Rok 2011

Obsah žádosti Poskytnuté informace
Žádost doručena dne 20. 9. 2011Obsah žádosti: dokumenty k obci  Srbín a jejímu vodovodnímu řadu, konkrétně  – kopii stavebního povolení vodovodního řadu – kopii kolaudačního rozhodnutí vodovodního  řadu Žadatelce byly poskytnuty následující dokumenty:odkaz
Žádost ze září 2011Žádost o zaslání rozpočtového výhledu.Odpověď: rozpočtový výhled je na  následující webové stránce: aktualizace-rozpoctoveho-vyhledu-do-roku-2015
Žádost doručena dne  16.9.2011Otázka 1: Je nebo bylo v posledních 6 měsících Městským úřadem v Říčanech vedeno správní řízení ve věci „Obytného souboru Fialka“?                Dotaz 2: pokud ANO, poskytněte informaci v níže uvedeném členění pro každé jednotlivé správní řízení:a.       Který správní orgán správní řízení vede nebo vedl?b.      V jaké věci je nebo bylo vedeno správní řízení?c.       Kdo je nebo byl ve správním řízení oprávněná úřední osoba nebo osoby, pokud se v průběhu řízení měnily?d.      Kdy bylo správní řízení zahájeno?e.      Jaký je aktuální stav správního řízení?f.        Je nebo byl územně samosprávný celek – město Říčany účastníkem správního řízení?g.       Pokud ANO, v jakém postavení ve smyslu §27 a §28 správního řádu je nebo byl územně samosprávný celek – město Říčany účastníkem  správního řízení?h.      Je nebo bylo obsahem správního spisu jakékoli vyjádření (stanovisko, podnět…) územního samosprávného celku – města Říčany?i.         Čeká nebo čekal správní orgán nebo oprávněná úřední osoba v průběhu správního řízení na základě ústního nebo písemného pokynu jiného pracovníku Městského úřadu v Říčanech nebo města Říčany na vyjádření územně samosprávného celku – města Říčany?  Odopověďna otázku 1, část 1: ANO, Ve věci „Obytný soubor Fialka“ je vedeno řízení o uložení pořádkové pokuty. Odpověď na otázku 1, část 2:   ANO – správních řízení ve věci „Obytný soubor Fialka“, t.j. řízení (ve smyslu správního řádu), která jsou zakončena rozhodnutím a lze v nich uplatnit běžné opravné prostředky (odvolání), bylo v posledních 6-ti měsících vedeno odborem životního prostředí, vodoprávním úřadem – celkem 5. Kromě toho prováděl vodoprávní úřad úkony dle stavebního zákona, které nemají charakter správních řízení, týkají se kolaudačních prohlídek dokončených částí stavby prováděných za účelem přezkoumání, zda stavba splňuje požadavky §122 odst.3) stavebního zákona a lze vydat kolaudační souhlas – který ale není správním rozhodnutím.     Odpověď na otázku 2, část 1:2a.          Řízení vedl stavební úřad2b.         Řízení bylo vedeno ve věci uložení pořádkové pokuty z důvodu neúčasti  na kontrolní prohlídce vypsané stavebním úřadem.2c.          Oprávněná úřední osoba je Bc. Lenka Fialová, vedoucí správního a vyvlastňovacího oddělení2d.         Řízení o uložení pořádkové pokuty se nezahajuje. Dne 21.4.2011 bylo vydáno rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty.2e           Řízení bylo v rámci přezkumného řízení zrušeno.2f.          Město Říčany nebylo účastníkem tohoto řízení.2g.          —————2h.         Ne2i.          Ne Odopvěď na otázku 2, část 2:2.1a. OŽP – vodoprávní úřadb. zákaz trvalého užívání stavby dešťové kanalizace areálu a RNc. oprávněná úřední osoba : Ing. Adámkovád. rozhodnutí o zákazu je prvním úkonem v řízení  (§122 odst.4. staveb. zák.) – nebylo zahájeno     (oznámení zahájení a uplatnění připomínek v podstatě nahrazuje předchozí závěrečná kontrolní prohlídka stavby)e. je v právní mocif. NE (jediným účastníkem byl RIM Eng. – viz §122 odst.4. staveb. zák.), Městu Říčany a stavebnímu úřadu bylo toto rozhodnutí zasláno na vědomíg.  