Kanalizace Voděrádky

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007202
Fond: Fond soudržnosti
Program: Operační program životního prostředí, výzva 71
Rok podání žádosti o dotaci: leden 2018
Celkové výdaje projektu: 18 804 191,41 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 12 781 154,45 Kč
Výše dotace: 8 147 985,96 Kč
Fyzické zahájení realizace stavby: 29. 8. 2019
Konec realizace stavby: 31. 5. 2021
Ukončení kolaudačního řízení: 31. 8. 2021

Zhotovitel: T4 Building s.r.o.
Technický dozor stavby: NDCON s.r.o.
Projektant stavby: NDCON s.r.o.

Cílem projektu je vybudování splaškové kanalizace v obci Voděrádky. Realizací projektu bude vybudováno 1,296 km kanalizace a nově bude připojeno 165 obyvatel. Tím dojde ke snížení množství vypouštěného znečištění o 4,23 t/rok CHSKCr.
Zpracovatelé dotace: Ing. Erika Straškrabová, MBA, Mgr. Michaela Kraftová, Ing. Lenka Holoubková,
Odpovědný technik z oddělení investic: Ing. Štěpánka Šritrová