Rok 2013

Obsah                                    žádosti                          Poskytnuté informace
Žádost ze dne 9.12. 2013kopie rozhodnutí o předčasném užívání a kolaudační souhlas pro stavbu v ŘíčanechOdpověď:požadovné dokumenty zde
Žádost ze dne 2.12.2013kopie rozhodnutí týkající se stavebního pozemku v k.ú.  KřeniceOdpověď:požadované dokumenty s anonymizovanými osobními údaji zde
Žádost ze dne 27.11. 2013 informace a konkrétních dokumentů týkajících se  staveb v Doubku.Odpověď:požadované dokumenty s anonymizovanými osobními údaji zde 
Žádost ze dne 14.11. 20131. části zápisu z jednání Zastupitelstva města k návrhu žadatele ze dne 13. 11. 2013, ze které bude patrné, kteří členové Zastupitelstva se této schůze zúčastnili, odůvodnění k materiálu, výsledky hlasování;2. poskytnutí části zápisu z jednání Rady města k návrhu žadatele ze dne 31. 10. 2013, ze které bude patrné, kteří členové Rady se této schůze zúčastnili, odůvodnění k materiálu, výsledky hlasování;3. informace kolikrát Zastupitelstvo za svoji působnost hlasovalo o výjimce ze Zásad pro výstavbu a snížení příspěvku na infrastrukturu; dále v kolika případech Zastupitelstvo vyhovělo a jaká byla původní a nově schválená částka; a dále v kolika případech bylo schváleno,  že žadatel o stavbu Zásady pro výstavbu nemusí mít a nebude platit příspěvek na infrastrukturu. Odpověď: Dotaz č. 1:   odůvodnění k materiálu + výpis z usnesení Zastupitelstva zaslány písemně, dále je na webu města celkový zápis viz https://info.ricany.cz/prilohyarchiv/14931/10%20-%2013.%2011.%202013.pdf z něhož je patrno, kdo se jednání ZMŘ účastnil, kdo byl omluven. Zjistit, který zastupitel, jak hlasoval možné není. Dotaz č. 2: odůvodnění + výpis z usnesení Rady zaslány písemně, dále jsou na  webu usnesení Rady, konkrétně k 31.10.2013 viz  https://info.ricany.cz/prilohyarchiv/14851/52%20-%2031.%2010.%202013.pdf  K tomu dodávám, že zde bylo pouze jedno usnesení (viz výpis), ze 7 členů Rady proti hlasovali 3, zdrželi se 2 a 2 nebyli na Radě přítomni. Zjistit, který radní, jak hlasoval možné není. Dotaz č. 3:Současné ZmŘ hlasovalo pouze jednou o snížení příspěvku. V tomto jediném případě nevyhovělo, původní částka 829.437,- Kč, návrh žadatele 40 tisíc Kč, resp. 60 tisíc Kč, schválená částka 829.437,- Kč.Dosud se nestalo, že by ZmŘ schválilo, že žadatel, na jehož stavební záměr se vztahuje požadavek příspěvku na posílení dopravní a technické infrastruktury dle Zásad pro výstavbu ve městě Říčany, tento příspěvek nemusí uhradit v požadované výši. 
Žádost ze dne 11.11. 2013o poskytnutí textu nájemní smlouvy č. 003/2011/NS na nebytový prostor Masarykovo nám. 35Odpověď:text smlouvy Smlouva 0032011NS.pdf
Žádost ze dne 5. 11. 2013požadující rozhodnutí ve věci přestupku proti zákonu o silničním provozuOdpověď:text rozhodnutí s anonymizovanými osobními a citlivými daty zde
Žádost ze dne 4. 11. 2013týkající se černých staveb  v katastru obce DoubekOdpověď:Po obdržení rozhodnutí Krajského  úřadu stavebník obnovil stavební práce a ve stavbě pokračoval, proto stavební úřad nařídil zastavení prací. Následně stavební úřad podle rozhodnutí Krajského úřadu zahájí řízení podle ustanovení § 129 odst. 3 stavebního zákona o odstranění stavby. 
Žádost ze dne 30. 10. 2013týkající se dookumentace skutečného provedení redukční šachty „Na Slunečné“, včetně kolaudačního souhlasuOdpověď:1. Redukční šachta umístěná v křižovatce ulic Na Slunečné/Lipová, na pozemku parc.č. 64/1 v k.ú. Velké Popovice, je součástí  celku stavby vodního díla  :  Velké Popovice – Doplnění vodovodu  I. stavba,jejímž vlastníkem je :  Obec Velké PopoviceStavba byla realizována na základě rozhodnutí  :  vodoprávního úřadu OŽP MěÚ v Říčanech, vydaného pod č.j. 21914/2008/ovú-00019, dne 25.2.2008,  se  změnou týkající se termínu platnosti povolení a dokončení stavby, vydanou pod č.j.  30503/2010/OVÚ/692  dne 21.5.2010.Stavba byla uvedena do trvalého provozu : na základě kolaudačního souhlasu vydaného   vodoprávním  úřadem OŽP MěÚ v Říčanech pod č.j. 55501/2011-MURI/OVÚ/00018  dne 21.10.2011. 2.  V příloze:–  výřez ze situace č. B-3.9. skutečného provedení stavby, obsahující  předmětnou redukční šachtu, a technickou zprávu– kopie kolaudačního souhlasu pro „Doplnění vodovodu I. stavba“, obsahující  jako součást předmětnou redukční šachtu. 3 . Novela  vodního zákona č. 150/2010 Sb.  platná od 1.8.2010 odejmula vodoprávním úřadům kompetenci ve věci schvalování provozních řádů všech vodních děl.Předkládání provozních řádů vodoprávnímu úřadu proto nevyplývá nadále ze zákona, resp. provozní řády nejsou povinnou přílohou žádosti o kolaudační souhlas ze zákona.   Kolaudační souhlas č.j.55501/2011-MUR/OVÚ/00018Skutečné zaměřeníVýňatek z technické zprávy 
Žádost ze dne 30. 10. 2013žádost o informaci o složení zastupitelstva obceOdpověď:Žádosti bylo vyhověno uvedením odkazu na webové stránky města Říčany 
Žádost ze dne 29.10. 2013o poskytnutí textové části územního plánu obce LouňoviceOdpověď: vzhledem k velkému objemu dat byla informace poskytnuta jako vytištěné kopie (nenaskenováno)
Žádost ze dne 21. 10.  2013týkající se vypořádání námitek k územnímu plánu Mnichovic, na par.poz. 1511/1 a 1511/8Odpověď:Námitky a připomínky byly vyhodnoceny pořizovatelem územního plánu Mnichovic (Městský úřad v Říčanech) a zastupitelstvem obce Mnichovice ve spolupráci se zpracovatelem územního plánu Mnichovic Ing. arch. Pavlem Hniličkou v červnu 2013. Podatelům se jednotlivě na námitky a připomínky neodpovídá v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu („Stavební zákon“) v platném znění. Vyhodnocení námitek a připomínek nebude ve fázi konceptu a jeho veřejného projednání zveřejňováno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.. Akceptované námitky jsou součástí pokynů ke zpracování návrhu územního plánu v kapitole 2.3. Požadavky vyplývající z akceptovaných námitek oprávněných osob dle §49 zákona č. 183/2006 Sb., v souladu s přechodnými ustanoveními. Stručný obsah námitky: Nesouhlas s cestou pro pěší. Do lokality vede chodník podél Ondřejovské. Pozemek 1511/8 je vodní plocha. – pozemky parc.č. 1511/1 a 1511/8, k.ú. Mnichovice u ŘíčanVyhodnocení: Doporučuje se ponechat řešení navržené konceptem a pěší stezku zachovat. Pozemek 1511/8 již jako vodní plocha nefunguje, je na něm navážka se zelení a manipulační plochou k přilehlému autosalonu. Pěší stezka bude zároveň zajišťovat přístup ke korytu Mnichovky pro jeho údržbu a řešení povodňových situací. 
