Chodník v ulici Květná, Říčany – Kuří

Rok podání: listopad 2018
Datum ukončení realizace: srpen 2021
Celkové způsobilé výdaje: 2 571 236,74 Kč
Výše dotace: 2 442 674,90 Kč
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010507

Zhotovitel: WALCO CZ, spol. s r.o.

Odpovědný technik z Oddělení investic: Ing. arch. Alice Štěpánková, Ing. Štěpánka Šritrová
Projektový manažer dotace: Ing. Ivana Hybnerová

Projekt je podpořen z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím MAS Říčansko jako nositele strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Říčansko na období 2014 – 2020“, https://mas.ricansko.eu/

Ulice Květná je využívána jako nejrychlejší cesta z obce směrem k dálnici D1 a to jak vozidly z obce Kuří, tak vozidly z okolních obcí (Lipany, Kolovraty) a proto je vybudování chodníku vhodné. Chodník je vhodný zejména z důvodu zajištění lepší ochrany pěších účastníků silničního provozu. V současné době jsou chodci nuceni ke svému pohybu používat okraj vozovky. Osobám, které jsou nucené se zde pohybovat zajistí základní ochranu před vozidly a zvýší jejich komfort při každodenních cestách, např. od autobusové zastávky k bydlišti.
Trasa chodníku bude začínat na křižovatce ulic Květná a Rooseveltova, poblíž centra obce a autobusové zastávky. Zde bude navazovat na stávající chodník na mostě přes Pitkovický potok. Trasa chodníku má konec na křižovatce ulic Květná a Skalní v jižní části obce. Délka trasy celkem: cca 325 m.