Rok 2010

Obsah žádosti Poskytnuté informace
Žádost doručená dne 15.12.2010:Kdy bude dokončeno odbahňování Hamerského rybníka v Kamenici? Jak bude naloženo s bahništěm na nedaleké louce, do kterého je bahno z rybníka odčerpáváno, případně, kdy bude toto bahniště odstraněno?Udržovací práce na Hamerském rybníce, vč. odbahnění klasickým způsobem, ohlásil majitel vodního
díla podle §15 odst. 2) vodního zákona (zák.č.254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
vodoprávnímu úřadu OŽP MěÚ v Říčanech (VÚ) dne 1.10.2008. Časový limit ukončení prací podle
ohlášení zákon nestanovuje. K tomuto ohlášení vydal rozhodnutí orgán ochrany přírody a krajiny
OŽP MěÚ v Říčanech (OOPK) pod č.j. 18415/2008/OŽP-00085 a č.ev.76972/2008 dne 11.11.2008.
Způsob těžby sacím bagrem, jeho doprava přes sousední pozemky, ukládání (odvodnění) sedimentu
na pozemku parc.č.705/1 v k.ú. Těptín, odstranění sedimentu a následná rekultivace pozemku byly
povoleny VÚ podle §14 odst.1.b) vodního zákona rozhodnutím pod č.j.18031/2008/ovú-00365 a č.ev.
46686/2009 ze dne 18.6.2009.
K tomuto rozhodnutí bylo vydáno „závazné stanovisko“ OOPK pod č.j. 22027/2009/OŽP-00085 a č.ev.
45276/2009 dne 15.6.2009.
Odbahnění i odstranění sedimentu mělo být dokončeno do 1 roku od započetí prací a proto
k rozhodnutí VÚ nebyl vyžádován „souhlas s odnětím pozemku ze ZPF“, který je vyžadován až po
využívání pozemku k jiným účelům po dobu delší než 1 rok.
Podle sdělení investora ze začátku tohoto roku a následných kontrol, přesáhlo množství sedimentu
v rybníce uvažovaný předpoklad projektanta o cca 50-70%. S odůvodněním, že v rámci smlouvy o
objemu prováděných prací s odbornou firmou v r. 2009 nelze zajistit ukončení prací v původním
termínu, investor požádal VÚ o jeho prodloužení.
Dne 21.6.2010 vydal orgán ochrany zemědělského půdního fondu OŽP MěÚ v Říčanech souhlas
s odnětím pozemků využívaných pro odvodnění sedimentu PK 694/1 (705/1) ze ZPF pod č.j.
34598/2010/OŽP-00151 a č.ev.50276/2010.
Po vydání změny závazného stanoviska OOPK OŽP MěÚ v Říčanech, podmínek č. 3. a 4. stanovující
termíny ukončení prací, provede VÚ řízení o prodloužení lhůty povolení podle §14 pro dokončení
prací.
1) Termín podle žádosti investora, upřesněný podle dosavadního průběhu prací o kterém bude řízení
vedeno a v případě jeho kladného projednání bude vyžadováno je 31.12.2011.
Bude se týkat dokončení prací (odstranění sedimentu a rekultivace), protože vlastní odbahnění je již
dokončeno.
2) Bahno z rybníka (sediment) podle provedených rozborů zajištěných investorem, i ověřovacích
rozborů zajištěných obcí Kamenice, neobsahuje látky, které by bránily využití kalu pro kompostování.
Investor má uzavřenou smlouvu s odbornou firmou, která dostatečně odvodněný sediment vytěží a
užije pro tento účel (v podstatě celé množství je údajně již rozprodáno). Část sedimentu splňující
podmínky pro odvoz již byla vytěžena a odvezena.
3) Po vytěžení sedimentu bude pozemek rekultivován do původního stavu, pokud na základě jiné
žádosti a jiného řízení a projednání nebude rozhodnuto o jeho osudu jiným způsobem.
Žádost doručená dne 14.12.2010:Zaslání investičních plánů Vašeho města pro rok 2011, resp. seznamu investičních/stavebních projektů, které jsou plánovány na rok 2011 a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.Město Říčany bude v roce 2011 realizovat pouze akce, na které získalo dotace:Úprava biologické linky ČOV (realizace 2011, celkové výdaje 8.827 tis. Kč, ze způsobilých výdajů ve výši 7.600 tis. Kč hrazeno 90 % z dotace)Kanalizace Říčany (realizace 2010-2012, celkové výdaje 165.234 tis. Kč, ze způsobilých výdajů ve výši 134.616 tis. Kč hrazeno 90 % z dotace)Rekonstrukce Mateřské školy Čtyřlístek (realizace 2011, celkové náklady 16.368 tis. Kč, ze způsobilých výdajů ve výši 15.392 tis. Kč hrazeno 80 % z dotace)Rekonstrukce Základní školy Nerudova (realizace 2011, celkové náklady 14.277 tis. Kč, ze způsobilých výdajů ve výši 13.264 tis. Kč hrazeno z dotace 80 %)Konzervace původní gotické věže Říčanského hradu (realizace 2011, celkové výdaje 1.800 tis. Kč, ze způsobilých výdajů ve výši 1.500 tis. Kč hrazeno 90 % z dotace)Technologické centrum (realizace 2011-2012, celkové náklady 6.185 tis. Kč, kryto 85 % z dotace).