Žádost ze dne 21. 10. 2013týkající se vypořádání námitek k územnímu plánu města Mnichovice k par. č. 1361/1 a 1361/5Odpověď:Námitky a připomínky byly vyhodnoceny pořizovatelem územního plánu Mnichovic (Městský úřad v Říčanech) a zastupitelstvem obce Mnichovice ve spolupráci se zpracovatelem územního plánu Mnichovic Ing. arch. Pavlem Hniličkou v červnu 2013.Podatelům se jednotlivě na námitky a připomínky neodpovídá v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu („Stavební zákon“) v platném znění. Vyhodnocení námitek a připomínek nebude ve fázi konceptu a jeho veřejného projednání zveřejňováno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.. Akceptované námitky jsou součástí pokynů ke zpracování návrhu územního plánu v kapitole 2.3. Požadavky vyplývající z akceptovaných námitek oprávněných osob dle §49 zákona č. 183/2006 Sb., v souladu s přechodnými ustanoveními. 1.Stručný obsah námitky:Nesouhlas s umístěním VPS plynovodu (přeložení přislíbeno na veřejném projednání) – pozemky parc.č. 1361/1 a 1361/5, k.ú. Mnichovice u ŘíčanVyhodnocení: Námitce se doporučuje vyhovět, plynovod bude umístěn na hranici pozemků parc.č. 1361/1 a 1349/1. Zároveň se doporučuje ponechat pozemky parc.č. 1361/1-3, 5-7, 1362/1-2, vše k.ú. Mnichovice u Říčan, v nezastavitelném území. Město má v současné době dostatečné plochy volných pozemků pro bydlení, k dalším novým plochám není schopno zajistit nezbytnou infrastrukturu, zejména dostatečnou kapacitu ČOV a odpovídající počet žákovských míst v mateřské a základní škole.Námitce se částečně vyhovuje.  V pokynech ke zpracování návrhu územního plánu Mnichovic je akceptována v bodě 2.3.12. takto: Na hranici pozemků p.č.1361/1 a 1349/1,  k.ú. Mnichovice u Říčan, bude umístěn plynovod. Pozemky 1361/1-3, 5-7, 1362/1-2, vše k.ú. Mnichovice u Říčan, ponechat v nezastavitelném území. 2.Stručný obsah námitky:Místo zeleně zakreslit komerci – pozemky parc.č. 1511/6 a 1511/4, k.ú. Mnichovice u ŘíčanVyhodnocení: Námitce se doporučuje částečně vyhovět: na oplocených plochách ponechat využití navržené konceptem, tj. „Město“, na neoplocených, veřejně přístupných plochách, navrhnout veřejné prostranství z důvodu bezpečného rozhledu v křižovatce ulic Ondřejovská a Mirošovická.Námitce se částečně vyhovuje.  V pokynech ke zpracování návrhu územního plánu Mnichovic je akceptována v bodě 2.3.13. takto: Na oplocených plochách na pozemcích p.č. 1511/6, 1511/4, k.ú. Mnichovice u Říčan, ponechat využití navržené konceptem, tj. „Město“, na neoplocených, veřejně přístupných plochách navrhnout veřejné prostranství z důvodu bezpečného rozhledu v křižovatce ulic Ondřejovská a Mirošovická. 
Žádost ze dne 14. 10. 2013o všechna rozhodnutí stavebního úřadu týkající se fotovoltaické elektrárny na pozemku v k.ú. ChomutoviceOdpověď:požadované dokumenty byly poskytnuty v písemné podobě.
Žádost ze dne 24. 9. 2013týkající se odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu v katastru obce ČestliceOdpověď:k požadovanému dotazu vyhledal správní orgán dva dokumenty. Kopie předmětných dokumentů zde.
Žádost ze dne 20. 9. 2013žádost o informace, týkající se nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí pro stavbu vodovodu a kanalizace  v k.ú. Vyžlovka týkající se etapy, do které spadá připojení pozemků s parc.č. 319/83, 319/86, 319/87, 319/88, 319/89, 319/90, 319/103, 319/130, 319/138, 319/152.Odpověď: 1. V archivu vodoprávního úřadu se nenalézají žádné spisy, týkající se stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí na vodovodní a kanalizační řady v obci Vyžlovka pro napojení řadů na pozemcích parc. č. 319/83, 319/86, 319/87, 319/88, 319/89, 319/90, 319/103, 319/130, 319/138, 319/152 v katastrálním území  Vyžlovka2.Tyto řady byly vybudovány a zkolaudovány před zánikem Okresních úřadů. Byla podána žádost o vyhledání informace v archivu.
