Venkovní koupaliště

Město hledá lokalitu pro venkovní koupaliště

Kompletní podklady – STUDIE NÁVRHŮ v přílohách


Trávit léto u vody patřilo k oblíbeným kratochvílím již našich předků, kteří nám v Říčanech zanechali překrásné přírodní plovárny. Oblíbené jsou stále, nároky lidí ale stoupají a prvorepubliková koupaliště již nárokům mnohých nedostačují. Jureček i Marvánek jsou sice po odbahnění, přesto se kvalita vody s ohledem na klimatické podmínky posledních let výrazně nezlepšila. 
Relativně nové vyhřívané koupaliště v blízkých Kolovratech zase kapacitně nedostačuje a dostat se na něj kvůli vysoké obsazenosti v teplých dnech je spíše výjimkou než pravidlem. Ne nadarmo proto před třemi roky hned dvě uskupení (Klidné město a ODS) kandidovala do říčanského obecního zastupitelstva s programem, jehož součástí bylo vybudování venkovního vyhřívaného bazénu. Variantou nikdy nebylo stavět kryté koupaliště. To již v Říčanech v podobě areálu Na Fialce je a město v žádném případě nechce veřejnou investicí soukromému provozovateli konkurovat.

 Již krátce po komunálních volbách v roce 2018 iniciovali zastupitelé Klidného města přípravu projektu a městský management začal prověřovat vhodné lokality a zkoumat realizovatelnost takové stavby. Postupně vykrystalizovala čtveřice  území, kde by byla stavba 25metrového vyhřívaného bazénu o šířce 8,5 metru s nezbytným zázemím, dětským brouzdalištěm a relaxační loukou možná. Říčany pod vedením architekty města Alice Štěpánkové zadaly všechna čtyři území k předběžnému posouzení. Vznikla ověřovací studie na každou z možných lokalit. Nyní nastává další fáze projektu: tyto studie předložit veřejnosti a diskutovat o možných variantách, jejich výhodách a nevýhodách. Právě z toho důvodu město svolalo na 18. 10. 2021 do KC Labuť veřejné setkání, kde chce jednotlivé varianty podrobněji představit a diskutovat o jejich výhodách a nedostatcích.

Po zúžení počtu možných míst by mělo následovat zadání studie proveditelnosti a rozeběhl by se celý koloběh výběru projektanta a následně dodavatele stavby. V ideálním případě by mohlo být koupaliště dostavěno před letní sezonou 2024 a náklady na výstavbu by dosáhly čtyřiceti milionů korun. A jaká místa jsou ve hře? Pojďme se na ně podívat prostřednictví stručné SWOT analýzy výhod, nevýhod, rizik i příležitostí jednotlivých území.

Varianta 1 – u rybníka Marvánek
Jedná se o pozemek vymezený ulicemi V Chobotě a Hluboká, nátokem Říčanského potoka do Marvánku, břehem rybníka Marvánek a stávajícím areálem pro minigolf. Jedná se o volný pozemek skloněný jihovýchodním směrem, který je z velké části zarostlý vzrostlými i náletovými dřevinami. Pozemek je v současné době neoplocený. Velikost pozemku v celkovém součtu cca 9 750 m².

Silné stránky
Dobrá poloha areálu ve struktuře města v tradiční rekreační lokalitě u rybníka.
Optimální plocha areálu umožňuje realizovat širší nabídku vodních ploch a atrakcí včetně větší plochy pro odpočinek na opalovací louce bez stromů i se stávajícími stromy oproti variantě Oáza.
Atraktivní poloha s výhledem na přírodní vodní plochu – Marvánek.
Vlastní plocha koupaliště je situovaná tak, že nebude rušit místní obyvatele.

Slabé stránky
Vlastnické vztahy – část pozemků koupaliště a parkoviště v soukromém vlastnictví.
Územní plán – část pozemků koupaliště v ploše Veřejná zeleň (VZ) – nutná změna územního plánu.

Územní plán – pozemky parkoviště při ulici Široká v ploše – Plochy zemědělské – Orná půda (NZO) a Zeleň ochranná a izolační (ZO) – nutná změna ÚP.
Vzdálenost parkoviště 200–250 m od kapacitního parkoviště.

Příležitosti
Další posílení rekreačního funkce postupně se rodícího přírodního parku podél Říčanského potoka a cyklostezky Praha Kolovraty – Mnichovice.
Výškový rozdíl v ploše pozemku – atraktivní členění areálu.
Prodloužení chodníku v ulice Široká v úseku až po ulici Do Lehovic.
Stavební úpravy a dopravní opatření na místních komunikacích – chodníky, režim obytné zóny s vjezdem jen pro rezidenty.
Možnost propojení lávkou do Sportovního areálu Oáza, kde jsou navazující služby (gastronomie a ubytování) a sportovní aktivity (plážový volejbal, tenis, stolní tenis).

Rizika
Omezení přírodního rekreačního potenciálu a promenádní trasy kolem rybníka Marvánek.
Nesouhlas místních obyvatel s výstavbou z důvodu dopravní a hlukové zátěže z přístupu ke koupališti.

Varianta 2 – za areálem Oáza
Jedná se o pozemek vymezený ulicí Do Lehovic, Říčanským potokem a sportovně rekreačním areálem Oáza. Jedná se o volný pozemek s minimálním sklonem k severovýchodu a výraznějším převýšením cca 1,5 m u ulice Do Lehovic. Pozemek je v současné době neoplocený. Velikost pozemku v celkovém součtu cca 5 000 m².

Silné stránky
Dobrá poloha areálu ve struktuře města v tradiční rekreační lokalitě u Sportovního centra Oáza.
Vlastnické vztahy – pozemky koupaliště ve vlastnictví města.
Územní plán – není nutná změna ÚP, pozemek se nachází v ploše určené územním plánem pro sport
Přímá návaznost a synergie se Sportovním areálem Oáza.
Vlastní plocha koupaliště je situovaná tak, že nebude rušit místní obyvatele.

