Starosta města

Starostou města ve volebním období 2022-2026 byl zvolen ustavujícím jednání zastupitelstva dne 19.10.2022 Ing. David Michalička /Klidné město/, funkci vykonává jako uvolněný zastupitel.

Rada města stanovila, že je starosta garantem nad úkoly v oblasti:

Oblast strategie města se zaměřením na:

 • stanovení strategie rozvoje města
 • stanovení strategie města při nakládání s majetkem města

Oblast územního rozvoje se zaměřením na:

 • zásadní otázky územního plánování, tvorbu a realizaci strategických, územně-rozvojových a urbanistických programů města – zajišťuje jako pověřený zastupitel
 • projednávání záměrů územního a investičního rozvoje s dalšími obcemi
 • zajištění povinností města v samostatné působnosti při vyhodnocování dopadů územního plánování na životní prostředí, včetně zajištění politiky města v lesním a vodním hospodářství
 • koncipování vyjádření, stanovisek a jiných procesních úkonů města v zásadních otázkách územního plánování a stavebních řízení

Oblast finanční, investiční a dotační politiky města se zaměřením na:

 • návrh sestavy rozpočtů a vyúčtování výsledků hospodaření
 • sledování opatření k zabezpečení rozpočtové rovnováhy v průběhu roku
 • kontakt s finančními institucemi při realizaci finančního hospodaření města
 • přípravu rozpočtového a investičního výhledu a investičních záměrů města
 • návrhy způsobu financování investičních záměrů města
 • koordinaci čerpání prostředků z krajských, státních i evropských zdrojů
 • projektové řízení zásadních projektů a investic města   
 • vedení konkrétních investičních záměrů města

Oblast územního a stavebního rozvoje města se zaměřením na:

 • koordinaci při získávání povolení pro investice města
 • komunikaci se stavebníky při přípravě plánovacích či obdobných smluv
 • příprava projektů participativního územního plánování a strategií území

Oblast dopravy se zaměřením na:

 • koordinaci klíčových dopravních staveb v katastru města
 • správu a údržbu komunikací ve vlastnictví města
 • přípravu dopravních opatření ve městě
 • podporu a rozvoj udržitelné mobility ve městě

Oblast vnějších vztahů se zaměřením na:

 • mediální politiku města, koordinaci výstupů masové komunikace směrem k médiím i Říčanskému Kurýru, komunikaci orgánů města a městského úřadu s občany a obyvateli města a zajištění transparentnosti, srozumitelnosti, plynulosti a vzájemnosti této komunikace

Oblast spravedlnosti, bezpečnosti a krizového řízení se zaměřením na:

 • řízení činnosti městské policie a útvaru krizového řízení
 • vztahy města k soudům, státním zastupitelstvím a bezpečnostním složkám státu
 • komunikace s HZS
 • komunikace a příprava projektů směřujících ke zvýšení bezpečnosti

Oblast pohřebnictví

Ing. David Michalička

Ing. David Michalička

Klidné město

Starosta – uvolněný

Kontakty:

Rozsah činnosti: Starosta zastupuje město navenek. Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva města, popřípadě rady města, může starosta provést jen po předchozím schválení těmito orgány.
Za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu města. Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem krajského úřadu tajemníka městského úřadu a stanoví jeho plat dle zvláštních předpisů.

Nestanoví-li zastupitelstvo města jinak, starosta:

 • odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok,
 • může po projednání s krajským úřadem svěřit komisi výkon  přenesené působnosti v určitých věcech,
 • může po Policii ČR požadovat spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
 • odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města,
 • plní další úkoly stanovené zákonem o obcích a zvláštními zákony.