obec je neopominutelným účastníkem správních řízení vedených podle vodního zákona – viz §115 odst.4. vodního zákona. Rozhodnutí o zákazu užívání stavby je vedeno podle zákona stavebního, ale ve věci vodních děl. Proto vodoprávní úřad považoval za správné město jako účastníka nestanovit, ale o věci jej informovat (dtto stavební úřad)h. vlastního správního řízení (vydání zákazu užívání) NE, ale z jednání s vyhotovením protokolu z předchozí kolaudační prohlídky (prováděné za účelem vydání kolaudačního souhlasu a vedoucí k zákazu) ANOi.  NE  2.2.a. OŽP – vodoprávní úřadb. povolení předčasného užívání stavby dešťové kanalizace areálu a RNc. oprávněná úřední osoba : Ing. Adámkovád. cca 6.5.2011 (nelze nyní přesně odpovědět, část spisu je  u odvolacího orgánu)e. je v právní mocif. NE (účastníkem byl RIM Eng. a stavební firma EVOS Hydro – viz §123 odst.1. staveb. zák.), Městu Říčany a stavebnímu úřadu bylo toto rozhodnutí zasláno na vědomí (dtto viz bod 2.1.f)g. dtto viz bod 2.1.gh. dtto viz bod 2.1.hi.  NE 2.3.a. OŽP – vodoprávní úřadb. zákaz trvalého užívání stavby vodovodních řadů a splaškové kanalizacec. oprávněná úřední osoba : Ing. Adámkovád. rozhodnutí o zákazu je prvním úkonem v řízení – nebylo zahájeno (dtto viz bod 2.1.d)e.  je v právní mocif.  NE (jediným účastníkem byl RIM Eng. – viz §122 odst.4. staveb. zák.), Městu Říčany a stavebnímu úřadu bylo toto rozhodnutí zasláno na vědomí  (dtto viz bod 2.1.f)g.  dtto viz bod 2.1.gh.  dtto viz bod 2.1.hi.  NE 2.4. a. OŽP – vodoprávní úřadb. vodovodní řady- změna stavby před dokončením (jiný provozovatel-předávací místo)c. oprávněná úřední osoba : Ing. Adámkovád. 9.5.2011e. je v právní mocif. ANO (účastníkem řízení byl stavebník, obec a provozovatel navazujícího vodovodu)g.  účastník dle §27 odst.2. správního řádu a §115 odst.4. vodního zákonah. NEi.  NE  2.5.  a. OŽP – vodoprávní úřadb. zastavení řízení o žádosti – uvedení vodovodních řadů do trvalého provozuc. oprávněná úřední osoba : Ing. Adámkovád. bylo zahájenou z moci úřední výzvou stavebníkovi k doplnění podkladů žádosti ze dne 22.8.2011    č.j. 39796/2011-MUR/ovú-00365 a č.ev. 64922/2011e.  je v odvoláníf.  NE (jediným účastníkem byl RIM Eng. – žadatel) Městu Říčany bylo toto rozhodnutí zasláno na vědomíg.  nebyl účastníkemh. vlastního řízení, t.j. výzvy k doplnění žádosti podání – NE (vyjádření právního odboru MěÚ Říčany)i.  dtto – NE  
Žádost doručena dne  29.8.2011Otázka 1: dodržela obec Louňovice lhůtu  a dodala projektovou dokumentaci k odstranění nepovolené stavby na základě  výsledků místního šetření ze dne 7.6.2011? Otázka 2: Bylo k tomuto podání již zahájeno správní řízení?          Otázka 3: v případě, že obec Louňovice nepředložila v uloženém termínu projektovou dokumentaci k odstranění nepovolené stavby, jak vodoprávní úřad proti neplnění obce postupuje? Odpověď: Ano, jednoduchou dokumentaci na odstranění stavby vypracovanou autorizovanou osobou v souladu s dokumentací projednanou s účastníky při ústním jednání a místním šetření, obec Louňovice předala vodoprávnímu úřadu v termínu. Odpověď: Ano, na základě předložené jednoduché realizační dokumentace , vydal vodoprávní úřad dne 31.8.2011 rozhodnutí o odstranění nepovolené stavby. Realizací odstranění nepovolené stavby nastane stav, který byl před zahájením stavby komunikace a inženýrských sítí pro 13 LD Louňovice, protože pozemky, kde voda volně vytéká, jsou dosud nezastavěné, a proto se na nich může volně rozlévat a vsakovat, jako dříve. Voda ze zpevněné komunikace bude likvidována v nových vsakovacích objektech. Zvýšené ohrožení pozemku v okolí oproti původnímu stavu nebude hrozit. Odpověď: Obec ve věci dokumentace na dostranění stavby své závazky splnila.
