133. Žádost ze dne 21. 12. 2023, v níž žadatel požaduje informace týkající se pozemků parc. č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/56, 161/81, 161/64, 161/15, 161/65, 161/66, 161/63, 161/46, 161/1, 164/55, 164/56, 164/57, 164/58, 164/59, 164/60, 164/61, 164/62, 164/63, 164/64, 164/65, 164/67, 164/39, 162/1 v k. ú. Svojetice, a to konkrétně:
1) Jsou vedena správní řízení týkající se těchto pozemků?
2) Pokud jsou vedena správní řízení, za jakým účelem jsou vedena a čeho se týkají?
3) Jsou podány žádosti o zahájení správních řízení, žádosti o vyjádření, stanoviska, výjimky, rozhodnutí či souhlasy týkající se těchto pozemků?
4) Pokud jsou podány žádosti, jaké žádosti jsou podány, za jakým účelem jsou správní řízení vedena a čeho se týkají a jaké je číslo jednací.
5) Byla k těmto pozemkům vydána nějaká rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, výjimky v období od 1. září 2023?
6) Pokud ano, jaká rozhodnutí, stanoviska, vyjádření to byla, kdy byla vydána, kdy nabyla právní účinnosti a jaké bylo číslo jednací?
Dle vyjádření Stavebního úřadu v Říčanech k jednotlivým bodům žádosti bylo sděleno následující:
1) Ne.
2) Nejsou vedena správní řízení.
3) Ne.
4) Nejsou podány žádosti o zahájení správních řízení, žádosti o vyjádření, stanoviska, výjimky, rozhodnutí či souhlasy.
5) Ne.
6) V období od 1. září 2023 nebyla vydána žádná rozhodnutí, stanoviska, vyjádření ani výjimky.
 
Na základě vyjádření Odboru životního prostředí, vodoprávní úřad MěÚ v Říčanech k jednotlivým bodům bylo sděleno:
1) Ano.
2) K pozemku parc. č. 161/46, zn. OŽP- 168040/2022-Do řízení o prodloužení lhůty k dokončení stavby vodovodu povolené rozhodnutím č.j.4742/2008/ovú-00019 ze dne 28.4.2008 a kanalizace povolené rozhodnutím č.j. 17740/2008/ovú-00019 ze dne 22.10.2008 a k pozemkům parc. č. 164/39, 164/58, 164/57, 164/56 a 164/55 zn. OŽP-83767/2023-Do o povolení k nakládání s vodami.
3) Ano.
4) K pozemku parc. č. 161/46, zn. OŽP- 168040/2022-Do řízení o prodloužení lhůty k dokončení stavby vodovodu povolené rozhodnutím č.j.4742/2008/ovú-00019 ze dne 28.4.2008 a kanalizace povolené rozhodnutím č.j. 17740/2008/ovú-00019 ze dne 22.10.2008 a k pozemkům parc. č. 164/39, 164/58, 164/57, 164/56 a 164/55 zn. OŽP-83767/2023-Do o povolení k nakládání s vodami.
5) Ano.
6) K pozemkům parc. č. 164/39, 164/58, 164/57, 164/56 a 164/55 zn. OŽP-83767/2023-Do o povolení k nakládání s vodami: č.j. 323530/2023-MURI/OVÚ/00394 ze dne 23.10.2023 – rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami, č.j. 368596/2023-MURI/OVÚ/00394 ze dne 28.11.2023 – výzva k vyjádření k podaným odvoláním, č.j. 382943/2023-MURI/OVÚ/00394 ze dne 20.12.2023 – předání spisu nadřízenému orgánu.