Žádost ze dne 17. 9. 2013 jakým způsobem byly ze strany úřadu řešeny písemné stížnosti vašich klientů na nezákonné vjezdy motorkářů do lesa přiléhajícího k části obce Louňovičky, jež byly Městskému úřadu v Říčanech postoupeny Obecním úřadem v Louňovicích a zda Městský úřad v Říčanech uložil nebo doporučil provést nějaká opatření vedoucí k odstranění nežádoucího stavu a k ochraně lesa.Odpověď:Správní orgán obdržel písemnost ve věci opakované stížnosti na jízdy motorek a čtyřkolek v lese zaslanou obcí Louňovice, IČ 00240435, sídlem Horní náves 6, 251 62  Louňovice adresovanou na Policii České republiky, obvodní oddělení Říčany, Masarykovo náměstí 56, 251 01  Říčany s odkazem, že dále v kopii obdrží Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí, státní správa lesního hospodářství, budova F, Komenského náměstí 1619/2, 251 01  Říčany. Správní orgán si telefonicky vyžádal na Policii České republiky, obvodní oddělení Říčany zprávu o výsledku šetření, jelikož z příloh se nejednalo o přímé označení osoby či subjektu, který by se měl porušení zákona dopustit. Do dnešního dne Policie ČR, obvodní oddělení  Říčany nepostoupila žádnou zprávu či výsledek šetření. Z tohoto důvodu se správní orgán domnívá, že došlo k odložení celé věci, neboť nebyl zjištěn pachatel, který by se dopustil porušení zákona.          Státní správa lesů rozhoduje dle ust. § 48 odst. 1 písm. n) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů o ukládání pokut v případech, kdy dojde k porušení zákona a zjištění pachatele.  Pokud je pachatel neznámý předává správní orgán spis k došetření orgánům činným v trestní řízení – Policie ČR.          Správní orgán informoval majitele a správce lesů (myslivecké a lesní stráže) v okolí a zažádal o zvýšený dohled v lokalitě, aby došlo ke zjištění pachatelů porušujících zákon č. 289/1995 Sb., o lesích ve znění pozdějších předpisů. Do dnešního dne se nepodařilo zajistit důkazy vedoucí ke zjištění pachatele         
Žádost ze dne 15. 9. 2013 o zaslání kopií textů kolaudačních souhlasů v konkrétních rozhodnutích v k.ú. Louňovice Odpověď:kodbor správních agend a dopravy nedohledal ke konkrétnímu pozmeku žádná povolení, kolaudační souhlasy ani předběžné užívání staveb;vodoprávní úřad nedohledal ke konkrétnímu pozemku žádná povolení, kolaudační souhlasy ani předběžné užívání staveb; stavební úřad dohledal 2 dokumenty týkající se konkrétního dotazovaného parcelního pozemku zde a zde
Žádost ze dne 9. 9. 2013týkající se odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu v katastru obce ČestliceOdpověď:kopie poskytnutých dokumentů 123
Žádost ze dne 9. 9. 2013o poskytnuntí kopie dokumentu kolaudace požární nádrže par.č. 47/10, k.ú. StránčiceOdpověď:kopie poskytnutého dokumentu zde
Žádost ze dne 5. 9. 2013o poskytnutí informací týkajích se opatření při povodni a jejich vyhodnocení v k.ú. obce KameniceOdpověď:Vzhledem k objemu archivních dokumentů nebylo možno informaci poskytnout v elektronické opoobě, žadatel obdržel kopie požadovaných dokumentů v souladu s § 4, odst.5 zákona o svobodném přístupu k informacím v podobě fotokopií
Žádost ze dne 2. 9. 2013Jak byla projednána  námitka k ústnímu projednání 18.7.2012 týkající se územního plánu obce Radějovice k parcelám 175/2 a 175/3 v k.ú. RadějoviceJak byla projednána námitka k opakovanému ústnímu projednání 13.5.2013 týkající se územního plánu obce Radějovice k parcelám 175/2 a 175/3 v k.ú RadějoviceStanoviska DOSS a dalších orgánů, vyjádření nebo jiné úřední listiny týkající se těchto parcel a vyjádření k našim námitkám. Odpověď:k bodu 1:viz přílohy 1 a 2,  přičemž se jedná o návrhy rozhodnutí o námitkách, které teprve budou (nebo nebudou) schváleny zastupitelstvem obce Radějovicek bodu 3: viz následujícíc přílohyKoordinovane-stanovisko-k-navrhu-UP.pdf Stanovisko k upravenému návrhu.pdf Stanovisko-k-navrhu-rozhodnuti-o-namitkach.pdf Stanovisko-k-navrhu-UP-30.8.2010.pdf stanovisko-k-navrhu-zadani-UP.pdf  Stanovisko-k-upravenemu-navrhu-27.5.2011.pdfZmena-koordinovaneho-stanoviska.pdf 
Žádost ze dne 19. 8. 2013o poskytnutí informace k provádění stavebních prací ve Společenském domě ve SvěticíchOdpověď:Stavba  – Stavební úpravy suterénu a přízemí společenského domu , kanalizační splašková přípojka, vodovodní přípojka  – U Hřiště č.p. 151, Světice byla povolena  stavebním povolením ze dne 9.11.2006 pod č.j.  3638/60760/2006/Ra. Stavebník požádal o změnu stavby před jejím dokončením při kontrolní prohlídce stavby. Stavební odbor Městského úřadu Říčany povolil změnu stavby před jejím dokončením dne 25.3.2013 pod č.j. 13039/2013-MURI/OSÚ/00622.Dne 2.4.2013 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 30.4.2013, o jehož výsledku byl sepsán protokol.Protože při posuzování návrhu stavební úřad zjistil, že doložené podklady a stanoviska neumožňují řádné posouzení návrhu, byl navrhovatel dne 30.4.2013 vyzván k jeho doplnění a řízení bylo přerušeno. Návrh byl doplněn dne 22.7.2013.Po doplnění stavební úřad v souladu s § 190 zákona č. 183/2006 Sb., v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů a povolil užívání dílčí části stavby ( 1.PP (sociální zázemí, kotelna, vzduchotechnika) a 1.NP (obecní úřad, víceúčelový sál, malý sál, vstup, sociální zázemí)) na pozemku st. p. 508,    parc. č. 384/1, 384/15, 384/25, 384/27 v katastrálním území Světice u Říčan, provedené podle rozhodnutí o umístění a stavebního povolení ze dne 9.11.2006 č.j. 3638/60760/2006/Ra a  změny stavby před dokončením sp.zn.12348/2013/Do ze dne 25.3.2013.Kolaudační rozhodnutí se nevztahuje na stavební úpravy prostorů restaurace, povolené rozhodnutím č.j. 3638/60760/2006/Ra ze dne 9.11.2006, které bude předmětem samostatného řízení.Dne  11.6.2013   podal stavebník žádost o změnu stavby před jejím dokončením, na kterou vydal stavební odbor Městského úřadu Říčany stavební povolení dne 9.11.2006  pod č.j. 3638/60760/2006/Ra.Stavební úřad vydal dne 17.7.2013 rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením pod č.j. 60062/2013-MURI/OSÚ/00622, kterým povoluje změnu stavby  – Stavební úpravy suterénu a přízemí společenského domu , kanalizační splašková přípojka, vodovodní přípojka – U Hřiště č.p. 151, Světice, na pozemku st. p. 508 v katastrálním území Světice u Říčan, v rozsahu: Dispoziční změny suterénu a přízemí za účelem změny využití prostor restaurace na základní školu (o kapacitě 20 žáků).Dne 25.7.2013 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu, jedná se o změnu využití prostor restaurace na základní školu. Stavební úřad provedl dne 13. srpna 2013 (úterý) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, z které byl sepsán protokol. Podle § 122 odst. 3 stavebního zákona stavební úřad nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas dne 16.8.2013 pod č.j. 61574/2013-MURI/OSÚ/00622 s užíváním stavby. Vstupní prostory a sociální zázemí základní školy byly již předmětem kolaudačního rozhodnutí dílčí části stavby ze dne 22.7.2013 č.j.14284/2013/Do. Prostory původně technického zázemí restaurace, které nebyly součástí změny využití prostor restaurace na základní školu, jsou ponechány bez využití.Kolaudační souhlas byl vypraven a doručen dne 19.8.2013.Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.Účastníkem řízení je stavebník Obec Světice, IČO 240826, U Zvoničky 179, 251 01  Světice,
kterou  zastupuje BML spol. s r.o., Ing. Milan Mimra, Třebohostická 14, 100 00  Praha 10.Dále byl kolaudační souhlas doručen dotčeným orgánům státní správy (HZS Středočeského kraje se sídlem v Kladně, Územní odbor Kolín a Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze).