Žádost doručena dne 5.09.2011:
Otázka 1. Můžete mi prosím sdělit, zda již došlo k uzavření smlouvy se SFŽP v ulici Táborská a zda došlo k nějakému posunu ve věci zadání zakázky na zhotovitele předmětné stavby. Jaký je aktuální stav realizaci dané stavby? Došlo již k předání staveniště (zahájení realizace), popř. na kdy je plánováno Otázka 2. Můžete mi dále sdělit zda již na straně Města Říčany existuje bližší harmonogram toho, kdy bude kanalizace v dané ulici dobudována? Pokud ano, prosím o zaslání takového harmonogramu, je-li k dispozici. Dále žádám o sdělení jednotlivých klíčových časových milníků příslušné výstavby, vč. předpokládaného data kolaudace, resp. uvedení do provozu. V této souvislosti bylo také odkazováno na Plán organizace výstavby a Smlouvu se SFŽP ČR. Prosím o zaslání kopií uvedených dokumentů, pokud již existují.

Odpověď 1: K uzavření smlouvy se SFŽP ještě nedošlo. Dne 5.8.2011 bylo zveřejněno Oznámení o zakázce Dostavba kanalizace Říčany v Informačním systému o veřejných zakázkách (pod ev. č. 60063791). Výběrové řízení je dvoukolové, předpokládáme, že smlouva se zhotovitelem bude podepsána v listopadu 2011, následně budou dodány SFŽP veškeré podklady, včetně dokladů o výběrovém řízení na zhotovitele akce, po jejich odsouhlasení SFŽP ČR by měla být podepsána smlouva se SFŽP ČR. Z uvedených důvodů lze zahájení akce očekávat v jarních měsících 2012.
Odpověď 2: Časový harmonogram výstavby kanalizace v jednotlivých lokalitách a ulicích zatím zpracovaný není. Plán organizace výstavby vítězné nabídky budeme mít k dispozici k podpisu smlouvy se zhotovitelem (tj. cca v listopadu), Smlouva se SFŽP ČR a tím i jasně stanovený termín zahájení realizace akce (předání staveniště) a následné navazující milníky, by mohla být podepsána v zimních měsících 2012.
Žádost doručena dne 10.8.2011:
žádost o kopii rozpočtového výhledu
rozpočtový výhled je umístěn na webové stránce města
aktualizace-rozpoctoveho-vyhledu-do-roku-2015
Žádost ze dne 2. 8. 2011Žádost o výčet skutečností, které ve věci jednání požaduje stavební úřad doplnit, případně osvětlit kopie
Žádost doručena dne 11.07. 2011:Žádost o studii fy EDIP k dopravní situaci v okolí říčanského nádražístudie je ke stažení na internetových stránkách Říčan na adrese dopravne-urbanisticka-studie-ricany
Žádost o aktuální verzi dokumentu Zásady pro výstavbu včetně schváleného doplňku „příspěvky pro nebytové stavby“Dodatek č. 1 Zásady pro výstavbuZásady pro výstavbu – stanovení výše příspěvku
Žádost o kompletní podkladový materiál pro jednání zastupitelstvajedná se o interní materiál, který slouží pro přípravu rozhodnutí povinného subjektu (v tomto případě zastupitelstva), výsledkem tohoto přípravného procesu je Zápis č. 11-03, který je umístěn na internetu města zmr-9-3-2011-c10412 a kde část PM 023/11 Zásady stanovení cen při prodeji nemovitostí se týká požadavku;
Žádost o poskytnutí zvukového záznamu z jednání zastupitelstva města ze dne 22.6. 2011zvukový záznam slouží pouze pro vyhotovení zápisu z jednání zastupitelstva a poté se likviduje;
Žádost o poskytnutí Rozhodnutí vodoprávního úřadu o „zákazu připojení na dešťovou kanalizaci s předběžným souhlasem k používání dešťové kanalizace“ v areálu FialkyRozhodnutí povolení předčasného užívání stavby kanalizace dešťové, retenční nádržeRozhodnutí zákaz trvalého užívání stavby kanalizace dešťové, retenční nádržeOpravné rozhodnutí
Žádost o poskytnutí stavebního povolení na areálovou splaškovou kanalizaciStavební povolení
Žádost o zápis z místního šetření v týdnu od 25.4.2011- stavební úřad:dle sdělení stavebního úřadu se v týdnu od 25.4. 2011 neuskutečnilo žádné jednání;
Žádost o zápisy z místních šetření ohledně areálu sídliště Fialka uskutečněné v týdnu od 25.4.2011 a směrované na odbor životního prostředí.formou Rozhodnutí – zápisy jsou pouze podkladem pro novou informaci, která vzniká při přípravě rozhodnutí, a proto je neposkytujeme.
Žádost doručena dne 24.05. 2011:Žádost o poskytnutí kopií stanovisek dotčených orgánů státní správy k návrhu zadání ÚP města Mnichovice.Koordinované stanovisko k návrhu zadání územního plánuNávrh zadání územního plánu SÚ útvaru města Mnichovice – veřejná vyhláškaProjednání návrhu zadání ÚPm MnichoviceStanovisko krajské hygienické staniceStanovisko MěÚ – odbor správních agend a dopravyStanovisko odboru životního prostředí – část 1Stanovisko odboru životního prostředí – část 2Stanovisko OVSS I MŽP na úseku ochrany nerostného bohatstvíStanovisko Státní energetické inspekceStanovisko z hlediska památkové péčeZahájení projednání návrhu zadání územního plánu Mnichovic – HZS Středočeského kraje
Žádost doručená dne 28.03.2011:a) Jaké stanovil provozovatel kanlaizace a vlastník ČOV Květnice podmínky pro napojení všech pozemků nacházejících se v lokalitě „Na Čterách“ v obci Sluštice na řad splaškové kanalizace, vybudovaný v této lokalitě, a kdy byly tyto listiny vydány a kdy byly doručeny správnímu orgánu?b) Zda byla obchodní společnost Výhledy Sluštice s.r.o. se sídlem Praha ž, Eliášova 922/21, IČ: 27448053, účastníkem řízení o povolení užívání kanalizace v dané lokalitě (kolaudačního řízení), vedeného pod sp. zn. OŽP-0050897/2010?c) Kdo podal žádost o zahájení řízení uvedeného v písm. b) a kdy?d) Zda správní orgán vyzval v řízení uvedeném v písm. b) účastníky řízení ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu, aby se vyjádřili k podkladům rozhodnutí, a zda kdy a který z účastníků řízení tohoto právy využil a seznámil se s podklady?ad a) Stanovisko provozovatele kanalizace a ČOV k projektu stavby, vyjádření k sítím ze dne 14. dubna 2009 viz příloha č. 1.Provozovatel předal souhlas s kolaudací splaškové kanalizace akce „Stavební pozmeky pro výstavbu rodinných domů, Sluštice, lokalita na Čtverách“ v k.ú. Sluštice při kolaudační prohlídce dne 13.07.2010 a stanovil následující podmínky:1.       