Rok 2022

Obsah žádostiObsah poskytnuté informace
1. Žádost ze dne 4. 1. 2022, v níž žadatel požaduje tyto informace:Uvedení dne, kdy usnesení vydané Městským úřadem v Říčanech č. j. 257056/2021-MURI/ODP/1673, č. spisu 184442/MURI/ODP/1673 ze dne 19. 7. 2021 nabylo právní moci;Pokud usnesení č. j. 257056/2021-MURI/ODP/1673, č. spisu 184442/MURI/ODP/1673 ze dne 19. 7. 2021 nenabylo právní moci, tak sdělte důvod nenabytí právní moci;Poskytnutí kopie plné moci, na základě, které bylo usnesení č. j. 257056/2021-MURI/ODP/1673, č. spisu 184442/MURI/ODP/1673 ze dne 19. 7. 2021, ale i ostatní písemnosti v tomto řízení, doručováno Mgr. Ivetě K., která měla právně zastupovat Osadu Šacung, z.s.;Byla-li plná moc Mgr. Ivetě K. Osadou Šacung, z.s. vypovězena (odvolána, zrušena), poskytněte kopii listiny o vypovězení (odvolání, zrušení) plné moci spolu s dokladem, který prokazuje, kdy toto vypovězení (odvolání, zrušení) plné moci bylo Městskému úřadu v Říčanech doručeno (otisk razítka podatelny na dokumentu, potvrzení o doručení datovou schránkou);Poskytnutí kopie plné moci, na základě, které bylo usnesení č. j. 257056/2021-MURI/ODP/1673, č. spisu 184442/MURI/ODP/1673 ze dne 19. 7. 2021, ale i ostatní písemnosti v tomto řízení, doručováno Radimu S., který měl zastupovat obec Kaliště, včetně dokladu prokazujícího doručení této plné moci Městskému úřadu v Říčanech (otisk razítka podatelny na dokumentu, potvrzení o doručení datovou schránkou);Byla-li výše uvedená plná moc pro Radima S. obcí Kaliště zrušena, poskytněte kopii listiny o zrušení zastupování (plné moci) obce Kaliště Radimem S., včetně dokladu prokazujícího doručení zrušení zastupování Městskému úřadu v Říčanech (otisk razítka podatelny na dokumentu, potvrzení o doručení datovou schránkou).K žádosti bylo sděleno, že požadované dokumenty jsou součástí spisu 184442/MURI/ODP/1673, který byl dle vyjádření vedoucího Odboru správních agend a dopravy MěÚ Říčany postoupen Krajskému úřadu Středočeského kraje. Ve věci této žádosti o informace je tedy nutné obrátit se na Krajský úřad Středočeského kraje, neboť povinný subjekt požadovanými dokumenty v současné době nedisponuje.
2. Žádost ze dne 4. 1. 2022, kde byla provedena úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací dne 28. 1. 2022 a v níž žadatel požadoval poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem vydávaných Městským úřadem v Říčanech v období od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021 dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).Jedná se o tato rozhodnutí:Územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení;Územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území;Územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí;Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na území;Rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení);Územní souhlas, společný územní souhlas;Jakýkoliv jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí;Stavební povolení;Stavební ohlášení;Jakýkoliv jiný dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení;která se týkají veškerých pozemních staveb pro právnické osoby. Z výše uvedených rozhodnutí žadatel žádal poskytnout tyto informace:Identifikaci žadatele;Identifikaci stavby;Lokalizaci stavby;Druh rozhodnutí;Datum vydání rozhodnutí nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.Žadateli byly požadované informace po úhradě 468,- Kč odeslány.
3. Žádost ze dne 6. 1. 2022, v níž žadatel požaduje informace týkají se investičních plánů města Říčany pro rok 2022. Konkrétně „seznam stavebních projektů, které město Říčany plánuje uskutečnit v roce 2022 a budou financovány z rozpočtu města nebo z jiných veřejných rozpočtů.“ U projektů požaduje uvést:Název projektuStručný popis projektuRozpočet projektu v mil. kčPlánovaný termín započetí projektuLokalitu stavbyZajištění financování projektu ANO/NEPožadované informace byly žadateli zaslány.
4. Žádost ze dne 7. 1. 2022, v níž žadatel požaduje tyto informace:Má Váš úřad zřízen odbor veřejných zakázek či jiný odbor, do jehož náplně spadá administrace veřejných zakázek vč. zakázek malého rozsahu?Jaké byly výdaje na administraci veřejných zakázek zajišťovanou externími dodavateli, vč. případných nákladů na zastoupení v řízení před úřadem na ochranu hospodářské soutěže v roce 2017, 2018, 2019 v každém z uvedených let jednotlivě?Jaké byly veškeré mzdové náklady vč. odvodů na sociální a zdravotní pojištění na všechny zaměstnance odboru veřejných zakázek či jiného odboru, do jehož náplně spadá administrace veřejných zakázek (je-li zřízen), a na jiné zaměstnance zařazené do úřadu, do jejichž pracovní náplně patří administrace veřejných zakázek vč. zakázek malého rozsahu v roce 2017, 2018, 2019 v každém z uvedených let jednotlivě?Administraci veřejných zakázek včetně zakázek malého rozsahu zajišťuje odbor Kancelář starosty.Výdaje na administraci veřejných zakázek zajišťovaných externími dodavateli byly v roce 2017 ve výši 243 212 Kč vč. DPH, v roce 2018 ve výši 337 590 Kč vč. DPH a v roce 2019 ve výši 222 037 Kč vč. DPH.Veškeré mzdové náklady vč. odvodů na sociální a zdravotní pojištění na všechny zaměstnance odboru veřejných zakázek byly v roce 2017 ve výši 1 497 006 Kč, v roce 2018 ve výši 1 903 026 Kč a v roce 2019 ve výši 1 897 844 Kč.
5. Žádost ze dne 7. 1. 2022, v níž žadatel požaduje tyto informace:Má Váš úřad zřízen právní odbor či oddělení?Jaké byly výdaje na právní služby poskytované externími dodavateli, vč. nákladů na právní zastoupení v soudních sporech, či jiných řízeních v roce 2017, 2018, 2019 v každém z uvedených let jednotlivě?Jaké byly veškeré mzdové náklady vč. odvodů na sociální a zdravotní pojištění na všechny zaměstnance zařazené do úřadu, na pozici právník vyjma zaměstnanců zařazených do právního odboru (viz dotaz č. 1 a č. 2) či na jiné obdobné pozici, v roce 2017, 2018, 2019 v každém z uvedených let jednotlivě?Ano, Městský úřad v Říčanech má zřízen právní odbor.Výdaje na právní služby zajišťované externími dodavateli byly v roce 2017 ve výši 59 358 Kč, v roce 2018 ve výši 288 482 Kč a v roce 2019 ve výši 261 343,75 Kč.Veškeré mzdové náklady vč. odvodů na sociální a zdravotní pojištění na všechny zaměstnance zařazené do úřadu na pozici právník byly v roce 2017 ve výši 1 929 277 Kč, v roce 2018 ve výši 3 314 161 Kč a v roce 2019 ve výši 3 794 238 Kč.
6. Žádost ze dne 14. 1. 2022, v níž žadatel požaduje informace, zda u Městského úřadu v Říčanech, odbor-Stavební úřad, v současnosti probíhá jakékoliv řízení týkající se jakékoliv stavby na pozemcích parc.č. st.1289, st.1290, st.1291, st.1292, st.1293, st.1294, st.1295, st.1296, st.1297, st.1298 v k.ú. Říčany-Radošovice.Dále žádá o poskytnutí informace, zda Městský úřad v Říčanech, odbor-Stavební úřad, vydal stavební povolení, rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením, souhlas se změnou stavby nebo rozhodnutí o dodatečném povolení stavby na výše uvedených pozemcích, s výjimkou:stavebního povolení č.j. 1417s/25797/2008/Po,rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením č.j. 16671/2011-MUR/OSÚ/00028,rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením č.j. 6995/2018-MURI/OSÚ/00022.Žádá o poskytnutí kopií uvedených rozhodnutí.K žádosti bylo sděleno, že na základě vyjádření Stavebního úřadu Říčany, do doby vyřízení této žádosti o informace, nejsou známa žádná řízení týkající se jakékoliv stavby na pozemcích parc. č. st. 1289, st. 1290, st. 1291, st. 1292, st. 1293, st. 1294, st. 1295, st. 1296, st. 1297, st. 1298 v k.ú. Říčany-Radošovice. Dále bylo sděleno, že do doby vyřízení této žádosti o informace, nebylo vydáno stavební povolení, rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením, souhlas se změnou stavby nebo rozhodnutí o dodatečném povolení stavby na výše uvedených pozemcích.
7. Žádost ze dne 19. 1. 2022, v níž žadatel požaduje informaci, zda Rozhodnutí nařízení odstranění stavby z r. 2016, č. j. 26694/2016-MURI/OSÚ/00022, bylo zrušeno, či je stále platné a vykonatelné, případně, zda bylo v minulosti zrušeno jiným rozhodnutím a z jakého důvodu.K žádosti bylo sděleno, že Rozhodnutí nařízení odstranění stavby z roku 2016 č.j. 26694/2016-MURI/OSÚ/00022 bylo Krajským úřadem Středočeského kraje zrušeno z důvodu porušení § 129 stavebního zákona a § 37 správního řádu. Nové Rozhodnutí nařízení odstranění stavby bylo vydáno dne 8.11.2021 č.j. 448511/2021-MURI/OSÚ/00021.
8. Žádost ze dne 23. 1. 2022, v níž žadatel požaduje informace týkající se pozemků parc. č. 161/1, 161/14, 176/1 v k. ú. Svojetice, a to konkrétně:Jsou vedena správní řízení týkající se těchto pozemků?Pokud jsou vedena správní řízení, za jakým účelem jsou vedena a čeho se týkají?Jsou podány žádosti o zahájení správních řízení, žádosti o vyjádření, stanoviska, výjimky, rozhodnutí či souhlasy týkající se těchto pozemků?Pokud jsou podány žádosti o zahájení správních řízení, jaké žádosti jsou podány, za jakým účelem a čeho se týkají a jaké je číslo jednací?Byla k těmto pozemkům vydána nějaká rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, výjimky v období od 1. 11. 2021?Pokud ano, jaká rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, jaká rozhodnutí to byla, kdy byla vydána a kdy nabyla právní účinnosti?K žádosti bylo sděleno, že k pozemkům parc. č. 161/1, 161/14, 176/1 v k. ú. Svojetice nejsou do doby vyřízení této žádosti o informace vedena žádná správní řízení, nebyly podány žádné žádosti o zahájení správních řízení a nebyla vydána žádná rozhodnutí, stanoviska, vyjádření ani výjimky.
9. Žádost ze dne 24. 1. 2022, v níž žadatel požaduje informace týkající se pozemků parc. č. 161/59, 161/60 a 176/3 v k. ú. Svojetice, a to konkrétně:Jsou vedena správní řízení týkající se těchto pozemků?Pokud jsou vedena správní řízení, za jakým účelem jsou vedena a čeho se týkají?Jsou podány žádosti o zahájení správních řízení, žádosti o vyjádření, stanoviska, výjimky, rozhodnutí či souhlasy týkající se těchto pozemků?Pokud jsou podány žádosti o zahájení správních řízení, jaké žádosti jsou podány, za jakým účelem a čeho se týkají a jaké je číslo jednací?Byla k těmto pozemkům vydána nějaká rozhodnutí stanoviska, vyjádření, výjimky v období od 1. 11. 2021?Pokud ano, jaká rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, jaká rozhodnutí to byla, kdy byla vydána a kdy nabyla právní účinnosti?K žádosti bylo sděleno, že k pozemkům parc. č. 161/59, 161/60 a 176/3  v k. ú. Svojetice nejsou do doby vyřízení této žádosti o informace vedena žádná správní řízení, nebyly podány žádné žádosti o zahájení správních řízení a nebyla vydána žádná rozhodnutí, stanoviska, vyjádření ani výjimky.
10. Žádost ze dne 4. 2. 2022, v níž žadatel požaduje zaslání kopie smluv, které upravují podmínky předání kanalizačního řádu vedeného v ulici Nad Bahnivkou (parcelní číslo 455). Konkrétně jde o úsek vedený před domem v ulici Nad Bahnivkou čp.: 202/6.Dle dostupných informací jde o smlouvu mezi Město Říčany a firmou Family Living Říčany s.r.o. (IČO: 04633768), která upravuje podmínky vybudování kanalizačního řádu na pozemku v majetku města a podmínky předání řádu do majetku města.K žádosti bylo sděleno, že smlouva, která by upravovala podmínky předání kanalizačního řádu vedeného v ulici Nad Bahnivkou (parcelní číslo 455) neexistuje. Mezi městem Říčany a firmou Family Living Říčany s. r. o. (dříve Mayo reality s. r. o.) byla uzavřena plánovací smlouva, která byla žadateli zaslána v příloze. Obsahem této plánovací smlouvy je závazek společnosti Mayo reality s.r.o. poskytnout městu Říčany finanční příspěvek na investice města na posílení veřejné infrastruktury a dále závazek města tyto poskytnuté prostředky investovat do posílení veřejné infrastruktury. Žádné konkrétní technické podmínky nejsou ve smlouvě řešeny. Podle § 8a odst. 1 InfZ bude vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu a příjmení, datu narození, místě trvalého bydliště a podpisy fyzických osob zde uvedených.
11. Žádost ze dne 8. 2. 2022, v níž žadatel požaduje informace týkají se investičních záměrů města Říčany pro rok 2022. Konkrétně „seznam (tabulku) stavebních projektů, které město Říčany plánuje uskutečnit v roce 2022 a budou financovány z rozpočtu města nebo z jiných veřejných rozpočtů.“ U projektů požaduje uvést:název a stručný popis stavby (záměru, projektu)předpokládané investiční náklady stavby (záměru, projektu)v jaké fázi je zpracování PD (projektové dokumentace) záměru, projektu s uvedením, zda je PD již zpracována nebo je zadáno zpracování PD s jejím dokončením k datu (prosím o uvedení předpokládaného termínu dokončení zpracování PD)plánovaný termín zahájení realizačních prací stavby (záměru, projektu)Požadované informace byly žadateli zaslány.
12. Žádost ze dne 8. 2. 2022, v níž žadatel požaduje zaslání kopie rozhodnutí, kterým byl F. K., uznán vinným ze spáchání dopravního přestupku, který se stal dne 21. 4. 2021, a pokud nebylo vydáno rozhodnutí, požaduje poskytnutí informace, z jakého důvodu se tak do dnešního dne nestalo.Žadateli byla kopie rozhodnutí odeslána.Podle § 8a odst. 1 InfZ bylo vydáno v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ o částečném odmítnutí požadovaných informací, a to tak, že v kopii dokumentu nebudou poskytnuty osobní údaje fyzických osob zde uvedených.Povinný subjekt dále informoval o přijaté žádosti dotčenou osobu. Ve lhůtě pro vyřízení žádosti se dotčená osoba nevyjádřila, proto povinný subjekt rozhodl tak, že kopii rozhodnutí poskytl v anonymizované podobě.
13. Žádost ze dne 9. 2. 2022, v níž žadatel požaduje tyto informace:názvy všech honiteb v naší gesci;názvy všech honebních společenstev, případně jméno majitele pozemků tvořících celou honitbu;adresy a kontaktní údaje na honební starosty a členy výboru honebních společenstev, případně na výhradní majitele honebních pozemků.Požadované informace byly žadateli zaslány.
14. Žádost ze dne 11. 2. 2022, v níž žadatel požaduje informace, zda jsou proti jeho osobě vedena nějaká správní řízení. Pokud ano, žádá o sdělení spisových značek/čísel jednacích.K žádosti bylo sděleno, že do doby vyřízení této žádosti o informace na Městském úřadě Říčany, nejsou na žadatele jméno vedena žádná správní řízení.
15. Žádost ze dne 11. 2. 2022, v níž žadatel požaduje zaslání kopie rozhodnutí se všemi přílohami, kterým byla na základech honitby Stříbrná Skalice uznána honitba nová.K žádosti bylo sděleno, že požadovaná informace se vztahuje k honitbě Stříbrná Skalice – LES, kde byl dne 27. 10. 2020 pod ev. č. 330701/2020 podán návrh na uznání nové honitby Červený vrch.Ve sledu událostí byla podána žádost o zpětvzetí návrhu dne 3. 2. 2020 pod ev. č. 40524/2022, tudíž rozhodnutí o uznání nové honitby vydáno nebylo.
16. Žádost ze dne 14. 2. 2022, v níž žadatel požaduje zaslání kopie listiny doručenou úřadu dne 14.1.2022 pod ev. č. 17849/2022 od Honebního společenstva Stříbrná Skalice.Požadovaný dokument byl žadateli zaslán.
17. Žádost ze dne 15. 2. 2022, v níž žadatel požaduje informace týkající se pozemku p. č. 1310/13 k. ú. Říčany, a to konkrétně:Jsou vedena správní řízení týkající se tohoto pozemku?Pokud jsou vedena správní řízení, za jakým účelem jsou vedena, čeho se týkají?Jsou podány žádosti o zahájení správních řízení, žádosti o vyjádření, stanoviska či rozhodnutí týkající se tohoto pozemku?Byla k tomuto pozemku vydáno nějaké rozhodnutí, stanoviska či vyjádření v období od 1.6.2018?Pokud ano, žádá o zaslání kompletní kopie těchto spisů.K žádosti bylo sděleno, že k pozemku p. č. 1310/13 k. ú. Říčany u Prahy, je u stavebního úřadu evidovaná žádost „o odstranění černých staveb v havarijním stavu“, ze dne 23. 6. 2021 pod č.j. 217490/2021. Dále bylo uvedeno, že v této věci dosud není vedené žádné řízení.
18. Žádost ze dne 15. 2. 2022, v níž žadatel požaduje zaslání kompletní kopie spisového materiálu vedeného Městským úřadem v Říčanech, Odbor životní prostředí, č. j. 276558/2021-MURI/OŽP-00395.Žádost byla s odkazem na ust. § 2 odst. 3 InfZ odmítnuta.
