Územní plánování – obce ve správním obvodu ORP Říčany

Formuláře pro podávání námitek a připomínek

Celostátním nástrojem územního plánování je strategický dokument Politika územního rozvoje ČR (PÚR ČR). PÚR ČR pořizuje Ministerstvo pro místní rozvoj a schvaluje ji vláda ČR.

Pro správní území ORP Říčany jsou platné Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, a jako územně plánovací podklad byly pořízeny Územně analytické podklady Středočeského kraje

Pro správní území ORP Říčany byly pořízeny Územně analytické podklady

Níže je uveden odkaz k elektronicky dostupným informacím o pořízené či pořizované ÚPD a ÚPP jednotlivých obcí. Vzhledem k rozsahu správního území a pořizované ÚPD a ÚPP nelze zaručit naprostou aktuálnost zde uvedených informací. Přehled pořízené či pořizované ÚPD a ÚPP lze najít v evidenci územně plánovací činnosti, vedené Ústavem územního rozvoje Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Územní plány a regulační plány jsou uloženy vždy v obci, pro kterou byly pořízeny, na příslušném stavebním úřadu a na úřadu územního plánování (MěÚ v Říčanech, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Komenského nám. 1619/2, 251 01 Říčany).

Činnost úřadu územního plánování je upravena platnou platnou legislativou ČR

Územní plány jednotlivých obcí