 
Žádost ze dne 19. 8. 2013 o poskytnutí informací týkajících se pozemků parc. č. 456/3, 452/5, případně pozemků 244/118, 244/126, 244/120, 244/127 , konkrétně zda bylo vydáno územní rozhodnutí , popř. jiná opatření podle stavebního zákonaOdpověď:kopie poskytnutých dokumentů zde 
Žádost ze dne 19. 8. 2013o poskytnutí informací týkajících se pozemků parc. č. 456/3, 452/5, případně pozemků 244/118, 244/126, 244/120, 244/127 , konkrétně zda bylo vydáno vodoprávní povolení a případné kolaudační rozhodnutí, popř. jiná opatření podle stavebního a vodního zákonaOdpověď:kopie poskytnutých dokumentů- rozhodnutí z roku 2005– rozhodnutí z roku 2013– opravné rozhodnutí z roku 2013– rozhodnutí z roku 2012– územní rozhodnutí z roku 2012
Žádost ze dne 13. 8. 2013o informaci týkající se vodního díla, konkrétně rekonstrukce a prodloužení vodovodního řadu – ulice na Bahnivce, V Osičí, Nad Bahnivkou – v kat. území Pacov u Říčan:- zda  bylo pro uvedenou stavbu vydáno kolaudační rozhodnutí; pokud ano, kdy a kdy nastaly právní účinky- pokud stavba dosud nebyla uvedena do provozu, jaký je stupeň její rozestavěnosti, dále z jakého důvodu nebylo kolaudační rozhodutí vydáno- pokud dosud stavba nebyla uvedena do provovozu, zda je užívána a kýmOdpověď:předmětné stavební povolení zaniklo ze zákona (§ 67, zák.č. 50/1976 Sb.  ve znění platném v době nabytí právní moci rozhodnutí – dále jen „zákon“) dne 14.6.2005, neboť stavba podle tohoto povolení nebyla do dvou let od nabytí právní moci zahájena.Po doložení geodetického zaměření skutečného provedení stavby bylo zjištěno, že stavba je provedena zcela jinak než byla povolena, v převážné části trasy na  jiných stavebních pozemcích i v jiných komunikacích. Krátké úseky, v nich skutečná  trasa  přibližně odpovídá  původní dokumentaci, resp. předmětnému stavebnímu povolení, na sebe vzájemně nenavazují, jsou uvnitř trasy  a nebylo by  možné je uvést do provozu ani jako samostatné funkční celky. Odlišně je realizováno i napojení na navazující stávající vodovod.Část trasy podle předmětného povolení, v ulicích Stará a V Osičí, byla v době doložení geodetického zaměření  již realizovaná na základě jiného stavebního povolení.Z toho jednoznačně vyplývá, že stavba podle stavebního povolení a související dokumentace realizována nebyla.  Proto stavební povolení zaniklo a stavba tedy ani nemohla být uvedena do provozu.Stavba vodovodu v ulicích Na Bahnivce a Nad Bahnivkou, realizovaná bez platného stavebního povolení, byla postupem dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon) v roce 2013 povolena v řízení o dodatečném povolení stavby a následně k ní vodoprávní úřad vydal i kolaudační souhlas. Stavba vodovodu v ulici Staré a v části  ulice V Osičí byla realizována již dříve, na základě jiného stavebního povolení. 
Žádost ze dne 16. 7. 2013o informaci o příjezdové komunikaci na par.č. 966/1 v k.ú. ZvánoviceOdpověď:Silničním správním úřadem Městského úřadu v Říčanech  nebylo vydáno žádné stavební povolení na pozemek parc. č. 966/1 v katastrálním území Zvánovice.  Pro uvedené území je příslušný stavební úřad v Mnichovicích, na nějž je třeba se obrátit. Silniční správní úřad Městského úřadu v Říčanech, jakožto obecní úřad s rozšířenou působností, vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy. Nemůže posoudit, zda se v případě žádosti  jedná o místní komunikaci nebo o účelovou komunikaci. Ve věcech místních a veřejně přístupných účelových komunikací je příslušná obec Zvánovice. 
Žádost ze dne 15. 7. 2013 – o poskytnutí informací ohledně měření rychlosti a dozoru nad dodržováním dopravních předpisů v katastru města, případně v obcích spadajících pod správní obvod, konkrétně:- jaká jsou umístění stacionárních radarů- jaká jsou umístění úsekových měření rychlosti- jaká jsou další technická zařízení k dozoru nad dodržováním dopravních předpisůOdpověď.- město má záměr provozovat úsekové měření rychlosti- úseky jsou na vybraných komunikacích, přesné umístění úseků nebylo ještě pevně stanoveno, je v projednání RmŘ příp. zastupitelstva- rychlostní limity jsou stanoveny příslušnými právními předpisy pro provoz na pozemních komunikacích, s jejich úpravou s ohledem na plánované měření rychlosti se nepočítá- časový horizont nelze odhadnout vzhledem ke lhůtám požadovaným platnou legislativou. Bude vypsána veřejná zakázka na dodání měřicího zařízení, velice hrubý odhad zahájení měření je I. až II. čtvrtletí- stacionární radary město nemá, ani v dohledné době nebudou využívány- město žádná technická zařízení nemá, ani se nepřipravují.  