Žádost doručená dne 2.12.2010:1) V jaké výši jste obdrželi v roce 2008 dotaci ze státního rozpočtu na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí? 2) Kolik peněz z této dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí na rok 2008 jste použili na nákup odborné literatury? 3) Kolik peněz z této dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí na rok 2008 jste použili na vzdělávání a supervizi zaměstnanců sociálně právní ochrany dětí? 4) V jaké výši jste obdrželi v roce 2009 dotaci ze státního rozpočtu na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí? 5) Kolik peněz z této dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí na rok 2009 jste použili na nákup odborné literatury? 6) Kolik peněz z této dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí na rok 2009 jste použili na vzdělávání a supervizi zaměstnanců sociálně právní ochrany dětí? 7) Kolik zaměstnaců u vás k 1.12.2010 pracuje na pozici, na které musí splňovat podmínku odborné způsobilosti k výkonu povolání sociálního pracovníka dle §110 odst.4 z.č.108/2006 Sb. v platném znění? 8) Kolik ze zaměstnanců uvedených v otázce č.7 výše uvedenou podmínku odborné způsobilosti k 1.12.2010 splňuje? 9) Kolik ze zaměstnanců uvedených v otázce č.7 si nyní zvyšuje kvalifikaci studiem na některé z VŠ nebo VOŠ, protožek 1.12.2010 výše uvedenou podmínku odborné způsobilosti nesplňuje?OdpověďPřehled 2008Přehled 2009
Žádost doručená dne 5.11.2010:Zda v období od 24. 11. 1990 do 30. 6. 2006 proběhlo na území Vašeho města místní
referendum.
V období od 24. 11. 1990 do 30. 6. 2006 neproběhlo na území města Říčany žádné místní
referendum.
Žádost doručená dne 17.09.2010:1.  Můžete mi prosím sdělit, zda již došlo k uzavření smlouvy se SFŽP a zda v návaznosti na to existuje již na straně Města Říčany bližší harmonogram toho, kdy bude kanalizace v dané ulici dobudována? Pokud ano, prosím o zaslání takového harmonogramu, popřípadě alespoň sdělení jednotlivých klíčových časových milníků příslušné výstavby, vč. předpokládaného data kolaudace, resp. uvedení do provozu.2.  Prosím o sdělení bližší identifikace stavebního řízení, které bylo zahájeno ve shora uvedené věci (uvedením alespoň přesné identifikace správního úřadu, který řízení vede, a spisovanou značku daného řízení). Dále prosím o sdělení informace o aktuálním stavu uvedeného řízení, zejm. zda již bylo vydáno stavební povolení. Dále prosím o zaslání kopie žádosti o vydání stavebního povolení a textu rozhodnutí o stavebním povolení, bylo-li již vydáno.Ad 1. K uzavření smlouvy se SFŽP ČR zatím ještě nedošlo. Je zpracována kompletní zadávací
dokumentace k veřejné zakázce Dostavba kanalizace – Říčany. Tato dokumentace je
v současné době posuzována SFŽP ČR. Po vydání souhlasného stanoviska bude zveřejněno
oznámení o zakázce a soutěžen zhotovitel stavby. Reálně, dle lhůt nezbytných pro soutěž a
následné administrativní záležitosti (všechny kroky podléhají odsouhlasení SFŽP a v závěru
kontrole MŽP ČR), odhadujeme začátek výstavby na jaro 2011. Výstavbu plánujeme na 2
roky, tj. konkrétně rok 2011 a 2012. Půjde-li vše dle současných předpokladů, detailnější
harmonogram výstavby v jednotlivých lokalitách budeme mít k dispozici na konci 1. čtvrtletí
2011.
Ad 2. Na akci bylo vydáno stavební povolení – Rozhodnutí č.j. 47098/2010-MUR/OVÚ/692 ze dne
20.8.2010 (kopie viz příloha).