19. Žádost ze dne 16. 2. 2022, v níž žadatel požaduje informace, týkající se povolených odběrů podzemní vody ze studní individuálního zásobování vodou v zájmovém území, které zahrnuje pozemky parc. č. 622/9, 622/10, 622/11, 622/12, 622/1, 622/2, 622/3, 622/4, 622/5, 622/6, 622/7, 625, 656/1, 656/2, 656/3, 656/4, 656/5, 656/7, 656/8, 656/9, 663, 665/1, 665/2, 665/3, 665/4, 665/5, 665/6, 665/7, 665/8, 665/9, 665/10, 665/11, 665/12, 665/13, 665/14, 665/15, 665/16, 665/17, 665/18, 665/19, 665/20, 1674/1 k. ú. Mnichovice u Říčan. Dále žádá poskytnutí kopií vydaných povolení, které jsou jinak běžně veřejně přístupnou informací v registru vodoprávní evidence (EAGRI).Žadateli byly kopie všech vydaných povolení, které má aktuálně Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad k dispozici zasílány v příloze.Podle § 8a odst. 1 InfZ bylo vydáno v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ o částečném odmítnutí požadovaných informací, a to tak, že v kopii dokumentů nebudou poskytnuty osobní údaje fyzických osob zde uvedených.
20. Žádost ze dne 17. 2. 2022, v níž žadatel požaduje stanoviska a rozhodnutí, kterými se MěÚ Říčany v období od 1. 1. 2022 vyjadřoval k záměrům včetně dopravních a infrastrukturních staveb v tzv. komerční zóně Čestlice jih, a to zejména v ohledu ochrany ZPF a ŽP, kácení dřevin mimo les apod. Výslovně žádá i o případně vydaná územní a/nebo stavební nebo společná rozhodnutí povolující záměry v inkriminované komerční zóně.K žádosti bylo sděleno, že Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, dle § 15 písm. j) zák. ČNR č. 334/1992 sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, vydal za období od 1.1.2022 do dnešního data dokumenty formou závazného stanoviska, které byly žadateli zaslány v příloze. Podle § 8a odst. 1 InfZ bude vydáno v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací, a to tak, že v kopii dokumentů nebudou poskytnuty osobní údaje fyzických osob zde uvedených.Dále bylo k žádosti uvedeno, že dle sdělení Stavebního úřadu a Odboru správních agend a dopravy, oddělení dopravy Městského úřadu Říčany nebylo do doby vyřízení této žádosti vydáno žádné rozhodnutí.
21. Žádost ze dne 21. 2. 2022, v níž žadatel požaduje informaci, zda Rozhodnutí nařízení odstranění stavby vydané dne 8.11.2021 č. j. 448511/2021-MURI/OSÚ/00021 již nabylo právní moci, případně zda bylo proti tomuto rozhodnutí podáno odvolání.Dle sdělení Stavebního úřadu v Říčanech, bylo proti Rozhodnutí nařízení odstranění stavby č.j. 448511/2021-MURI/OSÚ/00021 podáno odvolání. Účastníci byli s podaným odvoláním seznámeni a spis byl odeslán na Krajský úřad Středočeského kraje.
22. Žádost ze dne 22. 2. 2022, v níž žadatel požaduje informace:Kolik stacionárních radarů má váš úřad ve správě, včetně vašeho správním obvodu, respektive od kolika takových zařízení váš úřad zpracovává pokuty? (Automatické zařízení pro měření rychlosti bez obsluhy)Pokud takové zařízení existuje.Jaký typ měření (Úsekové měření, nebo měření okamžité rychlosti)V jakém směru měří (V jednom, nebo v obou)Umístění těchto radarů a kdy byly uvedeny do provozuGPS poziceObec a název ulice, nebo číslo komunikaceRok uvedení do provozuDle sdělení vedoucího Městské policie v Říčanech a Odboru správních agend a dopravy MěÚ Říčany je ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Říčany celkově 31 měřených úseků a dva měřené úseky na dálnici D0. Na všech místech je provozováno pouze úsekové měření rychlosti.V příloze byly žadateli zaslány tabulky s umístěním radarů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Říčany, včetně GPS souřadnic, směru měření a roku uvedení do provozu.
23. Žádost ze dne 22. 2. 2022, v níž žadatel požaduje informace: Jakým způsobem vyřídil náš úřad případ řidiče Ing. A. B., který měl 3. října řídit motorové vozidlo a nevěnovat se plně řízení, protože se opakovaně díval do podkladů při natáčení videa o rekonstrukci dálnice D1. Video pak umístil na své sociální sítě. Podle informací policie se dotyčný dostavil k podání vysvětlení s tím, že se zaviněním přestupku nesouhlasí a policie celou záležitost postoupila právě našemu úřadu, konkrétně v prosinci loňského roku.Povinný subjekt informoval o přijaté žádosti dotčenou osobu. Ve lhůtě pro vyřízení žádosti se dotčená osoba nevyjádřila. K žádosti bylo sděleno, že řidiči Ing. A. B. byl udělen správní trest (konkrétně pokuta, která byla uhrazena) a věc je pravomocně ukončená.
24. Žádost ze dne 28. 2. 2022, v níž žadatel požaduje informace v souvislosti se záměrem stavby rekreačního objektu na pozemku parc. č. 622/10. Žádá o poskytnutí informací ke všem souhlasům podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. vydaným vodoprávním úřadem OŽP Říčany v období od 1. ledna 2002 do 31. ledna 2022, a to ke všem stavbám a činnostem uvedeným v § 17 zákona č. 254/2001 Sb., které byly nebo mohly být na základě souhlasu vodoprávního následně realizovány v katastrálním území 697541 Mnichovice u Říčan (Praha-východ).S odkazem na § 17 odst. 1 a 3 InfZ, bylo žadateli sděleno, že tyto informace, vzhledem k časové náročnosti na vyhledání, je možné poskytnout pouze za úhradu. Podle § 17 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty oprávněny požadovat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli; povinný subjekt může žádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací (§ 5 odst. 1 písm. f) InfZ) schválila Rada města Říčany svým usnesením č. 09-08-067  dne 13. 5. 2009.  Tento sazebník je dostupný na
Svobodné_informace_směrnice_sazebník.pdf. Referentka Odboru životního prostředí – Vodoprávní úřad v Říčanech zpracovala přehled, přičemž musela zkontrolovat přes 200 pozemků v ochranném pásmu vodního zdroje a následně vyhledat konkrétní spisy. Po tento čas byla nucena odložit plnění svých ostatních pracovních úkolů. Zpracování informací je značně časově náročné, především z důvodu vyhledávání v databázovém systému Vita a následně fyzického vyhledávání konkrétních spisů v archivu. S odkazem na ust. § 17 odst. 1 a 3 InfZ, byla žadateli sdělena výše požadované úhrady spolu se způsobem jejího výpočtu:Otevření a kontrola více než 200 pozemků v databázovém systému Vita – 3 hodinyFyzické vyhledávání spisů v archivu a jejich zkontrolování v rámci požadovaného obsahu, kompletace informací a vytvoření přehledu – 6 hodin Celkem………….9 hod. Podle sazebníku je náhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací stanovena částkou 156,- Kč/hod.Celkem ………………………9 hod. x 156 = 1 404 Kč Úhradu nákladů je možno učinit bankovním převodem na účet č. 19-724201/0100, var. s. 21114000 nebo poštovní složenkou na uvedený bankovní účet. Hotově lze platit v pokladně: budova A, Masarykovo nám. 53/40, v úředních hodinách MěÚ Říčany. Poskytnutí informace je vázáno zaplacením požadované úhrady. Jestliže úhrada do 60 dnů ode dne doručení tohoto oznámení nebude zaplacena, bude žádost odložena (§17 odst. 5 InfZ). Informace budou odeslány bezprostředně po zaplacení úhrady. Proti výši úhrady lze podat stížnost podle § 16a InfZ. Stížnost můžete podat u města Říčany do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení (§ 16a odst. 3 písm. a) InfZ). O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje. Po dobu vyřizování stížnosti neběží lhůta pro zaplacení požadované úhrady. Žadatel ve stanovené lhůtě částku uhradil a požadované informace mu byly následně odeslány.
25. Žádost ze dne 1. 3. 2022, v níž žadatel požaduje informaci, do jaké funkční skupiny byla zařazena komunikace K Bytovkám v obci Kunice, která je vedena jako místní komunikace III. třídy.K žádosti bylo sděleno, že ulice K Bytovkám v obci Kunice je místní komunikací, tudíž silničním správním úřadem je obec Kunice. Žadatel byl pro více informací odkázán na příslušnou obec.
26. Žádost ze dne 2. 3. 2022, v níž žadatel požaduje informace, kolik funkčních rychlostních kamer se aktuálně nachází v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností Říčany a kolik řidiči měsíčně zaplatí na pokutách.K žádosti bylo sděleno, že v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností Říčany se aktuálně nachází 66 funkčních rychlostních kamer. Vzhledem k neupřesněnému období, byla žadateli sdělena hodnota za předešlý měsíc, tzn. únor 2022.  V únoru 2022 bylo vystaveno 867 správních příkazů (pokut) v celkové výši 1 515 800 Kč.
27. Žádost ze dne 3. 3. 2022, v níž žadatelka požaduje informace vztahující se k situaci na Ukrajině. Žádost obsahuje otázky na názory a teorii nepodložených informací.Město Říčany jako povinný subjekt v uvedené věci rozhodlo v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) o odmítnutí žádosti, neboť jde o dotazy na názory. Povinný subjekt nemá povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory k určité problematice.
28. Žádost ze dne 9. 3. 2022, v níž žadatel požaduje rozšiřující informace k původní žádosti ze dne 22. 2. 2022, a to: Konkrétně za jaký přestupek byla řidiči pokuta udělena?  Lze případně sdělit i výši pokuty, případně rozsah, v jakém se pokuty v podobných případech pohybují?Povinný subjekt informoval o přijaté žádosti dotčenou osobu. Ve lhůtě pro vyřízení žádosti se dotčená osoba nevyjádřila.V první části žádosti město Říčany jako povinný subjekt v uvedené věci rozhodlo dle § 15 odst. 1 v souladu s ustanovením § 8a odst. 1 InfZ, tak že se první část žádosti o poskytnutí informace odmítá z důvodu ochrany osobních údajů a soukromí. K druhé otázce žádosti bylo sděleno, že rozsah, v jakém se pokuty v podobných případech pohybují, je 1 500 – 2 000 Kč.
29. Žádost ze dne 9. 3. 2022, v níž žadatel požaduje informaci, zda MÚ Říčany vydal souhlasné stanovisko s odnětím půdy ze ZPF a/nebo souhrnné vyjádření orgánu ochrany životního prostředí k záměru LSK Čestlice a souhlasné stanovisko s odnětím půdy ze ZPF k projektu „D1 Land“, obojí v tzv. komerční zóně Čestlice. Pokud tato stanoviska vydal, žádá o jejich zaslání.Vydaná závazná stanoviska byla žadateli zaslána v příloze.Podle § 8a odst. 1 InfZ bude vydáno v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací, a to tak, že v kopii dokumentů nebudou poskytnuty osobní údaje fyzických osob zde uvedených.
30. Žádost ze dne 10. 3. 2022, v níž žadatel požaduje informace:Kdo předložil na prosincovém zastupitelstvu bod: Rezervační smlouva – koupě objektu pro školu, budova staré pošty č.p. 233?Kdo je autorem (autory) rezervační smlouvy? Kdo jí vypracoval?Bod: Rezervační smlouva – koupě objektu pro školu, budova staré pošty č.p. 233 předložila na prosincovém zastupitelstvu paní Mgr. Hana Špačková.Autorem rezervační smlouvy je advokátní kancelář zastupující protistranu.
31. Žádost ze dne 17. 3. 2022, v níž žadatel požaduje informace o přestupku bývalého premiéra na dálnici D1, kdy se nevěnoval dostatečně řízení a to konkrétně:V jaké je řízení fázi?Už byl přestupek projednáván?Proběhl výslech?Podle § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.“ Požadovaná informace k žádosti jsou zveřejněny na internetových stránkách města, v rubrice „Povinně zveřejňované informace – Žádosti o informace – rok 2022“ na odkazu Povinně zveřejňované informace – ŘÍČANY (oficiální stránky města) (ricany.cz),
bod č. 23 a č. 28.
32. Žádost ze dne 21. 3. 2022, v níž žadatel požadujete zaslání kopie rozhodnutí ze správního spisu vedeného pod č.j. 276558/2021-MURI/OŽP-00395.Požadovaný dokument byl žadateli zaslán.Podle § 8a odst. 1 InfZ bude vydáno v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ o částečném odmítnutí požadovaných informací, a to tak, že v kopii dokumentů nebudou poskytnuty osobní údaje fyzických osob zde uvedených.
33. Žádost ze dne 24. 3. 2022, v níž žadatel požadujete doplňující informace k původní žádosti ze dne 17. 3. 2022 a to: „Kdy nám byl případ postoupen policií a kdy bylo rozhodnuto o pokutě?“K žádosti bylo sděleno, že dle sdělení Odboru správních agend a dopravy MěÚ Říčany, byl případ Policií ČR postoupen dne 17. 12. 2021 a příkaz odeslán dne 14. 2. 2022.
34. Žádost ze dne 24. 3. 2022, v níž žadatel požaduje informace vztahující se k situaci na Ukrajině. Žádost obsahuje otázky na názory a teorii nepodložených informací.Město Říčany jako povinný subjekt v uvedené věci rozhodlo v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) o odmítnutí žádosti, neboť jde o dotazy na názory a povinný subjekt nemá povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory k určité problematice.
35. Žádost ze dne 30. 3. 2022, v níž žadatel požaduje informace týkající se překročení rychlosti na měřeném úseku na Pražském okruhu – dálnice D0 u Modletic a to konkrétně:Kolik řidičů překročilo rychlost u Modletic
od 10. do 16. 1. 2022?Kolik řidičů překročilo rychlost u Modletic
12. 1. 2022?Jak rychle jelo auto, které překročilo rychlost nejvíc?Kolik řidičů překročilo rychlost u Modletic
od 21. do 27. 3. 2022?Kolik řidičů překročilo rychlost u Modletic
23. 3. 2022?Jak rychle jelo auto, které překročilo rychlost nejvíc?
Od 10. do 16. 1. 2022 bylo evidováno 178 přestupků.Dne 12. 1. 2022 bylo evidováno 21 přestupků.Nejrychleji jelo auto, které překročilo rychlost 194 km/h, po odečtení tolerance 188 km/h.V období od 21. 3. do 23. 3. 2022 do 18.00h bylo evidováno 79 přestupků. Dle sdělení Odboru správních agend a dopravy MěÚ Říčany, nejsou pro tuto chvíli aktuálnější data k dispozici.Dne 23. 3. 2022 do 18.00 bylo evidováno 32 přestupků.Nejrychleji jelo auto, které překročilo rychlost 200 km/h, po odečtení tolerance 194 km/h.
36. Žádost ze dne 30. 3. 2022, v níž žadatel požaduje informace ohledně obdrženého Podnětu k prověření likvidace odpadních vod, a to: kdo a kdy uvedený Podnět podal.K žádosti bylo sděleno, že dle sdělení Odboru životního prostředí – vodoprávní úřad MěÚ Říčany Podnět k prověření likvidace odpadních vod podala dne 24. 2. 2022 Obec Struhařov.
37. Žádost ze dne 5. 4. 2022, kde byla provedena úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací dne 29. 4. 2022 a v níž žadatel požadoval poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných Městským úřadem v Říčanech v období od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022 v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.Jedná se o tato rozhodnutí:Územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení;Územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby a území;Územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí;Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území;Rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení);Územní souhlas, společný územní souhlas;Jakýkoliv jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí;Stavební povolení;Stavební ohlášení;Jakýkoliv jiný dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení;která se týkají veškerých pozemních staveb pro právnické osoby. Z výše uvedených rozhodnutí žadatel žádal poskytnout tyto informace:Identifikaci žadatele;Identifikaci stavby;Lokalizaci stavby;Druh rozhodnutí;Datum vydání rozhodnutí nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.Žadateli byly požadované informace po úhradě 468,- Kč odeslány.
38. Žádost ze dne 7. 4. 2022, v níž žadatelka požaduje informaci ze spisu č.j. 88822/2022-MURI/OSÚ/00410 a to konkrétně kopii závazného stanoviska, ev. rozhodnutí, dotčeného orgánu státní správy ve věci dopravy a stanovisko vlastníka veřejné dopravní infrastruktury k řešenému záměru.Informace k žádosti byly žadatelce zaslány referentem Stavebního úřadu MěÚ Říčany dne 11. 4. 2022. Žadatelka podala stížnost na neposkytnutí informace v rámci, které žádá opětovně o vyřízení. Dle ustanovení §16a odst. 5 InfZ „Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.“  Povinný subjekt využil své možnosti vyhovět stížnosti v tzv. autoremeduře, aby své pochybení napravil a žádost řádně vyřídil. Povinný subjekt využil své možnosti vyhovět stížnosti v tzv. auroremeduře, aby své pochybení napravil. V odpovědi na stížnost bylo žadatelce sděleno, že dle vyjádření referenta Stavebního úřadu MěÚ Říčany požadovanými informacemi MěÚ Říčany nedisponuje. Příslušný silniční správní orgán, který vede řízení ve věci dopravy, je Obecní úřad Louňovice. V příloze rozhodnutí bylo žadatelce zasláno vyjádření referenta stavebního úřadu, č. j. 123119/2022-MURI/OSÚ/00410 ze dne 25.4.2022, obsahující informace, které jsou povinnému subjektu o dané věci známy.
39. Žádost ze dne 12. 4. 2022, v níž žadatel požaduje informaci týkající se získávání informací o existujících nájmech ploch veřejné zeleně.Požadované informace byly žadateli zaslány.Podle § 8a odst. 1 InfZ bude vydáno v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ o částečném odmítnutí požadovaných informací, a to tak, že v kopii dokumentů nebudou poskytnuty osobní údaje fyzických osob zde uvedených.