Žádost ze dne 21. 6. 2013– žádost o vyplnění tabulky subjektů, které v současnosti zajišťují pro  obec služby v oblasti nakládání s odpady a péči o komunikace a veřejnou zeleň.  Odpověď:požadovaná tabulka zdeDotazník odpady a zeleň.pdf Poznámka: sdružení Havlíček a Ekogreen vzniklo za účelem účasti ve výběrovém řízení na zajištění údržby veřejné zeleně s tím, že vedoucím účastníkem sdružení bude Zbyněk Havlíček. Druhým účastníkem sdružení je Ekogreen s.r.o., IČ 25279211.
Žádost ze dne 18. 6. 2013– poskytnutí informací – kopií všech případných územních souhlasů a všech rozhodnutí o vydánís tavebního povolení a vyjádření týkajících se staveb na pozemku par.č. 166/6, st.p.č. 471 (č.p. 113) a st.p.č. 752 v k.ú Louňovice stavebním úřadem, odborem životního porstředí (vodoprávní úřad) a odborem dopravy a ostatních provozovatelů inženýrských sítíOdpověď:kopie poskytnutých dokumentů zdeŽádost Louňovice.pdf
Žádost ze dne 12. 6. 2013– byla v letech 2010 – 2012  prováděna kontrola podnikatelských subjektů týkající se způsobu likvidace jejich odpadů, kolika subjektů se týkala a s jakým výsledkem? Dále informace o  kontrole způsobu likvidace odpadů u podnikatelských subjektů z roku 2008.Odpověď:Městský úřad v Říčanech, orgán odpadového hospodářství příslušný podle § 71 písm. k), zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“) provedl v roce 2008 rozsáhlou kontrolu nakládání s odpady v městě Říčany. Bylo zkontrolováno přibližně sto podnikatelských subjektů, jak dále nakládají s odpady vzniklými při jejich podnikatelské činnosti a jestli mají s městem Říčany uzavřenou smlouvu na využití systému separovaného sběru odpadů zavedeného městem. Bylo zjištěno přibližně dvacet nedostatků, které byly řešeny většinou nápravným opatřením stanovením data, do kdy podnikatelský subjekt s městem uzavře smlouvu, což bylo následně kontrolováno. Za porušení zmíněných okolností bylo uloženo přibližně pět pokut. Kontroly byly v menším počtu prováděny i v následujících letech.   Orgán odpadového hospodářství provádí pravidelně okolo dvaceti kontrol podnikatelských subjektů podnikajících přímo v Říčanech. V posledních měsících až letech, tedy i v letech 2010-2012, nebylo zjištěno porušení ustanovení zákona o odpadech ve smyslu využívání systému zavedeného městem pro nakládání se separovaným odpadem bez uzavřené a platné smlouvy mezi podnikatelským subjektem a městem.Městský úřad v Říčanech, orgán odpadového hospodářství, provádí ročně několik desítek (přibližně padesát) kontrol dle ustanovení § 79 odst. 1 písm. e), zákona o odpadech, v rámci správního obvodu Obce s rozšířenou působností Říčany (52 obcí), během kterých se běžně zajímá i o způsob nakládání s odpadem vyprodukovaným při činnosti podnikatelských subjektů, vyžaduje předložení smluv a doklad o způsobu odstranění (využití) odpadu, resp. předání oprávněné osobě. 
Žádost ze dne 10. 6. 2013–          kopie všech územních rozhodnutí stavebního úřadu, jejichž předmětem je záměr dotýkající se pozemku parc. č. 194, k.ú. Louňovice, obec Louňovice, a kterými bylo stavebním úřadem povoleno oplocení předmětného pozemku parc. č. 194, k.ú. Louňovice.Odpověď:kopie poskytnutých dokumentů zdeRozhodnutí.pdf 
Žádost ze dne 5. 6. 2013– poskytnutí kopií stanovisek dotčených orgánů ze spisu pro přípravu nového územního plánu ŘíčanyOdpověď:poskytnuté dokumenty zde3_1_priloha.pdf3_2_priloha.pdf3_3_priloha.pdf3_4_priloha.pdf3_5_priloha.pdf
Žádost ze dne 4. 6. 2013– žádost o informaci na současný právní stav probíhající rekonstrukce Společenského domu Světice, včetně informace o vydání příslušných rozhodnutí MěÚ, která jsou v právní moci Odpověď:Ve věci rekonstrukce Společenského domu v obci Světice bylo na základě žádosti obce Světice Stavebním úřadem MěÚ Říčany vydáno stavební povolení na stavbu ´Stavební úpravy suterénu a přízemí společenského domu (rekonstrukce), kanalizační splašková přípojka, vodovodní přípojka´ pod č.j. 3638/60760/2006/Ra dne 9.11.2006.Kolaudační řízení na stavbu ´Stavební úpravy suterénu a přízemí společenského domu (rekonstrukce), kanalizační splašková přípojka, vodovodní přípojka´, na stavebním úřadě MěÚ Říčany vedené pod sp.zn.:14284/2013/Do, bylo zahájené podáním návrhu na kolaudaci stavby obcí Světice dne 2.4.2013. Řízení se týká části stavby: obecní úřad, společenský sál, sociální a technické zázemí ; prostory původní restaurace nejsou předmětem řízení. V kolaudačním řízení, zejména při místním šetření, byly na stavbě zjištěny závady bránící užívání stavby. Navrhovatel byl proto vyzván k jejich odstranění a z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o přerušení řízení usnesením č.j.50565/2013 ze dne 17.5.2013.O změnu využití společenského domu na základní školu nebylo žádáno.
Žádost ze dne 27. 5. 2013– o poskytnutí informace týkající se neoprávněného parkování vozidel na pozemku 619/66 v obci Kamenice, konkrétně, zda byla naplněna skutková podstata přestupku či jiného právního deliktu a zda a jaké byly uloženy sankce za uvedené jednání.Odpověď:Dle zákona 361/2000 Sb., par. 125c, odst. 1, písmeno k) zákona o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je uvedené jednání přestupkem. Správní orgán shledal u tohoto jednání minimální společenskou škodlivost.Část tohoto přestupku byla odložena, část je dosud v řešení, část byla vyřešena uložením sankcí v celkové výši 400 Kč.