Žádost doručená dne 25.08.2010:Povolení k nakládání s povrchovými vodami vč. manipulačního řádu schváleného Povodím VltavySmlouvy s nájemcem resp. jejich části, které řeší povinnosti města a nájemce při správě areáluSmlouvy či jiné právní dokumenty řešící práva a pvinnosti Rybářského svazu vč. informací o rybářském revíruDokumenty k dotazu z 25.08.2010Smlouva k dotazu z 25.08.2010
Žádost doručená dne 28.07.2010:Pozemek pro Multifunkční centrum Fialka:1. Jaká čísla pozemků jsou součástí transkace mezi městem, Římskokatolickou církví a novým vlastníkem pozemků?2. Jakým způsobem byla stanovena cena, kterou tento partner za pozemek zaplatí?3. Prosím o předložení podmínek a zápisů o výběrovém řízení, kterým byl určen budoucí vlastník pozemků.4. Prosím o poskytnutí všech smluv, které město v souvislosti s uvedeným pozemkem uzavřelo s Římskokatolickou farností Říčany, se společností Openplace a se všemi dalšími subjekty.5. Prověřovalo město nějak finanční stabilitu budoucího vlastníka vzhledem k rozsahu předpokládané investice?6. Hodnotilo město podnikatelský záměr nového vlastníka z hlediska jeho dlouhodobé udržitelnosti, resp. rizika budoucích nároků na městský rozpočet?7. Jaké dašlí pozemky má město k dispozici pro podobně koncipované projekty?8. Za jakých podmínek je možné tyto pozemky získat?9. Nabízelo město tyto pozemky i budoucímu vlastníkovi pozemků na Fialce? ad. 1.     Součástí transakce jsou pozemky parc. č.  1211/6, resp. 1211/8; 1654/2; 1261/1; 1261/2; st.p. 1626 vše v k. ú. Říčany u Prahy.ad. 2.     Cena byla stanovena na základě nabídky konkrétního uchazeče zveřejněného záměru prodeje (zákon č. 128/2000 Sb.). Nabídnutou cenu schválilo Zastupitelstvo města Říčany s ohledem na zájem města na realizaci tohoto projektu.ad. 3.     Viz příloha č. 123 a 4.ad. 4.     Viz příloha č. 5 a 6.ad. 5.     Ochranné mechanismy jsou součástí uzavřených smluv.ad. 6.     Ano. Ochranné mechanismy jsou součástí uzavřených smluv.ad. 7.     Využity mohou být všechny pozemky, u kterých to připouští platný územní plán města Říčany. Jednotlivé případy je vhodné konzultovat s Odborem územního plánování a regionálního rozvoje.ad. 8.     Pozemky je možno získat za podmínek stanovených zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).ad. 9.     Ne.
Žádost doručená dne 22.04.2010:1.  Dne 9.2. 2010 bylo na úřední desce vyvěšeno oznámení č.j.7805/2010/OSÚ/00025 o zahájení řízení o prodloužení platnostirozhodnutí o umístění stavby „kanalizace Říčany“ ohledně ulic blíževymezených v daném oznámení. Můžete mi prosím sdělit, zda již bylo vtomto řízení rozhodnuto a jak. Současně žádám o zaslání elektronickékopie příslušného rozhodnutí. 2.  Jednou z ulic, o niž se jedná v případě výše uvedené stavby, je iulice Táborská. Můžete mi prosím sdělit, zda již existuje na straněMěsta Říčany bližší harmonogram toho, kdy bude kanalizace v dané ulicidobudována? 3.  Byla-li ve vztahu k realizaci stavby kanalizace v uvedené ulicijiž zahájena nějaká správní řízení (zejm. stavební) prosím o sděleníidentifikace takových řízení a zaslání případných souvisejícíchdokumentů (zejm. případných oznámení o zahájení řízení, stavebnípovolení atp.).Ad 1. Řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění stavby „kanalizace Říčany“ bylo ukončeno,
UR bylo o 2 roky prodlouženo. Kopie rozhodnutí je přiložena.
Ad 2. Dostavba kanalizace se týká pouze části ul. Táborská mezi křižovatkami s ul. Ruskou a
Zborovskou. Harmonogram zatím stanoven není. Bude připravován v návaznosti na znění smlouvy se
SFŽP ČR, tzn., že více informací budeme mít přibližně v srpnu nebo září 2010. Obecně předpokládáme
zahájení akce cca ve 4. čtvrtletí 2010. Výstavba pak bude probíhat v letech 2011 a 2012.
Ad 3. Byla podána žádost o stavební povolení na vodoprávní úřad, v současné době doplňujeme ještě
nějaké podklady podle požadavků vodoprávního úřadu.Příloha
Žádost doručená dne 23.02.2010:zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2010, resp. seznam projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2010 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z veřejných rozpočtůS ohledem na finanční situaci města Říčany byla pozastavena příprava veškerých nových investic. V roce 2010 musí být dokončena výstavba nové základní školy (zahájeno v r. 2008), dále se pokračuje na zpracování územního plánu.Městu Říčany byla přiznána dotace na odkanalizování města ve výši 120 mil. Kč. Realizace se ale předpokládá až v roce 2011 a 2012.Byly podány i další žádosti o dotace, na jejichž spolufinancování byla vytvořena rozpočtová rezerva. O uvolnění rezervy bude rozhodováno až v případě přiznání dotace.

Přílohy: