Opravné prostředky

(§ 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.)

Samostatná působnost obce

v samostatné působnosti rozhodují u obce tyto orgány:

1)      Zastupitelstvo města Říčany, např. majetkoprávní záležitosti 
2)      Rada města Říčany, např. nájmy u majetku města
 – kompetence těchto orgánů je stanovena zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších přepisů  
3)      Městský úřad v Říčanech (v rámci působnosti svěřené mu Zastupitelstvem nebo Radou)

 • v samostatné působnosti se nevydávají až na výjimky správní rozhodnutí, a nepostupuje se tedy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Nelze se proto bránit formou odvolání.
 • proti rozhodnutím orgánů města v samostatné působnosti se lze bránit stížností uplatněnou u vyššího orgánu, tj. u Středočeského kraje, resp. Krajského úřadu Středočeského kraje nebo u správního soudu.

Přenesená působnost

 • procesním předpisem upravujícím postup při rozhodování je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, přičemž opravné prostředky upravuje zákon v § 53-70.
 • opravným prostředkem proti nepravomocnému rozhodnutí je odvolání, kdy každé rozhodnutí musí obsahovat tzv. poučení účastníka řízení, které určuje:      
  a)  zda je odvolání přípustné,
  b)  ke komu se účastník může odvolat,
  c)  kde se odvolání podává,
  d)  lhůtu, dokdy je možno odvolání podat (zpravidla 15 dnů po doručení rozhodnutí),
  e)  způsob podání odvolání, tj. písemně (postačí předat na podatelně MěÚ),  ústně do protokolu (s účastníkem sepíše úředník, který rozhodnutí vydal),  telegraficky (faxem) s podmínkou, že bude nejpozději do tří dnů doplněno písemně nebo ústně do protokolu.
  Pro odvolání platí obecná ustanovení § 19 správního řádu a není potřeba použít žádného formuláře. Podání se činí u orgánu věcně a místně příslušného.
  Odvolání by mělo obsahovat minimálně:
  a)  kdo je podává,
  b)  čeho se odvolání týká, přičemž rozhodný je obsah podání nikoli jeho název
 • proti příkazu v přestupkovém řízení je opravným prostředkem odpor a jeho včasným podáním se příkazní řízení ruší. Správní orgán pak pokračuje v přestupkovém řízení, kde již platí pravidla pro odvolání.
 • proti pokutě uložené v blokovém řízení se odvolat nelze
 • opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí správního orgánu je institut obnovy řízení (§ 62 správního řádu). Pro obnovu řízení musí být splněny následujcí skutečnosti:
  a)  vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy, které mohly mít podstatný vliv na rozhodnutí a nemohly být v řízení uplatněny bez zavinění účastníka řízení;
  b)  rozhodnutí záviselo na posouzení předběžné otázky,  o níž bylo příslušným orgánem rozhodnuto jinak;
  c)  byla nesprávným postupem správního orgánu účastníkovi řízení odňata možnost účastnit se řízení, mohlo-li to mít podstatný vliv na rozhodnutí a nemohla-li náprava být  zjednána v odvolacím řízení;
  d)  rozhodnutí bylo vydáno vyloučeným orgánem (§ 9 a 13), mohlo-li to mít  podstatný vliv na  rozhodnutí a nemohla-li náprava být zjednána v odvolacím řízení;
  e)  rozhodnutí se  opírá o důkazy,  které se ukázaly nepravdivými, nebo rozhodnutí bylo dosaženo trestným činem.