40. Žádost ze dne 13. 4. 2022, v níž žadatel požaduje kopii veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a provedení stavby nazvané LSK Čestlice. Zároveň žádáte o informaci, na základě jakého právního titulu (stavebního povolení) momentálně probíhají stavební práce na pozemcích 338/14 a 338/5 v k. ú. Čestlice a kopie těchto dokumentů.Veřejnoprávní smlouva, na základě které probíhají stavební práce na pozemcích 338/14 a 338/5 v k. ú. Čestlice byla žadateli zaslána v příloze. Podle § 8a odst. 1 InfZ bude vydáno v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ o částečném odmítnutí požadovaných informací, a to tak, že v kopii dokumentů nebudou poskytnuty osobní údaje fyzických osob zde uvedených.
41. Žádost ze dne 21. 4. 2022, v níž žadatel požaduje informace ohledně pozemku parc. č. 392/29 v obci Kamenice, k.ú. Štiřín (dále jen „Pozemek“), a to konkrétně:Jsou ve vztahu k Pozemku vedena nějaká správní řízení (např. územní, stavební)? Pokud ano pak jaká a co je jejich předmětem?Existuje ve vztahu k Pozemku stavební uzávěra?Existuje ve vztahu k Pozemku rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků?Existuje ve vztahu k pozemku nějaké rozhodnutí o vyvlastnění ve smyslu zák. č. 184/2006 Sb.?Existují na Pozemku inženýrské sítě? Pokud ano pak jaké a kde se nachází?Nachází se na Pozemku ochranná pásma jiná než 50metrové ochranné pásmo lesa dle § 14 odst. 2 lesního zákona a II. ochranné pásmo štolového přivaděče pitné vody z vodního zdroje Želivka do Prahy? Pokud ano, pak jaká a v jakém rozsahu?Prosíme o zaslání vyhlášky Okresního úřadu Benešov, čj. 231-1980/99 z 21. 5. 1999 (vyhláška není veřejně dostupná).Je Pozemek vymezen pro dopravní stavby ve smyslu čl. 10 územního plánu Obce Kamenice? Pokud ano, pak v jakém rozsahu?Je Pozemek zahrnut do územního systému ekologické stability, či zda je evidován jako významný krajinný prvek či les mimo registrované krajinné prvky či nivy mimo registrované krajinné prvky ve smyslu čl. 12 územního plánu Obce Kamenice? Pokud ano, pak v jakém rozsahu?Nachází se Pozemek v záplavovém území ve smyslu čl. 12a územního plánu Obce Kamenice? Pokud ano, pak v jakém rozsahu?Nachází se na Pozemku ekologické zátěže? Pokud ano, pak jaké?Vyskytují se na Pozemku chráněné druhy fauny a flory? Pokud ano, pak jaké?Existují na archeologická naleziště či geologické průzkumy? Pokud ano, pak jaké? Pro úplnost žadatel sděluje, že požadované informace není možné dohledat v územním pánu Obce Kamenice dostupném na stránkách obce https://www.obeckamenice.cz/uzemni-plan1/.K jednotlivým bodům žádosti bylo sděleno:Dle sdělení Odboru životního prostředí, oddělení Vodoprávní úřad MěÚ Říčany není, do doby vyřízení této žádosti, vedeno žádné vodoprávní řízení na pozemku parc. č. 392/29 v k. ú. Štiřín. Speciální stavební úřad MěÚ Říčany neeviduje k pozemku parc. č. 392/29 v k. ú. Štiřín žádné správní řízení. Ve věcech běžného stavebního úřadu se obraťte na Stavební úřad Kamenice.Není v kompetenci Stavebního úřadu MěÚ Říčany. Obraťte se s tímto bodem žádosti na Stavební úřad Kamenice.Není v kompetenci Stavebního úřadu MěÚ Říčany. Obraťte se s tímto bodem žádosti na Stavební úřad Kamenice.K pozemku parc. č. 392/29 v k. ú. Štiřín nejsou do doby vyřízení této žádosti evidovaná žádná rozhodnutí o vyvlastnění ve smyslu zák. č. 184/2006 Sb.Vodoprávní úřad MěÚ Říčany do doby vyřízení této žádosti neeviduje na pozemku 392/29 v k. ú. Štiřín, zřízení inženýrských sítí veřejné technické infrastruktury jako je vodovod pro veřejnou potřebu či kanalizace pro veřejnou potřebu podle § 55 odst. 1 písm. c), zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, podle § 1 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a podle § 2 odst. 1 písm. k) bod 2. zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon.Orgán ochrany přírody a krajiny neeviduje na pozemku žádná ochranná pásma z hlediska kompetencí stanovených mu zákonem jako obci s rozšířenou působností (ust. §77 zákona). Nicméně upozorňujeme na skutečnost, že lipová alej vedoucí podél komunikace parc.č. 651/7 k.ú. Štiřín byla zaregistrována jako významný krajinný prvek (VKP). Příslušným orgánem ochrany přírody, který registraci provedl a který vydává závazná stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných prvků, je v souladu s ust. § 76 odst. 2 písm. a) zákona, pověřený obecní úřad, tzn. OÚ v Kamenici.  Zda byl registrací VKP dotčen i Vámi uvedený pozemek, je nutno prověřit u příslušného orgánu ochrany přírody – OÚ v Kamenici.Stejnopis požadovaného dokumentu byl žadateli zaslán v příloze.Budou změněny tyto dopravní prvky:- Mezi Štiřínským a Kamenickým zámkem bude zřízena cyklistická stezka.- Ostatní plochy a trasy silnic II. a III. třídy i místních komunikací III. třídy jsou stabilizovány. Na pozemcích vymezených ve schváleném územním plánu pro dopravní stavby nesmí být umisťované nové stavby s výjimkou liniových staveb technického vybavení.Parcela č. 392/29 v k.ú. Štiřín, je v neurbanizovaném území v ploše GH – GOLFOVÉ HŘIŠTĚ, pro kterou platí přípustné funkční využití: golfové dráhy a zeleň; drobné stavby pro provoz, skladování, opravy; zeleň liniová a plošná. A podmíněné funkční využití: byty služební a majitelů zařízení; klubová budova.Ochrana přírody je řešena:- Vymezením přírodního parku Velkopopovicko.- Územním systémem ekologické stability – a to jak prvky místního systému, tak prvky systému regionálního a nadregionálního.- Respektováním významných krajinných prvků.- Respektováním lesů a niv i mimo významné krajinné prvky.- Respektováním a rozvíjením dalších přírodních prvků jako aleje, skupiny stromů, a to i lesních mimo les i na plochách soukromých zahrad, meze a remízky.- Na pozemcích, které jsou zahrnuty do územního systému ekologické stability je zakázáno umisťovat a povolovat stavby pro bydlení, rekreaci, sport, v robu a sklady, pro skládku odpadů. Dále na těchto pozemcích nelze provádět nepovolené pozemkové úpravy (odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží, těžit nerosty) a jiným způsobem narušovat ekologicko-stabilizační funkci těchto ploch. Při respektování požadavků orgánů ochrany přírody mohou být na vymezených pozemcích povolovány liniové stavby pro dopravu a technické vybavení, pokud to umožňuje funkční využití ploch.- Stejná zásada platí pro území ve zmíněném výkresu vyznačené jako významné krajinné prvky, les mimo registrované krajinné prvky a nivy mimo registrované krajinné prvky.- V hranicích přírodního parku Velkopopovicko a navrhovaného přírodního parku Hornopožárský les lze povolovat stavby pouze se souhlasem orgánů ochrany přírody a krajiny a Obce Kamenice, a to i na plochách v urbanizovaném území obce. V hranicích přírodních parků, vyhlášeného i připravovaného, je pro činnosti vyžadujících souhlas orgánů ochrany přírody potřebný i souhlas Obce Kamenice.- Srážkové vody z rozvojových lokalit, jak z nových komunikací, tak i z jednotlivých pozemků u objektů, je třeba v maximální možné míře likvidovat přímo na pozemku (akumulace – zálivka, vsakování) a následně budou v navazujících správních řízeních záměry projednány s příslušným správcem vodního toku v předmětné lokalitě.Pozemek parc. č. 392/29 v obci Kamenice, k.ú. Štiřín se nenachází v záplavovém území.Dle sdělení Odboru životního prostředí MěÚ Říčany, není k danému pozemku evidována žádná ekologická zátěž.Odbor životního prostředí MěÚ Říčany nemá informace o výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů na pozemku.  Současně upozorňujeme na skutečnost, že v souladu s ust. §77a odst. 5 písm. o) zákona jsou Krajské úřady příslušnými orgány ochrany přírody a krajiny, které povolují rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy, pokud jde o blíže neurčený okruh osob, výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin, a zvláště chráněných druhů živočichů dle ust. § 56 zákona.Územím s archeologickými nálezy se rozumí plocha uvnitř státních hranic České republiky, k tomuto území nepatří plochy již dříve povrchově vytěžené a plochy po těžbě rekultivované. To znamená, že celé území ČR se považuje za území s archeologickými nálezy, kromě výše zmiňované výjimky. Z tohoto důvodů se musí oznámit záměr archeologům, jelikož se jedná o ochranu archeologického kulturního dědictví, což je obecným celospolečenským zájmem, který je stanoven i právně, a to v následujících dokumentech: Zákon č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči a v Úmluvě o ochraně archeologického dědictví Evropy, tzv. Maltská konvence (č. 99/2000 Sb.). Jestliže požadujete podrobnější informace, obraťte se přímo na Ústav archeologické památkové péče středních Čech.
42. Žádost ze dne 29. 4. 2022, v níž žadatel požaduje informace týkající se provozu portálu občana, a to konkrétně:Sdělení počtu provedených plateb přes váš Portál občana za rok 2020 a 2021 (každý rok zvlášť).Sdělení počtu provedených elektronických podání přes váš Portál občana za rok 2020 a 2021 (každý rok zvlášť).Jaké jsou roční náklady na provoz Portálu občana?Jaké byly pořizovací náklady na Portál občana?2020: 0, 2021: 22020: 57, 2021: 68Roční náklady na provoz Portálu občana jsou 102 003 Kč s DPH.Pořizovací náklady na Portál občana byly 1 343 705 Kč s DPH.
43. Žádost ze dne 5. 5. 2022, v níž žadatel požaduje zaslání kopie závazného stanoviska MěÚ Říčany, odboru územního plánování, které uvedený odbor vydal k žádosti Osady Šacung, z.s., Lensedly č. e. 24, 251 65 Ondřejov, týkajícího se dodatečného povolení staveb v kat. území Lensedly, a to konkrétně:Přestřešení u stavby klubovny na pozemku parc. č. st. 199, o rozměrech cca 3,5 x 6,0 m,Stavby uhelny na pozemku 815/8 a 815/7,Oplocení tenisového kurtu na pozemku parc. č. 815/8 o max. výšce 4,8 mBetonové nádrže (pro umístění technologie studny a kumulační jímky) na pozemku parc. č. 815/17,Objektu WC se žumpou o objemu 2 m3 na pozemku parc. č. 850/21Stavby skladu na pozemku parc. č. 850/21 a 816/2.K výše uvedenému požaduje žadatel uvést datum, kdy byla žádost o vydání závazného stanoviska MěÚ Říčany podána, byla-li podána.Dle sdělení Odboru územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Říčany byla podána pouze jedna žádost, a to dne 29. 4. 2022 na 1. a 2. bod žádosti (tj. přestřešení u stavby klubovny na pozemku parc. č. st. 199, o rozměrech cca 3,5 x 6,0 m a stavba uhelny na pozemku 815/8 a 815/7). Závazné stanovisko, do doby vyřízení této žádosti, vydáno nebylo.K ostatním bodům žádosti tzn. 3., 4., 5. a 6. žádná závazná stanoviska do doby vyřízení této žádosti vydána nebyla.
44. Žádost ze dne 11. 5. 2022, v níž žadatel požaduje kopie dokumentů vydaných obcí s rozšířenou působností MěÚ v Říčanech, prokazujících spáchání přestupku ze strany Obce Kamenice nebo Obecního úřadu Kamenice a dále požaduje kopie dokumentů vydaných tímto MěÚ prokazujících uložení pokuty dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších předpisů, doručených Obci Kamenice nebo Obecnímu úřadu Kamenice od 2. ledna 2021 do 6. května 2022.Dle sdělení MěÚ v Říčanech, Odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody a krajiny jako věcně a místně příslušného orgánu státní správy k projednání přestupku dle ust. §60 odst. 1, §62 odst. 1 zákona č. 250/2016, zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ve znění pozdějších předpisů, dle ust. §77 odst. 1 písm. p) zákona ČNR č.  114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, nebyla Obci Kamenice (OÚ Kamenice), v termínu 2. 1. 2021 – 6. 5. 2022, uložena žádná pokuta za provedené protiprávní jednání na úseku ochrany přírody a krajiny, tzn. nedošlo k porušení zákona. Z tohoto důvodu správní orgán nemá k dispozici ani dokumenty prokazující spáchání přestupku ze strany Obce Kamenice (OÚ Kamenice).
45. Žádost ze dne 12. 5. 2022, v níž žadatel požaduje informace v souvislosti se zastupováním Města Říčany ve věci náhrady škody proti L. V., a to konkrétně:Kolik Město Říčany uhradilo za zastupování advokátem ve věci náhrady škody na zdraví L. V., nar. XXX?Jaké jsou měsíční mzdové náklady právního odboru Města Říčany, tedy součet měsíčních mzdových nákladů všech zaměstnanců Města Říčany, kteří jsou zařazeni na jakoukoliv pracovní pozici v rámci právního odboru?K prvnímu bodu bylo sděleno, že Město Říčany uhradilo k  18.5.2022 35 332,- Kč vč. DPH za zastupování advokátem ve věci náhrady škody na zdraví L. V., nar. XXX.K druhému bodu bylo sděleno, že celkové měsíční mzdové náklady právního odboru Města Říčany na 2 právničky, 3 přestupkářky a 1 administrativní pracovnici byly za předešlý měsíc (tzn. duben 2022) 243 451,- Kč.
46. Žádost ze dne 16. 5. 2022, v níž žadatel požaduje informaci, jaké je stanovisko Odboru životního prostředí MÚ Říčany k současné a budoucí podobě ulic, zahrnutých v Městské památkové zóně Kostelec nad Černými lesy, kde v tomto území probíhala v minulých letech výstavba kanalizace a původní historickou dlažbu nahradily dočasné asfaltové povrchy. Dále požaduje informace, jaká závazná stanoviska směřovaná k městu Kostelec nad Černými lesy vydal Odbor životního prostředí MÚ Říčany:K budoucí podobě ulic Městské památkové zóny Kostelec nad Černými lesy.K aktuální a budoucí kapacitě a umístění ČOV v Kostelci nad Černými lesy.K funkčnosti nově vybudované kanalizace v Kostelci nad Černými lesy (II. etapa, 2.část).1) Dle sdělení Odboru územního plánování a regionálního rozvoje, orgánu památkové péče MěÚ Říčany bylo z hlediska povrchů a parteru historického jádra města vydáno stanovisko z roku 2012, které bylo žadateli zasláno v příloze.2) Ve věci vybudování ČOV sádka a s tím souvisejících prací v Kostelci nad Černými lesy bylo vydáno závazné stanovisko Odboru územního plánování z roku 2017, které bylo žadateli zasláno v příloze. Dne 2.11.2021 byla ohledně stavby ČOV v Kostelci nad Černými lesy podána žádost, na základě které bylo zahájeno správní řízení a vyžádáno i vyjádření Národního památkového ústavu. Žadatel 16.12.2021 provedl zpětvzetí žádosti.3) Odbor životního prostředí MěÚ Říčany vydal souhrnná vyjádření z roku 2014 a 2015, které bylo žadateli zasláno v příloze.Dále bylo k žádosti sděleno, že Městský úřad Říčany, odbor životního prostředí není podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, příslušný k posuzování rekonstrukce vybraných komunikací v Kostelci nad Černými lesy, rekonstrukci ulic, zahrnutých v Městské památkové zóně Kostelec nad Černými lesy. Věcně příslušný je Odbor územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Říčany.Vodoprávní úřad v těchto věcech (body 1–3) nevydával závazné stanovisko. Záměr nepodléhá vydání závazného stanoviska podle § 17 odst. 1 písm. a) až i) a § 104 odst. 3 vodního zákona, ani podle § 94j odst. 2 stavebního zákona.Podle § 8a odst. 1 InfZ bude vydáno v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ o částečném odmítnutí požadovaných informací, a to tak, že v kopiích dokumentů nebudou poskytnuty osobní údaje fyzických osob zde uvedených.
47. Žádost ze dne 19. 5. 2022, v níž žadatel požaduje informace týkající se pozemků parc. č. 161/14, 176/1 v k. ú. Svojetice, a to konkrétně:Jsou vedena správní řízení týkající se těchto pozemků?Pokud jsou vedena správní řízení, za jakým účelem jsou vedena a čeho se týkají?Jsou podány žádosti o zahájení správních řízení, žádosti o vyjádření, stanoviska, výjimky, rozhodnutí či souhlasy týkající se těchto pozemků?Pokud jsou podány žádosti o zahájení správních řízení, jaké žádosti jsou podány, za jakým účelem a čeho se týkají a jaké je číslo jednací?Byla k těmto pozemkům vydána nějaká rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, výjimky v období od 10. 11. 2021?Pokud ano, jaká rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, jaká rozhodnutí to byla, kdy byla vydána a kdy nabyla právní účinnosti?K žádosti bylo sděleno, že k pozemkům parc. č. 161/14, 176/1 v k. ú. Svojetice nejsou do doby vyřízení této žádosti o informace vedena žádná správní řízení, nebyly podány žádné žádosti o zahájení správních řízení a nebyla vydána žádná rozhodnutí, stanoviska, vyjádření ani výjimky.