 Žádost ze dne 13. 5. 2013týkající se stanovení okruhu účastníků řízení, jež se týkalo stavby RD s přípojkami na pozemku parc.č. 244/121 k.ú Pacov u ŘíčanOdpověď:-          Okruh účastníků byl stanoven podle § 85 a § 109 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).-          Účastníkem řízení je v souladu s ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona i vlastník stavby vodovodního řadu, na který byla předmětná stavby napojena vodovodní přípojkou.-          Stavební úřad vycházel z předložených dokladů, které obsahovaly mj. vyjádření města Říčany a 1.SčV, a.s., kdy předpokládal, že by v případě, že se nejedná o obecní řad, byl na tuto skutečnost předmětnými vyjádřeními upozorněn.  Stavební úřad proto v souladu se základními zásadami správního řízení (zejména zásadou stanovenou § 3 správního řádu) stanovil okruh účastníků dle zjištěného stavu a vedl územní řízení veřejnou vyhláškou. Přípojky podléhají pouze umístění, pro ostatní stavby bylo vedeno též stavební řízení, kde byli účastníci řízení obesláni přímo. S vydaným opatřením se tak účastníci řízení i veřejnost mohli seznámit prostřednictvím veřejné vyhlášky – fyzicky uveřejněno na úřední desce úřadu, elektronicky na web. stránkách města. Do řízení nebyla podána přihláška k účastenství, taktéž nebylo podáno odvolání.-          Stavebník na pozemku parc.č. 207/4 v k.ú. Pacov u Říčan neoznámil stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby podle § 120 stavebního zákona. Nevzniklo právo užívat stavbu podle § 120 stavebního zákona.-          Právo užívat stavbu podle § 120 stavebního zákona nevzniklo.  
Žádost ze dne 13. 5. 2013týkající se stanovení okruhu účastníků řízení, jež se týkalo stavby RD s přípojkami na pozemku parc.č. 207/5 a st. 261 k.ú Pacov u ŘíčanOdpověď:-          Okruh účastníků byl stanoven podle § 85 a § 109 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).-          Účastníkem řízení je v souladu s ust. § 85  odst. 2 stavebního zákona i vlastník stavby vodovodního řadu, na který byla předmětná stavby napojena vodovodní přípojkou.-          Stavební úřad vycházel z předložených dokladů, které obsahovaly mj. vyjádření města Říčany a 1.SčV, a.s., kdy předpokládal, že by v případě, že se nejedná o obecní řad, byl na tuto skutečnost předmětnými vyjádřeními upozorněn.  Stavební úřad proto v souladu se základními zásadami správního řízení (zejména zásadou stanovenou § 3 správního řádu) stanovil okruh účastníků dle zjištěného stavu a vedl územní řízení veřejnou vyhláškou. Přípojky podléhají pouze umístění, pro ostatní stavby bylo vedeno též stavební řízení, kde byli účastníci řízení obesláni přímo. S vydaným opatřením se tak účastníci řízení i veřejnost mohli seznámit prostřednictvím veřejné vyhlášky – fyzicky uveřejněno na úřední desce úřadu, elektronicky na web. stránkách města. Do řízení nebyla podána přihláška k účastenství, taktéž nebylo podáno odvolání. Stavební úřad na základě místního šetření zjistil, že stavebník započal se stavbou před vydáním rozhodnutí. Stavba byla povolena v režimu dodatečného povolení stavby. –    Stavebník na pozemku parc.č. 207/5 v k.ú. Pacov u Říčan neoznámil stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby podle § 120 stavebního zákona. Nevzniklo právo užívat stavbu podle § 120 stavebního zákona.-  Právo užívat stavbu podle § 120 stavebního zákona nevzniklo
Žádost ze dne 13. 5. 2013týkající se  stanovení okruhu účastníků řízení, jež se týkalo stavby RD s přípojkami na pozemku parc.č. 207/4 k.ú Pacov u ŘíčanOdpověď:-          Okruh účastníků byl stanoven podle § 85 a § 109 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).-          Účastníkem řízení je v souladu s ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona i vlastník stavby vodovodního řadu, na který byla předmětná stavby napojena vodovodní přípojkou.-      Stavební úřad vycházel z předložených dokladů, které obsahovaly mj. vyjádření města Říčany a 1.SčV, a.s., kdy předpokládal, že by v případě, že se nejedná o obecní řad, byl na tuto skutečnost předmětnými vyjádřeními upozorněn.  Stavební úřad proto v souladu se základními zásadami správního řízení (zejména zásadou stanovenou § 3 správního řádu) stanovil okruh účastníků dle zjištěného stavu a vedl územní řízení veřejnou vyhláškou. Přípojky podléhají pouze umístění, pro ostatní stavby bylo vedeno též stavební řízení, kde byli účastníci řízení obesláni přímo. S vydaným opatřením se tak účastníci řízení i veřejnost mohli seznámit prostřednictvím veřejné vyhlášky – fyzicky uveřejněno na úřední desce úřadu, elektronicky na web. stránkách města. Do řízení nebyla podána přihláška k účastenství, taktéž nebylo podáno odvolání.-          Stavebník na pozemku parc.č. 207/4 v k.ú. Pacov u Říčan neoznámil stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby podle § 120 stavebního zákona. Nevzniklo právo užívat stavbu podle § 120 stavebního zákona. –         Právo užívat stavbu podle § 120 stavebního zákona nevzniklo. 
Žádost ze dne 13. 5. 2013Týkající se vodovodního řadu na pozemcích p.č. 188/1 a 188/6 v k.ú Pacov Říčany, a to zejména s ohledem na subjekt, pro který bylo vydáno územní rozhodnutí, stavební povolení a kolaudační rozhodnutí, s požadavkem kopií veškerých dostupných listin k této stavbě.Odpověď:Kopie poskytnutých dokumentů zde:příloha 1:příloha 2:příloha 3:příloha 4:příloha 5:příloha 6:příloha 7:příloha 8:příloha 9: 
Žádost ze dne 6. 5. 2013Žádost o poskytnutí kopií všech územních rozhodnutí stavebního úřadu, jejichž předmětem je záměr dotýkající se pozemku par.č. 194, k.ú Louňovice, a rozhodnutí kterými bylo stavebním úřadem povoleno oplocení předmětného pozemku par.č. 194, k.ú. Louňovice.Odpověď:Kopie poskytnutých dokumentů zde:Rozhodnutí ze dne 31. 5. 2006Rozhodnutí ze dne 18. 7. 2006
