Územní studie veřejného prostranství obce Světice

Územní studie veřejného prostranství obce Světice

Územní studie řeší více samostatných objektů v obci Světice. Některé spolu přímo sousedí, jiné jsou naopak zcela osamocené. Dodržuje základní principy platného územního plánu. Směřuje k trvale vyváženému a udržitelnému rozvoji obce a respektuje územní podmínky pro kvalitní životní prostředí, hospodářský rozvoj a sociální soudržnost obyvatel v území. Respektuje urbanistické, architektonické, kulturní a přírodní kvality řešeného území. Mezi ně patří především: historicky vytvořená urbanistická struktura sídla Světice, venkovský charakter sídla, hladina zástavby, obslužnost hromadnou autobusovou dopravou a významný železniční koridor, síť silnic II. a III. Tříd, veřejná prostranství, vybudovaná technická infrastruktura – vodovod, kanalizace, telekomunikace, mateřská škola, základní škola, sportovní areál. Dále také přírodní a krajinné hodnoty: vodní tok a vodní plochy (Říčanský potok, vodní nádrž v obci), údolní niva při Říčanském potoku, soustavy alejí podél cest, harmonický projev sídla v krajinné scéně daný tradičním výrazem a kompaktní strukturou.

Obec Světice je v dobré vzdálenosti od města Říčany, Mnichovic, Prahy a dalších. V okolí je také mnoho menších obcí. Jako výhodná se zdá být i blízkost dálnice pro rychlé spojení s hlavním městem. Svou polohou vůči městům i okolním obcím je tato obec lukrativním místem pro řadu rodin a občanů v produktivním věku. Nejenom obsazenost zdejší základní školy a využití sportovního zázemí tomu nasvědčují. Objekty řešené v územní studii podporují rozvoj obce, kvalitu životního prostředí, sociální soudržnost obyvatel a další aspekty zlepšující kvalitu obce a života nejenom v ní ale i v okolních obcích.

Na zpracování této územní studie je poskytována finanční podpora z EU (z IROP).