Dokončenou stavbu možno provozovat po uzavření řádné smlouvy o odvádění odpadních vod mezi investorem a provozovatelem (musí být realizováno předávací místo s měřením množství vypouštěných vod). Pokud bude dokončená stavba kanalizace předána do vlastnictví obce Sluštice, není třeba smlouvu uzavírat a budovat předávací místo.2.       Napojování jednotlivých nemovitostí je možné po uzavření řádných smluv o odvádění odpadních vod mezi stavebníky a vlastníkem kanalizace.3.       Množství vypouštěných odpadních vod bude měřeno v měrném objektu, který byl realizován v rámci výstavby obecní kanalizace ve Slušticích.4.       Zástavba v lokalitě bude zprovozněna až po rozšíření kapacity stávající čistírny odpadních vod realizací 4. etapy ČOV Květnice. Do té doby je možné odpadní vody do kanalizační sítě a na čistírnu vypouštět od max. 3 rodinných domů.5.       Do kanalizace nesmějí být vypouštěny dešťové vody.6.       Toto stanovisko provozovatele není platné bez doložení kladného stanoviska vlastníka kanalizace a tím je obec Sluštice!ad b) Společnost Výhledy Sluštice s.r.o, se sídlem Eliášova 922/21, Praha 6, 160 00, IČ: 27448053 byla žadatelem o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla Vodovod a kanalizace v obci Sluštice (č.j. OŽP-0050897/2010). V řízení nejednala samostatně, ale byla zastoupena na základě plné moci.ad c) Dtto ad b). Žádost byla podána na Městský úřad v Říčanech dne 16.06.2010.ad d) Vodoprávní úřad vyzval účastníky řízení k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce konané dne 13. července 2010, kde se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. V protokolu nejsou uvedeny žádné námitky.
Žádost doručená dne 16.03.2011:Stavba kanalizace v ulici Táborská (konkrétně mezi křižovatkami s ulicí Ruskou a Zborovskou).1.  Můžete mi prosím sdělit, zda již došlo k uzavření smlouvy se SFŽP k předmětnému projektu a zda došlo k nějakému posunu ve věci zadání zakázky na zhotovitele předmětné stavby.2.  Můžete mi dále sdělit zda již na straně Města Říčany existuje bližší harmonogram toho, kdy bude kanalizace v dané ulici dobudována? Pokud ano, prosím o zaslání takového harmonogramu, popřípadě alespoň sdělení jednotlivých klíčových časových milníků příslušné výstavby, vč. předpokládaného data kolaudace, resp. uvedení do provozu.3.  Dále žádám o sdělení, jaké dopady budou mít problémy ohledně stoky A popisované v čísle 3/2011 Říčanského kurýra na realizaci daného projektu. Znamenají například skutečnosti uvedené v Říčanském kurýru, že se realizace dostavby kanalizace v uvedené lokalitě zcela odkládá, anebo bude sice pokračovat s tím, že však přesto nebude povoleno připojování do takto nově budované kanalizace? Pokud by mělo dojít ke kompletnímu odložení realizace daného projektu, kdy se očekává, že by mohlo případně dojít k rozhodnutí o opětovném zahájení/pokračování v jeho realizaci? Jaké dopady by odložení projektu mělo na možnost čerpání financování ze SFŽP, resp. evropských fondů?Ad 1) Smlouva se SFŽP ČR zatím uzavřena nebyla. Zadávací dokumentace byla předmětem posouzení  ze strany SFŽP a nového vedení města. V současné době se podoba Zadávací dokumentace finalizuje.  Po jejím definitivním odsouhlasení bude zveřejněno Oznámení o zakázce na centrální adrese www.isvz.cz. Ad 2) Zatím neexistuje konkrétní harmonogram podle jednotlivých ulic. V Zadávací dokumentaci bude požadavek zpracování Plánu organizace výstavby, na základě kterého bude teprve harmonogram definitivně stanoven. Pokud jde o milníky celé akce, zahájení (předání staveniště) se předpokládá na přelomu 3. až 4. čtvrtletí 2011, převážná část výstavby v průběhu roku 2012, uzavření akce nejpozději 31.12.2013. Uvedené termíny jsou ale zatím pouze předpoklady, závazně budou termíny stanoveny až ve smlouvě se SFŽP ČR. Ad 3)  Situace na stoce A nezpůsobí odklad akce Dostavba kanalizace. Celková rekonstrukce kritického úseku stoky A je již připravována a měla by být realizována v časovém horizontu cca 1 rok, tj. cca do března, dubna 2012. Krom toho jsou již realizována dílčí opatření na odlehčovacích komorách, která by kritickou situaci na části stoky A měla zmírnit.
Žádost doručená dne 14.03.2011:Kolik bylo za loňský rok 2011 a rok letošní, do konce měsíce února 2011 včetně, pravomocným rozhodnutím úděleno městu Říčany povinností úhrady soudních nákladů za rozhodnutí soudů ve věci nečinnosti stavebního úřadu?Žádná
Žádost doručená dne 11.03.2011:Poskytnutí kompletního podkladového materiálu pro jednání zastupitelstva dne 9.3.2011 týkající se plánovací smlouvy se společností OpenlacePM 030-11 – Plánovací smlouva – Openplace s.r.o.
Žádost doručená dne 09.03.2011:Kopie dokumentů, jimiž obec Louňovice zadala zpracování nového územního plánu obce.Územní plán Louňovice
Žádost doručená dne 25.02.2011:Na stránkách dálkového přístupu k úřední desce vodoprávního úřadu je pod datem 3.2.2011 Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením, kanalizace a vodovod. Tento odkaz však nelze otevřít.Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením, kanalizace a vodovod.
Žádost doručená dne 10.02.2011:1. Kolik osob v roce 2010 žádalo o finanční pomoc v mimořádné situaci soiální komisi/výbor ve vaší obce/městské části?2. Kolika osobám v roce 2010 sociální komise/výbor přiznala finanční pomoc v mimořádné situaci?3. Jaká byla celková částka rozdělená touto formou v roce 2010?4. Kolik z této celkové částky bylo vyplaceno prostřednictvím voucherů/poukazů?5. Kolik z osob, kterým byla finanční pomoc v mimořádní situaci přiznána, tvořili samoživitelky/lé (rodiče vychovávající dítě/děti bez partnera)?6. Jaká jsou kritéria pro přiznání finanční pomoci v mimořádné situaci?7. Jsou tato kritéria zachycena v nějakém dokumentu? Pokud ano, uveďte prosím název dokumentu a ideálně i odkaz na URL adresu.1)      1 osoba2)       1 osobě3)      15 tis. Kč4)      Nic5)      06)      Město mám vytvořen Humanitární fond, jehož pravidla tvorby a použití schválilo zastupitelstvo (jeho znění lze zaslat). V roce 2010 zde byla rozdělena částka 115 tis., která byla rozdělena mezi 5 neziskových organizací, které nám pomáhají postarat se o naše občany (např. umístění ve speciálních domovech) a 1 výše uvedenou fyzickou osobu.7)      Viz odpověď 6).
Žádost doručená dne 10.02.2011:Zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2011, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2011 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme onázev projektustručný popis projektu
rozpočet projektu
plánovaný termín započetí projektupředpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele
V souladu s § 6 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás odkazujeme na zveřejněné informace. Vámi požadované informace naleznete na zverejneni-obsahu-informaci-poskytnutych-na-zadost-dle-§-5-odst-3-zakona-c-106-1999-sb-o-svobodnem-pristupu-k-informacim-rok-2010.