Žádost ze dne 3. 5. 2013Žádost o 1. Poskytnutí kopie rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení podle § 14 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vč. informace o nabytí právní moci takového rozhodnutí, kterým byla žadateli Alcan Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o. (dříve Strojmetal Kamenice),  povolena těžba bahna a kalů ze dna Dvorského rybníka (obec Kamenice);2.  Poskytnutí kopie stanoviska odboru životního prostředí k podání společnosti Alcan Strojmetal Aluminuim Forging, s.r.o. (dříve Strojmetal Kamenice) ,  které se týká posouzení případných zásahů do významných krajinných prvků v souvislosti s těžbou bahna a kalů ze dna Dvorského rybníka (obec Kamenice);3. Poskytnutí dalších navazujících a souvisejících informací týkajících se průběhu odbahňování Dvorského rybníka, vč. informace o bahništi (mezideponii) a jeho odstranění.Odpověď:Kopie poskytnutých dokumentů zde:příloha 1:příloha 2:příloha 3:příloha 4:příloha 5:příloha 6:příloha 7:
Žádost ze dne 20. 4. 2013Žádost o informaci, kdo jekdo je investorem, případně zhotovitelem komunikace Pod BahnivkouOdpověď:Pokud se týká uvedené komunikace Pod Bahnivkou – pozemek p.č. 622/3 v k.ú. Říčany-Radošovice, stavební úřad vyzval majitele této komunikace, kterým je Contera Investment III. s.r.o., Bartoškova 1448/26, 140 00 Praha 4 – Nusle, k doložení stavebního povolení na tuto komunikaci. V archivu stavebního úřadu nebyly doklady o povolení a kolaudaci stavby komunikace  Pod Bahnivkou (K Nedvězí ?) nalezeny. Příloha Výzva ze 13. 5. 2013 vlastníkovi zde 
Žádost ze dne 19. 3. 2013Žádost o poskytnutí kopií všech rozhodnutí, stanovisek a protokolů ze šetření vydaných Městským úřadem v Říčanech, které se týkají rozšíření komunikace II/107 na pozemcích par.č. 483 a 480/7 v k.ú. VšechromyOdpověď:Kopie poskytnutých dokumentů zde:příloha 1příloha 2   
Žádost ze dne 25. 3. 2013Žádost o informaci týkající se zamokřování par.poz.č.22/3 v k.ú. Předboř, StrančiceOdpověď: Po ústním jednání se podařilo vodoprávnímu úřadu kontaktovat pracovníka Státního pozemkového úřadu, který sdělil, že na pozemku se skutečně nacházejí drenáže. Mapový podklad je k dispozici pouze jako pracovní mapa ve velmi špatné kvalitě. Poté vodoprávní úřad kontaktoval  Povodí Vltavy, s.p. Jeho pracovnice vodoprávnímu úřadu sdělila, že v archivu Povodí Vltavy, s.p. se nacházejí mapové podklady ke drenážím na pozemku parc. č. 22/3 v kú. Předboř u Prahy. Tyto mapové podklady vodoprávní úřad k dispozici nemá, poskytují se za úplatu a pouze osobně v archivu Povodí Vltavy, s.p. ve spisovně na Vodním díle Orlík. Vodoprávní úřad svolal další ústní jednání, na které  přišel pan xxx se svým právním zástupcem. Tito sdělili, že dle jim známých skutečností na pozemku pana xxx nikdy žádná nádrž nebyla. Vodoprávní  úřad žádné stavební povolení ani souhlas se zavezením rybníčku na pozemku parc. č. xxx v kú. Předboř u Prahy nevydal. Dne 14.3.2013  sdělil vodoprávní úřad, že se mu nepodařilo zjistit pachatele zavezení rybníčku na pozemku parc. č. xxx v kú. Předboř u Prahy. Vodoprávní úřad žádné stavební povolení ani souhlas s usazením skruží na pozemku parc. č. xxx a 22/2 v kú. Předboř u Prahy nevydal. Kdy a zda byly skruže či drenáže vybudovány, není vodoprávnímu úřadu známo. Dle sdělení Státního pozemkového úřadu byly drenáže vybudovány v 60tých letech minulého století. Doklad o tomto vodoprávní úřad nevlastní. Ohledně skruží není vodoprávnímu úřadu nic známo. Vodoprávní úřad sděluje, že při místním šetření neshledal porušení vodního zákona. K přitékání vody od studny na pozemku parc. č. xxx v k.ú Předboř u Prahy vodoprávní úřad sděluje, že tato voda je dle jemu dostupných informací a sdělení majitelů přilehlých pozemků, svedena drenáží (meliorací) přes pozemky parc. xxx pravděpodobně na pozemek parc. č. xxx vše v k.ú. Předboř u Prahy. Vodoprávnímu úřadu se nepodařilo prokázat porušení vodního zákona ze strany majitelů pozemku xxx v kú. Předboř u Prahy tím, že by zavezli rybník na svém pozemku, ani není vodoprávnímu úřad známo jiné porušení vodního zákona v této lokalitě. Případné zamokřování pozemku žadatele je předmětem občanskoprávního sporu, vodoprávní úřad není kompetentní toto rozhodovat.
Žádost ze dne 14. 3. 2013Žádost o informaci, jak budou navrhovanými změnami ÚP dotčeny pozemky č. 778/4 k.ú. Říčany u Prahy lokalita Voděradská, poz. č. 188/10 k.ú. Pacov lokalita Na Ladech a pozemek č. 244/13 k.ú. Pacov lokalita ulice Výhledová. Odpověď: Odbor územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ v Říčanech sděluje, že Zastupitelstvo města dosud nevydalo nový územní plán, a z tohoto důvodu nemůže sdělit, jakým způsobem budou zmíněné pozemky dotčeny navrhovanými změnami. Tuto informaci bude možno poskytnout až po vydání nového ÚP.
Žádost ze dne 12. 3. 20131. Využilo město Říčany svého práva (v jakékoliv působnosti) a podalo v procesu řízení ZUR SK nějaké námitky?2. Pokud ano, v jakém znění, s jakým odůvodněním a s jakým vymezením?3. Pokud ano, kdy byly podány a jakým způsobem?  Ad1) AnoAd 2) Věc: Námitka k návrhu ZÚR Středočeského krajeRada města Říčany na základě svého usnesení č. 11-11-037 ze dne 28. 4. 2011 podává námitku k návrhu Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Plán hlavního výkresu neobsahuje severní obchvat Říčan, který je zásadním opatřením pro zklidnění dopravy v centru města. V současnosti po silnicích č. I/2 a č. II/101 projíždí až 25 000 aut denně, z toho 3 000 nákladních, v obytných zónách dochází k překračování hygienických limitů. Navíc ZÚR Středočeského kraje počítají s dalším propojením komunikace č. I/2 s průmyslovými částmi Kolína, což bude ve výsledku znamenat další zatížení města Říčany. Požadujeme zapracování některé z variant vyhledávací studie tras silničních komunikací v úseku Říčany – Vyžlovka, kterou zpracoval pro ŘSD Praha Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o., č. zak. 2703/24 z prosince 2009.Ad 3) Dne2 .5.2011, datovou schránkou.Současně upozorňujeme na nejednotné použití zkratek v textu – zkratka pro Zásady územního rozvoje nadefinována jako ZUK SK, dále pak použito ZUR SK, přičemž obvykle užívanou zkratkou je ZÚR SK – předpokládáme, že se jedná o totéž.