48. Žádost ze dne 19. 5. 2022, v níž žadatel požaduje informace týkající se pozemků parc. č. 161/14, 161/15, 161/46, 161/53, 161/63, 161/64, 161/65, 161/66, 161/81 v k. ú. Svojetice, a to konkrétně:Jsou od data 15.2.2022 podány žádosti o zahájení správních řízení týkající se výše uvedených pozemků?Pokud jsou podány žádosti od data 15.2.2022 o zahájení správních řízení, jaké žádosti jsou podány, za jakým účelem jsou žádosti podány, čeho se žádosti týkají?Jsou od data 15.2.2022 vedena správní řízení týkající se výše uvedených pozemků?Pokud jsou od data 15.2.2022 vedena správní řízení, jaká správní řízení to jsou, za jakým účelem jsou vedena, čeho se týkají?Byla od data 15.2.0222 k výše uvedeným pozemkům vydána nějaká rozhodnutí?Pokud byla od data 15.2.2022 nějaká rozhodnutí vydána, jaká rozhodnutí to byla, čeho se týkala, kdy byla vydána, kdy nabyla právní účinnosti?1) Od data 15.2.2022 do doby vyřízení této žádosti nebyly podány žádné žádosti o zahájení správních řízení týkajících se pozemků parc. č. 161/14, 161/15, 161/46, 161/53, 161/63, 161/64, 161/65, 161/66, 161/81 v k. ú. Svojetice. Dle sdělení Odboru územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Říčany byly podány dvě žádosti o závazná stanoviska. 2) Od data 15.2.2022 do doby vyřízení této žádosti nebyly podány žádné žádosti o zahájení správních řízení týkajících se pozemků parc. č. 161/14, 161/15, 161/46, 161/53, 161/63, 161/64, 161/65, 161/66, 161/81 v k. ú. Svojetice. Žádosti o závazná stanoviska se týkají pozemků č. 161/64 a 161/15, za účelem stavby rodinných domů. 3) Dle sdělení Stavebního úřadu MěÚ Říčany jsou od 15.2.2022 do doby vyřízení této žádosti vedena správní řízení týkající se pozemků parc. č. 161/64, 161/15, 161/46 a 161/63 v k. ú. Svojetice. 4) Na pozemcích parc. č. 161/15, 161/46, 161/63 a 161/64 jsou vedena řízení na stavby rodinných domů a inženýrských sítí.Na pozemcích parc. č. 161/64, 161/63 a 161/46 byla vedena řízení na stavby rodinných domů včetně inženýrských sítí. Řízení bylo přerušeno dne 6.1.2022.Na pozemcích parc. č. 161/15, 161/63 a 161/43 byla vedena řízení na stavby rodinných domů včetně inženýrských sítí. Řízení bylo přerušeno dne 25.1.2022. 5 a 6) Od data 15.2.2022 do doby vyřízení této žádosti nebyla k výše uvedeným pozemkům vydána žádná rozhodnutí. K žádostem o závazná stanoviska byla Odborem územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Říčany, pro pozemky parc. č. 161/64 a 161/15 v k. ú. Svojetice, vydána závazná stanoviska. Odbor životního prostředí MěÚ Říčany vydal k pozemku parc. č. 161/64 v k. ú. Svojetice souhrnné vyjádření.
49. Žádost ze dne 30. 5. 2022, v níž žadatel požaduje informaci, zda Městský úřad Říčany ke dni 30.5.2022 eviduje spáchání jakéhokoli dopravního přestupku řidičem motorového vozidla RZ 1FISCHER.K žádosti bylo sděleno, že Městský úřad Říčany neeviduje ke dni 30.5.2022 žádný dopravní přestupek motorového vozidla RZ 1FISCHER.
50. Žádost ze dne 30. 5. 2022, v níž žadatel požaduje informaci: „Kolik zaměstnanců Vámi řízeného sociálního odboru vykonává sociální kuratelu ve smyslu § 31 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí“.Dle sdělení vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, orgánu sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Říčany vykonává sociální kuratelu pro děti a mládež jeden zaměstnanec.
51. Žádost ze dne 6. 6. 2022, v níž žadatel požaduje zaslání kompletní kopie spisového materiálu vedeného Odborem správních agend a dopravy, oddělení přestupkové spis. zn. 59693/2022/Dpř.-Pr-220.Město Říčany jako povinný subjekt v uvedené věci za použití § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) rozhodlo tak, že žádost o informaci podaná podle InfZ se s odkazem na ust. §2 odst. 3 InfZ odmítá.
52. Žádost ze dne 9. 6. 2022, v níž žadatel požaduje informace, zda u Městského úřadu v Říčanech, odbor-Stavební úřad, v současnosti probíhá jakékoliv řízení týkající se jakékoliv stavby na pozemcích parc.č. st.1289, st.1290, st.1291, st.1292, st.1293, st.1294, st.1295, st.1296, st.1297, st.1298 v k.ú. Říčany-Radošovice.Dále žádá o poskytnutí informace, zda Městský úřad v Říčanech, odbor-Stavební úřad, vydal stavební povolení, rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením, souhlas se změnou stavby nebo rozhodnutí o dodatečném povolení stavby na výše uvedených pozemcích, s výjimkou:stavebního povolení č.j. 1417s/25797/2008/Po,rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením č.j. 16671/2011-MUR/OSÚ/00028,rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením č.j. 6995/2018-MURI/OSÚ/00022.Žádá o poskytnutí kopií uvedených rozhodnutí.K žádosti bylo sděleno, že na základě vyjádření Stavebního úřadu Říčany probíhá v současné době na pozemcích parc. č. st. 1289, st. 1290, st. 1291, st. 1292, st. 1293, st. 1294, st. 1295, st. 1296, st. 1297, st. 1298 v k.ú. Říčany-Radošovice řízení o odstranění změny stavby rodinných domů. Dále bylo sděleno, že vyjma uvedených rozhodnutí nebyla vydána jiná stavební povolení, rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením, souhlas se změnou stavby nebo rozhodnutí o dodatečném povolení stavby na výše uvedených pozemcích.
53. Žádost ze dne 9. 6. 2022, v níž žadatel požaduje informace, týkající se kácení stromů a odvrácení vážné újmy na životě a hmotné škodě velkého rozsahu jakožto vlastníka nemovitosti rod. domu st. 401, pozemek č. 241/4 v k.ú. Pacov u Říčan. Žádá o zaslání kopií dokumentů ve věci žádosti o kácení stromů, a to konkrétně:Žádost o kácení;Znalecký posudek;Plánek umístění stromů od rod. domu st. 401;Rozhodnutí;Žádost ze dne 19.2.2022 E. M. k osobě D. H. – odvrácení vážné újmy;Ostatní dokumentace týkající se této záležitosti.K bodům 1), 2), 4) a 5) byly požadované dokument zaslány v příloze. Podle § 8a odst. 1 InfZ bude vydáno v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací, a to tak, že v kopích dokumentů nebudou poskytnuty osobní údaje fyzických osob zde uvedených. K bodům 3) a 6) bylo sděleno, že povinný subjekt těmito dokumenty nedisponuje. Z tohoto důvodu bude vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ, a to na základě ustanovení § 2 odst. 4 InfZ „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“
54. Žádost ze dne 9. 6. 2022, v níž žadatel požaduje informace, týkající se pozemkové parcely č. 890/46, ostatní plochy o výměře 595 m2, jiné plochy zapsané na LV č. 7304 pro k.ú. Říčany u Prahy, a to konkrétně:zda je pozemek částečně pokryt asfaltovým povrchem;zda je známo, kdo je zhotovitelem a kdo vlastníkem asfaltového povrchu;zda se na pozemku nachází místní komunikace ve správě města;zda na pozemek částečně zasahuje stavba bytového domu č. p. 1707.K žádosti bylo sděleno, že Stavební úřad v Říčanech provedl 22.6.2022 kontrolní prohlídku na pozemku 890/46 v katastrálním území Říčany u Prahy. Na pozemku se nachází vzrostlá zeleň. Na části pozemku se nachází zemní val. Obhlídkou pozemku se stavební úřad domnívá, že není a to ani částečně pokryt asfaltovým povrchem.Místní komunikace se nachází na sousedních pozemcích 890/45 a 890/44 v katastrálním území Říčany u Prahy. Stavba bytového domu č.p. 1707 je zapsaná v katastru nemovitostí. Má samostatné stavební pozemky st. 2509/1, 2 a 3 v katastrálním území Říčany u Prahy a nejeví se, že by zasahovala na předmětný pozemek.Dle sdělení vedoucího Stavebního úřadu v Říčanech je toto vyjádření na základě vizuální obhlídky místa samého s porovnáním mapových podkladů. Jednoznačně lze na dané dotazy odpovědět pouze geodetickým zaměřením.
55. Žádost ze dne 10. 6. 2022, v níž žadatel požaduje informaci: podle jakého rozhodnutí, byla z parc. č. 1678/7, k.ú. Říčany u Prahy odstraněna reklamní plocha a kdo vydal tento pokyn. Dále žádá o informaci, zda-li vlastníkovi nebo provozovateli byla před odstraněním zaslaná výzva k odstranění. Uvádí, že k odstranění došlo v týdnu od 6. června 2022. V závěru žádosti ještě žádá o informaci, kdy, kde a za jakých podmínek je možné si odstraněné reklamní zařízení vyzvednout.Dle sdělení Odboru správních agend a dopravy MěÚ Říčany nebylo k pozemku parc. č. 1678/7 k.ú. Říčany vydáno žádné rozhodnutí o odstranění reklamní plochy ani nebyla zaslána žádná výzva k odstranění.K poslední otázce žádosti, tj. kdy, kde a za jakých podmínek je možné si odstraněné reklamní zařízení vyzvednout bylo sděleno, že tuto problematiku řeší příslušný správce komunikace Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
56. Žádost ze dne 7. 7. 2022, v níž žadatel požaduje zaslání kopie dokumentu vydaného dne 2.5.2022 pod č.j. 100233/2022/MURI/OŽP/00354.Požadovaný dokument byl žadateli zaslán.Podle § 8a odst. 1 InfZ bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu a příjmení fyzických osob zde uvedených.
57. Žádost ze dne 7. 7. 2022, v níž žadatel požaduje zaslání kopií následujících dokumentů:smlouva o dílo se společností Marius Pedersen a.s. platná v roce 2017;záznamy o údržbě (deník udržovacích prací) pozemních komunikací zahrnujících komunikaci Rooseveltova ul. v období leden 2017;odpověď společnosti Marius Pedersen a.s. na dotaz MěÚ Říčany o provádění údržby v období leden 2017, vznesený v rámci šetření úrazu L. V. ze dne 28.01.2017 na chodníku v Roosveltově ul., Říčany.Žadateli byly kopie dokumentů odeslány.Podle § 8a odst. 1 InfZ bylo vydáno v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ o částečném odmítnutí požadovaných informací, a to tak, že v kopiích dokumentů nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, místě trvalého bydliště, čísla účtů, telefonní čísla, e-maily a podpisy fyzických osob zde uvedených. Povinný subjekt informoval společnost Marius Pedersen a.s. o přijaté žádosti a možnosti vyjádřit se k žádosti o poskytnutí informace dle InfZ, z důvodu, že deník udržovacích prací není vlastním dokumentem povinného subjektu. Dne 18. 7. 2022 bylo povinnému subjektu doručeno elektronickou poštou sdělení k přijaté žádosti o poskytnutí informace od společnost Marius Pedersen a.s., kde bylo sděleno, že souhlasí s poskytnutí požadovaných informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím.
58. Žádost ze dne 7. 7. 2022, v níž žadatel požaduje zaslání kopie části spisu č.j. 186928/2022-MURI/OÚMVV/1013, konkrétně dokument/dokumenty Policie České republiky: foto z měřiče, protokol – předání správnímu orgánu.Požadovaný dokument byl žadateli zaslán.
59. Žádost ze dne 7. 7. 2022, v níž žadatel požaduje zaslání kopie části spisu č.j. 186893/2022-MURI/OÚMVV/1013, konkrétně dokument/dokumenty Policie České republiky: foto z měřiče, protokol – předání správnímu orgánu.Požadovaný dokument byl žadateli zaslán.Podle § 8a odst. 1 InfZ bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii dokumentu nebudou poskytnuty fotoportréty řidiče.
60. Žádost ze dne 11. 7. 2022, kde byla provedena úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací dne 8. 8. 2022 a v níž žadatel požadoval poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných Městským úřadem v Říčanech v období od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022 v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.Jedná se o tato rozhodnutí:Územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení;Územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby a území;Územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí;Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území;Rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení);Územní souhlas, společný územní souhlas;Jakýkoliv jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí;Stavební povolení;Stavební ohlášení;Jakýkoliv jiný dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení;která se týkají veškerých pozemních staveb pro právnické osoby. Z výše uvedených rozhodnutí žadatel žádal poskytnout tyto informace:Identifikaci žadatele;Identifikaci stavby;Lokalizaci stavby;Druh rozhodnutí;Datum vydání rozhodnutí nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.Žadateli byly požadované informace po úhradě 468,- Kč odeslány.
61. Žádost ze dne 28. 7. 2022, v níž žadatel požaduje poskytnutí veškerých rozhodnutí, souhlasů, opatření a jiných úkonů povinného subjektu dle stavebního zákona, na základě kterých byla umístěna, povolena a potažmo zkolaudována stavba komunikace na pozemku parc. č. 1418, respektive i na pozemku parc. č. 1067/2, oba v k. ú. Malešín a také veškerých rozhodnutí souhlasů, opatření a jiných úkonů povinného subjektu dle stavebního zákona, vztahujících se k rekonstrukci či jiným úpravám a opravám předmětné komunikace.K žádosti bylo sděleno, že komunikace na pozemcích parc. č. 1418 a 1067/2 v k. ú. Malešín patří obci Řehenice. Dle § 2 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty, mezi které náleží i obce jako územní samosprávné celky, povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Ve výše uvedené věci není kompetentní Městský úřad v Říčanech, který touto informací tedy nedisponuje, ale Městský úřad v Benešově. Pro zpřístupnění požadovaných informací, je nutné obrátit se na tuto instituci.  Z tohoto důvodu, město Říčany, jako povinný subjekt, tuto žádost dle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ, odkládá.
62. Žádost ze dne 31. 7. 2022, v níž žadatel požaduje informace, zda byla podána žádost o dodatečné povolení stavby, nebo zda bylo Městským úřadem v Říčanech, odbor-Stavební úřad vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o odstranění stavby na pozemcích parc. č. st. 1289, st. 1290, st. 1291, st. 1292, st. 1293, st. 1294, st. 1295, st. 1296, st. 1297, st. 1298 v k.ú. Říčany-Radošovice.K žádosti bylo sděleno, že žádosti o dodatečné povolení stavby byly podány. Dále bylo uvedeno, že žádné rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o odstranění stavby na pozemcích parc. č. st. 1289, st. 1290, st. 1291, st. 1292, st. 1293, st. 1294, st. 1295, st. 1296, st. 1297, st. 1298 v k.ú. Říčany-Radošovice vydáno nebylo.
63. Žádost ze dne 2. 8. 2022, v níž žadatel požaduje stanoviska a rozhodnutí, kterými se MěÚ Říčany v období od 1. 3. 2022 vyjadřoval k záměrům včetně dopravních a infrastrukturních staveb v tzv. komerční zóně Čestlice jih, a to zejména v ohledu ochrany ZPF a ŽP, kácení dřevin mimo les apod. Výslovně žádá i o případně vydaná územní a/nebo stavební nebo společná rozhodnutí povolující záměry v inkriminované komerční zóně.Dle sdělení Stavebního úřadu v Říčanech byla od 1. 3. 2022 vydána dvě rozhodnutí, která byla zaslána v příloze.K žádosti bylo dále sděleno, že Odbor životního prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu a dále Odbor správních agend a dopravy, oddělení dopravy Městského úřadu v Říčanech nevydal v období od 1.3.2022 do dnešního data žádné závazné stanovisko.Podle § 8a odst. 1 InfZ bude vydáno v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ o částečném odmítnutí požadovaných informací, a to tak, že v kopii dokumentů nebudou poskytnuty osobní údaje fyzických osob zde uvedených.
64. Žádost ze dne 2. 8. 2022, v níž žadatel požaduje informaci, zda MÚ Říčany povolil umístění přenosného billboardu u silnice Čestlice – Průhonice vlevo u PHS před Průhonicemi. Pokud povolil, žádá o kopii příslušného rozhodnutí, v opačném případě pak sdělení, že jeho umístění povoleno nebylo.K žádosti bylo sděleno, že na základě vyjádření Stavebního úřadu Říčany umístění přenosného billboardu u silnice Čestlice – Průhonice vlevo u PHS před Průhonicemi povoleno nebylo.
65. Žádost ze dne 5. 8. 2022, v níž žadatel požaduje informace:Jaké stavební řízení byla vedena k RD na adrese Louňovice č. p. 242, respektive parc. č. 218/27 od roku 2010–2022?Jaká rozhodnutí, případně stanoviska apod. vydal stavební úřad?Povinný subjekt s odkazem na § 8a InfZ žádost o informaci odmítl.