Žádost doručená dne 07.02.2011:Jak jste procesně postupovali a jakou formou jste vydali rozhodnutí o stanovení jednotlivých „přechodů pro chodce“, které vyznačují místo, jež je určeno pro přecházení chodců přes pozemní komunikaci (§ 19 písm. b) vyhlášky č. 30/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), umístěných ve vašem správním obvodu od roku 2006.Aplikovali jste při těchto rozhodování popsaných v otázce č. 1, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád? V případě že ano, jaká část správního řádu to byla?V případě, že jste od roku 2006 žádný nový „přechod pro chodce“ ve vašem správním obvodu neumístili, jakou byste zvolili formu pro vydání takového rozhodnutí o jeho stanovení a aplikovali byste při tom správní řád, případně jakou jeho část, kdyby k tomu mělo dojít?1)  Z formulace není jasné, zda se jedná o „přechod pro chodce“ nebo „o místo pro přecházení“. Přechody pro chodce jsou povolovány „Stanovením dopravního značení“ v souladu s § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemích komunikacích, ve znění k příslušnému dni podání žádosti. Místa pro přecházení se neoznačují a není povinnost je stanovovat.2)  Jako každý správní úřad se řídíme správním řádem  např. – věcná příslušnost (§10), místní příslušnost (§11), vedení řízení (§15), účastníci řízení (§27) a další paragrafy tohoto zákona.3)  Odpovězeno je v předcházejících bodech
Žádost doručená dne 12.01.2011:Poskytnutí informací o chovu skotu v obci Dolní Lomnice, Kunice, okres Praha – východ, Středočeský kraj:1) Jak Městský úřad Říčany v tomto případě postupuje?2) Kolik dostal Městský úřad podnětů?3) Jak dlouho jsou zvířata ze statku opuštěna a jak dlouho Městský úřad o jejich situaci ví?4) Kdy byla provedena poslední kontrola?5) Jaký je závěr Městského úřadu Říčany?6) Jak bude o zvířata dále postaráno, kdo zajistí jejich krmení a pitnou vodu?7) Jaké sankce budou vyvozeny vůči chovateli za opuštění zvířat (porušení zákona č. 246/1992 Sb. naochranu zvířat proti týrání v platném znění a zákona 166/1999 Sb. veterinární zákon)?8) Jak bude Městský úřad dohlížet, že je o zvířata již postaráno?9) Kdy bude odchyt psů žijících na statku a převoz do útulku pro opuštěná zvířata?10) Do kterého útulku budou psi převezeni?V rámci Městského úřadu v Říčanech řeší problematiku chovu hospodářských zvířat a zvířat v zájmovém chovu Odbor životního prostředí jako orgán státní správy na ochranu zvířat proti týrání. MěÚ v Říčanech postupuje dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a se stanovisky od Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj; ·         správní úřad obdržel celkem tři podněty, a to dne 12.07.2010, 27.10. 2010 a 29.12. 2010 od Krajské veterinární správy a v průběhu měsíce prosince obdržel správní úřad 7 oznámení od Policie ČR, obvodní oddělení Kamenice na únik hospodářských zvířat mimo vyhrazená místa pastvy;·         nejedná se o zvířata opuštěná, jelikož chovatel je znám, pravidelně na místo jezdí a je v řešení celé situace součinný;·         celá věc je od oznámení od Krajské veterinární správy pravidelně sledována, ať už za účasti chovatele či zástupců Krajské veterinární správy. Termín posledního místního šetření na místě samém byl proveden 14.01.2011 a byla pořízena fotodokumentace;·         dne 12.01.2010 proběhlo ústní jednání ve věci za účasti zástupců obce Říčan, zástupce obce Kunice, zástupců Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj, chovatele hospodářských zvířat a jeho spolupracovníků a nového majitele statku – kdy byla věc projednána a vlastník zvířat se zavázal:o   do 20. ledna 2011 u 8 kusů dobytka (býků) zajistit jejich odvoz a porážku na jatkách,o   do 31. ledna 2011 převézt zbytek zvířat;·         na základě výše zmíněné dohody umožní nový majitel statku volný vstup chovateli a jeho spolupracovníkům na pozemky farmy pro zajištění odchytu a krmení zmíněných zvířat;·         s chovatelem jsou zahájena příslušná správní řízení ve věci, kdy dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání lze uložit pokutu za volný pohyb hospodářských zvířat až do výše 50 tis. Kč a za týrání zvířat lze uložit pokutu až do výše 500 tis. Kč;·         správní úřad provede několik místních šetření v tomto období (leden 2011) a bude kontrolovat dodržení termínů dohody ze dne 12.01.2011 a zároveň bude sledovat, zda je o zvířata postaráno;·         psi patří též chovateli, kdy tuto skutečnost uvedl do protokolu Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj. O psy projevilo zájem již několik organizací (resp. ostatní chovatelé), kterým byl předán kontakt na chovatele.

Přílohy: