Botanické centrum při základní škole u Říčanského lesa – 1. etapa

Rok podání: listopad 2018
Datum ukončení realizace: září 2022
Celkové způsobilé výdaje: 7 046 326,96 Kč
Výše dotace: 6 694 010,61 Kč
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010354

Zhotovitel: STROMMY COMPANY, s.r.o.

Odpovědný technik z Oddělení investic: Ing. arch. Alice Štěpánková, Ing. Štěpánka Tajovská
Projektový manažer dotace: Ing. Lenka Holoubková, Ing. Ivana Hybnerová

Projekt je podpořen z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím MAS Říčansko jako nositele strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Říčansko na období 2014 – 2020“, https://mas.ricansko.eu/

Cílem projektu je zajistit kvalitní výuku odborných předmětů vybudováním 1. etapy unikátního Botanického centra. Tato etapa spočívá ve vybudování arboreta, barevné a herní zahrady a dešťového biotopu. Dešťový biotop, mimo mobiliáře, není součástí projektu, protože bude financován z jiných finančních zdrojů.

Záměrem investora je vybudovat výukovou zahradu se zaměřením především na botaniku a geobotaniku. Pojetí zahrady, její náplň a rozsah má ambice významem přesáhnout hranice školy a být příkladným a využitelným areálem pro školská zařízení širšího okolí.