66. Žádost ze dne 11. 8. 2022, v níž žadatel požaduje informace ohledně § 125h zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ohledně spáchání přestupků na pozemních komunikacích mimo obec na dálnici D0 ve směru k dálnici D5 a opačně, jakožto i na pozemních komunikacích v obci a ostatních neuvedených pozemních komunikací v naší působnosti, všech řidičů se státní poznávací značkou z Ukrajiny, a to konkrétně:Zdali jsou tyto přestupky řidičů s vozidlem se státní poznávací značkou z Ukrajiny uplatňovány stejně tak, jako u řidičů vozidel státní poznávací značky z České republiky bez výjimky.Jakým způsobem jsou tyto přestupky řešeny v rámci Vaší agendy Městského úřadu Říčany, odbor správních agend a dopravy, oddělení úsekového měření rychlosti a vážení vozidel, jako obecní úřad s rozšířenou působnosti, příslušný ke správnými řízení podle ustanovení § 125h zákona č. 361/2000 Sb.Kolik těchto přestupků jste od 1.1.2022 zaznamenaly ve Vaší celkové působnosti a kolik a kdy z těchto přestupků bylo uplatňováno a kolik z nich bylo řidiči zaplaceno, nebo případně kolik z nich bylo následně postoupeno v rámci správního řízení a jak tato správní řízení dopadla, nebo pokud jste postupovali jinak a konkrétně jak u přestupků řidičů vozidel se státní poznávací značkou Ukrajiny?Dále žádáte k podání informací ohledně veškerých přestupků (parkování, jízda na červenou, rychlost, alkohol, omamné látky, a ostatních protiprávní jednání dle zákona o pozemních komunikací) řidičů s vozidly se státní poznávací značkou Ukrajiny v celkové naší působnosti a jak tyto přestupky byly řešeny a následně vyřešeny (například: překročení rychlosti – spácháno x přestupků, z toho bylo x řešeno výzvou k zaplacení a posléze x zaplaceno, z toho bylo x postoupeno ke správnímu řízení a z toho x bylo/nebylo vyřešeno a jakým způsobem – takto i u všech ostatních přestupků ve Vaši působnosti a dle zákona o pozemních komunikacích) s porovnáním počtu s přestupky řidičů vozidel se státní poznávací značkou České republiky (stejným způsobem, jako bylo uvedeno výše).Dále žádáte o informaci, kolik bylo provedeno od 1.1.2022 kontrol řidičů státní poznávací značky Ukrajiny příslušníky Policie ČR v naší působnosti a kolik těchto kontrol bylo provedeno Městskou policií na pozemních komunikacích (hlídky a hlídkové vozy), pokud ne, z jakého důvodu není takto postupováno? Pokud jste výše uvedené protiprávní jednání řidičů vozidel státní poznávací značky Ukrajiny neuplatňovali, na základě jakého právního ujednání jste takto postupovali a z jakého důvodu a kolik těchto protiprávních jednání bylo celkem zaznamenáno od 1.1.2022 ve Vaší působnosti a o jaké konkrétní přestupky se jednalo a v jakém celkovém počtu.Dále uvádíme, že hlídky obecní/městské policie nejsou oprávněny provádět namátkové silniční kontroly. Zjištěná protiprávní jednání jsou projednávána bez ohledu na státní příslušnost osoby pachatele či stát v němž je vozidlo registrováno. Jednání jsou řešena standardními způsoby, tj. projednáním nebo oznámením skutku příslušnému orgánu výkonu veřejné moci.Pokud jste zjistili, že vozidla se státní poznávací značkou Ukrajiny nemají povinné pojištění vozidla, jak v těchto případech dále postupujete a jak je v tomto případě postupováno při vzniku škod na vozidlech s Českou státní poznávací značkou, nebo případně na poškození zdraví účastníků nehody s platně zaplaceným povinným pojištěním vozidla. Stejně tak, pokud zjistíte, že nemají zaplacenou dálniční známku, jak tyto přestupky evidujete a řešíte? Pokud je neřešíte, z jakého konkrétního důvodu a na základě jakého zákona ČR?Ano, přestupky řidičů s vozidlem se státní poznávací značkou z Ukrajiny jsou uplatňovány stejně tak jako u řidičů vozidel státní poznávací značky z České republiky bez výjimky.Přestupky jsou v rámci agendy Městského úřadu Říčany, odboru správních agend a dopravy, oddělení úsekového měření rychlosti a vážení vozidel řešeny dle:zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.Tuto informaci lze poskytnout pouze za úhradu. Jedná se o mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací.V případě řešení těchto přestupků je postupováno dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Další body této otázky lze poskytnout pouze za úhradu. Jedná se o mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací.Městský úřad v Říčanech neeviduje kontroly, které provede Policie ČR, tudíž těmito údaji nedisponuje. Z tohoto důvodu bude vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ, a to na základě ustanovení § 2 odst. 4 InfZ „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“ Dále uvádíme, že hlídky obecní/městské policie nejsou oprávněny provádět namátkové silniční kontroly. Zjištěná protiprávní jednání jsou projednávána bez ohledu na státní příslušnost osoby pachatele či stát v němž je vozidlo registrováno. Jednání jsou řešena standardními způsoby, tj. projednáním nebo oznámením skutku příslušnému orgánu výkonu veřejné moci.Obecní/městská policie není oprávněna kontrolovat „zelené karty“, pojištění vozidel. Podmínky provozu jsou řešeny zejména dle zákona č. 56/2001 Sb. a zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). Při vzniku škod na vozidlech s Českou státní poznávací značkou, nebo případně na poškození zdraví účastníků nehody s platně zaplaceným povinným pojištěním vozidla je postupováno taktéž dle zákona č. 168/1999 Sb. K otázce ohledně nezaplacených dálničních známek uvádíme, že dálničními poplatky se zabývá § 20 a násl. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Městská policie neprovádí kontrolní činnost na dálnici.  Podle § 17 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty oprávněny požadovat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli; povinný subjekt může žádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací (§ 5 odst. 1 písm. f) InfZ) schválila Rada města Říčany svým usnesením č. 09-08-067  dne 13. 5. 2009.  Tento sazebník je dostupný na Svobodné_informace_směrnice_sazebník.pdf. Referenti Odboru správních agend a dopravy v Říčanech vyhledali informace, přičemž museli zkontrolovat více než 1 100 případů v databázovém systému Vita a Scarabaeus. Po tento čas byli nuceni odložit plnění svých ostatních pracovních úkolů. Zpracování informací k žádosti je značně časově náročné, především z důvodu vyhledávání v databázovém systému Vita a následného zpracování a kompletace informací dle požadovaného obsahu.S odkazem na ust. § 17 odst. 1 a 3 InfZ, Vám sdělujeme výši požadované úhrady spolu se způsobem jejího výpočtu:Otevření a kontrola více než 1 100 případů v databázovém systému Vita – 3 hodinyVyhledání v systému Scarabaeus – 1 hodinaZpracování informací dle požadavků žadatele – 2 hodinyCelkem………….6 hod.Podle sazebníku je náhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací stanovena částkou 156,- Kč/hod.Celkem ………………………6 hod. x 156 = 936 Kč Úhradu nákladů je možno učinit bankovním převodem na účet č. 19-724201/0100, var. s. 21114000 nebo poštovní složenkou na uvedený bankovní účet. Hotově lze platit v pokladně: budova A, Masarykovo nám. 53/40, v úředních hodinách MěÚ Říčany. Poskytnutí informace je vázáno zaplacením požadované úhrady. Jestliže úhrada do 60 dnů ode dne doručení tohoto oznámení nebude zaplacena, bude žádost odložena (§17 odst. 5 InfZ). Informace budou odeslány po zaplacení úhrady. Proti výši úhrady lze podat stížnost podle § 16a InfZ. Stížnost můžete podat u města Říčany do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení (§ 16a odst. 3 písm. a) InfZ). O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje. Po dobu vyřizování stížnosti neběží lhůta pro zaplacení požadované úhrady. Žadatel ve stanovené lhůtě částku neuhradil, žádost byla podle § 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. odložena.
67. Žádost ze dne 12. 8. 2022, v níž žadatel požaduje informaci týkající se reklamních zařízení na pozemku č. 506/4 v katastrálním území Modletice u Dobřejovic, a to konkrétně:Který den bylo této stavbě vydáno povolení pro stavbu?Který den toto povolení vyprší?Dle sdělení Stavebního úřadu v Říčanech bylo uvedeno, že v archivu nebyly dohledány žádné doklady ani dokumentace k reklamním zařízením na pozemku p.č. 506/4 v k.ú. Modletice u Dobřejovic, specifikovaným v žádosti o informaci. Na základě požadavku podatele stavební úřad v této věci provede z vlastního podnětu kroky ke zjištění aktuálního stavu věci.
68. Žádost ze dne 24. 8. 2022, v níž žadatel požaduje informaci týkající se projednaných a odsouzených přestupků podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí, a to konkrétně:kolik přestupků podle § 59 odst. 1 písm. h) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, bylo naším úřadem projednáno od roku 2015 do současnosti v jednotlivých letech,a jakým způsobem bylo o projednávaných přestupcích rozhodnuto.Dle sdělení vedoucí odboru Sociálně-právní ochrany dětí v Říčanech bylo uvedeno, že podle § 59 odst. 1 písm. h) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí nebyl ve sledovaném období projednáván žádný přestupek.
69. Žádost ze dne 27. 8. 2022, v níž žadatel požaduje:Sdělení, pod jakým číslem jednacím/spisovou značkou jsou u Městského úřadu v Říčanech, odbor Stavební úřad, vedena řízení o dodatečné povolení stavby na pozemcích parc.č. st. 1289, st. 1290, st. 1291, st. 1292, st. 1293, st. 1294, st. 1295, st. 1296, st. 1297, st. 1298 v k. ú. Říčany – Radošovice, zahájená na základě žádostí podaných v roce 2022.Poskytnutí kopií žádostí o dodatečné povolení stavby, jimiž byla uvedená řízení zahájena, a dále kopií rozhodnutí o dodatečném povolení stavby, pokud již byla v těchto řízeních vydána.Povinný subjekt dne 12.9.2022 vydal rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací, neboť informoval o přijaté žádosti dotčené osoby, které ve lhůtě pro vyřízení žádosti vyjádřily nesouhlas s poskytnutím informací. Žadatel podal dne 28.9.2022 odvolání a celý spis byl zaslán na Krajský úřad Středočeského kraje k přezkoumání. Krajský úřad vydal rozhodnutí, ve kterém rozhodnutí povinného subjektu zrušil a vrátil žádost k novému projednání. Povinný subjekt se žádostí zabýval znovu a žadateli na základě rozhodnutí kraje poskytl informace k prvnímu bodu žádosti. Ke druhému bodu žádosti povinný subjekt podle § 8a odst. 1 InfZ vydal v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací, a to tak, že v kopiích dokumentů nebyly poskytnuty osobní údaje fyzických osob zde uvedených. 
70. Žádost ze dne 5. 9. 2022, v níž žadatel požaduje tyto informace:Která z institucí je povinná vyhlásit Informaci o plánovaném Veřejném projednání nové Územní studii/Územního plánu obce Kašovice, kú Předboř u Prahy. Zda MěÚ Říčany, nebo OÚ Stránčice, nebo OÚ Mnichovice (uvádíte, že pokud je Vám známo, tak stavební úřad bohužel stále spadá po OÚ Stránčice).Pokud je některá z institucí povinná vyhlášení, tak jakým způsobem. Tedy, pokud je to Úřední deskou, pak prosíte přesné informace, zda opravdu při otevření Úřední desky najdete tuto informaci, jakmile bude vyhlášená.Kolik dní dopředu je povinnost informovat občany o plánovaném Veřejném projednání.Zda je již znám termín Veřejného projednání k dané věci.Zda je již předložen nový Územní plán zmiňované obce.O plánovaném veřejném projednání informuje pořizovatel, v tomto případě MěÚ Říčany – odbor územního plánování a regionálního rozvoje. Legislativa neuděluje povinnost projednávat územní studii s občany ani s vlastníky dotčených pozemků, avšak územní studie se v daném území nezpracovává.Informace jako čas a místo konání o plánovaném veřejném projednání po vypsání v souladu s ust. § 52 zk. č. 183/2006 najdete na úřední desce pořizovatele. Při otevření úřední desky odboru územního plánování a regionálního rozvoje najdete ihned po vyvěšení informace o plánovaném veřejném projednání.Veřejné projednání pořizovatel uspořádá nejdříve poté, co uplyne 30 dní ode dne, kdy návrh územního plánu zveřejnil.Termín veřejného projednání ÚP Strančice není zatím znám. Návrh ÚP Strančice je ve fázi před společným projednáním. Změna č. 1 je po veřejném projednání a čeká na schválení zastupitelstvem a změna č. 2 ÚP Strančice je po schváleném zadání.Návrh územního plánu Strančice není zatím zveřejněn, jelikož se nachází ve fázi před společným projednáním.
71. Žádost ze dne 5. 9. 2022, v níž žadatel požaduje informace ve vztahu k realizaci stavebního záměru na pozemcích parc. č. st. 544, parc. č. 1321/4, k. ú. Říčany u Prahy, a to konkrétně:zaslání pravomocného územního rozhodnutí (příp. společného povolení);zda bylo žádáno o povolení změny stavby před dokončením;jaká projektová dokumentace (kdo ji vypracoval) byla přiložena k žádosti.Povinný subjekt žádost o informaci s odkazem na § 8a InfZ odmítl.
72. Žádost ze dne 6. 9. 2022, v níž žadatel požaduje informace týkající se pozemků parc. č. 161/14, 161/59, 161/60, 161/1 v k. ú. Svojetice, a to konkrétně:Jsou vedena správní řízení týkající se těchto pozemků?Pokud jsou vedena správní řízení, za jakým účelem jsou vedena a čeho se týkají?Jsou podány žádosti o zahájení správních řízení, žádosti o vyjádření, stanoviska, výjimky, rozhodnutí či souhlasy týkající se těchto pozemků?Pokud jsou podány žádosti o zahájení správních řízení, jaké žádosti jsou podány, za jakým účelem a čeho se týkají a jaké je číslo jednací?Byla k těmto pozemkům vydána nějaká rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, výjimky v období od 1. 7. 2022?Pokud ano, jaká rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, jaká rozhodnutí to byla, kdy byla vydána a kdy nabyla právní účinnosti?Dle sdělení Stavebního úřadu v Říčanech bylo uvedeno, že k pozemku p.č. 161/1 k.ú. Svojetice, nejsou v současné době vedena žádná správní řízení, nejsou podané žádné žádosti ani nebyla v období od 1.7.2022 k pozemku vydána žádná rozhodnutí, stanoviska, vyjádření ani výjimky. Ohledně informací k pozemkům p.č. 161/14, 161/59, 161/60 k.ú. Svojetice nebyl povinnému subjektu udělen souhlas třetí stranou, proto bylo vydáno podle § 8a odst. 1 InfZ v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací. Žadatel podal dne 5.10.2022 odvolání a celý spis byl zaslán na Krajský úřad Středočeského kraje k přezkoumání. Krajský úřad vydal rozhodnutí, ve kterém rozhodnutí povinného subjektu zrušil a vrátil žádost k novému projednání. Povinný subjekt se žádostí zabýval znovu a žadateli na základě rozhodnutí kraje požadované informace poskytl. 
73. Žádost ze dne 8. 9. 2022, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací:Policie České republiky, Územní odbor Praha venkov – JIH, Obvodní oddělení Říčany, oznámila dne 09.08.2022 Městskému úřadu Říčany k projednání přestupek proti občanskému soužití dle 7/1a,b zákona č. 251/2016 Sb, o některých přestupcích. Žadatel uvedl, že v této věci vystupuje jako oznamovatel a napadený, přičemž podezřelým je osoba A.F., dat. nar. XXX.V souvislosti s výše uvedeným žádá o následující informace:i)             kdy bude správní orgán věc projednávat;ii)            zda se projednání věci mohu, jakožto oznamovatel a napadený, osobně zúčastnit;iii)           zda se projednání věci může účastnit veřejnost;iv)           v případě, že projednání věci před správním orgánem již proběhlo, prosím o informaci, kdy k tomu došlo a s jakým výsledkem. V související věci Policie České republiky, Územní odbor Praha venkov – JIH, Obvodní oddělení Říčany, oznámila dne 11.08.2022 Městskému úřadu Říčany k projednání přestupek dle § 42b/1e zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Žadatel uvedl, že v této věci vystupujete jako oznamovatel, přičemž podezřelými jsou osoby L.T. a M.B.V souvislosti s výše uvedeným žádá o následující informace:v)            kdy bude správní orgán věc projednávat;vi)           zda se projednání věci mohu, jakožto oznamovatel, osobně zúčastnit;vii)          zda se projednání věci může účastnit veřejnost;viii)         zda je účastníkem řízení ještě jiná fyzická nebo právnická osoba nad rámec výše uvedené dvojice Tomandl-Balouš. Pokud ano, o jakou osobu se jedná a jaké je její procesní postavení;ix)           v případě, že projednání věci před správním orgánem již proběhlo, prosím o informaci, kdy k tomu došlo a s jakým výsledkem.K jednotlivým bodům žádosti bylo uvedeno:i)             Správní orgán zpracovává přestupky postupně, podle časové posloupnosti. Předpokládaný termín zahájení řízení je konec roku 2022.ii)            K ústnímu jednání správní orgán předvolává účastníky řízení (obviněný, poškozený, vlastník věci).iii)           Ústní jednání jsou dle ust. § 49 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád neveřejné.iv)           Projednání věci před správním orgánem ještě neproběhlo.v)            V uvedené věci bylo rozhodnuto usnesením o odložení dne 23. 8. 2022.vi)           Ano, ale ve věci bylo rozhodnuto již 23. 8. 2022 – viz výše, tudíž účast již nepřichází v úvahu.vii)          Jednání ve věci projednání přestupku jsou dle ust. § 49 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád neveřejná.viii)         Řízení v současnosti probíhá se spol. EDGE a spol.  Eurobillboard CZ, IČ: 08384754, která v průběhu převedla stojany na spol. REKLAM Reality s.r.o.ix)           Po rozhodnutí o uložení pokuty a po odvolání firmy Edge, byla věc 14.09.2022 Krajským úřadem vrácena k novému projednání.