Žádost ze dne 12. 3. 2013Žádost o zaslání kopií textů všech rozhodnutí o umístění stavby a všech případných územních souhlasů a všech rozhodnutí o vydání stavebního povolení týkajících se staveb na pozemku parc. č. 474 v k.ú. Louňovice, obec Louňovice stavebním úřadem, odborem živ. prostředí (vod. úřad) a odborem dopravy; a to vydaných po 1. 2. 2007  Kopie dokumentů byly zaslány žadateli v tištěné podobě
Žádost ze dne 6. 3. 2013Žádost o zaslání kopie veřejnoprávní smlouvy ze dne 22. 2. 2013 uzavřené mezi stavebním úřadem a spol. SEVERE JEDNA s.r.o.Kopie
Žádost ze dne 25. 2. 2013a) Jaké byly podmínky stanoviska provozovatele ČOV Květnice pro kolaudační rozhodnutí č.j. OŽP-0044592/2010-Ne vydané dne 6. 12. 2010? – Žádost o kopii tohoto stanoviska.b) Bylo pro toto kolaudační rozhodnutí vydáno i stanovisko majitele ČOV, tedy přímo obce Květnice? – Pokud ano, žádost o kopii.c) Žádost o kopii stanovisek pro stavební povolení pod č. j. 7735/2005/ovú-00084 tehdejšího provozovatele ČOV a majitele ČOV, tedy obce Květnice.d) Žádost o kopii souhlasu vlastníka ČOV a provozovatele ČOV v Květnici ke kolaudačnímu rozhodnutí pod č.j. OŽP-0050897/2010-Ne, které bylo vydáno dne 12. 7. 2010. Kopie požadovaných dokumentů ZDE
Žádost ze dne 19. 2. 2013Žádost o informaci, jakým způsobem, kdy a pod jakým čj. byla vyřízena žádost obce Strančice o snížení rychlosti na 30 km/hod v obci Všechromy. Odpověď: Zmíněná žádost nebyla vyřízena, neboť nebyly doručeny podklady potřebné dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tj. stanovisko Policie ČR a souhlas správce komunikace. Obec o tom byla informována telefonicky, což bylo zaznamenáno na žádosti.
Žádost ze dne 11. 2. 2013Žádost 1: Pod jakým číslem – symbolem je vedena vaše námitka pro návrhu územního plánu Říčan.Žádost 2: Kdo se zabýval vaší žádostí o přeřazení části pozemku st. 374/1 do B1.Žádost 3: sdělení, jaké důvody uvedl starosta Mgr. Kořen, které ho vedly k zamítavému stanovisku.Žádost 4: v návaznosti na usnesení ZMŘ ze dne 10. 10. 2012 č.ev. 2012, č.j. 2012-MUR žádost o veškeré údaje týkající se zamítnutí žadatelovy žádosti ze dne 23. 1. 2012 s ohledem na přeřazení části pozemku st. 374/1 do B1 v katastru nemovitostí vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří, který je v žadatelově výhradním majetku. Ze zprávy města PM.Č-001/00 včetně přílohy vyplývá, že o každé námitce bylo jednáno v rámci odboru s určeným zastupitelem. Ad 1: pod číslem 15.Ad 2: Odbor územního plánování, výbor pro územní rozvoj a výstavbu, určený zastupitel, jímž je starosta města, Zastupitelstvo města Říčany.Ad 3: důvodem bylo zachování stavu dle platného územního plánu.Ad 4: Usnesení 12-09-019 ve znění „ZMŘ bere na vědomí zprávu pořizovatele o průběhu prací na pořizování nového územního plánu včetně navržených úprav návrhu územního plánu na základě podání veřejnosti i dle změněných skutečností v průběhu pořizování. Zastupitelstvo bere na vědomí, že pořizovatel po úpravě návrhu svolá opakované veřejné projednání ve smyslu § 53 stavebního zákona.“  je pokynem pro odbor územního plánování a rozvoje, aby sdělil projektantovi územního plánu doporučení ZMŘ k jednotlivým připomínkám a námitkám, zajistil podstatnou úpravu návrhu a vyhlásil opakované veřejné projednání. Určeným zastupitelem je Mgr. Vladimír Kořen, starosta města – viz odpověď na 2. žádost.
Žádost ze dne 10. 1. 2013Žádost o informací ve věci rekolaudace řadu dešťové kanalizace na řad splaškové kanalizace v ulici Jordánská v Říčanech. Odpověď: MěÚ v Říčanech, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, nevydával rozhodnutí o změně užívání („rekolaudace“) řadu dešťové kanalizace na řad kanalizace splaškové v ulici Jordánská, Říčany.Dle generelu kanalizace města Říčany zpracovaného ve 12/2009 se v ulici Jordánská nachází kanalizace jednotná.V centrálním archivu města Říčany byl dohledán protokol a rozhodnutí ONV Praha-východ, odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství, ze dne 22. 9. 1971. Tento protokol a rozhodnutí se týká projektu stavby kanalizace v Říčanech vybudované  jako akce „Z“, kterým byla povolena investorovi, tj. MNV v Říčanech u Prahy dílčí kanalizace, ulice Jizerská, Orlická, Ploučnická a další ve čtvrti U Dubu jako akce „Z“. V podmínkách tohoto rozhodnutí a protokolu popisu projektu je uvedeno, že odpadní vody budou přepadat do Říčanky, a to do doby než bude dokončena stoka na ČOV.Z uvedeného vyplývá, že kanalizace v ulici Jordánské (další ulice ve čtvrti U Dubu – jako akce „Z“) nebyla povolována jako kanalizace dešťová.
Žádost ze dne 7. 1. 2013 pověření města Říčany vůči společnosti 1. SčV ve smyslu provozování vodovodů a vydávání stanovisek k návrhům vodovodních přípojek na území města, konkrétně v ul. Luční, k.ú. Pacov u ŘíčanOdpověď:požadovaná informace, obsahující základní rámec činnosti Provozovatele, byla žadateli poskytnuta v zákonné lhůtě v písemné podobě,
Žádost ze dne 7. 1. 2013Žádost o uvedení počtu uzavřených dohod a celkové výši finančních příspěvků, jež město od jednotlivých stavebníků obdrželo.  tabulka s počtem dohod a výší fin. příspěvkůPřikládáme odkaz na Přílohu č. 7 Vzorovou dohodu Zásad pro výstavbu rozvojových obytných zón města Říčany, https://info.ricany.cz/prilohyarchiv/8115/Priloha_c_7_Dohoda%20o%20poskytnuti%20prispevku_17.10.09.dockterá ve svém článku II., bod 4 stanoví, že finanční příspěvek je příjmem Fondu rozvoje města, který byl zřízen Zastupitelstvem města Říčany dne 10.12.2008 pod č. usn. 08-12-001 za účelem vytváření peněžních zdrojů pro financování investic ve městě, především v oblasti veřejné infrastruktury.

Žádost ze dne 24. 9. 2013