Výsadba krajinné zeleně Říčany – IV. Etapa

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0012444
Program: Operační program životního prostředí
Rok podání žádosti o dotaci: duben 2020
Celkové výdaje projektu: 6 965 441,23 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 6 500 225,58 Kč
Výše dotace: 5 200 180,46Kč
Fyzické zahájení realizace projektu: podzim 2021
Konec realizace projektu: 2024 včetně následné péče

Projekt řeší nápravu nevyhovujícího stavu krajinných prvků, které byly v minulosti likvidovány zvláště v souvislosti se zemědělskou politikou 50. let. V důsledku toho dochází dodnes ke splavování ornice ve svažitých polích, omezena je biodiverzita místa, chybí pásy zeleně, které by zachycovaly emise. Zájmové lokality jsou pozemky ve vlastnictví Města Říčany, které jsou většinou využity jako orná půda, v menší míře se zde nachází úhory nebo křoviny. Stromová zeleň se zde téměř nevyskytuje.

Cílů projektu je několik:
1. Výsadba a tvorba nových alejí, remízů a sadů, která přispěje ke vzniku nových hnízdících příležitostí pro ptáky a úkryt pro drobné savce a další organismy vázané na tyto druhy biotopu.
2. Větší množství zeleně v orné půdě zároveň pomůže snížit vodní a větrnou erozi.
3. Vytvoření nového ekostabilizačního prvku zasahujícího svým umístěním do intenzivně hospodářsky obhospodařovaného mnohohektarového celku orné půdy.
4. Vysazením ovocných sadů dojde ke zlepšení estetického vnímání krajiny, ale i přilákání živočichů za potravu, či zvýšení hospodářské funkce.
5. Založení květnatých luk napomůže funkční výsadbě ovocných dřevin, vyživí dřeviny a bude regulovat nežádoucí organismy.

V 15 lokalitách (parcelní čísla 440/8, 305/4, 309, 53/8, 191, 192, 309, 310, 145, 354/12, 163/2, 152/1, 468/4, 425/2, 251/9, 251/12, 434/2, 450/1) v okolí města Říčan dojde k vysazení alejí, extenzivních ovocných sadů, remízů a založení květnatých luk, které budou mít blahodárný vliv nejen na estetickou stránku v krajině, ale i na posílení biodiverzity, přilákání ptactva k hnízdění či hmyzu k opylování rostlin.
Ovocné dřeviny mají v ovocném sadu několik funkcí – produkční (hospodářskou), ale také ekologickou a krajinářskou. Mají i svou hodnotu estetickou a kulturní. Výsadbou většího druhového spektra ovocných dřevin se obnoví přirozený pestrý obraz krajiny, zároveň různá doba nakvétání a plození dřevin umožní zvýšit i druhovou pestrost živočichů hledající potravu.
Remízy jsou významné především pro volně žijící živočichy. Vytvářejí pro ně krytové příležitosti před šelmami a dravci, umožňují tvorbu vhodných klidových podmínek, např. pro hnízdění, zároveň poskytují útočiště zejména těmto živočichům: bažant obecný, zajíc polní, srnec obecný, koroptev polní ad. Samozřejmě poskytují útočiště i ptactvu a hmyzu.
Květnatá louka je důležitou složkou všech zakládaných ploch. Bylinné patro je nedílnou součástí funkčních výsadeb ovocných dřevin při plnění jejich mimoprodukčních funkcí.

Opatření se skládá z výsadby stromů, keřů a založení květnatých luk v 15 lokalitách okolí města Říčany. Na pozemcích budou vysazovány rozličné typy výsadeb od alejí, extenzivních ovocných sadů až po remízy.