74. Žádost ze dne 8. 9. 2022, v níž žadatel požaduje tyto informace:Poskytnutí kopie závazného stanoviska MěÚ Říčany, odboru územního plánování a reg. rozvoje, které uvedený odbor vydal k záměru výměny střešní krytiny na stodole umístěné ve východní části pozemku parc. č. st. 33/1 v kat. úz. Lensedly. Před několika málo lety (cca 3 roky) byla původní střešní krytina kompletně vyměněna za novou, betonovou, šedé barvy a současně bylo zhotoveno kompletní pozinkované oplechování štítů, umístěny pozinkované svody. Jde o vysokou, na kopci umístěnou, zdaleka viditelnou a nepřehlédnutelnou stavbu. Pokud nebylo závazné stanovisko vydáno – zdůvodněte jeho nevydání.Poskytnutí kopie vyjádření příslušného pracoviště NPU k výše uvedené výměně střešní krytiny na stodole umístěné ve východní části pozemku parc. č. st. 33/1 v kat. úz. Lensedly, které bylo podkladem pro vydání závazného stanoviska.Poskytnutí kopie závazného stanoviska MěÚ Říčany, odboru územního plánování a reg. rozvoje, které uvedený odbor vydal ke stavbě „altánu“ v jižní části pozemku parc. č. st. 32 a pozemku parc. č. 995 v kat. úz. Lensedly. V nedávné minulosti (cca 2 roky) byl altán opatřený plechovou krytinou vystavěn. Pokud nebylo závazné stanovisko vydáno – zdůvodněte jeho nevydání.Poskytnutí kopie vyjádření příslušného pracoviště NPU k výše uvedené stavbě „altánu“ v jižní části pozemku parc. č. st. 32 a pozemku parc. č. 995 v kat. úz. Lensedly, které bylo podkladem pro vydání závazného stanoviska.Poskytnutí kopie závazného stanoviska MěÚ Říčany, odboru územního plánování a reg. rozvoje, které uvedený odbor vydal k záměru stavby a souvisejících terénních úprav na pozemku parc. č. st. 47 a pozemku parc. č. 902 v kat. úz. Lensedly, kterými vznikla kruhová jízdárna na pozemku parc. č. st. 47 a pozemku parc. č. 902 v kat. úz. Lensedly. Pokud nebylo závazné stanovisko vydáno – zdůvodněte jeho nevydání.Poskytnutí kopie vyjádření příslušného pracoviště NPU k výše uvedené stavbě kruhové jízdárny v jižní části pozemku parc. č. st. 47 a pozemku parc. č. 902 v kat. úz. Lensedly, které bylo podkladem pro vydání závazného stanoviska.Poskytnutí kopie závazného stanoviska MěÚ Říčany, odboru územního plánování a reg. rozvoje, které uvedený odbor vydal k záměru zateplení obvodových zdí a zhotovení nové fasády stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 30/2 v kat. úz. Lensedly. Opět se zde jedná o zdaleka viditelnou a nepřehlédnutelnou stavbu v památkové zóně Lensedly. Pokud nebylo závazné stanovisko vydáno – zdůvodněte jeho nevydání.Poskytnutí kopie vyjádření příslušného pracoviště NPU k zateplení obvodových zdí a zhotovení nové fasády stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 30/2 v kat. úz. Lensedly, které bylo podkladem pro vydání závazného stanoviska, které bylo podkladem pro vydání závazného stanoviska.Povinný subjekt dne 22.9.2022 vydal rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací, neboť informoval o přijaté žádosti dotčené osoby, které ve lhůtě pro vyřízení žádosti vyjádřily nesouhlas s poskytnutím informací. Žadatel podal dne 7.10.2022 odvolání a celý spis byl zaslán na Krajský úřad Středočeského kraje k přezkoumání. Krajský úřad vydal rozhodnutí, ve kterém rozhodnutí povinného subjektu zrušil a vrátil žádost k novému projednání. Povinný subjekt se žádostí zabýval znovu a žadateli na základě rozhodnutí kraje poskytl informace k prvnímu, druhému, sedmému a osmému bodu žádosti. Ke třetímu, čtvrtému, pátému a šestému bodu žádosti povinný subjekt sdělil, že závazné stanovisko vydáno nebylo, tudíž tímto dokumentem povinný subjekt nedisponuje a uvedl, že závazné stanovisko by bylo vydáno pouze na základě podané žádosti. Protože žádost o vydání závazného stanoviska podána nebyla, tak nebylo vydáno ani vyjádření NPÚ. Z tohoto důvodu bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ, a to na základě ustanovení § 2 odst. 4 InfZ „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“
75. Žádost ze dne 14. 9. 2022, v níž žadatel požaduje:Poskytnutí kopie závazného stanoviska vydaného MěÚ Říčany k zateplení, zhotovení nové fasády a instalace tepelného čerpadla domu č.p. 56 Lensedly, ležícího na pozemku parc. č. 30/2 v kat. úz. Lensedly, tedy uvnitř památkové zóny Lensedly. Pokud nebylo závazné stanovisko vydáno – zdůvodněte jeho nevydání.Zda je zateplování domů v památkové zóně povoleno, nebo někomu se povolí a jinému ne?Poskytnutí kopie vyjádření NPU, územního odborného pracoviště, k zateplení, zhotovení nové fasády a instalaci tepelného čerpadla domu č. p. 56 v Lensedlích. Pokud nebylo vydáno – zdůvodněte proč o jeho vydání MěÚ Říčany nepožádal.K 2. bodu žádosti bylo sděleno, že jednotlivé případy jsou vždy posuzovány individuálně. Obecně platí, že zateplení stavby je pro historické prostředí VPZ (vesnická památková zóna) nevhodné. V konkrétních případech jej lze akceptovat, například pokud výchozí stav představuje výrazně stavebně upravovaný objekt novodobého charakteru. Vždy platí, že požadované úpravy by měly vést k tomu, aby stavba v historickém prostředí VPZ působila neutrálně. K bodům 1. a 3. nebyl povinnému subjektu udělen souhlas třetí stranou, proto bylo vydáno podle § 8a odst. 1 InfZ v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací.
76. Žádost ze dne 22. 9. 2022, v níž žadatel požaduje informace týkající se reklamních zařízení na pozemcích parc. č. 1779/1 a 832/2 v kat. území Říčany u Prahy, parc. č. 163/26 v kat. území Kuří u Říčan, parc. č. 258/22 v kat. území Nupaky, parc. č. 268/84 v kat. území Čestlice, a to konkrétně:Který den bylo těmto stavbám vydáno povolení pro stavbu?Který den tato povolení vyprší?K žádosti bylo sděleno, že Odbor správních agend a dopravy, oddělení dopravy MěÚ v Říčanech nevydalo žádné povolení pro stavby k reklamním zařízením na pozemcích parc. č. 1779/1 a 832/2 v kat. území Říčany u Prahy, parc. č. 163/26 v kat. území Kuří u Říčan, parc. č. 258/22 v kat. území Nupaky, parc. č. 268/84 v kat. území Čestlice. 
77. Žádost ze dne 26. 9. 2022, v níž žadatel požaduje, aby byl vždy neprodleně v listinné podobě informován o jakýchkoliv zahájenýchúzemních řízeních (dále jen „Územní řízení“) ve smyslu § 84 a násl. Zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „StavZ“)stavebních řízeních (dále jen „Stavební řízení“) ve smyslu § 104 a násl. StavZ, adalších obdobných řízeních podle StavZ,které se týkají následujících pozemků, vše zapsáno v katastrálním území Svojetice: 161/1, 161/59, 173/2, 173/5, 161/56, 172/2, 164/62, 164/59, 164/56, 164/7, 161/14, 161/60, 173/3, 173/6, 172/1, 164/64, 164/61, 164/58, 164/55, 174/19, 161/81, 176/3, 173/4, 173/7, 164/17, 164/63, 164/60, 164/57, 164/39, 174/18, 174/17, 174/14, 161/12, 161/63, 161/65, 164/40, 164/1, 174/16, 174/8, 161/61, 161/64, 161/66, 164/37, 162/1, 174/15, 176/1, 161/46, 161/15, 164/41, 164/38.Město Říčany jako povinný subjekt v uvedené věci rozhodlo v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) o odmítnutí žádosti, neboť žádost svým požadavkem směřuje do budoucna a předmětné požadované údaje nejsou informací podle § 3 odst. 3 InfZ. Povinný subjekt nemá povinnost poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
78. Žádost ze dne 26. 9. 2022, v níž žadatel požaduje, aby byl vždy neprodleně v listinné podobě informován o jakýchkoliv zahájenýchúzemních řízeních (dále jen „Územní řízení“) ve smyslu § 84 a násl. Zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „StavZ“)stavebních řízeních (dále jen „Stavební řízení“) ve smyslu § 104 a násl. StavZ, adalších obdobných řízeních podle StavZ,které se týkají následujících pozemků, vše zapsáno v katastrálním území Svojetice: 161/1, 161/59, 173/2, 173/5, 161/56, 172/2, 164/62, 164/59, 164/56, 164/7, 161/14, 161/60, 173/3, 173/6, 172/1, 164/64, 164/61, 164/58, 164/55, 174/19, 161/81, 176/3, 173/4, 173/7, 164/17, 164/63, 164/60, 164/57, 164/39, 174/18, 174/17, 174/14, 161/12, 161/63, 161/65, 164/40, 164/1, 174/16, 174/8, 161/61, 161/64, 161/66, 164/37, 162/1, 174/15, 176/1, 161/46, 161/15, 164/41, 164/38.Město Říčany jako povinný subjekt v uvedené věci rozhodlo v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) o odmítnutí žádosti, neboť žádost svým požadavkem směřuje do budoucna a předmětné požadované údaje nejsou informací podle § 3 odst. 3 InfZ. Povinný subjekt nemá povinnost poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
79. Žádost ze dne 27. 9. 2022, v níž žadatel požaduje kopii veřejnoprávní smlouvy, jejíž uzavření je oznámeno na úřední desce města Říčany.Žadateli byl požadovaný dokument odeslán. Podle § 8a odst. 1 InfZ bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii dokumentu nebyly poskytnuty osobní údaje fyzických osob zde uvedených.
80. Žádost ze dne 27. 9. 2022, v níž žadatel požaduje informace týkající se 1 ks reklamního zařízení na pozemku parc. č. 832/5 v katastrálním území Říčany u Prahy, a to konkrétně:Datum, kdy bylo této stavbě vydáno povolení pro stavbu?Datum, kdy toto povolení vyprší?Pokud stavba aktuálně nemá platné povolení, jaký další postup ukládá zákon?K žádosti bylo sděleno, že reklamní zařízení na pozemku parc. č. 832/5 v katastrálním území Říčany u Prahy bylo povoleno bez časového omezení v roce 2010.
81. Žádost ze dne 27. 9. 2022, v níž žadatel požaduje, aby byl vždy neprodleně v listinné podobě informován o jakýchkoliv zahájenýchúzemních řízeních (dále jen „Územní řízení“) ve smyslu § 84 a násl. Zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „StavZ“)stavebních řízeních (dále jen „Stavební řízení“) ve smyslu § 104 a násl. StavZ, adalších obdobných řízeních podle StavZ,které se týkají následujících pozemků, vše zapsáno v katastrálním území Svojetice: 161/1, 161/59, 173/2, 173/5, 161/56, 172/2, 164/62, 164/59, 164/56, 164/7, 161/14, 161/60, 173/3, 173/6, 172/1, 164/64, 164/61, 164/58, 164/55, 174/19, 161/81, 176/3, 173/4, 173/7, 164/17, 164/63, 164/60, 164/57, 164/39, 174/18, 174/17, 174/14, 161/12, 161/63, 161/65, 164/40, 164/1, 174/16, 174/8, 161/61, 161/64, 161/66, 164/37, 162/1, 174/15, 176/1, 161/46, 161/15, 164/41, 164/38.Město Říčany jako povinný subjekt v uvedené věci rozhodlo v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) o odmítnutí žádosti, neboť žádost svým požadavkem směřuje do budoucna a předmětné požadované údaje nejsou informací podle § 3 odst. 3 InfZ.. Povinný subjekt nemá povinnost poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
82. Žádost ze dne 28. 9. 2022, v níž žadatel požaduje informace týkající se 2 ks reklamního zařízení na pozemku parc. č. 127/1 v katastrálním území Říčany-Radošovice, a to konkrétně:Datum, kdy bylo této stavbě vydáno povolení pro stavbu?Datum, kdy toto povolení vyprší?Pokud stavba aktuálně nemá platné povolení, jaký další postup ukládá zákon?K žádosti bylo sděleno, že v archivu nebyly dohledány žádné doklady ani dokumentace k reklamním zařízením na pozemku parc. č. 127/1 v k.ú. Říčany-Radošovice, specifikovaným v žádosti.Stavební úřad provede v této věci kroky ke zjištění aktuálního stavu věci, tzn. vyzve vlastníka pozemku k podání vysvětlení. Pokud vlastník nedoloží povolení ve stanovené lhůtě, bude zahájeno řízení o odstranění.
83. Žádost ze dne 29. 9. 2022, v níž žadatel požaduje kopie kolaudačních rozhodnutí instalovaného osvětlení na hřišti „Na zelené louce“ v Říčanech, a to konkrétně:Technickou zprávu z projektové dokumentace.Kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci.Znalecký posudek, že takto instalovaná světla splňují požadované parametry (nestačí prohlášení o shodě).Odpověď, který byl zaslán na MÚ námi zaslaného znaleckého posudku vypracovaného soudním znalcem Ing. Tomášem Maixnerem, v červenci 2021, že toto instalované osvětlení nesplňuje podmínky k řádnému užívání, dle platných zákonů a nařízeních.K 1., 2. a 4. bodu žádosti byly žadateli požadované dokumenty zaslány. Podle § 8a odst. 1 InfZ bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopiích dokumentů nebyly poskytnuty informace o jménu, příjmení a podpisy fyzických osob zde uvedených.  K 3. bodu žádosti bylo sděleno, že znalecký posudek nebyl proveden, tudíž tímto dokumentem povinný subjekt nedisponuje. Z tohoto důvodu bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ, a to na základě ustanovení § 2 odst. 4 InfZ „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“
84. Žádost ze dne 29. 9. 2022, v níž žadatel požaduje, aby byl vždy neprodleně v listinné podobě informován o jakýchkoliv zahájenýchúzemních řízeních (dále jen „Územní řízení“) ve smyslu § 84 a násl. Zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „StavZ“)stavebních řízeních (dále jen „Stavební řízení“) ve smyslu § 104 a násl. StavZ, adalších obdobných řízeních podle StavZ,které se týkají následujících pozemků, vše zapsáno v katastrálním území Svojetice: 161/1, 161/59, 173/2, 173/5, 161/56, 172/2, 164/62, 164/59, 164/56, 164/7, 161/14, 161/60, 173/3, 173/6, 172/1, 164/64, 164/61, 164/58, 164/55, 174/19, 161/81, 176/3, 173/4, 173/7, 164/17, 164/63, 164/60, 164/57, 164/39, 174/18, 174/17, 174/14, 161/12, 161/63, 161/65, 164/40, 164/1, 174/16, 174/8, 161/61, 161/64, 161/66, 164/37, 162/1, 174/15, 176/1, 161/46, 161/15, 164/41, 164/38.Město Říčany jako povinný subjekt v uvedené věci rozhodlo v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) o odmítnutí žádosti, neboť žádost svým požadavkem směřuje do budoucna a předmětné požadované údaje nejsou informací podle § 3 odst. 3 InfZ.. Povinný subjekt nemá povinnost poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
85. Žádost ze dne 29. 9. 2022, v níž žadatel požaduje, aby byl vždy neprodleně v listinné podobě informován o jakýchkoliv zahájenýchúzemních řízeních (dále jen „Územní řízení“) ve smyslu § 84 a násl. Zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „StavZ“)stavebních řízeních (dále jen „Stavební řízení“) ve smyslu § 104 a násl. StavZ, adalších obdobných řízeních podle StavZ,které se týkají následujících pozemků, vše zapsáno v katastrálním území Svojetice: 161/1, 161/59, 173/2, 173/5, 161/56, 172/2, 164/62, 164/59, 164/56, 164/7, 161/14, 161/60, 173/3, 173/6, 172/1, 164/64, 164/61, 164/58, 164/55, 174/19, 161/81, 176/3, 173/4, 173/7, 164/17, 164/63, 164/60, 164/57, 164/39, 174/18, 174/17, 174/14, 161/12, 161/63, 161/65, 164/40, 164/1, 174/16, 174/8, 161/61, 161/64, 161/66, 164/37, 162/1, 174/15, 176/1, 161/46, 161/15, 164/41, 164/38.Město Říčany jako povinný subjekt v uvedené věci rozhodlo v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) o odmítnutí žádosti, neboť žádost svým požadavkem směřuje do budoucna a předmětné požadované údaje nejsou informací podle § 3 odst. 3 InfZ.. Povinný subjekt nemá povinnost poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
86. Žádost ze dne 30. 9. 2022, v níž žadatel požaduje informace (dokumenty):Vydává MěÚ Říčany (obecní úřad, stavební úřad) rozhodnutí o odstranění stavby?V případě kladné odpovědi na výše uvedený dotaz žádáte o poskytnutí kopie první stránky rozhodnutí o odstranění stavby vydaných podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona od 1.2.2022 doposud.Sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být vydání rozhodnutí o odstranění stavby, zejména pak údaje o nemovitostech, kterých se projednávané odstranění týká.Sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu.Ano, Stavební úřad v Říčanech vydává rozhodnutí o odstranění stavby.Žadateli byl požadovaný dokument odeslán. Podle § 8a odst. 1 InfZ bylo vydáno v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ o částečném odmítnutí požadovaných informací, a to tak, že nebyly poskytnuty kopie rozhodnutí o odstranění stavby vydané podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona, které se týkají fyzických osob, z důvodu ochrany jejich soukromí.Informace o probíhajících řízeních o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být vydání rozhodnutí o odstranění stavby nejsou prozatím povinnému subjektu známy a touto informací tudíž nedisponuje. Důvodnost řízení o odstranění se teprve prošetřuje. Z tohoto důvodu bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ, a to na základě ustanovení § 2 odst. 4 InfZ „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“Ohlášení odstranění staveb bylo v daném časovém intervalu podáno 23.
87. Žádost ze dne 3. 10. 2022, v níž žadatel požaduje, aby byl vždy neprodleně v listinné podobě informován o jakýchkoliv zahájenýchúzemních řízeních (dále jen „Územní řízení“) ve smyslu § 84 a násl. Zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „StavZ“)stavebních řízeních (dále jen „Stavební řízení“) ve smyslu § 104 a násl. StavZ, adalších obdobných řízeních podle StavZ,které se týkají následujících pozemků, vše zapsáno v katastrálním území Svojetice: 161/1, 161/59, 173/2, 173/5, 161/56, 172/2, 164/62, 164/59, 164/56, 164/7, 161/14, 161/60, 173/3, 173/6, 172/1, 164/64, 164/61, 164/58, 164/55, 174/19, 161/81, 176/3, 173/4, 173/7, 164/17, 164/63, 164/60, 164/57, 164/39, 174/18, 174/17, 174/14, 161/12, 161/63, 161/65, 164/40, 164/1, 174/16, 174/8, 161/61, 161/64, 161/66, 164/37, 162/1, 174/15, 176/1, 161/46, 161/15, 164/41, 164/38.Město Říčany jako povinný subjekt v uvedené věci rozhodlo v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) o odmítnutí žádosti, neboť žádost svým požadavkem směřuje do budoucna a předmětné požadované údaje nejsou informací podle § 3 odst. 3 InfZ.. Povinný subjekt nemá povinnost poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
88. Žádost ze dne 3. 10. 2022, v níž žadatel požaduje informace:Kolik bylo podáno žádostí o stavební povolení ke stavbám v obci Svojetice, k.ú. Svojetice od 1.1.2022?Kolik bylo vydáno rozhodnutí – stavební povolení ke stavbám v obci Svojetice, k.ú. Svojetice od 1.1.2022?Dle sdělení Stavebního úřadu MěÚ Říčany bylo uvedeno, že od data 1.1.2022 do doby vyřízení této žádosti nebyly podány žádné žádosti o stavební povolení ani nebyla vydána žádná rozhodnutí – stavební povolení ke stavbám v obci Svojetice, k. ú. Svojetice.
