Územně analytické podklady

pro správní obvod obce s rozšířenou působností Říčany

Územně analytické podklady pro správní obvod ORP Říčany byly zpracovány v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Územně analytické podklady jsou zveřejněny v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zněním § 166 stavebního zákona.

Městský úřad v Říčanech, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, poskytuje data v souladu s odst. 3 § 27 stavebního zákona, a to pouze pro činnost projektanta územně plánovací dokumentace a územní studie.