Slabé stránky
Vlastnické vztahy – pozemek parkoviště v soukromém vlastnictví – nutný odkup.
Územní plán – pozemky parkoviště při ulici Široká v ploše – Plochy zemědělské – Orná půda (NZO) – nutná změna ÚP.
Vzdálenost parkování 250–300 m od kapacitního parkoviště.
Velikost plochy pouze pro základní vybavení koupaliště (rekreační bazén, kondiční bazén, brouzdaliště), bez možnosti umístění větší klouzačky, tobogánu a dalších atrakcí.
Bez možnosti rozšíření areálu.

Příležitosti
Další posílení rekreační funkce postupně se rodícího přírodního parku podél Říčanského potoka a cyklostezky Praha Kolovraty – Mnichovice.
Možnost propojení lávkou do Sportovního areálu Oáza, kde jsou navazující služby (gastronomie a ubytování), sportovní aktivity (plážový volejbal, tenis, stolní tenis) a nové parkoviště u ulice Široká.
Prodloužení chodníku v ulice Široká v úseku až po ulici Do Lehovic.
Stavební úpravy a dopravní opatření na místních komunikacích – chodníky, režim obytné zóny s vjezdem jen pro rezidenty.
Odklon naučné stezky Říčansko a zrušení průchodu přes pozemek, zvětšení plochy areálu a možnost lepšího propojení se Sportovním areálem Oáza.

Rizika
Areál je v těsné blízkosti lokálního biocentra Marvánek.
Nesouhlas místních obyvatel s výstavbou z důvodu dopravní a hlukové zátěže z přístupu ke koupališti.

Přílohy

Varianta 3 – Pomezní
Jedná se o rozsáhlý pozemek v severovýchodní části ulice Pomezní. Jedná se o volný pozemek skloněný severozápadním směrem, který je dlouhodobě udržován jako louka. Pozemek je v současné době neoplocený. Velikost pozemku v celkovém součtu cca 11 160 m².

Silné stránky
Pozemky ve vlastnictví města Říčany včetně ploch pro parkování. (směrem k sídlišti, u Olivovy ulice jsou pozemky naopak soukromé a existuje zde záměr stavět další bytové domy).
Areál v souladu s územním plánem.
Zpracovaná územní studie.
Převážná část města v docházkové vzdálenosti.
Optimální rozloha pozemku s rezervou pro další sportovně rekreační aktivity a parkování.

Slabé stránky
Svažitost terénu k severu.
Nutnost dostavby ulice Pomezní pro zpřístupnění areálu.

Příležitosti
Parkovací kapacita v období mimo sezónu koupaliště pro parkování rezidentů.
Nové gastronomické zařízení v lokalitě Kavčí skála.
Dostatečná plocha pro realizaci – potencionálně široká nabídka vodních atrakcí a dobrá velikost odpočinkových ploch.

Rizika
Nesouhlas místních obyvatel s výstavbou z důvodu dopravní a hlukové zátěže z přístupu a příjezdu ke koupališti a z provozu koupaliště.

Příklady

Varianta 4 – Olivovna
Jedná se o západní část areálu Olivovy dětské léčebny. Plocha pro předpokládané umístění koupaliště je v současné době udržovanou loukou mezi parkem za hlavní budovou léčebny a izolační zelení západně k bytovým domům v ulici U Olivovny. Pozemek je v současné době oplocený a je součástí areálu léčebny. Velikost pozemku v celkovém součtu cca 11 220 m². Z pohledu vlastnických vztahů se jedná o pozemky, které patří Hlavnímu městu Praha, která předběžně vyslovila souhlas k využití pozemků na koupaliště.

Silné stránky
Přírodní charakter pozemku i okolí stavby (Říčanský les).
Optimální rozloha pozemku s rezervou pro další sportovně rekreační aktivity a parkování.
Mírně svažitý pozemek jihozápadním směrem.
Dobrá dostupnost autem i MHD
Ideální poloha pro cyklisty – na koupaliště do kopce, domů bez šlapání.
Ideální využitelnost pro klienty Olivovy dětské léčebny.

Slabé stránky
Pozemek není ve vlastnictví města Říčany.
Nutná dílčí změna územního plánu.
Nutné kácení vzrostlé zeleně.
Pěší dostupnost pro část obyvatel města.

Příležitosti
Synergie s Olivovou dětskou léčebnou.
Synergie s přilehlým sportovním areálem ZŠ U Lesa.
Parkovací kapacita v období mimo sezónu koupaliště pro parkování rezidentů.
Nové gastronomické zařízení v lokalitě – výchozí bod do Říčanského lesa.
Dostatečná plocha pro realizaci – potencionálně široká nabídka vodních atrakcí a dobrá velikost odpočinkových ploch.

Rizika
Nutná dohoda mezi městem Říčany a Hlavním městem Prahou.
Nesouhlas místních obyvatel s výstavbou z důvodu hlukové zátěže z provozu koupaliště.

Příklady

Z výše popsaného je jasné, že každá varianta má své pro i proti. Podkladů pro rozhodování má město dostatek a postupně je zveřejní na svých webových stránkách. Pojďme o jednotlivých variantách kultivovaně diskutovat a postupně najít pro Říčany to nejvhodnější řešení. Velký městský projekt, jakým výstavba moderního koupaliště bezesporu je, má obyvatele spojovat a posilovat jejich hrdost na město, které je právem tím nejlepším pro život v ČR.

Tomáš Skřivánek,
zastupitel města (KM) pověřený koordinací projektu přípravy městského koupaliště