89. Žádost ze dne 3. 10. 2022, kde byla provedena úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací dne 18. 10. 2022 a v níž žadatel požadoval poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných Městským úřadem v Říčanech v období od 1. 7. 2022 do 30. 9. 2022 v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.Jedná se o tato rozhodnutí:Územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení;Územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby a území;Územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí;Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území;Rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení);Územní souhlas, společný územní souhlas;Jakýkoliv jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí;Stavební povolení;Stavební ohlášení;Jakýkoliv jiný dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení;která se týkají veškerých pozemních staveb pro právnické osoby. Z výše uvedených rozhodnutí žadatel žádal poskytnout tyto informace:Identifikaci žadatele;Identifikaci stavby;Lokalizaci stavby;Druh rozhodnutí;Datum vydání rozhodnutí nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.Žadateli byly požadované informace po úhradě 468,- Kč odeslány.
90. Žádost ze dne 4. 10. 2022, v níž žadatel požaduje informace ve vztahu ke stavbě domu č. p. 37 nacházejícím se na pozemku parc. č. st. 70 a stavbě domu č. p. 38 nacházejícím se na pozemku parc. č. st. 71, vše v k.ú. Voděrádky, a to konkrétně:Byl ve vztahu k výše uvedeným stavbám a/nebo jakékoli jejich části vydán územní souhlas či územní rozhodnutí týkající se vodovodní přípojky ve smyslu § 103 ve spojení s § 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „StavZ“), případně bylo ve vztahu k vodovodní přípojce vydáno jiné povolení/souhlas k výše uvedeným stavbám a/nebo jakékoli jejich části ve smyslu StavZ? Pokud ano, kdy se tak stalo?Bylo ohledně výše uvedených staveb a/nebo jakékoli jejich části v souvislosti s vodovodní přípojkou zahájeno územní řízení ve smyslu StavZ? Pokud ano, kdy se tak stalo?Bylo ve vztahu k výše uvedeným stavbám a/nebo jakékoli jejich části v souvislosti s vodovodní přípojkou rozhodnuto usnesením o provedení územního řízení ve smyslu § 96 odst. 5 StavZ? Pokud ano, kdy se tak stalo?Byl ve vztahu k výše uvedeným stavbám a/nebo jakékoli jejich části vydán kolaudační souhlas ve smyslu §122 StavZ, který by se týkal vodovodní přípojky? Pokud ano, kdy se tak stalo?Bylo ve vztahu k výše uvedeným stavbám a/nebo jakékoli jejich části vydáno kolaudační rozhodnutí související s vodovodní přípojkou ve smyslu § 122a StavZ? Pokud ano, kdy se tak stalo?Dle sdělení Stavebního úřadu v Říčanech k výše uvedeným otázkám bylo uvedeno, že v archivu nebylo dohledáno žádné povolení vodovodních přípojek z veřejného vodovodního řádu pro stavby č. p. 37 a 38 v k.ú. Voděrádky. Stavebním úřadem nebylo ani o uvedených vodovodních přípojkách jednáno, vedeno řízení, vydáno opatření nebo rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.
91. Žádost ze dne 5. 10. 2022, v níž žadatel požaduje, aby byl vždy neprodleně v listinné podobě informován o jakýchkoliv zahájenýchúzemních řízeních (dále jen „Územní řízení“) ve smyslu § 84 a násl. Zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „StavZ“)stavebních řízeních (dále jen „Stavební řízení“) ve smyslu § 104 a násl. StavZ, adalších obdobných řízeních podle StavZ,které se týkají následujících pozemků, vše zapsáno v katastrálním území Svojetice: 161/1, 161/59, 173/2, 173/5, 161/56, 172/2, 164/62, 164/59, 164/56, 164/7, 161/14, 161/60, 173/3, 173/6, 172/1, 164/64, 164/61, 164/58, 164/55, 174/19, 161/81, 176/3, 173/4, 173/7, 164/17, 164/63, 164/60, 164/57, 164/39, 174/18, 174/17, 174/14, 161/12, 161/63, 161/65, 164/40, 164/1, 174/16, 174/8, 161/61, 161/64, 161/66, 164/37, 162/1, 174/15, 176/1, 161/46, 161/15, 164/41, 164/38.Město Říčany jako povinný subjekt v uvedené věci rozhodlo v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) o odmítnutí žádosti, neboť žádost svým požadavkem směřuje do budoucna a předmětné požadované údaje nejsou informací podle § 3 odst. 3 InfZ.. Povinný subjekt nemá povinnost poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
92. Žádost ze dne 13. 10. 2022, v níž žadatel požaduje zaslání kopií závazných stanovisek dotčeného orgánu – orgánu státní správy lesů MěÚ Říčany, odboru životního prostředí, k nepovoleným stavbám, nepovoleným stavebním a terénním úpravám provedených na pozemcích parc. č. 815/8, 850/12, 815/17, 850/21 a 860/4 v k.ú. Lensedly, obec Kaliště, které leží v ochranném pásmu lesa, v jeho těsné blízkosti, či přímo na hranicích lesních pozemků.Požadované dokumenty byly žadateli odeslány. Žadatel podal stížnost na neposkytnutí informace, neboť zaslané dokumenty neobdržel. Povinný subjekt stížnost vyřídil v rámci autoremedury a žadateli dokumenty odeslal znovu.
93. Žádost ze dne 14. 10. 2022, v níž žadatel požaduje, aby byl vždy neprodleně v listinné podobě informován o jakýchkoliv zahájenýchúzemních řízeních (dále jen „Územní řízení“) ve smyslu § 84 a násl. Zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „StavZ“)stavebních řízeních (dále jen „Stavební řízení“) ve smyslu § 104 a násl. StavZ, adalších obdobných řízeních podle StavZ,které se týkají následujících pozemků, vše zapsáno v katastrálním území Svojetice: 161/1, 161/59, 173/2, 173/5, 161/56, 172/2, 164/62, 164/59, 164/56, 164/7, 161/14, 161/60, 173/3, 173/6, 172/1, 164/64, 164/61, 164/58, 164/55, 174/19, 161/81, 176/3, 173/4, 173/7, 164/17, 164/63, 164/60, 164/57, 164/39, 174/18, 174/17, 174/14, 161/12, 161/63, 161/65, 164/40, 164/1, 174/16, 174/8, 161/61, 161/64, 161/66, 164/37, 162/1, 174/15, 176/1, 161/46, 161/15, 164/41, 164/38.Město Říčany jako povinný subjekt v uvedené věci rozhodlo v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) o odmítnutí žádosti, neboť žádost svým požadavkem směřuje do budoucna a předmětné požadované údaje nejsou informací podle § 3 odst. 3 InfZ.. Povinný subjekt nemá povinnost poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
94. Žádost ze dne 17. 10. 2022, v níž žadatel požaduje informace, zda pokácení borovice na hřbitově v obci Křížkový Újezdec, k němuž došlo před cca třemi týdny, bylo provedeno se souhlasem či povolením příslušného orgánu ochrany přírody.K žádosti bylo sděleno, že MěÚ v Říčanech, Odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny není věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny ve vydávání povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle ust. § 8 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon) na území obce Křížkový Újezdec. Tímto orgánem je v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona příslušný obecní úřad tzn. Obecní úřad v Křížkovém Újezdci.Zdejší orgán ochrany přírody a krajiny není ani kompetentním orgánem, který může provádět kontrolu rozhodnutí vydaných ve věci povolení kácení dřevin dle ust. § 8 odst. 1 zákona. Kontrolu provádí v souladu s ust. § 77a) odst. 4 písm. w) zákona příslušný Krajský úřad, tzn., Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 nebo dle ust. § 80 odst. 1 zákona Česká inspekce životního prostředí.
95. Žádost ze dne 18. 10. 2022, v níž žadatel požaduje zaslání kopie části spisu č.j. 304069/2022-MURI/OÚMVV/1011, konkrétně dokument/dokumenty Policie České republiky: foto z měřiče, protokol – předání správnímu orgánu.Požadovaný dokument byl žadateli zaslán.Podle § 8a odst. 1 InfZ bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii dokumentu nebudou poskytnuty fotoportréty řidiče.
96. Žádost ze dne 18. 10. 2022, v níž žadatel požaduje:Informaci o průměrné hrubé a „čisté“ měsíční mzdě starosty Říčan (bez mimořádných odměn) od zahájení jeho mandátu v roce 2018 do konce měsíce září 2022.Informaci o výši celkových mimořádných odměn starosty Říčan od zahájení jeho mandátu v roce 2018 do konce měsíce září 2022 s uvedením orgánu, který o odměně rozhodl.V případě, že bylo v průběhu funkce starostovi vyplaceno (po rezignaci či odvolání) odchodné, žádá o jeho celkovou výši.Požadované informace byly poskytnuty.
97. Žádost ze dne 19. 10. 2022, v níž žadatel požaduje zaslání skenu žádosti a správního rozhodnutí či udělení souhlasu s rozdělením pozemku parc. č. 21/2 na dvě samostatná parc. č. 21/2 a 21/11 a dále zaslání skenu žádosti a správního rozhodnutí či udělení souhlasu s oplocením pozemků parc. č. 16/3 a 21/11 na vnější hranici s pozemky vlastnicky sousedícími, jiného vlastníka a to parc. č. 21/2, vše v k.ú. a obec Louňovice.Povinný subjekt dne 3.11.2022 vydal rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací, neboť požadovanými dokumenty nedisponuje. Žadatel podal stížnost na neposkytnutí informace a uvedl, že dokument existuje pod spis. zn. 124559/2019/Ch, č.j. 143573/2019-MURI/OSÚ/00026 ze dne 15.5.2019. Povinný subjekt využil své možnosti vyhovět stížnosti v tzv. autoremeduře, aby své pochybení napravil a žádost řádně vyřídil. Stížnosti bylo vyhověno a požadované dokumenty týkající se rozdělení pozemku parc. č. 21/2 na dvě samostatné parc. č. 21/2 a 21/11 byly žadateli zaslány. Podle § 8a odst. 1 InfZ bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopiích dokumentů nebyly poskytnuty informace o jménu, příjmení, datu narození, adrese trvalého bydliště, e-mailu, telefonním čísle a podpisy fyzických osob v dokumentu uvedených.Ve věci oplocení pozemku bylo sděleno, že se v archivu Stavebního úřadu v Říčanech žádný spis týkající se oplocení pozemku parc. č. 21/11 nenachází. Podle § 103, odst. 1, písm. e), bod 14 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) oplocení nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení a současně pokud se jedná o oplocení do výšky 2 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím a nachází se v zastavěném území nebo v zastavěné ploše, pak takové oplocení nevyžaduje ani územní rozhodnutí nebo územní souhlas podle § 79 odst. 2 písm. f) stavebního zákona.Jelikož ust. § 2 odst. 4 InfZ vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací, bylo z tohoto důvodu v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací, neboť požadované informace neexistují.
98. Žádost ze dne 23. 10. 2022, v níž žadatel požaduje zaslání kopie části spisu č.j. 319234/2022-MURI/OÚMVV/1011, konkrétně dokument/dokumenty Policie České republiky: foto z měřiče, protokol – předání správnímu orgánu.Požadovaný dokument byl žadateli zaslán.Podle § 8a odst. 1 InfZ bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii dokumentu nebudou poskytnuty fotoportréty řidiče.
99. Žádost ze dne 27. 10. 2022, v níž žadatel požaduje informace týkající se pozemků parc. č. 161/14, 176/1, 161/59, 161/60, 176/3, 161/1, 161/56, 161/81 v k. ú. Svojetice, a to konkrétně:Jsou vedena správní řízení týkající se těchto pozemků?Pokud jsou vedena správní řízení, za jakým účelem jsou vedena a čeho se týkají?Jsou podány žádosti o zahájení správních řízení, žádosti o vyjádření, stanoviska, výjimky, rozhodnutí či souhlasy týkající se těchto pozemků?Pokud jsou podány žádosti o zahájení správních řízení, jaké žádosti jsou podány, za jakým účelem a čeho se týkají a jaké je číslo jednací?Byla k těmto pozemkům vydána nějaká rozhodnutí stanoviska, vyjádření, výjimky v období od 1. 5. 2022?Pokud ano, jaká rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, jaká rozhodnutí to byla, kdy byla vydána a kdy nabyla právní účinnosti?K žádosti bylo sděleno, že k uvedeným pozemkům nejsou do doby vyřízení této žádosti o informace vedena žádná správní řízení, nejsou podány žádné žádosti o zahájení správních řízení ani nebyla v období od 1.5.2022 vydána žádná rozhodnutí, stanoviska, vyjádření ani výjimky.
100. Žádost ze dne 31. 10. 2022, v níž žadatel požaduje kopie krycího listu a kalkulačního modelu, které v rámci své nabídky do zadávacího řízení s názvem „Provozování VH infrastruktury města Říčany“, ev. č. ve VVZ: Z2021-032421, předložili jednotliví účastníci daného zadávacího řízení.Požadované dokumenty byly žadateli zaslány.Podle § 8a odst. 1 InfZ bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopiích dokumentů nebudou poskytnuty osobní údaje fyzických osob.
101. Žádost ze dne 1. 11. 2022, v níž žadatel požaduje informace o stanovení zpomalovacích prahů v ulici V Hatích ve Všestarech.Dále žádá o odstranění zpomalovacího prahu na konci ulice, kde pokračuje jako cyklostezka. Umístění prahu a sloupku v těsné blízkosti je nebezpečné, při přejezdu prahu může méně zkušený cyklista ztratit rovnováhu a srazit se s tímto sloupkem. Současný stav není v souladu s BESIP a TP 179.Vydané dokumenty v souvislosti se stanovením místní úpravy provozu byly žadateli zaslány v příloze a dle sdělení vedoucího odboru Správních agend a dopravy MěÚ v Říčanech bylo uvedeno, že stanovení prahů v rámci stanovení dopravního značení k cyklostezce nebylo jeho součástí.Ohledně žádosti o odstranění zpomalovacího prahu na konci ulice, z důvodu možného nebezpečí úrazu, bylo žadateli doporučeno obrátit se na obec Všestary, která je kompetentní ve věcech odstranění a jiných úprav zařízení, neboť je správcem a vlastníkem komunikace.
102. Žádost ze dne 4. 11. 2022, v níž žadatel požaduje informace týkajících se těžby kamene v dobývacím prostoru Stříbrné Skalice, a to konkrétně:1)     Vyřizuje v současné době Váš úřad jakoukoli věc (žádost nebo oznámení) týkající se rozšíření těžby kamene v dobývacím prostoru Stříbrná Skalice v obci Stříbrná Skalice?2)     Pokud ano:a)     Kdo a kdy o rozšíření těžby požádal?b)     Na jakých pozemcích a v jakém rozsahu má být těžba rozšířena?c)     Jaké správní řízení nebo jiný správní proces v takové věci Váš úřad vede?d)     Jaké povolení, závazné stanovisko nebo jiný akt (či úkon) má Váš úřad v takové věci vydat, popřípadě ho již vydal?3)     Dále žádá Městský úřad v Říčanech o zaslání kopie jeho souhrnného vyjádření ze dne 8.4.2020 č. j. 65265/2020/MURI/OŽP/00354.K žádosti bylo sděleno, že v současné době Odbor životního prostředí, orgán za ochranu přírody a krajiny MěÚ v Říčanech nevyřizuje nic ve věci týkající se rozšíření těžby kamene v dobývacím prostoru Stříbrná Skalice v obci Stříbrná Skalice. Požadovaný dokument souhrnné vyjádření č. j. 65265/2020/MURI/OŽP/00354 ze dne 8.4.2020 bylo žadateli zasláno v příloze. Podle § 8a odst. 1 InfZ bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopiích dokumentů nebudou poskytnuty osobní údaje fyzických osob.
103. Žádost ze dne 6. 11. 2022, v níž žadatel požaduje stanoviska a rozhodnutí, kterými se MěÚ Říčany v období od 1. 3. 2022 vyjadřoval k záměrům včetně dopravních a infrastrukturních staveb v tzv. komerční zóně Čestlice jih, a to zejména v ohledu ochrany ZPF a ŽP, kácení dřevin mimo les apod. Výslovně žádá i o případně vydaná územní a/nebo stavební nebo společná rozhodnutí povolující záměry v inkriminované komerční zóně. Dále žádá o žádost o vynětí půdy ze ZPF v této zóně, konkrétně i žádost, která byla podkladem vydání souhlasu č.j. 532663/2022-MURI/OŽP/00151 k záměru „deponie zeminy“.Dle sdělení Stavebního úřadu v Říčanech nebyla od 1.3.2022 vydána žádná nová rozhodnutí vyjma těch, která již byla zaslána v předešlých odpovědích na žádosti o informace. Poslední zveřejněnou informací je oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy č.j. 352356/2022-MURI/OSÚ/00021, které je vyvěšeno od 14.11.2022 na úřední desce Města Říčany. Odbor životního prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu MěÚ v Říčanech nevydával od 1.3.2022 žádné závazné stanovisko. S odkazem na závěrečné sdělení ev. č. 365195/2021, č.j. 345322/2021-MURI/OŽP-00395, které bylo již zasláno v odpovědi na žádost dne 10.11.2021, bylo uvedeno, že toto vyjádření ve věci kácení je konečné. V příloze byl žadateli zaslán požadovaný dokument ohledně záměru „deponie zeminy“, tj. žádost, která byla podkladem vydání souhlasu ev. č. 47074/2022, č.j. 532663/2022-MURI/OŽP/00151. Odbor správních agend a dopravy MěÚ v Říčanech aktuálně ve věci „Komunikace a inženýrské sítě Čestlice“ od 1.3.2022 řeší otázku účastníků společného řízení, které v následujících dnech skončí vydáním usnesení. Další pokračování řízení bude možné až po dořešení této základní otázky – kdo je účastníkem tohoto společného řízení. Žádné další kroky v této věci správní orgán dosud nepodnikl, neboť otázka účastníků řízení je základní. Podle § 8a odst. 1 InfZ bude vydáno v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací, a to tak, že v kopii dokumentů nebudou poskytnuty osobní údaje fyzických osob zde uvedených.
