Studie veřejného prostranství – obec Tehov

Studie veřejného prostranství je koncepčním dokumentem, který přináší jak podklad pro běžné operace v území, tak vizi budoucího směřování rozvoje veřejných prostranství v Tehově. Ta je založena na obytném potenciálu tohoto území. Studie se tento potenciál snaží podpořit a rozvinout. Úkolem územní studie je stanovit základní koncepci rozvoje veřejných prostranství. Důležité bylo najít vzájemné vztahy a uspořádání částí obce. Hlavními pilíři koncepce generelu v organizační úrovni celé obce jsou témata Lokality, Charakter a Zelená prostupnost. Tyto fenomény vytváří kostru pro další specifikaci veřejných prostranství v podrobnějším měřítku a jsou založeny na hierarchizovaných vztazích obyvatel k území, propojení veřejných prostranství a jejich napojení na okolní obce a na vymezení a rozlišení ploch v odpovídajícím měřítku.

Územní studie veřejných prostranství navazuje na Strategický plán obce Tehov 2015-2030, který zastupitelstvo obce Tehov schválilo v prosinci 2015. Dokument vznikl v souladu s nově platným územním plánem Tehov.

Na zpracování této územní studie je poskytována finanční podpora z EU (z IROP).