Památková péče

Památková péče v působnosti ORP Říčany

MěÚ v Říčanech, odbor územního plánování a regionálního rozvoje v přenesené působnosti zajišťuje výkon státní památkové péče v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, zejména vydává závazná stanoviska při obnově kulturních památek a k pracím na objektech v památkových rezervacích, zónách, ochranných pásmech kulturních památek, dále vede evidenci kulturních památek, vyjadřuje se k prohlašování objektů za kulturní památky, koordinuje označování kulturních památek tabulkami, vykonává státní stavební dohled při obnově kulturních památek, vymezuje ochranná pásma kulturních památek, vydává závazná stanoviska ve smyslu §149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, kontroluje dodržování památkového zákona a uděluje pokuty za jeho porušení a zpracovává dotační tituly Programu obnovy venkova. Při výkonu přenesené působnosti spolupracuje s Národním památkovým ústavem, územní pracoviště Středních Čech v Praze, Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3, Tel. (ústředna): +420 274 008 111, Fax: +420 274 008 112, E-mail: zc.upn.cts@cts, E-mail (ústředna): zc.upn.cts@anletadop.

Formuláře

  • Žádost o vydání závazného stanoviska dle § 14 (úpravy dřevin) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
  • Žádost o vydání závazného stanoviska dle § 14 odst. 2 (MPZ, VPZ) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
  • Žádost o vydání závazného stanoviska dle § 14 odst. 1 (kulturní památky) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Instituce s oprávněním k provádění archeologických výzkumů na území Středočeského kraje