104. Žádost ze dne 7. 11. 2022, v níž žadatel požaduje informace ohledně zřízení dvou nových autobusových zastávek pro veřejnou dopravu ve Slušticích, a to konkrétně:Kdo poskytl povolení k jejich zřízení?Kdo konkrétně, jmenovitě, o zřízení trvalých zastávek rozhoduje a kdo vypracovává stanovisko k jejich povolení, z hlediska požadovaných norem a bezpečnosti cestujících, občanů i provozu v obci?K prvnímu bodu žádosti bylo sděleno:Zřízení dočasné autobusové zastávky v rozsahu, který je nyní vybudován, nepodléhá povolení podle stavebního úřadu, jak sdělil Stavební úřad MěÚ v Říčanech.  „Vyjádření ke zřízení oboustranné dočasné zastávky BUS v obci Sluštice vydala Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. dne 13. 7. 2022 pod č.j. 5211/22/KŚÚS/KHT/PIC“, jak bylo sděleno v odpovědi dne 9.11.2022 Obcí Sluštice. Stanovení přechodné úpravy silničního provozu tzn. dopravní značení vydal náš Odbor správních agend a dopravy MěÚ v Říčanech dne 15. 7. 2022 pod č.j. 203034/2022-MURI/OSAD. K druhému bodu žádosti bylo sděleno:O zřízení trvalých zastávek rozhoduje příslušná obec a ohledně druhého dotazu, kdo vypracovává stanovisko k jejich povolení, byl žadatel odkázán na odpověď Obce Sluštice ze dne 9.11.2022, která uvedla, že: „Obvykle se k projektu vyjadřují dotčené orgány Policie ČR – dopravní inspektorát, Speciální stavební úřad – odbor dopravy příslušné ORP, Krajská správa a údržba silnic“.
105. Žádost ze dne 7. 11. 2022, v níž žadatel požaduje zaslání kopie části spisu č.j. 332396/2022-MURI/OPE/1606, konkrétně dokument/dokumenty Policie České republiky: foto z měřiče, protokol – předání správnímu orgánu.Požadovaný dokument byl žadateli zaslán.
106. Žádost ze dne 7. 11. 2022, v níž žadatel požaduje zaslání kopie části spisu č.j. 343271/2022-MURI/OÚMVV/1102, konkrétně dokument/dokumenty Policie České republiky: foto z měřiče, protokol – předání správnímu orgánu.Požadovaný dokument byl žadateli zaslán.Podle § 8a odst. 1 InfZ bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii dokumentu nebudou poskytnuty fotoportréty řidiče.
107. Žádost ze dne 7. 11. 2022, v níž žadatel požaduje zaslání kopie části spisu č.j. 327984/2022-MURI/OÚMVV/1013, konkrétně dokument/dokumenty Policie České republiky: foto z měřiče, protokol – předání správnímu orgánu.Požadovaný dokument byl žadateli zaslán.Podle § 8a odst. 1 InfZ bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii dokumentu nebudou poskytnuty fotoportréty řidiče.
108. Žádost ze dne 9. 11. 2022, v níž žadatel požaduje informace vztahující se k zaslanému e-mailu do e-mailové schránky zc.ynacir@anletadop, a to konkrétně: jak byl uvedený email zpracován, komu a kdy byl předán, jak s ním dotyčná osoba naložila. Dále žádá o informace o procesu (pracovním postupu), jakým je emailová podatelna spravována, jaký je její účel, jací pracovníci a s jakou kvalifikací tento proces obsluhují, jak je tento proces v čase kontrolován a kým a jaké procesní změny byly učiněny z kontrol tohoto procesu, vše požaduje za poslední 3 roky.Na základě sdělení Odboru informačních technologií MěÚ v Říčanech bylo uvedeno, že po prohledání úložiště došlých zpráv nebyla uvedená zpráva nebyla nalezena. Nelze vyloučit, že se e-mail ztratil po cestě nebo jej odchytil spamový filtr. Do e-mailové schránky zc.ynacir@anletadop nebyl vůbec doručen.Emailová adresa e-zc.ynacir@anletadop je elektronickou podatelnou. Ve smyslu zákona č.500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a vyhlášky č.259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby je určena pro příjem elektronických podání od právnických a fyzických osob. Tato e-mailová adresa je napojena přímo na spisovou službu úřadu, která dokumentu přidělí evidenční číslo a pracovnice podatelny jej předá příslušnému vedoucímu odboru či oddělení k řešení. Odesílatel obdrží automaticky potvrzení o zaevidovaní své zprávy. Adresa e-zc.ynacir@anletadop je uveřejněna na webových stránkách www.ricany.cz.Komunikační kanál zc.ynacir@anletadop je naproti tomu určen pro běžnou korespondenci a zasílání běžných dotazů či sdělení občanů, nikoliv pro úřední podání. U této e-mailové schránky došlo od 4. 5. 2022 ke změně v postupu evidování příchozího e-mailu.Do 4. 5. 2022 byl postup takový, že příchozí e-mail žadatele byl pracovnicí podatelny přečten a předán příslušnému odboru k vlastnímu zaevidování. Veškeré doručené i odchozí e-maily byly následně trvale uloženy do složky na serveru.Od 4. 5. 2022 jsou příchozí e-maily žadatele zaevidovány pracovnicemi podatelny ve spisové službě a následně předány společně s evidenčním číslem dokumentu na příslušný odbor. Odesílatel je obratem informován, jaké evidenční číslo bylo dokumentu přiděleno a na který odbor byl předán.Podatelnu obsluhují kvalifikované pracovnice, které se průběžně dále v problematice vzdělávají a svoji práci vykonávají zodpovědně. Konkrétní personální obsazení je uvedeno na www.ricany.cz.Podle spisového a skartačního řádu č. 9/2009 je nutno provádět kontrolu e-mailových schránek minimálně 2x denně. Tuto kontrolu e-mailových schránek provádějí pracovnice podatelny. Kontrolují a zpracovávají je minimálně 2x denně, obvykle však častěji.
109. Žádost ze dne 10. 11. 2022, v níž žadatel požaduje poskytnutí obsahu celého spisu a kompletní oznámení o přestupku od Policie ČR, včetně foto dokumentace a případného situačního nákresu, č.j. 344202/2022-MURI/OPE/686.Žádost byla s odkazem na ust. § 2 odst. 3 InfZ dne 25.11.2022 odmítnuta. Žadatel podal dne 25.11.2022 odvolání a celý spis byl zaslán na Krajský úřad Středočeského kraje k přezkoumání. Krajský úřad Středočeského kraje rozhodnutí MěÚ v Říčanech potvrdil, pod č. j. 153498/2022/KUSK, sp. zn.: SZ_1460902022/KUSK.
110. Žádost ze dne 18. 11. 2022, v níž žadatel požaduje zaslání kopie části spisu č.j. 356032/2022-MURI/OÚMVV/1013, konkrétně dokument/dokumenty Policie České republiky: foto z měřiče, protokol – předání správnímu orgánu.Požadovaný dokument byl žadateli zaslán.Podle § 8a odst. 1 InfZ bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii dokumentu nebyly poskytnuty fotoportréty řidiče.
111. Žádost ze dne 18. 11. 2022, v níž žadatel požaduje zaslání kopie části spisu č.j. 354684/2022-MURI/OÚMVV/1013, konkrétně dokument/dokumenty Policie České republiky: foto z měřiče, protokol – předání správnímu orgánu.Požadovaný dokument byl žadateli zaslán.Podle § 8a odst. 1 InfZ bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii dokumentu nebyly poskytnuty fotoportréty řidiče.
112. Žádost ze dne 29. 11. 2022, v níž žadatel požaduje informace o výkupních cenách na m2 pozemků určených jako veřejné prostranství, které město Říčany vykupovalo v posledních pěti případech.Dle sdělení Odboru správy majetku, oddělení majetkových práv MěÚ v Říčanech bylo uvedeno, že podle
§ 34 zákona 128/200 Sb., o obcích jsou veřejným prostranstvím všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Z uvedeného výčtu město Říčany vykupuje pozemky pod komunikacemi (chodníky), kde se cena obvykle pohybuje ve výši max. 250 až 300,–Kč/m2. Pět posledních uzavřených kupních smluv, kde předmětem byla koupě komunikací:KS/00435/2021/OMP ze dne 20.10.2021 – 300,-/m2KS/00071/2022/OMP ze dne 18.02.2022 – 300,-/m2KS/00264/2021/OMP ze dne 21.02.2022 – 300,-/m2KS/00172/2022/OMP ze dne 07.07.2022 – 300,-/m2KS/00397/2022/OMP ze dne 10.08.2022 – 250,-/m2
113. Žádost ze dne 29. 11. 2022, v níž žadatel požaduje tyto informace:1.     Došlo již k podpisu Memoranda o společném záměru a budoucí Transakci mezi povinným subjektem a obchodní společností 1. SčV, a.s. (IČO: 47549793. se sídlem: Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10), směřujícího k zajištění provozování vodohospodářské infrastruktury povinného subjektu (po skončení platnosti stávající provozní smlouvy) prostřednictvím nově zakládané obchodní společnosti s předběžným pracovním názvem „2. SčV, s.r.o.“?a.     Pokud ano, žádá o poskytnutí kopie takového podepsaného memoranda ve formátu pdf.b.     Pokud ne, žádá o poskytnutí textu návrhu daného memoranda ve formátu pdf a rovněž informace o tom, kdy dojde k podpisu daného memoranda.2.     Návrh společenské smlouvy společnosti Středočeská vodárenská společnost, s.r.o., byl-li již vyhotoven.3.     Návrh společenské smlouvy společnosti 2. SčV, s.r.o., byl-li již vyhotoven.Povinný subjekt v souvislosti s vyřízením žádosti o informace požádal o vyjádření obchodní společnost 1. Sčv, a.s., neboť se jedná o dokument vzešlý z její činnosti, nikoliv z činnosti povinného subjektu.Zároveň vyrozuměl žadatele o prodloužení lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ.Následně bylo žadateli sděleno, že k podpisu Memoranda o společném záměru a budoucí Transakci mezi povinným subjektem a obchodní společností 1. SčV, a.s. prozatím nedošlo.Návrh Memoranda o společném záměru a budoucí Transakci ve formátu pdf byl žadateli po odstranění těch jeho částí, které poskytnout nelze, zaslán. Návrh daného memoranda nebylo možné v celém rozsahu poskytnout, neboť předmětné Memorandum je deklaratorním dokumentem, jehož převážná část podléhá obchodnímu tajemství a obsahuje osobní údaje fyzických osob. Z tohoto důvodu bylo podle § 8a a § 9 InfZ vydáno v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací.K dotazu „kdy dojde k podpisu daného memoranda“ bylo sděleno, že tato informace není povinnému subjektu známa a touto informací tedy nedisponuje. Taktéž povinný subjekt nedisponuje návrhy společenských smluv uvedených v druhém a třetím bodu žádosti. Z tohoto důvodu bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ, a to na základě ustanovení § 2 odst. 4 InfZ „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“
114. Žádost ze dne 5. 12. 2022, v níž žadatel požaduje informace k dopravní nehodě účastníka dopravní nehody – X.X., nar. XX.XX.XXXX („Jmenovaný“), a to konkrétně:1)     Pod jakým číslem jednacím je vedeno předmětné správní řízení ze strany příslušného správního orgánu?2)     Bylo či nebylo předmětné správní řízení ukončeno ke dni doručení této žádosti o informaci?a)     V případě, že bylo předmětné řízení ukončeno, podle jakého ustanovení právní normy tak bylo učiněno?b)     V případě, že bylo předmětné řízení ukončeno, oprávněný subjekt žádá o poskytnutí předmětného rozhodnutí o ukončení právního řízení.3)     Byla či nebyla správnímu orgánu poskytnuta informace, že byl Jmenovaný, vážně nemocen, byla mu podávána studijní vědecká léčba za úplatu, která mohla snížit tělesnou nebo duševní schopnost Jmenovaného a tím i ohrozit bezpečnost silničního provozu?4)     Bylo v předmětném správním řízení přihlédnuto ke skutečnosti uvedené v bodě 3. této žádosti ve vztahu k ustanovení § 3 odst. 1 písm. Zákona č. 361/2000 Sb.?5)     Podařilo se správnímu orgánu vyloučit, že skutečnosti uvedené v bodě 3. této žádosti, nesnižovaly zdravotní schopnost řídit motorové vozidlo?a)     Jakým způsobem se podařilo správnímu orgánu vyloučit, že v době předmětné dopravní nehody nebyla schopnost účastníka dopravní nehody v důsledku závažného zdravotního onemocnění viz. informace uvedená pod bodem 3. této žádosti snížena?6)     Byla či je správnímu orgánu známa skutečnost, že jmenovaný následující den po předmětné dopravní nehodě v brzkých ranních hodinách zemřel?7)     Podařilo se správnímu orgánu vyloučit, případně jak, že k úmrtí jmenovaného došlo v důsledku dopravní nehody, od které byl Jmenovaný odvezen RZS do zdravotního zařízení, kde jak je uvedeno v bodě 6. této žádosti zemřel?8)     V případě, že se správnímu orgánu podařilo prokázat (jak), že jmenovaný nebyl zdravotně a fyzicky způsobilý k řízení motorového vozidla, bylo s provozovatelem vozidla, kterému byl zdravotní stav jmenovaného znám, zahájeno správní řízení ve věci podezření z přestupku na úseku dopravy, a to pro porušení § 10 odst. 1 písm. bú k § 3 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., Zákon o provozu na pozemních komunikacích v platném znění tím, že provozovatel motorového vozidla svěřil řízení tohoto vozidla osobě, která nebyla dostatečně tělesně a duševně způsobilá k řízení vozidla, které se účastnilo výše zmiňované dopravní nehody?1) Předmětné správní řízení je vedeno pod číslem jednacím: 175274/200/Dpř.-Ho-685.2) Předmětné správní řízení nebylo ukončeno ke dni doručení této žádosti o informaci.K bodu 3) a něm návazném bodě 4) a 5) bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ, a to na základě ustanovení § 2 odst. 4 InfZ „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“6) Správnímu orgánu je známa skutečnost, že jmenovaný následující den po předmětné dopravní nehodě zemřel.K bodu 7) a 8) bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ, a to na základě ustanovení § 2 odst. 4 InfZ „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“
115. Žádost ze dne 8. 12. 2022, v níž žadatel požaduje informaci, z jakého důvodu MÚ Říčany ve věci přestupku dle § 42b odst. (1), písm. e) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, oznámenému MÚ Říčany Policií České republiky, Územním odborem Praha venkov – JIH, Obvodním oddělením Říčany, dne 11.08.2022, neposoudil jednání osob M.B. a L.T. jako přestupek podle § 42b odst. (1), písm. e) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.K žádosti bylo sděleno, že zřizovateli a provozovateli reklamních zařízení jsou společnosti EDGE Reality s.r.o., Eurobillboard CZ s.r.o. a Eurobillboard s.r.o., tudíž i odpovědnost za reklamní zařízení nesou společnosti.
116. Žádost ze dne 12. 12. 2022, v níž žadatel požaduje kopii kolaudačního rozhodnutí k rodinnému domu na pozemku parcelní číslo 938 v katastrálním území Strašín u Říčan, číslo popisné XX, číslo orientační XX v ulici Nad Jurečkem.Požadovaný dokument byl žadateli zaslán.
117. Žádost ze dne 14. 12. 2022, v níž žadatel požaduje zaslání kopie části spisu č.j. 369060/2022-MURI/OÚMVV/1013 konkrétně dokument/dokumenty Policie České republiky: foto z měřiče, protokol – předání správnímu orgánu.Požadovaný dokument byl žadateli zaslán.Podle § 8a odst. 1 InfZ bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii dokumentu nebyly poskytnuty fotoportréty řidiče.
118. Žádost ze dne 20. 12. 2022, v níž žadatel požaduje poskytnutí kopií vydaných závazných stanovisek dotčeného orgánu – orgánu státní správy lesů MěÚ Říčany, odboru životního prostředí, k:Nepovolené stavbě dvoupodlažní obytné budovy postavené na pozemku parc. č. 860/4 na hranici Vašeho lesního pozemku parc. č. 816/1 v kat. úz. Lensedly, nepovolená stavba o rozměrech 6,68 x 4096 m.Stavbě kůlny na pozemku parc. č. 860/4 v kat. úz. Lensedly, nepovolená stavby o rozměrech 4,3 x 5,2 m.Stavbě skladu dřeva na pozemku parc. č. 860/4 v kat. úz. Lensedly, nepovolená stavba o rozměrech 1,85 x 3,5 m.Doplňkových nepovolených staveb na lesním pozemku parc. č. 816/1 v kat. úz. Lensedly, tj. betonového schodiště s trubkovým zábradlím, opěrné zdi, které v minulosti postavil vlastník nemovitostí parc. č. 860/4 a st. 171 v kat. úz. Lensedly a to bez vědomí, povolení či souhlasu vlastníka lesního pozemku parc. č. 816/1 v kat. úz. Lensedly.Žádost byla s odkazem na § 2 odst. 4 odmítnuta, neboť dle sdělení Odboru životního prostředí, orgánu statní správy lesů MěÚ Říčany nebyla žádná závazná stanoviska vydána, tudíž požadovanými informacemi, resp. dokumenty MěÚ Říčany nedisponuje.